LabForum. Roche Diagnostics w Internecie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LabForum. Roche Diagnostics w Internecie. www.rochediagnostics.pl"

Transkrypt

1 LabForum Roche Diagnostics w Internecie Nr 4

2 LabForum wrzesieƒ 2000 Diagnostyka w Internecie Warszawa, Szanowni Paƒstwo, Z prawdziwà przyjemnoêcià oddaj w Paƒstwa r ce czwarty ju numer LabForum. Moje zadowolenie jest tym wi ksze, i jak si okazuje pismo nasze zdobywa coraz wi kszà popularnoêç. Z rozmów z Klientami dowiaduj si, e mamy stale rosnàce grono czytelników, którzy chwalà naszà inicjatyw, zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej. W celu zwi kszenia atrakcyjnoêci naszego pomys u pragnà bym zach ciç do czynnego wspó udzia u w redagowaniu pisma. Z radoêcià zamieêcimy w kolejnych numerach Paƒstwa uwagi i spostrze enia wynikajàce z doêwiadczeƒ nabytych w trakcie codziennej pracy z wykorzystaniem naszych produktów. W tym numerze zwracam Paƒstwa uwag na nowo powsta y serwis internetowy. Spe niajàc oczekiwania naszych Klientów na poczàtku lipca uruchomiliêmy w Internecie polskie strony Roche Diagnostics pod adresem»www.rochediagnostics.pl«(z mo liwoêcià wejêcia tak e poprzez»www.roche.pl«). W ten w aênie sposób pragniemy dostarczaç najêwie sze informacje o nowoêciach w naszej ofercie produktowej, istotnych wydarzeniach na rynku diagnostycznym, jak i samej firmie. Wielkim udogodnieniem jest mo liwoêç sk adania zamówieƒ i zapytaƒ drogà elektronicznà. Liczàc, e tak e i ta nasza inicjatywa spotka si z Paƒstwa aprobatà, zach cam goràco do nawiàzania wspó pracy z naszà Firmà. Z powa aniem Spis treêci: ndrzej Banaszkiewicz Dyrektor Naczelny Oddzia u Diagnostyki Diagnostyka w Internecie 2 Roche Diagnostics polskie strony internetowe 3 5 Nowoczesne markery obrotu kostnego uzgodnienia 2000 Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100 Trop T Test do oznaczania troponiny T w krwi pe nej Nasz adres: Roche Polska Sp. z o.o. Oddzia DIGNOSTYK Centrum Biurowe Klif ul. Okopowa 58/ Warszawa Serwis: tel. 0-22/ fax 0-22/ Zmiany organizacyjne w Roche Polska Sp. z o.o., Oddzia Diagnostyka 12 centrala: tel. 0-22/ fax 0-22/ Dzia Zamówieƒ: tel. 0-22/ fax 0-22/

3 wrzesieƒ 2000 LabForum Nowy serwis dla klientów Roche Diagnostics polskie strony internetowe W tym numerze kwartalnika chcieliby- Êmy zaprosiç Paƒstwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. dres strony htpp://www.rochediagnostics.pl Uk ad strony jest jasny, pozwala na systematyczne uzupe nianie informacji, jak równie daje mo liwoêç kontaktu z firmà. Poni ej przedstwiamy Paƒstwu krótki opis stron internetowych oraz sposób poruszania si po nich. Strona Witamy w Roche Polska Oddzia Diagnostyka (rys. 1) zawiera pi ç przycisków () prowadzàcych do poszczególnych rozdzia ów oraz dwa po àczenia mi dzynarodowe (B) do stron Êwiatowych Roche Diagnostics i ca ego koncernu Grupa Roche. Rozdzia Firma przedstawia zakres dzia ania Roche Diagnostics w Polsce, zakreêla misj i cele firmy, jak równie daje informacje o mo liwoêciach kontaktu z wszystkimi naszymi pracownikami. Rozdzia Oferta prezentuje wszystkie dost pne na rynku polskim produkty Roche Diagnostics. Oferta produktowa uporzàdkowana jest wg dzia ów tematycznych: chemia kliniczna, immunodiagnostyka, koagulologia, hematologia, analiza moczu, diagnostyka przy ó ku chorego, diabetologia. Ka da ze stron tematycznych ma podobnà konstrukcj informacje ogólne, prezentacje analizatorów, listy odczynników i materia ów zu ywalnych. Strony majà bezpoêrednie po àczenie z formularzami zamówieƒ, które po wype nieniu sà bezpoêrednio przysy ane do firmy. Formularze te mogà s u yç do zamawiania odczynników, czy jako proêba o dodatkowe informacje na ich temat. Schemat po àczeƒ formularzy pozwala na grupowanie zamówieƒ i zapytaƒ B C D E B Rys. 2 Rys. 1 z ró nych dziedzin diagnostycznych w jeden dokument. Rozdzia ktualnoêci zawiera najnowszy numer kwartalnika LabForum, bie àce informacje nt. wydarzeƒ w firmie, oferty specjalne oraz informacje o nowych produktach. Rozdzia Kontakt to po prostu informacja adresowo-telefoniczna do firmy. Rozdzia rchiwum przechowuje wszystkie wa ne informacje archiwalne oraz wszystkie numery LabForum. Omówienia wymaga równie zawartoêç pojedynczej strony. atwoêç poruszania si po stronach i korzystanie z po àczeƒ z innymi adresami wyznacza konstrukcja ca ej strony. Pojedyncza strona sk ada si z trzech pól; górnej ramki szybkiej nawigacji (rys. 2), lewej ramki szybkiej nawigacji (rys. 3) i cz Êci g ównej (rys. 4). Górna ramka szybkiej nawigacji (rys. 2) s u y do poruszania si po stronach mi dzynarodowych. Szybka Nawigacja Stron Âwiatowych () odnosi si do mi dzynarodowych stron Roche Diagnostics. Dzi ki tej przeszukiwarce mo na odwiedziç strony prowadzone w j zyku angielskim, takie jak: News, bout us, Products, Chief Tochnology Office, Worldwide Pre- 3

4 LabForum wrzesieƒ 2000 sence oraz poszczególne strony poêwi cone ró nym dzia om diagnostycznym Molecular Bichemicals, Industrial Biochemicals, Molecular Systems, Laboratory Systems, Diabetes Care, Point of Care. Nast pne okienko to wyszukiwarka has- owa Szukaj (B), która tak e s u y do nawigacji po mi dzynarodowych stronach Roche. Wystarczy wpisaç tam szukane has o i w kilka sekund uzyskujemy rezultat, np. has o proteins : wybieramy idê i mamy rezultat wyszukania w postaci listy 560 dokumentów z Wart podkreêlenia jest fakt, e nie sà to jedynie dokumenty Roche, ale równie po àczenia (linki) do innych êróde, m.in. do Êwiatowej prasy naukowej i mi dzynarodowych naukowych baz danych stanowiàcych prawdziwà skarbnic wiedzy. Trzy nast pne przyciski górnej ramki nawigacyjnej to B D C E F Rys. 4 B C G Rys. 3 s u y do szybkiego przechodzenia do odpowiednich rozdzia ów. Ich zawartoêç (Firma, Oferta, ktualnoêci, Kontakt, rchiwum) zosta a omówiona na poczàtku artyku u. Wyszukiwarka has owa Szukaj Lokalnie (C) odnosi si tylko do stron polskich Roche Diagnostics. Przycisk Roche Polska (D) prowadzi do strony domowej Roche Polska Sp. z o.o., skàd mo na równie przejêç do wszystkich oddzia- ów firmy (zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie). Poni ej umieszczony jest spis treêci podstron Diagnostyka (E); suwak po lewej stronie ekranu (F) pomaga w przesuni ciu strony do koƒca; wybór ka dego z hase np. Systemy Laboratoryjne kieruje do odpowiedniego fragmentu strony. Cz Êç g ówna (G). Przyk ad fragmentu jednej z podstron (rys. 4). Po wybraniu ze spisu treêci lewej ramki nawigacyjnej () has a np. Immunodiagnostyka zmienia ono kolor podpowiadajàc jednoczeênie na jakiej stronie Roche Diagnostics : (C) prowadzi bezpoêrednio na Êwiatowà stron naszego Oddzia u, Grupa Roche; (D) do domowej strony ca ego koncernu (podobnie, jak na naszej stronie domowej), a (E) Kontakt s u y do wejêcia na stron adresowà Oddzia u Diagnostyka Roche Polska. Lewa ramka szybkiej nawigacji (rys. 3) umo liwia poruszanie si po polskich stronach internetowych Roche. Klucz graficzny Oferta () jest polem aktywnym prowadzàcym do strony domowej Roche Diagnostics. Nawigacja Lokalna (B) B D Rys. 5 C 4 E F G H

5 wrzesieƒ 2000 LabForum znajduje si odwiedzajàcy. W cz Êci g ównej, oprócz krótkiego opisu oferty, w tek- Êcie znajdujà si pola aktywne. Po wybraniu np. has a Elecsys 2010 (B) odwiedzajàcy zostanie skierowany bezpoêrednio do informacji nt. tego systemu, natomiast wybranie has a Odczynniki (C) skieruje do formularza zapytania/zamówienia (rys. 5). Po naciêni ciu na aktywne pole Formularz zapytania/zamówienia pojawia si lista analizatorów. by uzyskaç w aêciwy formularz nale y go wybraç z listy (); B C D Rys. 6 mo na wype niç zaznaczajàc ch ç otrzymania informacji o produkcie () lub wpisujàc kolejno iloêç zamawianych opakowaƒ danego testu (B), a na koƒcu wpisujàc swoje dane (C). Bardzo du ym udogodnieniem dla u ytkowników jest mo liwoêç edycji zapytania/zamówienia na ka dym etapie jego sporzàdzania, jak równie tworzenia zamówieƒ zbiorczych z kilku list odczynnikowych. Nie nale y si wi c obawiaç, e coê mo e byç zamówione przez pomy k. Ponadto nasz dzia zamówieƒ, po otrzymaniu takiego zamówienia b dzie je potwierdza, co równie daje mo liwoêç korekty. Do tworzenia zamówieƒ wielopozycyjnych s u y przycisk Do àcz do listy (D). NaciÊni cie przycisku WyczyÊç spowoduje oczyszczenie otwartego na ekranie formularza, a przycisk Zamknij spowoduje zamkni cie tego okna bez zapami tywania je eli nie wpisano jeszcze danych osoby zamawiajàcej (je eli dane te zosta y wpisane, przycisk dzia a, jak Do àcz do listy ). Wype nienie pól danych sk adajàcego zamówienie jest obligatoryjne. Je eli jednak osoba sk adajàca zamówienie nie chce korzystaç z konta owego dla wymiany korespondencji wystarczy wtedy wpisaç np. nie ma, lub prosz o potwierdzenie faxem nr..., itp. Zbiorcze zamówienie tworzy si na formularzu lista zapytaƒ/zamówieƒ (rys. 7), który równie mo na edytowaç. Przy ka dej zamawianej pozycji widnieje przycisk Usuƒ (), który kasuje b dnie z o one zamówienie. Po zakoƒczeniu wype niania formularza nale y nacisnàç przycisk WyÊlij (znajdujàcy si na dole Listy zamówieƒ/zapytaƒ ) i oczekiwaç potwierdzenia przyj cia zamówienia. Oddajàc w Paƒstwa r ce to interaktywne medium mamy nadziej, e spotka si ono z zainteresowaniem, poszerzy wiedz o firmie Roche wêród wszystkich odwiedzajàcych i da nam mo liwoêç lepszej obs ugi naszych klientów. Liczymy na opinie i uwagi u ytkowników. yczymy mi ego surfowania po Internecie. pojawi si wtedy tabela s u àca do sk adania zamówieƒ/zapytaƒ (B). Przy pomocy prawego suwaka (C) atwo mo na prze- Êledziç ca à list i wybraç àdane pozycje. Kolumny tabelki sk adajà si z nazwy parametru (D), jego nazwy handlowej (E), numeru katalogowego (F), iloêci testów w opakowaniu (wielkoêci opakowania) (G) oraz okienka s u àcego do dokonania wyboru (H). U ywajàc prawego suwaka (C) przenosimy si na dó strony wybierajàc interesujàce nas pozycje, naciskamy na klawisz Otwórz. W tym momencie pojawia si okienko dialogowe (rys. 6), które Rys. 7 5

6 LabForum wrzesieƒ 2000 Temat roku 2000 osteoporoza cz. 3 Nowoczesne markery obrotu kostnego uzgodnienia 2000 Prof. Roman Lorenc, dr El bieta Karczmarewicz, Zak ad Biochemii i Medycyny DoÊwiadczalnej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Rok 2000 przyniós istotne zmiany w poglàdach dotyczàcych roli markerów obrotu kostnego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia osteoporozy pomenopauzalnej. naliza przeprowadzonych badaƒ prospektywnych uzupe niona przeglàdem opublikowanych badaƒ klinicznych wykaza a, e wybrane, wysoce specyficzne dla tkanki kostnej, markery obrotu kostnego, stosowane zgodnie z zasadami GLP sà równie wa nym narz dziem diagnostycznym jak pomiar BMD. Udokumentowano, e podwy szony poziom markerów obrotu kostnego, odzwierciedlajàcy przyspieszony obrót kostny, jest niezale nym od BMD czynnikiem ryzyka z amaƒ. Wykazano ponadto, e spadek poziomu markerów po 3 6 miesiàcach leczenia HRT i bisfosfonianami pozwala przewidywaç ze specyficznoêcià 90%, e dany pacjent po 2 latach terapii uzyska przyrost masy kostnej mierzony BMD. Zastosowanie nowych metod analizy statystycznej z wyko- rzystaniem regresji logistycznej i krzywych ROC (Receiver-operating characteristic) zmieni o filozofi interpretacji wyników i pozwoli o na zastosowanie ich do badaƒ indywidualnych pacjentów. ktualne poglàdy dotyczàce zastosowania markerów obrotu kostnego przedstawiono na Âwiatowym Kongresie OSTEO- POROZ 2000 w czerwcu 2000 roku w Chicago. Przy stosowaniu markerów obrotu kostnego u kobiet z osteoporozà pomenopauzalnà poglàdy te sprowadzajà si do nast pujàcych ustaleƒ. Tabela 1. Nowoczesne markery obrotu kostnego nomenklatura i stosowane skróty Markery koêciotworzenia Skrót Uwagi na temat oznaczanych czàsteczek Osteokalcyna OC Czàsteczka natywna i fragment N-koƒcowo-Êrodkowy Frakcja kostna alkalicznej b-lp Reakcja krzy owa poni ej 3% fosfatazy z izoenzymem wàtrobowym i jelitowym N-koƒcowy propeptyd PINP Monomer i trimer prokolagenu typu I Markery resorpcji Pirydynolina PYD Wolna lub ca kowita Dezoksypirydynolina DPD Wolna lub ca kowita C-koƒcowy usieciowany telopeptyd CTX Forma izomeryczna beta aƒcucha alfa kolagenu typu I N-koƒcowy usieciowany telopeptyd NTX aƒcucha alfa kolagenu typu I Zasady monitorowania leczenia preparatami antyresorpcyjnymi Do monitorowania leczenia preparatami antyresorpcyjnymi najcz Êciej stosowane sà markery przedstawione w Tabeli 1, gdzie zamieszczono równie wykaz stosowanych skrótów oraz rodzaje oznaczanych czàsteczek. SpoÊród markerów resorpcji koêci do monitorowania leczenia bisfosfonianami stosowano U-NTX, U-CTX lub S-CTX a do monitorowania leczenia HTR U-NTX, U-CTX, S-CTX lub wolnà U-DPD. Markery koêciotworzenia u ywane do monitorowania leczenia to: frakcja kostna LP, OC, PINP. Mo na stosowaç jeden marker lub równoczeênie dwa, jeden resorpcji i jeden ko- Êciotworzenia. by wyeliminowaç wp yw rytmu dobowego na zmiennoêç preanalitycznà nale y ujednoliciç czas pobierania materia- u. Surowica musi byç pobierana na czczo przed 9 rano. Mocz do oznaczeƒ markerów obrotu kostnego to pierwsza lub druga (1 lub 2 godzinna) poranna zbiórka pobrana na czczo. Proponowany algorytm badaƒ obejmuje: dla markerów resorpcji pierwsze badanie przed rozpocz ciem leczenia oraz drugie po 3 lub 6 miesiàcach stosowania terapii, dla markerów koêciotworzenia pierwsze badanie przed rozpocz ciem leczenia oraz drugie po 6 miesiàcach stosowania terapii. W prowadzonych protoko- ach zalecane jest, lecz nie obowiàzkowe, wykonanie dwóch pomiarów przed rozpocz ciem leczenia, w celu wyeliminowania wp ywu zmiennoêci wewnàtrzosobniczej. Najwa niejszym problemem w klinicznej interpretacji wyników u indywidualnego pacjenta jest okreêlenie tzw. wartoêci progowych, pozwalajàcych na identyfikacj chorego, który w aêciwie reaguje na leczenie. Idealne okreêlenie wartoêci progowych powinno opieraç si na badaniach prawdopodobieƒstwa wystàpienia z amaƒ, jeêli takie dane sà dost pne. ktualne protoko y oparte sà na wartoêciach progowych wyznaczonych na podstawie zmian BMD w czasie leczenia HRT i bisfosfonianami. Te wartoêci progowe sà zgodne z wartoêciami MSC (minimum significant change) dla poszczególnych 6

7 wrzesieƒ 2000 LabForum markerów, czyli najmniejszej znaczàcej zmiany poziomu danego markera, która nie jest wynikiem zmiennoêci wewnàtrzosobniczej. Obni enie poziomu poszczególnych markerów jest wi ksze w przypadku leczenia bisfosfonianami ni w przypadku terapii HRT. Dlatego te wartoêci progowe przy leczeniu alendronianem sà ni sze ni przy terapii HRT. Zmiana poziomu poszczególnych markerów powy ej przyj tych wartoêci progowych pozwala przewidywaç ze specyficznoêcià 90%, e dany pacjent po dwóch latach leczenia uzyska przyrost masy kostnej mierzony BMD. Dla danych markerów i re imów terapeutycznych wartoêci te sà nast pujàce: U-NTX, U-CTX alendronian >45% HRT >65% S-CTX alendronian >35% HRT >55% ca kowita lub wolna U-DPD alendronian >20% HRT >30% OC lub frakcja kostna LP alendronian >20% HRT >40% Przy czu oêci 90% wartoêci progowe dla U-NTX i U-CTX sà o oko o 20% wy sze. Gdy nie obserwujemy zmiany poziomu markera po pierwszych miesiàcach leczenia, trzecie badanie wykonujemy za trzy miesiàce. Przewidywanie z amaƒ przy pomocy markerów obrotu kostnego Patologicznie podwy szony poziom markerów resorpcji (powy ej Êredniej ±2 SD, T-score >2) zwiàzany jest z dwukrotnie wi kszym ryzykiem wystàpienia z amaƒ osteoporotycznych u danego pacjenta wzgl dem zdrowej populacji. Jest to niezale ny czynnik ryzyka z amaƒ od BMD, zwiàzany prawdopodobnie z niszczàcym wp ywem podwy szonego obrotu kostnego na mikroarchitektur kostnà. Markery resorpcji koêci mogà byç u yte do oceny ryzyka z amaƒ osteoporotycznych w wybranych przypadkach, kiedy badanie BMD i kliniczne czynniki ryzyka zebrane w wywiadzie nie sà wystarczajàce do podj cia decyzji o leczeniu. U pacjentów z osteoporozà i bardzo wysokim poziomem markerów obrotu kostnego (T-score >+3) wskazane sà badania w kierunku innych metabolicznych schorzeƒ kostnych, zw aszcza nowotworów. Zakres wartoêci normalnych obejmuje wyniki dla zdrowych kobiet premenopauzalnych w wieku od 30 do 45 roku ycia. Przewidywanie utraty masy kostnej przy pomocy markerów obrotu kostnego Na podstawie dost pnych wyników uwa a si, e przy pomocy badaƒ markerów obrotu kostnego nie mo na przewidywaç tempa utraty masy kostnej. Nie jest jasne, czy niska wartoêç diagnostyczna markerów obrotu kostnego w przewidywaniu utraty masy kostnej zwiàzana jest z b dem oznaczeƒ markerów, b dem oznaczeƒ metody DX czy obu tych metod. Nie mo na równie wykluczyç, e podwy szony obrót kostny ma wp yw przede wszystkim na zmiany mikroarchitektury koêci, a nie na jej mas. Zmiany struktury beleczek sà g ównà przyczynà os abienia wytrzyma oêci mechanicznej koêci u pacjentów z podwy szonym poziomem markerów obrotu kostnego. Za najpilniejsze do wykonania uznano nast pujàce prace badawcze, które pozwolà na podniesienie wartoêci diagnostycznej markerów obrotu kostnego: OkreÊlenie wartoêci normalnych dla wszystkich markerów na du ych próbkach populacyjnych ( kobiet) zdrowych kobiet premenopauzalnych w wieku od 30 do 45 roku ycia, których g stoêç minera u kostnego jest prawid owa zarówno w lokalizacji kr gos upa, jak i szyjki koêci udowej w celu uchwycenia ró nic geograficznych i etnicznych. Wprowadzenie szerokiego systemu kontroli jakoêci badaƒ markerów obrotu kostnego w poszczególnych laboratoriach, podobnie jak dla innych testów chemii klinicznej. Kontynuowanie badaƒ d ugoterminowych (5 10 lat) w celu weryfikacji zale noêci poziomu markerów obrotu kostnego i utraty masy kostnej w ró nych lokalizacjach szkieletu. Ustalenie wartoêci progowych w celu identyfikacji pacjentów reagujàcych prawid owo na leczenie dla ró nych protoko ów leczniczych. Najpilniejsze na dziê wydaje si sprawdzenie skutecznoêci wykorzystania markerów obrotu kostnego do monitorowania leczenia w celu poprawy wspó pracy z pacjentem i efektywnoêci terapii. Wydaje si, e informacja jakà dajà markery obrotu kostnego ju po 3 6 miesiàcach terapii pozwala lekarzowi na skuteczne potwierdzenie lub zmian re imu leczniczego, a pacjentowi daje motywacj do dalszego leczenia, które w przypadku osteoporozy musi byç d ugotrwa e. naliza strat finansowych przerwanej i nieskutecznej terapii musi byç zbilansowana kosztami oznaczeƒ markerów obrotu kostnego w ustalonych protoko ach. PiÊmiennictwo: 1. Riggs BL, re biochemical markers for bone turnover clinically useful for monitoring therapy in individual osteoporotic patients? Bone, 2000, 26, Delmas PD, Hardy P, Garnero P, Dain M.-P. Mitoring individual response to hormone replacement therapy with bone markers, Bone, 2000, 26, Bjarnason NH, Christiansen C, Early response in biochemical markers predicts long term response in bone mass during hormon replacement therapy in early postmenopausal women, Bone, 2000, 26, Garnero P, Darte C, Delmas PD, model to monitor the efficacy of alendronate treatment in woman with osteoporosis using a biochemical marker of bone turnover, Bone, 1999, 24, Wykaz stosowanych skrótów: HRT hormonalna terapia zast pcza (hormone replacement therapy) GLP zasady prawid owej pracy laboratoryjnej (good laboratory practice) BMD g stoêç minera u kostnego (bone mineral density) T-score sposób interpretacji wyników, w którym wartoêcià odniesienia jest grupa zdrowych doros ych DX absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego, metoda densytometryczna oceny minera u kostnego U próbka pochodzàca z moczu (urine) S próbka pochodzàca z surowicy (serum) Powy szy artyku oraz informacje o automatycznej metodzie oznaczania markerów obrotu kostnego na aparacie ELECSYS firmy Roche Diagnostics znajdà Paƒstwo równie na stronie OSTEOFORUM internetowym wortalu na temat osteoporozy 7

8 LabForum wrzesieƒ 2000 Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100 W Katedrze Biochemii Klinicznej kademii Medycznej w Gdaƒsku, zespó pod kierownictwem prof. dr. hab. ndrzeja Szutowicza, w sk adzie dr nna Raszeja- -Specht oraz mgr nna Skibowska w okresie r. do r. przeprowadzi ocen medyczno-eksploatacyjnà analizatora Sysmex XE-2100 znajdujàcego si w ofercie handlowej firmy Roche Polska. Przeznaczenie aparatu XE-2100 jest 36-parametrowym automatycznym analizatorem hematologicznym, przeznaczonym do wykonywania badaƒ in vitro w laboratoriach analitycznych. Nale y do analizatorów wykonujàcych pe nà analiz parametrów uk adu czerwonokrwinkowego, p ytkotwórczego i bia okrwinkowego wraz z pi ciocz Êciowym ró nicowaniem krwinek bia ych oraz oznaczeniami retikulocytów w pe nej krwi. Zasada dzia ania aparatu i metod pomiarowych nalizator hematologiczny Sysmex XE-2100 przeprowadza oznaczenia hematologiczne z wykorzystaniem metody potencjometrii przep ywowej, metody regulowanego przep ywu, cytometrii przep ywowej z u yciem lasera pó przewodnikowego i oznaczenie hemoglobiny z u yciem detergentu laurylosiarczanu sodu (SLS). Oznaczanie hemoglobiny oparte jest na zasadzie konwersji hemoglobiny do pochodnej siarczanowej z udzia em SLS. Pomiar dokonywany jest kolorymetrycznie (λ=535 nm). Metoda wykazuje idealnà korelacj z metodà cyjanmethemoglobinowà, zalecanà przez ICSH (Mi dzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej), której minusem jest obecnoêç toksycznych cyjanków. Pomiar liczby krwinek czerwonych (RBC) i p ytkowych (PLT) oparty jest na metodzie przep ywu regulowanego, polegajàcej na pomiarze sygna ów pochodzàcych od pojedynczych rozcieƒczonych (1:500) elementów morfotycznych. RównoczeÊnie na podstawie pomiaru wielko- Êci impulsów obliczana jest wartoêç hematokrytu. Z pomiarów RBC, HGB i HCT wyliczane sà wskaêniki erytrocytarne Êrednia obj toêç krwinki (MCV), Êrednia zawartoêç hemoglobiny (MCH) i Êrednie st enie hemoglobiny w krwinkach (MCHC). Wynik pomiaru liczby p ytek korygowany jest w drugim torze za pomocà pomiaru optycznego (Êwiat o lasera). Jàdrzaste komórki uk adu czerwonokrwinkowego (NRBC) oznaczane sà metodà cytometrii przep ywowej z u yciem lasera pó przewodnikowego, po hemolizie erytrocytów i wybarwieniu wszystkich komórek jàdrzastych. Krwinki bia e klasyfikowane sà w procedurze 4-cz Êciowego rozdzia u (na limfocyty, monocyty, eozynocyty oraz neutrofile i bazofile) oraz w procedurze pomiaru krwinek bia ych i bazofili (WBC/BSO). Rozcieƒczone próbki, po hemolizie erytrocytów i wybarwieniu krwinek bia ych, analizowane sà metodà cytometrii przep ywowej z zastosowaniem lasera pó przewodnikowego. Rozproszone Êwiat o boczne i przechodzàce oraz emitowane Êwiat o fluorescencyjne s u à do sporzàdzenia skatergramów 4DIFF i WBC/BSO. Dodatkowo, w osobnej procedurze (IMI) opartej na potencjometrii przep ywowej, analizowane sà niedojrza e granulocyty. Pomiar krwinek bia ych korygowany jest o ewentualnà liczb erytrocytów jàdrzastych (NRBC). Rozk ad wielkoêci krwinek czerwonych (RDW) i p ytkowych (PDW) oceniany jest w przedzia ach ograniczonych przez odpowiednio ustawione dyskryminatory i ma na celu wykrycie nieprawid owoêci spowodowanych zmiennà cz stotliwoêcià na ró nych poziomach detekcji, wyst powaniem dwóch pików lub nieprawid owà szeroko- Êcià rozk adu. Parametrami dodatkowymi, wyliczanymi matematycznie, sà: wskaênik du ych p ytek (P-LCR), p ytkokryt (PCT) i Êrednia obj toêç p ytek (MPV). Retikulocyty oznaczane sà metodà cytofluorymetrii z wykorzystaniem lasera i barwienia substancji jàdrowych, która polega na wykazaniu obecnoêci RN w odpowiednio przygotowanych komórkach. Po inkubacji krwi z barwnikiem przeprowadzany jest pomiar fluorescencji 8

9 wrzesieƒ 2000 LabForum frakcji retikulocytarnych. utomatyczny pomiar retikulocytów daje mo liwoêç oceny ich wieku (frakcja retikulocytów niedojrza ych IRF), stopnia dojrza oêci, oraz przedstawienia za pomocà skatergramu rozdzia u retikulocytów na frakcje o niskiej (LFR), Êredniej (MFR) i wysokiej fluorescencji (HFR). Unikatowym parametrem oznaczanym przez analizator sà pierwotne komórki hematopoetyczne HPC. HPC (Hematopoetic Progenitor Cells) jest parametrem, który zdaniem niektórych autorów (Tsetruda i wsp., 1999) dobrze koreluje z ekspresjà antygenu CD 34 na komórkach progenitorowych i dzi ki temu umo liwia monitorowanie przygotowania dawców szpiku oraz pacjentów poddawanych mobilizacji przed przeszczepem szpiku kostnego. Badania przeprowadzone dotychczas w Katedrze Biochemii Klinicznej polega y na porównaniu wyników uzyskanych metodà cytometrii przep ywowej z wykorzystaniem cytometru FCS Calibur (Becton Dickinson) i oznaczeƒ HPC metodà z wykorzystaniem analizatora hematologicznego Sysmex XE Dotychczas badaniami obj to kilku pacjentów, z czego u dwóch stwierdzono wysokà korelacj obu metod. Pozwala to przypuszczaç, e u niektórych pacjentów metoda ta mo e byç przydatna w monitorowaniu stymulacji szpiku. Oprogramowanie analizatora jest proste w obs udze i skonfigurowane w systemie Windows NT. WiarygodnoÊç wyników Przeprowadzone badania wykazujà bardzo dobrà precyzj, powtarzalnoêç, dok adnoêç oraz stabilnoêç systemu autokalibracji analizatora. Uzyskane wyniki wskazujà równie na bardzo dobrà liniowoêç badanych parametrów w szerokim zakresie wartoêci. Wnioski koƒcowe Podczas dwumiesi cznej eksploatacji analizatora zauwa ono szereg zalet: a) przyjazne oprogramowanie robocze oraz pe na automatyzacja czyszczenia i mycia b) mo liwoêç wprowadzania danych pacjenta c) du a baza danych i mo liwoêç wyboru kryteriów przeszukiwania danych pacjenta d) jasne i wystarczajàce informacje o stanach eksploatacyjnych i usterkach aparatu e) mo liwoêç pracy w systemie manualnym jak i zautomatyzowanym (automatyczne podawanie próbek, czytnik kodów paskowych) f) mo liwoêç wykonywania oznaczeƒ retikulocytów i analizy ich dojrza oêci g) mo liwoêç (w przysz oêci) monitorowania pacjentów poddanych chemioterapii lub mobilizacji przy przeszczepach szpiku, z uwagi na oznaczanie przez analizator komórek macierzystych HPC, parametru korelujàcego z CD 34 h) atwoêç czyszczenia toru pracy w przypadku zatkania i) w przypadku niektórych próbek patologicznych, trudnych do automatycznej interpretacji, brak leukogramów na ekranie monitora wymusza zwrócenie uwagi analityka na obserwowanà patologi i wykonanie rozmazu manualnego. Przeprowadzone badania analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100 wykaza y bardzo dobre walory eksploatacyjne w grupie analizatorów hematologicznych z 5-cio cz Êciowym ró nicowaniem leukocytów, co pozwoli o nam uzyskaç certyfikat Centralnego OÊrodka Techniki Medycznej. WydajnoÊç analizatora W trybie pracy automatycznej analizator wykonuje 150 morfologii na godzin. Mo liwoêci analityczne i eksploatacyjne Operator ma mo liwoêç wyboru 6 ró nych zakresów badaƒ: profil 8 podstawowych parametrów (CBC), profil z ró nicowaniem elementów morfotycznych (DIFF), oraz kombinacje powy szych profili z dodatkowym oznaczaniem jàdrzastych komórek uk adu erytroblastycznego (NRBC) i/lub retikulocytów (RET). Rezultaty mogà byç drukowane bezpo- Êrednio lub wprowadzane do bazy danych o pojemnoêci wyników (w tym dane o pacjencie, nazwisko lekarza, komentarze osób, histogramy , pliki kontroli jakoêci 11) i nast pnie drukowane. 9

10 LabForum wrzesieƒ 2000 Diagnostyka uszkodzenia mi Ênia sercowego TROP T Test do oznaczania troponiny T w krwi pe nej Sercowa troponina T jest bia kiem strukturalnym zlokalizowanym na cienkim filamencie miocytu sercowego. Jest ona uwalniana z mi Ênia sercowego do krwi na skutek niedokrwiennego uszkodzenia mi Ênia serca. Poziom sercowej troponiny T w surowicy krwi zdrowych osobników waha si 0,00 ng/ml do 0,06 ng/ml. W nast pstwie uszkodzenia mi - Ênia serca takiego jak Êwie y zawa serca (ÂZS), poziom ten wzrasta o oko o razy ponad górny limit normy. TROP T jest wystarczajàco czu y, aby wykryç poziom sercowej troponiny T we krwi ju od wartoêci 0,10 ng/ml. Dzi ki temu pozwala on na wykrycie nawet bardzo ma ych uszkodzeƒ mi Ênia serca. KINETYK UWLNINI SERCOWEJ TROPONINY T Oko o 94% troponiny T jest strukturalnie zwiàzane w miocytach, 6% jest rozpuszczone w cytozolu. Wolna troponina T cytozolowa jako pierwsza jest uwalniana, gdy komórka ulega uszkodzeniu. Prowadzi to do nag ego wzrostu st enia, po którym nast puje ciàg e uwalnianie strukturalnie zwiàzanej troponiny T. W przypadku ca kowitej okluzji, ten wczesny wzrost nie mo e byç wykryty. KIEDY NLE Y U Yå TROP T? Do ró nicowania bólu w klatce piersiowej: sercowy czy niesercowy? by potwierdziç na miejscu zawa serca, rozpoznany na podstawie obrazu EKG Do wykrycia podgrupy pacjentów z niestabilnà dusznicà bolesnà o podwy szonym ryzyku dalszych komplikacji sercowych, w celu zmiany lub wprowadzenia bardziej agresywnego leczenia Dla oceny ryzyka pacjentów z objawami ostrego niedokrwienia z lub bez uniesienia odcinka ST, w celu zmiany lub wprowadzenia bardziej agresywnego leczenia by wykluczyç Êwie y zawa serca Do diagnostyki u pacjentów niemego zawa u serca do 14 dni po jego wystàpieniu. pacjentów ze Êwie ym zawa em serca. Odwrotnie, wêród wszystkich pacjentów z bólem w klatce piersiowej, u mniej ni 20% rozpoznano Êwie y zawa serca. Na podstawie: Troponin T marker for perioperative myocardial infarction and prognostic indicator in patients with chest pain. David B. Sacks. ssistans Prof. of Pathology. Harward Medical School, Boston, Massachusetts. TROP T mo e ró nicowaç ból w klatce piersiowej b dàcy rezultatem uszkodzenia mi Ênia serca, od bólu powodowanego przyczynami poza sercowymi poniewa : SkutecznoÊç w wykrywaniu zawa u mi Ênia serca wynosi 97% (pomi dzy 6 a 11 godzinà) Bardzo niskie jest prawdopodobieƒstwo uzyskania wyniku fa szywie dodatniego poniewa swoistoêç wynosi 99% Wykrywa nawet minutowe wzrosty poziomu troponiny T we krwi (nawet tak niskie jak 0,1ng/ml) TROP T pozwala tak e na retrospektywne ró nicowanie sercowego i niesercowego bólu w klatce piersiowej do 14 dni od jego wystàpienia, jako e troponina T jest obecna do 14 dni od uszkodzenia mi Ênia serca. TROP T RÓ NICUJE BÓL W KLTCE PIERSIOWEJ, SERCOWY OD NIESER- COWEGO Klasyczny ból w klatce piersiowej wyst puje u mniej ni 80% wszystkich 10

11 wrzesieƒ 2000 LabForum TROP T POTWIERDZ ÂWIE Y ZW SERC ROZPOZNNY N PODSTWIE ZPISU EKG Zmiany niedokrwienne uniesienie odcinka ST wysokie, dodatnie za amki T Przyczyny powodujàce zmiany Ostre zapalenie osierdzia, mi Ênia sercowego lub jako normalny wariant Hiperkaliemia, uraz mózgowo-naczyniowy, przecià enie obj toêciowe lewej komory, niedomykalnoêç zastawki mitralnej lub aortalnej TROP T POMG DIGNOZOWå NIEMY ZW SERC U PCJENTÓW DO 14 DNI PO JEGO WYSTÑPIENIU TROP T jest jedynym testem, który pozwala wykryç uszkodzenie mi Ênia serca spowodowane niedokrwieniem do 14 dni po jego wystàpieniu. Wszystkie inne wskaêniki majà znacznie mniejsze okno diagnostyczne. za amki Q obni enie odcinka ST wyraêne odwrócenie za amka T Wariant fizjologiczny lub zale ny od po o enia, przerost komory, kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia przewodzenia komorowego Ponaparstnicowe, przerost komory, hipokaliemia Przerost komory, kardiomiopatia, zapalenie mi Ênia serca, uraz mózgowo-naczyniowy TROP T POMG WYKLUCZYå ÂWIE Y ZW SERC TROP T ma wy szà czu oêç w porównaniu do CK-MB we wszystkich przedzia ach czasowych. Uwalnianie wskaêników sercowych w przebiegu ostrego zawa u mi Ênia serca. Wszystkie wyniki sà znormalizowane w stosunku do górnej granicy normy. Wu, Journal of Clinical Immunoassay 17:45-48 (1994) 0 5h 6 11h 12 23h 24 47h 48 95h >96h TNT 55% 97% 100% 100% 100% 100% CK-MB 37% 97% 97% 97% 96% 88% Na podstawie: Wu.. H. B. et al Use of cardiac TNT in diagnosis of acute myocardial infarction wielooêrodkowa ocena kliniczna zaprezentowana na 45 Kongresie CC, Nowy Jork, lipca TROP T b dzie stanowiç pewne potwierdzenie lub wykluczenie Êwie ego zawa u mi Ênia serca w ciàgu godzin od wystàpienia bólu w klatce piersiowej. SERCOW TROPONIN T M LICZNE ZLETY PRZEWY SZJÑCE INNE MRKERY SERCOWE Test TROP T jest lepszy ni inne wskaêniki sercowe, poniewa mo e w pewny sposób wykrywaç uszkodzenia mi Ênia serca w zwiàzku z wi kszà czu oêcià i swoistoêcià, jak równie z bardzo du ym oknem diagnostycznym. Wskaênik Okno Zalety Wady diagnostyczne CK 4h 3 dni wczesny wskaênik niska swoistoêç ma e okno czasowe CK-MB 4h 3 dni wczesny wskaênik zmniejszona swoistoêç w zale noêci od warunków klinicznych ma e okno czasowe CK-MB 3h 1,5 dnia wi ksza swoistoêç ni CK-MB, ma e okno czasowe Izoformy najwczeêniej spoêród wskaêników CK-MB LDH 24h 10 dni du e okno czasowe niska swoistoêç tylko póêny wskaênik Mioglobina 2h 18 dni najwczeêniejszy wskaênik niska swoistoêç ma e okno czasowe Troponina T 3h 14 dni wczesny i póêny wskaênik o wysokiej swoistoêci w zwiàzku z dwufazowym uwalnianiem nieporównywalna czu oêç udowodniona skutecznoêç w potwierdzeniu uszkodzenia mi Ênia serca w ÂZS, NDB, NZS wskaênik prognostyczny wysokiego ryzyka u pacjentów z NDB 11

12 LabForum wrzesieƒ 2000 TROP T Test do oznaczania troponiny T w krwi pe nej Test TROP T jest prostym, wygodnym badaniem diagnostycznym. Zasada dzia ania testu opiera si na zastosowaniu przeciwcia swoistych dla ludzkiej troponiny T znakowanych z otem. Firma Roche Diagnostics oferuje równie testy iloêciowe do monitorowania uszkodzenia mi Ênia sercowego, które przedstawimy w nast pnym numerze. Promocje, awanse, kariery Zmiany organizacyjne w Roche Polska Sp. z o.o., Oddzia Diagnostyka Mi o nam poinformowaç Paƒstwa o kilku zmianach, jakie dokona y si w Oddziale Roche Diagnostics w Polsce i jednoczeênie przedstawiç zespó wspierajàcy naszych klientów swojà wiedzà z zakresu Chemii Klinicznej. Znana naszym klientom kole anka El bieta Gaiƒska, doceniona za swojà Êwietnà znajomoêç aparatów Hitachi, postanowi a kontynuowaç swojà karier zawodowà w Roche Diagnostics w Mannheim/Niemcy w dziale Global Customer Support Reagents, zajmujàcym si rozwiàzywaniem problemów zwiàzanych z odczynnikami i ich jakoêcià. Ca y zespó Roche Diagnostics w Polsce gratuluje kole ance i yczy jej wielu sukcesów w nowym miejscu pracy. Dotychczasowe obowiàzki Eli Specjalisty ds. Chemii Klinicznej przejà obecnie Mariusz Derlatka (tel , tel. kom ), który pracujàc od 15 lat dla firmy Roche, zna Êwietnie ca- à gam produktów chemii klinicznej (aparaty i odczynniki do Cobas Integra, Cobas Mira i Hitachi) oraz doskonale rozumie potrzeby naszych klientów. Sk adamy Mariuszowi najlepsze yczenia na nowym stanowisku i mamy nadziej, e dostarczy mu ono wielu interesujàcych wyzwaƒ i osiàgni ç. Od strony aplikacyjnej prac Mariusza Derlatki wspiera zatrudniony 1 lipca Wojciech Onufrowicz (tel , tel. kom ), który po powrocie z Niemiec rozpoczà w Roche Polska prac na stanowisku Specjalisty ds. Szkoleƒ i plikacji Chemii Klinicznej systemów Hitachi. Wojtek pracujàc w Centralnym Laboratorium Nord-West GmBRh w Emsdetten, w ciàgu 9 lat zdoby wiele doêwiadczeƒ i wiedzy praktycznej o analizatorach biochemicznych, immunodiagnostycznych oraz organizacji pracy w laboratorium. yczymy naszemu nowemu koledze równie interesujàcej pracy i wielu nowych dokonaƒ. PoinformowaliÊmy o dalszej karierze Eli Gaiƒskiej i Wojtka Onufrowicza, o awansie Mariusza Derlatki, pozosta o nam jeszcze przypomnienie Paƒstwu nazwiska jednej osoby, która jest Êwietnym Specjalistà ds. Szkoleƒ i plikacji Chemii Klinicznej systemów Cobas Integra kole anka licja Jasiƒska (tel , tel. kom ). Cieszy si ona wspania à opinià wêród klientów firmy Roche Diagnostics w Polsce i nie tylko. lu przyjmij od nas podzi kowania za dotychczasowà prac i yczenia wielu dalszych sukcesów. 12

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA - Zał nr 1 do SIWZ SLZP-270-54/2015. Przedmiot zamówienia - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

MODYFIKACJA - Zał nr 1 do SIWZ SLZP-270-54/2015. Przedmiot zamówienia - Specyfikacja asortymentowo-cenowa MODYFIKACJA - Zał nr 1 do SIWZ SLZP-270-54/2015 Przedmiot zamówienia - Specyfikacja asortymentowo-cenowa Dostawa odczynników do analizatora hematologicznego podstawowego oraz back-up wraz z dzierżawą analizatorów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 PCA Zakres akredytacji Nr AM 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 2 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY INTERESANCIE

SZANOWNY INTERESANCIE SZANOWNY INTERESANCIE Platforma SEKAP umożliwia Użytkownikowi wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz komunikowanie się z Urzędem poprzez skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo