PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW I KATALOG Dla II i III roku kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, studia I st. Program wygasający - tylko na 2012/13 i 2013/14

2 PROGRAM STUDIÓW EASM I st. [wygasający] Lp. Nazwa A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy 4 z oc Technologia informacyjna zal Filozofia 2 zal Estetyka 3 zal Wychowanie fizyczne zal z oc Ochrona własnosci intelektualnej zal A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN 6 z oc HARMONIA z oc. 2, HISTORIA MUZYKI 4 z oc. 1, 2, ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO z oc KSZTAŁCENE SŁUCHU z oc LITERATURA MUZYCZNA z oc CHÓR AKADEMICKI zal CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) zal Harmonia lub Kształcenie słuchu (do wyboru dla studenta) z oc Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 1 zal Proseminarium pracy dyplomowej z metodologią badań/ruch 11 sceniczny (do wyboru dla studenta) zal B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE 6 z oc Propedeutyka dyrygowania z oc CZYTANIE PARTYTUR z oc INSTRUMENTACJA z oc. 4, DRUGI INSTRUMENT - GITARA z oc Drugi instrument (do wyboru dla studenta) 4 z oc Nauka akomp. z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru dla st.) z oc NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA z oc. 4, ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE z oc INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste zal Zespół wokalny z oc. 3,4, pracy dyplomowej zal C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA 2 zal PEDAGOGIKA 4 zal METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 6 z oc. 3,4, METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 5 zal Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych z oc EMISJA GŁOSU z oc RAZEM Egz. po sem. Zaliczenie Godziny zajęć Raze m Wy kł. Ćw Rozkład godzin zajęć II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem W Ć ĆW W ĆW W W W ĆW 1. D. PRAKTYKI Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych zal Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 1 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 2 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 3 zal Praktyka pedagogiczna ciągła zal godzin RAZEM B. Stankowiak 4 stycznia 2012

3 PUNKTACJA [wygasająca] EASM I st. Lp. Nazwa ETCS ETCS II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem Razem Wykł. Ćw W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy Technologia informacyjna Filozofia Estetyka Wychowanie fizyczne Ochrona własnosci intelektualnej A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN HARMONIA HISTORIA MUZYKI ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO KSZTAŁCENE SŁUCHU LITERATURA MUZYCZNA CHÓR AKADEMICKI CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) Harmonia/Kształcenie słuchu (do wyboru studenta) Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE Propedeutyka dyrygowania CZYTANIE PARTYTUR INSTRUMENTACJA DRUGI INSTRUMENT - GITARA DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste Zespół wokalny pracy dyplomowej C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA METODYKA NAUCZANIA MUZYKI Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI EMISJA GŁOSU D. PRAKTYKI 1. Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna ciągła

4 specjalność nauczycielska, WIEDZA O KULTURZE Studia I stopnia (licencjackie) WYBRANE PRZEDMIOTY realizuje rok II i III EASM I st. w 2012/13 l.p Przedmioty kszt. nauczycielskiego Prakt yki ped. Druga specj. nauczycielska; Wiedza o kulturze Nazwa semestr egzaminu W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. n Psychologia zal./zal. z oc Pedagogika zal./zal. z oc Metodyka edukacji plastycznej zal. z oc Integracja sztuk z elementami metodyki zal. z oc Pracownia edukacji twórczej - praktyka śródroczna zal.z oc Emisja głosu zal Praktyka pedagogiczna ciągła ( 4/5 sem.) zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie plastyki zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie wiedzy o kulturze zal. z oc Historia sztuki Z Analiza sztuki współczesnej vierstra zal. z oc Problemy formy i wyobraźni artystycznej - teoria dzieła i zamysłu twórczego zal Teoria kultury zal Socjologia sztuki zal. z oc Marketing sztuki kozłowski zal Metody upowszechniania kultury artystycznej vierstra zal Historia muzyki zal. z oc Analiza dzieła muzycznego zal Metodyka nauczania wiedzy o kulturze [vierstra] zal. z oc Wiedza o literaturze P zal Wiedza o teatrze zal Wiedza o filmie zal forma suma godzi godziny zajęć wykła d ćwiczeni a tygodniowa liczba godzin II rok 2012/13 III rok 2012/13 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr RAZEM:

5 KATALOG PRZEDMIOTÓW dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA I STOPNIA 13

6 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 285 godzin: STR. Język obcy 16 Technologia informacyjna 17 Filozofia 19 Estetyka 22 Wychowanie fizyczne 24 Ochrona własności intelektualnej 25 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 godzin: FORTEPIAN 27 HARMONIA 29 HISTORIA MUZYKI 32 ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO 38 KSZTAŁCENE SŁUCHU 39 LITERATURA MUZYCZNA 46 CHÓR AKADEMICKI 50 CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) 53 Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 56 Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny 59 Polski folklor muzyczny 61 prelekcji i publicystyki muzycznej 62 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 435 godzin: DYRYGOWANIE 65 CZYTANIE PARTYTUR 71 INSTRUMENTACJA 73 DRUGI INSTRUMENT - GITARA 75 DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) 76 NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA 78 Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) 80 ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE 82 INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste 84 Zespół wokalny 86 pracy dyplomowej 89 D. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 360 godzin: PSYCHOLOGIA 91 PEDAGOGIKA 92 METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 95 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych 101 METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 102 EMISJA GŁOSU 103 E. PRAKTYKI 180 godzin: Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych 110 Praktyka z zakresu nauczania rytmiki 111 Praktyka pedagogiczna śródroczna i ciągła

7 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 15

8 Nazwa : Język obcy Kod : 09.0-WA-EASM-JO11,-JO12,- JO13,-JO14 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 1,2,3,4 I,II,/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną, egzamin 5 Odpowiedzialny za przedmiot: Lektorzy UZ Prowadzący: Lektorzy UZ Zakres tematyczny : Zasadniczym celem kursów oferowanych przez SNJO jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 (lub B1 dla osób rozpoczynających naukę na poziomie A2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym: wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego. Opis ogólny Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zwartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w zakresie wybranych tematów powiązanych ze studiowaną specjalnością formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Czytanie. Student potrafi: czytać listy raporty, instrukcje broszury informacyjne i inne teksty użytkowe; krytycznie czytać teksty medialne (gazeta, internet itp.);korzystać z encyklopedii i słowników językowych oraz specjalistycznych. 16

9 Nazwa : Technologia informacyjna Kod : 03.2-WA-EASM-TINF Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych (szkoła średnia). Umiejętność korzystania z: komputera (Internet, komunikatory), mediów i massmediów. godzin w Semestr Rok Wykład III II/3 2 Ćwiczenia 30 2 zaliczenie Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jacek Jędryczkowski Prowadzący: mgr inż. Rafał Olczak Zakres tematyczny : Technologia informacyjna a informatyka. TI podstawowe pojęcia. Rola i miejsce TI w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Komputer podstawowe pojęcia. System; alternatywne systemy operacyjne (bezpieczeństwo systemu). Komputer i sieć komputerowa. Urządzenia peryferyjne. Bezpieczeństwo danych w systemie operacyjnym Windows. Edytory tekstu: Microsoft Word, OpenOffice Writer. Internet korzystanie z zasobów, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna; publikowanie dokumentów HTML (protokół FTP). Arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel, OpenOffice Calc. Bazy danych: Microsoft Access, OpenOffice Base. Pliki multimedialne (wyszukiwanie w Internecie tworzenie i edycja): grafika, dźwięk, film i animacja. Osadzanie multimediów w strukturze hipertekstowej prezentacji multimedialnej (także strony www). Prezentacje multimedialne (np. gry edukacyjne) realizowane w programie Microsoft PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Prezentacje sieciowe. Przegląd narzędzi do publikowania multimedialnych witryn w sieci Internet (MS Word lub WebSite X5 Smart Edition PL); Witryny CMS. Student poprawnie korzysta z komputera; zna i podstawowe funkcje w systemu operacyjnego; wykonuje operacje na plikach i folderach; dba o bezpieczeństwo systemu operacyjnego, bezpieczeństwo danych; zna podstawy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych; stosuje: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjnych, bazy danych; tworzy multimedialne komponenty prezentacji multimedialnych; realizuje grafiki prezentacyjne (także wykresy i wizualizacje danych liczbowych), nagrywa i edytuje dźwięki i filmy; korzysta z zasobów Internetu (usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, komunikacja i publikowanie własnych materiałów). Warunki : Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów, wykonanie planowanych prac oraz uzupełnienie braków powstałych w wyniku ewentualnych nieobecności. 17

10 1. Furmanek M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Langer M., Po prostu Excel 2002/XP PL, tł. Kowalczyk M., Helion, Gliwice Langer M., Po prostu Word 2003 PL, tł. Masłowskiego K., Helion, Gliwice Pikoń K., ABC internetu. Wydanie V, Helion, Gliwice Schwartz S., Po prostu Access 2003 PL, tł. Koronkiewicz P., Helion, Gliwice 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Sokół M., Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice Hetman J., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi, Wyd. Biblioteka Analiz, Warszawa Danowski B., Windows XP. Instalacja i naprawa, Helion, Gliwice Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Helion, Gliwice

11 Nazwa : Filozofia 1 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL1 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład I/3 Zaliczenie 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przedmiot filozoficznej refleksji. Podstawowe pojęcia filozoficzne. Etymologia, zakres, podstawowe pytania i ich źródła. Główne dyscypliny, działy i związane z nimi obszary refleksji. Różnorodne koncepcje filozofii. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia jako nauka (wiedza). Poznawcza funkcja filozofii. Filozofia a światopogląd. Problematyka epistemologiczna (gnoseologiczna) w filozofii. Idealizm epistemologiczny a realizm. Pytanie o granice poznania sceptycyzm i agnostycyzm. Idealizm transcendentalny vs. idealizm immanentny. Problem źródeł poznania natywizm a empiryzm genetyczny. Aprioryzm a empiryzm. Racjonalizm a irracjonalizm. Problematyka wartości (aksjologia). Podstawowe pojęcia etyki. Estetyka jako dyscyplina filozoficzna obszar refleksji i główne pojęcia: sztuka, piękno, wzniosłość, smak, przeżycie estetyczne, twórczość, wartość estetyczna, geniusz, ekspresja, treść, forma. Problematyka jedności i wielości sztuki, jej autonomii i swoistości. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (1) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (2) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (3) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (4) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (5) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa

12 (6) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (7) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (8) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (9) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa Nazwa : Filozofia 2 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL2 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: zaliczenie kursu : 08.1-WA- EASM-FIL1 Wykład I/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przekrój doktryn filozoficznych od presokratyków, poprzez średniowiecze i nowożytność do koncepcji współczesnych: Główne okresy filozofii - periodyzacja. Początki filozofii oraz jej źródła. Filozofia przyrody oraz klasyczna filozofia grecka. Szkoła jońska, szkoła pitagorejska, szkoła eleacka, grecki atomizm. Sofiści i Sokrates. Platon i Arystoteles. Filozofia średniowieczna: jej główni przedstawiciele i podstawowe problemy. Augustyn, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Wilhelm Ockham. Filozofia nowożytna a rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych. Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley. Spór pomiędzy empiryzmem a racjonalizmem. Rene Descartes, Blaise Pascal. Oświecenie i początek władzy krytycznego rozumu. Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Karol Marks. Antyoświeceniowe prądy przełomu XIX i XX wieku. Artur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard. Główne nurty myśli współczesnej. Fenomenologia - Edmund Husserl i Max Scheler. Filozofia egzystencji - Martin Heidegger i Jean Paul Sartre. Hermeneutyka - H. G. Gadamer i Paul Ricoeur. Dyskusje wokół postmodernizmu w filozofii i sztuce. Jean-Francois Lyotard, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie 20

13 umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (10) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (11) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (12) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (13) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (14) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa (15) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (16) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (17) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (18) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa

14 Nazwa : Estetyka Kod : 08.1-WA-EASM-ESTE Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z filozofii, historii kultury i sztuki Wykład III/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Roman Sapeńko Prowadzący: dr hab. Roman Sapeńko Zakres tematyczny : Przedmiot estetyki. Pojęcie estetyki. Kształtowanie się pierwszych wyobrażeń estetycznych. Powstanie estetyki jako nauki. Etapy kształtowania się myśli estetycznej: a) od antyku do lat 30 XIX w.; b) lata 30 koniec XIX w.; c) wiek XX. Struktura świadomości estetycznej. Estetyczne przeżycie, estetyczny smak, estetyczny ideał. Estetyczne poglądy i teorie. Podstawowe estetyczne kategorie. Kategoria harmonii i miary. Kategoria piękna i brzydoty. Kategoria wzniosłości, heroiczności. Kategoria tragiczności i komiczności. Kategoria estetyczności. Estetyka jako metateoria sztuki. Metodologiczne zasady analizy sztuki. Paradygmat sztuki: pojęcie i istota. Intencjonalność jako przedmiot i estetyczna właściwość. Naśladowczo - ekspresyjna natura sztuki. Artystyczność treści i formy. Styl jako kategoria estetyczno - artystyczna. Semiotyka sztuki: obraz artystyczny, symbol, znak. Geneza obrazu artystycznego. Obraz artystyczny jako forma zmysłowości. Zasada antynomiczności i struktura obrazu artystycznego. Znak i konwencja w artystycznym obrazie. Uniwersalia obrazu artystycznego. Asocjacja, metafora i alegoria jako czynniki artystycznego obrazowania. Twórczość artystyczna jak obiekt analizy estetycznej. Historia problemu. Twórczość artystyczna perspektywa interdyscyplinarna. Estetyczne zasady twórczości. Estetyka XX wieku. Psychoanaliza. Psychologia głębi. Intuicjonizm. Fenomenologia. Estetyka XX wieku. Strukturalizm. Egzystencjalizm. Neotomizm. Postmodernizm. Wiedza na temat miejsca estetyki w strukturze humanistyki. Orientacja w badaniach estetyki nad fenomenami: piękna, sztuki, wartości estetycznych. Umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym estetyki w analizie sztuki oraz pozostałych zjawisk kulturowych. Warunki : obecność na zajęciach, egzamin Estetyki filozoficzne XX wieku (red. K Wilkoszewska), Kraków Gołaszewska M. Zarys estetyki. Stępień A., Propedeutyka estetyki, Lublin

15 Szczepańska A. Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989 Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988 Tatarkiewicz W. Droga przez estetykę, Warszawa 1972 Tatarkiewicz W. Historia estetyki, t Literatura uzupełniająca: Kuczyńska A. Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1972; Stróżewski Wł. Wokół piekna, Kraków 2002, s Fragmenty tekstów źródłowych (Platon, Arystoteles, Kant, Hegel, i inni.) 23

16 Nazwa : Wychowanie fizyczne 1 i 2 Kod : 16.1-WA-EASM-WF11, W12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: Brak przeciwwskazań lekarskich do podejmowania aktywności fizycznej. Wskazania lekarskie do udziału w zajęciach rehabilitacja. Wykład 1,2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Prowadzący: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakres tematyczny : w specjalnościach: ogólnorozwojowe, muzyczno-ruchowe, pływanie, jeździectwo, kulturystyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, rehabilitacja. Utrwalenie nawyku hartowania organizmu dla lepszego przeciwstawienia się negatywnym skutkom cywilizacji. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz własnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o odpowiedni poziom sprawności psychofizycznej. Przygotowanie studentów do roli organizatorów i animatorów sportu i rekreacji i turystyki w najbliższym kręgu rodziny i znajomych. Warunki : Systematyczny udział i aktywność w zajęciach. Postęp w wynikach testów sprawności fizycznej 24

17 Nazwa : Ochrona własności intelektualnej godzin w Kod : 03.2-WA-EASM-OWIN Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 15 1 VI III/3 zaliczenie 1 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM UZ Prowadzący: pracownicy Działu Prawnego UZ Zakres tematyczny : 1. Pojęcie prawa i normy prawnej, 2. Ochrona własności intelektualnej w systemie prawa polskiego i międzynarodowego, 3. Źródła prawa autorskiego. Prawo autorskie jako część prawa cywilnego 4. Podmiot prawa autorskiego 5. Zakres przedmiotowy ochrony praw autorskich 6. Osobiste prawa autorskie, 7. Prawa autorskie majątkowe, 8. Dozwolony użytek chronionych utworów, 9. Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych 10. Prawa pokrewne 11. Ochrona programów komputerowych 12. Elementy prawa własności przemysłowej w prawie polskim, 12. Patenty, 13. Wzory przemysłowe, 14. Znaki towarowe 15. Europejskie prawo znaków towarowych Orientacja w podstawowych pojęciach związanych z ochroną własności intelektualnej, umożliwiające wykorzystanie ich w przyszłej pracy zawodowej. Warunki : Zaliczenie Prawo autorskie, red. J.Barta, Warszawa 2007, A. Matłak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Zakamycze 2004, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, J.Szczotka, Prawa autorskie i prawa pokrewne: zarys wykładu, Bydgoszcz 2007, Ochrona własności intelektualnej,; podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, J. Mierski, J. Szmigrodzki, Warszawa 2007, R. Sikorski, Licencja na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Warszawa- Poznań 2005, M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, H. Żakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu, Warszawa 2006, W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim,warszawa

18 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 26

19 Nazwa : Fortepian 1-6 Kod : 03.2-WA-EASM-FR11,-FR12,- FR13,-FR14,-FR15,-FR16 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 1,2,3,4,5,6 I,II,III/3 24 Ćwiczenia 15 1 zal. z oc. (sem. 1-5), egzamin (sem. 6) Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Karol Schmidt Prowadzący: prof.dorota Frąckowiak-Kapała, prof.uz Karol Schmidt, prof.uz Ryszard Zimnicki, ad.i st. Małgorzata Gajlesz, ad. I st. Ludmiła Pawłowska, mgr Alicja Stasierska-Ogarek, mgr Danuta Ługowska Zakres tematyczny : Nauka gry na fortepianie, rozwijanie techniki pianistycznej, biegłości w grze a vista i akompaniowaniu. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru,zróżnicowanego fakturowo i stylistycznie. Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /staż nauki gry na fortepianie przed rozpoczęciem / zasada działania mechanizmu ułożenie aparatu gry, sposoby początki motoryki palcowej, propemetody pracy nad utworem, wykonawstwa publicznego. palcowa, technika dwudźwięków utworów, stylowość w interpretacji artykulacji, dynamiki i pedalizacji, zwalczania/ I zakres ( 0-3 lat nauki gry ) budowa instrumentu, młoteczkowego i pedałów, prawidłowa postawa, wydobycia dźwięku ( artykulacja i dynamika), deutyka pedalizacji, faktura utworów fortepianowych, trema i uwarunkowania akustyczno- instrumentalne II zakres ( 4 i więcej lat nauki gry) motoryka i akordowa, metody pamięciowego opanowania dzieła, paleta brzmieniowa jako wypadkowa gra a vista, swoboda estradowa / trema i metody jej Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru, w grze a vista i akompaniowaniu. 27

20 I zakres Etiudy: St. Raube z. I i II, H. Lemoine op. 37, C. Czerny op.599, W. Sawicka- G. Stempniowa z. I-II (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. I, PWM, Z dawnych wieków, J. S. Bach Łatwe utwory, J.S.Bach Drobne utwory ( wszystkie pozycje z PWM Ed.) Sonatiny z. I /opr. St. Raube/, Wybór sonatin z. I/opr. J.Hoffman-A.Rieger/-wszystkie pozycje z PWM Ed. B. Bartok Fur Kinder z. I i II (Editio Musica Budapest), Czytanki muzyczne z. I i II, S. Majkapar Biriulki, F. Rybicki Zaczynam grać (wszystkie pozycje z PWM Ed.) II zakres Etiudy: H. Berens op.61, A. Loeschorn op. 66,C. Czerny op. 299 i 821, St. Heller op. 45, 46, 47 wybrane etiudy F.Chopina, M.Moszkowskiego, C.Debussy, (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. II, J. S. Bach Drobne utwory, Małe preludia, Inwencje 2 i 3- głosowe.,wybrane pozycje z Das Wohltemperierte Klavier, Suity francuskie, G. Haendel Wybrane suity (wszystkie pozycie z PWM Edition) Wybrane sonatiny t.i,ii / red. J.Hoffman, A.Rieger /, Sonatiny z.i,ii /red. St.Raube/ W.A.Mozart 2 sonatiny, Sonatiny wiedeńskie ( wszystkie pozycje PWM Ed.), Fr.Kuhlau Wybór sonatin / Izdatielstwo Muzyka Moskwa), wybrane sonaty, wariacje, ronda klasyków wiedeńskich ( Edition Peters, PWM Ed.) E. Grieg Utwory liryczne op.12, F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśni bez słów, Fr. Chopin polonezy op posthum.,walce, preludia oraz inne utwory dostosowane do możliwości wykonawczych studenta, R.Schumann Album dla młodzieży, P.Czajkowski Album dla młodzieży, wybrane utwory kompozytorów polskich /I.J.Paderewski, K.Szymanowski, W.Lutosławski, W.Kilar i in./ (wszystkie pozycje PWM Ed.) 28

21 Nazwa : Harmonia 1 Kod : 03.2-WA-EASM-HR11 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 1. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 1. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 29

22 Nazwa : Harmonia 2 Kod : 03.2-WA-EASM-HR12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-EASM-HR11 Wykład 3 II/3 Ćwiczenia 30 2 Zal. z oc. 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 5. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 2. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 30

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji PSM II st. im. Fryderyka Chopina i OSM II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu Szkolny plan nauczania - INSTRUMENTALISTYKA; CYKL SZEŚCIOLETNI Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I II III IV V

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski

Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski H I S T O R I A M U Z Y K I Kod przedmiotu: 03.2-UZ-UZ-HMU1 Typ przedmiotu: ogólnouczelniany Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Forma zajęć Liczba godzin w semest rze Liczba godzin w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału dr hab. szt. Ewa Kowalska Zając, prof.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gamy durowe C,G,D Hymn UE IX symfonia L.V. Beethovena forma symfonii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Gra liturgiczna Kod modułu: Koordynator dr Jakub Pankowiak Punkty 3 modułu: ECTS: Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Analiza dzieła muzycznego Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Monika Kędziora Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOŁA I STOPNIA RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I Anna Miazga Pomoce dydaktyczne do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne )

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne ) Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA I STOPNIA KSZTAŁCENIE SŁUCHU Klasa I Anna Miazga Pomoce dydaktyczne do kształcenia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.A3 IN.F.I.A3 IN.P.I.A3 IN.SD.I.A3. kod kursu (wypełnia. koordynator ds. JK)

KARTA KURSU IN.AG.I.A3 IN.F.I.A3 IN.P.I.A3 IN.SD.I.A3. kod kursu (wypełnia. koordynator ds. JK) Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: studia I stopnia forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki KARTA KURSU A.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Forma studiów i poziom kształcenia I stopnia Kryterium zakres kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA DLA RYTMIKI DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Nauka akompaniamentu z grą a vista Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr P. Żukowski Punkty ECTS: 3,5 Status

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Prawo autorskie i prawa pokrewne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Bartosz Kleban, wykł. Marcin Barański

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Liczba godzin Instytut Jazzu PWSZ w ysie Jazz i muzyka estradowa studia stacjonarne w systemie (dla studentów śpiewu solowego) Rok I, semestr I (zimowy) przedmiotu zajęć do zaliczenia w tym semestrze A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej profil kształcenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej profil kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 dla: nazwa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poziom kształcenia profil kształcenia Kod efektu kształcenia (kierunek) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS: 2

Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS: 2 AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY STUDIA II STOPNIA Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 13 Prolog... 15 Historia muzyki jako nauka... 15 Periodyzacja dziejów muzyki... 16 Pocza tki muzyki...

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 13 Prolog... 15 Historia muzyki jako nauka... 15 Periodyzacja dziejów muzyki... 16 Pocza tki muzyki... SPIS TREŚCI Przedmowa...................................... 13 Prolog......................................... 15 Historia muzyki jako nauka.......................... 15 Periodyzacja dziejów muzyki..........................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI

Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Kryteria ocen z przedmiotu muzyka dla klasy VI Semestr I Ocena dopuszczająca - Uczestniczy w zespołowych działaniach muzycznych na lekcji, - wykazuje zainteresowanie treściami muzycznymi zawartymi w podręczniku,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st.

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st. Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. kl. V C6 i III C4.PSM I st. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: -Gama C- dur budowa gam majorowych,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. ***

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. *** Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I IV Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I UNWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKEGO W WARSZAWE Wydział Nauk Historycznych i Społecznych nstytut Nauk Historycznych Kierunek: HSTORA, specjalność: MUZYKOLOGA TEORETYCZNA STOSOWANA Kierownik nstytutu:

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY KATEDRALNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA W POZNANIU PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Magdalena Gniewowska POZNAŃ 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca OFERTA EDUKACYJNA Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Specjalność Godz./sem. Prowadzący Dzień Godziny Sala. 15/15 St. wykł. Dr Barbara Stencel Adt dr Maria Piotrowska Bogalecka

Przedmiot Specjalność Godz./sem. Prowadzący Dzień Godziny Sala. 15/15 St. wykł. Dr Barbara Stencel Adt dr Maria Piotrowska Bogalecka WYDZIAŁ KOPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU (studia stacjonarne) Studia stacjonarne I stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA. Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 2. Instrument główny 3. Zespół instrumentalny Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.. 2014 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6-letni cykl

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne )

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne ) Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HARMONIA PSM II STOPNIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HARMONIA PSM II STOPNIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HARMONIA PSM II STOPNIA I. Ogólne cele oceniania przedmiotowego. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo