HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne"

Transkrypt

1 HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE I. Założenia programowo-organizacyjne Profil kandydata: Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich i równorzędnych) bez ograniczeń kierunkowych. Są przeznaczone dla osób aktywnych i twórczych, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności poszerzając wiedzę akademicką i prowadząc badania naukowe. Strona1 Cel studiów: Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Kształcenie i badania naukowe realizowane w ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy zjawisk społeczno-politycznych Polski, Europy i świata. Studia trwają trzy lata (6 semestrów). Są realizowane wedle jednakowego programu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Studia mają charakter dwutorowy. Z jednej strony słuchacze realizują pod kierunkiem promotora/opiekuna własne projekty naukowe, z drugiej uczestniczą w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Cykl kształcenia obejmuje sześć obligatoryjnych modułów dydaktycznych oraz zróżnicowane formy samokształcenia kierowanego. Łącznie program studiów przewiduje 390 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin proseminarium i indywidualnego seminarium doktorskiego (opieka tutorska). Słuchacze są zobowiązani ponadto do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych Uczelni, Wydziału, instytutów bądź Katedry. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa (zgodnie z wzorem urzędowym). Program realizowanej pod kierunkiem promotora/opiekuna pracy naukowo-badawczej słuchacza obejmuje sześć modułów monograficznych: medioznawstwo i komunikacja społeczna nauki polityczne polityka społeczna i praca socjalna stosunki międzynarodowe europeistyka bezpieczeństwo państwa Uruchomienie zajęć w ramach modułu monograficznego jest uwarunkowane zgłoszeniem się co najmniej 20 osób. W pozostałych przypadkach zajęcia są realizowane w trybie samokształcenia kierowanego. Słuchacze, którzy zdadzą egzaminy doktorskie oraz złożą i obronią dysertację doktorską uzyskują stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

2 Profil absolwenta: Absolwent studiów powinien: posiadać szeroką wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk humanistycznych; posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o polityce (zwłaszcza w zakresie ścieżki specjalizacyjnej związanej z przedmiotem prowadzonych badań); legitymować się umiejętnościami twórczego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej w pracy naukowo-badawczej i zawodowej; umieć rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej; znać język obcy na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu; biegle posługiwać się technologiami informacyjnymi w zakresie pracy naukowo-badawczej. Strona2 Modelowe ścieżki pracy zawodowej: naukowiec - specjalista podejmujący samodzielne prace naukowe (badania podstawowe i wdrożeniowe) w placówkach PAN, resortowych i samorządowych jednostkach badawczo-rozwojowych; naukowiec-dydaktyk - specjalista podejmujący samodzielną działalność naukowo-badawczą (badania podstawowe i wdrożeniowe) oraz wysokokwalifikowany nauczyciel akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych) prowadzących studia II stopnia (równorzędne) przygotowany do prowadzenia samodzielnych form dydaktycznych (wykład, konwersatorium, seminarium dyplomowe); dydaktyk (resort nauki i szkolnictwa wyższego) - wysokokwalifikowany nauczyciel akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych) prowadzących studia I stopnia; dydaktyk (resort edukacji narodowej) - wysokokwalifikowany nauczyciel zatrudniony w placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych) i opiekuńczo-wychowawczych 1 ; infobroker sfery społeczno-politycznej i gospodarczej - specjalista w zakresie wyszukiwania, porządkowania, udostępniania informacji; menedżer procesów informacyjnych 1 Z zastrzeżeniem uzyskania kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty.

3 - specjalista w zakresie zarządzania informacją, rzecznik; praktyk sfery społeczno-politycznej i gospodarczej (analityk, edukator, doradca, itp.) - urzędnik administracji publicznej wszystkich szczebli, specjalista zatrudniony w partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, gospodarce, środkach społecznego komunikowania i szeroko rozumianym trzecim sektorze. II. Ramowy program studiów Nazwa przedmiotu Godz. Forma I. Przedmioty ogólnohumanistyczne (45 godz.) Filozofia 30 Egz. 2 Paradygmaty współczesnej humanistyki 15 /oc. II. Metodyka pracy naukowej (105 godz.) Podejścia badawcze w nauce o polityce 30 Egz. Informacja naukowa 15 Egz. 15 /oc. Metodologia badań stosunków międzynarodowych Metodologia badań medioznawczych 15 /oc. Studia regionalne Podstawy analizy statystycznej Warsztaty metodologiczne 3 15 Proseminarium doktorskie 4 15 III. Przedmioty specjalizacyjne blok A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLITOLOGII (135 godz.) Koncepcje teoretyczne politologii 30 Egz. Analiza porównawcza systemów politycznych 30 Egz. Antropologia polityki 15 Egz. Teorie integracji regionalnej 15 /oc. Współczesne kwestie społeczne 15 /oc. 15 /oc. Komunikowanie polityczne Nowe tendencje w prawie międzynarodowym 15 /oc. Kultura i cywilizacja w stosunkach międzynarodowych Strona3 2 Obowiązuje zdanie egzaminu doktorskiego. 3 Za zgodą kierownika studiów przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. 4 Słuchacz ma obowiązek przedstawienia wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej, popartej pozytywną opinią opiekuna naukowego.

4 Analiza polityki zagranicznej IV. Przedmioty specjalizacyjne blok B MODUŁY MONOGRAFICZNE 5 (75 godz.) Medioznawstwo i komunikacja społeczna (Instytut Dziennikarstwa) Ekonomika i zarządzanie mediami 15 /oc. Podstawy skutecznej komunikacji 15 /oc. Komparatystyka literacka i kulturowa 15 /oc. Kształtowanie wizerunku i stylistyka mediów 15 /oc. Kultura współczesnego języka polskiego 15 /oc. Nauki polityczne (Instytut Nauk Politycznych) Teorie władzy 15 /oc. Teorie demokracji 15 /oc. Teorie cywilizacji 15 /oc. Globalizacja we współczesnym świecie 15 /oc. Polityka jako zawód 15 /oc. Polityka społeczna i praca socjalna (Instytut Polityki Społecznej) Teoretyczne koncepcje w polityce społecznej 15 /oc. Europejski model społeczny 15 /oc. Metodologia badań polityki społecznej 15 /oc. Teoria i metodyka pracy socjalnej 15 /oc. Zarządzanie w sferze społecznej 15 /oc. Stosunki międzynarodowe (Instytut Stosunków Międzynarodowych) Teoretyczne aspekty zmiany w stosunkach międzynarodowych 30 /oc. Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych 30 /oc. Prawo Unii Europejskiej 15 /oc. Europeistyka (Katedra Europeistyki) Metodologia badań procesów integracji i UE 15 /oc. Teoretyczne aspekty integracji europejskiej 15 /oc. Reformy instytucjonalne UE 15 /oc. Strategia rozwoju zrównoważonego w polityce UE 15 /oc. UE w obliczu wyzwań współczesnego świata 15 /oc. Bezpieczeństwo państwa (Instytut Nauk Politycznych) Teorie władzy 15 /oc. Teoria bezpieczeństwa 15 /oc. Metodologia badań nad bezpieczeństwem państwa 15 /oc. Teorie współczesnego państwa 15 /oc. Strona4 5 Za zgodą kierownika studiów poszczególne przedmioty mogą być zrealizowane poza Uniwersytetem Warszawskim, także poprzez uczestnictwo w tzw. szkołach letnich dla doktorantów, organizowanych w kraju lub przez uczelnie zagraniczne. Dopuszczalna jest ponadto realizacja w formie kształcenia na odległość (kurs internetowy).

5 Dziedziny bezpieczeństwa 15 /oc. V. Seminaria doktorskie (120 godz.) Seminarium doktorskie /oc. VI. Kształcenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 7 (30 godz.) Metodyka nauczania w szkole wyższej 8 15 Egz. Hospitacje zajęć dydaktycznych 9 15 VII. Samokształcenie kierowane blok A PROGRAM PODSTAWOWY 10 Przedstawienie wstępnej koncepcji pracy doktorskiej Przedstawienie konspektu pracy doktorskiej Opublikowanie (złożenie do druku) noty recenzyjnej lub bibliografii tematycznej Opublikowanie (złożenie do druku) artykułu recenzyjnego Opublikowanie (złożenie do druku) artykułów naukowych 11 lub udokumentowany udział w badaniach terenowych 12 Inne formy aktywności naukowo-badawczej VIII. Samokształcenie kierowane blok B ALTERNATYWNY PROGRAM INDYWIDUALNY 13 Udział w krajowym programie (stażu) naukowym 14 Funkcja współpracownika w czasopiśmie naukowym 15 Udział w międzynarodowym programie (stażu) naukowym 16 Ukończenie kursu doskonalącego Zrealizowany grant organizacji pozarządowej Zrealizowany grant MNiSzW Zrealizowany grant międzynarodowy Funkcja redaktora w czasopiśmie naukowym 17 Ukończenie kursu kwalifikacyjnego Inne formy aktywności IX. Samokształcenie kierowane blok C ALTERNATYWNY PROGRAM PRACY ORGANIZACYJNEJ 18 Uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej Strona5 6 Seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego/promotora (lub indywidualna opieka tutorska). 7 Zalicza kierownik studiów na podstawie opinii promotora/opiekuna naukowego. 8 Za zgodą kierownika studiów przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość (kurs internetowy) lub samokształcenia kierowanego. Z realizacji przedmiotu są zwolnieni słuchacze legitymujący się kwalifikacjami pedagogicznymi zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty. 9 Obowiązuje przedłożenie arkuszy oceny hospitowanych form dydaktycznych. 10 Zalicza kierownik studiów. 11 Dopuszczalne są także rozdziały w pracach zbiorowych. 12 Badania terenowe przeprowadzone pod kierunkiem promotora/opiekuna zakończone przedłożeniem Raportu z badań. 13 Program indywidualny ustala i zalicza jego realizację kierownik studiów. 14 Na podstawie opinii kierownika projektu. 15 Tzw. czasopismo punktowane na podstawie opinii redaktora naczelnego. 16 Na podstawie opinii kierownika projektu. 17 Tzw. czasopismo punktowane na podstawie opinii redaktora naczelnego. 18 Program indywidualny ustala i zalicza jego realizację kierownik studiów.

6 Organizacja konferencji naukowej Organizacja szkoły letniej Prowadzenie strony internetowej przedmiotu studiów Inne formy aktywności Razem godzin sem. Przedmioty przewidziane programem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem. Egzaminy doktorskie, przewidziane odrębnymi przepisami, mają formę egzaminu komisyjnego. Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów są dla słuchaczy obowiązkowe. III. Szczegółowy plan studiów Rok I Semestr I Koncepcje teoretyczne politologii 30 Egz. Podejścia badawcze w nauce o polityce 30 Egz. Paradygmaty współczesnej humanistyki 15 /oc. Teorie integracji regionalnej 15 /oc. Samokształcenie kierowane Razem 90 Semestr II Filozofia 30 Egz. Informacja naukowa 15 Egz. Współczesne kwestie społeczne 15 /oc. 15 /oc. Studia regionalne Podstawy analizy statystycznej Proseminarium doktorskie Samokształcenie kierowane Razem 90 Do I roku studiów konieczne jest: złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej. zrealizowanie podstawowej kwerendy naukowej oraz przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. Strona6 19 Słuchacz ma obowiązek przedstawienia wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej, popartej pozytywną opinią opiekuna naukowego.

7 Rok II Semestr III Antropologia polityki 15 Egz. 15 /oc. Metodologia badań stosunków międzynarodowych Metodologia badań medioznawczych Ścieżki specjalizacyjne Przedmiot specjalizacyjny (1) /oc. Przedmiot specjalizacyjny (2) /oc. Seminarium doktorskie (1) /oc. Samokształcenie kierowane Przedstawienie konspektu pracy doktorskiej 23 Opublikowanie (złożenie do druku) noty recenzyjnej lub bibliografii tematycznej Razem sem. Semestr IV Analiza porównawcza systemów politycznych 30 Egz. Ścieżki specjalizacyjne Przedmiot specjalizacyjny (3) /oc. Przedmiot specjalizacyjny (4) /oc. Seminarium doktorskie (2) 30 /oc. Samokształcenie kierowane Opublikowanie (złożenie do druku) artykułu recenzyjnego Razem sem. Do II roku studiów konieczne jest: złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej przedstawienie zatwierdzonego przez promotora/opiekuna naukowego konspektu pracy doktorskiej; Strona7 20 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość. 21 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość. 22 Słuchacz ma obowiązek zrealizowania podstawowej kwerendy naukowej popartej pozytywną opinią opiekuna naukowego. 23 Zatwierdzony przez promotora/opiekuna naukowego. 24 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość. 25 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość.

8 zakończenie kwerendy naukowej, przedstawienie fragmentów rozprawy, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego; złożenie do druku co najmniej jednej noty recenzyjnej lub opracowanie bibliografii tematycznej; złożenie do druku co najmniej jednego artykułu recenzyjnego. Rok III Semestr V 15 /oc. Komunikowanie polityczne Nowe tendencje w prawie międzynarodowym Ścieżki specjalizacyjne Przedmiot specjalizacyjny (5) /oc. Seminarium doktorskie (3) 30 /oc. Kształcenie praktyczne Hospitacje zajęć dydaktycznych Warsztaty metodologiczne 28 Samokształcenie kierowane Opublikowanie (złożenie do druku) artykułu naukowego lub udokumentowany udział w badaniach terenowych 29 Razem sem. Semestr VI Metodyka nauczania w szkole wyższej 15 Egz. 15 /oc. Kultura i cywilizacja w stosunkach międzynarodowych Analiza polityki zagranicznej Ścieżki specjalizacyjne Seminarium doktorskie (4) 30 /oc. Kształcenie praktyczne Hospitacje zajęć dydaktycznych Warsztaty metodologiczne 31 Strona8 26 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. Dopuszczalna jest realizacja w formie kształcenia na odległość. 27 Hospitacje mogą być realizowane od IV semestru studiów. 28 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. 29 Badania terenowe przeprowadzone pod kierunkiem promotora/opiekuna zakończone przedłożeniem Raportu z badań. 30 Hospitacje mogą być realizowane od IV semestru studiów.

9 Samokształcenie kierowane Opublikowanie (złożenie do druku) artykułu naukowego lub udokumentowany udział w badaniach terenowych 32 Razem sem. Do III roku studiów konieczne jest: złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej odbycie zajęć praktycznych (hospitacje lub/i współprowadzenie zajęć dydaktycznych) w wymiarze wymaganym programem studiów; złożenie do druku co najmniej dwóch artykułów naukowych; przedstawienie fragmentów rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią promotora/opiekuna naukowego. * * * Po każdym semestrze słuchacz uzyskuje w indeksie i na karcie egzaminacyjnej wpisy z egzaminów i zaliczeń. Słuchaczy obowiązuje rozliczenie roczne. Do 30 września każdego roku akademickiego słuchacz ma obowiązek złożyć kierownikowi studiów: wypełniony indeks i dwie karty egzaminacyjne, sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej w mijającym roku akademickim, w którym umieszcza się informacje o: postępach w realizacji prac nad rozprawą doktorską, odbytych zajęciach praktycznych (hospitacjach lub/i warsztatach metodologicznych), innych formach aktywności (udział w konferencjach, życiu naukowym Uczelni, itp.). Sprawozdanie winno być zatwierdzone przez promotora/opiekuna naukowego. * * * Zaliczenie III roku studiów jest równoznaczne z ukończeniem całych studiów i upoważnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich. IV. Przewód doktorski Egzaminy doktorskie Nazwa przedmiotu Nauka o polityce Egzamin z dyscypliny podstawowej 33 Egzamin z dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia) Egzamin z języka obcego nowożytnego Dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy Forma Egzamin komisyjny Strona9 31 Za zgodą kierownika studium przedmiot może być zrealizowany poza Uniwersytetem Warszawskim, także zagraniczne. 32 Badania terenowe przeprowadzone pod kierunkiem promotora/opiekuna zakończone przedłożeniem Raportu z badań. 33 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie pracy doktorskiej i jej zaakceptowanie przez promotora. Rozprawa doktorska musi spełniać wymagania określone w Ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pózn. zm).

10 Zakres egzaminu z Nauki o polityce Standard wiedzy politologicznej 34 Nauka o państwie i polityce Historia instytucji politycznych Historia Polski XX wieku Międzynarodowe stosunki polityczne Polityka społeczna Psychologia i socjologia polityki Integracja europejska System polityczny RP Systemy medialne Współczesne systemy polityczne Egzamin Przewód doktorski Fazy przewodu doktorskiego Otwarcie przewodu doktorskiego Wyznaczenie komisji ds. przewodu doktorskiego Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Nadanie stopnia naukowego doktora Podmiot odpowiedzialny Rada Wydziału Komisja Rady Wydziału Rada Wydziału Strona10 34 Z obowiązku poszczególnych bloków problemowych zwalnia uwierzytelnione w indeksie studiów I, II stopnia bądź studiów podyplomowych zaliczenie na ocenę (co najmniej ocena dobra) lub egzamin.

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo