2. Rodzaje i zakres Usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Rodzaje i zakres Usług"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal e-pielegniarka.pl 1. Definicje i postanowienia ogólne 1. Usługodawca Idea Multiproject sp z o.o. Z siedzibą w Wrocławiu (53-311) przy ulicy Drukarskiej 45lok.20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia pod nr KRS , NIP , Regon zwaną również Administratorem Danych 2. Portal /Serwis/ serwis prowadzony przez usługodawcę pod adresem htpp://e-pielegniarka.pl 3. Zarządzający podmiot zarządzający serwisem w imieniu i na rzecz Usługodawcy, własny lub zewnętrzny (outsourcing) powołany przez Usługodawcę lub wyłoniony w postępowaniu konkursowym. 4. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptacje regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez usługodawcę 5. Użytkownik instytucjonalny / Instytucja - osoba prawna (placówka medyczna, towarzystwo ubezpieczeniowe, operator medyczny lub inny podmiot prawny) 6. Partner/Podmiot użytkownik będący pielęgniarką /em, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, opiekunem społecznym, dietetykiem, terapeutą, rehabilitantem oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności medyczne i paramedyczne. 7. Miejsce wykonania zlecenia miejsce świadczenia usług pielęgniarskich i paramedycznych oraz opiekuńczych. 8. Profil zbiór informacji na temat zarejestrowanego partnera, świadczonych usług, rejonu działania oraz zawierającego zestawienie i cennik świadczonych usług. 9. Konto wpis w bazie danych portalu potwierdzający fakt bycia użytkownikiem portalu, posiadania niezbędnych uprawnień do wykonywania powierzonych zleceń z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła 10. Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy Partnera bez jednoczesnej obecności obu stron 11. Usługodawca świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego regulaminu i jednostkowych umów o współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o ile będzie to wymagane innymi zapisami, jak w pkt Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy, chyba, że zleceniodawca usługi ( firma ubezpieczeniowa, inny podmiot) przekazywanie zleceń uwarunkuje dodatkowym zapisem prawnym który będzie mógł być wprowadzony w formie aneksu lub niezależnej umowy partnerskiej. 2. Rodzaje i zakres Usług 1. Usługodawca za pośrednictwem portalu świadczy następujące usługi : obsługa zleceń medycznych realizowanych na potrzeby firm i towarzystw ubezpieczeniowych, operatorów medycznych, różnych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i od osób fizycznych udostępnia użytkownikom publikowanie informacji o podmiotach wykonujących określone świadczenia pielęgniarskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne i inne (szczegółowe informacje na temat usług zamieszczone będą przy indywidualnym profilu zarejestrowanego podmiotu ) oraz umożliwia wyszukiwanie tychże podmiotów według schematu Województwo, Miasto, Rejon Działania, Zakresu świadczonych usług. Udostępnia wyszukiwarkę podmiotów i świadczonych przez nie usług oraz umożliwia dodatkowe reklamowanie się na portalu (podstawowa forma reklamy bazuje na wystawionych opiniach zamieszczanych przez świadczeniobiorców i tworzy formę rankingu jakości świadczonych usług.) Dostęp do podstawowych funkcji portalu jest bezpłatny, a w szczególności nie są pobierane żadne opłaty za rejestrację na portalu oraz zamieszczenie podstawowych informacji o podmiocie świadczącym usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od określonych usług dodatkowych świadczonych w ramach Portalu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

2 3. Warunki świadczenia usług 1. Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług są:: dostęp do sieci Internet przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, IE lub Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji posiadanie aktywnego konta posiadanie aktywnego i zweryfikowanego przez Portal numeru telefonu komórkowego ( zlecenia przekazywane w formie sms) 2. Każdy użytkownik Portalu może zapoznać się z informacjami i opiniami o innych użytkownikach i oferowanych przez nich usługach oraz korzystać z wyszukiwarki w celu odnalezienia podmiotu oferującego poszukiwaną usługę. 3. Użytkownik zalogowany na portalu i zweryfikowany na podstawie adresu i/ lub weryfikacji numeru telefonu może ponadto zamieszczać opinie na temat podmiotów z usług których korzystał. 4. Użytkownik może dodawać informacje na temat jakości i formy przeprowadzonych świadczeń na jego zlecenie 5. Użytkownik może uruchomić usługę obserwowania wytypowanych profili oraz uruchomić usługę powiadamiania o nowych opiniach na temat tych podmiotów 6. Użytkownik może zgłaszać wszelkie swoje wątpliwości i informować o ewentualnych nieprawidłowościach 7. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu się Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła, ustalanego samodzielnie podczas rejestracji konta przez Użytkownika. 8. Usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach uruchamia się poprzez oznaczenie wybranych usługodawców jako obserwowanych. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. 10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych 11. Usługodawca, poprzez Portal, jest pośrednikiem w wykonaniu usługi/zlecenia / pomiędzy zainteresowanymi stronami (Użytkownikami) i nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez którąkolwiek ze stron. 12. W przypadku odwołania zamówionej usługi lub braku możliwości jej zrealizowania, strony zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem bezpośrednio pomiędzy sobą, oraz poinformowanie Portalu o odwołaniu zlecenia z podaniem przyczyny. 13. Portal uczestniczy i weryfikuje proces realizacji zleceń tylko w zakresie pośrednictwa w przekazywaniu płatności w imieniu zleceniodawcy na rzecz podmiotu wykonującego usługę. 4. Dodatkowe usługi oferowane przez portal dla użytkowników 1. Portal umożliwi podmiotom aktywnie współpracującym z serwisem dostęp do różnego rodzaju atrakcyjnych szkoleń podnoszących kwalifikacje dla pielęgniarek, położnych i innych Partnerów, oraz zdobywanie nowych kwalifikacji opiekunów społecznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i inne. 2. Portal umożliwiać będzie dla współpracujących podmiotów dostęp do atrakcyjnych praktyk i stażów, które będą się odbywały poza granicami kraju w renomowanych ośrodkach medycznych na terenie Unii Europejskiej. 3. Portal umożliwia podmiotom zarejestrowanym na platformie zawieranie obowiązkowych ubezpieczeń OC zawodowej dla podmiotów medycznych na preferencyjnych zasadach, korzystając z rabatów

3 wynegocjowanych przez Portal z ubezpieczycielami. Podmioty posiadające umowy ubezpieczeniowe w zakresie OC zawarte za pośrednictwem Portalu, mogą korzystać z dodatkowych upustów przy zawieraniu innych polis w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, życiowych, indywidualnych i grupowych. 4. Portal zapewni również w części płatnych modułów dostęp do e-faktur on-line, dostęp do gotowych wzorów wymaganej dokumentacji medycznej wraz z możliwością bezpiecznego ich przechowywania i archiwizacji, programów statystycznych, grafiku pielęgniarskiego, i innych. 5. Podmioty zarejestrowane na Portalu otrzymają możliwość zrealizowania zakupów po promocyjnych cenach odzieży medycznej, akcesoriów medycznych,wyposażenia i sprzętu (rękawiczki,materiały opatrunkowe,igły i strzykawki, środki dezynfekujące i inne ) od partnerów handlowych Portalu. 6. Aktywni Użytkownicy Portalu uzyskują możliwość zakupu u partnerów handlowych Portalu,tańszych leków, środków higieny osobistej, okularów, aparatów słuchowych i innych. 7. Portal ma również możliwość przeprowadzenia poszukiwań atrakcyjnych miejsc pracy na różne stanowiska medyczne na terenie Unii Europejskiej. 5. Dodawanie opinii i informacji o podmiotach wykonujących usługi 1. Opinie opatrywane są automatycznie podpisem (nickiem) przyjętym przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 2. Opinie i informacje o podmiotach mogą dotyczyć wyłącznie wykonanej usługi na zlecenie użytkownika. 3. Opinie i informacje o podmiotach oferujących swoje usługi za pomocą portalu mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika., a nie w oparciu o relacje osób trzecich. 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.). 5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych. 6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. 7. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest jego własną i zgodną z rzeczywistością, oraz zgadza się, na możliwość jej weryfikacji przez Portal. Stronie której dotyczy wystawiona opinia, ma prawo do wystawienia własnego komentarza na temat zdarzenia. 8. Usługodawca po zweryfikowaniu ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne ze stanem faktycznym oraz z zapisami niniejszego regulaminu. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Podmioty świadczące usługi za pomocą Portalu, z zastrzeżeniem jak w punktach Profile Podmiotów, zweryfikowane i zaufane Profile 1. Utworzenie Profilu nowego Podmiotu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim. 2. Podstawowe informacje o Podmiocie obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miasto prowadzenia praktyki i kategorię podmiotu, rodzaj oferowanych świadczeń, a także dane adresowe i rejon w jakim podmiot jest w stanie zaoferować obsługę pacjentów. 3. Każdy usługodawca posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Podmiotów. Profile powtarzalne będą usuwane. 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Podmiotu, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, praktyki i / lub nazwy placówki medycznej. 5. Każdy Podmiot oferujący tego typu usługi może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji na stronie portalu. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Podmiot otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się stosowny link aktywacyjny. 6. Profil utworzony i potwierdzony przez Portal oznaczony jest jako Profil zweryfikowany i jako taki uzyskuje możliwość do realizowania zleceń za pośrednictwem Portalu. 7. Na Profilu zweryfikowanym Użytkownik otrzymuje uprawnienia do pełnego korzystania z Portalu, a w

4 szczególności może: przyjmować zlecenia edytować informacje o sobie dodać swoje zdjęcie, odpowiadać na opinie wystawione przez innych Użytkowników, przeglądać statystyki zleceń 8. Usługodawca może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju znaków graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zdjęcia będą zamieszczane w profilach użytkowników i podmiotów świadczących usługi po ich weryfikacji i zaakceptowaniu poprzez moderatora serwisu. 9. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie lub też mogą zostać w ogóle nie umieszczone w przypisanym profilu. 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość 11. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom oraz korzystania z Kont należących do innych podmiotów 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta. 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody. 4. W celu rejestracji każdy Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie: htpp://e-pielegniarka/rejestracja 5. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyłaczeniem organów i instytucji do tego uprawnionych w trybie ustawowym. 6. Rejestracja Podmiotów świadczących usługi, oprócz danych wymaganych od Użytkownika, wymaga podania numeru prawa wykonywania zawodu i numeru NIP. Osoby, które wykonują zawód bez wymaganego prawa wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje oraz skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Podmiotu do wykonywania oferowanych świadczeń. 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Partnera zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika i partnera zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.). 9. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację na Portalu swojego konta, Parner jako Podmiot świadczący usługi :

5 - oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że zaakceptował go w całości - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Podmiotu świadczącego usługi na ich prezentację w Profilu - potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym; - wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych,w związku z prowadzoną działalnością 10. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Podmiotu przyjmującego zlecenia jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. 12. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności roszczenia względem Usługodawcy. 8. Zasady i forma przekazywania zleceń oraz forma rozliczeń za usługi 1. Każdy Użytkownik ma prawo do samodzielnego wyboru Partnera, który ma wykonać przekazane zlecenie 2. Przekazanie zlecenia każdorazowo odbywa się za pośrednictwem Portalu, po wycenie usługi na podstawie cennika zamieszczonego na stronie Portalu lub w przypadku braku zgody na posługiwanie się tym cennikiem na podstawie cennika usług zamieszczonego w profilu wskazanego Partnera. 3. Zlecenie zostaje przekazane do realizacji Parnterowi po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika na koncie portalu. 4. Płatność od Użytkownika pomniejszona o prowizje portalu (za obsługę i weryfikację zlecenia) zostanie przelana Partnerowi, który zrealizował zlecenie w terminie 7- u dni od daty wystawienia i przesłania ( w wersji elektronicznej) prawidłowo sporządzonej dokumentacji oraz faktury. 5. Rozliczenia za usługi wykonane przez Partnerów na rzecz Instytucji regulowane są oddzielnymi umowami. 6. Płatność za wykonaną przez Partnera usługę na rzecz Instytucji rozliczane są w cyklach miesięcznych po przesłaniu wymaganej dokumentacji i prawidłowo wystawionej faktury. 7. Niezbędne wzory według których powinna być prowadzona dokumentacja medyczna w wersji online są dostępne dla podmiotów na stronie portalu, tak aby proces skompletowania wymaganych dokumentów był jak najszybszy i jak najmniej uciążliwy 8. Cenniki oraz wysokość prowizji za pośrednictwo portalu w obsłudze zleceń stanowią załącznik nr 1 do umowy ramowej podpisywanej z portalem na obsługę zleceń medycznych. 9. Użytkownik i Użytkownik Instytucjonalny nie musi wskazywać podmiotu który ma wykonać zlecenia, zgłaszając jedynie na stronie Portalu zapotrzebowanie na określone usługi w takiej sytuacji zlecenie na realizację usługi jest kierowane do trzech niezależnych Partnerów znajdujących się najbliżej miejsca wykonania zlecenia, w formie wiadomości oraz wiadomości tekstowej sms. 10. Zlecenie do realizacji otrzymuje podmiot który jako pierwszy potwierdzi realizację zlecenia w formie sms-a lub maila zwrotnego. Dwa pozostałe Podmioty zostaną w takiej sytuacji poinformowane o fakcie iż zlecenie nie jest już aktywne i zostało już przekazane do realizacji. 11. W przypadku 2 godzinnego braku potwierdzenia przyjęcia zlecenia portal zastrzega sobie prawo do wysłania oferowanego zlecenia do następnych trzech Podmiotów. 12. Portal udostępni Podmiotom grafik pielęgniarski on line tak aby zlecenia mogły być przekierowywane do osób dysponującym według tego grafiku wolnym czasem i nie będącym akurat w tych godzinach w trakcie wykonywania innych świadczeń czy usług. 13. Portal zastrzega sobie prawo wyboru Podmiotów do wykonywania określonych zleceń na podstawie: posiadanych przez Podmiot odpowiednich kwalifikacji do realizacji określonego zlecenia wybór może również nastąpić na podstawie pozytywnych opinii zamieszczanych na profilu przez

6 Użytkowników Portalu aktywności Podmiotu przy korzystaniu z dodatkowych usług oferowanych przez Portal. 9 Odpowiedzialność 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika lub Podmiot realizujący świadczenia 2. Użytkownik lub firma świadcząca usługi medyczne na zlecenie użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Podmiotu realizującego zlecenie. 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych. 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części. 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Podmiot i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Podmiotu za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem. 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Portalu zgłasza się bezpośrednio do administratora portalu 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą zgłoszenia na adres 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Świadczeniodawcy 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu mogą być reklamowan przez Użytkownika lub firmy współpracujące w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin. 7. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. 8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego. 11. Postanowienia końcowe

7 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Wykonawców zleceń o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 2. Użytkownik jak i Podmiot wykonujący świadczenia ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp 1 Regulamin Serwisu 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Moja Norwegia, znajdującego się pod adresem elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo