Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi

2 Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp DEFA WarmUp podgrzewa samochód do temperatury, przy której jego uruchomienie jest równie łatwe, jak bezpośrednio po przejechaniu kilku kilometrów. Podgrzewanie samochodu odbywa się w sposób wygodny, bezpieczny i oszczędny. DEFA WarmUp pozwala nie tylko na łatwy i pewny rozruch silnika; kierowca przebywając w podgrzanym wnętrzu prowadzi samochód bezpieczniej, a silnik jego samochodu czyściej i oszczędniej spala paliwo fakty te pomogły przekonać kierowców i uczyniły nas światowym liderem na rynku elektrycznych ogrzewań samochodowych. DEFA WarmUp działa w sposób zrozumiały dla uŝytkownika, a parametry pracy układu moŝna łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb korzystając z prostego w obsłudze programatora. Posługując się czterema przyciskami moŝna uzyskać łatwy rozruch silnika, komfortową temperaturę wnętrza i w pełni naładowany akumulator przez całą zimę. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska juŝ dawno stało się koniecznością rozumianą przez producentów samochodów, rośnie teŝ zainteresowanie ochroną środowiska wśród uŝytkowników samochodów Warto więc pamiętać, Ŝe nawet najlepszy silnik spala więcej paliwa i wydziela brudniejsze spaliny podczas pracy na zimno. Wstępne podgrzanie silnika pozwala szybciej nagrzać katalizator i radykalnie obniŝyć toksyczność spalin podczas pierwszych minut pracy silnika. Dodatkowe korzyści to obniŝenie zuŝycia paliwa, łatwiejszy rozruch i mniejsze zuŝycie silnika przy rozruchu

3 Instrukcja MontaŜu -3- MoŜliwości układu DEFA WarmUp W pełnym ukompletowaniu DEFA WarmUp składa się z trzech modułów zasilanych napięciem 220V: grzałki silnika, podgrzewacza wnętrza i ładowarki akumulatora. Parametry pracy układu ustawia się za pomocą programatora. Grzałka silnika (1) podgrzewa silnik, co pozwala oszczędzać pieniądze oraz chronić środowisko naturalne. Podgrzany silnik spala mniej paliwa, oraz emituje do atmosfery mniej CO 2 i innych nieprzyjaznych dla środowiska związków chemicznych. Podgrzewacz wnętrza (2) zapewnia komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu oraz powoduje usunięcie lodu i śniegu z szyb samochodu. Łatwy w obsłudze programator (3) uruchamia ogrzewanie wnętrza i silnika w poŝądanym momencie, oszczędzając w ten sposób energię elektryczną. Moment uruchomienia układu moŝna uzaleŝnić od temperatury zewnętrznej. Ładowarka akumulatora (4) zapewnia jego pełne naładowanie, jeśli tylko podłączone jest zasilanie układu. W przypadku krótkich przejazdów alternator nie jest w stanie poprawnie doładować akumulatora, jeśli uŝywamy świateł zewnętrznych, ogrzewania tylnej szyby, podgrzewania foteli i lusterek oraz słuchamy radia. Zasilanie układu doprowadzane jest poprzez mini-gniazdko DEFA (5). Podgrzewacz wnętrza Dostępne są podgrzewacze wnętrza DEFA WarmUp o mocy: 1200W, 1400W lub o mocy 2000W. Oba podgrzewacze posiadają regulację mocy cieplnej, przy czym większy podgrzewacz posiada trójpołoŝeniowy przełącznik z moŝliwością wyłączenia podgrzewacza. Mniejszy podgrzewacz moŝna wyłączyć odłączając jego zasilanie. W podgrzewaczach uŝyto elementów grzejnych PTC (Positive Temperature Coefficient = dodatni współczynnik temperaturowy), które zwiększają swój opór elektryczny ze wzrostem temperatury. Powoduje to spadek mocy elektrycznej podgrzewacza wraz ze wzrostem temperatury we wnętrzu pojazdu i oszczędniejsze korzystanie z energii elektrycznej. KaŜdy podgrzewacz zaopatrzono w automatyczny bezpiecznik termiczny. Jeśli bezpiecznik ten wyłączy urządzenie, to naleŝy odłączyć zasilanie podgrzewacza i pozwolić mu ostygnąć przez około 30 minut. Oprócz tego podgrzewacz wyposaŝono w zwykły bezpiecznik, który w razie przepalenia moŝe być wymieniony tylko przez serwis firmy DEFA. W celu ustalenia, który z bezpieczników odciął zasilanie, naleŝy posłuŝyć się tabelą wyszukiwania usterek. Podgrzewacz wnętrza jest mocowany na wsporniku, z którego moŝe być łatwo zdjęty przez pociągnięcie w kierunku wylotu powietrza, a powtórne mocowanie odbywa się przez wsunięcie podgrzewacza na szyny wspornika w przeciwnym kierunku, niŝ przy demontaŝu.

4 Instrukcja MontaŜu -4- Ładowarka akumulatora Elektroniczna ładowarka akumulatora posiada następujące cechy: Prąd ładowania 3A przy napięciu akumulatora 12V. Nowoczesna technologia pozwala na ciągłe, łagodne ładowanie akumulatora. Napięcie ładowania zaleŝne od temperatury (kompensacja napięcia). Dioda informująca, Ŝe ładowarka ładuje akumulator. Rozdział energii do grzałki silnika i podgrzewacza wnętrza. Zblokowany zespół przekaźników do włączania i wyłączania systemu. Odporność na błoto i wodę (IP 44). Ładowarka zaczyna pracę natychmiast po podłączeniu zasilania - nawet wtedy, gdy podgrzewanie wnętrza i silnika jest wyłączone. Po całkowitym naładowaniu akumulatora ładowarka przechodzi w tryb podtrzymania. Ładowarka akumulatora moŝe z powodzeniem pracować równieŝ latem, naleŝy wtedy pamiętać o takim ustawieniu programatora, by ogrzewanie było wtedy wyłączone. Dioda ładowarki pali się, gdy ładowarka doładowuje akumulator w normalnym trybie pracy. Dioda nie pali się w czasie pracy ładowarki w trybie podtrzymania, a przy przechodzeniu z trybu normalnego w tryb podtrzymania dioda miga. Praktycznie oznacza to, Ŝe dioda zapali się po podłączeniu układu pod napięcie 220V, jeŝeli akumulator nie był ładowany przez ostatnie 10 minut. Ładowarka nie powinna być uŝywana do ładowania całkowicie rozładowanego lub uszkodzonego akumulatora, dlatego teŝ ładowarka będzie podawać napięcie, jeśli napięcie akumulatora wynosi przynajmniej 2V. Wyklucza to uŝycie ładowarki w charakterze zasilacza 12V. UŜywanie programatora Programator umoŝliwia takie sterowanie pracą układu, by samochód został podgrzany na odpowiednią godzinę przy minimalnym poborze energii elektrycznej. Programator umoŝliwia ustawienie dwóch czasów gotowości * na dobę, co jest bardzo przydatne dla osób codziennie korzystających z samochodu w tych samych godzinach.! *Czas gotowości godzina, na którą samochód ma zostać podgrzany. Oprócz zaawansowanego technicznie sterowania pracą układu podgrzewania DEFA WarmUp, programator wyposaŝono w funkcje dodatkowe: zegar, wyświetlanie temperatury zewnętrznej, ostrzeganie przed gołoledzią i wyświetlanie napięcia

5 Instrukcja MontaŜu -5- akumulatora. Podświetlenie wyświetlacza programatora następuje po włączeniu zapłonu lub po naciśnięciu dowolnego przycisku programatora. Przyciski programatora: Przycisk wyboru funkcji KaŜde naciśnięcie powoduje przejście do następnej funkcji. zegar 24-godzinny czas gotowości I - fabrycznie ustawiony na godz. 08:00 czas gotowości II - fabrycznie ustawiony na godz. 16: napięcie akumulatora temperatura zewnętrzna w O C Kursory Przyciski uŝywane są przy ustawianiu czasu i programowaniu pór gotowości. Jednoczesne przyciśnięcie obu kursorów powoduje wejście w tryb ustawiania zegara lub programowania pór gotowości. Zostanie to potwierdzone miganiem cyfr na wyświetlaczu. Przyciskanie lewego kursora powoduje ustawianie godziny wcześniejszej, niŝ aktualnie wyświetlona, przyciskanie prawego kursora powoduje ustawienie godziny późniejszej. Przycisk ogrzewania Naciskanie tego przycisku pozwala wybrać poŝądany sposób podgrzewania silnika i wnętrza. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują włączenie następujących funkcji: podgrzewanie automatyczne sterowane czujnikiem temperatury zewnętrznej. Jeśli czujnik ten nie jest podłączony, to jego rolę przejmie czujnik umieszczony w programatorze. Włączenie podgrzewania na godzinę przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na dwie godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na trzy godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Bezpośrednie (natychmiastowe) włączenie podgrzewania. Wyłączenie podgrzewania ( na wyświetlaczu nie ma symbolu).

6 Instrukcja MontaŜu -6- Automatyczne włączanie sterowane temperaturą. Kiedy włączone jest sterowanie automatyczne, czas ogrzewania zostanie dobrany do temperatury zewnętrznej zmierzonej przez czujnik. Im niŝsza jest temperatura zewnętrzna, tym dłuŝszy będzie czas podgrzewania silnika i wnętrza, by uzyskać zadowalający efekt o czasie gotowości. Na wykresie pokazano zaleŝność temperatury zewnętrznej i czasu podgrzewania w trybie automatycznym. Moment włączenia podgrzewania zaleŝy zawsze od zaprogramowanego czasu gotowości. Przykład 1: Przy temperaturze zewnętrznej 0 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 75 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 30 O C. Przykład 2: Przy temperaturze zewnętrznej -17 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 180 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 50 O C. Jeśli samochód nie zostanie uruchomiony o czasie gotowości, to podgrzewanie będzie kontynuowane, jednak nie dłuŝej niŝ przez 2 godziny (funkcja opóźnienia). Następnie podgrzewanie zostaje wyłączone i jego ponowne włączenie nastąpi dopiero przed następnym czasem gotowości. Tak działa system podgrzewania, jeśli ustawiony jest tryb automatyczny lub podgrzewanie jedno, dwu lub trzygodzinne. Jeśli samochód zostanie uruchomiony, to po ponownym podłączeniu do sieci podgrzewanie sterowane funkcją opóźnienia nie będzie kontynuowane.! UŜywanie sterowania automatycznego jest rekomendowane, jako Ŝe pozwala na najbardziej efektywne korzystanie z energii elektrycznej. Ustawianie czasu. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas zegara. 2. Nacisnąć jednocześnie oba kursory Wyświetlacz zaczyna migać. 3. KaŜde naciśnięcie lewego kursora powoduje cofnięcie zegara o 1 minutę. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany, to zmiana będzie następowała z

7 Instrukcja MontaŜu -7- szybkością 2 minuty na sekundę przez 5 pierwszych sekund, a następnie będzie następować z szybkością 10 minut na sekundę. Prawy kursor posiada te same funkcje przesuwając zegar do przodu.! By zapamiętać ustawiony czas, naleŝy nie dotykać Ŝadnego z przycisków przez 5 sekund, aŝ wyświetlacz przestanie migać. Programowanie czasu gotowości I. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości I 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Programowanie czasu gotowości II. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości II 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Jeśli chcemy uŝywać tylko jednego czasu gotowości, to naleŝy oba czasy ustawić na tę samą godzinę.! JeŜeli podgrzewanie zostanie włączone przez układy sterujące, to na wyświetlaczu pojawi się migający symbol On. OstrzeŜenie o temperaturze 0 O C. Obwody sterujące układu DEFA WarmUp wyposaŝono w funkcję ostrzegania o zagroŝeniu gołoledzią, występującym przy temperaturze powietrza zbliŝonej do 0 O C. Funkcja ta działa, jeŝeli do układu podłączony jest zewnętrzny czujnik temperatury. Jeśli w czasie jazdy temperatura spadnie poniŝej +2 O C lub rosnąc przekroczy -2 O C, to podświetlenie wyświetlacza i przycisków będzie migać przez 6 sekund, a jednocześnie na wyświetlaczu zostanie pokazana temperatura zewnętrzna. W momencie wyświetlania ostrzeŝenia o gołoledzi nie ma moŝliwości korzystania z innych funkcji programatora. Uruchomienie silnika. Po uruchomieniu silnika nastąpi wyłączenie funkcji opóźnienia, a symbol On zniknie z wyświetlacza. Obwody sterujące spowodują przy uruchamianiu silnika wyświetlenie następującej sekwencji informacji: napięcie przed rozruchem, napięcie po uruchomieniu silnika, temperatura zewnętrzna - kaŝda z tych informacji będzie wyświetlana przez około 2 sekundy. Po wyświetleniu tych informacji na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej.

8 Wyłączenie silnika. Instrukcja MontaŜu -8- Wyłączenie silnika spowoduje wyświetlenie czasu gotowości I czasu gotowości II, po czym na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej. Podświetlenie wyświetlacza. Przy wyłączonym zapłonie wyświetlacz zostanie podświetlony po naciśnięciu dowolnego przycisku panelu. Wyświetlacz będzie podświetlany jeszcze przez 1 minutę po ostatnim naciśnięciu któregoś z przycisków. ZaleŜnie od przydatności wyświetlanych informacji, w czasie jazdy podświetlenie wyświetlacza moŝe być włączone lub wyłączone. Włączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać prawy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe wyświetlacz będzie podświetlony po kaŝdym uruchomieniu silnika. Wyłączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać lewy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe podświetlenie wyświetlacza będzie wyłączone po kaŝdym uruchomieniu silnika. Bezpieczeństwo. Przewody i połączenia. W układzie ogrzewania naleŝy uŝywać wyłącznie oryginalnych kabli i wtyczek DEFA. Drugi koniec kabla zasilającego mini-gniazdo DEFA musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Kabel zasilający nie moŝe być naraŝony na kontakt z ostrymi krawędziami, mogącymi uszkodzić jego izolację. Osłona wtyczki kabla zasilającego musi być załoŝona na wtyczkę zawsze, gdy kabel nie jest podłączony do mini-gniazda DEFA. W razie uszkodzenia osłony wtyczki, moŝna zamówić nową osłonę (numer części ). Podgrzewacz wnętrza. Podgrzewacz wnętrza musi być podłączony do uziemionego gniazdka DEFA zamocowanego w przedziale pasaŝerskim i dalej poprzez kable DEFA do minigniazda, do którego podłączany jest kabel zasilający. Jeśli kabel podgrzewacza zostanie uszkodzony, to nowy kabel moŝna zamówić u instalatora ogrzewań DEFA. Dla podgrzewacza (1400W) kabel ten ma numer , dla podgrzewacza (2000W) kabel ten ma numer

9 Instrukcja MontaŜu -9- Ładowarka akumulatora. Ładowarek nie wolno łączyć szeregowo, by ładować akumulatory w instalacji 24V lub uzyskać większe napięcie ładowania. Akumulatora nie wolno ładować w małym zamkniętym pomieszczeniu, gdyŝ wydzielający się wodór moŝe spowodować zagroŝenie wybuchem. Temperatura akumulatora podczas ładowania nie powinna przekroczyć +40 O C. Dane techniczne. Grzałka silnika Moc grzałek silnikowych DEFA wynosi od 400W do 2240W, zaleŝnie od wielkości silnika i moŝliwości jego podgrzewania. Element grzejny jest tak zbudowany, by w razie przegrzewania nastąpiło jego przepalenie, co zabezpiecza silnik przed moŝliwością powaŝniejszych uszkodzeń. Nie dotyczy to grzałek oleju silnikowego i grzałek kontaktowych. Grzałki te spełniają wymagania zawarte w EMKO-TUB(61)NO293/91 oraz EMKO- TSB(61)NO293A94. Podgrzewacz wnętrza. Moce wyjściowe mierzone w temperaturze -30 O C. Podgrzewacz wnętrza 1400W I: 800W II:1400W Podgrzewacz wnętrza 2000W 0: Wyłączony I: 1100W II: 2000W Podgrzewacze wnętrza spełniają wymagania norm , /NEK 554. Ładowarka akumulatora. Nominalne napięcie sterujące przekaźnikami ładowarki wynosi 12V, minimalne napięcie wynosi 9V. Pobór prądu wynosi 70mA. Maksymalny prąd ładowania wynosi 3A przy napięciu akumulatora 12V i 5A przy 2V. Napięcie ładowania wynosi 14,4V przy temperaturze 25 C. Ładowarka jest zabezpieczona przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji. Ładowarka moŝe ładować akumulator, jeśli jego napięcie wynosi przynajmniej 2V. Ładowarka akumulatora spełnia normy EN , EN i NEK 599. Spełnione są równieŝ wymagania EMC EN oraz EN

10 10- Instrukcja MontaŜu - Programator. Napięcie pracy 8-18V Prąd sterujący przekaźników maks. 120 ma poniŝej 3mA, jeśli wyświetlacz i przekaźniki są wyłączone Bezpieczniki. Optymalne bezpieczniki przy pracy podgrzewacza wnętrza i typowej grzałki silnika o mocy 600W, temperaturze otoczenia -30 O C i napięciu zasilania 230V. Typ podgrzewacza Moc Grzałka silnika Bezpieczniki 1400W I : 800 W 600 W 6 A II: 1400 W 600 W 10 A 2000W I: 1100 W 600 W 8 A II: 2000 W 600 W 13 A Usuwanie usterek. Usterki ogólne. Przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych działań naleŝy sprawdzić dwie podstawowe rzeczy: 1. Czy sieciowe gniazdo zasilające jest czynne. Jeśli został przepalony bezpiecznik, to naleŝy sprawdzić, czy dany obwód moŝe być obciąŝony mocą potrzebną do zasilania układu DEFA WarmUp. 2. Jakie są ustawienia na programatorze. W tabeli podano najczęściej spotykane usterki układu i sposoby ich usuwania. Podgrzewacz wnętrza. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Wnętrze jest zimne, Bezpiecznik Rozłączyć zasilanie podgrzewacz nie automatyczny wyłączył podgrzewacza, odczekać 30 minut działa podgrzewacz i podłączyć ponownie zasilanie Błąd ustawienia Dokonać ustawień według programatora instrukcji obsługi Przepalony bezpiecznik Dostarczyć podgrzewacz do w podgrzewaczu serwisu DEFA! Obroty wentylatora na obu biegach są identyczne, ale moc cieplna urządzenia jest róŝna. By określić, który z bezpieczników wyłączył urządzenie, naleŝy jego wtyczkę wyjąć i ponownie włoŝyć do gniazda. Jeśli w momencie wkładania wtyczki wiatraczek wykona ruch, to odłączenia dokonał bezpiecznik automatyczny. Po odłączeniu

11 11- Instrukcja MontaŜu - zasilania i odczekaniu 30 minut bezpiecznik automatyczny powróci do stanu normalnego. Ładowarka akumulatora. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Lampka ładowania na obudowie ładowarki nie pali się Akumulator jest naładowany Ładowarka nie działa Programator. Bezpiecznik między ładowarką i akumulatorem został przepalony Po kilkugodzinnej pracy ładowarki, sprawny akumulator jest całkowicie naładowany Sprawdzić, czy nie ma zwarć między ładowarką i akumulatorem, wymienić bezpiecznik Usterka Przyczyna Sposób naprawy Na wyświetlaczu nie ma Bezpiecznik między Sprawdzić, czy nie ma Ŝadnych wskazań, ładowarką i akumulatorem zwarć między ładowarką i podświetlenie nie działa. został przepalony akumulatorem, wymienić Wyświetlacz nie jest podświetlony po uruchomieniu silnika Układ podgrzewania nie zostaje włączony przed ustawionymi czasami gotowości Podświetlenie wyświetlacza i cyfry migają w czasie jazdy Programator nie jest ustawiony na automatyczne włączanie podświetlenia W programatorze ustawiono wyłączenie układu ogrzewania W panelu sterującym ustawiono automatyczne włączenie układu, a temperatura otoczenia przekracza 10 O C OstrzeŜenie o moŝliwości gołoledzi. Temperatura otoczenia między -2 O C a +2 O C. bezpiecznik Zmienić ustawienia pamięci programatora Zmienić ustawienie włączenia układu w programatorze Sytuacja normalna. Automatyczne włączenie układu nie nastąpi przy temperaturze otoczenia wyŝszej niŝ 10 O C. Sytuacja normalna przy takiej temperaturze, jeŝeli miganie trwa przez około 6 sekund

12 12- Instrukcja MontaŜu - Po podgrzaniu samochodu i odbyciu jazdy, ponowne podłączenie zasilania sieciowego powoduje natychmiastowe włączenie podgrzewania. Do następnej pory gotowości pozostało więcej, niŝ 3 godziny Włączenie ogrzewania powoduje funkcja opóźnienia (2 godziny podgrzewania po czasie gotowości), która nie uległa wyłączeniu na skutek braku sygnału zapłonu. Sprawdzić, czy przewód niebieski z programatora jest podłączony do sygnału zapłonu (+12V)

SPIS TREŚCI. 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2

SPIS TREŚCI. 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2 SPIS TREŚCI 1 2 3 WSTĘP 1.1 O podręczniku 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Ogólne informacje 3 2.2 Ochrona środowiska 4 2.3 Bezpieczeństwo 8 2.4 Ekonomiczność 8 2.5 Komfort 8 2.7 Sterownik czasowy - SmartStart

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia) Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdowanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Monitor rozpuszczonego wodoru i wody Calisto 1 IED O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DO WYKRYWANIA USTEREK I OCHRONY IZOLACJI Calisto

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 5/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu A.D.J.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWA ŁADOWARKA EQUILIBRIUM PROFI

MIKROPROCESOROWA ŁADOWARKA EQUILIBRIUM PROFI , Mikroprocesorowa ładowarka EQUILIBRIUM PROFI 2,0 idealnie łączy nowoczesną technologię, przepiękny design oraz niezbędną kaŝdemu modelarzowi funkcjonalność i niezawodność działania! DuŜa moc, zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo