ZATWIERDZAM Warszawa, PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach grudnia 2005 r. OC-WK /05/8467

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Warszawa, Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej /-/Marian Banaś PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach grudnia 2005 r. OC-WK /05/8467 W posiedzeniu, któremu przewodniczyli Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej Marian Banaś oraz Zastępca Szefa Służby Celnej Sławomir Pichor uczestniczyli dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Departamentów DC, KC, OC i GL w Ministerstwie Finansów, dyrektorzy izb celnych oraz przedstawiciele trzech organizacji związkowych, zgodnie z listą obecności. Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad (w załączeniu). Ad 1. Na wstępie Minister Marian Banaś zapoznał zebranych z programem posiedzenia, podkreślając, że przedmiotem dyskusji powinny być najważniejsze dla dobrego funkcjonowania Służby Celnej zagadnienia, tj. uproszczenie procedur postępowania i likwidacja zbędnej biurokracji, sprawny przekaz informacji, wzmożenie nadzoru służbowego oraz walka z korupcją. Ad 2. Zastępca Szefa Służby Celnej Sławomir Pichor podsumował funkcjonowanie Służby Celnej w 2005 r. podkreślając, że był to pierwszy pełny rok pracy w strukturach unijnych. Realizacja przez Służbę Celną zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco: - W zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych kontynuowana była alokacja kadr z granicy południowej i zachodniej na granicę wschodnią i do jednostek organizacyjnych wewnątrz kraju. Dokończony został też proces zmian strukturalnych, związany m.in. z likwidacją części jednostek organizacyjnych. Ponadto w oparciu o analizę i ocenę zadań oraz ocenę struktury organizacyjnej Służby Celnej przygotowano docelową obsadę etatową izb celnych. W 2004 i 2005 roku w izbach celnych usytuowanych na granicy wschodniej i północnej nastąpiło wzmocnienie obsady etatowej o 1221 etatów, natomiast na granicy zachodniej i południowej obsada etatowa uległa zmniejszeniu o 1789 etatów. O 526 etatów wzmocniona została także obsada etatowa w Izbach Celnych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Alokowani funkcjonariusze celni złożyli 94 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przy czym w większości rozpatrywanych dotychczas spraw sąd utrzymuje w mocy decyzje Szefa Służby Celnej.

2 - W zakresie kontroli celno-akcyzowej opracowana została koncepcja, a następnie dokument System Kontroli Prowadzonych przez Służbę Celną, oparty głównie na analizie ryzyka, którego pełne wdrożenie nastąpi w 2006 r. W obszarze zwalczania przestępczości celnej odnotowano w okresie do 12 grudnia br: zajęcie 312 mln szt. papierosów - w 2004 r. zajęto ponad 402 mln, zajęcie 123 tys. litrów wyrobów alkoholowych - w 2004 r. 126 tys. litrów, ujawnienie 503 prób przemytu narkotyków (ogółem ponad 100 kg) - w 2004 r. 396 takich prób, w tym jedno poważne ujawnienie 143 kg narkotyków w Koroszczynie.. - Dochody przekazane przez Służbę Celną do budżetu w 2005 r. wyniosą 56,8 mld zł, co stanowić będzie 32 % wszystkich wpływów budżetu państwa. Jest to mniej niż w roku 2004 r., w którym przekazano 71 mld zł, co stanowiło 45% budżetu państwa. Zmniejszenie dochodów spowodowane było m.in. nie pobieraniem podatku VAT w wymianie towarowej z krajami UE. Największy udział w dochodach ma podatek akcyzowy, który wyniesie 40,3 mld zł, tj. 95% planu (w 2004 r. 38 mld zł).. Przyczyną nie wykonania planu będzie brak zakładanych dodatkowych dochodów z tytułu zrównania stawek celnych olejów opałowych i napędowych. Dochody z ceł wyniosą 1,28 mld zł, co stanowi 82% planu (w 2004 r. - 2,8 mld zł). Przyczyną niższych niż zakładano wpływów z ceł jest niższy w stosunku do przyjętego w ustawie budżetowej kurs euro oraz niższa efektywna stawka celna. W roku bieżącym zadłużenie wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 o 2,81 %. - Całkowite wydatki Służby Celnej w 2005 r. wyniosą 975 mln zł. W ramach tej kwoty wydatki na płace były większe o wskaźnik rewaloryzacyjny, wydatki bieżące kształtowały się na poziomie roku 2004 oraz nastąpił spadek wydatków majątkowych do 44 mln zł (61 mln zł w 2004 r.) Na świadczenia związane z alokacją wydatkowano w 2005 r. 8,6 mln zł, przy szacowanej kwocie na ten cel 20 mln zł. Dodatkowym pozabudżetowym źródłem finansowania Służby Celnej są fundusze unijne, w tym Fundusz Schengen na kwotę 3 mln euro. Środki te przeznaczone są na doposażenie w sprzęt specjalistyczny grup mobilnych (ok.12 mln zł). - W zakresie spraw międzynarodowych miała miejsce aktywna współpraca z administracjami celnymi innych państw, w szczególności usytuowanych na zewnętrznej granicy UE. Przedstawiciele Służby Celnej uczestniczyli na forum UE w pracach grup roboczych, niejednokrotnie przewodnicząc tym grupom, a także we wspólnych operacjach z administracjami celnymi Holandii, Niemiec oraz USA. Podsumowując Zastępca Szefa Służby Celnej Sławomir Pichor podkreślił m.in., że najważniejsze sprawy, jakich nie udało się przeprowadzić w 2005 r. to: zmiana ustawy o Służbie Celnej, zatwierdzenie Strategii działania Służby Celnej na lata W dyskusji, jaka się następnie wywiązała poruszano następujące kwestie: - potrzebę wyodrębnienia z całości zadłużenia, przypisu zadłużenia powstałego w wyniku działania powtórnej kontroli celnej, która ujawnia nieprawidłowości trudne do wykrycia w toku zwykłej kontroli celnej. Stąd też zadłużenie takie należy rozpatrywać w inny sposób; - odmiennego niż np. w Niemczech sposobu prowadzenia powtórnych kontroli celnych, m.in. w przypadku zmiany stawki celnej lub zmianie stanu prawnego w wyniku wyroku NSA. W Polsce kontrola firmy w takich sytuacjach prowadzona jest za okres ostatnich 3 lat, co niejednokrotnie powoduje znaczne kłopoty finansowe, a nawet likwidację firmy. W krajach UE, jeżeli stan faktyczny był niezawiniony przez firmę to nie zostało 2

3 popełnione przestępstwo i skutki zmian interpretacji przepisów nie mogą obciążać firmy, a kontrole przeprowadzane są od momentu zmian stanu prawnego; - potrzebę ustanowienia przepisów prawnych umożliwiających negocjowanie zadłużenia; - konieczność prowadzenia kontroli ex ante, a nie ex post, przy jednoczesnym odpowiednim ustawieniu profili ryzyka w systemie Celina; - potrzebę wyodrębnienia na poziomie centralnym grupy analityków, do obowiązku których należałaby analiza zmian stawek taryfowych w następstwie komunikatów UE (wyszukiwanie kominów taryfowych) i odpowiednie ustawianie jednolitych dla wszystkich profili ryzyka; - powstawania zadłużenia w wyniku weryfikacji świadectw pochodzenia, dokonywanej często nawet w okresie dwóch lat; - podjęcia decyzji odnośnie wdrożenia modułu analizy ryzyka ds. akcyzy, opracowanego w systemie Zefir. Podsumowując dyskusję Minister Marian Banaś podkreślił, iż niezbędne jest podejmowanie wszelkich inicjatyw ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Ponadto poinformował o powołaniu w Ministerstwie Finansów trzech zespołów roboczych, których celem jest m.in. merytoryczne opracowywanie zgłaszanych propozycji ułatwień dla przedsiębiorców. Ad 3. Wyniki kontroli NIK w zakresie przygotowania Służby Celnej do wykonywania na północno - wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej zadań związanych z akcesją Polski do UE w latach 2002 I kwartał 2005 przedstawił w formie prezentacji zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski. NIK pozytywnie oceniła przygotowanie polskiej administracji celnej do akcesji do UE, podkreślając, iż zostało to osiągnięte głównie dzięki konsekwentnej realizacji strategii działania administracji celnej do roku zatwierdzonej w 1999 r. i kolejnej do roku 2004+, będącej kontynuacją pierwszego dokumentu. W dokumentach tych określona była misja i wizja administracji celnej oraz działania służące osiągnięciu celu. Na niepełną realizację zadań w niektórych obszarach wpływ miały m.in. niedostateczne środki finansowe przyznawane w budżecie na konkretne potrzeby, zmiany organizacyjne związane z likwidacją GUC i pochodna tych zmian jaką był brak dostatecznego wsparcia i nadzoru ze strony kierownictwa Ministerstwa Finansów. W wydanych zaleceniach pokontrolnych NIK wskazywała na potrzebę: - opracowania i zatwierdzenia strategii działania administracji celnej na lata następne, zawierającej cele możliwe do zrealizowania przy uwzględnieniu realnie możliwych do pozyskania środków budżetowych; - osiągnięcia określonego w Strategii wskaźnika, dotyczącego liczby powtórnych kontroli celnych przeprowadzanych u podmiotów gospodarczych; - dokończenie procesu uzyskiwania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przez regionalne laboratoria celne, - dokończenie procesu alokacji kadr Służby Celnej i osiągnięcie stanu etatów stosownie do docelowej obsady etatowej, - monitorowania efektów porozumienia zawartego z MSWiA dot. badań lekarskich funkcjonariuszy celnych, kierowanych na badania w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności do wykonywania służby, - zintensyfikowanie prac dotyczących uzupełnienia i weryfikacji danych zawartych w systemie Machina, dotyczących wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do kontroli celnej i pozostałe składniki majątkowe jednostek organizacyjnych administracji celnej. 3

4 Ad 4. Realizację wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych w 2005 r. omówił dyrektor Departamentu Organizacji Służby Celnej Leszek Jasiun. Omawiając kształtowanie się poziomu dochodów z ceł, podatku VAT od importu i z podatku akcyzowego dostarczanych do budżetu państwa w latach , dyrektor L. Jasiun podkreślił, że w 2003 r. było to 41 % całego budżetu, w 2004 r. 45 %, zaś w 2005 r. przewidywane jest odprowadzenie należności stanowiących 32 % budżetu. Przewidywane wykonanie w 2005 r. dochodów z ceł wyniesie 82,2 % w stosunku do planu. Niższe niż przewidywano dochody z ceł są przede wszystkim konsekwencją niższego od założonego w ustawie budżetowej średniego kursu EUR (o 8,48%) oraz niższej o 0,25 punktu procentowego efektywnej stawki celnej. Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2005, szacowane na tys. zł i jest zgodne z założeniami ustawy budżetowej na ten rok. Następnie dyrektor L. Jasiun omówił realizację wydatkowania środków z podziałem na świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące i wydatki majątkowe, a także realizację wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu i ze środków specjalnych na przestrzeni lat Na zakończenie dyrektor L. Jasiun podkreślił, iż Służba Celna ma problemy z finansowaniem wydatków. Przyczyną tego są zarówno zbyt niskie kwoty wynikające z podziału środków budżetowych, jak też brak na początku roku wiedzy o całości środków finansowych do wykorzystania w danym roku. Ponadto przekazywane w IV kwartale środki finansowe bardzo często nie mogą być wydatkowane ze względu na tryb postępowania wynikający z ustawy o zamówieniach publicznych oraz możliwość blokowania każdego postępowania przetargowego. W dyskusji dyrektorzy izb celnych zwracali głównie uwagę na: - trudności z wydatkowaniem zbyt późno przekazywanych pieniędzy. Pomimo przygotowania wstępnych projektów i specjalistów do spraw zamówień publicznych, przeprowadzenie przetargu bardzo często jest niemożliwe, - konieczność zwiększenia skuteczności egzekucji i potrzebę korzystania ze szkoleń w tym zakresie organizowanych dla pracowników aparatu skarbowego. Ponadto wnioskowano o bieżące przekazywanie z Ministerstwa Finansów wszystkich informacji związanych z interpretacją przepisów dot. egzekucji, - potrzebę korzystania z różnych form zabezpieczeń, - wydłużenie czasu rozpoczęcia egzekucji do czasu ustalenia jednego poborcy w przypadku jeżeli są dwa tytułu wykonawcze wynikający z zadłużenia celnego i z zadłużenia podatkowego. Ustosunkowując się do tych wypowiedzi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej G. Smogorzewski poinformował, że budżet projektowany jest w oparciu o budżety z lat poprzednich i nie uwzględnia w całości potrzeb zgłaszanych przez Służbę Celną w kontekście jej zadań. Ponadto późne przekazywanie środków finansowych związane jest ze zbyt późno podejmowanymi w MF decyzjami o przekwalifikowaniu środków, lub zbyt późno przekazywanymi informacjami o zwolnieniu środków finansowych, np. w przypadku unieważnionych przetargów, również przez same izby celne. Ad 5. Jako następny, dyrektor Departamentu Organizacji Służby Celnej Leszek Jasiun przedstawił informację dotyczącą projektu budżetu Służby Celnej na 2006 rok. Dochody z ceł planowane są na poziomie tys. zł, tj. o 1,8 % mniej od przewidywanej realizacji dochodów w roku Dochody z podatku akcyzowego w 2006 r. szacowane są na poziomie tys. zł, tj. o 6,2 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku

5 Wzrost planowanych na 2006 r. dochodów z tytułu akcyzy uzasadniany jest głównie wzrostem stawek na wyroby tytoniowe. Plan etatów przewiduje w 2006 r etatów funkcjonariuszy celnych, 1686 etatów pracowników służby cywilnej oraz 249 etatów nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń. Przewidywany wzrost uposażeń i wynagrodzeń w sferze budżetowej z tytułu waloryzacji wyniesie 1,5 %. Jednocześnie w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione kwoty na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy celnych oraz na wyrównanie wynagrodzeń należne pracownikom, którzy w 2003 r. przeszli do administracji celnej z aparatu skarbowego. Zmniejszona została też o 51 etatów, liczba etatów funkcjonariuszy celnych. Planowane na rok 2006 środki na wydatki bieżące są na takim samym poziomie jak przewidywał plan na rok bieżący, przy czym kwota przeznaczona na świadczenia dla alokowanych funkcjonariuszy celnych jest niewystarczająca, bo wynosi zaledwie 6,5 mln zł. Na wydatki majątkowe (bez informatyzacji i współfinansowania) przewiduje się kwotę tys. zł, co stanowi 45% wydatków planowanych na 2005 r.. Jednocześnie nakłady na ten cel mogą ulec zwiększeniu pod koniec roku, tak jak to ma miejsce w ostatnich latach. Następnie dyrektor L. Jasiun omówił możliwości zwiększenia efektywności i skuteczności poboru należności budżetowych. Działania w tym zakresie zostały wskazane przez dyrektorów izb celnych w informacjach nadesłanych do Bilansu funkcjonowania SC, a najważniejsze z nich to: - podejmowanie działań w powiązaniu z analizą ryzyka, przy czym system analizy ryzyka powinien być doskonalony, - zwiększenie skuteczności egzekucji poprzez zatrudnienie większej liczby odpowiednio wynagradzanych poborców podatkowych oraz efektywniejsze wyszukiwanie majątku, w tym i ruchomego, z którego mogą być dochodzone należności, - stosowanie skutecznych zabezpieczeń. Podjęcie powyższych działań będzie miało wpływ na ograniczanie zaległości, co jest istotne z punktu widzenia wielkości dochodów przekazywanych do budżetu. Zadłużenie z tytułu należności celnych wzrosło w ciągu 9 miesięcy br. o około 22% w stosunku do stanu na koniec roku Kwoty zadłużenia są głównie, bo aż w 60 % wynikiem przypisu należności po ustaleniach powtórnych kontroli celnych. Nie bez znaczenia są też uwarunkowania gospodarcze, w wyniku których następuje upadek firmy zobowiązanej i niemożność wyegzekwowania należności. Zaległości z tytułu podatku akcyzowego wynoszą na dzień r tys. zł i są o 2,8 % niższe niż na koniec 2004 r. Zaległości te w głównej mierze, bo wg danych na br. - w 66,11%, są wynikiem wcześniejszego zadłużenia podmiotów wobec administracji skarbowej i pochodną działań kontrolnych aparatu skarbowego. Windykacja tych należności jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa, gdyż w większości przypadków zobowiązani nie prowadzą już działalności gospodarczej, lub działalność była rejestrowana na tzw. słupy. Dążąc do ograniczenia zadłużenia należałoby stworzyć pełną bazę wiedzy o podmiotach gospodarczych oraz rozwijać systemy informatyczne, w tym m.in. system analizy ryzyka. W dyskusji dyrektorzy izb celnych zwracali uwagę na dwie najistotniejsze przyczyny wysokiego zadłużenia z tytułu podatku akcyzowego. Są to: - decyzje wydawane przez pracowników urzędów kontroli skarbowej na nieistniejące firmy słupy, - wzrost zadłużenia powodowany procesem upadłościowym dużych przedsiębiorstw (zdarza się, że sąd ogłasza upadłość przed przekazaniem decyzji akcyzowej) lub też procesem prywatyzacji co wstrzymuje windykację należności. Wskazywali też na potrzebę odrębnego traktowania zadłużenia z tytułu deklaracji akcyzowych i zadłużenia z tytułu działań kontrolnych, szczególnie przy dokonywaniu wszelkiego typu analiz, ocen i porównań. 5

6 Ad 6. Podsumowania działalności sportowej Służby Celnej za rok 2005 dokonał przewodniczący Zespołu ds. Kultury Fizycznej i Sportu Piotr Krętkowski. Przedstawione zostały wyniki współzawodnictwa sportowego w 2005 r., a następnie Zastępca Szefa Służby Celnej Sławomir Pichor wręczył pamiątkowe puchary dyrektorom izb celnych, które zajęły trzy pierwsze miejsca, tj. Dyrektorom Izb Celnych we Wrocławiu, Przemyślu i Białej Podlaskiej. Pamiątkowe puchary przyznano też dwojgu najlepszych wśród celników sportowców oraz koordynatorom ds. sportu z Izb Celnych w Krakowie, Toruniu i Olsztynie. Ad 7. Problemy związane ze zwalczaniem nadużyć w obrocie paliwami przedstawił dyrektor Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej Artur Janiszewski. W związku z tym, iż dochody z tytułu podatku akcyzowego nałożonego na paliwa stanowią około 50% wszystkich dochodów z tytułu podatku akcyzowego, istotne jest dokonanie reorganizacji pracy komórek szczególnego nadzoru podatkowego celem skuteczniejszego zwalczania nadużyć. Proponowane zmiany przewidują przesunięcie większej liczby pracowników i funkcjonariuszy celnych szczególnego nadzoru podatkowego do kontroli procesu obrotu paliwami. W związku z powyższym dyrektor A. Janiszewski zaproponował: - zamianę stałego nadzoru podatkowego na nadzór sprawowany doraźnie w rozlewniach gazu w związku z małym prawdopodobieństwem wystąpienia nadużyć w tym obszarze, - odstąpienie od sprawowania stałego nadzoru podatkowego w kasynach gry, co jest uzasadnione niewielkimi rzędu kilku procent kwotami dochodów z tego tytułu, - zwolnienie z kontroli przesyłek zarejestrowanych handlowców, przy sprawowaniu kontroli w trybie doraźnym. Powyższe działania umożliwiłyby skoncentrowanie się na tak wrażliwych obszarach jak: - kontrola przez szczególny nadzór podatkowy wykorzystania wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego w związku z przeznaczeniem, - kontrola rodzaju paliwa w zatrzymywanych pojazdach samochodowych, - kontrola paliw żeglugowych. Ponadto dyrektor A. Janiszewski zauważył, iż istotne znaczenie dla zwalczania nadużyć w obrocie paliwami miałyby zmiany legislacyjne, zrównujące stawki podatku na olej opałowy i napędowy przy zapewnieniu odpowiedniego systemu zwrotów podatku akcyzowego. W dyskusji nad tym tematem poruszano następujące sprawy, przedstawiając jednocześnie propozycje: - potrzebę przygotowania propozycji zmian legislacyjnych dotyczących podniesienia stawki akcyzy na paliwa żeglugowe do poziomu ogólnie obowiązującego i zwrot zapłaconego podatku w związku z przeznaczeniem paliwa do żeglugi. Jednocześnie powinien zostać przygotowany odpowiedni system zwrotów podatku bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej; - potrzebę objęcia kontrolą półproduktów w procesie rafinacji, które nie są objęte podatkiem akcyzowym, a stanowią częste źródło przestępstw akcyzowych oraz wprowadzenie dokumentu, potwierdzającego zwolnienie z akcyzy konkretnych komponentów; - rozważenie ewentualności nawanniania gazu w butlach. Gaz zwolniony z podatku akcyzowego stanowi 44% całościowego obrotu gazem. Odstąpienie od sprawowania stałego nadzoru w rozlewniach bez zabezpieczenia, może być przyczyną powstania nowych nieprawidłowości; - w związku z tym, iż przez małe przejście graniczne z Białorusią, przywożone jest legalnie przez podróżnych paliwo w ilości około 20 cystern miesięcznie, zaproponowane zostało 6

7 wprowadzenie przepisu w myśl, którego osoba gromadząca (skupująca) paliwo miałaby obowiązek zgłaszania właściwym organom faktu posiadania powyżej 200 l paliwa; - podjęcie ze stroną litewską rozmów na temat ograniczenia możliwości wwozu na teren Litwy paliwa. Ograniczyłoby to proceder powrotu polskich przewoźników z Białorusi przez Litwę do Polski celem przywożenia zapasów paliwa; - przejęcie przez Służbę Celną zadań związanych z monitorowaniem jakości paliw i biopaliw ciekłych. Obecnie robi to PIH, ale w zasadzie bez efektów, a Służba Celna posiada dużo większe możliwości i byłaby w tym zakresie skuteczniejsza; - stosowanie markerów pozwalających na dokładne określenie stężenia benzyn; - wprowadzenie legalizacji liczników paliwa i sprzężenie ich z kasami fiskalnymi; - wprowadzenie procedury nakazującej każdorazowe wysyłanie przez nadawcę powiadomienia do odbiorcy paliwa; - wyeliminowanie sprzedaży oleju opałowego w opakowaniach jednostkowych na stacjach benzynowych; - zrównanie stawek opłat za olej napędowy i opałowy sprzedawany w opakowaniach jednostkowych i wprowadzenie systemu zwrotu podatku akcyzowego za olej opałowy; - stworzenie pełnej bazy podmiotów, przewoźników i odbiorców paliw oraz stworzenie możliwości uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez PKN Orlen na temat komponentów używanych do paliw nielegalnych; - zwracano też uwagę na potrzebę rozwiązania problemu związanego z przechowywaniem zajętych cystern z gazem i paliwami. W tym zakresie padła propozycja nawiązania współpracy z PKN Orlen. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego Ryszard Adam poinformował, że wypracowane przez związkowców propozycje odnośnie ograniczenia nieprawidłowości w obrocie paliwami przedkładał dyrektorowi Departamentu Kontroli Celno Akcyzowej A. Janiszewskiemu. Uważa przy tym, że: - nie można rezygnować z nadzoru w kasynach gry, lecz należy szczegółowo określić sposób jego sprawowania, - całość kompetencji podatkowych w zakresie automatów o niskich wygranych powinna być w gestii naczelników urzędów celnych. Rozwiązanie takie wymaga wprowadzenia zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych, lecz skutkować będzie szybszym wydawaniem decyzji i lepszymi wynikami finansowymi, pod warunkiem odpowiedniego zorganizowania kontroli automatów do gier; - istnieje potrzeba usprawnienia działań w obszarach nie objętych szczególnym nadzorem podatkowym, w tym m.in. dotyczącym skażonego spirytusu; - efektywność działań szczególnego nadzoru podatkowego w znacznym stopniu uzależniona jest od doprowadzenia do zrównania uprawnień i wynagrodzeń wszystkich służb kontrolnych w administracji celnej. Na zakończenie Przewodniczący R. Adam zapewnił, że w najbliższym czasie przekaże Szefowi Służby Celnej materiał zawierający konkretne propozycje rozwiązań. Ustosunkowując się do problematyki wynikającej z ustawy o grach i zakładach wzajemnych dyrektor Departamentu Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych Marek Oleszczuk zauważył, iż całkowita rezygnacja ze sprawowania szczególnego nadzoru w kasynach jest niewskazana, gdyż nadzorowi nadal powinny podlegać różne czynności z przebiegu gier. Stąd też wszelkie ograniczenia, w tym ewentualne zastąpienie stałego nadzoru nadzorem doraźnym należy bardzo rozważnie wprowadzać. Ponadto stwierdził, że jak najbardziej wskazane jest wzmocnienie nadzoru nad automatami do gier, celem dokumentowania wykorzystywania automatów do gier tzw. zręcznościowych do gier hazardowych. Istotna jest bowiem możliwość udowodnienia, iż gra na danym automacie powiązana jest z wygraną pieniężną, a więc jest grą hazardową. Dyrektor M. Oleszczuk poinformował też o wchodzącej w dniu 17 grudnia br. 7

8 nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którą urzędy celne stają się właściwe do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie gier hazardowych. Podsumowując dyskusję Minister M. Banaś poinformował, iż część z przedstawionych problemów jest już przedmiotem konkretnych działań i inicjatyw. Dotyczy to m.in. problemu przechowywania paliw i gazu, który być może uda się rozwiązać we współpracy z wojskiem. Minister oczekuje też szczegółowych propozycji odnośnie tematyki rozmów z przedstawicielami litewskiej administracji celnej oraz odnośnie systemu zwrotów akcyzy w przypadku paliw żeglugowych, a także monitorowania wykorzystywania wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ad 8. W kolejnym porządku obrad dyrektor Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej Artur Janiszewski przedstawił w formie prezentacji analizę przyczyn naruszeń dyscypliny służbowej i propozycje działań w zakresie wzmocnienia nadzoru służbowego. W swoim wystąpieniu przekazał dane o liczbie i podstawach wszczynania postępowań dyscyplinarnych, liczbę zarzutów i rodzaje przestępstw najczęściej popełnionych przez funkcjonariuszy celnych, a także rodzaje stosowanych kar. Jako najistotniejsze działania prewencyjne dyrektor A. Janiszewski wskazał: - formalne umocowanie w ustawie o Służbie Celnej,,Kodeksu etyki funkcjonariusza Służby Celnej, - rozbudowę baz danych dotyczących popełnionych przestępstw przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy Służby Celnej, - propagowanie przykładów godnych naśladowania w mediach i w publikatorach wewnętrznych, - wdrożenie systemu nadzoru i kontroli wewnętrznej w Służbie Celnej, w tym: kontroli zależnych i niezależnych od procesów pracy. W dyskusji podkreślano następujące kwestie: - korumpowanie funkcjonariuszy celnych wynika z zapotrzebowania środowiska zewnętrznego, stąd też należy bardzo rozważnie podchodzić do upubliczniania w mediach ujawnionych przypadków, gdyż może to być jednocześnie sygnałem dot. możliwości podejmowania prób skorumpowania, - potrzebę prowadzenia właściwego naboru do Służby Celnej, poprzedzonego sprawdzaniem i badaniem kandydatów, - silne oddziaływanie grup przestępczych na funkcjonariuszy celnych i wynikającą stąd potrzebę stworzenia systemu ochrony przed zagrożeniem (kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury o zastraszeniu skierowano w IC w Olsztynie), - oddziaływanie małych środowisk lokalnych na funkcjonariuszy celnych, - potrzebę powołania ukierunkowanego na Służbę Celną Inspektoratu Kontroli Wewnętrznej, - możliwość łatwego wyeliminowania uczciwych funkcjonariuszy celnych poprzez złożenie donosu, który w związku z zapisami ustawy o Służbie Celnej obliguje do wydalenia danej osoby ze służby. Stąd też istnieje potrzeba współpracy z innymi służbami, - potrzebę posiadania uprawnień w zakresie stosowania prowokacji, co ułatwiłoby ujawnianie przypadków korupcji w Służbie Celnej, - potrzebę przywrócenia prawa wglądu dyrektorów izb celnych w oświadczenia majątkowe podległych im funkcjonariuszy, - przywracania do służby wyrokami sądowymi funkcjonariuszy celnych wydalonych za zachowanie korupcjogenne, z uzasadnieniem, iż kara była niewspółmierna do czynu. 8

9 Przewodnicząca FZZSC Iwona Fołta w swojej wypowiedzi wskazała m.in. na potrzebę określenia przyczyn korupcji, a następnie przygotowanie i wdrożenie programu działań antykorupcyjnych. Federacja ZZSC przygotowała stosowne propozycje w tym zakresie związane między innymi z wprowadzeniem zmian legislacyjnych w ustawie o Służbie Celnej. Ponadto stwierdziła, że w walce z korupcją nie można tylko dyscyplinować, ale należy podejmować również działania chroniące funkcjonariuszy celnych, którzy powinni wiedzieć, że Służba Celna ich chroni. Jest to ważne ze względu na brak zabezpieczeń, niedostateczne wyposażenie i częste przypadki zastraszenia. Przewodnicząca zwróciła też uwagę, iż system kar w Służbie Celnej powinien być stopniowany. Podsumowując dyskusję Minister Marian Banaś podkreślił, że: - przy naborze do służby niezbędna jest weryfikacja kandydatów; - rozważenia wymaga rozwiązanie dające możliwość centralnej rekrutacji do Służby Celnej; - ze względu na długi proces legislacyjny zmiany przepisów mające na celu lepsze funkcjonowanie Służby Celnej należy w pierwszej kolejności wprowadzać Decyzjami Ministra, a najpilniejsze zmiany ustawowe - kierować na szybką ścieżkę legislacyjną; - dyrektorzy izb celnych poprzez sprawowanie nadzoru służbowego i surowego karania za przewinienia powinni skutecznie przeciwdziałać korupcji; - oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy celnych będą sprawdzane w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ad 9. Informację na temat możliwości wykorzystania i trybu postępowania przy ubieganiu się o środki pomocowe, przedstawił w formie prezentacji zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski. Programy, w których partycypowała Służba Celna, to Phare 2001 (nie zostały wydatkowane środki na współfinansowanie), Phare 2002 (będzie zrealizowany do końca 2005 r.) i Phare 2003 (termin kontraktacji upłynął r.). W ramach Phare 2003 środki nie zostały w całości zakontraktowane m. in. z uwagi na liczne protesty w fazie składania ofert. Polska Służba Celna korzysta też z takich programów, jak: Transition Facility 2004, Transition Facility 2005, Projekt Schengen, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Na zakończenie dyrektor G. Smogorzewski zwrócił się do dyrektorów izb celnych o wyznaczenie w terminie do r. w każdej izbie celnej osoby (najlepiej z komórki prawno-organizacyjnej) odpowiedzialnej za kwestie funduszy pomocowych, która w I kw r. uczestniczyć będzie w specjalnie organizowanych szkoleniach. W dyskusji dyrektorzy izb celnych wskazywali na konieczność wypracowania na szczeblu centralnym procedury postępowania w zakresie przygotowywania na szczeblu Ministerstwa Finansów oświadczeń o zachowaniu trwałości finansowej w trakcie realizacji projektu oraz o zapewnieniu środków finansowych na pokrycie wymaganego współfinansowania. Podnoszono też problem dotyczący trudności w pozyskiwaniu środków pomocowych w związku z brakiem strategii Służby Celnej, gdyż zgodność z celami dokumentu strategicznego jest jednym z formalnych wymogów przy ubieganiu się o pozyskanie środków finansowych z funduszy pomocowych. Ad 10. Tryb postępowania z zatrzymaniem, przechowywaniem i likwidacją towarów akcyzowych przedstawił Janusz Zielenkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ceł, informując o zmianach w kodeksie karnym skarbowym. Zmiana ustawy kodeks karny skarbowy oraz niektórych 9

10 innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 17 grudnia br. dotyczą m.in. obligatoryjnego zarządzania przez sąd niszczenia wyrobów tytoniowych w przypadku orzeczenia przepadku tych wyrobów na rzecz Skarbu Państwa W przypadku innych wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, kosmetyków, produktów leczniczych, itp.), które nie mogą być dopuszczone do obrotu, sąd może zarządzić ich zniszczenie na wniosek organu celnego uzasadniający potrzebę zniszczenia. Dyrektor J. Zielenkiewicz podkreślił, że wprowadzenie tego przepisu zakończyło 2- letnie starania o zmianę przepisów ww. ustawy nakazującej dotychczas spieniężenie przedmiotów przestępstwa - wykroczenia karnego skarbowego. Zmiana jest bardzo ważna szczególnie w przypadku wyrobów tytoniowych, których ogromna ilość jest przechowywana w magazynach izb celnych. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że również z dniem 17 grudnia br. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy, określające tryb niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa Ponadto zwrócił uwagę, że obowiązywanie od 17 grudnia br. znowelizowanego kodeksu karno skarbowego nie rozwiązuje problemu towarów akcyzowych znajdujących się aktualnie w magazynach izb celnych, które muszą być likwidowane na podstawie starych przepisów. Następnie zastępca dyrektora Departamentu Ceł Jolanta Dąbrowska przypomniała o powołaniu w 2005 r. zespołu do spraw regulowania sytuacji towarów. Zespół ustalił m.in., że po wymierzeniu kary grzywny w drodze mandatu karnego towary powinny być zatrzymywane w celu regulowania sytuacji na płaszczyźnie celnej. W tym zakresie należało występować do sądów z wnioskiem o orzeczenie przepadku, co jednak napotykało na liczne utrudnienia w realizacji. Ustalenia zespołu po wejściu w życie znowelizowanego kodeksu karnego skarbowego są w tym zakresie nieaktualne, ponieważ kks w nowym brzmieniu określa, że postępowanie mandatowe można prowadzić w sytuacji, kiedy przewiduje się przepadek towaru pod warunkiem, że sprawca wyrazi zgodę na przepadek. Kks wprowadza obligatoryjny przepadek przedmiotów wykroczeń skarbowych, tak więc po wymierzeniu kary grzywny w drodze mandatu karnego należy równocześnie występować do sądu o orzeczenie przepadku, co w aktualnym stanie prawnym jest formalnością, nie wymagającą specjalnego uzasadnienia. Aktualne pozostają w dalszym ciągu wytyczne zespołu z listopada br. w sprawie nie wydawania decyzji określającej kwotę należności celnych i nie księgowania należności w sytuacji przepadku towaru. Słuszność zajętego stanowiska potwierdziła Komisja Europejska. Ponadto dyrektor J. Dąbrowska poinformowała, że na przełomie listopada i grudnia br. Departament Ceł zorganizował szkolenia dla ponad 100 funkcjonariuszy celnych - głównie kierowników komórek karnych skarbowych. Przewidziane są też dalsze szkolenia. Zabierający głos w dyskusji dyrektorzy izb celnych poruszali m.in. następujące sprawy: - potrzebę wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyspieszenia trybu orzekania przepadku towarów akcyzowych w związku ze skierowanymi do sądu wnioskami dot. mandatów karnych; - potrzebę podjęcia działań legislacyjnych w celu wprowadzenia zmiany przepisów, która umożliwiałaby udzielanie mandatów gotówkowych, zamiast kredytowych, obywatelom polskim. Tym sposobem uległaby zmniejszeniu ilości spraw kierowanych do bezskutecznej najczęściej egzekucji; - możliwość skorzystania z pomocy deklarowanej przez konsorcja Imperial Tabacco i Philips Moritz w zakresie niszczenia wyrobów tytoniowych za niewielką odpłatnością; - w związku z bardzo dużymi ilościami wyrobów tytoniowych znajdujących się w magazynach, w stosunku do których obowiązuje poprzedni stan prawny, zaproponowano ogłaszanie przetargu na sprzedaż papierosów z banderolowaniem. W związku z wysokimi cenami banderol, na oferowane na przetargach towary nie znaleźliby się nabywcy, w związku z czym towar po trzech nieudanych próbach sprzedaży mógłby podlegać niszczeniu. 10

11 Podsumowując dyskusję Minister M. Banaś stwierdził, że przedstawione problemy i propozycje będą analizowane i w miarę możliwości będą podejmowane stosowne działania. Ad 11. Projekt zmian przepisów wykonawczych do nowelizacji Kodeksu celnego przedstawiła w formie prezentacji dyrektor Departamentu Ceł Anna Dubielak. W dniu r. weszła w życie w ograniczonym zakresie zmiana Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wprowadzająca regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Wynikający z tego zakres zmian w Kodeksie celnym dotyczy: - wcześniejszego informowania administracji celnej o przywozie towarów na obszar celny UE i ich wywozie z obszaru celnego UE, - statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), - ujednoliconych kryteriów wspólnotowych dla analizy ryzyka, - podstaw dla systemu kontroli eksportu (ECS). W swojej prezentacji dyrektor Anna Dubielak omówiła szczegółowo zasady i tryb uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz zasady stosowania zgłoszenia wyprzedzającego w wywozie i przywozie różnymi środkami transportu. W związku z tym, iż szczegółowe regulacje prawne zaproponowane w projekcie zmian przepisów wykonawczych mogą budzić wiele wątpliwości co do możliwości stosowania ich w praktyce, dyrektor Anna Dubielak zaapelowała do dyrektorów izb celnych o wnikliwą analizę przesyłanych w ramach konsultacji projektów aktów prawnych oraz o zgłaszanie uwag, które przyczynią się do powstania transparentnych, jednoznacznych i ułatwiających funkcjonowanie przepisów. Ad 12. Problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Służbie Celnej omówił, przedstawiając jednocześnie prezentację Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Informatyzacji Administracji Celnej, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski. Na wstępie poinformował, iż wszystkie problemy zgłaszane w ankietach do Bilansu funkcjonowanie S.C. zostały przekazane do Departamentu ds. Informatyzacji Resortu, który powinien się ustosunkować do zgłaszanych wniosków i uwag. W trakcie prezentacji zostały przedstawione działania podejmowane w obszarze informatyki cła w 2005 r., przygotowane m.in. w oparciu o propozycje przedstawione przez izby celne Ad 13. Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego S.C. w Departamencie Organizacji Służby Celnej Krystyna Drezińska przedstawiła w formie prezentacji informację na temat szkoleń organizowanych centralnie, omawiając szczegółowo szkolenia z zakresu szczególnego nadzoru podatkowego i akcyzy oraz wdrożenie b-learningu w Służbie Celnej. W 2005 r. w 273 kursach tradycyjnych uczestniczyły ogółem 6092 osoby. Priorytetowym zagadnieniem, któremu poświęcono najwięcej szkoleń były tematy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego i akcyzy przeszkolono ogółem 847 osób, Należy przy tym podkreślić, że zarówno program kursów jak i wykładowcy oceniani są bardzo wysoko. Równolegle ze szkoleniami tradycyjnymi realizowany jest w systemie ATENA proces szkolenia metodą e-learningu. Za pośrednictwem systemu można uczestniczyć w różnych szkoleniach z 11

12 zakresu przepisów prawa celnego, szkoleniach językowych oraz obsługi podstawowych programów komputerowych i systemu CELINA. Szkolenia te ukończyło w 2005 r osób, co tylko z tytułu eliminacji dojazdów i kosztów pobytu na szkoleniu dało możliwość zaoszczędzenia przez izby celne kwoty wynoszącej zł. W roku przyszłym wprowadzony zostanie nowy typ szkoleń metodą b-learningu. Metoda ta wykorzystuje mocne strony e-learningu, szkoleń tradycyjnych i praktyki. Ad 14. W sprawach różnych poruszano następujące tematy: 1. Zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej Bożena Górnik poinformowała, iż istnieje możliwość skorzystania z programów dotyczących pomocy w poszukiwaniu pracy, finansowanych z funduszu PHARE. Z pomocy takiej mogliby skorzystać pozostający bez pracy byli funkcjonariusze celni, którzy nie przyjęli propozycji przeniesienia do służby na granicy wschodniej. Zwróciła przy tym uwagę, iż na uczestnictwo w programie potrzebna jest zgoda osoby zainteresowanej, co m.in. wynika z przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Dyrektor Departamentu Ceł Anna Dubielak przekazała pisemne wyjaśnienia w związku z problemami zgłaszanymi przez dyrektorów izb celnych w ankiecie do Bilansu funkcjonowania SC. Poinformowała przy tym, iż większość zagadnień wyjaśniona jest w podręczniku celnym, dostępnym na stronach systemu Corintia, zaś w pozostałych przypadkach pracownicy Departamentu Ceł chętnie przyjadą do danej izby celnej i przeprowadzą odpowiednie szkolenie. Konkretne problemy i zapotrzebowanie na szkolenie należy zgłaszać do Departamentu Ceł. 3. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku Mirosław Sienkiewicz zwrócił uwagę, iż w niektórych obszarach funkcjonowania Służby Celnej istnieje potrzeba wypracowania na szczeblu centralnym jednolitego trybu postępowania dla całej Służby. Zobowiązał się też do przekazania do Departamentu Ceł konkretnych przykładów, gdzie tryb jednolity należałoby wypracować i wdrożyć, natomiast dyrektor Anna Dubielak zapewniła, że prace w tym zakresie zostaną podjęte. Dyrektor Departamentu Organizacji Służby Celnej /-/Leszek Jasiun Protokół sporządzono w Wydziale Wsparcia Kierownictwa Departamentu Organizacji Służby Celnej 12

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630)

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o Służbie Celnej jest aktem normatywnym, który w sposób kompleksowy

Bardziej szczegółowo

PEWNA PRACA BLISKO DOMU

PEWNA PRACA BLISKO DOMU MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ PEWNA PRACA BLISKO DOMU program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli oraz realizacji kontroli doraźnych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno - Akcyzowej

Bardziej szczegółowo

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2014 Warszawa, marzec 2015 Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną 4 I.1 Wpływy z cła, podatków

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 2006.11.27 /-/ Podsekretarz Stanu

ZATWIERDZAM Warszawa, 2006.11.27 /-/ Podsekretarz Stanu ZATWIERDZAM Warszawa, 2006.11.27 /-/ Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej Marian Banaś PROTOKÓŁ ze spotkania Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej Pana Mariana Banasia z przedstawicielami ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Dz.U.04.121.1267 2005-01-01 zm. Dz.U.04.273.2703 art.26 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Art. 1-4. (uchylone). Art. 5. 1. Ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2014 UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Dz. U. Nr 121, poz. 770

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z realizacji planu pracy

Załącznik do raportu z realizacji planu pracy Załącznik do raportu z realizacji planu pracy Informacja na temat realizacji działań zapisanych we wnioskach z audytu realizacji Strategii działania polskiej administracji celnej 2004+ (przygotowana na

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ Przemyśl - 7 kwietnia 2011 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Służba Celna w liczbach - 2010 16 izb celnych, 46 urzędów w celnych, 161 oddziałów w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I kwartał 2010. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, lipiec 2010r. UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

r 580 4 W BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M /O g i Pan dr Janusz Kochanowski

r 580 4 W BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M /O g i Pan dr Janusz Kochanowski BfURO RZECZNIKA 1 PRAW OBYWATELSKICH I RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC/OS/063/3/08/FRD/#M r 580 4 W /O g i Pan dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich W nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych 1. Ogłasza się aktualny na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Następnie każdy z Partnerów Projektu zorganizował wspólne działania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu:

Następnie każdy z Partnerów Projektu zorganizował wspólne działania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu: Dobiegają końca działania Projektu nr LT-PL/001 Bezpieczna Unia Europejska wzmocnienie współpracy transgranicznej służb celnych Polski i Litwy dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska służbowego Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r.

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r. Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33 ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-II kwartał 2012 Nr 2 2012 Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną 4 I.1 Wpływy z

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej UWAGI WSTĘPNE

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I-IV kwartał 2009. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, kwiecień 2010r. UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach 2014-2020 Wyroby tytoniowe dochody budżetowe 20,00 Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych (w mld zł) 18,00 17,44 18,26 18,58 18,21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 17-18 wrzesień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 październik 2015r., Wrocław

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty.

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty. UCHYLA DECYZJĘ: Nr 5/IKAW/2010 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW-01512-121/2011 Decyzja Nr 121/IKAW/2011 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu naboru, sposobu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli oraz realizacji kontroli doraźnych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne 3

Spis treści. Uwagi wstępne 3 Biuletyn Statystyczny Służby Celnej Za I-II kwartał 2009. Tu wstaw logo firmy Ministerstwo Finansów Warszawa, pażdziernik 2009r. Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działalności Służby Celnej

Nowe kierunki działalności Służby Celnej Nowe kierunki działalności Służby Celnej Jacek Kapica Szef Służby Celnej ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Rewizja strategii działania Służby Celnej Priorytety rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-14/2/11 Opole, dnia 9 września 2011 r. Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 19 października 2010 r. LKA-4101-22-01/2010/ P/10/023 Pan Dariusz Preficz Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców Ogłoszenie NR 16 /2015 Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1 09-400 Płock ogłasza N A B Ó R N A W O L N E S T AN O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor stanowisko ds. organizacji

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U LA M I N ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2006 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. R E G U LA M I N ZASAD NABORU KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTER FINANSÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTER FINANSÓW. z dnia r. Projekt z dnia 5 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.....2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Międzynarodowe Seminarium Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo