System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500"

Transkrypt

1 Edition 13.2 System do monitoingu komfotu temiznego ThemCondSys 5500 Instukj obsługi ADRES TELEFONE FAX UL. ODLEWNIKÓW 18 PL GLIWICE POLAND

2 2 Instukj obsługi 1. WPROWADZENIE System do monitoingu komfotu temiznego ThemCondSys 5500 słuy do pomiu, klkulji i ejestji pmetów wewntznego klimtu w odowisku umikownym, goym i hłodnym. System odznz si nstpujymi ehmi: du mobilno, łtwo pzemieszzni łtw i szybk konfiguj systemu w zlenoi od potzeb uytkownik niski pobó pdu pzy długim zsie ejestji utomtyzny tyb upieni modułów pomiowyh zwikszjy zs py pzy zsilniu kumultoowym opjonln bezpzewodow tnsmisj dnyh pomidzy modułmi pomiowymi komputeem. System ThemCondSys 5500 spełni ktulne wymgni nstpujyh nom: PN-EN ISO 7726, PN-EN ISO 7730, PN-EN ISO 7243, PN-EN ISO 7933, PN-EN ISO 9920 i PN-EN ISO Umoliwi on igły pomi nstpujyh pmetów: t g : tempetu znej kuli t nw : ntuln tempetu wilgotn t : tempetu powietz t s : tempetu dodtkow (np. powiezhni) v : pdko powietz RH: wilgotno wzgldn P b : inienie bometyzne WBGT in, WBGT out : wskniki odowisk goego wewntz i n zewntz SD: odhylenie stnddowe pdkoi DR: stopie yzyk pzeigu Tu: intensywno tubulenji pzepływu t : edni tempetu pomieniowni t o : tempetu opeyjn t d : tempetu wyównn t eq : tempetu ekwiwletn PMV: pzewidywn edni oen PD: pzewidywny odsetek niezdowolonyh t WC : tempetu hłodzeni witu IREQ min, IREQ neut : wskniki wymgnej izolyjnoi temiznej odziey ICL min, ICL neut : wymgne bzow izolyjno odziey wg ISO 9920 DLE min, DLE neut : dopuszzlne zsy ekspozyji p : zstkowe inienie py wodnej x: współzynnik wilgotnoi ρ: gsto powietz DEW: tempetu punktu osy i: entlpi dl powietz wilgotnego E : wymgn intensywno powni E mx : mksymln intensywno powni W : wymgne nwilgoenie skóy SW : wymgn ilo potu Podstwowe zkesy pomiowe systemu pomiowego: Pmet t g t nw t t s v RH P b Zkes O C 0 50 O C O C O C m/s 0 100% hp Zkes wtoi pmetów zewntznyh (wybienyh): Pmet Opis Zkes I Podstwow izolyjno odziey 0 10 o lub m 2 K/W M Metbolizm 0 10 Met lub W/m 2 W Wsknik py mehniznej 0 10 Met lub W/m 2 A /A Du Powiezhni skóy bioej udził w wyminie 0.67 ; 0.7 lub 0.77 iepł pzez pomieniownie p Pzepuszzlno powietz odziey ohonnej l/m 2 s w Pdko pouszni pownik m/s

3 3 Instukj obsługi 2. PRZYKŁADY KONFIGURACJI A. Konfiguj pzewodow wielopunktow SensoTCMod 5503 SensoTCMod 5507 SensoTCMod 5503 SensoConnet USB intefe mx. 50m (e.g. SensoCble 5650) Powe Supply Adpte B. Konfiguj bezpzewodow wielopunktow SensoTCMod 5503 SensoTCMod 5507 SensoBee USB Reeive SensoTCMod 5503 mx. 60m SensoBee 485 Tnsmitte SensoCble 56xx (opitionl wie ommunition) C. Konfiguj pojedynz pzewodow SensoTCMod 5507 e.g. SensoCble 5602 SensoConnet USB intefe Powe Supply Adpte D. Konfiguj pojedynz bezpzewodow SensoTCMod 5507 SensoBee 485 Tnsmitte mx. 60m SensoBee USB Reeive

4 4 Instukj obsługi 3. MONTA SYSTEMU POMIAROWEGO Zmontuj moduły pomiowe w uhwyth sttywu. Połz moduły pomiowe kblmi (np: SensoCble 5601). Połz jeden z modułów pomiowyh z konweteem SensoConnet USB lub ndjnikiem diowym SensoBee485. Podłz zsilz do konwete SensoConnetUSB lub włz zsilnie w ndjniku diowym SensoBee485. Diod zsilni umieszzon n pokywie gónej modułu pomiowego powinn njpiew pusow pzez kilk sekund, nstpnie wiei si igle. Jeli diod pulsuje ły zs, to widzy, e npiie zsilni jest zbyt młe lub kumultoy zsilje s wyłdowne. Podłz konwete SensoConnet USB lub odbionik diowy SensoBee USB do potu USB kompute. Diod n inie tylnej obudowy powinn si wiei igle dl SensoConnet USB lub pulsyjnie dl SensoBee USB. 4. ELEMENTY SYSTEMU A. Moduł SensoTCMod 5503 o 5507 Moduły pomiowe wykonne s w ksztłie wlów o wymih 100x48mm, w któyh s umieszzone pzetwoniki pomiowe. Czujniki tempetuy i wilgotnoi umieszzone s n gónej pokywie obudowy, zujniki tempetuy ntulnej wilgotnej, znej kuli i sond do pomiu pdkoi powietz zmontowne s n boznyh wsponikh. Moduł posid ównie złze do dodtkowej sondy tempetuy. Moe by one wykozystne np. do pomiu tempetuy powiezhni podłogi. Sond nemometyzn moe by odłzn od modułu pomiowego i by tnspotown, pzehowywn lub wzoown oddzielnie. Konstukj mehnizn wsponik sondy nemometyznej umoliwi pomi w pozyji pionowej, poziomej lub ukonej. Moduły posidj uhwyty do moowni n ónyh wysokoih w sttywh. Moduły pomiowe mog by wyposone w nstpuje sondy: - sond nemometyzn - sond tempetuy ntulnej wilgotnej, pozenionej kuli i powietz - sond inieni bometyznego i wilgotnoi wzgldnej

5 5 Instukj obsługi Sond nemometyzn zwie wielokieunkowy zujnik sfeyzny pdkoi powietz i zujnik kompensyjny tempetuy. Czujniki pokyte s spejln wstw luminiow w elu zwikszeni odponoi n zniezyszzeni i zmniejszeni wpływu pomieniowni temiznego. Czujnik tempetuy moe by dodtkowo zbezpiezony pzed wpływem pomieniowni ieplnego pzez nłoenie osłony (3). To moe by koniezne tylko wtedy, kiedy pzepływ jest miezony blisko ódeł wysokiej tempetuy. Ob zujniki s ównie honione pzed uszkodzenimi mehniznymi pzez uowe kosze (4). Jeli tkie zbezpiezenie nie jest koniezne mon je zdemontow z osłony (3). Osłon (3) moe by pzesuwn wzdłu msztu sondy i unieuhmin pzy pomoy uby ziskowej (5). Pzygotownie do pomiów: Dne tehnizne: - typ zujnik pdkoi: wielokieunkowy, sfeyzny - edni zujnik: 2 mm - zkes: m/s - dokłdno: ±0.02 m/s ±1.5% wskzni - utomtyzn kompensj tempetuy: < 0.1%/K - zstotliwo pzenoszeni fluktuji f up 1) : min. 1Hz, typ. 1.5 Hz 1) Czstotliwo pzenoszeni fluktuji pdkoi jest definiown jko njwysz zstotliwo, pzy któej odhylenie stnddowe zwie si w gnih 0.9 do 1.1 w stosunku do odhyleni stnddowego pzy zstotliwoi 0Hz (PN-EN Wentylj budynków - Wymgni dotyze pzyzdów do pomiu pdkoi powietz w wentylownyh pomieszzenih). 1. Połz sond nemometyzn do złz modułu pomiowego. 2. Spwd, zy osłon (3) znjduje si n kou sondy osłnij łkowiie zujnik pdkoi (1) i ub ziskow (5) jest włiwie unieuhomion. Nstpnie złó uowy kosz (4) n osłon (3). Zhowj szzególn ostono, by nie uszkodzi zujnik pdkoi (1). Zkłdj uowy kosz (4) tylko wtedy, kiedy zujnik (1) jest osłonity pzez osłon (3). 3. Poluzuj ub ziskow (5) i pzesu osłon (3) odsłnij zujniki (1) i (2). 4. Zinij ub ziskow (5) tk, by zujnik pdkoi (1) znlzł si w odku uowego kosz (4). Sondy do pomiu tempetuy ntulnej wilgotnej, pozenionej kuli i powietz zwiej zujniki ezystnyjne pltynowe Pt-100. Zstosownie elementów ze spejlnego dewn i włókn szklnego pomidzy zimi metlowymi sond zujnikmi zpewni odpowiedni izolj temizn i du dokłdno pomiu. Kdy zujnik jest indywidulnie wzoowny, pmety wzoowni s zpisne w pmii EEPROM zujnik. Automtyzn koekj dyftu ieplnego zpewni wysok stbilno pomiu. Dne tehnizne: - typ zujników tempetuy: Pt ednie temometów: t : 2.6 mm t g : 75 mm t nw : 5mm - zkesy pomiowe: t : O C t g : O C t nw : 0 50 O C - dokłdno: ±0.1 O C - zs stbilizji tempetuowej: 15 20min Sond inieni bometyznego jest umieszzon wewntz obudowy modułu pomiowego. Sond wykozystuje mikopeyzyjny piezoezystnyjny zujnik inieni z kompensj temizn. Kd sond jest indywidulnie kompensown i wzoown w poesie podukji. Dne tehnizne: - zkes pomiowy: hP - dokłdno: ±3 hp - zs ekji: 2s

6 6 Instukj obsługi Sond wilgotnoi wzgldnej jest umieszzon n pokywie modułu pomiowego. Sond zwie polimeowy zujnik pojemnoiowy skompensowny temiznie. Dne tehnizne: - zkes pomiowy: % RH - dokłdno: ±2% w zkesie 10 90% RH - stbilno długookesow: <1% RH/ye - zs ekji: <4s B. Konwete SensoConnet USB Konwete SensoConnet USB umoliwi tnsmisj dnyh do kompute pzez pot USB. Jest on zsilny z potu USB kompute, wobe zego nie wymg stosowni dodtkowyh zsilzy. Gnizdo zsilni mins soket umieszzone z boku obudowy konwete umoliwi podłzenie zewntznego zsilz wykozystywnego do zsilni pzetwoników pomiowyh. (ptz pzykłd A w ozdzile2). C. Ndjnik diowy SensoBee485 Ndjnik diowy SensoBee485 zwie moduł RF do bezpzewodowej tnsmisji dnyh i pojemnik n 4 bteie lub kumultoy typu AA. Moduł RF wykozystuje potokół ZigBee ( ) keptowny pzez ETSI/EC (Euop), FCC (U.S.A) i IC (Cnd). Zpewni on niski pobó pdu i wysok zuło. Akumultoy zsilj moduł RF, jk ównie słu do zsilni 4 modułów pomiowyh. Ndjnik moe by ównie zsilny z zewntznego zsilz. Moduły pomiowe s podłzne do ndjnik diowego SensoBee485 pzez złze double soket RJ45. Zsilnie jest włzne pzy pomoy 3-połoeniowego pzełznik thee-wy swith umieszzonego z boku obudowy: Pozyj Off - zsilnie jest wyłzone, Pozyj On - zsilnie włzone tylko dl modułów pomiowyh, moduł RF jest wyłzony, tnsmisj dnyh jest moliw tytko pzez kbel połzeniowy pomidzy SensoBee485 SensoBeeUSB, Pozyj Bee - zsilnie jest złzone zówno dl modułu RF jk i dl modułów pomiowyh (diod RF mig).

7 7 Instukj obsługi Pozyj On pzełznik jest uywn w pzypdku bku lub błdów tnsmisji bezpzewodowej. W elu nwizni komunikji pzewodowej nley połzy kblem SensoCble ndjnik diowy SensoBee485 (złze RJ45) i odbionik diowy SensoBeeUSB. Obudow ndjnik jest dostosown do zmoowni go w spejlnym uhwyie n sttywie. Do tego elu słuy onneto pipe fo hndle znjdujy si n ine pzedniej obudowy. Dne tehnizne: zsig w pomieszzeniu: do 60m zsig n wolnej pzestzeni: do 100m mo wyjiow tnsmisji: 100mW (20dB) EIRP zstotliwo diow: 2.4GHz mx szybko tnsmisji: 250 kbps zsilnie: 4 kumultoy Ni-MH 2100mA type AA zewntzny zsilz 6 9 VDC/750mA min zs py n bteih: 6 8 h Uwg wne! 1. Nłduj kumultoy po dłuszym nieuywniu ndjnik SensoBee485. Akumultoy mog ozłdow si smoistnie po kilku tygodnih. Miej pzygotowny w ezewie dodtkowy zestw kumultoów lub moliwo podłzeni wyjnyh zsilzy w zsie wykonywni pomiów. 2. Nie podłzj wiej ni 4-5 pzetwoników pomiowyh do złzy RJ45. Podłzenie wikszej iloi bdzie skutkowło skóeniem zsu py n kumultoh. 3. Uywj tnsmisji pzewodowej (podłzony kbel midzy ndjnikiem odbionikiem diowym), kiedy pzełznik 3-połoeniowy zsilni jest ustwiony w odkowej pozyji On (wyłzony moduł RF). W pzeiwnym zie pogm systemu pomiowego zwiesi si. 4. Ndjnik SensoBee485 nie posid wbudownej łdowki do kumultoów. Podłzenie zsilz nie powoduje łdowni kumultoów. 5. Uywj jedynie stbilizownyh zsilzy 6-9V/750mA. Zwó uwg, by zsilz posidł polyzj npii n wtyku zgodn z oznzeniem n gniedzie zsilni zewntznego (+ n zewntz). D. Odbionik diowy SensoBeeUSB Odbionik diowy SensoBee USB zwie moduł RF do bezpzewodowej tnsmisji dnyh. Umoliwi on tnsmisj dnyh pomidzy pzetwonikmi lub modułmi pomiowymi (vi ndjnik diowy SensoBee485) i potem USB kompute. Moduł RF wykozystuje potokół ZigBee ( ) keptowny pzez ETSI/EC (Euop), FCC (U.S.A) i IC (Cnd). Odbionik jest zsilny z potu USB kompute (diod RF mig po podłzeniu do potu USB), wobe zego nie wymg stosowni dodtkowyh zsilzy. Ndjnik SensoBee USB moe by ównie uyty do pzewodowej tnsmisji dnyh. W tym pzypdku jeden konie kbl SensoCble nley podłzy do złz soke RJ45 dugi konie do jednego z modułów pomiowyh lub intefejsu SensoBox Supply. Gnizdo zsilni mins soket umieszzone z boku obudowy moe słuy do podłzeni zsilz wykozystywnego do zsilni modułów pomiowyh w pzypdku tnsmisji pzewodowej

8 8 Instukj obsługi 5. INSTALACJA STEROWNIKA I OPROGRAMOWANIA 1. Uuhom system opeyjny Windows kompute. 2. Włó dysk CD z opogmowniem do stji dysków. Opj 1 Wybiez plik DiveInstlle.exe w foldeze SensoUSB_dive uuhom go. Odszukj pot USB w komputeze i podłz do niego SensoConnet USB lub SensoBee USB. System Windows utomtyznie zidentyfikuje nowe uzdzenie i zinstluje odpowiedni steownik do tego uzdzeni. Opj 2 Odszukj pot USB w komputeze i podłz do niego SensoConnet USB lub SensoBee USB. System Windows zuwy podłzenie nowego uzdzeni i zinijuje poedu instlji steownik. Podj odpowiedni iek dostpu do foldeu SensoUSB_dive znjdujego si n dysku CD. Pzyinij OK, by ozpoz wyszukiwnie steownik. Kiedy system Windows znjdzie odpowiedni steownik, kliknij Next, by zinstlow go. 3. Aby spwdzi zinstlownie uzdzeni i nume witulnego potu COM pzydzielonego do niego: Wybiez Pnel steowni I kliknij dwukotnie n ikon System. Nstpnie wybiez pzyisk Menede uzdze. Kliknij dwukotnie n Poty (COM i LPT). Jeli uzdzenie jest popwnie zinstlowne powinno pojwi si n liie jko USB Seil Pot z wyszzególnionym numeem potu COM. 4. Aby zmieni nume potu COM: Kliknij dwukotnie uzdzenie USB, by wej do okn Włiwoi. Nstpnie wybiez zkłdk Ustwienie potu i kliknij pzyisk Zwnsowne. Kiedy pojwi si okno Zwnsowne ustwieni, ozwi list Nume potu COM i zobz, któy nume potu jest dostpny. Wybiez nieuywny nume potu i pzyinij klwisz OK. 5. W elu zinstlowni pogmu ThemCondSys5500 odszukj plik setup.exe znjdujy si w foldeze ThemCondSys_Inst n dysku CD i uuhom go. 6. OPROGRAMOWANIE 1. Pogm ThemCondSys 5500 umoliwi: - utomtyzne sknownie konfiguji systemu pomiowego - jednozesny pomi pmetów ieplnyh odowisk wewntznego n zteeh wysokoih - ejestj wszystkih pmetów n komputeze PC 2. Pogm zwie tzw. Context Help, któy wywietl okno pomoy kiedy uytkownik pzesunie kuso nd dny element eknu. 3. Pogm komunikuje si tylko pzy szybkoi tnsmisji bps. Jest bdzo wne, by uuhomi pogm po podłzeniu systemu pomiowego do zsilni i podłzeniu kbl USB do potu kompute. 4. Po uuhomieniu pogm moe smodzielnie znle pot kompute, do któego jest podłzony system pomiowy. Uytkownik moe ównie wskz nume potu. Nstpnie pogm utomtyznie sknuje system pomiowy i odzytuje infomje z wszystkih podłzonyh modułów pomiowyh.

9 9 Instukj obsługi 5. Po sknowniu wszystkie podłzone do systemu pzetwoniki pomiowe s uwidoznione n eknie Configution. Uytkownik moe dezktywow (ustwi jko OFF) lub ponownie ktywow (ustwi jko ON) wyszzególnione pzetwoniki. Pogm utomtyznie ustwi jko OFF pzetwoniki z pzekozon dt wzoowni. Jednke uytkownik moe ponownie ktywow je i nd sttus ON. Jeli npiie zsilni jest zbyt młe lub kumultoy s wyzepne (wsknik zsilni jest zewony), pogm utomtyznie dezktywuje odpowiedni pzetwonik. 6. Kiedy pzełznik Eonomy Mode jest w pozyji ON, to pogm utomtyznie pzełz moduły pomiowe w stn upieni w okesh, kiedy nie jest potzebny odzyt wyników. Wystpuje to tylko pzy spełnieniu nstpujego wunku: zs intewłu Intevl Time jest wikszy ni 3 min. i zs uednini Aveging Time jest mniejszy ni połow zsu intewłu Intevl Time. 7. Kiedy pzełznik AutoEnd jest w pozyji ON, to pogm utomtyznie ustwi moduły pomiowe w tyb upieni i zmknie si po zkozeniu ejestji. Aby ponownie uuhomi pogm po utomtyznym zmkniiu nley njpiew zesetow zsilnie modułów pomiowyh. W pzeiwnym wypdku pogm nie zidentyfikuje dnyh modułów podzs sknowni (moduły pozostj w stnie upieni do momentu zesetowni zsilni). 8. Zleno pomidzy zsem uednini zsem intewłu pzedstwiono n ysunku poniej. Pzykłd jest podny dl nstpujyh ustwie: zs intewłu Intevl Time = 1 min, zs uednieni Aveging Time = 3 min. Czs ejestji Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e τ min.

10 10 Instukj obsługi 9. Zstosowne wzoy fizyzne. SD Tu = Odhylenie stnddowe pdkoi [m/s] ( v) 2 2 = v, gdzie n v i i= v = 1, v n Intensywno tubulenji [%] SD v 100% Stopie yzyk pzeigu [%] n 2 i= = 1 0,62 ( 34 t ) ( v 0,05) ( ) DR = SD Czstkowe inienie py wodnej [hp] p = RH 10 A t B+ t dl t >0 A=7.5; B=237.3; dl t 0 A=9.5; B=265.5 v n 2 i, dl t >34 lub v <0.05 DR=0 x Współzynnik wilgotnoi [g/kg] = Dew i p P p b Tempetu punktu osy [ O C] RH 100 [ t ] + 0.1t 112 = 8 Entlpi dl wilgotnego powietz [kj/kg] = ( 1.84t 2501) 1.005t + x + Gsto powietz [kg/m 3 ] ρ = 4.62 ( 1+ x) Pb ( x)( t + 273) edni tempetu pomieniowni [ O C] t ( t + 273) ( t t ) 4 g = g + hg , gdzie 0, v h g = mx_ x 0, tg t gdzie t g jest tempetu kuli o edniy 7m

11 11 Instukj obsługi WBGT-Index (Wsknik odowisk goego) [ O C] WBGTin = 0.7tnw tg WBGT = 0.7t + 0.2t t out nw g gdzie t g jest skoygown tempetu znej kuli odpowidj kuli o edniy 15m Tempetu opeyjn [ O C] t o h t + h t h + h =, gdzie v dl v < 1 lub 8.7v dl v 1 h = mx_ z 0, tsk t 8 t + tsk 3 h = AR ( + 273) (58.15M 58) v = v + min_ z 0.7 t = ( t t 0.571v p M I sk gdzie M [Met] - metbolizm I [Clo] - izolyjno podstwow odziey AR [-] - powiezhni skóy bioej udził w wyminie iepł pzez pomieniownie Wymgn intensywno powni [W/m 2 ] E = ( M W ) C E CON R, gdzie C E es es es es = M (35 t) = M (5.619 p ) 1 CON = h F R = h F F = 1+ ( h ( t t ) sk ( tsk t + h ) ) 0.155I I h + h Mksymln intensywno powni [W/m 2 ] E mx = h ( p p ), gdzie h e F e sk = 16. 7h F p = p h 0.155I I h + h

12 12 Instukj obsługi p sk 17.27tsk = exp t sk W SW Wymgne nwilgoenie skóy [-], Wymgn ilo potu [W/m 2 ] = = E E mx E W jeli E 0 to W = 0, SW = 0 jeli E mx 0 to W = 2, SW = 2E jeli W > 1 to SW = 2E Tempetu wyównn [ O C] t db ( A) t = A t + 1, gdzie A=0.5 dl v < 0. 2 m/s A=0.6 dl 0.2 v 0. 6 m/s A=0.7 dl v > 0. 6 m/s Tempetu ekwiwletn [ O C] t eq =t o dl v <0.1m/s t =.55t t + [( v )/( 1+ I )]( t ) eq 0 dl v 0.1m/s Tempetu siły hłodzej powietz [ O C] t WC 0, = t 11.37v t v, gdzie v = v Wsknik wymgnej izolyjnoi temiznej odzie y [m 2 K/W] tsk t IREQ =, gdzie R = f h ( t t ) i C = f h ( t t) R + C Wymgn bzow izolyjno odzie y [m 2 K/W] ICL IREQ + I f ( 0.15v 0.22vw) ( 0.54 e p ) 0.06 ln( p) f = I = e ( 0.15v 0.22v ) w v w pdko pouszni p współzynnik pzeniklnoi powietz pzez odzie 0.085, gdzie

13 13 Instukj obsługi Uwg wne: 1. Wymgn minimln ozdzielzo monito jest 1000x800 pikseli. 2. Znk dziesitny w posti kopki powinien by ustwiony jko septo w Ustwienih Regionlnyh systemu Windows. W pzeiwnym wypdku nstpi błdy tnsmisji dnyh po uuhomieniu pogmu. 7. GWARANCJA I NAPRAWY Poduent udziel gwnji n popwne dziłnie pzyzdu pzez okes 24 miesiy od dty spzedy. W pzypdku zistnieni wdy uzdzeni poduent zobowizuje si do bezpłtnego jej usunii. Gwnj nie s objte uszkodzeni mehnizne sondy pomiowej powstłe wskutek niepwidłowego tnspotu, pzehowywni lub obhodzeni si z pzyzdem. Poduent zpewni ównie pełny sewis pogwnyjny.

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów światłowodów WYKŁAD 11 SMK. 1. Wpływ sposobu pobudzania włókna światłowodu na rozkład prowadzonej w nim mocy

Pomiary parametrów światłowodów WYKŁAD 11 SMK. 1. Wpływ sposobu pobudzania włókna światłowodu na rozkład prowadzonej w nim mocy Pomiy pmetów świtłowodów WYKŁAD SMK. Wpływ sposobu pobudzni włókn świtłowodu n ozkłd powdzonej w nim mocy Ilość modów wzbudznych w świtłowodch zleży od pmetów świtłowodu i wykozystywnej długości fli. W

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu Ćwiczenie Nr 3 Temat: BADANIE MIKROKLIMATU W POMIESZCZENIACH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi badania mikroklimatu w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV, PPD.

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

Edycja 14.2 ADRES TELEFON FAX E-MAIL UL. ODLEWNIKÓW 18 PL-44-100 GLIWICE POLAND +48-32 237-26-88 +48-32 231-81-19 OFFICE@SENSOR-ELECTRONIC.

Edycja 14.2 ADRES TELEFON FAX E-MAIL UL. ODLEWNIKÓW 18 PL-44-100 GLIWICE POLAND +48-32 237-26-88 +48-32 231-81-19 OFFICE@SENSOR-ELECTRONIC. Instrukcja obsługi Edycja 4.2 System do pomiaru prdkoci i temperatury powietrza Instrukcja obsługi ADRES TELEFON FAX E-MAIL UL. ODLEWNIKÓW 8 PL-44-00 GLIWICE POLAND +48-32 237-26-88 +48-32 23-8-9 OFFICE@SENSOR-ELECTRONIC.PL

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej

Znajdowanie analogii w geometrii płaskiej i przestrzennej Gimnzjum n 17 im. Atu Gottge w Kkowie ul. Litewsk 34, 30-014 Kków, Tel. (12) 633-59-12 Justyn Więcek, Atu Leśnik Znjdownie nlogii w geometii płskiej i pzestzennej opiekun pcy: mg Doot Szczepńsk Kków, mzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP PRZEDMIAR ROBÓT. I ETAP Systemy udiowizulne Obiekt Tetr Ludowy Krków Kod CPV 45314300 - Instlownie infrstruktury okblowni 45311000 - Roboty w zkresie okblowni orz instlcji elektrycznych 32342400-6 - Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji

Best Connectivity. UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy. Instrukcja szybkiej instalacji Best Connectivity UA0042 Adapter USB2.0 na port szeregowy Instrukcja szybkiej instalacji PL Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowana technologia montażu uchwytów nożowych na organach roboczych górniczych maszyn urabiających

Zrobotyzowana technologia montażu uchwytów nożowych na organach roboczych górniczych maszyn urabiających d inż. PIOTR HELUSZKA Instytut Mechnicji Gónictw Wydił Gónictw i Geologii Politechnik Śląsk Zootyown technologi montżu uchwytów nożowych n ognch oocych gónicych msyn uijących W tykule pedstwion ostł polemtyk

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZNI SMZIELNE RZWIĄZNI łski ukłd sił zbieżnych Zdnie 1 Jednoodn poziom belk połączon jest pzegubowo n końcu z nieuchomą ściną oz zwieszon n końcu n cięgnie twozącym z poziomem kąt. Znleźć ekcję podpoy n

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory DataNet. Inteligentne rejestratory z transmisją radiową

Rejestratory DataNet. Inteligentne rejestratory z transmisją radiową Rejestratory DataNet Inteligentne rejestratory z transmisją radiową DataNet to bezprzewodowy system pomiaru i rejestracji danych. Do przesyłania danych z rejestratorów do komputera sterującego wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1

Kolektor płaski Hoval IDKM 200. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM200 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor-wartości 0,82 1 Kolektor płski Hovl IDKM 00 Dne techniczne Kolektor płski IDKM00 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego

Specjalna oferta dla przemysłu spożywczego Specjln ofert dl przemysłu spożywczego Editorile l d t r e f o n g l e z j c w y Spec ż o p s u ł s y m e z r p Zrówno w procesie przetwórstw płodów rolnych, jk i produkcji wysoko przetworzonej żywności,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Ktedr Technicznego Zbezpieczeni Okrętów Lbortorium Bdń Cech PoŜrowych Mteriłów OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Metody bdń 1 pren 45545-2:

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek I 6 B Abeitsnweisung Beecnung von Linsenien Instukcj Wlicnie pomieni socewek Äneungsbestätigung von Abeitsnweisung / Potwieenie min instukcji Äneung / Zmin 1 3 5 6 Seitenumme / Nume ston tum / t Untescift

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania

Zawory do pary 1. Zawory 2/2 z serwo-wspomaganiem / bezpośredniego działania Zwory do pry 1. Zwory 2/2 z serwo-wspomgniem / ezpośredniego dziłni Seri 119W ( N.Z. ) str. 5.1 Seri D887 892 ( N.Z. ) str. 5.3 Seri D606/622 ( N.Z. ) str. 5.4 Seri D634 636 ( N.Z. ) str. 5.5 Seri D267

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów wideo ze wszystkimi przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowy Rejestrator Temperatury MTT-302

Wielokanałowy Rejestrator Temperatury MTT-302 Edycja 10.1 Wielokanałowy Rejestrator Temperatury MTT-302 Instrukcja obslugi ADRES TELEFONE FAX E-MAIL UL. ODLEWNIKÓW 18 PL-44-100 GLIWICE POLAND +48-32 237-26-88 +48-32 231-81-19 OFFICE@SENSOR-ELECTRONIC.PL

Bardziej szczegółowo

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE

TERM-E ELEKTRYCZNE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ELEKTRYZNE PRTY OGRZEWZO-WENTYLYJNE ZSTOSOWNIE paraty ogrzewcze z wentylatorami osiowymi, metalową obudową oraz nagrzewnicami elektrycznymi przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5%

Kolektor płaski Hoval IDKM 250 do instalacji w dachu. Dane techniczne. Kolektor płaski IDKM250 IDKM200 G/E. absorpcja α 95% emisja ε 5% Kolektor płski Hovl IDKM 50 Dne techniczne Kolektor płski IDKM50 Typ kolektor rodzj budowy kolektor typ budowy IDKM00 G/E kolektor płski przeszklony, przykrycie bsorber-powłok selektywny bsorpcj α 95%

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05. Systemy automatyki

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05. Systemy automatyki Książk ukłdów połączeń elektrycznych Moeller / Stron Sterowniki swobodnie progrmowlne - PLC - Seri PS - xsystem - System rozproszonych wejść/wyjść XI/ON -6 Rozruszniki silnikowe xstrt-xs w stcji XI/ON

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Prawo Coulomba i pole elektryczne

Prawo Coulomba i pole elektryczne Prwo Coulomb i pole elektryczne Mciej J. Mrowiński 4 pździernik 2010 Zdnie PE1 2R R Dwie młe kulki o msie m, posidjące ten sm łdunek, umieszczono w drewninym nczyniu, którego przekrój wygląd tk jk n rysunku

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo