Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi

2 Instrukcja MontaŜu -2- Gratulujemy zakupu układu podgrzewania samochodu DEFA WarmUp DEFA WarmUp podgrzewa samochód do temperatury, przy której jego uruchomienie jest równie łatwe, jak bezpośrednio po przejechaniu kilku kilometrów. Podgrzewanie samochodu odbywa się w sposób wygodny, bezpieczny i oszczędny. DEFA WarmUp pozwala nie tylko na łatwy i pewny rozruch silnika; kierowca przebywając w podgrzanym wnętrzu prowadzi samochód bezpieczniej, a silnik jego samochodu czyściej i oszczędniej spala paliwo fakty te pomogły przekonać kierowców i uczyniły nas światowym liderem na rynku elektrycznych ogrzewań samochodowych. DEFA WarmUp działa w sposób zrozumiały dla uŝytkownika, a parametry pracy układu moŝna łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb korzystając z prostego w obsłudze programatora. Posługując się czterema przyciskami moŝna uzyskać łatwy rozruch silnika, komfortową temperaturę wnętrza i w pełni naładowany akumulator przez całą zimę. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska juŝ dawno stało się koniecznością rozumianą przez producentów samochodów, rośnie teŝ zainteresowanie ochroną środowiska wśród uŝytkowników samochodów Warto więc pamiętać, Ŝe nawet najlepszy silnik spala więcej paliwa i wydziela brudniejsze spaliny podczas pracy na zimno. Wstępne podgrzanie silnika pozwala szybciej nagrzać katalizator i radykalnie obniŝyć toksyczność spalin podczas pierwszych minut pracy silnika. Dodatkowe korzyści to obniŝenie zuŝycia paliwa, łatwiejszy rozruch i mniejsze zuŝycie silnika przy rozruchu

3 Instrukcja MontaŜu -3- MoŜliwości układu DEFA WarmUp W pełnym ukompletowaniu DEFA WarmUp składa się z trzech modułów zasilanych napięciem 220V: grzałki silnika, podgrzewacza wnętrza i ładowarki akumulatora. Parametry pracy układu ustawia się za pomocą programatora. Grzałka silnika (1) podgrzewa silnik, co pozwala oszczędzać pieniądze oraz chronić środowisko naturalne. Podgrzany silnik spala mniej paliwa, oraz emituje do atmosfery mniej CO 2 i innych nieprzyjaznych dla środowiska związków chemicznych. Podgrzewacz wnętrza (2) zapewnia komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu oraz powoduje usunięcie lodu i śniegu z szyb samochodu. Łatwy w obsłudze programator (3) uruchamia ogrzewanie wnętrza i silnika w poŝądanym momencie, oszczędzając w ten sposób energię elektryczną. Moment uruchomienia układu moŝna uzaleŝnić od temperatury zewnętrznej. Ładowarka akumulatora (4) zapewnia jego pełne naładowanie, jeśli tylko podłączone jest zasilanie układu. W przypadku krótkich przejazdów alternator nie jest w stanie poprawnie doładować akumulatora, jeśli uŝywamy świateł zewnętrznych, ogrzewania tylnej szyby, podgrzewania foteli i lusterek oraz słuchamy radia. Zasilanie układu doprowadzane jest poprzez mini-gniazdko DEFA (5). Podgrzewacz wnętrza Dostępne są podgrzewacze wnętrza DEFA WarmUp o mocy: 1200W, 1400W lub o mocy 2000W. Oba podgrzewacze posiadają regulację mocy cieplnej, przy czym większy podgrzewacz posiada trójpołoŝeniowy przełącznik z moŝliwością wyłączenia podgrzewacza. Mniejszy podgrzewacz moŝna wyłączyć odłączając jego zasilanie. W podgrzewaczach uŝyto elementów grzejnych PTC (Positive Temperature Coefficient = dodatni współczynnik temperaturowy), które zwiększają swój opór elektryczny ze wzrostem temperatury. Powoduje to spadek mocy elektrycznej podgrzewacza wraz ze wzrostem temperatury we wnętrzu pojazdu i oszczędniejsze korzystanie z energii elektrycznej. KaŜdy podgrzewacz zaopatrzono w automatyczny bezpiecznik termiczny. Jeśli bezpiecznik ten wyłączy urządzenie, to naleŝy odłączyć zasilanie podgrzewacza i pozwolić mu ostygnąć przez około 30 minut. Oprócz tego podgrzewacz wyposaŝono w zwykły bezpiecznik, który w razie przepalenia moŝe być wymieniony tylko przez serwis firmy DEFA. W celu ustalenia, który z bezpieczników odciął zasilanie, naleŝy posłuŝyć się tabelą wyszukiwania usterek. Podgrzewacz wnętrza jest mocowany na wsporniku, z którego moŝe być łatwo zdjęty przez pociągnięcie w kierunku wylotu powietrza, a powtórne mocowanie odbywa się przez wsunięcie podgrzewacza na szyny wspornika w przeciwnym kierunku, niŝ przy demontaŝu.

4 Instrukcja MontaŜu -4- Ładowarka akumulatora Elektroniczna ładowarka akumulatora posiada następujące cechy: Prąd ładowania 3A przy napięciu akumulatora 12V. Nowoczesna technologia pozwala na ciągłe, łagodne ładowanie akumulatora. Napięcie ładowania zaleŝne od temperatury (kompensacja napięcia). Dioda informująca, Ŝe ładowarka ładuje akumulator. Rozdział energii do grzałki silnika i podgrzewacza wnętrza. Zblokowany zespół przekaźników do włączania i wyłączania systemu. Odporność na błoto i wodę (IP 44). Ładowarka zaczyna pracę natychmiast po podłączeniu zasilania - nawet wtedy, gdy podgrzewanie wnętrza i silnika jest wyłączone. Po całkowitym naładowaniu akumulatora ładowarka przechodzi w tryb podtrzymania. Ładowarka akumulatora moŝe z powodzeniem pracować równieŝ latem, naleŝy wtedy pamiętać o takim ustawieniu programatora, by ogrzewanie było wtedy wyłączone. Dioda ładowarki pali się, gdy ładowarka doładowuje akumulator w normalnym trybie pracy. Dioda nie pali się w czasie pracy ładowarki w trybie podtrzymania, a przy przechodzeniu z trybu normalnego w tryb podtrzymania dioda miga. Praktycznie oznacza to, Ŝe dioda zapali się po podłączeniu układu pod napięcie 220V, jeŝeli akumulator nie był ładowany przez ostatnie 10 minut. Ładowarka nie powinna być uŝywana do ładowania całkowicie rozładowanego lub uszkodzonego akumulatora, dlatego teŝ ładowarka będzie podawać napięcie, jeśli napięcie akumulatora wynosi przynajmniej 2V. Wyklucza to uŝycie ładowarki w charakterze zasilacza 12V. UŜywanie programatora Programator umoŝliwia takie sterowanie pracą układu, by samochód został podgrzany na odpowiednią godzinę przy minimalnym poborze energii elektrycznej. Programator umoŝliwia ustawienie dwóch czasów gotowości * na dobę, co jest bardzo przydatne dla osób codziennie korzystających z samochodu w tych samych godzinach.! *Czas gotowości godzina, na którą samochód ma zostać podgrzany. Oprócz zaawansowanego technicznie sterowania pracą układu podgrzewania DEFA WarmUp, programator wyposaŝono w funkcje dodatkowe: zegar, wyświetlanie temperatury zewnętrznej, ostrzeganie przed gołoledzią i wyświetlanie napięcia

5 Instrukcja MontaŜu -5- akumulatora. Podświetlenie wyświetlacza programatora następuje po włączeniu zapłonu lub po naciśnięciu dowolnego przycisku programatora. Przyciski programatora: Przycisk wyboru funkcji KaŜde naciśnięcie powoduje przejście do następnej funkcji. zegar 24-godzinny czas gotowości I - fabrycznie ustawiony na godz. 08:00 czas gotowości II - fabrycznie ustawiony na godz. 16: napięcie akumulatora temperatura zewnętrzna w O C Kursory Przyciski uŝywane są przy ustawianiu czasu i programowaniu pór gotowości. Jednoczesne przyciśnięcie obu kursorów powoduje wejście w tryb ustawiania zegara lub programowania pór gotowości. Zostanie to potwierdzone miganiem cyfr na wyświetlaczu. Przyciskanie lewego kursora powoduje ustawianie godziny wcześniejszej, niŝ aktualnie wyświetlona, przyciskanie prawego kursora powoduje ustawienie godziny późniejszej. Przycisk ogrzewania Naciskanie tego przycisku pozwala wybrać poŝądany sposób podgrzewania silnika i wnętrza. Kolejne naciśnięcia przycisku powodują włączenie następujących funkcji: podgrzewanie automatyczne sterowane czujnikiem temperatury zewnętrznej. Jeśli czujnik ten nie jest podłączony, to jego rolę przejmie czujnik umieszczony w programatorze. Włączenie podgrzewania na godzinę przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na dwie godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Włączenie podgrzewania na trzy godziny przed zaprogramowanymi czasami gotowości. Bezpośrednie (natychmiastowe) włączenie podgrzewania. Wyłączenie podgrzewania ( na wyświetlaczu nie ma symbolu).

6 Instrukcja MontaŜu -6- Automatyczne włączanie sterowane temperaturą. Kiedy włączone jest sterowanie automatyczne, czas ogrzewania zostanie dobrany do temperatury zewnętrznej zmierzonej przez czujnik. Im niŝsza jest temperatura zewnętrzna, tym dłuŝszy będzie czas podgrzewania silnika i wnętrza, by uzyskać zadowalający efekt o czasie gotowości. Na wykresie pokazano zaleŝność temperatury zewnętrznej i czasu podgrzewania w trybie automatycznym. Moment włączenia podgrzewania zaleŝy zawsze od zaprogramowanego czasu gotowości. Przykład 1: Przy temperaturze zewnętrznej 0 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 75 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 30 O C. Przykład 2: Przy temperaturze zewnętrznej -17 O C układ DEFA WarmUp zostanie włączony na 180 minut przed czasem gotowości. W wyniku podgrzewania temperatura silnika wzrośnie o około 50 O C. Jeśli samochód nie zostanie uruchomiony o czasie gotowości, to podgrzewanie będzie kontynuowane, jednak nie dłuŝej niŝ przez 2 godziny (funkcja opóźnienia). Następnie podgrzewanie zostaje wyłączone i jego ponowne włączenie nastąpi dopiero przed następnym czasem gotowości. Tak działa system podgrzewania, jeśli ustawiony jest tryb automatyczny lub podgrzewanie jedno, dwu lub trzygodzinne. Jeśli samochód zostanie uruchomiony, to po ponownym podłączeniu do sieci podgrzewanie sterowane funkcją opóźnienia nie będzie kontynuowane.! UŜywanie sterowania automatycznego jest rekomendowane, jako Ŝe pozwala na najbardziej efektywne korzystanie z energii elektrycznej. Ustawianie czasu. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas zegara. 2. Nacisnąć jednocześnie oba kursory Wyświetlacz zaczyna migać. 3. KaŜde naciśnięcie lewego kursora powoduje cofnięcie zegara o 1 minutę. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty i przytrzymany, to zmiana będzie następowała z

7 Instrukcja MontaŜu -7- szybkością 2 minuty na sekundę przez 5 pierwszych sekund, a następnie będzie następować z szybkością 10 minut na sekundę. Prawy kursor posiada te same funkcje przesuwając zegar do przodu.! By zapamiętać ustawiony czas, naleŝy nie dotykać Ŝadnego z przycisków przez 5 sekund, aŝ wyświetlacz przestanie migać. Programowanie czasu gotowości I. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości I 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Programowanie czasu gotowości II. 1. Naciskać przycisk, aŝ zostanie wyświetlony czas gotowości II 2. Zmieniając ten czas, naleŝy postępować, jak przy ustawianiu zegara (p.2 i 3). Jeśli chcemy uŝywać tylko jednego czasu gotowości, to naleŝy oba czasy ustawić na tę samą godzinę.! JeŜeli podgrzewanie zostanie włączone przez układy sterujące, to na wyświetlaczu pojawi się migający symbol On. OstrzeŜenie o temperaturze 0 O C. Obwody sterujące układu DEFA WarmUp wyposaŝono w funkcję ostrzegania o zagroŝeniu gołoledzią, występującym przy temperaturze powietrza zbliŝonej do 0 O C. Funkcja ta działa, jeŝeli do układu podłączony jest zewnętrzny czujnik temperatury. Jeśli w czasie jazdy temperatura spadnie poniŝej +2 O C lub rosnąc przekroczy -2 O C, to podświetlenie wyświetlacza i przycisków będzie migać przez 6 sekund, a jednocześnie na wyświetlaczu zostanie pokazana temperatura zewnętrzna. W momencie wyświetlania ostrzeŝenia o gołoledzi nie ma moŝliwości korzystania z innych funkcji programatora. Uruchomienie silnika. Po uruchomieniu silnika nastąpi wyłączenie funkcji opóźnienia, a symbol On zniknie z wyświetlacza. Obwody sterujące spowodują przy uruchamianiu silnika wyświetlenie następującej sekwencji informacji: napięcie przed rozruchem, napięcie po uruchomieniu silnika, temperatura zewnętrzna - kaŝda z tych informacji będzie wyświetlana przez około 2 sekundy. Po wyświetleniu tych informacji na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej.

8 Wyłączenie silnika. Instrukcja MontaŜu -8- Wyłączenie silnika spowoduje wyświetlenie czasu gotowości I czasu gotowości II, po czym na wyświetlaczu pojawi się informacja wyświetlana tam wcześniej. Podświetlenie wyświetlacza. Przy wyłączonym zapłonie wyświetlacz zostanie podświetlony po naciśnięciu dowolnego przycisku panelu. Wyświetlacz będzie podświetlany jeszcze przez 1 minutę po ostatnim naciśnięciu któregoś z przycisków. ZaleŜnie od przydatności wyświetlanych informacji, w czasie jazdy podświetlenie wyświetlacza moŝe być włączone lub wyłączone. Włączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać prawy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe wyświetlacz będzie podświetlony po kaŝdym uruchomieniu silnika. Wyłączenie wyświetlacza w czasie jazdy. NaleŜy nacisnąć i przytrzymać lewy kursor przez 3 sekundy. Podświetlenie zamiga potwierdzając, Ŝe podświetlenie wyświetlacza będzie wyłączone po kaŝdym uruchomieniu silnika. Bezpieczeństwo. Przewody i połączenia. W układzie ogrzewania naleŝy uŝywać wyłącznie oryginalnych kabli i wtyczek DEFA. Drugi koniec kabla zasilającego mini-gniazdo DEFA musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Kabel zasilający nie moŝe być naraŝony na kontakt z ostrymi krawędziami, mogącymi uszkodzić jego izolację. Osłona wtyczki kabla zasilającego musi być załoŝona na wtyczkę zawsze, gdy kabel nie jest podłączony do mini-gniazda DEFA. W razie uszkodzenia osłony wtyczki, moŝna zamówić nową osłonę (numer części ). Podgrzewacz wnętrza. Podgrzewacz wnętrza musi być podłączony do uziemionego gniazdka DEFA zamocowanego w przedziale pasaŝerskim i dalej poprzez kable DEFA do minigniazda, do którego podłączany jest kabel zasilający. Jeśli kabel podgrzewacza zostanie uszkodzony, to nowy kabel moŝna zamówić u instalatora ogrzewań DEFA. Dla podgrzewacza (1400W) kabel ten ma numer , dla podgrzewacza (2000W) kabel ten ma numer

9 Instrukcja MontaŜu -9- Ładowarka akumulatora. Ładowarek nie wolno łączyć szeregowo, by ładować akumulatory w instalacji 24V lub uzyskać większe napięcie ładowania. Akumulatora nie wolno ładować w małym zamkniętym pomieszczeniu, gdyŝ wydzielający się wodór moŝe spowodować zagroŝenie wybuchem. Temperatura akumulatora podczas ładowania nie powinna przekroczyć +40 O C. Dane techniczne. Grzałka silnika Moc grzałek silnikowych DEFA wynosi od 400W do 2240W, zaleŝnie od wielkości silnika i moŝliwości jego podgrzewania. Element grzejny jest tak zbudowany, by w razie przegrzewania nastąpiło jego przepalenie, co zabezpiecza silnik przed moŝliwością powaŝniejszych uszkodzeń. Nie dotyczy to grzałek oleju silnikowego i grzałek kontaktowych. Grzałki te spełniają wymagania zawarte w EMKO-TUB(61)NO293/91 oraz EMKO- TSB(61)NO293A94. Podgrzewacz wnętrza. Moce wyjściowe mierzone w temperaturze -30 O C. Podgrzewacz wnętrza 1400W I: 800W II:1400W Podgrzewacz wnętrza 2000W 0: Wyłączony I: 1100W II: 2000W Podgrzewacze wnętrza spełniają wymagania norm , /NEK 554. Ładowarka akumulatora. Nominalne napięcie sterujące przekaźnikami ładowarki wynosi 12V, minimalne napięcie wynosi 9V. Pobór prądu wynosi 70mA. Maksymalny prąd ładowania wynosi 3A przy napięciu akumulatora 12V i 5A przy 2V. Napięcie ładowania wynosi 14,4V przy temperaturze 25 C. Ładowarka jest zabezpieczona przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji. Ładowarka moŝe ładować akumulator, jeśli jego napięcie wynosi przynajmniej 2V. Ładowarka akumulatora spełnia normy EN , EN i NEK 599. Spełnione są równieŝ wymagania EMC EN oraz EN

10 10- Instrukcja MontaŜu - Programator. Napięcie pracy 8-18V Prąd sterujący przekaźników maks. 120 ma poniŝej 3mA, jeśli wyświetlacz i przekaźniki są wyłączone Bezpieczniki. Optymalne bezpieczniki przy pracy podgrzewacza wnętrza i typowej grzałki silnika o mocy 600W, temperaturze otoczenia -30 O C i napięciu zasilania 230V. Typ podgrzewacza Moc Grzałka silnika Bezpieczniki 1400W I : 800 W 600 W 6 A II: 1400 W 600 W 10 A 2000W I: 1100 W 600 W 8 A II: 2000 W 600 W 13 A Usuwanie usterek. Usterki ogólne. Przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych działań naleŝy sprawdzić dwie podstawowe rzeczy: 1. Czy sieciowe gniazdo zasilające jest czynne. Jeśli został przepalony bezpiecznik, to naleŝy sprawdzić, czy dany obwód moŝe być obciąŝony mocą potrzebną do zasilania układu DEFA WarmUp. 2. Jakie są ustawienia na programatorze. W tabeli podano najczęściej spotykane usterki układu i sposoby ich usuwania. Podgrzewacz wnętrza. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Wnętrze jest zimne, Bezpiecznik Rozłączyć zasilanie podgrzewacz nie automatyczny wyłączył podgrzewacza, odczekać 30 minut działa podgrzewacz i podłączyć ponownie zasilanie Błąd ustawienia Dokonać ustawień według programatora instrukcji obsługi Przepalony bezpiecznik Dostarczyć podgrzewacz do w podgrzewaczu serwisu DEFA! Obroty wentylatora na obu biegach są identyczne, ale moc cieplna urządzenia jest róŝna. By określić, który z bezpieczników wyłączył urządzenie, naleŝy jego wtyczkę wyjąć i ponownie włoŝyć do gniazda. Jeśli w momencie wkładania wtyczki wiatraczek wykona ruch, to odłączenia dokonał bezpiecznik automatyczny. Po odłączeniu

11 11- Instrukcja MontaŜu - zasilania i odczekaniu 30 minut bezpiecznik automatyczny powróci do stanu normalnego. Ładowarka akumulatora. Usterka Przyczyna Sposób naprawy Lampka ładowania na obudowie ładowarki nie pali się Akumulator jest naładowany Ładowarka nie działa Programator. Bezpiecznik między ładowarką i akumulatorem został przepalony Po kilkugodzinnej pracy ładowarki, sprawny akumulator jest całkowicie naładowany Sprawdzić, czy nie ma zwarć między ładowarką i akumulatorem, wymienić bezpiecznik Usterka Przyczyna Sposób naprawy Na wyświetlaczu nie ma Bezpiecznik między Sprawdzić, czy nie ma Ŝadnych wskazań, ładowarką i akumulatorem zwarć między ładowarką i podświetlenie nie działa. został przepalony akumulatorem, wymienić Wyświetlacz nie jest podświetlony po uruchomieniu silnika Układ podgrzewania nie zostaje włączony przed ustawionymi czasami gotowości Podświetlenie wyświetlacza i cyfry migają w czasie jazdy Programator nie jest ustawiony na automatyczne włączanie podświetlenia W programatorze ustawiono wyłączenie układu ogrzewania W panelu sterującym ustawiono automatyczne włączenie układu, a temperatura otoczenia przekracza 10 O C OstrzeŜenie o moŝliwości gołoledzi. Temperatura otoczenia między -2 O C a +2 O C. bezpiecznik Zmienić ustawienia pamięci programatora Zmienić ustawienie włączenia układu w programatorze Sytuacja normalna. Automatyczne włączenie układu nie nastąpi przy temperaturze otoczenia wyŝszej niŝ 10 O C. Sytuacja normalna przy takiej temperaturze, jeŝeli miganie trwa przez około 6 sekund

12 12- Instrukcja MontaŜu - Po podgrzaniu samochodu i odbyciu jazdy, ponowne podłączenie zasilania sieciowego powoduje natychmiastowe włączenie podgrzewania. Do następnej pory gotowości pozostało więcej, niŝ 3 godziny Włączenie ogrzewania powoduje funkcja opóźnienia (2 godziny podgrzewania po czasie gotowości), która nie uległa wyłączeniu na skutek braku sygnału zapłonu. Sprawdzić, czy przewód niebieski z programatora jest podłączony do sygnału zapłonu (+12V)

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W

Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz laboratoryjny Voltcraft VSP 2206, 0,1-20 V/ 0-6 A,0,1-20 V/0-6 A, 249 W Numer produktu: 512773 Strona 1 z 10 Opis działania Zasilacz laboratoryjny z wysoce rozwiniętą technologią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi METRIX AB sp.z o.o. 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 tel. (58)53-06-931, fax: (58)53-06-901 www.metrixab.pl Zastosowanie RTCO-6, RTCO-6k oraz

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 1500E, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A INSTRUKCJA OBSŁUGI System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A Numer produktu: 857905 Strona 1 z 9 1. Elementy sterowania 1 Wyświetlacz manometru 2 Gumowy uchwyt 3 Woltomierz 4 Kabel z zaciskami

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2. do kontrolerów serii EPIPC-COM

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2. do kontrolerów serii EPIPC-COM INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-2 do kontrolerów serii EPIPC-COM Panel sterujący MT-2 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, wykryte błędy i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer. Eberspächer

Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer. Eberspächer Instrukcja obsługi do elementów sterujących do ogrzewań Eberspächer Eberspächer Eberspaecher Sp. z o.o. Wysogotowo k. Poznania ul. Okrężna 17 62-081 Przeźmierowo tel. (061) 81 61 850 fax (061) 81 61 860

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

POWER BANK 12000mAh z kablami rozruchowymi ML0650

POWER BANK 12000mAh z kablami rozruchowymi ML0650 POWER BANK 12000mAh z kablami rozruchowymi ML0650 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. ECO TIMER I. Rychter Ostrów Wlkp. 63-400 ul. Godebskiego 9 tel.(062)-592-35-21 http://sterowniki-co.pl e-mail: biuro@sterowniki-co.pl

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów. Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000630860 Strona 1 z 10 GRATULACJE Serdecznie gratulujemy zakupu Państwa nowej, profesjonalnej ładowarki do akumulatorów z trybem przełączania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo