9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw r Pz i 1200 Wartść Kd P celna w EU Pzstałe Pzstałe : Pzstałe D pmiaru lub kntrli ciśnienia : - - Pzstałe : Pzstałe : Manmetry z rurką spiralną Burdna lub manmetry z metalwą przepną : Pzstałe Pzstałe przyrządy lub aparaty : - - Pzstałe Pzstałe Przyrządy i aparatura d autmatycznej regulacji i kntrli: Termstaty: - - Pzstałe : Pzstałe : Pzstałe Pzstałe przyrządy i aparaty: Pzstałe : Pzstałe RPRĄDEE RADY MSTRÓW z dnia 0 grudnia 1998 r..- w sprawie zawieszenia pbierania ceł d niektórych twarów. a pdstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kdeks celny (Dz. U. r 2, pz. 117, r 64, pz. 407, r 121, pz. 770, r 17, pz i r 160, pz raz z 1998 r. r 106, pz. 668 i r 160, pz. 106) zarządza się, c następuje: 1. D dnia 1 grudnia 1999 r. zawiesza się pbieranie ceł kreślnych w Taryfie celnej stanwiącej załącznik d rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ustanwienia Taryfy celnej (Dz. U. r 18, pz. 106) w dniesieniu d twa- rów wymieninych w załączniku d niniejszeg rzprządzenia, d wyskści kreślnej w tym załączniku. 2. Stawki celne zawieszne stsuje się p udkumentwaniu pchdzenia twaru, zgdnie z wymgami i kryteriami kreślnymi drębnie.. Rzprządzenie wchdzi w życie p upływie 7 dni d dnia głszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

2 Kd pe ex ałącznik d rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 0 grudnia 1998 r. (pz. 1200) WYKA TWARÓW, W DESEU D KTÓRYH AWESA SĘ PBERAE EŁ D DA 1 GRUDA 1999 R. Pzstale rśliny żywe (łącznie z ch krzenam), sadznki zrazy; grzybnia: - Drzewa, krzewy krzaki gatunków rdzących jadalne wce lub rzechy, szczepine lub nie: - - Pzstałe awieszene stawek awieszenie bniżnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy preferencyjnej DEV Słwacja wcze Ukrzenine sadznki drzew wcwych pdkładek wegetatywnych Pszenca młeszanka żyta z pszenicą (mesn): - Pszenica duru m 1, Szelak; gumy naturalne, żywice, gumżywice leżywice (na przykład balsamy): - Pzstałe : - - Pzstale: drzew glastych t:::!. <1l '" Ul Q) :E.., z (7) (J' lej sjwy jeg frakcje, rafinwane lub nie, ale nie mdyfikwane chemicznie: - lej surwy, dgumwany lub nie: D zastswań technicznych lub przemysłwych nnych nl1: prdukcja artykułów spżywanych przez ludzi Pzstałe nieltne tłuszcze leje rślinne (łącznie z lejem jjba) ch frakcje, rafinwane lub 11le, ale nie mdyfikwane chemicznie: - lej lniany jeg frakcje: - - lej s.l!rwy "tj!" ->

3 Kd P autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej EV Makuchy nne pzstałści stale, nawet mielne lub w pstaci granulek, pzstale z ekstrakcji leju sjweg Rudy glinu kncentraty awieszenie bnl!nych.stawek UE EFTA zechy Węgry, Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja Łtwa -, Estnia zrael Wyspy Wcze. D :::l :::l 7'> (J). Q)., en 0" leje rpy naftwej leje trlymywane z minera/ów bitumicznych, nne ni! surwe; przetwry_ gdzle ndziej nie wymienine ani nie włączne, zawierające w masie nie mniej ni! 70% lejów rpy naftwej lub lejów tnymywanych z minera/ów bitumicznych, których te leje stan9<ą składniki zasadnicze: - leje lekkie: D nnych celów: Benzyny specjalne: Benzyna lakiernicza 2712 Wazelina; parafina, wsk mikrkrystaliczny, gacz parafinwy, zkeryt, wsk mntanwy,. wsk trfwy, nne wski mineralne i pdbne prdukty tnymywane w drdze - syntezy lub nnych prcesów, nawet barwine: Pzstałe: /- -..J UJ - - Pzstale: --- Surwe:,- /.r D nnych celów ex Gacz parafinwy maksymalnej zawartści D leju 1%, temperaturze tpnienia d 49 c d 4 raz clętarze właśc iwym mierznym w temperaturze 120 d 0,8 g/cm d 0,86g/cm 271 Kks naftwy, bitumy naftwe raz nne pzstałści lejów rpy naftwej lub lejów tnymywanych z mlneralów bitumicznych: - Kks naftwy: ie wypratny "U

4 Kd pe Wyszczeg61nlenle Węgiel (sadze raz nne pstacie węgla gdzie ndziej nie wymienine ani nie wlączne): Sadze metanwe autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie b nitny ch stawek Słwenia Rumunia Bu/garia Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy Wcze, D " (J) -Q) ::E..., 'l (]l 2804 Wd6r, gazy szlachetne nne niemetale: - Krzem: awierający w masie nie mniej niż 99,99% krzemu Pzstaty Fsfr ex Fsfr żółty 2818 Elektrkrund (krund sztuczny), nawet nie zdefiniwany chemicznie; tlenek glinwy; wdrtlenek glinwy: Tlenek glinwy nny niż elektrkrund 2828 Flurki; flurkrzemiany, flurglniany nne złtne sle flurwe: - Flurki: -..J.j:> Glinu 28 Siarczany; ałuny; nadtlensiarczany (nadsiarczany): - Pzstale siarczany: Baru ex Blanc fix 286 Węglany; nadtlenwęglany (nadwęglany); techniczny węglan amnwy zawierający karbamlnlan amnwy: Węglany ptaswe 2840 Brany, nadbrany: Pzstaty: - zterbran sdu (braks czyszczny) : zterbran sdu pięciwdny ""U

5 Kd P Wyszczeg61nlenle 290 hlrwcwane pchdne węglwdrów: awieszenie sławek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bnl!nych sławek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Esłnla zrael Wyspy wcze!::!. D :J :J?<;" Dl :E - asycne chlrwane pchdne węglwdrów acyklicznych: l Ul ,2-dlchlretan (dlchlrek etylenu) - enasycne chlrwane pchdne węglwdrów acyklicznych: hlrek winylu (chlretylen) 291 asycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe lich bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne:, - Estry kwasu ctweg: ctan winylu 2916 enasycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe, cykliczne kwasy mnkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne: - enasycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki, nadtlenkwasy ich pchdne: -...J f'v Ul Estry kwasu akrylweg: Akrylan metylwy Pzstale ex Akrylan butylu 2917 Kwasy pllkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne: - Armatyczne kwasy plikarbksylwe, ich bezwdniki, halgenki, nad1lenki, nadtlenkwasy, raz ch pchdne: Bezwdnik ftalwy Dlaz-,az- lub azksy-zwlązkl -c f'v

6 ' J Kd P ex ,2 Az-bis; 2,4 dwumetylwalernitryl autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniż n ych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze : : '" Ul.-+ l :E -, 201 Ekstrakty garbników pchdzenia rślinneg; garbniki ich sle, etery, estry i inne pchcdne: Ekstrakt quebrach ) (J Ekstrakt z akacji 206 Pzstałe śrdki barwiące; preparaty wymienine w uwadze d niniejszeg działu, inne n iż z pzycji nr 20, 204 lub 20; prdukty nierganiczne stswane j ak luminfry, nawet k reś l ne chemicznie: - Pzstale śr dk i b arwiące raz inne preparaty: Litpn i inne pigmenty raz preparaty na bazie siarczku cynkweg ex Litpn Prdukty nierganiczne stswane jak luminfry 207 Gtwe pigmenty, śrdki matujące i farby, szkliste emalie glazury, pbiałki (masy lejne), ciekłe materiały d wytwarzania płysku i pdbne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkl w pstaci prszku, granulek lub platków: Fryta szklana i inne szkl w pstaci prszku, granulek lub platków: Szkl z rdzaju znaneg jak szkl "emaliwe" 404 Wski sztuczne i preparwane: ". -..J ) Pzstałe : Pzstale. ex hlrparaflna 801 Sztuczny grafit; grafit klidalny lub półklidalny; preparaty na bazie grafitu lub inneg węgla w pstaci past, blków, płyt lub innych półprduktów:,- '"U!"

7 Kd P Pasty węglwe d elektrd raz pasty pdbne na wykladziny piecwe 81 nlcjatry reakcji, przyspieszacze reakcji raz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienine ani nie włączne: Pzstale: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bni!nych stawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze id" : : " (fl -l :E (J) (]l Pzstale ex adtlendwuwęglan dwuetylheksylwy w rzpuszczalnikach alifatycznych 902 Plimery prpylenu lub innych alkenów w frmach pdstawwych: Pliprpylen ex Pliprpylen przewidziany d kntaktu z miedzią i d spieniania 90 Plimery ctanu winylu lub innych estrów winylwych, w frmach pdstawwych; inne plimery winylwe w frmach pdstawwych: Plialkhl winylwy, tae zawierający nlezhydrlizwane grupy ctanwe 912 elulza i jej pchdne chemiczne, gdzie indziej nie wymienine ani nie włączne, w frmach pdstawwych: - Etery celulzy: -..J -..J Pzstale: Pzstale ex Hydrksyprpylmetylcelulza 916 Włókna pjedyncze, których jakiklwiek wymiar przekrju pprzeczneg przekracza 1 mm, pręty, paleczki i ksz1ahwniki prfilwane, brbine pwierzchniw, ale nie brbine inaczej, z twrzywa szruczneg: pzstalych twrzyw sztucznych: Pzstale ex Prfile z kmpzy1u pliestrw-szklaneg 926 Pzstale artykuły z twrzyw sz1ucznych raz artykuły z innych materlalów bjętych "ij

8 Kd pe pzycjami d 901 d 914: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej EV Slwacja awieszenie bnitnych!:tawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze. :J :J " (J).-+ Q) ::E., Pzstale: > (]l - - Pzstale: Pzstałe: Wyprdukwane z arkusza ex paski kurczliwe 4002 Kauczuk syntetyczny faktysa pchdząca z lejów, w frmach pdstawwych lub w pły1ach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegklwiek prduktu z pzycji nr 4001 z jakimklwiek prduktem z tej pzycji, w frmach pdstawwych lub w pły1ach, arkuszach lub taśmach: - Kauczuk izbutenw-izprenwy (lir); halizbutenw-izprenwy (R lub BR): Kauczuk zprenw - zbutenwy (butylwy) (lir) Pzstale Kauczuk chlrprenwy (chlrbutadlenwy) (R):, -! -..J '" Pzstały ex Kauczuk chlrprenwy - Kauczuk butad i enw-akrylnrylwy (BR): ' Kauczuk zprenwy (R) Kauczuk etylenw-prpylenwy (EPM) niesprzężny - Pzstałe : Pzstałe: Pzstale 4101 Surwe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednkpy1nych (śwlete lub slne, ""t '"

9 Kd P autnmicznej, knwencyjnej i preferencyjnej EV suszne, wapnwane, piklwane lub inaczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane łub bardziej przetwarzane), nawet dwłsine, równlet dwjne: Skóry skórkl kńskie lub innych zwierząt Jednkpytnych 4102 Surwe skóry wcze lub jagnięce (świete lub slne, suszne, wapnwane, piklwane lub naczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane lub bardziej przetwarzane), równlet dwjne lub z wełną prócz wyłącznych zgdnie z uwagą 1 (c) d niniejszeg działu: welną :, awieszenie bnltnych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia Słwacja zrael Wyspy wcze et> : : en -l 'l Jagnięce Pzstałe - Bez wełny : Piklwane Pzstale., -...J D 410 Pzstałe surwe skóry skórki (świete lub slne, suszne, wapnwane, piklwane lub naczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane lub bardziej przetwarzane), równlet dwjne lub dwłsine, prócz wyłącznych zgdnie z uwagami l(b) lub l(c) d niniejszeg działu: Kzie kźlęce : Świeże, slne lub suszne Pzstale gadów Pzstałe 4104 Skóry bydlęce lub zwierząt jednkpytnych - wyprawine, bez włsia, inne nit skóry z pzycji nr41081ub 4109: ale skóry bydlęce wyprawine pwierzchni jednej sztukl nie przekraczającej 2,6 m 2 (28 >, '"'!"

10 Kd pe stóp kwadratwych): cieląt wschdniindyjskich całe, nawet z łbem i łapami, każde masie nett nie przekraczającej 4, kg, nie preparwane inaczej illż tylk garbwane garbnikami rślinnymi, nawet pddane pewnym bróbkm, ale niewątpliwie nie nadające się d bezpśrednieg użycia w prdukcji artykułów ze skóry Pzstale skóry wyprawine, ale nie preparwane inaczej niż tylk garbwane chrmw w stanie mkrym (wet blue) - - Pzstałe : awieszenie bnitnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry Slwenia Rumunia Bulgaria litwa i preferencyjnej EV Słwacja Łtwa Estnia zrael wyspy wcze, id" ::l ::l 7\ ) Q) :E., et> U ie preparwane inaczej niż tylk garbwane - Pzstałe wyprawine skóry bydlęce i zwierząt jednkpytnych, garbwane lub dgarbwane, ale nie preparwane naczej, nawet dwjne: Skóry bydlęce wyprawine, wstępnie garbwane garbnikami rślinnymi -...J '" Skóry bydlęce wyprawine, wstępnie garbwane w nny spsób: ie preparwane inaczej niż tylk garbwane chrmw, w stanie mkrym (wet blue) 410 Wyprawine skóry wcze jagnięce, bez wełny, nne nit bjęte pzycjami nr 4108 lub 4109: - Garbwane lub dgarbwane, nip. preparwane naczej, nawet dwjne: Wstępnie garbwane garbnikami rślinnym: wiec indyjskich włswych, nawet pddane pewnym bróbkm, jednakże nie nadające się d bezpśrednieg użycia d prdukcji artykułów ze skóry Pzstałe : ie dwjne, i ""' '"

11 , " Kd pe u Dwjne autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie bnitnych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zraeł - Wyspy wcze, 1l ::l ::l 7' en Q)..., Wstępn e garbwane w nny spsób: > (J' ie dwjne Dwjne, Pzstałe : ie dwjne Dwjne 4106 Wyprawine skóry kzie i kźlęce, bez włsa, inne nit skóry z pzycji nr 4108 lub 4109: - Garbwane lub dgarbwane, lecz nie preparwane inaczej, nawet dwjne: Wstępnie garbwane garbnikami rślinnymi : indyjskich kóz kźląt, nawet pddane pewnym bróbkm, je dnakże nie na dające s i ę d bezpśrednieg użycia d prdukcji artykułów ze skóry Pzstałe -.,J Wstępnie garbwane w nny spsób Pzstałe 4107 Skóry wyprawine z pzstałych zwierząt, bez wlsia, inne ni! skóry z pzycji nr 4108 lub 4109: Świńskie : " Garbwane, ale nie preparwane inaczej pzstałych zwierząt: Garbwane, ale nie preparwane inaczej 440 Drewn surwe krwane lub nie, również zgrubnie brbine: Malwane, bejcwane, nasycne kreztem lub innymi śrdkami knserwującymi // ""tj

12 Kd P Pzstałe glaste: Świerkwe z gatunku "Picea abies Karst: lub srebrnej jdły (A bies alba Mili.) Ssnwe z gatunku Pinus sylvestris L: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniżnych stawek Słweniil Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D :J :J 7';" J). Q) ::E..., ) (J Pzstałe - Pzstałe, z drewna drzew trpikalnych wymieninych w uwadze 1 d pdpzycji niniejszeg działu : iemnczerwne merantll meranti bakau Pzstałe: Sapelli, akacja afrykańska i irk kume beche Sip -...J '" '" Limba Tiama, mansnia, ilmba, dibetu i azbe Vlrla, mahń (Swietenia spp.), imbula, balsa, palisander z Ri, palisander z Para, palisander z Rse Pzstałe,. - Pzstałe : Dębwe (Quercus spp.) Bukwe (Fagus spp.) Pzstałe : Tplwe eukaliptusa -u '"

13 Kd P brzzy autnmicznej. knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie bni!nych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa ltwa Estnia zrael Wyspy wcze. D ::::l ::::l '" en Q) Pzstale (1) Mechaniczny ścier drzewny: Termmechaniczny ścier drzewny Pzstale Masa celulzwa drzewna d przeróbki chemicznej 470 Masa celulzwa drzewna sdwa łub siarczanwa. z wyjątkiem masy celulzwej drzewnej d przeróbki chemicznej: - ie bielna: drewna drzew iglastych drewna drzew liściastych -...J - Półbielna lub bielna: W drewna drzew glastych drewna drzew liściastych 4704 Masa celułzwa drzewna siarczynwa, z wyjątkiem masy celulzwej drzewnej d przeróbki chemicznej: - ie bielna: drewna drzew iglastych drewna drzew liściastych - Pótblelna lub bielna : drewna drzew iglastych drewna drzew Liściastych 4706 Masy z włókien trzymanych z dzyskaneg papieru lub tektury (makulatura i dpady) lub z nneg włóknisteg materiału celulzweg: -u!"

14 Kd P Masa z lintersu bawełnianeg Masy z włókien trzymanych z dzyskaneg papieru lub tektury (makulatura i dpady) lub z inneg włóknisteg materiału celulzweg,-, autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej EV Slwacja awieszenie bniżnych stawek Slwenia Rumunia, Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze, () ::l ::l "... fil Q) :::: (j) (J1 - Pzstałe : Mechaniczna hemiczna,, zęśc iw przetwrzna chemicznie., 4707 Papier lub tektura z dzysku (makulatura dpady): nie bielneg papieru pakweg i tektury lub falisteg papieru i tektury pzstałeg papieru tektury wyknanej z bielnej chemicznie masy celulzwej, niebarwinej w masie papieru tektury wyknanej głównie z masy chemicznej drzewnej (n p, gazety, czaspisma pdbne materiały drukarskie): Stare nie sprzedane gazety i czsplsma, książki telefniczne, brszury i reklamy Pzstałe Pzstale, łącznie zniesrtwanymi -, dpadami: lesrtwane,- "- '\....-, "->.p Srtwane d We/na, z wyjątkiem zgrzeblnej lub czesanej: J - Wełna ptna, łącznie z we łną praną z drugiej strzyży : Wełna strzyżna : grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej " c Pzstała : "...,.. '- -!' 18

15 Kd pe autnmicznej, knwencyjnej i preferencyjnej EV grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej - Wełna dtiuszczna, nie karbnizwana: UE awieszenie bnitnych stawek EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Słwacja Estnia zrael Wyspy wcze!:::!. D :J :J ;J<;' ). Q)..., l t Wełna strzyna: grubści nminainej 24 mikrny i pwyej Pzstała : grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej Karbnizwana: grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej 601 Len surwy lub brabiany, ale nie przędziny; pakuły lniane i dpady lnu (łącznie z dpadami przędzy szarpanką rzwlóknlną):.. 1'0.) - Len międlny, trzepany, czesany lub przerbiny w nny spsób, lecz nie przędziny : Międlny lub trzepany - t Pakuły i dpady lnu: Pakuły 610 Tkaniny z juty lub innych łykwatych włókien przędnych z pzycji nr 0: 10 - ie bielne: szerkści pwyżej 10 cm 1, 402 Przędza z w1ókna ciągieg syntetyczneg (nna nit nici d szycia), nie przeznaczna d sprzedaty detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pjedynczym masie liniwej nie przekraczającej 67 decyteksów: Przędza duej wy1rzymatści na rzciąganie, z nytnu lub innych pliamidów: pliamidów armatycznych -!' 1'0.)

16 -) Kd pe - Przędza teksturwana: awieszenie bniżnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry Słwenia i preferencyjnej DEV Slwacja Rumunia Bułga r ia Litwa,/ Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D : : " rn.-+ l pliestrów > 01 - Pzstala przędza, pjedyncza, nies kręc ana lub skręc i e nie przekraczającym 0 brtów na metr: pliestrów, częściw rientwana Pzstala: Elastmerwa 601 Kabel z włókna syntetyczneg: pliestrów Akrylwy lub mdakrylwy 60 Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblne, nie czesane, ani nie przerbine w inny spsób d przędzenia : Pzstale: J > Pzstałe ex Włókna cię t e z plialkhlu winylu 6601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; wlókna tekstylne długści nie przekraczającej mm (ksmyki), prszek raz rzdrbnine resztki włókien: Ksmyki włók ienn i cze prszek raz rzdrbnine resztki włókien, 90 Materiały włókiennicze płaskie impregnwane, pwlekane, pkrywane lub laminwane twrzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pzycji nr 902: Pzstałe : mpregnwane 6911"' Wyrby z materia/ów włókłennlczych d zastswań technicznych, wyszczególnine w uwadze 7 d niniejszeg działu: ij...

17 Kd pe - Materiały włókiennicze płaskie i filc, bez kńca lub zapatrzne w urządzenia spinające, stswane w maszynach papierniczych lub pdbnych (np. d pulpy lub masy azbestw- -<:ementwej): autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bnitnych stawek Słwenia Rumunła Bułgaria Litwa Łtwa Estnia łzraeł Wyspy wcze. D ::::l ::::l. en Q)... > l gramaturze pni:l:ej 60 g/m 2 : jedwabiu lub wlókien chemicznych: Tkaniny, filcwane lub nie, z włókien syntetycznych, stswane w maszynach papierniczych ex Sa, filce suszniki w pstaci tkanin Pzstale ex Filce i suszniki stswane w maszynach papierniczych (inne nl:l: z tkaniny filcwanej) nnych materiałów włókienniczych e Sa suszniki stswane w maszynach papierniczych gramaturze 60 g/m 2 1ub większej : -...J -' -...J jedwabiu lub włókien chemicznych e Sita, filce suszniki stswane w maszynach papierniczych innych materialów wlóklenniczych ex Filce, sita suszniki stswane w maszynach papierniczych 6812 Włókna azbestwe brbine; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezweg; wyrby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, dziet, nakrycia głwy, buwie, uszczelki), wzmcnine lub nie, nne nit twary z pzycji nr 6811 lub 681: Tkaniny lub dzianiny ex Pzstale: Sita, lilce suszniki stóswane w maszynach papierniczych Pzstale ex Sa. filce suszniki stswane w maszynach papierniczych -u

18 Kd pe autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej DEV 7011 Szkłane słny (łącznie z bańkami i rurkami), twarte, raz ch części szklane, bez wypsatenla, d lamp elektrycznych, lamp elektrnprmieniwych pdbnych: D lamp elektrnprmieniwych awieszenie bni!nych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja Łtwa Estnia zrael Wyspy Wcze D 7\ (J)... Q) :E z..., l (J Żełazst0i'Y: - Żelazmangan : Pzstały ex : Żelazmangan "affine" - Żelazchrm : Pzstaly: awierający w masie 0,0% węgla lub mniej awierający w masie pwytej 0,0%, ale nie przekraczającej 0,% węgla awierający w masie pwytej 0,%, ale nie przekraczają.;ej 4% węgla Żelazmlibden -...J Żelazwlfram i!elazkrzemwlfram - Pzstały: Żelazwanad Żelaznib 7204 dpady złm!eliwa stali; wlewki d przetpienia z!ełlwa lub stall: dpady złm eliwny (ES), - dpady złm ze stall stpwej: e stali nierdzewnej: awierającej 8% lub więcej niklu w masie (ES) Pzstale (ES) Pzstałe "

19 Kd P autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej DEV dpady złm z cynwaneg żeliwa lub stall (ES) - Pzstale dpady zlm: Wióry z tczenia, wiórkwania, dłutwan i a, frezwania, gilwanla, pilnikwania, krawania i ttb'zenia, w wiązkach lub nie: Wióry z tczenia, wiórkwania, dlutwanla, frezwania, pi/wanla pilnikwania (ES) awieszenie bni!nych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja - Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze ) : : 7' en. QJ :E -' ) (J' Ażury z krawania tłczenia : W wiązkach (ES) Pzstałe (ES) Pzstale: W kawalkach (rzdrbnine) (ES) Pzstale: W wiązkach (ES) -...J -' ( Pzstale: ie srtwane (ES) Pzstałe (ES) Wlewki d przetpienia: e stali stpwej (ES) Pzstałe (ES), 7217 Drut ze stali niestpwej: Pkrywany lub pwlekany innymi metalami: awierający w masie 0,6% lub więcej w ęgla 712 Skrętki, liny, kable, taśmy plecine, zawiesia itp" ze stall, nie izlwane elektrycznie: Skrętki, liny i kable: - - Pzs t ałe : ""U

20 Kd pe Pzstale, z maksymalnym wymiarem przekrju pprzeczneg: ie przekraczającym mm : autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniżnych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze (l). 7' Ul. ) ::E..., 'l (]' Pwlekane lub pkrywane stpami cynku z miedzią (msiądzem ) ex : S krętki 714 Tkanina (łącznie z taśmami bez kńca), kraty, siatka i grdzenia, z drutu stalweg; siatka metalwa rzciągana ze stali: - Wyrby tkane: Taśmy bez kńca d urządzeń mechanicznych ze stali nierdzewnej e ( Sita stswane w maszynach papierniczych Pzstale taśmy bez kń c a d urz ądze ń mechanicznych e : Sita stswane w maszynach papierniczych - inne kraty, siatki i grdzenia: i -...J Pzstałe e : Sita stswane w maszynach papierniczych 740 Mledż rafinwana i stpy miedzi, nie brbine: - Miedź rafinwana : Katdy i części katd dpady miedzi i złm: Miedzi rafinwanej - Stpów miedzi: Stpów miedzi pdstawie cynkwej ( msiądz) Pzstałe 7414 Tkanina (nawet taśma bez kńca), kraty i siatka z drutu miedzianeg; siatka metalwa rzciągana, z miedzi: Tkanina "'t!'

21 Kd P ex : Sita stswane w maszynach papierniczych autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bni!nych stawek Slwenia Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze > 7' fi) l :E Pzstale ex Sita stswane w maszynach papierniczych 702 ikiel nie brbiny: ikiel niestpwy 7601 Aluminium nie brbine: Aluminium niestpwe Stpy aluminium: Pierwtne -- Wtórne: Pzstale dpady aluminium i zlm: - dpady: Wióry, skrawki, ścinki, piłki p różnych rdzajach bróbki mechanicznej, cięciu i piłwaniu ; dpady blachy i flii barwinej, pwlekanej lub spajanej, grubści (bez jakiegklwiek pdlża) nie przekraczającej 0,2 mm Pzstale (także braki prdukcyjne) lm 760 Drut aluminiwy: - aluminium niestpweg: (J) J1 '-J przekrju pprzecznym, któreg maksymalny wymiar przekracza 7 mm 8001 yna nie brbina: yna niestpwa 8 i 8101 Wlfram i wyrby z wlframu, nawet dpady i z/m: - Pzstale: "'...

22 Kd P Drut ex Drut wlframwy z dmieszkami K, Si i Al, p6łfabrykatwy, zawartści wlframu minimum 99,9% i średnicy d 0, mm d 2,4 mm, przeznaczny na skrętki d żarówek 8104 Magnez i wyrby z magnezu, nawet dpady i zlm: - Magnez nie brbiny: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bnitnych stawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D 7';" /l.-+ Q)..., 'l Ul awierający w masie c najmniej 99,8% magnezu Pzstaly 8108 Tytan i wyrby z tytanu, nawet dpady i zlm: Pzstale: - - Pzstale: Pzstale Mangan wyrby z manganu, nawet dpady i zlm: - Mangan nie brbiny; dpady i złm ; prszki: Mangan nie brbiny; prszki Pzstale 8112 Beryl, chrm, german, wanad, gal, hafn, ind, nib, ren tal raz wyrby z tych metali, nawet dpady i złm : hrm: Pzstałe ' arzędzia wymienne d narzędzi ręcznych nawet napędzanych machanlcznie lub d brabiarek (np. d praswania, tłczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintwania twrów walków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezwania, tczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągwniki bądt matryce d wyciskania metalu raz narzędzia d wiercenia w kamieniu lub d wierceń ziemnych: ij!'l

23 Kd P ągadla, ciągwniki bądt matryce d wyciskania metalu: częścią rbczą z diamentu lub diamentu plikrystaliczneg Silniki spalinwe z zaplnem skrwym z trkami wyknującymi ruch psuwstzwrtny lub brtwy: Pzstale silniki: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie b nitny ch slawek Słwenia Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze,!::::!. D ::;) ::;) 7':" rjl.-+ Q)..., ) (.T pjemnści cylindra nie przekraczającej 20 cm' ex Silniki d napędu ksiarek rjlnych bjętści skkwej d 10 d 20 cm 8421 Wirówki, takte suszarki wirówkwe; urządzen i a i aparatura d filtrwania lub czyszczania cieczy lub gazów: - Wirówki, takte suszarki wirówkwe: Pzstałe : Pzstale: Pzstale ex l Wirówki d rzprwadzania emulsji ftgrallcznych na pd lżach wyświetlaczy cieklkrystalicznych 841 zęści nadające się d stswania wylącznle lub glównle d urządzeń z pzycji d nr 842 d nr 840: - D urządzeń z pzycji nr 8428: j.) Pzstale: Pzstałe ex zęśc i d maszyn z pdpzycji Urządzenia d wytwarzania masy włóknisteg materialu celulzweg lub d wytwarzania bądt bróbki wykańczającej papieru lub tektury: Urządzen i a d wytwarzania masy włókn isteg materialu celulzweg Urządzenia d wytwarzania papieru lub tektury Urządzenia d bróbid wykańczającej papieru lub tektury - zęśc i : ""tj

24 Kd P Urządzeń d wytwarzania masy wlóknlsteg materiału celulzweg: żeliwa lub stall autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie b nitny ch stawek Slwenla Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze 7<:" en. )., > (]' Pzstale Pzstale: żeliwa lub stali Pzstałe 8440 Maszyny ntrligatrskie, takte maszyny d zszywania kslątek: Maszyny: < /amywarki Maszyny zbierające Maszyny d zszywania nićmi, drutem lub klamrami Maszyny d prawiania książek metdą bezszwwą Pzstale -...J.J:: Pzstałe urządzenia d wy1warzania masy papierniczej, papieru lub tektury, takte krajarki krajalnice wszelkich typów: Krajarki: Kmbinwane maszyny d nawijania i cięcia wzdłużneg Pzstale krajarki wzdlużn - pprzeczne Krajarki giltynwe Przyc:lnarkl trójnżwe Pzstale Maszyny d prdukcji wrków, trebek lub kpert Maszyny d prdukcji pudeł, pudelek, tub, bębnów lub pdbnych pjemników tekturwych, metdami innymi niż frmwanie "'1J /

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIEIK USTAW RZEZYPSPLITEJ PLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 997 r. r 59 TREŚĆ: Pz.: RZPRZĄDZEIA RADY MIISTRÓW: 056 - z dnia 9 grudnia 997 r. w sprawie zawieszenia pbierania ceł d niektórych twarów. 566

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref.

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref. KodP Wyszczególnienie miary autonomiczne konwencyjne ().ł()j I 2 3 4 5 6 7 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna. jogun, kefir i Inne sfennentowane lub zakwaszone mleko I śmietana, nawet zaeę5zczone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZAŁĄCZNIK NR 1 LINIA TECHNOLOGICZNA NR 1 CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZADANIE NR 2 Strugarka wyrównująca: 1 szt. Najmniejsza szerkść strugania - 400 mm Długść łączna stłów - 3000 mm Nastaw

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 2 Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA, revealed comparative advantage)

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ Klasyfikacja Śrdków Trwałych (KŚT) Śrdki trwałe - t maszyny, urządzenia, śrdki transprtu i inne przedmity, których kres użytkwania jest dłuższy niż 1 rk. Jeżeli wartść

Bardziej szczegółowo

Lieferprogramm Production Program Program produkcji. Wasz partner

Lieferprogramm Production Program Program produkcji. Wasz partner l Lieferprgramm Prductin Prgram Prgram prdukcji Wasz partner Firma Nrdmeyer, jak prducent wiertnic, sprzętu i narzędzi d wierceń w górtwrze chce przekazać niniejszy prspekt jak sweg rdzaju sbistą wizytówke

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dstawy aparatury d labratrium energszczędnści i mikrklimatu w Warszawie realizuje prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzz.krtszyn.pl Krtszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medyczneg Numer głszenia: 408964-2012; data

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów wizualizacji informacji

Laboratorium systemów wizualizacji informacji Labratrium systemów wizualizacji infrmacji Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych raz pmiar przestrzenneg rzkładu kntrastu wskaźników ciekłkrystalicznych. Katedra Optelektrniki i Systemów Elektrnicznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku wizytówek, reklamy wielkfrmatwej i katalgów na ptrzeby Nardweg

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zielna Góra: Transprt i dzysk dpadów z mechaniczn - bilgicznej bróbki z Działu Zagspdarwania Odpadów ZGKiM w Zielnej Górze Numer głszenia: 88609-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.pl/bip Warszawa: Knserwacja klimatyzacji, wentylacji raz dźwigów w biektach Centralneg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Świadczenie usługi plegającej na wyknaniu pgwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia stycznia 998 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA: 35 - Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 998 r. w sprawie ogłoszenia listy towarów

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Sensoryka

Opis æwiczeñ. Sensoryka Opis æwiczeñ ensryka POZNAÑ 25 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia Wypsa enie pdstawwe lp. Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi 1 W³acznik masy 1 1 1 2 W³acznik zap³nu 2 1 1 3 Mdu³ pmiarwy 4 1

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dziern 18.03.2013r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Druk i dstawa publikacji 4 tytuły (4 części) ZP_28_2011 Numer głszenia: 183371-2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-lipiec 2015 r. wskazuje na wzrost

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Brzesk: Dstawa wypsażenia pracwni elektrtechniki i elektrniki - część II - aparatura

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Pznań: Sukcesywne świadczenie usługi druku ffsetweg 12 wydań magazynu samrządweg _Mnitr Wielkplski_

Bardziej szczegółowo

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/66/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo