Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi

2 Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp DEFA WarmUp podgrzewa samochód do temperatury, przy której jego uruchomienie jest równie łatwe, jak bezpośrednio po przejechaniu kilku kilometrów. Podgrzewanie samochodu odbywa się w sposób wygodny, bezpieczny i oszczędny. DEFA WarmUp pozwala nie tylko na łatwy i pewny rozruch silnika; kierowca przebywając w podgrzanym wnętrzu prowadzi samochód bezpieczniej, a silnik jego samochodu czyściej i oszczędniej spala paliwo fakty te pomogły przekonać kierowców i uczyniły nas światowym liderem na rynku elektrycznych ogrzewań samochodowych. DEFA WarmUp działa w sposób zrozumiały dla uŝytkownika, a parametry pracy układu moŝna łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb korzystając z prostego w obsłudze programatora. Posługując się czterema przyciskami moŝna uzyskać łatwy rozruch silnika, komfortową temperaturę wnętrza i w pełni naładowany akumulator przez całą zimę. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska juŝ dawno stało się koniecznością rozumianą przez producentów samochodów, rośnie teŝ zainteresowanie ochroną środowiska wśród uŝytkowników samochodów Warto więc pamiętać, Ŝe nawet najlepszy silnik spala więcej paliwa i wydziela brudniejsze spaliny podczas pracy na zimno. Wstępne podgrzanie silnika pozwala szybciej nagrzać katalizator i radykalnie obniŝyć toksyczność spalin podczas pierwszych minut pracy silnika. Dodatkowe korzyści to obniŝenie zuŝycia paliwa, łatwiejszy rozruch i mniejsze zuŝycie silnika przy rozruchu

3 Instrukcja MontaŜu -3- MoŜliwości układu DEFA WarmUp W pełnym ukompletowaniu DEFA WarmUp składa się z trzech modułów zasilanych napięciem 220V: grzałki silnika, podgrzewacza wnętrza i ładowarki akumulatora. Parametry pracy układu ustawia się za pomocą programatora. Grzałka silnika (1) podgrzewa silnik, co pozwala oszczędzać pieniądze oraz chronić środowisko naturalne. Podgrzany silnik spala mniej paliwa, oraz emituje do atmosfery mniej CO 2 i innych nieprzyjaznych dla środowiska związków chemicznych. Podgrzewacz wnętrza (2) zapewnia komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu oraz powoduje usunięcie lodu i śniegu z szyb samochodu. Łatwy w obsłudze programator (3) uruchamia ogrzewanie wnętrza i silnika w poŝądanym momencie, oszczędzając w ten sposób energię elektryczną. Moment uruchomienia układu moŝna uzaleŝnić od temperatury zewnętrznej. Ładowarka akumulatora (4) zapewnia jego pełne naładowanie, jeśli tylko podłączone jest zasilanie układu. W przypadku krótkich przejazdów alternator nie jest w stanie poprawnie doładować akumulatora, jeśli uŝywamy świateł zewnętrznych, ogrzewania tylnej szyby, podgrzewania foteli i lusterek oraz słuchamy radia. Zasilanie układu doprowadzane jest poprzez mini-gniazdko DEFA (5). Podgrzewacz wnętrza Dostępne są podgrzewacze wnętrza DEFA WarmUp o mocy: 1200W, 1400W lub o mocy 2000W. Oba podgrzewacze posiadają regulację mocy cieplnej, przy czym większy podgrzewacz posiada trójpołoŝeniowy przełącznik z moŝliwością wyłączenia podgrzewacza. Mniejszy podgrzewacz moŝna wyłączyć odłączając jego zasilanie. W podgrzewaczach uŝyto elementów grzejnych PTC (Positive Temperature Coefficient = dodatni współczynnik temperaturowy), które zwiększają swój opór elektryczny ze wzrostem temperatury. Powoduje to spadek mocy elektrycznej podgrzewacza wraz ze wzrostem temperatury we wnętrzu pojazdu i oszczędniejsze korzystanie z energii elektrycznej. KaŜdy podgrzewacz zaopatrzono w automatyczny bezpiecznik termiczny. Jeśli bezpiecznik ten wyłączy urządzenie, to naleŝy odłączyć zasilanie podgrzewacza i pozwolić mu ostygnąć przez około 30 minut. Oprócz tego podgrzewacz wyposaŝono w zwykły bezpiecznik, który w razie przepalenia moŝe być wymieniony tylko przez serwis firmy DEFA. W celu ustalenia, który z bezpieczników odciął zasilanie, naleŝy posłuŝyć się tabelą wyszukiwania usterek. Podgrzewacz wnętrza jest mocowany na wsporniku, z którego moŝe być łatwo zdjęty przez pociągnięcie w kierunku wylotu powietrza, a powtórne mocowanie odbywa się przez wsunięcie podgrzewacza na szyny wspornika w przeciwnym kierunku, niŝ przy demontaŝu.

4 Instrukcja MontaŜu -4- Ładowarka akumulatora Elektroniczna ładowarka akumulatora posiada następujące cechy: Prąd ładowania 3A przy napięciu akumulatora 12V. Nowoczesna technologia pozwala na ciągłe, łagodne ładowanie akumulatora. Napięcie ładowania zaleŝne od temperatury (kompensacja napięcia). Dioda informująca, Ŝe ładowarka ładuje akumulator. Rozdział energii do grzałki silnika i podgrzewacza wnętrza. Zblokowany zespół przekaźników do włączania i wyłączania systemu. Odporność na błoto i wodę (IP 44). Ładowarka zaczyna pracę natychmiast po podłączeniu zasilania - nawet wtedy, gdy podgrzewanie wnętrza i silnika jest wyłączone. Po całkowitym naładowaniu akumulatora ładowarka przechodzi w tryb podtrzymania. Ładowarka akumulatora moŝe z powodzeniem pracować równieŝ latem, naleŝy wtedy pamiętać o takim ustawieniu programatora, by ogrzewanie było wtedy wyłączone. Dioda ładowarki pali się, gdy ładowarka doładowuje akumulator w normalnym trybie pracy. Dioda nie pali się w czasie pracy ładowarki w trybie podtrzymania, a przy przechodzeniu z trybu normalnego w tryb podtrzymania dioda miga. Praktycznie oznacza to, Ŝe dioda zapali się po podłączeniu układu pod napięcie 220V, jeŝeli akumulator nie był ładowany przez ostatnie 10 minut. Ładowarka nie powinna być uŝywana do ładowania całkowicie rozładowanego lub uszkodzonego akumulatora, dlatego teŝ ładowarka będzie podawać napięcie, jeśli napięcie akumulatora wynosi przynajmniej 2V. Wyklucza to uŝycie ładowarki w charakterze zasilacza 12V. UŜywanie programatora Programator umoŝliwia takie sterowanie pracą układu, by samochód został podgrzany na odpowiednią godzinę przy minimalnym poborze energii elektrycznej. Programator umoŝliwia ustawienie dwóch czasów gotowości * na dobę, co jest bardzo przydatne dla osób codziennie korzystających z samochodu w tych samych godzinach.! *Czas gotowości godzina, na którą samochód ma zostać podgrzany. Oprócz zaawansowanego technicznie sterowania pracą układu podgrzewania DEFA WarmUp, programator wyposaŝono w funkcje dodatkowe: zegar, wyświetlanie temperatury zewnętrznej, ostrzeganie przed gołoledzią i wyświetlanie napięcia

5 Instrukcja MontaŜu -5- akumulatora. Podświetlenie wyświetlacza programatora następuje po włączeniu zapłonu lub po naciśnięciu dowolnego przycisku programatora. Przyciski programatora: Przycisk wyboru funkcji KaŜde naciśnięcie powoduje przejście do następnej funkcji. zegar 24-godzinny czas gotowości I - fabrycznie ustawiony na godz. 08:00 czas gotowości II - fabrycznie ustawiony na godz. 16: napięcie akumulatora temperatura zewnętrzna w O C Kursory Przyciski uŝywane są przy ustawianiu czasu i programowaniu pór gotowości. Jednoczesne przyciśnięcie obu kursorów powoduje wejście w tryb ustawiania zegara lub programowania pór gotowości. Zostanie to potwierdzone miganiem cyfr na wyświetlaczu. Przyciskanie lewego kursora powoduje ustawianie godziny wcześniejszej, niŝ aktualnie wyświetlona, przyciskanie prawego kursora powoduje ustawienie godziny późniejszej. Przycisk ogrzewania Naciskanie tego przycisku pozwala wybrać poŝądany sposób podgrzewania silnika i wnętrza. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują włączenie następujących funkcji: podgrzewanie automatyczne sterowane czujnikiem temperatury zewnętrznej. Jeśli czujnik ten nie jest podłączony, to jego rolę przejmie czujnik umieszczony w programatorze. Włączenie podgrzewania na godzinę przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na dwie godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na trzy godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Bezpośrednie (natychmiastowe) włączenie podgrzewania. Wyłączenie podgrzewania ( na wyświetlaczu nie ma symbolu).

6 Instrukcja MontaŜu -6- Automatyczne włączanie sterowane temperaturą. Kiedy włączone jest sterowanie automatyczne, czas ogrzewania zostanie dobrany do temperatury zewnętrznej zmierzonej przez czujnik. Im niŝsza jest temperatura zewnętrzna, tym dłuŝszy będzie czas podgrzewania silnika i wnętrza, by uzyskać zadowalający efekt o czasie gotowości. Na wykresie pokazano zaleŝność temperatury zewnętrznej i czasu podgrzewania w trybie automatycznym. Moment włączenia podgrzewania zaleŝy zawsze od zaprogramowanego czasu gotowości. Przykład 1: Przy temperaturze zewnętrznej 0 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 75 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 30 O C. Przykład 2: Przy temperaturze zewnętrznej -17 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 180 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 50 O C. Jeśli samochód nie zostanie uruchomiony o czasie gotowości, to podgrzewanie będzie kontynuowane, jednak nie dłuŝej niŝ przez 2 godziny (funkcja opóźnienia). Następnie podgrzewanie zostaje wyłączone i jego ponowne włączenie nastąpi dopiero przed następnym czasem gotowości. Tak działa system podgrzewania, jeśli ustawiony jest tryb automatyczny lub podgrzewanie jedno, dwu lub trzygodzinne. Jeśli samochód zostanie uruchomiony, to po ponownym podłączeniu do sieci podgrzewanie sterowane funkcją opóźnienia nie będzie kontynuowane.! UŜywanie sterowania automatycznego jest rekomendowane, jako Ŝe pozwala na najbardziej efektywne korzystanie z energii elektrycznej. Ustawianie czasu. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas zegara. 2. Nacisnąć jednocześnie oba kursory Wyświetlacz zaczyna migać. 3. KaŜde naciśnięcie lewego kursora powoduje cofnięcie zegara o 1 minutę. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany, to zmiana będzie następowała z

7 Instrukcja MontaŜu -7- szybkością 2 minuty na sekundę przez 5 pierwszych sekund, a następnie będzie następować z szybkością 10 minut na sekundę. Prawy kursor posiada te same funkcje przesuwając zegar do przodu.! By zapamiętać ustawiony czas, naleŝy nie dotykać Ŝadnego z przycisków przez 5 sekund, aŝ wyświetlacz przestanie migać. Programowanie czasu gotowości I. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości I 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Programowanie czasu gotowości II. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości II 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Jeśli chcemy uŝywać tylko jednego czasu gotowości, to naleŝy oba czasy ustawić na tę samą godzinę.! JeŜeli podgrzewanie zostanie włączone przez układy sterujące, to na wyświetlaczu pojawi się migający symbol On. OstrzeŜenie o temperaturze 0 O C. Obwody sterujące układu DEFA WarmUp wyposaŝono w funkcję ostrzegania o zagroŝeniu gołoledzią, występującym przy temperaturze powietrza zbliŝonej do 0 O C. Funkcja ta działa, jeŝeli do układu podłączony jest zewnętrzny czujnik temperatury. Jeśli w czasie jazdy temperatura spadnie poniŝej +2 O C lub rosnąc przekroczy -2 O C, to podświetlenie wyświetlacza i przycisków będzie migać przez 6 sekund, a jednocześnie na wyświetlaczu zostanie pokazana temperatura zewnętrzna. W momencie wyświetlania ostrzeŝenia o gołoledzi nie ma moŝliwości korzystania z innych funkcji programatora. Uruchomienie silnika. Po uruchomieniu silnika nastąpi wyłączenie funkcji opóźnienia, a symbol On zniknie z wyświetlacza. Obwody sterujące spowodują przy uruchamianiu silnika wyświetlenie następującej sekwencji informacji: napięcie przed rozruchem, napięcie po uruchomieniu silnika, temperatura zewnętrzna - kaŝda z tych informacji będzie wyświetlana przez około 2 sekundy. Po wyświetleniu tych informacji na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej.

8 Wyłączenie silnika. Instrukcja MontaŜu -8- Wyłączenie silnika spowoduje wyświetlenie czasu gotowości I czasu gotowości II, po czym na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej. Podświetlenie wyświetlacza. Przy wyłączonym zapłonie wyświetlacz zostanie podświetlony po naciśnięciu dowolnego przycisku panelu. Wyświetlacz będzie podświetlany jeszcze przez 1 minutę po ostatnim naciśnięciu któregoś z przycisków. ZaleŜnie od przydatności wyświetlanych informacji, w czasie jazdy podświetlenie wyświetlacza moŝe być włączone lub wyłączone. Włączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać prawy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe wyświetlacz będzie podświetlony po kaŝdym uruchomieniu silnika. Wyłączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać lewy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe podświetlenie wyświetlacza będzie wyłączone po kaŝdym uruchomieniu silnika. Bezpieczeństwo. Przewody i połączenia. W układzie ogrzewania naleŝy uŝywać wyłącznie oryginalnych kabli i wtyczek DEFA. Drugi koniec kabla zasilającego mini-gniazdo DEFA musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Kabel zasilający nie moŝe być naraŝony na kontakt z ostrymi krawędziami, mogącymi uszkodzić jego izolację. Osłona wtyczki kabla zasilającego musi być załoŝona na wtyczkę zawsze, gdy kabel nie jest podłączony do mini-gniazda DEFA. W razie uszkodzenia osłony wtyczki, moŝna zamówić nową osłonę (numer części ). Podgrzewacz wnętrza. Podgrzewacz wnętrza musi być podłączony do uziemionego gniazdka DEFA zamocowanego w przedziale pasaŝerskim i dalej poprzez kable DEFA do minigniazda, do którego podłączany jest kabel zasilający. Jeśli kabel podgrzewacza zostanie uszkodzony, to nowy kabel moŝna zamówić u instalatora ogrzewań DEFA. Dla podgrzewacza (1400W) kabel ten ma numer , dla podgrzewacza (2000W) kabel ten ma numer

9 Instrukcja MontaŜu -9- Ładowarka akumulatora. Ładowarek nie wolno łączyć szeregowo, by ładować akumulatory w instalacji 24V lub uzyskać większe napięcie ładowania. Akumulatora nie wolno ładować w małym zamkniętym pomieszczeniu, gdyŝ wydzielający się wodór moŝe spowodować zagroŝenie wybuchem. Temperatura akumulatora podczas ładowania nie powinna przekroczyć +40 O C. Dane techniczne. Grzałka silnika Moc grzałek silnikowych DEFA wynosi od 400W do 2240W, zaleŝnie od wielkości silnika i moŝliwości jego podgrzewania. Element grzejny jest tak zbudowany, by w razie przegrzewania nastąpiło jego przepalenie, co zabezpiecza silnik przed moŝliwością powaŝniejszych uszkodzeń. Nie dotyczy to grzałek oleju silnikowego i grzałek kontaktowych. Grzałki te spełniają wymagania zawarte w EMKO-TUB(61)NO293/91 oraz EMKO- TSB(61)NO293A94. Podgrzewacz wnętrza. Moce wyjściowe mierzone w temperaturze -30 O C. Podgrzewacz wnętrza 1400W I: 800W II:1400W Podgrzewacz wnętrza 2000W 0: Wyłączony I: 1100W II: 2000W Podgrzewacze wnętrza spełniają wymagania norm , /NEK 554. Ładowarka akumulatora. Nominalne napięcie sterujące przekaźnikami ładowarki wynosi 12V, minimalne napięcie wynosi 9V. Pobór prądu wynosi 70mA. Maksymalny prąd ładowania wynosi 3A przy napięciu akumulatora 12V i 5A przy 2V. Napięcie ładowania wynosi 14,4V przy temperaturze 25 C. Ładowarka jest zabezpieczona przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji. Ładowarka moŝe ładować akumulator, jeśli jego napięcie wynosi przynajmniej 2V. Ładowarka akumulatora spełnia normy EN , EN i NEK 599. Spełnione są równieŝ wymagania EMC EN oraz EN

10 10- Instrukcja MontaŜu - Programator. Napięcie pracy 8-18V Prąd sterujący przekaźników maks. 120 ma poniŝej 3mA, jeśli wyświetlacz i przekaźniki są wyłączone Bezpieczniki. Optymalne bezpieczniki przy pracy podgrzewacza wnętrza i typowej grzałki silnika o mocy 600W, temperaturze otoczenia -30 O C i napięciu zasilania 230V. Typ podgrzewacza Moc Grzałka silnika Bezpieczniki 1400W I : 800 W 600 W 6 A II: 1400 W 600 W 10 A 2000W I: 1100 W 600 W 8 A II: 2000 W 600 W 13 A Usuwanie usterek. Usterki ogólne. Przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych działań naleŝy sprawdzić dwie podstawowe rzeczy: 1. Czy sieciowe gniazdo zasilające jest czynne. Jeśli został przepalony bezpiecznik, to naleŝy sprawdzić, czy dany obwód moŝe być obciąŝony mocą potrzebną do zasilania układu DEFA WarmUp. 2. Jakie są ustawienia na programatorze. W tabeli podano najczęściej spotykane usterki układu i sposoby ich usuwania. Podgrzewacz wnętrza. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Wnętrze jest zimne, Bezpiecznik Rozłączyć zasilanie podgrzewacz nie automatyczny wyłączył podgrzewacza, odczekać 30 minut działa podgrzewacz i podłączyć ponownie zasilanie Błąd ustawienia Dokonać ustawień według programatora instrukcji obsługi Przepalony bezpiecznik Dostarczyć podgrzewacz do w podgrzewaczu serwisu DEFA! Obroty wentylatora na obu biegach są identyczne, ale moc cieplna urządzenia jest róŝna. By określić, który z bezpieczników wyłączył urządzenie, naleŝy jego wtyczkę wyjąć i ponownie włoŝyć do gniazda. Jeśli w momencie wkładania wtyczki wiatraczek wykona ruch, to odłączenia dokonał bezpiecznik automatyczny. Po odłączeniu

11 11- Instrukcja MontaŜu - zasilania i odczekaniu 30 minut bezpiecznik automatyczny powróci do stanu normalnego. Ładowarka akumulatora. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Lampka ładowania na obudowie ładowarki nie pali się Akumulator jest naładowany Ładowarka nie działa Programator. Bezpiecznik między ładowarką i akumulatorem został przepalony Po kilkugodzinnej pracy ładowarki, sprawny akumulator jest całkowicie naładowany Sprawdzić, czy nie ma zwarć między ładowarką i akumulatorem, wymienić bezpiecznik Usterka Przyczyna Sposób naprawy Na wyświetlaczu nie ma Bezpiecznik między Sprawdzić, czy nie ma Ŝadnych wskazań, ładowarką i akumulatorem zwarć między ładowarką i podświetlenie nie działa. został przepalony akumulatorem, wymienić Wyświetlacz nie jest podświetlony po uruchomieniu silnika Układ podgrzewania nie zostaje włączony przed ustawionymi czasami gotowości Podświetlenie wyświetlacza i cyfry migają w czasie jazdy Programator nie jest ustawiony na automatyczne włączanie podświetlenia W programatorze ustawiono wyłączenie układu ogrzewania W panelu sterującym ustawiono automatyczne włączenie układu, a temperatura otoczenia przekracza 10 O C OstrzeŜenie o moŝliwości gołoledzi. Temperatura otoczenia między -2 O C a +2 O C. bezpiecznik Zmienić ustawienia pamięci programatora Zmienić ustawienie włączenia układu w programatorze Sytuacja normalna. Automatyczne włączenie układu nie nastąpi przy temperaturze otoczenia wyŝszej niŝ 10 O C. Sytuacja normalna przy takiej temperaturze, jeŝeli miganie trwa przez około 6 sekund

12 12- Instrukcja MontaŜu - Po podgrzaniu samochodu i odbyciu jazdy, ponowne podłączenie zasilania sieciowego powoduje natychmiastowe włączenie podgrzewania. Do następnej pory gotowości pozostało więcej, niŝ 3 godziny Włączenie ogrzewania powoduje funkcja opóźnienia (2 godziny podgrzewania po czasie gotowości), która nie uległa wyłączeniu na skutek braku sygnału zapłonu. Sprawdzić, czy przewód niebieski z programatora jest podłączony do sygnału zapłonu (+12V)

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 1500E, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Zestaw sterujący jednostką wentylacyjno - klimatyzacyjną (AHU) Model: PRCKD20E PRCKD40E

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Zestaw sterujący jednostką wentylacyjno - klimatyzacyjną (AHU) Model: PRCKD20E PRCKD40E INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Zestaw sterujący jednostką wentylacyjno - klimatyzacyjną (AHU) Model: PRCKD20E PRCKD40E UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Pływanie, mycie auta, itp. Nurkowanie z akwalungiem, itp. I - nie nie nie nie II wodoszczelny tak nie nie nie III wodoszczelny tak tak nie nie

Pływanie, mycie auta, itp. Nurkowanie z akwalungiem, itp. I - nie nie nie nie II wodoszczelny tak nie nie nie III wodoszczelny tak tak nie nie INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAśONYCH W NASTĘPUJĄCE MODUŁY: 589/590/593/596/1271 DOTYCZY MODELI: F-91, F-94, W-59, W-78 INFORMACJE WSTĘPNE Baterie Bateria zakupiona wraz z zegarkiem została zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 Sterownik podświetlania schodów służy do podświetlania schodów, korytarzy, przejść itp. we współpracy z listwami led, żarówkami led. Sterownik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050

Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Gama akcesoriów Valeo Lipiec 2008 Numer referencji Valeo 632050 Speed visio Za kaŝdym razem podczas sprawdzania prędkości samochodu, odrywamy oczy od drogi na kilka sekund. JeŜeli, podczas tych kilku sekund,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto,

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto, Instrukcja obsługi Thermo Call TC3 Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto, dziękujemy za dokonanie zakupu nowego urządzenia Thermo Call TC3. Dzięki temu produktowi będą Państwo mieli moŝliwość

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przetwornica DC-AC 12V/230V 500W pełna sinusoida

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przetwornica DC-AC 12V/230V 500W pełna sinusoida INSTRUKCJA OBSŁUGI Przetwornica DC-AC 12V/230V 500W pełna sinusoida Wprowadzenie Przeczytaj instrukcje przed instalowaniem (zachowaj ją w celu przyszłego uŝytkowania) i rozpoczęciem uŝytkowania przetwornicy.

Bardziej szczegółowo

Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym.

Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym. Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym. temperatury komfortowej do temperatury ekonomicznej poprzez zewnętrzny programator (zegar) dla grupy lub grup pieców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

EM580A #07505 Multimetr cyfrowy 2 w 1 z testerem izolacji

EM580A #07505 Multimetr cyfrowy 2 w 1 z testerem izolacji EM580A #07505 Multimetr cyfrowy 2 w 1 z testerem izolacji Wstęp Instrukcja obsługi EM580A Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych EM580A umoŝliwia pomiar podstawowych wielkości elektrycznych,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do automatycznego dozowania na dobę z pierwiastków śladowych

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy Nr produktu 614900 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 0.3 (c.d.n) Strona 1 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INSTALACJA... 3 2.1. GNIAZDA... 3 2.2. PROCEDURA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo