System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500"

Transkrypt

1 Edition 13.2 System do monitoingu komfotu temiznego ThemCondSys 5500 Instukj obsługi ADRES TELEFONE FAX UL. ODLEWNIKÓW 18 PL GLIWICE POLAND

2 2 Instukj obsługi 1. WPROWADZENIE System do monitoingu komfotu temiznego ThemCondSys 5500 słuy do pomiu, klkulji i ejestji pmetów wewntznego klimtu w odowisku umikownym, goym i hłodnym. System odznz si nstpujymi ehmi: du mobilno, łtwo pzemieszzni łtw i szybk konfiguj systemu w zlenoi od potzeb uytkownik niski pobó pdu pzy długim zsie ejestji utomtyzny tyb upieni modułów pomiowyh zwikszjy zs py pzy zsilniu kumultoowym opjonln bezpzewodow tnsmisj dnyh pomidzy modułmi pomiowymi komputeem. System ThemCondSys 5500 spełni ktulne wymgni nstpujyh nom: PN-EN ISO 7726, PN-EN ISO 7730, PN-EN ISO 7243, PN-EN ISO 7933, PN-EN ISO 9920 i PN-EN ISO Umoliwi on igły pomi nstpujyh pmetów: t g : tempetu znej kuli t nw : ntuln tempetu wilgotn t : tempetu powietz t s : tempetu dodtkow (np. powiezhni) v : pdko powietz RH: wilgotno wzgldn P b : inienie bometyzne WBGT in, WBGT out : wskniki odowisk goego wewntz i n zewntz SD: odhylenie stnddowe pdkoi DR: stopie yzyk pzeigu Tu: intensywno tubulenji pzepływu t : edni tempetu pomieniowni t o : tempetu opeyjn t d : tempetu wyównn t eq : tempetu ekwiwletn PMV: pzewidywn edni oen PD: pzewidywny odsetek niezdowolonyh t WC : tempetu hłodzeni witu IREQ min, IREQ neut : wskniki wymgnej izolyjnoi temiznej odziey ICL min, ICL neut : wymgne bzow izolyjno odziey wg ISO 9920 DLE min, DLE neut : dopuszzlne zsy ekspozyji p : zstkowe inienie py wodnej x: współzynnik wilgotnoi ρ: gsto powietz DEW: tempetu punktu osy i: entlpi dl powietz wilgotnego E : wymgn intensywno powni E mx : mksymln intensywno powni W : wymgne nwilgoenie skóy SW : wymgn ilo potu Podstwowe zkesy pomiowe systemu pomiowego: Pmet t g t nw t t s v RH P b Zkes O C 0 50 O C O C O C m/s 0 100% hp Zkes wtoi pmetów zewntznyh (wybienyh): Pmet Opis Zkes I Podstwow izolyjno odziey 0 10 o lub m 2 K/W M Metbolizm 0 10 Met lub W/m 2 W Wsknik py mehniznej 0 10 Met lub W/m 2 A /A Du Powiezhni skóy bioej udził w wyminie 0.67 ; 0.7 lub 0.77 iepł pzez pomieniownie p Pzepuszzlno powietz odziey ohonnej l/m 2 s w Pdko pouszni pownik m/s

3 3 Instukj obsługi 2. PRZYKŁADY KONFIGURACJI A. Konfiguj pzewodow wielopunktow SensoTCMod 5503 SensoTCMod 5507 SensoTCMod 5503 SensoConnet USB intefe mx. 50m (e.g. SensoCble 5650) Powe Supply Adpte B. Konfiguj bezpzewodow wielopunktow SensoTCMod 5503 SensoTCMod 5507 SensoBee USB Reeive SensoTCMod 5503 mx. 60m SensoBee 485 Tnsmitte SensoCble 56xx (opitionl wie ommunition) C. Konfiguj pojedynz pzewodow SensoTCMod 5507 e.g. SensoCble 5602 SensoConnet USB intefe Powe Supply Adpte D. Konfiguj pojedynz bezpzewodow SensoTCMod 5507 SensoBee 485 Tnsmitte mx. 60m SensoBee USB Reeive

4 4 Instukj obsługi 3. MONTA SYSTEMU POMIAROWEGO Zmontuj moduły pomiowe w uhwyth sttywu. Połz moduły pomiowe kblmi (np: SensoCble 5601). Połz jeden z modułów pomiowyh z konweteem SensoConnet USB lub ndjnikiem diowym SensoBee485. Podłz zsilz do konwete SensoConnetUSB lub włz zsilnie w ndjniku diowym SensoBee485. Diod zsilni umieszzon n pokywie gónej modułu pomiowego powinn njpiew pusow pzez kilk sekund, nstpnie wiei si igle. Jeli diod pulsuje ły zs, to widzy, e npiie zsilni jest zbyt młe lub kumultoy zsilje s wyłdowne. Podłz konwete SensoConnet USB lub odbionik diowy SensoBee USB do potu USB kompute. Diod n inie tylnej obudowy powinn si wiei igle dl SensoConnet USB lub pulsyjnie dl SensoBee USB. 4. ELEMENTY SYSTEMU A. Moduł SensoTCMod 5503 o 5507 Moduły pomiowe wykonne s w ksztłie wlów o wymih 100x48mm, w któyh s umieszzone pzetwoniki pomiowe. Czujniki tempetuy i wilgotnoi umieszzone s n gónej pokywie obudowy, zujniki tempetuy ntulnej wilgotnej, znej kuli i sond do pomiu pdkoi powietz zmontowne s n boznyh wsponikh. Moduł posid ównie złze do dodtkowej sondy tempetuy. Moe by one wykozystne np. do pomiu tempetuy powiezhni podłogi. Sond nemometyzn moe by odłzn od modułu pomiowego i by tnspotown, pzehowywn lub wzoown oddzielnie. Konstukj mehnizn wsponik sondy nemometyznej umoliwi pomi w pozyji pionowej, poziomej lub ukonej. Moduły posidj uhwyty do moowni n ónyh wysokoih w sttywh. Moduły pomiowe mog by wyposone w nstpuje sondy: - sond nemometyzn - sond tempetuy ntulnej wilgotnej, pozenionej kuli i powietz - sond inieni bometyznego i wilgotnoi wzgldnej

5 5 Instukj obsługi Sond nemometyzn zwie wielokieunkowy zujnik sfeyzny pdkoi powietz i zujnik kompensyjny tempetuy. Czujniki pokyte s spejln wstw luminiow w elu zwikszeni odponoi n zniezyszzeni i zmniejszeni wpływu pomieniowni temiznego. Czujnik tempetuy moe by dodtkowo zbezpiezony pzed wpływem pomieniowni ieplnego pzez nłoenie osłony (3). To moe by koniezne tylko wtedy, kiedy pzepływ jest miezony blisko ódeł wysokiej tempetuy. Ob zujniki s ównie honione pzed uszkodzenimi mehniznymi pzez uowe kosze (4). Jeli tkie zbezpiezenie nie jest koniezne mon je zdemontow z osłony (3). Osłon (3) moe by pzesuwn wzdłu msztu sondy i unieuhmin pzy pomoy uby ziskowej (5). Pzygotownie do pomiów: Dne tehnizne: - typ zujnik pdkoi: wielokieunkowy, sfeyzny - edni zujnik: 2 mm - zkes: m/s - dokłdno: ±0.02 m/s ±1.5% wskzni - utomtyzn kompensj tempetuy: < 0.1%/K - zstotliwo pzenoszeni fluktuji f up 1) : min. 1Hz, typ. 1.5 Hz 1) Czstotliwo pzenoszeni fluktuji pdkoi jest definiown jko njwysz zstotliwo, pzy któej odhylenie stnddowe zwie si w gnih 0.9 do 1.1 w stosunku do odhyleni stnddowego pzy zstotliwoi 0Hz (PN-EN Wentylj budynków - Wymgni dotyze pzyzdów do pomiu pdkoi powietz w wentylownyh pomieszzenih). 1. Połz sond nemometyzn do złz modułu pomiowego. 2. Spwd, zy osłon (3) znjduje si n kou sondy osłnij łkowiie zujnik pdkoi (1) i ub ziskow (5) jest włiwie unieuhomion. Nstpnie złó uowy kosz (4) n osłon (3). Zhowj szzególn ostono, by nie uszkodzi zujnik pdkoi (1). Zkłdj uowy kosz (4) tylko wtedy, kiedy zujnik (1) jest osłonity pzez osłon (3). 3. Poluzuj ub ziskow (5) i pzesu osłon (3) odsłnij zujniki (1) i (2). 4. Zinij ub ziskow (5) tk, by zujnik pdkoi (1) znlzł si w odku uowego kosz (4). Sondy do pomiu tempetuy ntulnej wilgotnej, pozenionej kuli i powietz zwiej zujniki ezystnyjne pltynowe Pt-100. Zstosownie elementów ze spejlnego dewn i włókn szklnego pomidzy zimi metlowymi sond zujnikmi zpewni odpowiedni izolj temizn i du dokłdno pomiu. Kdy zujnik jest indywidulnie wzoowny, pmety wzoowni s zpisne w pmii EEPROM zujnik. Automtyzn koekj dyftu ieplnego zpewni wysok stbilno pomiu. Dne tehnizne: - typ zujników tempetuy: Pt ednie temometów: t : 2.6 mm t g : 75 mm t nw : 5mm - zkesy pomiowe: t : O C t g : O C t nw : 0 50 O C - dokłdno: ±0.1 O C - zs stbilizji tempetuowej: 15 20min Sond inieni bometyznego jest umieszzon wewntz obudowy modułu pomiowego. Sond wykozystuje mikopeyzyjny piezoezystnyjny zujnik inieni z kompensj temizn. Kd sond jest indywidulnie kompensown i wzoown w poesie podukji. Dne tehnizne: - zkes pomiowy: hP - dokłdno: ±3 hp - zs ekji: 2s

6 6 Instukj obsługi Sond wilgotnoi wzgldnej jest umieszzon n pokywie modułu pomiowego. Sond zwie polimeowy zujnik pojemnoiowy skompensowny temiznie. Dne tehnizne: - zkes pomiowy: % RH - dokłdno: ±2% w zkesie 10 90% RH - stbilno długookesow: <1% RH/ye - zs ekji: <4s B. Konwete SensoConnet USB Konwete SensoConnet USB umoliwi tnsmisj dnyh do kompute pzez pot USB. Jest on zsilny z potu USB kompute, wobe zego nie wymg stosowni dodtkowyh zsilzy. Gnizdo zsilni mins soket umieszzone z boku obudowy konwete umoliwi podłzenie zewntznego zsilz wykozystywnego do zsilni pzetwoników pomiowyh. (ptz pzykłd A w ozdzile2). C. Ndjnik diowy SensoBee485 Ndjnik diowy SensoBee485 zwie moduł RF do bezpzewodowej tnsmisji dnyh i pojemnik n 4 bteie lub kumultoy typu AA. Moduł RF wykozystuje potokół ZigBee ( ) keptowny pzez ETSI/EC (Euop), FCC (U.S.A) i IC (Cnd). Zpewni on niski pobó pdu i wysok zuło. Akumultoy zsilj moduł RF, jk ównie słu do zsilni 4 modułów pomiowyh. Ndjnik moe by ównie zsilny z zewntznego zsilz. Moduły pomiowe s podłzne do ndjnik diowego SensoBee485 pzez złze double soket RJ45. Zsilnie jest włzne pzy pomoy 3-połoeniowego pzełznik thee-wy swith umieszzonego z boku obudowy: Pozyj Off - zsilnie jest wyłzone, Pozyj On - zsilnie włzone tylko dl modułów pomiowyh, moduł RF jest wyłzony, tnsmisj dnyh jest moliw tytko pzez kbel połzeniowy pomidzy SensoBee485 SensoBeeUSB, Pozyj Bee - zsilnie jest złzone zówno dl modułu RF jk i dl modułów pomiowyh (diod RF mig).

7 7 Instukj obsługi Pozyj On pzełznik jest uywn w pzypdku bku lub błdów tnsmisji bezpzewodowej. W elu nwizni komunikji pzewodowej nley połzy kblem SensoCble ndjnik diowy SensoBee485 (złze RJ45) i odbionik diowy SensoBeeUSB. Obudow ndjnik jest dostosown do zmoowni go w spejlnym uhwyie n sttywie. Do tego elu słuy onneto pipe fo hndle znjdujy si n ine pzedniej obudowy. Dne tehnizne: zsig w pomieszzeniu: do 60m zsig n wolnej pzestzeni: do 100m mo wyjiow tnsmisji: 100mW (20dB) EIRP zstotliwo diow: 2.4GHz mx szybko tnsmisji: 250 kbps zsilnie: 4 kumultoy Ni-MH 2100mA type AA zewntzny zsilz 6 9 VDC/750mA min zs py n bteih: 6 8 h Uwg wne! 1. Nłduj kumultoy po dłuszym nieuywniu ndjnik SensoBee485. Akumultoy mog ozłdow si smoistnie po kilku tygodnih. Miej pzygotowny w ezewie dodtkowy zestw kumultoów lub moliwo podłzeni wyjnyh zsilzy w zsie wykonywni pomiów. 2. Nie podłzj wiej ni 4-5 pzetwoników pomiowyh do złzy RJ45. Podłzenie wikszej iloi bdzie skutkowło skóeniem zsu py n kumultoh. 3. Uywj tnsmisji pzewodowej (podłzony kbel midzy ndjnikiem odbionikiem diowym), kiedy pzełznik 3-połoeniowy zsilni jest ustwiony w odkowej pozyji On (wyłzony moduł RF). W pzeiwnym zie pogm systemu pomiowego zwiesi si. 4. Ndjnik SensoBee485 nie posid wbudownej łdowki do kumultoów. Podłzenie zsilz nie powoduje łdowni kumultoów. 5. Uywj jedynie stbilizownyh zsilzy 6-9V/750mA. Zwó uwg, by zsilz posidł polyzj npii n wtyku zgodn z oznzeniem n gniedzie zsilni zewntznego (+ n zewntz). D. Odbionik diowy SensoBeeUSB Odbionik diowy SensoBee USB zwie moduł RF do bezpzewodowej tnsmisji dnyh. Umoliwi on tnsmisj dnyh pomidzy pzetwonikmi lub modułmi pomiowymi (vi ndjnik diowy SensoBee485) i potem USB kompute. Moduł RF wykozystuje potokół ZigBee ( ) keptowny pzez ETSI/EC (Euop), FCC (U.S.A) i IC (Cnd). Odbionik jest zsilny z potu USB kompute (diod RF mig po podłzeniu do potu USB), wobe zego nie wymg stosowni dodtkowyh zsilzy. Ndjnik SensoBee USB moe by ównie uyty do pzewodowej tnsmisji dnyh. W tym pzypdku jeden konie kbl SensoCble nley podłzy do złz soke RJ45 dugi konie do jednego z modułów pomiowyh lub intefejsu SensoBox Supply. Gnizdo zsilni mins soket umieszzone z boku obudowy moe słuy do podłzeni zsilz wykozystywnego do zsilni modułów pomiowyh w pzypdku tnsmisji pzewodowej

8 8 Instukj obsługi 5. INSTALACJA STEROWNIKA I OPROGRAMOWANIA 1. Uuhom system opeyjny Windows kompute. 2. Włó dysk CD z opogmowniem do stji dysków. Opj 1 Wybiez plik DiveInstlle.exe w foldeze SensoUSB_dive uuhom go. Odszukj pot USB w komputeze i podłz do niego SensoConnet USB lub SensoBee USB. System Windows utomtyznie zidentyfikuje nowe uzdzenie i zinstluje odpowiedni steownik do tego uzdzeni. Opj 2 Odszukj pot USB w komputeze i podłz do niego SensoConnet USB lub SensoBee USB. System Windows zuwy podłzenie nowego uzdzeni i zinijuje poedu instlji steownik. Podj odpowiedni iek dostpu do foldeu SensoUSB_dive znjdujego si n dysku CD. Pzyinij OK, by ozpoz wyszukiwnie steownik. Kiedy system Windows znjdzie odpowiedni steownik, kliknij Next, by zinstlow go. 3. Aby spwdzi zinstlownie uzdzeni i nume witulnego potu COM pzydzielonego do niego: Wybiez Pnel steowni I kliknij dwukotnie n ikon System. Nstpnie wybiez pzyisk Menede uzdze. Kliknij dwukotnie n Poty (COM i LPT). Jeli uzdzenie jest popwnie zinstlowne powinno pojwi si n liie jko USB Seil Pot z wyszzególnionym numeem potu COM. 4. Aby zmieni nume potu COM: Kliknij dwukotnie uzdzenie USB, by wej do okn Włiwoi. Nstpnie wybiez zkłdk Ustwienie potu i kliknij pzyisk Zwnsowne. Kiedy pojwi si okno Zwnsowne ustwieni, ozwi list Nume potu COM i zobz, któy nume potu jest dostpny. Wybiez nieuywny nume potu i pzyinij klwisz OK. 5. W elu zinstlowni pogmu ThemCondSys5500 odszukj plik setup.exe znjdujy si w foldeze ThemCondSys_Inst n dysku CD i uuhom go. 6. OPROGRAMOWANIE 1. Pogm ThemCondSys 5500 umoliwi: - utomtyzne sknownie konfiguji systemu pomiowego - jednozesny pomi pmetów ieplnyh odowisk wewntznego n zteeh wysokoih - ejestj wszystkih pmetów n komputeze PC 2. Pogm zwie tzw. Context Help, któy wywietl okno pomoy kiedy uytkownik pzesunie kuso nd dny element eknu. 3. Pogm komunikuje si tylko pzy szybkoi tnsmisji bps. Jest bdzo wne, by uuhomi pogm po podłzeniu systemu pomiowego do zsilni i podłzeniu kbl USB do potu kompute. 4. Po uuhomieniu pogm moe smodzielnie znle pot kompute, do któego jest podłzony system pomiowy. Uytkownik moe ównie wskz nume potu. Nstpnie pogm utomtyznie sknuje system pomiowy i odzytuje infomje z wszystkih podłzonyh modułów pomiowyh.

9 9 Instukj obsługi 5. Po sknowniu wszystkie podłzone do systemu pzetwoniki pomiowe s uwidoznione n eknie Configution. Uytkownik moe dezktywow (ustwi jko OFF) lub ponownie ktywow (ustwi jko ON) wyszzególnione pzetwoniki. Pogm utomtyznie ustwi jko OFF pzetwoniki z pzekozon dt wzoowni. Jednke uytkownik moe ponownie ktywow je i nd sttus ON. Jeli npiie zsilni jest zbyt młe lub kumultoy s wyzepne (wsknik zsilni jest zewony), pogm utomtyznie dezktywuje odpowiedni pzetwonik. 6. Kiedy pzełznik Eonomy Mode jest w pozyji ON, to pogm utomtyznie pzełz moduły pomiowe w stn upieni w okesh, kiedy nie jest potzebny odzyt wyników. Wystpuje to tylko pzy spełnieniu nstpujego wunku: zs intewłu Intevl Time jest wikszy ni 3 min. i zs uednini Aveging Time jest mniejszy ni połow zsu intewłu Intevl Time. 7. Kiedy pzełznik AutoEnd jest w pozyji ON, to pogm utomtyznie ustwi moduły pomiowe w tyb upieni i zmknie si po zkozeniu ejestji. Aby ponownie uuhomi pogm po utomtyznym zmkniiu nley njpiew zesetow zsilnie modułów pomiowyh. W pzeiwnym wypdku pogm nie zidentyfikuje dnyh modułów podzs sknowni (moduły pozostj w stnie upieni do momentu zesetowni zsilni). 8. Zleno pomidzy zsem uednini zsem intewłu pzedstwiono n ysunku poniej. Pzykłd jest podny dl nstpujyh ustwie: zs intewłu Intevl Time = 1 min, zs uednieni Aveging Time = 3 min. Czs ejestji Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time Intevl Time A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e A v e g i n g T i m e τ min.

10 10 Instukj obsługi 9. Zstosowne wzoy fizyzne. SD Tu = Odhylenie stnddowe pdkoi [m/s] ( v) 2 2 = v, gdzie n v i i= v = 1, v n Intensywno tubulenji [%] SD v 100% Stopie yzyk pzeigu [%] n 2 i= = 1 0,62 ( 34 t ) ( v 0,05) ( ) DR = SD Czstkowe inienie py wodnej [hp] p = RH 10 A t B+ t dl t >0 A=7.5; B=237.3; dl t 0 A=9.5; B=265.5 v n 2 i, dl t >34 lub v <0.05 DR=0 x Współzynnik wilgotnoi [g/kg] = Dew i p P p b Tempetu punktu osy [ O C] RH 100 [ t ] + 0.1t 112 = 8 Entlpi dl wilgotnego powietz [kj/kg] = ( 1.84t 2501) 1.005t + x + Gsto powietz [kg/m 3 ] ρ = 4.62 ( 1+ x) Pb ( x)( t + 273) edni tempetu pomieniowni [ O C] t ( t + 273) ( t t ) 4 g = g + hg , gdzie 0, v h g = mx_ x 0, tg t gdzie t g jest tempetu kuli o edniy 7m

11 11 Instukj obsługi WBGT-Index (Wsknik odowisk goego) [ O C] WBGTin = 0.7tnw tg WBGT = 0.7t + 0.2t t out nw g gdzie t g jest skoygown tempetu znej kuli odpowidj kuli o edniy 15m Tempetu opeyjn [ O C] t o h t + h t h + h =, gdzie v dl v < 1 lub 8.7v dl v 1 h = mx_ z 0, tsk t 8 t + tsk 3 h = AR ( + 273) (58.15M 58) v = v + min_ z 0.7 t = ( t t 0.571v p M I sk gdzie M [Met] - metbolizm I [Clo] - izolyjno podstwow odziey AR [-] - powiezhni skóy bioej udził w wyminie iepł pzez pomieniownie Wymgn intensywno powni [W/m 2 ] E = ( M W ) C E CON R, gdzie C E es es es es = M (35 t) = M (5.619 p ) 1 CON = h F R = h F F = 1+ ( h ( t t ) sk ( tsk t + h ) ) 0.155I I h + h Mksymln intensywno powni [W/m 2 ] E mx = h ( p p ), gdzie h e F e sk = 16. 7h F p = p h 0.155I I h + h

12 12 Instukj obsługi p sk 17.27tsk = exp t sk W SW Wymgne nwilgoenie skóy [-], Wymgn ilo potu [W/m 2 ] = = E E mx E W jeli E 0 to W = 0, SW = 0 jeli E mx 0 to W = 2, SW = 2E jeli W > 1 to SW = 2E Tempetu wyównn [ O C] t db ( A) t = A t + 1, gdzie A=0.5 dl v < 0. 2 m/s A=0.6 dl 0.2 v 0. 6 m/s A=0.7 dl v > 0. 6 m/s Tempetu ekwiwletn [ O C] t eq =t o dl v <0.1m/s t =.55t t + [( v )/( 1+ I )]( t ) eq 0 dl v 0.1m/s Tempetu siły hłodzej powietz [ O C] t WC 0, = t 11.37v t v, gdzie v = v Wsknik wymgnej izolyjnoi temiznej odzie y [m 2 K/W] tsk t IREQ =, gdzie R = f h ( t t ) i C = f h ( t t) R + C Wymgn bzow izolyjno odzie y [m 2 K/W] ICL IREQ + I f ( 0.15v 0.22vw) ( 0.54 e p ) 0.06 ln( p) f = I = e ( 0.15v 0.22v ) w v w pdko pouszni p współzynnik pzeniklnoi powietz pzez odzie 0.085, gdzie

13 13 Instukj obsługi Uwg wne: 1. Wymgn minimln ozdzielzo monito jest 1000x800 pikseli. 2. Znk dziesitny w posti kopki powinien by ustwiony jko septo w Ustwienih Regionlnyh systemu Windows. W pzeiwnym wypdku nstpi błdy tnsmisji dnyh po uuhomieniu pogmu. 7. GWARANCJA I NAPRAWY Poduent udziel gwnji n popwne dziłnie pzyzdu pzez okes 24 miesiy od dty spzedy. W pzypdku zistnieni wdy uzdzeni poduent zobowizuje si do bezpłtnego jej usunii. Gwnj nie s objte uszkodzeni mehnizne sondy pomiowej powstłe wskutek niepwidłowego tnspotu, pzehowywni lub obhodzeni si z pzyzdem. Poduent zpewni ównie pełny sewis pogwnyjny.

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO 35-064 zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz

Rehabilitacja implantop w przypadkach hipodon siekaczy górnych bocz STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA Prktyk Tomsz A. Grotowski Implnt Bsed Prosthesis in Cses of Hypodonti of Upper Lterl Inisors. Long Term Oservtions Pr reenzown Prywtn Prktyk Stomtologizn w Szzeinie, Aost i Plermo

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy

do fotografii cyfrowej, analogowej i skanowania obrazu Fakty Dane Perspektywy do fotogrfii cyfrowej, nlogowej i sknowni obrzu Fkty Dne Perspektywy Spis treœci Copylizer evision Zestw zwierj¹cy podœwietln¹ podstwê i oœwietlenie boczne, do fotogrfowni w œwietle przechodz¹cym i odbitym,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo