2. Rodzaje i zakres Usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Rodzaje i zakres Usług"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal e-pielegniarka.pl 1. Definicje i postanowienia ogólne 1. Usługodawca Idea Multiproject sp z o.o. Z siedzibą w Wrocławiu (53-311) przy ulicy Drukarskiej 45lok.20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia pod nr KRS , NIP , Regon zwaną również Administratorem Danych 2. Portal /Serwis/ serwis prowadzony przez usługodawcę pod adresem htpp://e-pielegniarka.pl 3. Zarządzający podmiot zarządzający serwisem w imieniu i na rzecz Usługodawcy, własny lub zewnętrzny (outsourcing) powołany przez Usługodawcę lub wyłoniony w postępowaniu konkursowym. 4. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptacje regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez usługodawcę 5. Użytkownik instytucjonalny / Instytucja - osoba prawna (placówka medyczna, towarzystwo ubezpieczeniowe, operator medyczny lub inny podmiot prawny) 6. Partner/Podmiot użytkownik będący pielęgniarką /em, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, opiekunem społecznym, dietetykiem, terapeutą, rehabilitantem oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności medyczne i paramedyczne. 7. Miejsce wykonania zlecenia miejsce świadczenia usług pielęgniarskich i paramedycznych oraz opiekuńczych. 8. Profil zbiór informacji na temat zarejestrowanego partnera, świadczonych usług, rejonu działania oraz zawierającego zestawienie i cennik świadczonych usług. 9. Konto wpis w bazie danych portalu potwierdzający fakt bycia użytkownikiem portalu, posiadania niezbędnych uprawnień do wykonywania powierzonych zleceń z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła 10. Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy Partnera bez jednoczesnej obecności obu stron 11. Usługodawca świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego regulaminu i jednostkowych umów o współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o ile będzie to wymagane innymi zapisami, jak w pkt Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy, chyba, że zleceniodawca usługi ( firma ubezpieczeniowa, inny podmiot) przekazywanie zleceń uwarunkuje dodatkowym zapisem prawnym który będzie mógł być wprowadzony w formie aneksu lub niezależnej umowy partnerskiej. 2. Rodzaje i zakres Usług 1. Usługodawca za pośrednictwem portalu świadczy następujące usługi : obsługa zleceń medycznych realizowanych na potrzeby firm i towarzystw ubezpieczeniowych, operatorów medycznych, różnych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i od osób fizycznych udostępnia użytkownikom publikowanie informacji o podmiotach wykonujących określone świadczenia pielęgniarskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne i inne (szczegółowe informacje na temat usług zamieszczone będą przy indywidualnym profilu zarejestrowanego podmiotu ) oraz umożliwia wyszukiwanie tychże podmiotów według schematu Województwo, Miasto, Rejon Działania, Zakresu świadczonych usług. Udostępnia wyszukiwarkę podmiotów i świadczonych przez nie usług oraz umożliwia dodatkowe reklamowanie się na portalu (podstawowa forma reklamy bazuje na wystawionych opiniach zamieszczanych przez świadczeniobiorców i tworzy formę rankingu jakości świadczonych usług.) Dostęp do podstawowych funkcji portalu jest bezpłatny, a w szczególności nie są pobierane żadne opłaty za rejestrację na portalu oraz zamieszczenie podstawowych informacji o podmiocie świadczącym usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od określonych usług dodatkowych świadczonych w ramach Portalu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

2 3. Warunki świadczenia usług 1. Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług są:: dostęp do sieci Internet przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, IE lub Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji posiadanie aktywnego konta posiadanie aktywnego i zweryfikowanego przez Portal numeru telefonu komórkowego ( zlecenia przekazywane w formie sms) 2. Każdy użytkownik Portalu może zapoznać się z informacjami i opiniami o innych użytkownikach i oferowanych przez nich usługach oraz korzystać z wyszukiwarki w celu odnalezienia podmiotu oferującego poszukiwaną usługę. 3. Użytkownik zalogowany na portalu i zweryfikowany na podstawie adresu i/ lub weryfikacji numeru telefonu może ponadto zamieszczać opinie na temat podmiotów z usług których korzystał. 4. Użytkownik może dodawać informacje na temat jakości i formy przeprowadzonych świadczeń na jego zlecenie 5. Użytkownik może uruchomić usługę obserwowania wytypowanych profili oraz uruchomić usługę powiadamiania o nowych opiniach na temat tych podmiotów 6. Użytkownik może zgłaszać wszelkie swoje wątpliwości i informować o ewentualnych nieprawidłowościach 7. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu się Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła, ustalanego samodzielnie podczas rejestracji konta przez Użytkownika. 8. Usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach uruchamia się poprzez oznaczenie wybranych usługodawców jako obserwowanych. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. 10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych 11. Usługodawca, poprzez Portal, jest pośrednikiem w wykonaniu usługi/zlecenia / pomiędzy zainteresowanymi stronami (Użytkownikami) i nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez którąkolwiek ze stron. 12. W przypadku odwołania zamówionej usługi lub braku możliwości jej zrealizowania, strony zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem bezpośrednio pomiędzy sobą, oraz poinformowanie Portalu o odwołaniu zlecenia z podaniem przyczyny. 13. Portal uczestniczy i weryfikuje proces realizacji zleceń tylko w zakresie pośrednictwa w przekazywaniu płatności w imieniu zleceniodawcy na rzecz podmiotu wykonującego usługę. 4. Dodatkowe usługi oferowane przez portal dla użytkowników 1. Portal umożliwi podmiotom aktywnie współpracującym z serwisem dostęp do różnego rodzaju atrakcyjnych szkoleń podnoszących kwalifikacje dla pielęgniarek, położnych i innych Partnerów, oraz zdobywanie nowych kwalifikacji opiekunów społecznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i inne. 2. Portal umożliwiać będzie dla współpracujących podmiotów dostęp do atrakcyjnych praktyk i stażów, które będą się odbywały poza granicami kraju w renomowanych ośrodkach medycznych na terenie Unii Europejskiej. 3. Portal umożliwia podmiotom zarejestrowanym na platformie zawieranie obowiązkowych ubezpieczeń OC zawodowej dla podmiotów medycznych na preferencyjnych zasadach, korzystając z rabatów

3 wynegocjowanych przez Portal z ubezpieczycielami. Podmioty posiadające umowy ubezpieczeniowe w zakresie OC zawarte za pośrednictwem Portalu, mogą korzystać z dodatkowych upustów przy zawieraniu innych polis w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, życiowych, indywidualnych i grupowych. 4. Portal zapewni również w części płatnych modułów dostęp do e-faktur on-line, dostęp do gotowych wzorów wymaganej dokumentacji medycznej wraz z możliwością bezpiecznego ich przechowywania i archiwizacji, programów statystycznych, grafiku pielęgniarskiego, i innych. 5. Podmioty zarejestrowane na Portalu otrzymają możliwość zrealizowania zakupów po promocyjnych cenach odzieży medycznej, akcesoriów medycznych,wyposażenia i sprzętu (rękawiczki,materiały opatrunkowe,igły i strzykawki, środki dezynfekujące i inne ) od partnerów handlowych Portalu. 6. Aktywni Użytkownicy Portalu uzyskują możliwość zakupu u partnerów handlowych Portalu,tańszych leków, środków higieny osobistej, okularów, aparatów słuchowych i innych. 7. Portal ma również możliwość przeprowadzenia poszukiwań atrakcyjnych miejsc pracy na różne stanowiska medyczne na terenie Unii Europejskiej. 5. Dodawanie opinii i informacji o podmiotach wykonujących usługi 1. Opinie opatrywane są automatycznie podpisem (nickiem) przyjętym przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 2. Opinie i informacje o podmiotach mogą dotyczyć wyłącznie wykonanej usługi na zlecenie użytkownika. 3. Opinie i informacje o podmiotach oferujących swoje usługi za pomocą portalu mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika., a nie w oparciu o relacje osób trzecich. 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.). 5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych. 6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. 7. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest jego własną i zgodną z rzeczywistością, oraz zgadza się, na możliwość jej weryfikacji przez Portal. Stronie której dotyczy wystawiona opinia, ma prawo do wystawienia własnego komentarza na temat zdarzenia. 8. Usługodawca po zweryfikowaniu ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne ze stanem faktycznym oraz z zapisami niniejszego regulaminu. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Podmioty świadczące usługi za pomocą Portalu, z zastrzeżeniem jak w punktach Profile Podmiotów, zweryfikowane i zaufane Profile 1. Utworzenie Profilu nowego Podmiotu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim. 2. Podstawowe informacje o Podmiocie obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miasto prowadzenia praktyki i kategorię podmiotu, rodzaj oferowanych świadczeń, a także dane adresowe i rejon w jakim podmiot jest w stanie zaoferować obsługę pacjentów. 3. Każdy usługodawca posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Podmiotów. Profile powtarzalne będą usuwane. 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Podmiotu, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, praktyki i / lub nazwy placówki medycznej. 5. Każdy Podmiot oferujący tego typu usługi może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji na stronie portalu. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Podmiot otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się stosowny link aktywacyjny. 6. Profil utworzony i potwierdzony przez Portal oznaczony jest jako Profil zweryfikowany i jako taki uzyskuje możliwość do realizowania zleceń za pośrednictwem Portalu. 7. Na Profilu zweryfikowanym Użytkownik otrzymuje uprawnienia do pełnego korzystania z Portalu, a w

4 szczególności może: przyjmować zlecenia edytować informacje o sobie dodać swoje zdjęcie, odpowiadać na opinie wystawione przez innych Użytkowników, przeglądać statystyki zleceń 8. Usługodawca może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju znaków graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zdjęcia będą zamieszczane w profilach użytkowników i podmiotów świadczących usługi po ich weryfikacji i zaakceptowaniu poprzez moderatora serwisu. 9. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie lub też mogą zostać w ogóle nie umieszczone w przypisanym profilu. 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość 11. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom oraz korzystania z Kont należących do innych podmiotów 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta. 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody. 4. W celu rejestracji każdy Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie: htpp://e-pielegniarka/rejestracja 5. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyłaczeniem organów i instytucji do tego uprawnionych w trybie ustawowym. 6. Rejestracja Podmiotów świadczących usługi, oprócz danych wymaganych od Użytkownika, wymaga podania numeru prawa wykonywania zawodu i numeru NIP. Osoby, które wykonują zawód bez wymaganego prawa wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje oraz skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień Podmiotu do wykonywania oferowanych świadczeń. 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Partnera zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika i partnera zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.). 9. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację na Portalu swojego konta, Parner jako Podmiot świadczący usługi :

5 - oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że zaakceptował go w całości - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Podmiotu świadczącego usługi na ich prezentację w Profilu - potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym; - wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych,w związku z prowadzoną działalnością 10. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Podmiotu przyjmującego zlecenia jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. 12. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności roszczenia względem Usługodawcy. 8. Zasady i forma przekazywania zleceń oraz forma rozliczeń za usługi 1. Każdy Użytkownik ma prawo do samodzielnego wyboru Partnera, który ma wykonać przekazane zlecenie 2. Przekazanie zlecenia każdorazowo odbywa się za pośrednictwem Portalu, po wycenie usługi na podstawie cennika zamieszczonego na stronie Portalu lub w przypadku braku zgody na posługiwanie się tym cennikiem na podstawie cennika usług zamieszczonego w profilu wskazanego Partnera. 3. Zlecenie zostaje przekazane do realizacji Parnterowi po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika na koncie portalu. 4. Płatność od Użytkownika pomniejszona o prowizje portalu (za obsługę i weryfikację zlecenia) zostanie przelana Partnerowi, który zrealizował zlecenie w terminie 7- u dni od daty wystawienia i przesłania ( w wersji elektronicznej) prawidłowo sporządzonej dokumentacji oraz faktury. 5. Rozliczenia za usługi wykonane przez Partnerów na rzecz Instytucji regulowane są oddzielnymi umowami. 6. Płatność za wykonaną przez Partnera usługę na rzecz Instytucji rozliczane są w cyklach miesięcznych po przesłaniu wymaganej dokumentacji i prawidłowo wystawionej faktury. 7. Niezbędne wzory według których powinna być prowadzona dokumentacja medyczna w wersji online są dostępne dla podmiotów na stronie portalu, tak aby proces skompletowania wymaganych dokumentów był jak najszybszy i jak najmniej uciążliwy 8. Cenniki oraz wysokość prowizji za pośrednictwo portalu w obsłudze zleceń stanowią załącznik nr 1 do umowy ramowej podpisywanej z portalem na obsługę zleceń medycznych. 9. Użytkownik i Użytkownik Instytucjonalny nie musi wskazywać podmiotu który ma wykonać zlecenia, zgłaszając jedynie na stronie Portalu zapotrzebowanie na określone usługi w takiej sytuacji zlecenie na realizację usługi jest kierowane do trzech niezależnych Partnerów znajdujących się najbliżej miejsca wykonania zlecenia, w formie wiadomości oraz wiadomości tekstowej sms. 10. Zlecenie do realizacji otrzymuje podmiot który jako pierwszy potwierdzi realizację zlecenia w formie sms-a lub maila zwrotnego. Dwa pozostałe Podmioty zostaną w takiej sytuacji poinformowane o fakcie iż zlecenie nie jest już aktywne i zostało już przekazane do realizacji. 11. W przypadku 2 godzinnego braku potwierdzenia przyjęcia zlecenia portal zastrzega sobie prawo do wysłania oferowanego zlecenia do następnych trzech Podmiotów. 12. Portal udostępni Podmiotom grafik pielęgniarski on line tak aby zlecenia mogły być przekierowywane do osób dysponującym według tego grafiku wolnym czasem i nie będącym akurat w tych godzinach w trakcie wykonywania innych świadczeń czy usług. 13. Portal zastrzega sobie prawo wyboru Podmiotów do wykonywania określonych zleceń na podstawie: posiadanych przez Podmiot odpowiednich kwalifikacji do realizacji określonego zlecenia wybór może również nastąpić na podstawie pozytywnych opinii zamieszczanych na profilu przez

6 Użytkowników Portalu aktywności Podmiotu przy korzystaniu z dodatkowych usług oferowanych przez Portal. 9 Odpowiedzialność 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika lub Podmiot realizujący świadczenia 2. Użytkownik lub firma świadcząca usługi medyczne na zlecenie użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Podmiotu realizującego zlecenie. 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych. 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części. 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Podmiot i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Podmiotu za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem. 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Portalu zgłasza się bezpośrednio do administratora portalu 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się za pomocą zgłoszenia na adres 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Świadczeniodawcy 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu mogą być reklamowan przez Użytkownika lub firmy współpracujące w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin. 7. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. 8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego. 11. Postanowienia końcowe

7 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Wykonawców zleceń o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 2. Użytkownik jak i Podmiot wykonujący świadczenia ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego. 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis E-niania

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis E-niania Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis E-niania 1. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1. Usługodawca E-niania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-680)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal LepszyTrener.pl. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal LepszyTrener.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal LepszyTrener.pl 1. Definicje: 1. Postanowienia ogólne a. Usługodawca LepszyTrener sp. z o.o. z siedzibą w Markach ul. Wiosenna 3 05-270 Regon:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres Usług

Rodzaje i zakres Usług Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Feedinity.co 1. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1. Usługodawca - Quality Management Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu pn. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin programu pn.  1. Postanowienia ogólne Regulamin programu pn. www.polecanydekarz.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Definicje: a. Program program pn. www.polecanydekarz.pl organizowany przez spółkę Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin Bazy Wiedzy o Funduszach Europejskich (baza.funduszeeuropejskie.gov.pl) Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Bazy Wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kont Premium i Premium Plus

Regulamin Kont Premium i Premium Plus Regulamin Kont Premium i Premium Plus 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Konto Premium oraz Konto Premium Plus za pośrednictwem serwisu

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl. Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ DODIETETYKA.PL (dalej Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ DODIETETYKA.PL (dalej Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ DODIETETYKA.PL (dalej Regulamin ) 1. Definicje 1. Wskazane pojęcia posiadają nadane im poniżej znaczenia: a) Dietetyk Usługobiorca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu rankingplaz.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo