9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw r Pz i 1200 Wartść Kd P celna w EU Pzstałe Pzstałe : Pzstałe D pmiaru lub kntrli ciśnienia : - - Pzstałe : Pzstałe : Manmetry z rurką spiralną Burdna lub manmetry z metalwą przepną : Pzstałe Pzstałe przyrządy lub aparaty : - - Pzstałe Pzstałe Przyrządy i aparatura d autmatycznej regulacji i kntrli: Termstaty: - - Pzstałe : Pzstałe : Pzstałe Pzstałe przyrządy i aparaty: Pzstałe : Pzstałe RPRĄDEE RADY MSTRÓW z dnia 0 grudnia 1998 r..- w sprawie zawieszenia pbierania ceł d niektórych twarów. a pdstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kdeks celny (Dz. U. r 2, pz. 117, r 64, pz. 407, r 121, pz. 770, r 17, pz i r 160, pz raz z 1998 r. r 106, pz. 668 i r 160, pz. 106) zarządza się, c następuje: 1. D dnia 1 grudnia 1999 r. zawiesza się pbieranie ceł kreślnych w Taryfie celnej stanwiącej załącznik d rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ustanwienia Taryfy celnej (Dz. U. r 18, pz. 106) w dniesieniu d twa- rów wymieninych w załączniku d niniejszeg rzprządzenia, d wyskści kreślnej w tym załączniku. 2. Stawki celne zawieszne stsuje się p udkumentwaniu pchdzenia twaru, zgdnie z wymgami i kryteriami kreślnymi drębnie.. Rzprządzenie wchdzi w życie p upływie 7 dni d dnia głszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

2 Kd pe ex ałącznik d rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 0 grudnia 1998 r. (pz. 1200) WYKA TWARÓW, W DESEU D KTÓRYH AWESA SĘ PBERAE EŁ D DA 1 GRUDA 1999 R. Pzstale rśliny żywe (łącznie z ch krzenam), sadznki zrazy; grzybnia: - Drzewa, krzewy krzaki gatunków rdzących jadalne wce lub rzechy, szczepine lub nie: - - Pzstałe awieszene stawek awieszenie bniżnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy preferencyjnej DEV Słwacja wcze Ukrzenine sadznki drzew wcwych pdkładek wegetatywnych Pszenca młeszanka żyta z pszenicą (mesn): - Pszenica duru m 1, Szelak; gumy naturalne, żywice, gumżywice leżywice (na przykład balsamy): - Pzstałe : - - Pzstale: drzew glastych t:::!. <1l '" Ul Q) :E.., z (7) (J' lej sjwy jeg frakcje, rafinwane lub nie, ale nie mdyfikwane chemicznie: - lej surwy, dgumwany lub nie: D zastswań technicznych lub przemysłwych nnych nl1: prdukcja artykułów spżywanych przez ludzi Pzstałe nieltne tłuszcze leje rślinne (łącznie z lejem jjba) ch frakcje, rafinwane lub 11le, ale nie mdyfikwane chemicznie: - lej lniany jeg frakcje: - - lej s.l!rwy "tj!" ->

3 Kd P autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej EV Makuchy nne pzstałści stale, nawet mielne lub w pstaci granulek, pzstale z ekstrakcji leju sjweg Rudy glinu kncentraty awieszenie bnl!nych.stawek UE EFTA zechy Węgry, Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja Łtwa -, Estnia zrael Wyspy Wcze. D :::l :::l 7'> (J). Q)., en 0" leje rpy naftwej leje trlymywane z minera/ów bitumicznych, nne ni! surwe; przetwry_ gdzle ndziej nie wymienine ani nie włączne, zawierające w masie nie mniej ni! 70% lejów rpy naftwej lub lejów tnymywanych z minera/ów bitumicznych, których te leje stan9<ą składniki zasadnicze: - leje lekkie: D nnych celów: Benzyny specjalne: Benzyna lakiernicza 2712 Wazelina; parafina, wsk mikrkrystaliczny, gacz parafinwy, zkeryt, wsk mntanwy,. wsk trfwy, nne wski mineralne i pdbne prdukty tnymywane w drdze - syntezy lub nnych prcesów, nawet barwine: Pzstałe: /- -..J UJ - - Pzstale: --- Surwe:,- /.r D nnych celów ex Gacz parafinwy maksymalnej zawartści D leju 1%, temperaturze tpnienia d 49 c d 4 raz clętarze właśc iwym mierznym w temperaturze 120 d 0,8 g/cm d 0,86g/cm 271 Kks naftwy, bitumy naftwe raz nne pzstałści lejów rpy naftwej lub lejów tnymywanych z mlneralów bitumicznych: - Kks naftwy: ie wypratny "U

4 Kd pe Wyszczeg61nlenle Węgiel (sadze raz nne pstacie węgla gdzie ndziej nie wymienine ani nie wlączne): Sadze metanwe autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie b nitny ch stawek Słwenia Rumunia Bu/garia Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy Wcze, D " (J) -Q) ::E..., 'l (]l 2804 Wd6r, gazy szlachetne nne niemetale: - Krzem: awierający w masie nie mniej niż 99,99% krzemu Pzstaty Fsfr ex Fsfr żółty 2818 Elektrkrund (krund sztuczny), nawet nie zdefiniwany chemicznie; tlenek glinwy; wdrtlenek glinwy: Tlenek glinwy nny niż elektrkrund 2828 Flurki; flurkrzemiany, flurglniany nne złtne sle flurwe: - Flurki: -..J.j:> Glinu 28 Siarczany; ałuny; nadtlensiarczany (nadsiarczany): - Pzstale siarczany: Baru ex Blanc fix 286 Węglany; nadtlenwęglany (nadwęglany); techniczny węglan amnwy zawierający karbamlnlan amnwy: Węglany ptaswe 2840 Brany, nadbrany: Pzstaty: - zterbran sdu (braks czyszczny) : zterbran sdu pięciwdny ""U

5 Kd P Wyszczeg61nlenle 290 hlrwcwane pchdne węglwdrów: awieszenie sławek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bnl!nych sławek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Esłnla zrael Wyspy wcze!::!. D :J :J?<;" Dl :E - asycne chlrwane pchdne węglwdrów acyklicznych: l Ul ,2-dlchlretan (dlchlrek etylenu) - enasycne chlrwane pchdne węglwdrów acyklicznych: hlrek winylu (chlretylen) 291 asycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe lich bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne:, - Estry kwasu ctweg: ctan winylu 2916 enasycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe, cykliczne kwasy mnkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne: - enasycne acykliczne kwasy mnkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki, nadtlenkwasy ich pchdne: -...J f'v Ul Estry kwasu akrylweg: Akrylan metylwy Pzstale ex Akrylan butylu 2917 Kwasy pllkarbksylwe, ch bezwdniki, halgenki, nadtlenki nadtlenkwasy; ch chlrwcwane, sulfnwane, nitrwane lub nltrzwane pchdne: - Armatyczne kwasy plikarbksylwe, ich bezwdniki, halgenki, nad1lenki, nadtlenkwasy, raz ch pchdne: Bezwdnik ftalwy Dlaz-,az- lub azksy-zwlązkl -c f'v

6 ' J Kd P ex ,2 Az-bis; 2,4 dwumetylwalernitryl autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniż n ych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze : : '" Ul.-+ l :E -, 201 Ekstrakty garbników pchdzenia rślinneg; garbniki ich sle, etery, estry i inne pchcdne: Ekstrakt quebrach ) (J Ekstrakt z akacji 206 Pzstałe śrdki barwiące; preparaty wymienine w uwadze d niniejszeg działu, inne n iż z pzycji nr 20, 204 lub 20; prdukty nierganiczne stswane j ak luminfry, nawet k reś l ne chemicznie: - Pzstale śr dk i b arwiące raz inne preparaty: Litpn i inne pigmenty raz preparaty na bazie siarczku cynkweg ex Litpn Prdukty nierganiczne stswane jak luminfry 207 Gtwe pigmenty, śrdki matujące i farby, szkliste emalie glazury, pbiałki (masy lejne), ciekłe materiały d wytwarzania płysku i pdbne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkl w pstaci prszku, granulek lub platków: Fryta szklana i inne szkl w pstaci prszku, granulek lub platków: Szkl z rdzaju znaneg jak szkl "emaliwe" 404 Wski sztuczne i preparwane: ". -..J ) Pzstałe : Pzstale. ex hlrparaflna 801 Sztuczny grafit; grafit klidalny lub półklidalny; preparaty na bazie grafitu lub inneg węgla w pstaci past, blków, płyt lub innych półprduktów:,- '"U!"

7 Kd P Pasty węglwe d elektrd raz pasty pdbne na wykladziny piecwe 81 nlcjatry reakcji, przyspieszacze reakcji raz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienine ani nie włączne: Pzstale: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bni!nych stawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze id" : : " (fl -l :E (J) (]l Pzstale ex adtlendwuwęglan dwuetylheksylwy w rzpuszczalnikach alifatycznych 902 Plimery prpylenu lub innych alkenów w frmach pdstawwych: Pliprpylen ex Pliprpylen przewidziany d kntaktu z miedzią i d spieniania 90 Plimery ctanu winylu lub innych estrów winylwych, w frmach pdstawwych; inne plimery winylwe w frmach pdstawwych: Plialkhl winylwy, tae zawierający nlezhydrlizwane grupy ctanwe 912 elulza i jej pchdne chemiczne, gdzie indziej nie wymienine ani nie włączne, w frmach pdstawwych: - Etery celulzy: -..J -..J Pzstale: Pzstale ex Hydrksyprpylmetylcelulza 916 Włókna pjedyncze, których jakiklwiek wymiar przekrju pprzeczneg przekracza 1 mm, pręty, paleczki i ksz1ahwniki prfilwane, brbine pwierzchniw, ale nie brbine inaczej, z twrzywa szruczneg: pzstalych twrzyw sztucznych: Pzstale ex Prfile z kmpzy1u pliestrw-szklaneg 926 Pzstale artykuły z twrzyw sz1ucznych raz artykuły z innych materlalów bjętych "ij

8 Kd pe pzycjami d 901 d 914: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej EV Slwacja awieszenie bnitnych!:tawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze. :J :J " (J).-+ Q) ::E., Pzstale: > (]l - - Pzstale: Pzstałe: Wyprdukwane z arkusza ex paski kurczliwe 4002 Kauczuk syntetyczny faktysa pchdząca z lejów, w frmach pdstawwych lub w pły1ach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegklwiek prduktu z pzycji nr 4001 z jakimklwiek prduktem z tej pzycji, w frmach pdstawwych lub w pły1ach, arkuszach lub taśmach: - Kauczuk izbutenw-izprenwy (lir); halizbutenw-izprenwy (R lub BR): Kauczuk zprenw - zbutenwy (butylwy) (lir) Pzstale Kauczuk chlrprenwy (chlrbutadlenwy) (R):, -! -..J '" Pzstały ex Kauczuk chlrprenwy - Kauczuk butad i enw-akrylnrylwy (BR): ' Kauczuk zprenwy (R) Kauczuk etylenw-prpylenwy (EPM) niesprzężny - Pzstałe : Pzstałe: Pzstale 4101 Surwe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednkpy1nych (śwlete lub slne, ""t '"

9 Kd P autnmicznej, knwencyjnej i preferencyjnej EV suszne, wapnwane, piklwane lub inaczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane łub bardziej przetwarzane), nawet dwłsine, równlet dwjne: Skóry skórkl kńskie lub innych zwierząt Jednkpytnych 4102 Surwe skóry wcze lub jagnięce (świete lub slne, suszne, wapnwane, piklwane lub naczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane lub bardziej przetwarzane), równlet dwjne lub z wełną prócz wyłącznych zgdnie z uwagą 1 (c) d niniejszeg działu: welną :, awieszenie bnltnych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia Słwacja zrael Wyspy wcze et> : : en -l 'l Jagnięce Pzstałe - Bez wełny : Piklwane Pzstale., -...J D 410 Pzstałe surwe skóry skórki (świete lub slne, suszne, wapnwane, piklwane lub naczej knserwwane, ale nie garbwane, pergamlnwane lub bardziej przetwarzane), równlet dwjne lub dwłsine, prócz wyłącznych zgdnie z uwagami l(b) lub l(c) d niniejszeg działu: Kzie kźlęce : Świeże, slne lub suszne Pzstale gadów Pzstałe 4104 Skóry bydlęce lub zwierząt jednkpytnych - wyprawine, bez włsia, inne nit skóry z pzycji nr41081ub 4109: ale skóry bydlęce wyprawine pwierzchni jednej sztukl nie przekraczającej 2,6 m 2 (28 >, '"'!"

10 Kd pe stóp kwadratwych): cieląt wschdniindyjskich całe, nawet z łbem i łapami, każde masie nett nie przekraczającej 4, kg, nie preparwane inaczej illż tylk garbwane garbnikami rślinnymi, nawet pddane pewnym bróbkm, ale niewątpliwie nie nadające się d bezpśrednieg użycia w prdukcji artykułów ze skóry Pzstale skóry wyprawine, ale nie preparwane inaczej niż tylk garbwane chrmw w stanie mkrym (wet blue) - - Pzstałe : awieszenie bnitnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry Slwenia Rumunia Bulgaria litwa i preferencyjnej EV Słwacja Łtwa Estnia zrael wyspy wcze, id" ::l ::l 7\ ) Q) :E., et> U ie preparwane inaczej niż tylk garbwane - Pzstałe wyprawine skóry bydlęce i zwierząt jednkpytnych, garbwane lub dgarbwane, ale nie preparwane naczej, nawet dwjne: Skóry bydlęce wyprawine, wstępnie garbwane garbnikami rślinnymi -...J '" Skóry bydlęce wyprawine, wstępnie garbwane w nny spsób: ie preparwane inaczej niż tylk garbwane chrmw, w stanie mkrym (wet blue) 410 Wyprawine skóry wcze jagnięce, bez wełny, nne nit bjęte pzycjami nr 4108 lub 4109: - Garbwane lub dgarbwane, nip. preparwane naczej, nawet dwjne: Wstępnie garbwane garbnikami rślinnym: wiec indyjskich włswych, nawet pddane pewnym bróbkm, jednakże nie nadające się d bezpśrednieg użycia d prdukcji artykułów ze skóry Pzstałe : ie dwjne, i ""' '"

11 , " Kd pe u Dwjne autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie bnitnych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zraeł - Wyspy wcze, 1l ::l ::l 7' en Q)..., Wstępn e garbwane w nny spsób: > (J' ie dwjne Dwjne, Pzstałe : ie dwjne Dwjne 4106 Wyprawine skóry kzie i kźlęce, bez włsa, inne nit skóry z pzycji nr 4108 lub 4109: - Garbwane lub dgarbwane, lecz nie preparwane inaczej, nawet dwjne: Wstępnie garbwane garbnikami rślinnymi : indyjskich kóz kźląt, nawet pddane pewnym bróbkm, je dnakże nie na dające s i ę d bezpśrednieg użycia d prdukcji artykułów ze skóry Pzstałe -.,J Wstępnie garbwane w nny spsób Pzstałe 4107 Skóry wyprawine z pzstałych zwierząt, bez wlsia, inne ni! skóry z pzycji nr 4108 lub 4109: Świńskie : " Garbwane, ale nie preparwane inaczej pzstałych zwierząt: Garbwane, ale nie preparwane inaczej 440 Drewn surwe krwane lub nie, również zgrubnie brbine: Malwane, bejcwane, nasycne kreztem lub innymi śrdkami knserwującymi // ""tj

12 Kd P Pzstałe glaste: Świerkwe z gatunku "Picea abies Karst: lub srebrnej jdły (A bies alba Mili.) Ssnwe z gatunku Pinus sylvestris L: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniżnych stawek Słweniil Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D :J :J 7';" J). Q) ::E..., ) (J Pzstałe - Pzstałe, z drewna drzew trpikalnych wymieninych w uwadze 1 d pdpzycji niniejszeg działu : iemnczerwne merantll meranti bakau Pzstałe: Sapelli, akacja afrykańska i irk kume beche Sip -...J '" '" Limba Tiama, mansnia, ilmba, dibetu i azbe Vlrla, mahń (Swietenia spp.), imbula, balsa, palisander z Ri, palisander z Para, palisander z Rse Pzstałe,. - Pzstałe : Dębwe (Quercus spp.) Bukwe (Fagus spp.) Pzstałe : Tplwe eukaliptusa -u '"

13 Kd P brzzy autnmicznej. knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie bni!nych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa ltwa Estnia zrael Wyspy wcze. D ::::l ::::l '" en Q) Pzstale (1) Mechaniczny ścier drzewny: Termmechaniczny ścier drzewny Pzstale Masa celulzwa drzewna d przeróbki chemicznej 470 Masa celulzwa drzewna sdwa łub siarczanwa. z wyjątkiem masy celulzwej drzewnej d przeróbki chemicznej: - ie bielna: drewna drzew iglastych drewna drzew liściastych -...J - Półbielna lub bielna: W drewna drzew glastych drewna drzew liściastych 4704 Masa celułzwa drzewna siarczynwa, z wyjątkiem masy celulzwej drzewnej d przeróbki chemicznej: - ie bielna: drewna drzew iglastych drewna drzew liściastych - Pótblelna lub bielna : drewna drzew iglastych drewna drzew Liściastych 4706 Masy z włókien trzymanych z dzyskaneg papieru lub tektury (makulatura i dpady) lub z nneg włóknisteg materiału celulzweg: -u!"

14 Kd P Masa z lintersu bawełnianeg Masy z włókien trzymanych z dzyskaneg papieru lub tektury (makulatura i dpady) lub z inneg włóknisteg materiału celulzweg,-, autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej EV Slwacja awieszenie bniżnych stawek Slwenia Rumunia, Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze, () ::l ::l "... fil Q) :::: (j) (J1 - Pzstałe : Mechaniczna hemiczna,, zęśc iw przetwrzna chemicznie., 4707 Papier lub tektura z dzysku (makulatura dpady): nie bielneg papieru pakweg i tektury lub falisteg papieru i tektury pzstałeg papieru tektury wyknanej z bielnej chemicznie masy celulzwej, niebarwinej w masie papieru tektury wyknanej głównie z masy chemicznej drzewnej (n p, gazety, czaspisma pdbne materiały drukarskie): Stare nie sprzedane gazety i czsplsma, książki telefniczne, brszury i reklamy Pzstałe Pzstale, łącznie zniesrtwanymi -, dpadami: lesrtwane,- "- '\....-, "->.p Srtwane d We/na, z wyjątkiem zgrzeblnej lub czesanej: J - Wełna ptna, łącznie z we łną praną z drugiej strzyży : Wełna strzyżna : grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej " c Pzstała : "...,.. '- -!' 18

15 Kd pe autnmicznej, knwencyjnej i preferencyjnej EV grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej - Wełna dtiuszczna, nie karbnizwana: UE awieszenie bnitnych stawek EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Słwacja Estnia zrael Wyspy wcze!:::!. D :J :J ;J<;' ). Q)..., l t Wełna strzyna: grubści nminainej 24 mikrny i pwyej Pzstała : grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej Karbnizwana: grubści nminalnej 24 mikrny i pwyżej 601 Len surwy lub brabiany, ale nie przędziny; pakuły lniane i dpady lnu (łącznie z dpadami przędzy szarpanką rzwlóknlną):.. 1'0.) - Len międlny, trzepany, czesany lub przerbiny w nny spsób, lecz nie przędziny : Międlny lub trzepany - t Pakuły i dpady lnu: Pakuły 610 Tkaniny z juty lub innych łykwatych włókien przędnych z pzycji nr 0: 10 - ie bielne: szerkści pwyżej 10 cm 1, 402 Przędza z w1ókna ciągieg syntetyczneg (nna nit nici d szycia), nie przeznaczna d sprzedaty detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pjedynczym masie liniwej nie przekraczającej 67 decyteksów: Przędza duej wy1rzymatści na rzciąganie, z nytnu lub innych pliamidów: pliamidów armatycznych -!' 1'0.)

16 -) Kd pe - Przędza teksturwana: awieszenie bniżnych stawek autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry Słwenia i preferencyjnej DEV Slwacja Rumunia Bułga r ia Litwa,/ Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D : : " rn.-+ l pliestrów > 01 - Pzstala przędza, pjedyncza, nies kręc ana lub skręc i e nie przekraczającym 0 brtów na metr: pliestrów, częściw rientwana Pzstala: Elastmerwa 601 Kabel z włókna syntetyczneg: pliestrów Akrylwy lub mdakrylwy 60 Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblne, nie czesane, ani nie przerbine w inny spsób d przędzenia : Pzstale: J > Pzstałe ex Włókna cię t e z plialkhlu winylu 6601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; wlókna tekstylne długści nie przekraczającej mm (ksmyki), prszek raz rzdrbnine resztki włókien: Ksmyki włók ienn i cze prszek raz rzdrbnine resztki włókien, 90 Materiały włókiennicze płaskie impregnwane, pwlekane, pkrywane lub laminwane twrzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pzycji nr 902: Pzstałe : mpregnwane 6911"' Wyrby z materia/ów włókłennlczych d zastswań technicznych, wyszczególnine w uwadze 7 d niniejszeg działu: ij...

17 Kd pe - Materiały włókiennicze płaskie i filc, bez kńca lub zapatrzne w urządzenia spinające, stswane w maszynach papierniczych lub pdbnych (np. d pulpy lub masy azbestw- -<:ementwej): autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bnitnych stawek Słwenia Rumunła Bułgaria Litwa Łtwa Estnia łzraeł Wyspy wcze. D ::::l ::::l. en Q)... > l gramaturze pni:l:ej 60 g/m 2 : jedwabiu lub wlókien chemicznych: Tkaniny, filcwane lub nie, z włókien syntetycznych, stswane w maszynach papierniczych ex Sa, filce suszniki w pstaci tkanin Pzstale ex Filce i suszniki stswane w maszynach papierniczych (inne nl:l: z tkaniny filcwanej) nnych materiałów włókienniczych e Sa suszniki stswane w maszynach papierniczych gramaturze 60 g/m 2 1ub większej : -...J -' -...J jedwabiu lub włókien chemicznych e Sita, filce suszniki stswane w maszynach papierniczych innych materialów wlóklenniczych ex Filce, sita suszniki stswane w maszynach papierniczych 6812 Włókna azbestwe brbine; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezweg; wyrby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, dziet, nakrycia głwy, buwie, uszczelki), wzmcnine lub nie, nne nit twary z pzycji nr 6811 lub 681: Tkaniny lub dzianiny ex Pzstale: Sita, lilce suszniki stóswane w maszynach papierniczych Pzstale ex Sa. filce suszniki stswane w maszynach papierniczych -u

18 Kd pe autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej DEV 7011 Szkłane słny (łącznie z bańkami i rurkami), twarte, raz ch części szklane, bez wypsatenla, d lamp elektrycznych, lamp elektrnprmieniwych pdbnych: D lamp elektrnprmieniwych awieszenie bni!nych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja Łtwa Estnia zrael Wyspy Wcze D 7\ (J)... Q) :E z..., l (J Żełazst0i'Y: - Żelazmangan : Pzstały ex : Żelazmangan "affine" - Żelazchrm : Pzstaly: awierający w masie 0,0% węgla lub mniej awierający w masie pwytej 0,0%, ale nie przekraczającej 0,% węgla awierający w masie pwytej 0,%, ale nie przekraczają.;ej 4% węgla Żelazmlibden -...J Żelazwlfram i!elazkrzemwlfram - Pzstały: Żelazwanad Żelaznib 7204 dpady złm!eliwa stali; wlewki d przetpienia z!ełlwa lub stall: dpady złm eliwny (ES), - dpady złm ze stall stpwej: e stali nierdzewnej: awierającej 8% lub więcej niklu w masie (ES) Pzstale (ES) Pzstałe "

19 Kd P autnmicznej, knwencyjnej preferencyjnej DEV dpady złm z cynwaneg żeliwa lub stall (ES) - Pzstale dpady zlm: Wióry z tczenia, wiórkwania, dłutwan i a, frezwania, gilwanla, pilnikwania, krawania i ttb'zenia, w wiązkach lub nie: Wióry z tczenia, wiórkwania, dlutwanla, frezwania, pi/wanla pilnikwania (ES) awieszenie bni!nych stawek UE EFTA zechy Węgry Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Słwacja - Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze ) : : 7' en. QJ :E -' ) (J' Ażury z krawania tłczenia : W wiązkach (ES) Pzstałe (ES) Pzstale: W kawalkach (rzdrbnine) (ES) Pzstale: W wiązkach (ES) -...J -' ( Pzstale: ie srtwane (ES) Pzstałe (ES) Wlewki d przetpienia: e stali stpwej (ES) Pzstałe (ES), 7217 Drut ze stali niestpwej: Pkrywany lub pwlekany innymi metalami: awierający w masie 0,6% lub więcej w ęgla 712 Skrętki, liny, kable, taśmy plecine, zawiesia itp" ze stall, nie izlwane elektrycznie: Skrętki, liny i kable: - - Pzs t ałe : ""U

20 Kd pe Pzstale, z maksymalnym wymiarem przekrju pprzeczneg: ie przekraczającym mm : autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej DEV Słwacja awieszenie bniżnych stawek Słwenia Rumunia Bułgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze (l). 7' Ul. ) ::E..., 'l (]' Pwlekane lub pkrywane stpami cynku z miedzią (msiądzem ) ex : S krętki 714 Tkanina (łącznie z taśmami bez kńca), kraty, siatka i grdzenia, z drutu stalweg; siatka metalwa rzciągana ze stali: - Wyrby tkane: Taśmy bez kńca d urządzeń mechanicznych ze stali nierdzewnej e ( Sita stswane w maszynach papierniczych Pzstale taśmy bez kń c a d urz ądze ń mechanicznych e : Sita stswane w maszynach papierniczych - inne kraty, siatki i grdzenia: i -...J Pzstałe e : Sita stswane w maszynach papierniczych 740 Mledż rafinwana i stpy miedzi, nie brbine: - Miedź rafinwana : Katdy i części katd dpady miedzi i złm: Miedzi rafinwanej - Stpów miedzi: Stpów miedzi pdstawie cynkwej ( msiądz) Pzstałe 7414 Tkanina (nawet taśma bez kńca), kraty i siatka z drutu miedzianeg; siatka metalwa rzciągana, z miedzi: Tkanina "'t!'

21 Kd P ex : Sita stswane w maszynach papierniczych autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bni!nych stawek Slwenia Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze > 7' fi) l :E Pzstale ex Sita stswane w maszynach papierniczych 702 ikiel nie brbiny: ikiel niestpwy 7601 Aluminium nie brbine: Aluminium niestpwe Stpy aluminium: Pierwtne -- Wtórne: Pzstale dpady aluminium i zlm: - dpady: Wióry, skrawki, ścinki, piłki p różnych rdzajach bróbki mechanicznej, cięciu i piłwaniu ; dpady blachy i flii barwinej, pwlekanej lub spajanej, grubści (bez jakiegklwiek pdlża) nie przekraczającej 0,2 mm Pzstale (także braki prdukcyjne) lm 760 Drut aluminiwy: - aluminium niestpweg: (J) J1 '-J przekrju pprzecznym, któreg maksymalny wymiar przekracza 7 mm 8001 yna nie brbina: yna niestpwa 8 i 8101 Wlfram i wyrby z wlframu, nawet dpady i z/m: - Pzstale: "'...

22 Kd P Drut ex Drut wlframwy z dmieszkami K, Si i Al, p6łfabrykatwy, zawartści wlframu minimum 99,9% i średnicy d 0, mm d 2,4 mm, przeznaczny na skrętki d żarówek 8104 Magnez i wyrby z magnezu, nawet dpady i zlm: - Magnez nie brbiny: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie bnitnych stawek Slwenia Rumunia Bulgaria Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze D 7';" /l.-+ Q)..., 'l Ul awierający w masie c najmniej 99,8% magnezu Pzstaly 8108 Tytan i wyrby z tytanu, nawet dpady i zlm: Pzstale: - - Pzstale: Pzstale Mangan wyrby z manganu, nawet dpady i zlm: - Mangan nie brbiny; dpady i złm ; prszki: Mangan nie brbiny; prszki Pzstale 8112 Beryl, chrm, german, wanad, gal, hafn, ind, nib, ren tal raz wyrby z tych metali, nawet dpady i złm : hrm: Pzstałe ' arzędzia wymienne d narzędzi ręcznych nawet napędzanych machanlcznie lub d brabiarek (np. d praswania, tłczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintwania twrów walków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezwania, tczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągwniki bądt matryce d wyciskania metalu raz narzędzia d wiercenia w kamieniu lub d wierceń ziemnych: ij!'l

23 Kd P ągadla, ciągwniki bądt matryce d wyciskania metalu: częścią rbczą z diamentu lub diamentu plikrystaliczneg Silniki spalinwe z zaplnem skrwym z trkami wyknującymi ruch psuwstzwrtny lub brtwy: Pzstale silniki: autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy Węgry i preferencyjnej EV Słwacja awieszenie b nitny ch slawek Słwenia Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze,!::::!. D ::;) ::;) 7':" rjl.-+ Q)..., ) (.T pjemnści cylindra nie przekraczającej 20 cm' ex Silniki d napędu ksiarek rjlnych bjętści skkwej d 10 d 20 cm 8421 Wirówki, takte suszarki wirówkwe; urządzen i a i aparatura d filtrwania lub czyszczania cieczy lub gazów: - Wirówki, takte suszarki wirówkwe: Pzstałe : Pzstale: Pzstale ex l Wirówki d rzprwadzania emulsji ftgrallcznych na pd lżach wyświetlaczy cieklkrystalicznych 841 zęści nadające się d stswania wylącznle lub glównle d urządzeń z pzycji d nr 842 d nr 840: - D urządzeń z pzycji nr 8428: j.) Pzstale: Pzstałe ex zęśc i d maszyn z pdpzycji Urządzenia d wytwarzania masy włóknisteg materialu celulzweg lub d wytwarzania bądt bróbki wykańczającej papieru lub tektury: Urządzen i a d wytwarzania masy włókn isteg materialu celulzweg Urządzenia d wytwarzania papieru lub tektury Urządzenia d bróbid wykańczającej papieru lub tektury - zęśc i : ""tj

24 Kd P Urządzeń d wytwarzania masy wlóknlsteg materiału celulzweg: żeliwa lub stall autnmicznej, knwencyjnej UE EFTA zechy i Węgry i preferencyjnej DEV Slwacja awieszenie b nitny ch stawek Slwenla Rumunia Bulgarla Litwa Łtwa Estnia zrael Wyspy wcze 7<:" en. )., > (]' Pzstale Pzstale: żeliwa lub stali Pzstałe 8440 Maszyny ntrligatrskie, takte maszyny d zszywania kslątek: Maszyny: < /amywarki Maszyny zbierające Maszyny d zszywania nićmi, drutem lub klamrami Maszyny d prawiania książek metdą bezszwwą Pzstale -...J.J:: Pzstałe urządzenia d wy1warzania masy papierniczej, papieru lub tektury, takte krajarki krajalnice wszelkich typów: Krajarki: Kmbinwane maszyny d nawijania i cięcia wzdłużneg Pzstale krajarki wzdlużn - pprzeczne Krajarki giltynwe Przyc:lnarkl trójnżwe Pzstale Maszyny d prdukcji wrków, trebek lub kpert Maszyny d prdukcji pudeł, pudelek, tub, bębnów lub pdbnych pjemników tekturwych, metdami innymi niż frmwanie "'1J /

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY

ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY Przepis na papier czerpany. Ptrzebujesz: przede wszystkim stare gazety, a pza tym: siatkę, frmat trchę większy d A4, bibułkę, miskę lub głębką tacę, krchmal, mikser elektryczny,

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA 4.. PODSAWOWY SYSEM POMIAROWO-ANALIZUJĄCY Pmiary wielkści dynamicznych w mechanice i wibrakustyce są nie d wybrażenia i przeprwadzenia bez użycia metd knwersji elektrycznej i elektrnicznej [60, 6]. Znaczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 1 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 4 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r. 15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

s' dnia 24 lutego 1975 r.

s' dnia 24 lutego 1975 r. Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo