Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"

Transkrypt

1 mgr inż. Grzegorz Sypek Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Prezentacja komputerowego programu doborowego firmy SMAY dla projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W artykule przedstawiono charakterystykę oraz możliwości pierwszego w pełni polskiego komputerowego narzędzia wspomagającego proces projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę poprawności działania programu, jakość interfejsu graficznego oraz prezentację i zapis wyników obliczeń pod kątem praktycznego zastosowania w procesie tworzenia projektu. Dla zobrazowania i szczegółowej prezentacji dostępnych funkcji programu w artykule opisano najważniejsze etapy algorytmu doborowego oraz zamieszczono szereg przykładów doboru różnych elementów instalacji wentylacyjnej. Powszechnie wiadomo, że obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama różnorodnych programów wspomagających proces projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, których zastosowanie znacznie ułatwia tworzenie projektu oraz skraca czas jego wykonania. Ważną grupę takich narzędzi stanowią komputerowe programy umożliwiające dobór poszczególnych elementów instalacji zgodnie z wymaganiami projektanta. Komputerowe wspomaganie procesu doboru wydaje się nie tylko jak najbardziej uzasadnione, ale także coraz częściej wręcz nieodzowne. Jak pokazuje praktyka zastosowanie komputerowych narzędzi w procesie tworzenia projektu zwiększa w istotny sposób wydajność pracy. Dotychczas na rynku polskim powszechnie obecne były programy producentów zagranicznych, niekiedy dostępne z polskojęzycznym interfejsem użytkownika. Monopol firm zagranicznych przełamała krakowska firma SMAY tworząc pierwsze w pełni polskie komputerowe narzędzie doborowe. Prace nad programem ukończono w listopadzie 2005 roku, prezentacja dotyczy zupełnie nowej działającej w środowisku Windows aplikacji zawierającej aktualne bazy danych wszystkich produktów oferowanych przez firmę SMAY. W dalszej części artykułu zaprezentowane i omówione zostaną najważniejsze z punktu widzenia projektanta możliwości programu, ze szczególnym uwzględnieniem procedury doborowej oraz możliwości edycji uzyskanych wyników. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, czytelny i standardowy dla programów działających w środowisku Windows, dlatego też obsługa programu jest stosunkowo prosta i nie powinna nastręczać trudności nawet początkującym użytkownikom komputera. Dzięki zastosowaniu programu proces doboru elementów instalacji oraz urządzeń jest znacznie uproszczony i prawie w pełni zautomatyzowany. Program oprócz wykonywania operacji doboru umożliwia automatycznie tworzenie projektu wraz z pełną specyfikacją poszczególnych elementów instalacji, co również stanowi jego niewątpliwą zaletę. Po uruchomieniu programu użytkownikowi wyświetla się okno główne programu o nazwie Dobór urządzeń [Rys. 1], podzielone na dwie zakładki: 1

2 Rys. 1 Okno główne Dobór urządzeń programu SMAY Dobór jest to podstawowy tryb pracy programu uruchamiany domyślnie przy jego starcie Zakładka ta umożliwia dobór urządzenia zgodnie z wymaganiami zadanymi określonymi przez projektanta. Pierwszym etapem jest wybór rodzaju urządzenia z ilustrowanej listy widocznej w lewej części ekranu. W bazie danych programu znajdują się kompletna oferta produkcyjna firmy SMAY, program umożliwia dobór następujących urządzeń: Przepustnice Klapy przeciwpożarowe Regulatory przepływu VAV Tłumiki Prefabrykaty Kratki Nawiewniki Elementy zakończające Akcesoria do montażu Aparaty grzewczo-wentylacyjne Po dokonaniu wyboru jednego z powyższych urządzeń program wyświetla w centralnej części ekranu zespół komórek edycyjnych, których wypełnienie jest wymagane dla rozpoczęcia procedury doboru. Każda komórka odpowiada pewnym parametrom pracy urządzenia, zwykle nie jest konieczne wypełnianie wszystkich komórek, jednakże podanie jak największej liczby parametrów pozwala zawęzić znacznie obszar poszukiwań i ograniczyć liczbę wyników wyszukiwania. Po zakończeniu przeszukiwania bazy danych programu zostaje wyświetlona w postaci tabeli lista urządzeń spełniających zadane parametry pracy. Zwykle tabela zawiera kilka lub nawet kilkanaście pozycji, zadaniem projektanta jest w tym momencie wybór optymalnego rozwiązania z listy wyników oraz dodanie go do projektu. W lewej dolnej części ekranu znajduje się okienko, w którym wyświetlana jest numeracja poszczególnych dobieranych elementów instalacji. Numeracja prowadzona jest automatycznie przez program, projektant ma jednak możliwość ustalenia jej postaci oraz określenie punktu rozpoczęcia numeracji. Widać, zatem że pomimo automatyzacji procesu doboru urządzenia decyzja ostateczna należy do projektanta instalacji. Na tym etapie wymagane jest pewne doświadczenie projektowe, które pozwala na wybór optymalnego pod względem ergonomicznymi i ekonomicznym rozwiązania. Cały proces doboru jest elastyczny, bazy danych można przeszukiwać zarówno pod kątem parametrów pracy jak i wymiarów urządzeń. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich okienek. Niekiedy wystarczy podać tylko jeden charakterystyczny parametr pracy urządzenia, aby otrzymać obszerną tabelę wyników. Postać tabeli wyników może być modyfikowana przez projektanta za pomocą zakładki Opcje wyświetlania wyników [Rys. 2]. 2

3 Rys.2 Przykładowe opcje wyświetlania wyników dla przepustnic Korzystając z powyższego menu rozwijalnego projektant może zaznaczyć, które parametry dobranego urządzenia mają być wyświetlone w poszczególnych kolumnach tabeli wyników wyszukiwania. Postać tego menu jest uzależniona od rodzaju dobieranego urządzenia. Dodatkowo dzięki zakładce Rysunek z wymiarami istnieje możliwość wyświetlenia zwymiarowanego rysunku każdego z urządzeń pochodzących z typoszeregu produkcyjnego firmy SMAY umieszczonego w bazie danych programu. Funkcja ta jest przydatna, gdyż dzięki niej istnieje możliwość zapoznania się z ogólnym schematem konstrukcyjnym i gabarytami dobieranego urządzenia. Na uwagę zasługuje zastosowanie przez autora programu dwóch tzw. kontrolek logicznych, które w istotny sposób wpływają na jakość procesu doboru. Za ich pomocą możliwe jest ustalenie obszaru poszukiwań wartości zadanego parametru pracy urządzenia, jest to jednoznaczne z wprowadzeniem pewnej odchyłki dopuszczalnej. W programie zastosowano dwa rodzaje opisanych poniżej kontrolek logicznych: Kontrolki obustronnego zawężania zakresu umieszczone po prawej stronie komórek przeznaczonych do wypełnienia przez projektanta w postaci przycisku ±. Zastosowanie tej kontrolki powoduje, że poszukiwana ściśle określona liczbowa wartość parametru pracy urządzenia zastąpiona zostaje pewnym określonym przez projektanta obustronnie domkniętym przedziałem. Przedział ten obejmuje zarówno wartości mniejsze, jak i większe od zadanej Kontrolki jednostronnego zawężania zakresu - umieszczone po lewej stronie komórek przeznaczonych do wypełnienia przez projektanta w postaci przycisku = (<=; >=). Zastosowanie tej kontrolki powoduje, że poszukiwana ściśle określona liczbowa wartość parametru pracy urządzenia zastąpiona zostaje pewnym określonym przez projektanta jednostronnie domkniętym przedziałem. Zależnie od wybranej opcji poszukiwania prowadzone są również w obszarze wartości mniejszych lub większych od zadanej Podczas wprowadzania danych do poszczególnych komórek przed rozpoczęciem procedury doboru program ustawia domyślne jednostki, w których wyrażane są wartości parametrów pracy urządzenia. Program umożliwia zmianę jednostki, w której wyrażana jest wartość określonego parametru. Zmiana taka ma charakter globalny i dotyczy całej aktualnej zakładki. Zmiana jednostki wyświetlanej jest bardzo prosta i odbywa się poprzez kliknięcie przycisku etykiety danej wielkości, znajdującej się po lewej stronie wypełnianej komórki. Po zakończeniu procedury doboru wybranego urządzenia należy przejść do zakładki Projekt. Przejście pomiędzy poszczególnymi zakładkami odbywa się za pomocą podpisanych przycisków znajdujących się w lewej dolnej części ekranu. Projekt - jest to wtórny tryb pracy programu, w którym tworzona jest specyfikacja dobranych przez projektanta elementów instalacji. Specyfikacja tworzona jest automatycznie przez 3

4 program doborowy i wyświetlana w postaci tabeli zbiorczej [Rys. 3]. Projektant ma możliwość opatrzenia każdego z zatwierdzonych elementów stosownym do potrzeb komentarzem Rys. 3 Zakładka Projekt Tabela specyfikacji Zatwierdzone przez projektanta w zakładce Dobór elementy instalacji lub urządzenia są przenoszone przez program do zbiorczej tabeli i dodawane do specyfikacji. Numeracja elementów każdego ciągu wentylacyjnego jest prowadzona automatycznie. Projektant może dowolnie określić i zmieniać punkt początkowy rozpoczęcia numeracji. Automatyczne tworzenie tabeli specyfikacji poszczególnych elementów instalacji stanowi istotne ułatwienie zarówno dla projektanta, jak i dla producenta urządzeń znacznie upraszczając wykonanie kompleksowej wyceny całości projektu. Dodatkowo w tabeli specyfikacji program umieszcza automatycznie określany przez producenta kod produktu, co ułatwia składania zamówienia. Przydatną funkcją programu jest Eksport wyników w postaci danych zapisanych w pliku *.csv, plik taki może być edytowany w programie MS Excel. Ułatwia to w istotny sposób obróbkę wyników, dodatkowo pozwala na ich przeglądanie w miejscu, w którym projektant nie ma dostępu do programu doborowego SMAY. Prezentowany program doborowy przeznaczony jest dla praktyków, dlatego właśnie postawiono na maksymalne uproszczenie i skrócenie procedury doboru rezygnując z mało istotnych detali. Jednakowoż dla każdego z dobieranych elementów instalacji możliwe jest określenie dodatkowych parametrów, które mogą być istotne z punktu widzenia poprawności jego działania. Poniżej wyszczególniono urządzenia, których dobór umożliwia prezentowany program razem z ich krótkim opisem. Dla niektórych urządzeń zamieszczono proste przykłady obliczeniowe, wraz z graficzną ilustracją wyników generowanych przez program. Algorytm postępowania w przykładach obliczeniowych jest podobny dla każdego z urządzeń, kolejne jego etapy zostały wymienione w pierwszym przykładzie obliczeniowym dotyczącym doboru przepustnicy. Istotne różnice polegają jedynie na liczbie niezbędnych do podania parametrów pracy poszczególnych urządzeń oraz postaci tabeli wyników wyszukiwania. Dlatego właśnie w kolejnych przykładach ograniczono się tylko do nakreślenia problemu oraz prezentacji wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu programu SMAY. Przepustnice - program umożliwia dobór szerokiej gamy przepustnic oraz klap zwrotnych o zróżnicowanych gabarytach. Możliwy jest także dobór nastawy przepustnicy regulacyjnej stosownej do wymaganego spadku ciśnienia. Aby otrzymać wartość nastawy konieczne jest określenie wielkości strumienia objętościowego powietrza. Dla umieszczonych w bazie danych programu przepustnic możliwe jest określenie rodzaju napędu z menu rozwijalnego zakładki Rodzaj napędu oraz szeregu innych parametrów w zależności od rodzaju wykonania urządzenia (Rodzaj obudowy, pióra, sprzężenia, mechanizm). Dodatkowo dla przepustnic wielopłaszczyznowych z łopatkami przeciwbieżnymi i przepustnic ALM dostępne są zakładki z nomogramami pozwalającymi ocenić Wielkość ucieczek powietrza oraz Dopuszczalną różnicę ciśnień Przykład obliczeniowy 1: Dobrać przepustnicę regulacyjną typu B z siłownikiem do okrągłego kanału o średnicy D = 400 [mm] z nastawą umożliwiającą zdławienie ciśnienia d p = 100 [Pa], gdy strumień objętościowy wynosi V t = 2000 [m 3 /h]. 4

5 Uniwersalny algorytm postępowania przy doborze: Z ilustrowanej listy urządzeń w lewej części ekranu należy wybrać rodzaj, a następnie typ urządzenia Kolejny etap stanowi wypełnienie wymaganych do rozpoczęcia procesu doboru komórek edycyjnych, które widnieją w centralnej części ekranu. Liczba komórek oraz ich zawartość różnią się dla poszczególnych urządzeń. Dodatkowo korzystając z zakładek wraz z menu rozwijalnym należy podać szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania urządzenia oraz akcesoriów dodatkowych Do całkowitego wykasowania danych z komórek służy przycisk Wyczyść filtry Po wykonaniu powyższych czynności można uruchomić procedurę doboru przycisk Szukaj W następnym etapie wyświetlona zostaje stabelaryzowana lista wyników przeszukiwania baz danych zaimplementowanych w programie. Poszczególne kolumny tabeli zawierają zestawienie najważniejszych gabarytów oraz podstawowych parametrów pracy dostępnych urządzeń spełniających kryteria wyszukiwania Projektant wybiera z listy urządzenie najlepiej spełniające wymagania określone w projekcie, a następnie klikając na nim prawym klawiszem myszy wybiera z podręcznego menu rozwijalnego opcję Dodaj do projektu Pierwsze dobrane urządzenie zostaje standardowo opatrzone etykietą N-1-1, oznacza to że urządzenie należy do ciągu wentylacyjnego numer 1 i znajduje się w nim na pozycji 1 Tworzona automatycznie tabela specyfikacji poszczególnych elementów projektu jest dostępna w zakładce Projekt Indywidualny algorytm postępowania przy doborze przepustnicy: Z listy ilustrowanej należy wybrać przepustnicę jednopłaszczyznową typu B Do odpowiednich komórek edycyjnych wprowadzić dane z treści przykładu Wybrać przycisk Szukaj Program wyświetli tylko jedno urządzenie spełniające kryterium wyszukiwania, wraz z zespołem istotnych parametrów pracy [Rys. 4] Kolejny etap to dodanie urządzenia do projektu i w razie potrzeby opatrzenie go stosownym komentarzem Po zatwierdzeniu wyboru urządzenia jest ono automatycznie dodawane do projektu i umieszczane w tabeli specyfikacji Rys. 4 Przykładowa tabela doborowa przepustnicy regulacyjnej typu B 5

6 Klapy przeciwpożarowe - zastosowanie programu umożliwia dobór klap o przekroju prostokątnym, dostępne są dodatkowo opcje dotyczące specjalnego wykonania urządzenia (stal nierdzewna), rodzaju napędu (sprężyna, siłownik BELIMO), wersji (prawa/lewa) oraz wyposażenia w złącze stykowe do łączenia z urządzeniami zasilającymi i komunikacyjnymi. Program doborowy oblicza także prędkość powietrza przepływającego przez klapę, towarzyszący mu spadek ciśnienia oraz hałas powstający przy przepływie powietrza przez wybraną klapę. Aby uzyskać wartości liczbowe wymienionych parametrów pracy urządzenia konieczne jest zadanie wielkości strumienia objętościowego powietrza Regulatory VAV - program umożliwia dobór regulatorów VAV zarówno o przekroju kołowym, jak i prostokątnym. Kryterium doboru regulatora jest podanie wartości maksymalnych i minimalnych strumienia objętościowego powietrza lub maksymalnej i minimalnej prędkości strumienia powietrza w przekroju. Po zakończeniu procedury wyszukiwania program wyświetla istotne parametry pracy urządzenia, takie jak: strata ciśnienia oraz poziom hałasu (na wylocie z regulatora oraz do otoczenia) w przypadku maksymalnego otwarcie przepustnicy (V tmax ) oraz minimalnego otwarcie przepustnicy (V tmin ) Przykład obliczeniowy 2: Dobrać regulator VAV do kanału o przekroju kołowym i średnicy D n = 250 [mm] w wersji z izolacją cieplnoakustyczną, gdy maksymalna prędkość powietrza w przekroju wynosi W max = 6 [m/s], minimalna natomiast W min = 2 [m/s]. Ciśnienie w kanale wentylacyjnym przed regulatorem wynosi p = 150 [Pa]. Rys. 5 Przykładowa tabela doborowa regulatora VAV Tłumiki akustyczne - wśród dostępnych w programie opcji znajduje dobór płytowych oraz rurowych tłumików akustycznych. Aby zawęzić obszar poszukiwań konieczne jest podanie wartości liczbowych szeregu parametrów pracy urządzenia. Podstawowe kryteria doboru tłumika to strumień objętościowy powietrza, prędkość przepływu powietrza w przekroju lub powierzchnia efektywna A eff [m 2 ], dodatkowo można określić gabaryty tłumika, jego masę oraz rodzaj kulisy i wymagane tłumienie w poszczególnych pasmach częstotliwości, a także rodzaj połączenia dla tłumików rurowych. Przy doborze tłumika należy zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę tłumienia, zwykle przy wypełnianiu stosownych komórek konieczne jest korzystanie z kontrolek logicznych. Bardzo ważnym parametrem pracy tłumika wyświetlanym przez program doborowy jest poziom szumów własnych L w [db(a)] zależnych od prędkości przepływu powietrza i generowanych przez tłumik przy turbulentnym przepływie powietrza. Parametr ten jest istotny z punktu widzenia komfortu akustycznego przyszłych użytkowników instalacji. Program doborowy wylicza także rzeczywistą prędkość przepływu powietrza przez tłumik oraz spadek ciśnienia na tłumiku 6

7 Prefabrykaty - dzięki zastosowaniu programu możliwy jest dobór szerokiej gamy prefabrykatów wentylacyjnych, takich jak: przewody SPIRO, łuki segmentowe, zwężki symetryczne i niesymetryczne oraz trójniki 90 o. Dobór tego rodzaju elementów instalacji jest bardzo prosty, zwykle wystarczy podać strumień objętościowy powietrza przepływającego przez dany element i wybrać z menu rozwijalnego jego wymiar charakterystyczny. Dodatkowo należy określić rodzaj wykonania elementu (z uszczelką lub bez). W przypadku trójników konieczne jest także określenie sposobu rozdziału powietrza. Program doborowy nie tworzy tutaj listy elementów, podaje natomiast jedno konkretne rozwiązanie. W tabeli wyników oprócz gabarytów dobranych elementów program podaje także spadek ciśnienia na poszczególnych elementach Kratki - program umożliwia elastyczny dobór kratek nawiewnych, wywiewnych oraz wyrównawczych z szerokiej oferty produkcyjnej firmy SMAY. Z menu zakładki Rodzaj kratki należy przede wszystkim wybrać jej rodzaj (nawiewna/wywiewna) oraz podać wartości wymaganych do rozpoczęcia procesu doboru parametrów pracy. Lista tych parametrów w odniesieniu do kratek wentylacyjnych jest bardzo obszerna, podstawę stanowi zadanie wartości strumienia objętościowego powietrza przepływającego przez kratkę lub jego prędkości efektywnej. Dodatkowo, aby zawęzić obszar poszukiwań można podać szereg innych parametrów takich jak: gabaryty oraz masa kratki, prędkość rzeczywista w przekroju, prędkość w odległości Z od kratki, zasięg strugi powietrza, różnica temperatur nawiewu, strata ciśnienia przy przepływie przez kratkę, poziom natężenia dźwięku oraz ugięcie strugi powietrza i tłumienie w poszczególnych pasmach częstotliwości. Przy zadawaniu wartości wymienianych parametrów konieczne jest zwykle wykorzystanie kontrolek logicznych. Za pomocą zakładki Akcesoria możliwe jest wyposażenie kratki w króciec do podłączanie przewodów SPIRO oraz przepustnicę. Istnieje też możliwość dodania do kratki skrzynki rozprężnej o określonych przez projektanta gabarytach, za pomocą zakładki Skrzynka rozprężna. Dodatkowo możliwe jest dokonanie wyboru rodzaju siatki ochronnej kratki wentylacyjnej zakładka Rodzaj siatki oraz wybór profilu wykonania i rodzaju wykończenia kratki. W omawianym programie doborowym występują także komórki, które pozwalają na określenie odległości górnej krawędzi kratki od sufitu oraz kąta ustawienia kierownicy i stopnia otwarcia przepustnicy. Tak szeroka grupa parametrów, których wielkość może być określana zgodnie z wymaganiami projektanta pozwala na bardzo precyzyjny, dopasowany do lokalnych potrzeby wybór stosownego modelu kratki Przykład obliczeniowy 3: Dobrać aluminiową kratkę nawiewną ALS, gdy strumień objętościowy powietrza wynosi V t = 300 [m 3 /h]. Wysokość kratki H <= 200 [mm], prędkość przepływu powietrza V z <= 0,3 [m/s] w odległości Z = 6 [m] od kratki. Poziom natężenia dźwięku L w <= 21 [db(a)], natomiast poziom hałasu w paśmie 250 [Hz] nie może przekraczać 21 [db]. Kratka ma zostać wyposażona w nasadkę do przewodów SPIRO o średnicy 300 [mm], przepustnicę szczelinową o stopniu otwarcia wynoszącym 100 [%], mocowanie na zatrzask z filtrem. Wymagana odległość od sufitu wynosi 0,7 [m], a kąt ustawienia kierownicy wynosi 45 o. 7

8 Rys. 6 Przykładowa tabela doborowa nawiewnej kratki wentylacyjnej ALS Nawiewniki - przy zastosowaniu prezentowanego programu możliwy jest także dobór wszystkich nawiewników oferowanych prze firmę SMAY. Dobór nawiewników podobnie jak omawiany powyżej dobór kratek wentylacyjnych jest bardzo elastyczny, program charakteryzuje się duża tolerancją w odniesieniu do liczby zadawanych parametrów urządzenia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach podanie wartości dużej liczby parametrów znacznie zawęża obszar poszukiwań. Oprócz nawiewników wirowych program umożliwia dobór sufitów nawiewnych oraz anemostatów kołowych. Urządzenia z tej grupy mogą być wyposażone w filtr absolutny. Istnieje także możliwość śledzenia rozkładu strumienia powietrza opuszczającego nawiewnik, dzięki zakładce Schematyczny rozkład strumienia. Podstawowym parametrem, na który dobierany jest nawiewnik jest przepływający przezeń strumień objętościowy powietrza. Dodatkowo można zaznaczyć w poszczególnych komórkach edycyjnych wartości następujących parametrów: gabaryty nawiewnika, odległości pomiędzy nawiewnikami, wysokość od sufitu i prędkość na tej wysokości, zasięg strugi i prędkość strugi w odległości równej zasięgowi, strata ciśnienia na nawiewniku oraz poziom hałasu. Konieczne jest określenie przeznaczenia nawiewnika, za pomocą zakładki Przeznaczenie (nadmuch lub wyciąg). Program wyposażono w szereg dodatkowych zakładek pozwalających na precyzyjną konfigurację nawiewnika. Istnieje zatem możliwość określenia kształtu płyty czołowej nawiewnika zakładka Płyta czołowa, sposobu mocowania zakładka Mocowanie, rodzaju króćca przyłączeniowego zakładka Położenie króćca przyłączeniowego, dodanie przepustnicy o zadanym stopniu otwarcia oraz zamówienie nawiewnika w wersji specjalnej zakładka Wykonanie specjalne Elementy zakończające - podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych rodzajów urządzeń, tak i w tym wypadku baza danych jest obszerna. Możliwy jest dobór szerokiego asortymentu elementów, czerpni oraz wyrzutni, podstaw i przejść dachowych, żaluzji i wywietrzaków. Priorytetowe parametry w procesie doboru urządzenia to podobnie jak poprzednio strumień objętościowy powietrza oraz prędkość przepływu powietrza przez dany element. Dodatkowo ważne jest określenie wymaganych gabarytów elementów. Program zapewnia możliwość zamówienia specjalnego wykonania niektórych elementów zakończających zakładka Wykonanie, jak również zadanie rodzaju regulacji zakładka Regulacja. Dla króćców elastycznych istnieje możliwość dodatkowego uzbrojenia zakładka Uzbrojenie Przykład obliczeniowy 4: Dobrać wykonaną z blachy nierdzewnej wyrzutnię ścienną dla przepływającego strumienia objętościowego powietrza V t = 1000 [m 3 /h], Wymagane wymiary wyrzutni: A = 600 [mm], B = 600 [mm]. 8

9 Rys. 7 Przykładowa tabela doborowa wyrzutni ściennej Akcesoria do montażu - na pochwałę zasługuje umieszczenie w bazie danych programu prostych, ale niezbędnych przy realizacji projektu akcesoriów montażowych, takich jak: taśmy, uszczelki samoprzylepne, klamry zaciskowe oraz zawieszenia dla przewodów prostokątnych i okrągłych. W odniesieniu do wymienionych elementów trudno mówić o doborze, jednak możliwość przeglądu oferty tego typu rozwiązań w oknie programu komputerowego z całą pewnością wpływa korzystnie na jego użyteczność. W programie podane są wymiary elementów montażowych oraz ich liczba w opakowaniu. Program wyświetla kody odpowiadające poszczególnym elementom montażowym, co ułatwia składanie zamówienia Aparaty grzewczo-wentylacyjne program umożliwia dobór szerokiej gamy urządzeń o zróżnicowanej wydajności cieplnej i wentylacyjnej. Aparaty w zależności od rodzaju wymiennika ciepła i przeznaczenia podzielone zostały na trzy omówione osobno zasadnicze grupy. Przy doborze aparatów grzewczo-wentylacyjnych program wykorzystuje zaimplementowane w kodzie źródłowym zależności termodynamiczne wiążące w sobie zadawane przez użytkownika parametry. W zależności od tego, które parametry zostaną podane program wylicza i podaje odpowiadające im wartości wynikowe Aparaty z nagrzewnicą wodną w przypadku tej grupy urządzeń w podstawowych komórkach edycyjnych można podać wartości następujących parametrów: Moc cieplna wymiennika Q [kw] lub strumień objętościowy powietrza V t [m 3 /h] Temperatura wody zasilającej wymiennik t wz, [ o C] Temperatura wody opuszczającej wymiennik t wp, [ o C] Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika t p1, [ o C] Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika t p2, [ o C] W programie istnieje możliwość dodania komory mieszania, wtedy pojawiają się dodatkowe wielkości: Temperatury wlotowe powietrza t p1 (1), t p1 (2), [ o C] Strumienie powietrza odpowiadające tym temperaturom V t1 (1), V t1 (2), [m 3 /h] Istnieją trzy podstawowe warianty procedury doboru aparatów z nagrzewnicą wodną polegające na: Zadaniu wartości Q, t wz, t wp, t p1 program wylicza V t oraz t p2 i wyświetla listę urządzeń spełniających podane wymagania Zadaniu wartości V t, t wz, t wp, t p1 program wylicza Q oraz t p2 i tworzy listę urządzeń, które spełniają określone przez użytkownika kryteria 9

10 Bezpośrednim wyborze wielkości oraz typu wymiennika i określeniu parametrów dodatkowych. Wybór jest dokonywany z menu rozwijalnych odpowiednich zakładek. Nie jest konieczne podawanie wartości parametrów pracy urządzenia. Z menu zakładki Wybór wielkości i typu wymiennika można wybrać szereg opcji dotyczących gabarytów oraz rodzaju konstrukcji wymiennika ciepła. Dodatkowo istnieje możliwość zadania rodzaju silnika wentylatora (jednofazowy/trójfazowy) zakładka Silnik wentylatora oraz sposobu montażu aparatu (stropowy/naścienny) zakładka Montaż Prezentowany program doborowy przewiduje także możliwość wyposażenia urządzeń w dodatkowe elementy po stronie ssawnej i tłocznej. Na rurociągu tłocznym istnieje możliwość montażu żaluzji nawiewnych oraz dyszy wylotowej. Po stronie ssawnej wyposażenie dodatkowe jest dużo bogatsze, urządzenie może zostać wyposażone we wspomnianą wcześniej komorę mieszania (izolowaną/nieizolowana), filtr, króciec elastyczny, siatkę ochronną i czerpnię (ścienną/dachową). Należy pamiętać, że wyposażenie dodatkowe zwiększa opory przepływu powietrza, a tym samym wpływa na spadek wydajności maksymalnej wentylatora. Istotny jest także fakt, że wielkości strumienia objętościowego powietrza V t oraz strumienia ciepła Q nie są niezależne i są ze sobą sprzężone, dlatego nie ma możliwości jednoczesnego zadania przez użytkownika ich wartości. Wynika to bezpośrednio z postaci zależności termodynamicznych wykorzystywanych przez program w procesie doboru. Przykład obliczeniowy 5: Dobrać aparat grzewczo wentylacyjny z komorą mieszania izolowaną, wyposażony w konsolę montażową, żaluzję, króciec elastyczny i czerpnię ścienną, dla zadanych poniżej parametrów: Ilość powietrza świeżego: V t (1) [m3/h] = 1000, o temperaturze t p1 (1) [ C] = - 20 Ilość powietrza cyrkulacyjnego: V t (2) [m3/h] = 1000, o temperaturze t p2 (2) [ C] = 10 Temperatura wody zasilającej: t wz [ C] = 80 Temperatura wody na powrocie t wz [ C] = 60 Rys. 8 Przykładowa tabela doborowa aparatu grzewczo-wentylacyjnego 10

11 Aparaty z nagrzewnicą elektryczną w przypadku tej grupy urządzeń w podstawowych komórkach edycyjnych można podać wartości następujących parametrów: Moc cieplna wymiennika Q [kw] lub strumień powietrza V t [m 3 /h] Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika t p1 [ o C] Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika t p2 [ o C] Z uwagi na konstrukcję i sposób działania wymiennika ciepła liczba zadawanych parametrów jest mniejsza. W zależności od tego jakie parametry poda użytkownik program komputerowy realizuje trzy warianty procedury doborowej: Zadanie wartości Q, V t, t p1 program wylicza t p2 i wyświetla stosowną listę urządzeń Zadanie wartości Q, t p1, t p2 program wylicza V t i wyświetla stosowną listę urządzeń Zadanie wartości V t, t p1, t p2 program wylicza V t i wyświetla stosowną listę urządzeń Podobnie jak dla aparatów z nagrzewnicą wodną istnieje możliwość dodania komory mieszanie i takiego samego wyposażenia dodatkowego po stronie tłocznej i ssawnej identyczne zakładki. Aparaty strefowego odzysku ciepła program umożliwia także dobór urządzeń tego rodzaju, stosowanych głównie w obiektach o dużej kubaturze w celu niwelowania pionowego gradientu temperatury. Zwykle działanie to polega na przemieszczaniu ogrzanego powietrza do strefy przebywania ludzi. Aby dobrać tego rodzaju aparat należy podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów urządzeń podać wartości określonych parametrów poszukiwanego rozwiązania, czyli wypełnić komórki edycyjne. Podanie większej liczby parametrów znacznie zawęża obszar poszukiwań. Podstawowe wielkości na podstawie których realizowana jest procedura doboru to: średnica aparatu i kąt otwarcia nawiewnika. Dodatkowo za pomocą odpowiednich zakładek użytkownik może określić sposób wykonania urządzenia (standardowe/z nagrzewnicą elektryczną) oraz wyposażenie (przewód SPIRO) Przykład obliczeniowy 6: Dobrać aparat strefowego odzysku ciepła o średnicy A = 400 [mm], z nagrzewnicą elektryczną i przewodem SPIRO. Kąt otwarcia nawiewnika α = 60 o. Rys. 9 Przykładowa tabela doborowa aparatu strefowego odzysku ciepła 11

12 Jak wspomniano we wstępie do artykułu prezentowany komputerowy program doborowy firmy SMAY stanowi ciekawą alternatywę dla zagranicznych aplikacji tego rodzaju. Niewątpliwie narzędzie to jest godne polecenia ze względu na przejrzysty interfejs użytkownika, prostą i szybko przeprowadzaną procedurę doboru oraz obszerne bazy danych urządzeń. Jako podsumowanie prezentacji zestawiono wymienione w treści artykułu, najistotniejsze z punktu widzenia praktycznej użyteczności zalety programu: Pierwsze w pełni polskie komputerowe narzędzie doborowe z obszerną bazą danych urządzeń Niewielkie wymagania sprzętowe Program przeznaczony dla praktyków, umożliwia elastyczny dobór szerokiej gamy urządzeń Umożliwia zadanie dużej liczby parametrów pracy urządzenia, co ułatwia precyzyjny dobór Program wylicza i wyświetla istotne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania dobieranego urządzenia wielkości Procedura doboru jest wykonywana szybko i sprawnie Program tworzy projekt i tabelę specyfikacji poszczególnych elementów instalacji, co ułatwia składanie zamówienia oraz wycenę Możliwy jest eksport zapisanych wyników oraz ich obróbka w programie MS Excel W programie dostępne są obszerne pliki Pomocy, podobnie jak całe menu w języku polskim 12

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Interfejs, poruszanie si po programie.

Interfejs, poruszanie si po programie. Instrukcja programu Pogram Kalkulator słuŝy jako pomoc w prawidłowym doborze kratek wentylacyjnych do projektowanych instalacji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe prezentowane charakterystyki kratek wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air

5/9/PL/10. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ RN. The art of handling air 5/9/PL/10 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ RN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary 4 Dane aerodynamiczne i akustyczne Szybki dobór 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki Cennik urządzeń wentylacyjnych Anemostaty i kratki A-TEC Systemy Instalacyjne Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 31 tel. (058) 309 10 97, tel./fax (058) 322 10 97 e-mail: a-tec@a-tec.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulator stałego przepływu powietrza

Regulator stałego przepływu powietrza 5/9.2/PL/6 Regulator stałego przepływu powietrza Typ VFL do instalowania wewnątrz przewodów wentylacyjnych Spis treści VFL Opis 3 Wymiary Ciężary 3 Oznaczenia 4 Dane techniczne 4 Dane akustyczne 4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF PELICANTM CE HF Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją to kwadratowa kratka wyciągowa przeznaczona do montażu w suficie. Kratka może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Wywiewnik

Bardziej szczegółowo

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne Przepustnice wentylacyjne INFORMACJE TECHNICZNE O systemie Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA

KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA KRATKI ANEMOSTATY AKCESORIA KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE SERIA 160 Konstrukcja stalowa Malowane proszkowo na biało Posiadają przepustnicę wielopłaszczyznową O Kąt nawiewu wynosi 30

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP

Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Aparaty grzewczo-wentylacyjne TIP Bezkonkurencyjne zalety Przegląd aparatów grzewczo-wentylacyjnych TIP Przykładowe układy Warianty regulacji Dane techniczne Wymiary Korzyści dla klienta! TIP: Superekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu powietrza

Regulator przepływu powietrza 5/8/PL/1 Regulator przepływu powietrza Typ VFC Do systemów z małą prędkością przepływu Spis treści Nowe rozwiązania Nowe rozwiązania 2 Zasada działania 3 Budowa Wymiary 4 Oznaczenia Budowa Wymiary 5 Własności

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja NOWOŚĆ LEO Ogrzewanie powietrzne i wentylacja System FLOWAIR LEO w nowej odsłonie KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FLOWAIR posiada kompletny system ogrzewania i wentylacji obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. Wstęp 4 listopada 2013r. miała miejsce długo wyczekiwana premiera najnowszej, szóstej już wersji popularnego symulatora

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

! "# $ % & '( * % +*

! # $ % & '( * % +* !"#$%&'() *%+*,-!.! KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE Podstawowe informacje dotyczące produkcji kanałów i kształtek prostokątnych 1 1. WYKONANIE 1 2. SZCZELNOŚĆ 1 3. ZASADY USZTYWNIANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ELEKTRYZNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ZSTOSOWNIE paraty ogrzewcze z wentylatorami osiowymi, metalową obudową oraz nagrzewnicami elektrycznymi przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulatory stałego przepływu powietrza

Regulatory stałego przepływu powietrza .1 X X testregistrierung Regulator optymalny akustycznie Regulatory stałego przepływu powietrza Typ Naklejka ze skalą strumieni objętości powietrza Nastawa strumieni objętości powietrza Montaż w kanale

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000 Data utworzenia: 2008-01-28 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - REMONT I MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY Przedmiar robót Dział nr 1. Demontaż 1. KNR 4-02W 40201-01 Demontaż przewodów

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Systemy dystrybucji powietrza Kanały i kształtki o przekroju kołowym systemy uszczelkowe i bezuszczelkowe

Bardziej szczegółowo

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Rys. nr 2 System KLIMORVENT PREIZOLRING PREIZOLRING to system przewodów izolowanych z płaszczem wewnętrzym i zewnętrznym oraz izolacją pomiędzy nimi. System

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

VIREO C. Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

VIREO C. Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA VIREO C VIREO C + ALT Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami VIREO C to kwadratowy nawiewnik z funkcją zawirowania strumienia i ruchomymi kierownicami,

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem wentylacja 1 UKŁAD 1 14 KNR 2-17 0102-03 RAZEM 15,600 KNR 2-17 RAZEM 44,400 RAZEM 98,100

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem wentylacja 1 UKŁAD 1 14 KNR 2-17 0102-03 RAZEM 15,600 KNR 2-17 RAZEM 44,400 RAZEM 98,100 Autorska Pracownia Projektowa Piotr Pańkowski UL. ZWYCIĘSTWA 10A LOK.21 15-703 BIAŁYSTOK PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE 12 ODDZIALOWE ADRES INWESTYCJI : Ząbki, ul. Westerplatte 1/11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Układ N/W pomieszczenia biurowe N Czerpnia ścienna typ B 500 x 35 mm wg. BN-70/8865-33 N 2 Prostka A/I 500 x 35 L= 600 mm N 3 Tłumik akustyczny prostokątny 500 x 35

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Jak zbudowany jest układ klimatyzacji samochodowej? Opisz zasadę działania sprężarki układu klimatyzacji samochodowej. Jak dzielimy wentylację mechaniczną w zależności

Bardziej szczegółowo

T 1.3/6/PL /1. Nawiewniki podłogowe. Typ FB. Aluminiowe i z tworzywa sztucznego. The art of handling air. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.

T 1.3/6/PL /1. Nawiewniki podłogowe. Typ FB. Aluminiowe i z tworzywa sztucznego. The art of handling air. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o. T 1.3//PL /1 Nawiewniki podłogowe Typ FB Aluminiowe i z tworzywa sztucznego The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Spis treści Opis Opis 2 Przykłady montażu 3 Konstrukcja Wymiary 4 Skrzynka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel. 22 773 37 87 www.anfan.pl

Spis treści. tel. 22 773 37 87 www.anfan.pl hurtownia wentylacyjna Cennik 2014/2015 Spis treści -1- KANAŁY OKRĄGŁE -2- KSZTAŁTKI OKRĄGŁE Kolana tłoczone Kolano segmentowe -3- KSZTAŁTKI OKRĄGŁE Redukcje tłoczone Redukcje segmentowe -4- KSZTAŁTKI

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Ratownictwa oraz V Oddział Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RF przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2014 FRAPOL Sp. z o.o. Wybrane produkty

CENNIK 2014 FRAPOL Sp. z o.o. Wybrane produkty CENNIK 2014 FRAPOL Sp. z o.o. Wybrane produkty 1 Spis treści 1. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM I OKRAGŁYM... 5 Rury SPIRO SR... 5 Rury z felcem wzdłużnym KGR... 6 Trójniki 45 o TV... 7 Trójniki

Bardziej szczegółowo

Dysza nawiewna. Wymiary

Dysza nawiewna. Wymiary Wymiary E ØD (MF) ØA Opis jest dyszą nawiewną, która przystosowana jest do wentylacji dużych powierzchni, gdzie wymagane są duże zasięgi. Dysza może być stosowana zarówno do ciepłego jak i chłodnego powietrza.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne KATALOG Wentylatory Nagrzewnice Regulatory Produkty do wentylacji Kurtyny powietrzne 2015 Flexo System Przewody elastyczne rozdzielacze powietrza przepustnice tłumiące akcesoria Kompletne rozwiązanie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

Moc silnika [kw] Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji [mm]

Moc silnika [kw] Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji [mm] 1. Centrale wentylacyjne Centrale nawiewne Neovent Wydajność przy 1Pa [m3/h] Klasa filtrów silnika Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji y i moc Masa [kg] 4 0,00 107583 NIE 5 AE1,2 5 0,13 1,09 E-1,2

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

1 szczelina 83 53 62,00 88,00 147,00. 2 szczeliny 127 97 150,00 181,00 225,00. 3 szczeliny 171 141 196,00 260,00 326,00

1 szczelina 83 53 62,00 88,00 147,00. 2 szczeliny 127 97 150,00 181,00 225,00. 3 szczeliny 171 141 196,00 260,00 326,00 WIELKOŚĆ 4 5 6 7 8 WYMIAR 412 x 412 469 x 469 498 x 498 598 x 598 623 x 623 TYP CENA [PLN/SZT.] ASW 70,00 75,00 85,00 95,00 101,00 ASW-P 145,00 173,00 203,00 295,00 301,00 OPCJE : Blacha kwasoodporna =

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna IB-R

Kratka wentylacyjna IB-R Kratka wentylacyjna IB-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis...3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Atelier XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert 70-535 Szczecin ul.osiek 1/4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku?

Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku? Optymalnie skonfigurowany rekuperator. Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku? Jak racjonalnie wykorzystać bogatą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo