Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko."

Transkrypt

1 ZIMOWY Poradnik Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

2 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze podró y?... 5 Jak wybraæ odpowiedni¹ ofertê?... 8 Jak wybraæ organizatora zimowiska? Wywiad ze specjalist¹ zimowego szaleñstwa O co zadbaæ przed podró ¹? Zimowy niezbêdnik Szkrabusia K¹cik Szkrabusia REDAKCJA w sk³adzie: Adrianna Adamaszek Ewelina Adamaszek-Stalka Jolanta Baca Magdalena Koczerga Monika Kot Agnieszka Krawczykiewicz Bart³omiej Krzak Kinga Ludwik Urszula Machno Paulina Marzec Joanna Musia³owicz Patrycja Pieñkowska Aleksandra Przegaliñska Katarzyna Supiñska Dorota Szczepañska Anna Wojnar Aleksandra Wójcik 2

3 ZIMOWISKA MURZASICHLE Akademia Narciarska od 965 z³ ZWARDOÑ Szkó³ka narciarsko-snowboardowa Zimowisko rekreacyjne od 1120 z³ od 870 z³ BIA KA TATRZAÑSKA Zimowisko narciarsko-snowboardowe od 895 z³ BIESZCZADY Obóz narciarsko-snowboardowy Obóz przygodowy Expedycja Bieszczady Obóz survivalowy Samotny Wilk od 1010 z³ od 1025 z³ od 1055 z³ S OWACJA - JASNA Obóz narciarsko-snowboardowy od 1220 z³ 3

4 WSTÊP Szanowni Pañstwo, Drodzy Rodzice... W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cymi siê wkrótce feriami przedstawiamy Pañstwu zimow¹ ods³onê naszego Poradnika, którego pierwsza edycja ukaza³a siê przed ubieg³orocznymi wakacjami. Poradnik ten powsta³ z myœl¹ o u³atwieniu Pañstwu przygotowañ zwi¹zanych z wyjazdami m³odych mi³oœników atrakcji bia³ego szaleñstwa. Zdajemy sobie sprawê, e bêd¹ z niego korzysta³y nie tylko osoby, które ju zdecydowa³y siê na wyjazd dziecka z naszym biurem dlatego pozwoliliœmy sobie na poruszenie w nim równie podstawowych kwestii dotycz¹cych samej organizacji wyjazdów i wszelkich jej aspektów w œwietle bezpieczeñstwa oraz w³aœciwego wyboru organizatora wypoczynku. Je eli maj¹ Pañstwo sugestie odnosz¹ce siê do naszego Poradnika, np. w kwestii tematów, o których chcieliby Pañstwo poczytaæ w nastêpnych edycjach, prosimy o kontakt na Zespó³ B.T. Jaworzyna Tour Nasze odzia³y Uwaga! KRAKÓW, Rynek Podgórski 7, tel. (12) KRAKÓW, ul.s³awkowska 1, tel. (12) KATOWICE, ul. wirki i Wigury 2/1, tel. (32) WARSZAWA, ul. Przechodnia 2, tel. (22) ÓD, ul. Piotrkowska 118, tel. (42) WROC AW, ul. Hallera 106 A, tel. (71) Od zapraszamy do nowego Oddzia³u we Wroc³awiu przy ul. Pomorskiej 51/53 4

5 O CO PYTAÆ Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze podró y? O ubezpieczenie Obowi¹zkiem ka dego touroperatora wypoczynku dla dzieci i m³odzie y jest zapewnienie swoim ma³ym Klientom ubezpieczenia na czas wyjazdu. W zakres podstawowej ochrony wchodzi ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie KL w przypadku wyjazdów zagranicznych. Taki wariant powinien zawieraæ siê w cenie ka dej wykupionej imprezy. Aby Pañstwa dzieci czu³y siê ca³kowicie bezpiecznie na stoku, podczas zimowych wyjazdów warto zastanowiæ siê nad wykupieniem dodatkowego pakietu jakim jest ubezpieczenie narciarskie (SKI). Swoj¹ ochron¹ obejmuje sprzêt sportowy oraz OC osobowe i rzeczowe. Ma swoje zastosowanie gdy podczas jazdy na nartach / snowboardzie zostanie wyrz¹dzona szkoda osobom trzecim lub gdy uszkodzeniu lub kradzie y ulegnie sprzêt sportowy dziecka. Ubezpieczenie to mo na wykupiæ nawet na 1 dzieñ przed planowanym wyjazdem na wypoczynek zimowy. Istnieje tak e dodatkowe ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej (kosztów rezygnacji), które ma zastosowanie w przypadku gdyby dziecko musia³o zrezygnowaæ z wykupionej imprezie turystycznej w wyniku udoku-mentowanej przyczyny losowej np. choroba. Ubezpieczenie to daje mo liwoœæ odzyskania pewnej sumy wp³aconych pieniêdzy. Dziêki temu, gdy biuro podró y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami uczestnictwa potr¹ci Klientowi czêœæ wp³aconej kwoty na wyjazd, mo e on liczyæ na czêœciowe ich odzyskanie od ubezpieczyciela. Je eli chcemy wykupiæ ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu nale y to zrobiæ najpóÿniej do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, lub jeœli podpisujemy umowê na mniej ni 30 dni przed wyjazdem, w dniu jej podpisania. Wysokoœæ sk³adki jest ustalana jako odsetek (zwykle ok. 2,5%) wartoœci imprezy turystycznej lub te w inny sposób powi¹zana jest z cen¹ wyjazdu, a niekiedy nawet z jego d³ugoœci¹. 5

6 O CO PYTAÆ O kadrê pedagogiczn¹ Podczas wyjazdu opiekê nad dzieæmi sprawuje kadra pedagogiczna. W przypadku uczestników niepe³noletnich musi byæ ona odpowiednio przeszkolona i wykwalifikowana. Najczêœciej, dobre biura podró y wspó³pracuj¹ z nauczycielami (czynnie wykonuj¹cymi zawód), którzy podczas okresu ferii zimowych zatrudniaj¹ siê w charakterze wychowawców. Drugim filarem kadry, s¹ studenci kierunków pedagogicznych oraz harcerze, którzy maj¹ ukoñczone kursy wychowawców kolonijnych i wprowadzaj¹ m³odzieñcz¹, weso³¹ i aktywn¹ atmosferê na wyjeÿdzie. Dodatkowo podczas zimowisk o profilu narciarsko-snowboardowym powinni byæ zatrudnieni instruktorzy narciarstwa i snowboardu, pod opiek¹ których Pañstwa dzieci bêd¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Wa n¹ funkcjê pe³ni tak e, dostêpna w razie potrzeby, pielêgniarka. W zale noœci od umowy mo e byæ ona dostêpna na miejscu lub na wezwanie. Jeœli dzieci maj¹ w programie wycieczki górskie, konieczny podczas tych wêdrówek z grup¹ jest licencjonowany przewodnik, podobnie jak w przypadku zwiedzania du ych miast. Wyjazd zagraniczny nie mo e odbyæ siê bez opieki pilota wycieczek. O warunki zakwaterowania i wy ywienie Ka da oferta powinna zawieraæ informacje dotycz¹ce rodzaju zakwaterowania, w sk³ad której wchodz¹ wiadomoœci o nazwie, standardzie obiektu oraz pokoi. Powinny byæ podane atrakcje znajduj¹ce siê na terenie oœrodka oraz informacje o liczebnoœci i wyposa eniu pokoi. Istotna jest informacja, czy w pokojach znajduj¹ siê ³azienki czy s¹ one na korytarzach oraz informacja na temat wyposa enia pokoju w ³ó ka piêtrowe. Organizator powinien przedstawiæ równie liczbê posi³ków zawartych w cenie. O karnety narciarskie W katalogu umieszczone s¹ informacje dotycz¹ce cen karnetów. Przeznaczaj¹c na nie pieni¹dze nale y wzi¹æ pod uwagê stopieñ zaawansowania dziecka. Wychowawcy czêsto zbieraj¹ od uczestników fundusze przeznaczone na ten cel aby móc zakupiæ np. karnety grupowe czy ulgowe po preferencyjnej cenie. Rodzicom Szkrabusiów proponujemy przekazanie pieniêdzy na karnety opiekunom w dniu wyjazdu na zbiórce w opisanej kopercie: imiê i nazwisko dziecka, kwota, planowana suma na karnety na ka dy dzieñ. Dziecko bêdzie ju zwolnione z dodatkowego myœlenia o tym aspekcie. 6

7 3 O CO PYTAÆ Co zawiera cena? Czêsto przy wyborze oferty sugerujemy siê cen¹, niejednokrotnie ma ona decyduj¹ce znaczenie. Warto jednak sprawdziæ dok³adnie, co ona zawiera. Zdarza siê, e niektórzy organizatorzy wy³¹czaj¹ z ceny np. transport lub dodatkowe atrakcje na miejscu realizacji imprezy. Po podsumowaniu ukrytych kosztów mo e siê okazaæ, e cena jest du o wy sza ni u profesjonalnego touroperatora, który przewiduje wszystkie œwiadczenia w cenie nie obci¹ aj¹c, czêsto szkrabusiowych uczestników, myœleniem o tym na co powinni zatrzymaæ dane przez Rodziców kieszonkowe. O przedzia³ wiekowy uczestników Wiêkszoœæ biur podró y podaje granice przedzia³u wiekowego uczestników, którzy bêd¹ brali udzia³ w danej imprezie. Niewiele jest biur, które s¹ w stanie zagwarantowaæ odpowiedni dobór wiekowy uczestników, a jednak jest to bardzo istotny punkt przy wyborze oferty, gdy nie ka de 10-cio letnie dziecko bêdzie dobrze siê czu³o mieszkaj¹c w jednym pokoju z du o starszymi od siebie dzieæmi. Przebywaj¹c w pokojach w gronie swoich rówieœników dziecko du o ³atwiej siê aklimatyzuje i nawi¹zuje przyjaÿnie z nowo poznanymi dzieæmi. Jest to bardzo pozytywny aspekt z punktu widzenia psychologicznego. Warto zapoznaæ siê równie z kilkoma przepisami prawnymi reguluj¹cymi organizacjê wypoczynku: - Ustaw¹ o us³ugach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. z póÿn. zm., - Rozporz¹dzenie MEN w sprawie warunków jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dzieci i m³odzie y z dnia 9 grudnia 2009 r. Wa ne! Dobrze jest sprawdziæ czy zimowisko/obóz zosta³o zg³oszone we w³aœciwym Kuratorium Oœwiaty. 7

8 CO WYBRAÆ Jak wybraæ odpowiedni¹ ofertê? Ka dy rodzic chcia³by, aby jego pociecha mia³a udany wyjazd. Przy najszczerszych chêciach nie zawsze proces podejmowania decyzji jest mi³y i szybki. Niejednokrotnie okazuje siê, e na przeszkodzie udanym wyjazdom staj¹ mo liwoœci finansowe, ograniczenia czasowe, zainteresowania dziecka. Co zrobiæ by zmniejszyæ ryzyko nieprzemyœlanych decyzji? Jak umiliæ a nie uprzykrzyæ dziecku wyjazd? Na co zwróciæ uwagê przy wyborze oferty. Jak dokonaæ odpowiedzialnego wyboru pierwszego samodzielnego wyjazdu? To pytania, które zadaje sobie ka dy z rodziców. Chcemy Pañstwu pomóc w podjêciu decyzji o wyjeÿdzie. Wierzymy, e zarówno wakacje jak i ferie zimowe to czas radoœci i zabawy dla wszystkich. Dlatego te poni ej przedstawiamy jak przejœæ przez drogê wyboru oferty wyjazdu. Oczywistym jest, e wybieraj¹c ofertê wyjazdu musimy kierowaæ siê dobrem malucha. Koniecznym jest dobranie odpowiedniej oferty do wieku, zainteresowañ oraz umiejêtnoœci dziecka. Wyjazd na zimowisko powinien przede wszystkim zapewniæ dziecku dobr¹ zabawê, pozwoliæ poczuæ siê swobodnie w grupie rówieœników z dala od rodziców. Wiêkszoœæ biur podró y podaje granice przedzia³u wiekowego uczestników, którzy bêd¹ brali udzia³ w danym wyjeÿdzie. Niewiele jest biur, które s¹ w stanie zagwarantowaæ odpowiedni dobór wiekowy uczestników, a jednak jest to bardzo istotny punkt przy wyborze oferty. Wybieraj¹c ofertê nale y okreœliæ co jest naszym celem. Jeœli chcemy, aby pociecha nauczy³a siê od podstaw jazdy na nartach czy te snowboardzie odpowiednim wyborem bêdzie oferta szkó³ki narciarsko-snowboardowej, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej uczestnicy bêd¹ braæ udzia³ zarówno w zajêciach teoretycznych jak i praktycznych na stoku, którego warunki narciarskie s¹ dostosowane do umiejêtnoœci pocz¹tkuj¹cych narciarzy, jak i tych którzy chc¹ doskonaliæ technikê jazdy. 8

9 CO WYBRAÆ Rodzice Maluszków obawiaj¹cy siê czy chêæ uczestnictwa swoich pociech w zajêciach narciarskich nie jest tylko s³omianym zapa³em, a wiêc wahaj¹cy siê czy zasypaæ dziecko zajêciami szkoleniowymi powinni zwróciæ uwagê na ofertê Akademii Szkrabusiów w Murzasichlu. Dzieci, które je d ¹ ju na nartach, czy te snowboardzie w celu doskonalenia ich umiejêtnoœci mo emy zapisaæ na zimowiska, gdzie pod okiem kadry pedagogicznej i instruktorów poszerz¹ swoj¹ wiedzê praktyczn¹. Przy wyborze zimowiska nale y jednak pamiêtaæ by równie zwróciæ uwagê na warunki narciarskie proponowane w wybranej ofercie. Zbyt strome stoki mog¹ zraziæ dziecko, które wystraszy siê jeœli nie bêdzie posiada³o odpowiednich umiejêtnoœci narciarskich. Z kolei zbyt ³agodne i krótkie trasy zjazdowe sprawi¹, i wprawieni w boju narciarze i snowboardziœci nie bêd¹ nasyceni emocjami ze stoku. Dzieci czuj¹ce siê pewnie na stoku, radz¹ce sobie z jazd¹, posiadaj¹ce dostateczne umiejêtnoœci mo emy wys³aæ do Bia³kiTatrzañskiej lub w Bieszczady. Dla bardziej wymagaj¹cych narciarzy proponujemy wyjazd zagraniczny na S³owacjê. Wykupienie dla dziecka wyjazdu w kraju czy te zagranic¹, zale y g³ównie od intensywnoœci wiêzi emocjonalnej jaka jest pomiêdzy dzieckiem a rodzicem oraz od stopnia jego samodzielnoœci. Jeœli do tej pory nie wyje d a³o bez Rodziców lepiej bêdzie jeœli wybór padnie na niezbyt dalekie miejsce wypoczynku. Da to dziecku œwiadomoœæ bliskoœci Rodziców i alternatywê w postaci odwiedzin. Pomimo wielu chêci czêsto to kryterium finansowe jest g³ównym punktem negocjacji przy wyborze oferty wyjazdu. Przy wyborze oferty nale y najpierw dok³adnie przyjrzeæ siê programowi oraz œwiadczeniom zawartym w cenie takim jak zakwaterowanie, wy ywienie, ubezpieczenie oraz karnety narciarskie. Program zdaje siê byæ jednym z najwa niejszych kryteriów wyboru. Obecnie biura oferuj¹ olbrzymi wachlarz programów. To w³aœnie umiejêtnie dobrany do zainteresowañ dziecka program decyduje o stopniu zadowolenia z wyjazdu. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê czy program jest w miarê bogaty. Im bogatszy tym wiêksza gwarancja, e dziecko wróci zadowolone. 9

10 Z KIM NA ZIMOWISKO Jak wybraæ ogranizatora zimowiska? Po tegorocznych bankructwach w bran y turystycznej radykalnie spad³o zaufanie Polaków do biur podró y. Niektórzy rodzice obawiaj¹ siê, e wyjazd, który mia³ byæ zas³u onym wypoczynkiem narazi nas i naszych bliskich na dodatkowy stres i koszty. Co zrobiæ by jeszcze przed wyjazdem, sprawdziæ czy dany organizator jest godny zaufania, oto kilka rad. Jak wszyscy wiemy, kryzys ten odbi³ siê na wszystkich dziedzinach gospodarki, na turystyce równie. Co sezon s³yszymy o upad³oœci kolejnych organizatorów turystyki czy o innych problemach zwi¹zanych z organizacj¹ wypoczynku. Polscy klienci na szczêœcie ju coraz baczniej dobieraj¹ sobie firmy, z którymi wyje d aj¹ na wypoczynek, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo i pewnoœæ komfortowego oraz bezstresowego pobytu na wymarzonych wakacjach. Cieszy nas wzrastaj¹ca œwiadomoœæ turystów, z tego wzglêdu, e i my z roku na rok dok³adamy coraz wiêcej starañ by podnosiæ jakoœæ wykonywanych us³ug, zw³aszcza, e naszymi Klientami s¹ dzieci... Co zrobiæ by jeszcze przed wyjazdem, sprawdziæ czy dany organizator jest godny zaufania, oto kilka rad. Organizatorów kolonii i obozów naj³atwiej znaleÿæ za poœrednictwem Internetu lub poczty pantoflowej. Te dwa, jak e ró ne Ÿród³a, potrafi¹ podaæ wiele informacji o touropreatorze. O ile w przypadku kole anki polecaj¹cej dane biuro poziom zaufania do organizatora wzrasta, o tyle znajduj¹c go przez Internet warto sprawdziæ firmê dok³adniej pod kilkoma wzglêdami: Czy biuro dzia³a legalnie? Wybieraj¹c organizatora wyjazdu nale y przede wszystkim sprawdziæ, czy biuro prowadzi legaln¹ dzia³alnoœæ, czyli czy posiada odpowiednie zezwolenie (wpis do ewidencji organizatorów turystyki i poœredników turystycznych) lub inaczej koncesjê, na organizacjê wypoczynku dla dzieci i m³odzie y. Wa ne s¹ tak e polisy, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Dokumenty te powinny byæ udostêpnione na stronie internetowej organizatora wypoczynku. Nie bez znaczenia jest równie kwota, na jak¹ organizator jest ubezpieczony, czêsto porównuj¹c same kwoty zabezpieczeñ mo emy wysnuæ informacje na temat wyboru organizatora. Jednak to ju dziœ nie wystarcza. Po sprawdzeniu informacji o firmie nale y siê przyjrzeæ szczegó³owo jej ofercie i oceniæ czy spe³nia ona nasze oczekiwania oraz czy taki zakres us³ug mo e byæ wykonany w tej cenie. B¹dŸmy czujni w szczególnoœci przy super promocjach oraz popularnych ostatnio zakupach grupowych. 10

11 Z KIM NA ZIMOWISKO Zaczerpn¹æ opinii znajomych Nie maj¹c serca lub zaufania do wyszukiwarek internetowych i publicznych wypowiedzi na forum szuka siê wiarygodnych informacji na temat wybranych organizatorów. Warto dopytaæ siê o ewentualne nagrody biura, o to jak d³ugo dzia³a na rynku oraz przewertowaæ lokaln¹ prasê. Najlepsz¹ wizytówk¹ dla biura jest polecenie przez Rodziców wysy³aj¹cych dziecko kolejny raz na koloniê. To od nich i ich pociech mo na uzyskaæ najbardziej wiarygodne informacje o pobycie, kadrze, realizacji programu i zakwaterowaniu dzieci. Dlatego chc¹c wybraæ profesjonalne i sprawdzone biuro podró y zasiêgnijmy opinii naszych znajomych. To ich pozytywne opinie s¹ najlepsz¹ reklam¹ dla ka dego organizatora. Przynale noœæ do organizacji turystycznych Œwiadomoœæ, e biuro przynale y do organizacji np. ITRP lub innych lokalnych (np. KIT, WIT itp.) stowarzyszeñ organizatorów turystyki œwiadczy przede wszystkim o legalnej dzia³alnoœci biura. Nie daje jednak gwarancji na udany wypoczynek. Z punku widzenia jakoœci obs³ugi bardziej istotne bêd¹ informacje o zdobytych nagrodach i informacje prasowe. Kuratorium oœwiaty Wyjazdy dla dzieci równie na ferie zimowe s¹ obowi¹zkowo zg³aszane przez organizatora wypoczynku do lokalnego kuratorium oœwiaty. Na oko³o dwa tygodnie przed wyjazdem mo na to sprawdziæ w ogólnodostêpnej wyszukiwarce (www.wypoczynek.men.gov.pl) pamiêtajmy, e wypoczynek jest zg³aszany do 21 dni przed rozpoczêciem turnusu. Kadra pedagogiczno-instruktorska Dobieraj¹c ofertê nale y pamiêtaæ przede wszystkim o potrzebach dziecka. Czy oczekujemy szkolenia narciarskiego czy raczej poszukujemy rekreacyjnego zimowiska? Po przeanalizowaniu ofert nale y zwróciæ uwagê czy zawieraj¹ one wykwalifikowan¹ opiekê instruktorsk¹? Przy szkoleniach narciarskich lub snowboardowych nale y przeanalizowaæ program i upewniæ, e zapewni on postêpy naszemu dziecku. Doœwiadczenie w organizacji imprez dla dzieci i m³odzie y Im wiêksze doœwiadczenie ma biuro w prowadzeniu imprez dla dzieci i m³odzie y, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, e wyjazd bêdzie udany. Ucz¹c siê na ka dym poprzednim roku zdobywa siê doœwiadczenie, a wraz z doœwiadczeniem p³ynie m¹droœæ w rozwi¹zywaniu problemów. Mo na liczyæ na to, e rozwojowa firma, d³ugo utrzymuj¹ca siê na rynku jest w pewien sposób gwarantem rzetelnoœci. 11

12 WYWIAD Wywiad ze specjalist¹ zimowego szaleñstwa Rozmowê na temat najwa niejszych kwestii dotycz¹cych pierwszych kroków na nartach b¹dÿ snowboardzie przeprowadziliœmy z Pani¹ Ann¹ Sablik - instruktork¹ narciarstwa. Pytanie: W jakim wieku rozpocz¹æ przygodê z nartami lub snowboardem? A. Sablik: Najlepszym momentem na rozpoczêcie nauki jazdy na nartach lub snowboardzie jest czas, gdy dziecko ukoñczy 5-6 lat - ma to zwi¹zek z rozwojem dzieciêcego uk³adu kostnego. Czy od pocz¹tku nale y k³aœæ nacisk na solidne szkolenie czy mo e traktowaæ narty w m³odym wieku tylko jako rekreacjê? A.S.: Na pocz¹tku proponujê oswojenie siê ze sprzêtem poprzez zabawy oraz naukê wstawania i poruszania siê np. na nartach. Nastêpnie naukê z instruktorem, eby nie przyswoiæ z³ych nawyków. Co warto kupiæ, a co wypo yczyæ? A.S.: Myœlê, e warto zainwestowaæ w zakup kasku ochronnego. Natomiast, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie nauki, ze wzglêdu na szybki wzrost dziecka proponujê wypo yczyæ sprzêt narciarski lub snowboardowy. Je eli jednak rodziców staæ na zakup butów to warto to uczyniæ, gdy ka dy z nas ma inn¹ stopê, a dobry but dopasowuje siê do jej kszta³tu. Jak przygotowaæ malucha do sezonu? A.S.: Dziecko powinno byæ zahartowane (oswojone poprzez spacery z d³u szym przebywaniem na œwie ym powietrzu). Nale a³oby równie porozmawiaæ z pociech¹ na temat osi¹ganych efektów, wyt³umaczenie, e jazda na nartach lub snowboardzie nie jest tylko ciê k¹ nauk¹, ale równie fajn¹ zabaw¹. Jakie zasady wpoiæ dziecku przed wyjazdem, aby by³o bezpieczne na stoku? A.S.: Nale y uczuliæ dziecko, i najwa niejszym na stoku jest s³uchanie instruktora i wykonywanie jego poleceñ. Wa ne by wpoiæ uczestnikowi, i nie mo e oddalaæ siê od grupy, a o wszelkich nurtuj¹cych go kwestiach mo e porozmawiaæ z instruktorem lub wychowawc¹. 12

13 WYWIAD Jak ubraæ dziecko na stok? A.S.: Zaczynaj¹c od g³owy, obowi¹zkowo dziecko nale y wyposa yæ w kask, je eli jest ocieplony mo emy ju nie zak³adaæ dziecku czapki. Jeœli jednak kask nie spe³nia funkcji ochrony termicznej najlepiej za³o yæ pod niego kominiarkê (wówczas szalik nie bêdzie potrzebny). Konieczna jest oczywiœcie ciep³a kurtka zimowa, sweter, golf lub polar oraz bielizna termiczna, ciep³e spodnie narciarskie lub snowboardowe (najlepiej z szelkami), rajstopy lub kalesony b¹dÿ bielizna termoaktywna. Wa nym by kurtka i spodnie by³y przeznaczone typowo do sportów zimowych, aby spe³nia³y funkcjê zarówno chroni¹ce przed wyziêbieniem na stoku jak równie zapewnia³y odpowiedni¹ wentylacjê. Kolejny wa ny punkt na liœcie baga u to d³ugie skarpety narciarskie (przynajmniej dwie pary) oraz nieprzekmakalne rêkawice. Ile czasu powinny trwaæ pierwsze wyjœcia na stok? A.S.: Ok. 1-2 godz. Czy lepsze jest szkolenie indywidualne czy grupowe? A.S.: Zasadnicz¹ zalet¹ szkolenia indywidualnego jest kwestia wy³¹cznej uwagi instruktora. Niemniej jednak szkolenie grupowe daje mo lwioœæ zobaczenia b³êdnie lub poprawnie wykonanych æwiczeñ przez innych uczestników, a integracja na stoku to dodatkowa frajda dla dzieci. Czy siedmioletnie dziecko poradzi sobie z prawid³owym za³o eniem sprzêtu? A.S.: Tak, poniewa instruktor ma obowi¹zek pokazania oraz dopilnowania czy buty oraz sprzêt s¹ prawid³owo za³o one. Z biegiem czasu dziecko radzi sobie samo, a instruktor tylko sprawdza czy wszystko jest jak nale y. Jak wybraæ stoki odpowiednie dla umiejêtnoœci? A.S.: Na pocz¹tku nauki stoki powinny byæ ³agodne, aby dziecko mog³o swobodnie oswoiæ siê ze sprzêtem i nabra³o pewnoœci siebie. Nastêpnie o poziomie trudnoœci trasy powinien zadecydowaæ instruktor. Na co zwróciæ uwagê przy wyborze instruktora? A.S.: Na pewno nale y zwróciæ uwagê na kwalifikacjê i umiejêtnoœci instruktora. Nie bez znaczenia jest równie podejœcie osoby szkol¹cej i jej kontakt z dzieckiem. 13

14 O CO ZADBAÆ O co zadbaæ przed podró ¹? Zima, zabawy na œniegu, zimowiska - nasze dzieci czekaj¹ na to ca³y rok. Jako pracuj¹cy rodzice nie zawsze mo emy wybraæ siê z naszymi pociechami w góry by dopilnowaæ wszystkiego na miejscu dlatego tak wa ne jest przygotowanie niezbêdnych rzeczy przed wyjazdem. Podstaw¹ dobrze przygotowanego na zimowisko malca powinno byæ zdrowe, zahartowane cia³o oraz odpowiednie ubranie. Jeœli maluch bêdzie odpowiednio ubrany, zabawy na powietrzu w mroÿny dzieñ mu nie zaszkodz¹. Jedynym przeciwwskazaniem do zimowych zabaw na œwie ym powietrzu jest silny wiatr lub temperatura poni ej -10 C. Ubranie na zimowisko powinno byæ wygodne, ciep³e, a zarazem nieprzemakalne. W tym celu najlepiej sprawdza siê kombinezon lub, jeœli nasza pociecha buntuje siê przed takim strojem, odpowiednia kurtka i spodnie narciarskie. Nale y pamiêtaæ, i zim¹ najlepiej ubieraæ dziecko na tzw. cebulkê. Wa ne, aby pierwsza warstwa przylega³a do cia³a mo e to byæ bawe³niana koszulka i rajstopy, kalesony lub powszechnie dostêpna ju dzieciêca odzie i bielizna termiczna. Wybieraj¹c kurtkê lub kombinezon, warto pamiêtaæ, e dzieci siê ruszaj¹ i nie marzn¹ tak szybko, jak my. Lepiej wybraæ cieñsze okrycie, dodatkowo zawsze mo na za³o yæ pod nie sweter lub bluzê. Nie zapominajmy równie o skarpetach narciarskich. 14

15 O CO ZADBAÆ Wierzchnie ubranie powinno byæ uszyte z nieprzemakalnego materia³u. Buty tak e musz¹ byæ nieprzemakalne i dodatkowo wysokie, aby œnieg nie dosta³ siê pod spodnie. Równie one nie mog¹ byæ zbyt ciasne, przy ich zakupie pamiêtajmy wiêc, e do zimowego obuwia zak³adamy grube skarpety i rajstopy, dlatego mog¹ byæ one o numer wiêksze! Najbardziej nara on¹ na zmarzniêcie czêœci¹ cia³a s¹ nadgarstki, kupujmy wiêc d³ugie rêkawiczki, najlepiej ortalionowe, oraz kurtki z rêkawami ze œci¹gaczem. Jeœli planujemy wys³aæ nasze dziecko na zimowisko narciarskie powinniœmy pomyœleæ o dodatkowym wyposa eniu w postaci kasku, nart, butów narciarskich czy kijków, które mo emy zakupiæ przed wyjazdem b¹dÿ wypo yczyæ na miejscu. O ile zakup nowego sprzêtu dla rosn¹cego dziecka mo e byæ po prostu nieop³acalny, to wizyta w komisie narciarskim z u ywanym sprzêtem mo e okazaæ siê równie dobrym rozwi¹zaniem. Sprzêt mo na wypo yczyæ tak e na miejscu. O ile w wiêkszoœci komisów lub wypo yczalni mo emy liczyæ na pomoc profesjonalistów przy doborze sprzêtu narciarskiego, warto pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach: 1) kask jest podstwowym elementem wyposa enia ka dego ma³ego narciarza. Obowi¹zek jego posiadania dla dzieci do 16 r.. reguluje ustawa z 2011 r. Kask mo na zakupiæ nowy, u ywany b¹dÿ wypo yczyæ na miejscu. My jednak ze wzglêdu na lepsze dopasowanie oraz ze wzglêdów higienicznych proponujemy zakup w³asnego kasku. Na rynku dostêpne s¹ równie kaski ocieplane, dziêki którym nie ma koniecznoœci zak³adania pod nie czapki. 2) narty - dla dziecka powinny byæ kilka centymetrów (10-15 cm) krótsze od wzrostu dziecka. Kupuj¹c narty dla dziecka nie zak³adajmy, e wystarcz¹ one na dwa sezony. Dzieci szybko rosn¹, a Ÿle dobrany sprzêt mo e sprawiaæ k³opoty. A naprawdê nietrudno bêdzie go sprzedaæ i niemal za te same pieni¹dze kupiæ nieco wiêkszy, te u ywany zestaw. 15

16 O CO ZADBAÆ 3) buty narciarskie musz¹ byæ wygodne, ale przede wszystkim powinny stabilizowaæ staw skokowy dziecka. Najwiêksze bezpieczeñstwo stawu skokowego daj¹ nam buty 2, 3, 4 klamrowe. Warto, by dobór butów dla dzieci nie by³ kierowany chêci¹ zaoszczêdzenia kilkudziesiêciu z³otych i zakupu butów na 2-3 sezony, poniewa bêdzie sprawia³ dziecku k³opoty w trakcie jazdy na nartach i zwiêksza³ ryzyko kontuzji. Nale y pamiêtaæ by dziecko pochodzi³o w nich po domu przez kilka dni w celu przyzwyczajenia stopy do wagi buta. 4) wi¹zania to element maj¹cy ogromny wp³y na bezpieczeñstwo na stoku. Powinny byæ dostosowane do wagi dziecka i ustawione przez osobê, która siê na tym zna. Nie kupujmy nart z przestarza³ymi wi¹zaniami, które nie bêd¹ siê w odpowiednich momentach wypinaæ, bo to grozi powa n¹ kontuzj¹. 5) kijki to czêœæ wyposa enia, których nasza pociecha na pocz¹tku nauki jazdy na nartach najprawdopodobniej nie bêdzie potrzebowa³a. Dzieci naturalnie inicjuj¹ skrêt przez balansowanie cia³em. PóŸniej dziecko zacznie u ywaæ kijków do odpychania siê na bardziej p³askich odcinkach. Prawid³owo dobrane kijki to takie, kóre trzymane w rêku i oparte o pod³o e powoduj¹, e nasze dziecko ma rêkê zgiêt¹ pod k¹tem prostym. Zakupiony sprzêt przed ka dym wyjazdem powinien byæ dobrze przygotowany. Dziêki odpowiednim smarom do nart, œnieg nie bêdzie siê do nich przykleja³, co u³atwi naszemu dziecku stawianie pierwszych kroków na nartach. Pamiêtajmy równie, aby przed wyjazdem na zorganizowane zimowisko sprawdziæ wa noœæ legitymacji szkolnej, a jeœli jest to wyjazd zagraniczny, wa noœæ paszportu. 16

17 NIEZBÊDNIK SZKRABUSIA ZIMOWY NIEZBÊDNIK SZKRABUSIA, czyli co ka dy Szkrabuœ na zimowisko mieæ powinien rêczniki (ma³y, du y, k¹pielowy) czapka (kilka sztuk) myd³o, szampon szalik pasta i szczoteczka do zêbów rêkawiczki (kilka par) ciep³e bluzy, swetry, polary krem z filtrem podkoszulki - tyle ile dni proszek do prania (w ma³ej iloœci) skarpetki - tyle ile dni (a nawet chusteczki higieniczne wiêcej w razie przemoczenia) ciep³e zimowy buty, obuwie sportowe, kapcie (a nawet wiêcej w razie przemoczenia) bielizna osobista - tyle ile dni ulubiona maskotka pi ama legitymacja szkolna strój sportowy sprzêt narciarski (kask, gogle, buty narciarskie/snowboardowe, narty/snowboard)* ciep³a zimowa kurtka * najczêœciej na miejscu istnieje mo liwoœæ wypo yczenia sprzêtu narciarskiego/snowboardowego za dodatkow¹ op³at¹. 17

18 K CIK SZKRABUSIA ZNAJD RÓ NICE! ZnajdŸ 20 szczegó³ów, które ró ni¹ te dwa obrazki! 18

19 K CIK SZKRABUSIA 19

20 K CIK SZKRABUSIA SZKRABUSIOWA KRZY ÓWKA Rozwi¹ zagadki i odgadnij has³o! Ci¹g dalszy na stronie

21 K CIK SZKRABUSIA PYTANIA 1. Ma daszek z przodu 8. Gdy mróz i wicher wyje Choæ to nie domek Szyjê Ci okryje Nosi j¹ Kasia, Piotruœ i Tomek 9. Niebo jest nimi usiane, Œwiec¹ noc¹, gasn¹ ranem 2. Sypie z nieba, w oczy prószy Wpada w noski, wpada w uszy, 10. Nie spóÿniaæ siê proszê, Bieli pola, lasy ³¹ki, SpóŸnialskich nie znoszê A na drzewach tworzy p¹ki Pilnie zacznij szkolny dzieñ Nim zadzwoniê dzeñ, dzeñ, dzeñ, 3. Co to za kochany œwiêty Co przynosi nam prezenty? 11. Przynieœli j¹ z lasu, Kiedy gwiazdka ju zaœwieci Piêknie przystroili, On obdarza wszystkie dzieci Teraz bêdzie z nami By œwiêta umiliæ 4. Nie maja kó³ Zje d aj¹ w dó³ 12. Pomyœl a odgadniesz wnet Po œniegu bia³ym, Kto ma Igiel pe³en grzbiet? torze wspania³ym 13. Gwiazdy na niebie 5. W zimie okrywa on rzeki i stawy Zapala ona. Gdy chcesz jeÿdziæ na ³y wach s³u y Gdy s³oñce gaœnie, do zabawy Przychodzi do nas. 6. Ca³¹ noc chodzê 14. Jest jak ogromna b³êkitna ³¹ka Rankiem siê trudzê Na której kwitnie zloty kwiat s³onka I dzwonkiem ludzi Ze snu budzê 15. Co to za zagadka Naczynie do kwiatka? 7. Dzieci mnie zrobi³y, Tu przy oknie stojê 16. Byœ po œniegu jeÿdziæ móg³ Jestem ca³y ze œniegu Przypinasz je do nóg I s³oñca siê bojê 21

22 K CIK SZKRABUSIA

23 K CIK SZKRABUSIA PYTANIA 17. Na iglastej soœnie 25. Maj¹ d³ugie uszki Krzew liœciasty roœnie. I ciep³e ko uszki. Cudzym kosztem yje Przebywaj¹ na skraju lasu, Soki z drzewa pije Bardzo boj¹ siê ha³asu. 18. Czerwieni siê ze wstydu 26. Idzie nim z pieca dym Dojrzewa na s³onku Wœród zielonych listków 27. Po jesieni przybywa, jak siê nazywa? Wisi na ogonku 28. Ka da dzieciêca buzia bêdzie 19. Dzieci w przedszkolu uœmiechniêta Coœ tam majstruj¹ Kiedy w grudniu jak co roku przyjd¹ Z desek, patyczków, do nas Domek buduj¹. Bêd¹ w nim ziarnka i okruszynki, 29. M¹dre oczy, du a g³owa, bêdzie kawa³ek t³ustej s³oninki W nocy ³owi, w dzieñ siê chowa. Zgadniesz po tych paru s³owach, 20. Gdy panuje zima, e ten ptak to w³aœnie. To on mocno trzyma. Gdy s³onko przygrzeje, 30. Przez ca³¹ zimê To i on zel eje S³odko œpi A s³odko dlatego, 21. To nie kasza, to nie groch, e miód mu siê œni. Spada z nieba, ach, ach, och Skacze, tañczy, w szyby dzwoni. 31. Mieszka w drewnianej ³upince, Jedna kulka drug¹ goni. Wisia³ na choince 22. Rogate, zêbate, niedu e, 32. Mieszka w górach, w lesie Przyklejone, odbywaj¹ podró e. Lubi mieszkaæ w ciszy. Zaraz Ci odpowie, 23. Co to za pan Gdy Twój g³os us³yszy Pyzat¹ twarz¹ œwieci Poœród gwiazd? 33. Ta zagadka bardzo prosta, Ju wiecie dzieci? Ma je krawiec, je i sosna 24. W g³êbi ziemi ukryty, 34. W zimowe dni nagie stoj¹ Przez górnika wydobyty, Na wiosnê w zieleñ siê stroj¹, Daje ciep³o, moc i œwiat³o, Natomiast jesieni¹, A nazwê odgadn¹æ ³atwo. Kolor na z³oty zamieni¹ Pytania pochodz¹ z ksi¹ ki Antologia zagadek Anny Romanowicz. 23

24 swietujcie Z NAMI! 18-ste urodziny B.T. JAWORZYNA TOUR 15-ste urodziny AKADEMII SZKRABUSIÓW Do³¹cz do nas na Facebooku!

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo