SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM. Geographic Information System in the Karkonosze National Park

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM. Geographic Information System in the Karkonosze National Park"

Transkrypt

1 RAJ A., JAŁA Z., CIEŚLAKIEWICZ D., SEŃKOWSKI C., BARANOWSKI M. & RUSZTECKA M. 2004: System Informacji Geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad 2003, Szklarska Poręba. Opera Corcontica, 41: SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W KARKONOSKIM PARKU NARODOWYM Geographic Information System in the Karkonosze National Park RAJ ANDRZEJ, JAŁA ZYGMUNT, CIEŚLAKIEWICZ DOROTA, SEŃKOWSKI CEZARY, BARANOWSKI MAREK 1 & RUSZTECKA MONIKA 1 Karkonoski Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 23, Jelenia Góra, PL, e mail: 1 Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, Warszawa, PL, e mail: W latach w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) realizowano projekt Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, w ramach którego powstał System Informacji Geograficznej (System). Głównym zadaniem Systemu jest przede wszystkim wspomaganie efektywnego zarządzania przestrzenią Parku. Wśród pozostałych zadań należy również wymienić pozyskiwanie danych i tworzenie aktualnych zasobów informa cyjnych o Parku. Zadania te są realizowane poprzez aplikacje użytkowe Systemu, które umożliwiają szczegółowe planowanie zabiegów ochronnych (Planowanie i Realizacja), zarządzanie szkółką przy Gospodarstwie Pomocniczym Parku (Szkółka) oraz planowanie badań naukowych w Parku (Rejestr badań naukowych). W pełni funkcjonalny System obejmie wszystkie działy w KPN, przede wszystkim dział finansowo księgowy, zapewni również swobodną wymianę danych między innymi ogólnokrajowymi systemami informacyjnymi. System został opracowany z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego ArcGIS ArcInfo. Oprogramowanie aplikacyjne powstało z wykorzystaniem MapObjects, Visual Basic Professional oraz MS Access. W niniejszej notatce przedstawiono funkcje Systemu, zakres informacyjny bazy danych przestrzennych, zakres funkcjonalny aplikacji użytkowych, a także koncepcję rozwoju Systemu. In the years the project Management Plan for Karkonosze National Park was implemented. One of the main aim of this project was design and development of the Geographical Information System for Karkonosze National Park. It provides tools for more effective management mainly in forest ecosystems through detailed planning protective tasks. Fully functional System will merge all departments in the Park including book keeping one and should allow for free data exchange with other Systems. An engine of the system is ESRI product ArcGIS ArcInfo. User aplication Plan i Realizacja (which means Plannig and Execution) is based on the ESRI MapObject, Visual Basic Professional and MS Access software. Submitted paper presents: main functions of the System, informational and functional scope, user applications as well as the conception of further system development. 576

2 Słowa kluczowe: GIS, system zarządzania, plan ochrony Keywords: GIS, management system, management plan WSTĘP Głównym celem działalności parków narodowych jest ochrona przyrody. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez odpowiednie zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, prowadzenie monitoringu środowiska, organizację badań naukowych, zarządzanie ruchem turystycznym poprzez edukację ekologiczną. Każde z wymienionych zadań ma odniesienie w przestrzeni, dlatego też parki narodowe w sposób szczególny mogą wykorzystywać w swojej pracy System Informacji Geograficznej (GIS). Szczególnie istotną rolą GIS w Karkonoskim Parku Narodowym jest wspomaganie planowania wszystkich działań ochronnych wynikających z Planu Ochrony. W pierwszym etapie wdrażania Systemu jest on wykorzystywany przede wszystkim do obsługi numerycznej postaci planu ochrony parku, którego integralną częścią są mapy tematyczne oraz do tworzenia rocznych planów zabiegów ochronnych. OPIS SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ KPN Początki tworzenia Systemu Informacji Geograficznej w KPN sięgają 1999 r. i związane były z projektem Phare Preparation for Natura W czasie projektu dokonano analizy istniejących materiałów kartograficznych, wykonano pierwsze warstwy i mapy numeryczne (gleby, cieki, NMT) oraz porównano istniejące zasoby informacyjne w Karkonoskim Parku Narodowym i w Krkonošskym Narodnim Parku (KRNAP). Zakupiono także pierwsze oprogramowanie i sprzęt. W latach kolejnych ( ) zrealizowano projekt Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (podwykonawca w zakresie GIS UNEP/ GRID Warszawa). W ramach projektu opracowano od nowa operaty ochrony ekosystemów leśnych oraz nieleśnych do Planu Ochrony Parku (głównym wykonawcą było BULiGL Oddz. w Brzegu). Cała dokumentacja łącznie z mapami została wykonana w postaci numerycznej (mapy w formacie ArcView Shape), co niezwykle wzbogaciło zasoby informacyjne Systemu. Jednocześnie rozpoczęto tworzenie specjalistycznego narzędzia (aplikacja użytkowa PiR) do zarządzania numeryczną postacią Planu Ochrony. Istotnym elementem tworzenia systemu informacyjnego jest zaangażowanie wszystkich przyszłych użytkowników w proces jego wdrażania. W Karkonoskim Parku Narodowym potraktowano tę kwestię niezwykle poważnie angażując pracowników parku (leśniczowie, adiunkci) w proces projektowania aplikacji użytkowych. Dzięki temu zakres funkcjonalny aplikacji odpowiada potrzebom użytkowników, a proces wdrażania Systemu przebiega bez większych oporów społecznych. System Informacji Geograficznej Karkonoskiego Parku Narodowego opracowano z wykorzysta niem oprogramowania narzędziowego firmy ESRI ArcInfo, ArcView, ArcIMS, oraz MapObjects. Najważniejszym elementem Systemu jest aplikacja użytkowa leśniczego i adiunkta PiR (Plan i Realizacja), stworzona z użyciem MapObjects, Visual Basic Professional oraz MS Access. Umożliwia ona sporządzanie planów rocznych to znaczy zaplanowanie określonych zabiegów ochronnych we wszystkich obwodach ochronnych. System administrowany jest przez zespół Pracowni GIS Karkonoskiego Parku Narodowego, składający się z trzech osób. Park Posiada również system GPS składający się z odbiorników GeoExplorerII, odbiornika Leica GS50 i własnej stacji referencyjnej. 577

3 FUNKCJE SYSTEMU Główną funkcją GIS w KPN jest wspieranie procesów decyzyjnych związanych z realizacją statutowych obowiązków parku narodowego, a więc z ochroną przyrody. Drugą ważną funkcją systemu jest dynamiczne wykorzystywanie zasobów informacyjnych bazy danych przestrzennych. Realizację zadań wynikających z Planu Ochrony parku można w uproszczony sposób przedstawić wg następującego schematu: 1) analiza zaleceń długoletniego Planu Ochrony, 2) analiza stanu zasobów przyrodniczych, 3) opracowanie szczegółowych planów rocznych, 4) realizacja planów rocznych. Analogicznie można sprecyzować podstawowe funkcje GIS w Parku: zapewnienie szybkiego dostępu do aktualnej informacji o zasobach parku łącznie z informacją o zaleceniach ochronnych, wykonywanie odpowiednich analiz przestrzennych, a więc tworzenie nowych zasobów danych, wspomaganie opracowywania planów rocznych, wspomaganie i monitorowanie realizacji planów rocznych. Ponadto funkcją Systemu jest także usprawnienie sprawozdawczości poprzez automatyczne generowanie raportów oraz udostępnianie ich użytkownikom Systemu (głównie pracownikom Parku). Kolejną istotną funkcją Systemu jest wspomaganie działalności edukacyjnej i promocyjnej parku poprzez udostępnianie w postaci map tematycznych informacji o Parku w sieci Internet, a także przygotowywanie wielkoformatowych wydruków, map i posterów. W pełnieniu określonych funkcji pomocne są specjalnie opracowane aplikacje użytkownika: PiR (Plan i Realizacja), Szkółka i Rejestr Badań Naukowych. UŻYTKOWNICY SYSTEMU Użytkownicy Systemu dzielą się na użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Podstawową grupę stanowią użytkownicy wewnętrzni, którymi są: 1) Dyrekcja, 2) leśniczowie, 3) adiunkci, 4) Pracownia GIS. Zadania Dyrekcji Parku polegają przede wszystkim na zatwierdzaniu zakresu działań podejmo wanych przez adiunktów, leśniczych jak również na podejmowaniu określonych decyzji o charakterze strategicznym. Leśniczowie tworzą (z pomocą adiunktów) roczne plany zadań a następnie są odpowiedzialni za ich realizację. Szczegóły działań omawiane są na comiesięcznych naradach (sesjach). Leśniczowie, którzy są ostatecznymi wykonawcami zadań, wnioskują o dokonywanie określonych zmian w bazie danych, na tej podstawie zespół pracowni GIS aktualizuje zasoby informacyjne dla całego Parku. Zadania adiunktów koncentrują się na zatwierdzaniu zakresu i lokalizacji działań zaproponowanych przez leśniczych oraz weryfikacji wyników tych działań po realizacji. Istotną grupę zadań stanowi również gromadzenie zaktualizowanych danych cząstkowych ze wszystkich leśnictw oraz przekazywanie tych danych do zespołu administrującego Systemem. Zespół pracowni GIS pełni funkcję administratora Systemu. Jego zadaniem jest zarządzanie zasobami informacyjnymi, zbieranie i scalanie danych cząstkowych pochodzących z leśnictw i aktualizacja baz danych. Użytkownicy zewnętrzni to wszyscy odbiorcy informacji o Parku nie będący jego pracownikami. Istotną formą udostępniania informacji użytkownikom zewnętrznym jest sieć Internet. 578

4 STRUKTURA SYSTEMU Baza danych przestrzennych Karkonoskiego Parku Narodowego ma strukturę dostosowaną do specyfiki pracy w Parku pracy na różnych poziomach szczegółowości, dostępności oraz na zróżnicowanym zasięgu przestrzennym danych (obszar parku, obszar obwodów ochronnych). W bazie danych wydzielono trzy zasadnicze obszary danych (Ryc. 1.): obszar roboczy, w którym przechowywane są dane cząstkowe, będące wynikiem z bieżących prac i analiz przestrzennych prowadzonych przez zespół GIS, hurtownia danych, w której przechowywane są najbardziej aktualne dane o charakteryzujące przyrodę całego Parku, obszary aplikacji użytkowych, w których przechowywane są dane cząstkowe pochodzące z przetworzeń aplikacji użytkowych Systemu. Poza wymienionymi powyżej obszarami, wydzielono również obszar udostępniania danych oraz obszar WWW. DANE ZASILAJĄCE BAZĘ Głównym źródłem danych przestrzennych Systemu są zasoby pozyskane w ramach inwentaryzacji ekosystemów leśnych i nieleśnych. Niektóre warstwy informacyjne (gleby, geologia, linie cieków i mapa roślinności rzeczywistej wg Matuszkiewicza) powstały w wyniku konwersji starych map w postaci analogowej (z operatów Planu Ochrony Parku) na postać numeryczną. Istotnymi warstwami podkładowymi w Systemie są numeryczny model rzeźby terenu (NMRT) oraz ortofotomapa. Wszystkie dane przestrzenne przechowywane są w formacie nakładek ArcInfo oraz w układzie współrzędnych Zakres informacyjny bazy danych systemu KPN oparto na Modelu danych dla polskich Parków Narodowych, który został opracowany wspólnie przez Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Wigierski i Karkonoski PN. Zawiera on uporządkowaną listę klas i podklas obiektów oraz przyporządkowane im warstwy tematyczne. Zakres informacyjny systemu przedstawia Tab. 1. Jest on systematycznie aktualizowany oraz wzbogacany o nowe warstwy informacyjne powstające w wyniku przetworzeń i analiz przestrzennych. APLIKACJE UŻYTKOWE W Systemie można wyróżnić cztery aplikacje, które odpowiadają za realizację potrzeb grup użytkowników wewnętrznych.: AP1 do planowania i realizacji szczegółowych zadań w obwodach ochronnych w ciągu roku, nazywana dalej PiR (Plan i Realizacja). AP2 umożliwiająca tworzenie świadectw pochodzenia materiału nasadzeniowego w szkółce leśnej, pozwalająca na śledzenie drogi nasion od momentu zebrania, do nasadzenia małego drzewka na stanowiskach w określonym miejscach Parku. AP3 służąca do tworzenia bazy danych badań naukowych historycznych i aktualnie prowad zonych w parku. Aplikacja ta będzie wspomagała planowanie projektów badawczych w Parku. AP4 do wizualizacji zasobów bazy danych przestrzennych Parku oraz tworzenia map tematycznych przez użytkowników wewnętrznych Parku. 579

5

6

7 Użytkownicy zewnętrzni będą mięli dostęp do odpowiednich map tematycznych poprzez aplikację AP5. Z wykorzystaniem Internetu oraz oprogramowania ArcIMS będzie możliwy dostęp do wybranych zasobów bazy danych, przygotowanych do udostępnienia dla każdego potencjalnego użytkownika sieci Internet zainteresowanego Karkonoskim Parkiem Narodowym. APLIKACJA PIR PLANOWANIA REALIZACJI Aplikacja PiR jest najważniejszym i najbardziej rozbudowanym narzędziem służącym do wspomagania planowania prac w parku. Opracowana została w oprogramowaniu Visual Basic Profes sional i MapObjects oraz MS Access. Składa się z dwóch modułów: graficznego i bazodanowego. Moduł graficzny posiada funkcjonalność zbliżoną do ArcView i stanowi zaawansowaną przeglądarkę zasobów bazy danych przestrzennych w postaci plików ArcInfo, ArcView Shape oraz plików rastrowych. Użytkownik ma możliwość przeglądania danych w postaci map i tabel, może je analizować, formułować zapytania do bazy oraz wybierać obiekty do planowania. W części bazującej na formularzach MSAccess, powiązanej z modułem graficznym bezpośrednim linkiem, odbywa się proces planowania szczegółowych zadań rocznych na obiektach wybranych wcześniej w przeglądarce. Ogólnie zakres funkcjonalny aplikacji PiR obejmuje: 1. Przeglądanie i analizę zasobów GIS (mapy, bazy danych). 2. Odpowiedzi na konkretne pytania naszych leśniczych. 3. Wyszukiwanie obiektów do planu. 4. Planowanie wraz z wizualizacją planu. 5. Realizacja wraz z wizualizacją. 6. Obieg dokumentów, raportowanie. Aplikacja, dzięki wbudowanemu kalkulatorowi SQL ma bardzo duże możliwości analizowania informacji poprzez tworzenie zapytań. Niezwykle przydatna w pracy leśniczego jest możliwość wyświetlania warstw na tle ortofotomapy. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU Poprawne działanie Systemu w Parku wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego oraz infrastruktury informatycznej. KPN posiada sieć komputerową LAN w budynku Dyrekcji parku oraz bezpośrednie połączenia z kancelariami Obwodów Ochronnych poprzez łącza ISDN. Konfiguracja poszczególnych stacji roboczych jest zależna od aktualnych zasobów sprzętowych Parku. Można jednak wyróżnić typy zestawów oprogramowania aplikacyjnego przypisane do użytkowników Systemu: leśniczowie: AP1, AP4; szkółka leśna: AP2; dyrekcja: AP4; adiunkci w siedzibie Parku: AP1, AP4; adiunkci w ośrodku edukacyjnym: AP3, AP4. Stacje robocze zespołu administratorów Systemu są ponadto wyposażone w pakiet oprogramo wania narzędziowego ArcGIS. Szczegółowy schemat struktury informatycznej Systemu przedstawiono na Ryc

8 Ryc. 2. Struktura organizacyjna Systemu w Karkonoskim Parku Narodowym. Fig. 2. Orghanization structure of the GIS in Karkonosze National Park. 583

9 PODSUMOWANIE I WNIOSKI System Informacji Geograficznej KPN jest z założenia systemem otwartym, gotowym na korekty i dalszą rozbudowę. Obecnie trwa testowanie aplikacji w codziennym zarządzaniu parkiem, tworzone są plany roczne, uzupełniane bazy danych. Istnieją też koncepcje rozwoju i doskonalenia Systemu, a także poszerzenia jego funkcjonalności o pozostałe sekcje parku, w tym dział finansowo księgowy. Ogólna koncepcja rozwoju GIS w KPN powinna uwzględniać następujące założenia: 1. Zachowanie idei systemu otwartego. 2. Dążenie do integracji z innymi systemami: inne Parki Narodowe, Lasy Państwowe. Parki Krajobrazowe, gminy, powiaty, Dolnośląski System Informacji Przestrzennej. 3. Opracowanie standardu mapy numerycznej parku narodowego. 4. Zgodność z innymi standardami, w tym międzynarodowymi. 5. Kontynuowanie współpracy z czeskim KRNAP w celu stworzenia systemu informacyjnego dla całych Karkonoszy. Szczegółowy program działań obejmuje: 1. Udoskonalanie aplikacji użytkowych PiR, Szkółka, Rejestr Badań Naukowych (w szczególności rozwój aplikacji PiR dopracowanie modułu Realizacja, uwzględnienie zastrzeżeń użytkowników). 2. Opracowanie projektów nowych aplikacji. 3. Integracja systemu z działem finansowo księgowym. 4. Usprawnienie systemu obiegu dokumentów i raportowania również na poziomie krajowym. 5. Rozbudowa systemu GPS. 6. Przejście na układ odniesienia Rozbudowa bazy danych. 8. Uruchomienie profesjonalnego serwisu Internetowego dającego dostęp do zasobów GIS tzw. WebGIS. GIS w parku narodowym to przede wszystkim system wspomagania decyzji, usprawniający zarządzanie środowiskiem, co w efekcie poprawia skuteczność ochrony przyrody. Korzyści, jakie niesie ze sobą System Informacji Geograficznej, są w związku z tym bardzo duże, choć w sensie ekonomicznym niekiedy są trudne do uchwycenia. 584

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie METADANE Co to są metadane? Metadane najprościej można zdefiniować jako dane o danych. Metadane opisujące zbiory danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo