Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko."

Transkrypt

1 ZIMOWY Poradnik Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

2 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze podró y?... 5 Jak wybraæ odpowiedni¹ ofertê?... 8 Jak wybraæ organizatora zimowiska? Wywiad ze specjalist¹ zimowego szaleñstwa O co zadbaæ przed podró ¹? Zimowy niezbêdnik Szkrabusia K¹cik Szkrabusia REDAKCJA w sk³adzie: Adrianna Adamaszek Ewelina Adamaszek-Stalka Jolanta Baca Magdalena Koczerga Monika Kot Agnieszka Krawczykiewicz Bart³omiej Krzak Kinga Ludwik Urszula Machno Paulina Marzec Joanna Musia³owicz Patrycja Pieñkowska Aleksandra Przegaliñska Katarzyna Supiñska Dorota Szczepañska Anna Wojnar Aleksandra Wójcik 2

3 ZIMOWISKA MURZASICHLE Akademia Narciarska od 965 z³ ZWARDOÑ Szkó³ka narciarsko-snowboardowa Zimowisko rekreacyjne od 1120 z³ od 870 z³ BIA KA TATRZAÑSKA Zimowisko narciarsko-snowboardowe od 895 z³ BIESZCZADY Obóz narciarsko-snowboardowy Obóz przygodowy Expedycja Bieszczady Obóz survivalowy Samotny Wilk od 1010 z³ od 1025 z³ od 1055 z³ S OWACJA - JASNA Obóz narciarsko-snowboardowy od 1220 z³ 3

4 WSTÊP Szanowni Pañstwo, Drodzy Rodzice... W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cymi siê wkrótce feriami przedstawiamy Pañstwu zimow¹ ods³onê naszego Poradnika, którego pierwsza edycja ukaza³a siê przed ubieg³orocznymi wakacjami. Poradnik ten powsta³ z myœl¹ o u³atwieniu Pañstwu przygotowañ zwi¹zanych z wyjazdami m³odych mi³oœników atrakcji bia³ego szaleñstwa. Zdajemy sobie sprawê, e bêd¹ z niego korzysta³y nie tylko osoby, które ju zdecydowa³y siê na wyjazd dziecka z naszym biurem dlatego pozwoliliœmy sobie na poruszenie w nim równie podstawowych kwestii dotycz¹cych samej organizacji wyjazdów i wszelkich jej aspektów w œwietle bezpieczeñstwa oraz w³aœciwego wyboru organizatora wypoczynku. Je eli maj¹ Pañstwo sugestie odnosz¹ce siê do naszego Poradnika, np. w kwestii tematów, o których chcieliby Pañstwo poczytaæ w nastêpnych edycjach, prosimy o kontakt na Zespó³ B.T. Jaworzyna Tour Nasze odzia³y Uwaga! KRAKÓW, Rynek Podgórski 7, tel. (12) KRAKÓW, ul.s³awkowska 1, tel. (12) KATOWICE, ul. wirki i Wigury 2/1, tel. (32) WARSZAWA, ul. Przechodnia 2, tel. (22) ÓD, ul. Piotrkowska 118, tel. (42) WROC AW, ul. Hallera 106 A, tel. (71) Od zapraszamy do nowego Oddzia³u we Wroc³awiu przy ul. Pomorskiej 51/53 4

5 O CO PYTAÆ Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze podró y? O ubezpieczenie Obowi¹zkiem ka dego touroperatora wypoczynku dla dzieci i m³odzie y jest zapewnienie swoim ma³ym Klientom ubezpieczenia na czas wyjazdu. W zakres podstawowej ochrony wchodzi ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie KL w przypadku wyjazdów zagranicznych. Taki wariant powinien zawieraæ siê w cenie ka dej wykupionej imprezy. Aby Pañstwa dzieci czu³y siê ca³kowicie bezpiecznie na stoku, podczas zimowych wyjazdów warto zastanowiæ siê nad wykupieniem dodatkowego pakietu jakim jest ubezpieczenie narciarskie (SKI). Swoj¹ ochron¹ obejmuje sprzêt sportowy oraz OC osobowe i rzeczowe. Ma swoje zastosowanie gdy podczas jazdy na nartach / snowboardzie zostanie wyrz¹dzona szkoda osobom trzecim lub gdy uszkodzeniu lub kradzie y ulegnie sprzêt sportowy dziecka. Ubezpieczenie to mo na wykupiæ nawet na 1 dzieñ przed planowanym wyjazdem na wypoczynek zimowy. Istnieje tak e dodatkowe ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej (kosztów rezygnacji), które ma zastosowanie w przypadku gdyby dziecko musia³o zrezygnowaæ z wykupionej imprezie turystycznej w wyniku udoku-mentowanej przyczyny losowej np. choroba. Ubezpieczenie to daje mo liwoœæ odzyskania pewnej sumy wp³aconych pieniêdzy. Dziêki temu, gdy biuro podró y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami uczestnictwa potr¹ci Klientowi czêœæ wp³aconej kwoty na wyjazd, mo e on liczyæ na czêœciowe ich odzyskanie od ubezpieczyciela. Je eli chcemy wykupiæ ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu nale y to zrobiæ najpóÿniej do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, lub jeœli podpisujemy umowê na mniej ni 30 dni przed wyjazdem, w dniu jej podpisania. Wysokoœæ sk³adki jest ustalana jako odsetek (zwykle ok. 2,5%) wartoœci imprezy turystycznej lub te w inny sposób powi¹zana jest z cen¹ wyjazdu, a niekiedy nawet z jego d³ugoœci¹. 5

6 O CO PYTAÆ O kadrê pedagogiczn¹ Podczas wyjazdu opiekê nad dzieæmi sprawuje kadra pedagogiczna. W przypadku uczestników niepe³noletnich musi byæ ona odpowiednio przeszkolona i wykwalifikowana. Najczêœciej, dobre biura podró y wspó³pracuj¹ z nauczycielami (czynnie wykonuj¹cymi zawód), którzy podczas okresu ferii zimowych zatrudniaj¹ siê w charakterze wychowawców. Drugim filarem kadry, s¹ studenci kierunków pedagogicznych oraz harcerze, którzy maj¹ ukoñczone kursy wychowawców kolonijnych i wprowadzaj¹ m³odzieñcz¹, weso³¹ i aktywn¹ atmosferê na wyjeÿdzie. Dodatkowo podczas zimowisk o profilu narciarsko-snowboardowym powinni byæ zatrudnieni instruktorzy narciarstwa i snowboardu, pod opiek¹ których Pañstwa dzieci bêd¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Wa n¹ funkcjê pe³ni tak e, dostêpna w razie potrzeby, pielêgniarka. W zale noœci od umowy mo e byæ ona dostêpna na miejscu lub na wezwanie. Jeœli dzieci maj¹ w programie wycieczki górskie, konieczny podczas tych wêdrówek z grup¹ jest licencjonowany przewodnik, podobnie jak w przypadku zwiedzania du ych miast. Wyjazd zagraniczny nie mo e odbyæ siê bez opieki pilota wycieczek. O warunki zakwaterowania i wy ywienie Ka da oferta powinna zawieraæ informacje dotycz¹ce rodzaju zakwaterowania, w sk³ad której wchodz¹ wiadomoœci o nazwie, standardzie obiektu oraz pokoi. Powinny byæ podane atrakcje znajduj¹ce siê na terenie oœrodka oraz informacje o liczebnoœci i wyposa eniu pokoi. Istotna jest informacja, czy w pokojach znajduj¹ siê ³azienki czy s¹ one na korytarzach oraz informacja na temat wyposa enia pokoju w ³ó ka piêtrowe. Organizator powinien przedstawiæ równie liczbê posi³ków zawartych w cenie. O karnety narciarskie W katalogu umieszczone s¹ informacje dotycz¹ce cen karnetów. Przeznaczaj¹c na nie pieni¹dze nale y wzi¹æ pod uwagê stopieñ zaawansowania dziecka. Wychowawcy czêsto zbieraj¹ od uczestników fundusze przeznaczone na ten cel aby móc zakupiæ np. karnety grupowe czy ulgowe po preferencyjnej cenie. Rodzicom Szkrabusiów proponujemy przekazanie pieniêdzy na karnety opiekunom w dniu wyjazdu na zbiórce w opisanej kopercie: imiê i nazwisko dziecka, kwota, planowana suma na karnety na ka dy dzieñ. Dziecko bêdzie ju zwolnione z dodatkowego myœlenia o tym aspekcie. 6

7 3 O CO PYTAÆ Co zawiera cena? Czêsto przy wyborze oferty sugerujemy siê cen¹, niejednokrotnie ma ona decyduj¹ce znaczenie. Warto jednak sprawdziæ dok³adnie, co ona zawiera. Zdarza siê, e niektórzy organizatorzy wy³¹czaj¹ z ceny np. transport lub dodatkowe atrakcje na miejscu realizacji imprezy. Po podsumowaniu ukrytych kosztów mo e siê okazaæ, e cena jest du o wy sza ni u profesjonalnego touroperatora, który przewiduje wszystkie œwiadczenia w cenie nie obci¹ aj¹c, czêsto szkrabusiowych uczestników, myœleniem o tym na co powinni zatrzymaæ dane przez Rodziców kieszonkowe. O przedzia³ wiekowy uczestników Wiêkszoœæ biur podró y podaje granice przedzia³u wiekowego uczestników, którzy bêd¹ brali udzia³ w danej imprezie. Niewiele jest biur, które s¹ w stanie zagwarantowaæ odpowiedni dobór wiekowy uczestników, a jednak jest to bardzo istotny punkt przy wyborze oferty, gdy nie ka de 10-cio letnie dziecko bêdzie dobrze siê czu³o mieszkaj¹c w jednym pokoju z du o starszymi od siebie dzieæmi. Przebywaj¹c w pokojach w gronie swoich rówieœników dziecko du o ³atwiej siê aklimatyzuje i nawi¹zuje przyjaÿnie z nowo poznanymi dzieæmi. Jest to bardzo pozytywny aspekt z punktu widzenia psychologicznego. Warto zapoznaæ siê równie z kilkoma przepisami prawnymi reguluj¹cymi organizacjê wypoczynku: - Ustaw¹ o us³ugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. z póÿn. zm., - Rozporz¹dzenie MEN w sprawie warunków jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dzieci i m³odzie y z dnia 9 grudnia 2009 r. Wa ne! Dobrze jest sprawdziæ czy zimowisko/obóz zosta³o zg³oszone we w³aœciwym Kuratorium Oœwiaty. 7

8 CO WYBRAÆ Jak wybraæ odpowiedni¹ ofertê? Ka dy rodzic chcia³by, aby jego pociecha mia³a udany wyjazd. Przy najszczerszych chêciach nie zawsze proces podejmowania decyzji jest mi³y i szybki. Niejednokrotnie okazuje siê, e na przeszkodzie udanym wyjazdom staj¹ mo liwoœci finansowe, ograniczenia czasowe, zainteresowania dziecka. Co zrobiæ by zmniejszyæ ryzyko nieprzemyœlanych decyzji? Jak umiliæ a nie uprzykrzyæ dziecku wyjazd? Na co zwróciæ uwagê przy wyborze oferty. Jak dokonaæ odpowiedzialnego wyboru pierwszego samodzielnego wyjazdu? To pytania, które zadaje sobie ka dy z rodziców. Chcemy Pañstwu pomóc w podjêciu decyzji o wyjeÿdzie. Wierzymy, e zarówno wakacje jak i ferie zimowe to czas radoœci i zabawy dla wszystkich. Dlatego te poni ej przedstawiamy jak przejœæ przez drogê wyboru oferty wyjazdu. Oczywistym jest, e wybieraj¹c ofertê wyjazdu musimy kierowaæ siê dobrem malucha. Koniecznym jest dobranie odpowiedniej oferty do wieku, zainteresowañ oraz umiejêtnoœci dziecka. Wyjazd na zimowisko powinien przede wszystkim zapewniæ dziecku dobr¹ zabawê, pozwoliæ poczuæ siê swobodnie w grupie rówieœników z dala od rodziców. Wiêkszoœæ biur podró y podaje granice przedzia³u wiekowego uczestników, którzy bêd¹ brali udzia³ w danym wyjeÿdzie. Niewiele jest biur, które s¹ w stanie zagwarantowaæ odpowiedni dobór wiekowy uczestników, a jednak jest to bardzo istotny punkt przy wyborze oferty. Wybieraj¹c ofertê nale y okreœliæ co jest naszym celem. Jeœli chcemy, aby pociecha nauczy³a siê od podstaw jazdy na nartach czy te snowboardzie odpowiednim wyborem bêdzie oferta szkó³ki narciarsko-snowboardowej, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej uczestnicy bêd¹ braæ udzia³ zarówno w zajêciach teoretycznych jak i praktycznych na stoku, którego warunki narciarskie s¹ dostosowane do umiejêtnoœci pocz¹tkuj¹cych narciarzy, jak i tych którzy chc¹ doskonaliæ technikê jazdy. 8

9 CO WYBRAÆ Rodzice Maluszków obawiaj¹cy siê czy chêæ uczestnictwa swoich pociech w zajêciach narciarskich nie jest tylko s³omianym zapa³em, a wiêc wahaj¹cy siê czy zasypaæ dziecko zajêciami szkoleniowymi powinni zwróciæ uwagê na ofertê Akademii Szkrabusiów w Murzasichlu. Dzieci, które je d ¹ ju na nartach, czy te snowboardzie w celu doskonalenia ich umiejêtnoœci mo emy zapisaæ na zimowiska, gdzie pod okiem kadry pedagogicznej i instruktorów poszerz¹ swoj¹ wiedzê praktyczn¹. Przy wyborze zimowiska nale y jednak pamiêtaæ by równie zwróciæ uwagê na warunki narciarskie proponowane w wybranej ofercie. Zbyt strome stoki mog¹ zraziæ dziecko, które wystraszy siê jeœli nie bêdzie posiada³o odpowiednich umiejêtnoœci narciarskich. Z kolei zbyt ³agodne i krótkie trasy zjazdowe sprawi¹, i wprawieni w boju narciarze i snowboardziœci nie bêd¹ nasyceni emocjami ze stoku. Dzieci czuj¹ce siê pewnie na stoku, radz¹ce sobie z jazd¹, posiadaj¹ce dostateczne umiejêtnoœci mo emy wys³aæ do Bia³kiTatrzañskiej lub w Bieszczady. Dla bardziej wymagaj¹cych narciarzy proponujemy wyjazd zagraniczny na S³owacjê. Wykupienie dla dziecka wyjazdu w kraju czy te zagranic¹, zale y g³ównie od intensywnoœci wiêzi emocjonalnej jaka jest pomiêdzy dzieckiem a rodzicem oraz od stopnia jego samodzielnoœci. Jeœli do tej pory nie wyje d a³o bez Rodziców lepiej bêdzie jeœli wybór padnie na niezbyt dalekie miejsce wypoczynku. Da to dziecku œwiadomoœæ bliskoœci Rodziców i alternatywê w postaci odwiedzin. Pomimo wielu chêci czêsto to kryterium finansowe jest g³ównym punktem negocjacji przy wyborze oferty wyjazdu. Przy wyborze oferty nale y najpierw dok³adnie przyjrzeæ siê programowi oraz œwiadczeniom zawartym w cenie takim jak zakwaterowanie, wy ywienie, ubezpieczenie oraz karnety narciarskie. Program zdaje siê byæ jednym z najwa niejszych kryteriów wyboru. Obecnie biura oferuj¹ olbrzymi wachlarz programów. To w³aœnie umiejêtnie dobrany do zainteresowañ dziecka program decyduje o stopniu zadowolenia z wyjazdu. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê czy program jest w miarê bogaty. Im bogatszy tym wiêksza gwarancja, e dziecko wróci zadowolone. 9

10 Z KIM NA ZIMOWISKO Jak wybraæ ogranizatora zimowiska? Po tegorocznych bankructwach w bran y turystycznej radykalnie spad³o zaufanie Polaków do biur podró y. Niektórzy rodzice obawiaj¹ siê, e wyjazd, który mia³ byæ zas³u onym wypoczynkiem narazi nas i naszych bliskich na dodatkowy stres i koszty. Co zrobiæ by jeszcze przed wyjazdem, sprawdziæ czy dany organizator jest godny zaufania, oto kilka rad. Jak wszyscy wiemy, kryzys ten odbi³ siê na wszystkich dziedzinach gospodarki, na turystyce równie. Co sezon s³yszymy o upad³oœci kolejnych organizatorów turystyki czy o innych problemach zwi¹zanych z organizacj¹ wypoczynku. Polscy klienci na szczêœcie ju coraz baczniej dobieraj¹ sobie firmy, z którymi wyje d aj¹ na wypoczynek, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo i pewnoœæ komfortowego oraz bezstresowego pobytu na wymarzonych wakacjach. Cieszy nas wzrastaj¹ca œwiadomoœæ turystów, z tego wzglêdu, e i my z roku na rok dok³adamy coraz wiêcej starañ by podnosiæ jakoœæ wykonywanych us³ug, zw³aszcza, e naszymi Klientami s¹ dzieci... Co zrobiæ by jeszcze przed wyjazdem, sprawdziæ czy dany organizator jest godny zaufania, oto kilka rad. Organizatorów kolonii i obozów naj³atwiej znaleÿæ za poœrednictwem Internetu lub poczty pantoflowej. Te dwa, jak e ró ne Ÿród³a, potrafi¹ podaæ wiele informacji o touropreatorze. O ile w przypadku kole anki polecaj¹cej dane biuro poziom zaufania do organizatora wzrasta, o tyle znajduj¹c go przez Internet warto sprawdziæ firmê dok³adniej pod kilkoma wzglêdami: Czy biuro dzia³a legalnie? Wybieraj¹c organizatora wyjazdu nale y przede wszystkim sprawdziæ, czy biuro prowadzi legaln¹ dzia³alnoœæ, czyli czy posiada odpowiednie zezwolenie (wpis do ewidencji organizatorów turystyki i poœredników turystycznych) lub inaczej koncesjê, na organizacjê wypoczynku dla dzieci i m³odzie y. Wa ne s¹ tak e polisy, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Dokumenty te powinny byæ udostêpnione na stronie internetowej organizatora wypoczynku. Nie bez znaczenia jest równie kwota, na jak¹ organizator jest ubezpieczony, czêsto porównuj¹c same kwoty zabezpieczeñ mo emy wysnuæ informacje na temat wyboru organizatora. Jednak to ju dziœ nie wystarcza. Po sprawdzeniu informacji o firmie nale y siê przyjrzeæ szczegó³owo jej ofercie i oceniæ czy spe³nia ona nasze oczekiwania oraz czy taki zakres us³ug mo e byæ wykonany w tej cenie. B¹dŸmy czujni w szczególnoœci przy super promocjach oraz popularnych ostatnio zakupach grupowych. 10

11 Z KIM NA ZIMOWISKO Zaczerpn¹æ opinii znajomych Nie maj¹c serca lub zaufania do wyszukiwarek internetowych i publicznych wypowiedzi na forum szuka siê wiarygodnych informacji na temat wybranych organizatorów. Warto dopytaæ siê o ewentualne nagrody biura, o to jak d³ugo dzia³a na rynku oraz przewertowaæ lokaln¹ prasê. Najlepsz¹ wizytówk¹ dla biura jest polecenie przez Rodziców wysy³aj¹cych dziecko kolejny raz na koloniê. To od nich i ich pociech mo na uzyskaæ najbardziej wiarygodne informacje o pobycie, kadrze, realizacji programu i zakwaterowaniu dzieci. Dlatego chc¹c wybraæ profesjonalne i sprawdzone biuro podró y zasiêgnijmy opinii naszych znajomych. To ich pozytywne opinie s¹ najlepsz¹ reklam¹ dla ka dego organizatora. Przynale noœæ do organizacji turystycznych Œwiadomoœæ, e biuro przynale y do organizacji np. ITRP lub innych lokalnych (np. KIT, WIT itp.) stowarzyszeñ organizatorów turystyki œwiadczy przede wszystkim o legalnej dzia³alnoœci biura. Nie daje jednak gwarancji na udany wypoczynek. Z punku widzenia jakoœci obs³ugi bardziej istotne bêd¹ informacje o zdobytych nagrodach i informacje prasowe. Kuratorium oœwiaty Wyjazdy dla dzieci równie na ferie zimowe s¹ obowi¹zkowo zg³aszane przez organizatora wypoczynku do lokalnego kuratorium oœwiaty. Na oko³o dwa tygodnie przed wyjazdem mo na to sprawdziæ w ogólnodostêpnej wyszukiwarce (www.wypoczynek.men.gov.pl) pamiêtajmy, e wypoczynek jest zg³aszany do 21 dni przed rozpoczêciem turnusu. Kadra pedagogiczno-instruktorska Dobieraj¹c ofertê nale y pamiêtaæ przede wszystkim o potrzebach dziecka. Czy oczekujemy szkolenia narciarskiego czy raczej poszukujemy rekreacyjnego zimowiska? Po przeanalizowaniu ofert nale y zwróciæ uwagê czy zawieraj¹ one wykwalifikowan¹ opiekê instruktorsk¹? Przy szkoleniach narciarskich lub snowboardowych nale y przeanalizowaæ program i upewniæ, e zapewni on postêpy naszemu dziecku. Doœwiadczenie w organizacji imprez dla dzieci i m³odzie y Im wiêksze doœwiadczenie ma biuro w prowadzeniu imprez dla dzieci i m³odzie y, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, e wyjazd bêdzie udany. Ucz¹c siê na ka dym poprzednim roku zdobywa siê doœwiadczenie, a wraz z doœwiadczeniem p³ynie m¹droœæ w rozwi¹zywaniu problemów. Mo na liczyæ na to, e rozwojowa firma, d³ugo utrzymuj¹ca siê na rynku jest w pewien sposób gwarantem rzetelnoœci. 11

12 WYWIAD Wywiad ze specjalist¹ zimowego szaleñstwa Rozmowê na temat najwa niejszych kwestii dotycz¹cych pierwszych kroków na nartach b¹dÿ snowboardzie przeprowadziliœmy z Pani¹ Ann¹ Sablik - instruktork¹ narciarstwa. Pytanie: W jakim wieku rozpocz¹æ przygodê z nartami lub snowboardem? A. Sablik: Najlepszym momentem na rozpoczêcie nauki jazdy na nartach lub snowboardzie jest czas, gdy dziecko ukoñczy 5-6 lat - ma to zwi¹zek z rozwojem dzieciêcego uk³adu kostnego. Czy od pocz¹tku nale y k³aœæ nacisk na solidne szkolenie czy mo e traktowaæ narty w m³odym wieku tylko jako rekreacjê? A.S.: Na pocz¹tku proponujê oswojenie siê ze sprzêtem poprzez zabawy oraz naukê wstawania i poruszania siê np. na nartach. Nastêpnie naukê z instruktorem, eby nie przyswoiæ z³ych nawyków. Co warto kupiæ, a co wypo yczyæ? A.S.: Myœlê, e warto zainwestowaæ w zakup kasku ochronnego. Natomiast, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie nauki, ze wzglêdu na szybki wzrost dziecka proponujê wypo yczyæ sprzêt narciarski lub snowboardowy. Je eli jednak rodziców staæ na zakup butów to warto to uczyniæ, gdy ka dy z nas ma inn¹ stopê, a dobry but dopasowuje siê do jej kszta³tu. Jak przygotowaæ malucha do sezonu? A.S.: Dziecko powinno byæ zahartowane (oswojone poprzez spacery z d³u szym przebywaniem na œwie ym powietrzu). Nale a³oby równie porozmawiaæ z pociech¹ na temat osi¹ganych efektów, wyt³umaczenie, e jazda na nartach lub snowboardzie nie jest tylko ciê k¹ nauk¹, ale równie fajn¹ zabaw¹. Jakie zasady wpoiæ dziecku przed wyjazdem, aby by³o bezpieczne na stoku? A.S.: Nale y uczuliæ dziecko, i najwa niejszym na stoku jest s³uchanie instruktora i wykonywanie jego poleceñ. Wa ne by wpoiæ uczestnikowi, i nie mo e oddalaæ siê od grupy, a o wszelkich nurtuj¹cych go kwestiach mo e porozmawiaæ z instruktorem lub wychowawc¹. 12

13 WYWIAD Jak ubraæ dziecko na stok? A.S.: Zaczynaj¹c od g³owy, obowi¹zkowo dziecko nale y wyposa yæ w kask, je eli jest ocieplony mo emy ju nie zak³adaæ dziecku czapki. Jeœli jednak kask nie spe³nia funkcji ochrony termicznej najlepiej za³o yæ pod niego kominiarkê (wówczas szalik nie bêdzie potrzebny). Konieczna jest oczywiœcie ciep³a kurtka zimowa, sweter, golf lub polar oraz bielizna termiczna, ciep³e spodnie narciarskie lub snowboardowe (najlepiej z szelkami), rajstopy lub kalesony b¹dÿ bielizna termoaktywna. Wa nym by kurtka i spodnie by³y przeznaczone typowo do sportów zimowych, aby spe³nia³y funkcjê zarówno chroni¹ce przed wyziêbieniem na stoku jak równie zapewnia³y odpowiedni¹ wentylacjê. Kolejny wa ny punkt na liœcie baga u to d³ugie skarpety narciarskie (przynajmniej dwie pary) oraz nieprzekmakalne rêkawice. Ile czasu powinny trwaæ pierwsze wyjœcia na stok? A.S.: Ok. 1-2 godz. Czy lepsze jest szkolenie indywidualne czy grupowe? A.S.: Zasadnicz¹ zalet¹ szkolenia indywidualnego jest kwestia wy³¹cznej uwagi instruktora. Niemniej jednak szkolenie grupowe daje mo lwioœæ zobaczenia b³êdnie lub poprawnie wykonanych æwiczeñ przez innych uczestników, a integracja na stoku to dodatkowa frajda dla dzieci. Czy siedmioletnie dziecko poradzi sobie z prawid³owym za³o eniem sprzêtu? A.S.: Tak, poniewa instruktor ma obowi¹zek pokazania oraz dopilnowania czy buty oraz sprzêt s¹ prawid³owo za³o one. Z biegiem czasu dziecko radzi sobie samo, a instruktor tylko sprawdza czy wszystko jest jak nale y. Jak wybraæ stoki odpowiednie dla umiejêtnoœci? A.S.: Na pocz¹tku nauki stoki powinny byæ ³agodne, aby dziecko mog³o swobodnie oswoiæ siê ze sprzêtem i nabra³o pewnoœci siebie. Nastêpnie o poziomie trudnoœci trasy powinien zadecydowaæ instruktor. Na co zwróciæ uwagê przy wyborze instruktora? A.S.: Na pewno nale y zwróciæ uwagê na kwalifikacjê i umiejêtnoœci instruktora. Nie bez znaczenia jest równie podejœcie osoby szkol¹cej i jej kontakt z dzieckiem. 13

14 O CO ZADBAÆ O co zadbaæ przed podró ¹? Zima, zabawy na œniegu, zimowiska - nasze dzieci czekaj¹ na to ca³y rok. Jako pracuj¹cy rodzice nie zawsze mo emy wybraæ siê z naszymi pociechami w góry by dopilnowaæ wszystkiego na miejscu dlatego tak wa ne jest przygotowanie niezbêdnych rzeczy przed wyjazdem. Podstaw¹ dobrze przygotowanego na zimowisko malca powinno byæ zdrowe, zahartowane cia³o oraz odpowiednie ubranie. Jeœli maluch bêdzie odpowiednio ubrany, zabawy na powietrzu w mroÿny dzieñ mu nie zaszkodz¹. Jedynym przeciwwskazaniem do zimowych zabaw na œwie ym powietrzu jest silny wiatr lub temperatura poni ej -10 C. Ubranie na zimowisko powinno byæ wygodne, ciep³e, a zarazem nieprzemakalne. W tym celu najlepiej sprawdza siê kombinezon lub, jeœli nasza pociecha buntuje siê przed takim strojem, odpowiednia kurtka i spodnie narciarskie. Nale y pamiêtaæ, i zim¹ najlepiej ubieraæ dziecko na tzw. cebulkê. Wa ne, aby pierwsza warstwa przylega³a do cia³a mo e to byæ bawe³niana koszulka i rajstopy, kalesony lub powszechnie dostêpna ju dzieciêca odzie i bielizna termiczna. Wybieraj¹c kurtkê lub kombinezon, warto pamiêtaæ, e dzieci siê ruszaj¹ i nie marzn¹ tak szybko, jak my. Lepiej wybraæ cieñsze okrycie, dodatkowo zawsze mo na za³o yæ pod nie sweter lub bluzê. Nie zapominajmy równie o skarpetach narciarskich. 14

15 O CO ZADBAÆ Wierzchnie ubranie powinno byæ uszyte z nieprzemakalnego materia³u. Buty tak e musz¹ byæ nieprzemakalne i dodatkowo wysokie, aby œnieg nie dosta³ siê pod spodnie. Równie one nie mog¹ byæ zbyt ciasne, przy ich zakupie pamiêtajmy wiêc, e do zimowego obuwia zak³adamy grube skarpety i rajstopy, dlatego mog¹ byæ one o numer wiêksze! Najbardziej nara on¹ na zmarzniêcie czêœci¹ cia³a s¹ nadgarstki, kupujmy wiêc d³ugie rêkawiczki, najlepiej ortalionowe, oraz kurtki z rêkawami ze œci¹gaczem. Jeœli planujemy wys³aæ nasze dziecko na zimowisko narciarskie powinniœmy pomyœleæ o dodatkowym wyposa eniu w postaci kasku, nart, butów narciarskich czy kijków, które mo emy zakupiæ przed wyjazdem b¹dÿ wypo yczyæ na miejscu. O ile zakup nowego sprzêtu dla rosn¹cego dziecka mo e byæ po prostu nieop³acalny, to wizyta w komisie narciarskim z u ywanym sprzêtem mo e okazaæ siê równie dobrym rozwi¹zaniem. Sprzêt mo na wypo yczyæ tak e na miejscu. O ile w wiêkszoœci komisów lub wypo yczalni mo emy liczyæ na pomoc profesjonalistów przy doborze sprzêtu narciarskiego, warto pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach: 1) kask jest podstwowym elementem wyposa enia ka dego ma³ego narciarza. Obowi¹zek jego posiadania dla dzieci do 16 r.. reguluje ustawa z 2011 r. Kask mo na zakupiæ nowy, u ywany b¹dÿ wypo yczyæ na miejscu. My jednak ze wzglêdu na lepsze dopasowanie oraz ze wzglêdów higienicznych proponujemy zakup w³asnego kasku. Na rynku dostêpne s¹ równie kaski ocieplane, dziêki którym nie ma koniecznoœci zak³adania pod nie czapki. 2) narty - dla dziecka powinny byæ kilka centymetrów (10-15 cm) krótsze od wzrostu dziecka. Kupuj¹c narty dla dziecka nie zak³adajmy, e wystarcz¹ one na dwa sezony. Dzieci szybko rosn¹, a Ÿle dobrany sprzêt mo e sprawiaæ k³opoty. A naprawdê nietrudno bêdzie go sprzedaæ i niemal za te same pieni¹dze kupiæ nieco wiêkszy, te u ywany zestaw. 15

16 O CO ZADBAÆ 3) buty narciarskie musz¹ byæ wygodne, ale przede wszystkim powinny stabilizowaæ staw skokowy dziecka. Najwiêksze bezpieczeñstwo stawu skokowego daj¹ nam buty 2, 3, 4 klamrowe. Warto, by dobór butów dla dzieci nie by³ kierowany chêci¹ zaoszczêdzenia kilkudziesiêciu z³otych i zakupu butów na 2-3 sezony, poniewa bêdzie sprawia³ dziecku k³opoty w trakcie jazdy na nartach i zwiêksza³ ryzyko kontuzji. Nale y pamiêtaæ by dziecko pochodzi³o w nich po domu przez kilka dni w celu przyzwyczajenia stopy do wagi buta. 4) wi¹zania to element maj¹cy ogromny wp³y na bezpieczeñstwo na stoku. Powinny byæ dostosowane do wagi dziecka i ustawione przez osobê, która siê na tym zna. Nie kupujmy nart z przestarza³ymi wi¹zaniami, które nie bêd¹ siê w odpowiednich momentach wypinaæ, bo to grozi powa n¹ kontuzj¹. 5) kijki to czêœæ wyposa enia, których nasza pociecha na pocz¹tku nauki jazdy na nartach najprawdopodobniej nie bêdzie potrzebowa³a. Dzieci naturalnie inicjuj¹ skrêt przez balansowanie cia³em. PóŸniej dziecko zacznie u ywaæ kijków do odpychania siê na bardziej p³askich odcinkach. Prawid³owo dobrane kijki to takie, kóre trzymane w rêku i oparte o pod³o e powoduj¹, e nasze dziecko ma rêkê zgiêt¹ pod k¹tem prostym. Zakupiony sprzêt przed ka dym wyjazdem powinien byæ dobrze przygotowany. Dziêki odpowiednim smarom do nart, œnieg nie bêdzie siê do nich przykleja³, co u³atwi naszemu dziecku stawianie pierwszych kroków na nartach. Pamiêtajmy równie, aby przed wyjazdem na zorganizowane zimowisko sprawdziæ wa noœæ legitymacji szkolnej, a jeœli jest to wyjazd zagraniczny, wa noœæ paszportu. 16

17 NIEZBÊDNIK SZKRABUSIA ZIMOWY NIEZBÊDNIK SZKRABUSIA, czyli co ka dy Szkrabuœ na zimowisko mieæ powinien rêczniki (ma³y, du y, k¹pielowy) czapka (kilka sztuk) myd³o, szampon szalik pasta i szczoteczka do zêbów rêkawiczki (kilka par) ciep³e bluzy, swetry, polary krem z filtrem podkoszulki - tyle ile dni proszek do prania (w ma³ej iloœci) skarpetki - tyle ile dni (a nawet chusteczki higieniczne wiêcej w razie przemoczenia) ciep³e zimowy buty, obuwie sportowe, kapcie (a nawet wiêcej w razie przemoczenia) bielizna osobista - tyle ile dni ulubiona maskotka pi ama legitymacja szkolna strój sportowy sprzêt narciarski (kask, gogle, buty narciarskie/snowboardowe, narty/snowboard)* ciep³a zimowa kurtka * najczêœciej na miejscu istnieje mo liwoœæ wypo yczenia sprzêtu narciarskiego/snowboardowego za dodatkow¹ op³at¹. 17

18 K CIK SZKRABUSIA ZNAJD RÓ NICE! ZnajdŸ 20 szczegó³ów, które ró ni¹ te dwa obrazki! 18

19 K CIK SZKRABUSIA 19

20 K CIK SZKRABUSIA SZKRABUSIOWA KRZY ÓWKA Rozwi¹ zagadki i odgadnij has³o! Ci¹g dalszy na stronie

21 K CIK SZKRABUSIA PYTANIA 1. Ma daszek z przodu 8. Gdy mróz i wicher wyje Choæ to nie domek Szyjê Ci okryje Nosi j¹ Kasia, Piotruœ i Tomek 9. Niebo jest nimi usiane, Œwiec¹ noc¹, gasn¹ ranem 2. Sypie z nieba, w oczy prószy Wpada w noski, wpada w uszy, 10. Nie spóÿniaæ siê proszê, Bieli pola, lasy ³¹ki, SpóŸnialskich nie znoszê A na drzewach tworzy p¹ki Pilnie zacznij szkolny dzieñ Nim zadzwoniê dzeñ, dzeñ, dzeñ, 3. Co to za kochany œwiêty Co przynosi nam prezenty? 11. Przynieœli j¹ z lasu, Kiedy gwiazdka ju zaœwieci Piêknie przystroili, On obdarza wszystkie dzieci Teraz bêdzie z nami By œwiêta umiliæ 4. Nie maja kó³ Zje d aj¹ w dó³ 12. Pomyœl a odgadniesz wnet Po œniegu bia³ym, Kto ma Igiel pe³en grzbiet? torze wspania³ym 13. Gwiazdy na niebie 5. W zimie okrywa on rzeki i stawy Zapala ona. Gdy chcesz jeÿdziæ na ³y wach s³u y Gdy s³oñce gaœnie, do zabawy Przychodzi do nas. 6. Ca³¹ noc chodzê 14. Jest jak ogromna b³êkitna ³¹ka Rankiem siê trudzê Na której kwitnie zloty kwiat s³onka I dzwonkiem ludzi Ze snu budzê 15. Co to za zagadka Naczynie do kwiatka? 7. Dzieci mnie zrobi³y, Tu przy oknie stojê 16. Byœ po œniegu jeÿdziæ móg³ Jestem ca³y ze œniegu Przypinasz je do nóg I s³oñca siê bojê 21

22 K CIK SZKRABUSIA

23 K CIK SZKRABUSIA PYTANIA 17. Na iglastej soœnie 25. Maj¹ d³ugie uszki Krzew liœciasty roœnie. I ciep³e ko uszki. Cudzym kosztem yje Przebywaj¹ na skraju lasu, Soki z drzewa pije Bardzo boj¹ siê ha³asu. 18. Czerwieni siê ze wstydu 26. Idzie nim z pieca dym Dojrzewa na s³onku Wœród zielonych listków 27. Po jesieni przybywa, jak siê nazywa? Wisi na ogonku 28. Ka da dzieciêca buzia bêdzie 19. Dzieci w przedszkolu uœmiechniêta Coœ tam majstruj¹ Kiedy w grudniu jak co roku przyjd¹ Z desek, patyczków, do nas Domek buduj¹. Bêd¹ w nim ziarnka i okruszynki, 29. M¹dre oczy, du a g³owa, bêdzie kawa³ek t³ustej s³oninki W nocy ³owi, w dzieñ siê chowa. Zgadniesz po tych paru s³owach, 20. Gdy panuje zima, e ten ptak to w³aœnie. To on mocno trzyma. Gdy s³onko przygrzeje, 30. Przez ca³¹ zimê To i on zel eje S³odko œpi A s³odko dlatego, 21. To nie kasza, to nie groch, e miód mu siê œni. Spada z nieba, ach, ach, och Skacze, tañczy, w szyby dzwoni. 31. Mieszka w drewnianej ³upince, Jedna kulka drug¹ goni. Wisia³ na choince 22. Rogate, zêbate, niedu e, 32. Mieszka w górach, w lesie Przyklejone, odbywaj¹ podró e. Lubi mieszkaæ w ciszy. Zaraz Ci odpowie, 23. Co to za pan Gdy Twój g³os us³yszy Pyzat¹ twarz¹ œwieci Poœród gwiazd? 33. Ta zagadka bardzo prosta, Ju wiecie dzieci? Ma je krawiec, je i sosna 24. W g³êbi ziemi ukryty, 34. W zimowe dni nagie stoj¹ Przez górnika wydobyty, Na wiosnê w zieleñ siê stroj¹, Daje ciep³o, moc i œwiat³o, Natomiast jesieni¹, A nazwê odgadn¹æ ³atwo. Kolor na z³oty zamieni¹ Pytania pochodz¹ z ksi¹ ki Antologia zagadek Anny Romanowicz. 23

24 swietujcie Z NAMI! 18-ste urodziny B.T. JAWORZYNA TOUR 15-ste urodziny AKADEMII SZKRABUSIÓW Do³¹cz do nas na Facebooku!

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Państwo zadać przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Państwo zadać przed wyjazdem dzieci na zimowisko. ZIMOWY Poradnik Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Państwo zadać przed wyjazdem dzieci na zimowisko. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Ważne pytania - o co pytać w biurze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zimowy obóz narciarski UKS Żoliborz odbędzie się w Zakopanem.

OFERTA. Zimowy obóz narciarski UKS Żoliborz odbędzie się w Zakopanem. OFERTA Zimowy obóz narciarski UKS Żoliborz odbędzie się w Zakopanem. Wyjazd: sobota 11.02.2016r. zbiórka 10.00, parking zewnętrzny OSiR, Potocka 1. Powrót: sobota 18.02.2016r. w godzinach wieczornych.

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły

Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły MODUŁ II SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Moja szko³a Temat dnia: Otoczenie mojej szkoły Cele ogólne: wypowiadanie sie kilkoma zdaniami na temat

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

do i z Świeradowa - wyjazd 7.10 - Łódż Fabryczna, Świeradów - 15.50; powrót: Świeradów - 7.00 -

do i z Świeradowa - wyjazd 7.10 - Łódż Fabryczna, Świeradów - 15.50; powrót: Świeradów - 7.00 - KALKULACJA KOSZTÓW-FERIE 2012 Z TRANSLATOR - CZYNNY WYPOCZYNEK na najdłuższym w Polsce, oświetlonym, ratrakowanym 2 x dziennie oraz naśnieżanym stoku o długości 2500 m w górach Izerskich (wjazd na STÓG

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe LEKCJA 10 Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe Sporty zimowe, zwłaszcza w górach, dostarczają niezapomnianych przeżyć, a od nas zależy, czy będą one bezpieczne. Udane szusy na nartach, zjazdy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Podstawowe Informacje Proponujemy Pañstwu naszywki na czapki... Dziêki naszemu profesjonalizmowi i kreatywnoœci mo emy zapewniæ Pañstwa

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/16

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce ul. Marii Skłodowskiej Curie 19 55-050 Sobótka tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18 www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Wyjazd zimowy rodzinny. 30 stycznia 6 lutego 2016 Wiek uczestników 4-12 lat Dla początkujących i średniozaawansowanych

Wyjazd zimowy rodzinny. 30 stycznia 6 lutego 2016 Wiek uczestników 4-12 lat Dla początkujących i średniozaawansowanych Wyjazd zimowy rodzinny 30 stycznia 6 lutego 2016 Wiek uczestników 4-12 lat Dla początkujących i średniozaawansowanych Zakwaterowanie Poronin, Pensjonat Gromada Zakwaterowanie w przytulnym pensjonacie Gromada"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Katowicach

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Katowicach 1. Podstawa prawna: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Katowicach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r.

Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r. Zarządzenie Nr 9/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.07.2008 r. w sprawie Regulaminu mundurowego StraŜy Miejskiej miasta Konina Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r o straŝach gminnych

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery!

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! 2014 podsumowanie Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! Drodzy Darczyñcy!! Dziêkujemy, e jesteœcie! To dziêki Wam pomagamy!!! Fundacja ANIMUS Organizacja Po ytku Publicznego dziêki

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Chcesz jechać na Światowe Dni Młodzieży 2016 do Krakowa? Kroki rejestracji pielgrzyma!

Chcesz jechać na Światowe Dni Młodzieży 2016 do Krakowa? Kroki rejestracji pielgrzyma! Chcesz jechać na Światowe Dni Młodzieży 2016 do Krakowa? Kroki rejestracji pielgrzyma! Diecezjalny koordynator ŚDM zarejestrował tzw. makrogrupę, która obejmuje wszystkie grupy jadące do Krakowa z diecezji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo