PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW I KATALOG Dla II i III roku kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, studia I st. Program wygasający - tylko na 2012/13 i 2013/14

2 PROGRAM STUDIÓW EASM I st. [wygasający] Lp. Nazwa A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy 4 z oc Technologia informacyjna zal Filozofia 2 zal Estetyka 3 zal Wychowanie fizyczne zal z oc Ochrona własnosci intelektualnej zal A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN 6 z oc HARMONIA z oc. 2, HISTORIA MUZYKI 4 z oc. 1, 2, ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO z oc KSZTAŁCENE SŁUCHU z oc LITERATURA MUZYCZNA z oc CHÓR AKADEMICKI zal CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) zal Harmonia lub Kształcenie słuchu (do wyboru dla studenta) z oc Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 1 zal Proseminarium pracy dyplomowej z metodologią badań/ruch 11 sceniczny (do wyboru dla studenta) zal B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE 6 z oc Propedeutyka dyrygowania z oc CZYTANIE PARTYTUR z oc INSTRUMENTACJA z oc. 4, DRUGI INSTRUMENT - GITARA z oc Drugi instrument (do wyboru dla studenta) 4 z oc Nauka akomp. z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru dla st.) z oc NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA z oc. 4, ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE z oc INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste zal Zespół wokalny z oc. 3,4, pracy dyplomowej zal C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA 2 zal PEDAGOGIKA 4 zal METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 6 z oc. 3,4, METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 5 zal Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych z oc EMISJA GŁOSU z oc RAZEM Egz. po sem. Zaliczenie Godziny zajęć Raze m Wy kł. Ćw Rozkład godzin zajęć II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem W Ć ĆW W ĆW W W W ĆW 1. D. PRAKTYKI Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych zal Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 1 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 2 zal Praktyka pedagogiczna śródroczna 3 zal Praktyka pedagogiczna ciągła zal godzin RAZEM B. Stankowiak 4 stycznia 2012

3 PUNKTACJA [wygasająca] EASM I st. Lp. Nazwa ETCS ETCS II 2012/13 III 2012/13 3 sem. 4 sem 5 sem. 6 sem Razem Wykł. Ćw W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1 Język obcy Technologia informacyjna Filozofia Estetyka Wychowanie fizyczne Ochrona własnosci intelektualnej A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE: 1 FORTEPIAN HARMONIA HISTORIA MUZYKI ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO KSZTAŁCENE SŁUCHU LITERATURA MUZYCZNA CHÓR AKADEMICKI CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) Harmonia/Kształcenie słuchu (do wyboru studenta) Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: 1 DYRYGOWANIE Propedeutyka dyrygowania CZYTANIE PARTYTUR INSTRUMENTACJA DRUGI INSTRUMENT - GITARA DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste Zespół wokalny pracy dyplomowej C. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 1. PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA METODYKA NAUCZANIA MUZYKI Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI EMISJA GŁOSU D. PRAKTYKI 1. Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych Praktyka z zakresu nauczania rytmiki ( PSM I st., przedszkole) Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna śródroczna Praktyka pedagogiczna ciągła

4 specjalność nauczycielska, WIEDZA O KULTURZE Studia I stopnia (licencjackie) WYBRANE PRZEDMIOTY realizuje rok II i III EASM I st. w 2012/13 l.p Przedmioty kszt. nauczycielskiego Prakt yki ped. Druga specj. nauczycielska; Wiedza o kulturze Nazwa semestr egzaminu W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. W. Ćw. n Psychologia zal./zal. z oc Pedagogika zal./zal. z oc Metodyka edukacji plastycznej zal. z oc Integracja sztuk z elementami metodyki zal. z oc Pracownia edukacji twórczej - praktyka śródroczna zal.z oc Emisja głosu zal Praktyka pedagogiczna ciągła ( 4/5 sem.) zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie plastyki zal. z oc Praktyka pedagogiczna śródroczna w zakresie wiedzy o kulturze zal. z oc Historia sztuki Z Analiza sztuki współczesnej vierstra zal. z oc Problemy formy i wyobraźni artystycznej - teoria dzieła i zamysłu twórczego zal Teoria kultury zal Socjologia sztuki zal. z oc Marketing sztuki kozłowski zal Metody upowszechniania kultury artystycznej vierstra zal Historia muzyki zal. z oc Analiza dzieła muzycznego zal Metodyka nauczania wiedzy o kulturze [vierstra] zal. z oc Wiedza o literaturze P zal Wiedza o teatrze zal Wiedza o filmie zal forma suma godzi godziny zajęć wykła d ćwiczeni a tygodniowa liczba godzin II rok 2012/13 III rok 2012/13 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr RAZEM:

5 KATALOG PRZEDMIOTÓW dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA I STOPNIA 13

6 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 285 godzin: STR. Język obcy 16 Technologia informacyjna 17 Filozofia 19 Estetyka 22 Wychowanie fizyczne 24 Ochrona własności intelektualnej 25 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 godzin: FORTEPIAN 27 HARMONIA 29 HISTORIA MUZYKI 32 ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO 38 KSZTAŁCENE SŁUCHU 39 LITERATURA MUZYCZNA 46 CHÓR AKADEMICKI 50 CHÓR/BIG-BAND (do wyboru dla studenta) 53 Zasady muzyki/instrumentoznawstwo (do wyboru dla studenta) 56 Proseminarium pracy dyplomowej/ruch sceniczny 59 Polski folklor muzyczny 61 prelekcji i publicystyki muzycznej 62 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 435 godzin: DYRYGOWANIE 65 CZYTANIE PARTYTUR 71 INSTRUMENTACJA 73 DRUGI INSTRUMENT - GITARA 75 DRUGI INSTRUMENT (do wybory dla studenta) 76 NAUKA AKOMPANIAMENTU Z CZYTANIEM A'VISTA 78 Nauka akompaniamentu z czytaniem a'vista/instrumentacja (do wyboru studenta) 80 ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE 82 INSTRUMENTY SZKOLNE - instr. Orffa/ flety proste 84 Zespół wokalny 86 pracy dyplomowej 89 D. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 360 godzin: PSYCHOLOGIA 91 PEDAGOGIKA 92 METODYKA NAUCZANIA MUZYKI 95 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych 101 METODYKA NAUCZANIA RYTMIKI 102 EMISJA GŁOSU 103 E. PRAKTYKI 180 godzin: Praktyka w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych 110 Praktyka z zakresu nauczania rytmiki 111 Praktyka pedagogiczna śródroczna i ciągła

7 A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 15

8 Nazwa : Język obcy Kod : 09.0-WA-EASM-JO11,-JO12,- JO13,-JO14 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 1,2,3,4 I,II,/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną, egzamin 5 Odpowiedzialny za przedmiot: Lektorzy UZ Prowadzący: Lektorzy UZ Zakres tematyczny : Zasadniczym celem kursów oferowanych przez SNJO jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 (lub B1 dla osób rozpoczynających naukę na poziomie A2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym: wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego. Opis ogólny Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zwartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w zakresie wybranych tematów powiązanych ze studiowaną specjalnością formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Czytanie. Student potrafi: czytać listy raporty, instrukcje broszury informacyjne i inne teksty użytkowe; krytycznie czytać teksty medialne (gazeta, internet itp.);korzystać z encyklopedii i słowników językowych oraz specjalistycznych. 16

9 Nazwa : Technologia informacyjna Kod : 03.2-WA-EASM-TINF Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych (szkoła średnia). Umiejętność korzystania z: komputera (Internet, komunikatory), mediów i massmediów. godzin w Semestr Rok Wykład III II/3 2 Ćwiczenia 30 2 zaliczenie Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jacek Jędryczkowski Prowadzący: mgr inż. Rafał Olczak Zakres tematyczny : Technologia informacyjna a informatyka. TI podstawowe pojęcia. Rola i miejsce TI w edukacji. Ochrona własności intelektualnej. Komputer podstawowe pojęcia. System; alternatywne systemy operacyjne (bezpieczeństwo systemu). Komputer i sieć komputerowa. Urządzenia peryferyjne. Bezpieczeństwo danych w systemie operacyjnym Windows. Edytory tekstu: Microsoft Word, OpenOffice Writer. Internet korzystanie z zasobów, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna; publikowanie dokumentów HTML (protokół FTP). Arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel, OpenOffice Calc. Bazy danych: Microsoft Access, OpenOffice Base. Pliki multimedialne (wyszukiwanie w Internecie tworzenie i edycja): grafika, dźwięk, film i animacja. Osadzanie multimediów w strukturze hipertekstowej prezentacji multimedialnej (także strony www). Prezentacje multimedialne (np. gry edukacyjne) realizowane w programie Microsoft PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Prezentacje sieciowe. Przegląd narzędzi do publikowania multimedialnych witryn w sieci Internet (MS Word lub WebSite X5 Smart Edition PL); Witryny CMS. Student poprawnie korzysta z komputera; zna i podstawowe funkcje w systemu operacyjnego; wykonuje operacje na plikach i folderach; dba o bezpieczeństwo systemu operacyjnego, bezpieczeństwo danych; zna podstawy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych; stosuje: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjnych, bazy danych; tworzy multimedialne komponenty prezentacji multimedialnych; realizuje grafiki prezentacyjne (także wykresy i wizualizacje danych liczbowych), nagrywa i edytuje dźwięki i filmy; korzysta z zasobów Internetu (usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, komunikacja i publikowanie własnych materiałów). Warunki : Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów, wykonanie planowanych prac oraz uzupełnienie braków powstałych w wyniku ewentualnych nieobecności. 17

10 1. Furmanek M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra Langer M., Po prostu Excel 2002/XP PL, tł. Kowalczyk M., Helion, Gliwice Langer M., Po prostu Word 2003 PL, tł. Masłowskiego K., Helion, Gliwice Pikoń K., ABC internetu. Wydanie V, Helion, Gliwice Schwartz S., Po prostu Access 2003 PL, tł. Koronkiewicz P., Helion, Gliwice 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Sokół M., Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice Hetman J., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi, Wyd. Biblioteka Analiz, Warszawa Danowski B., Windows XP. Instalacja i naprawa, Helion, Gliwice Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Helion, Gliwice

11 Nazwa : Filozofia 1 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL1 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład I/3 Zaliczenie 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przedmiot filozoficznej refleksji. Podstawowe pojęcia filozoficzne. Etymologia, zakres, podstawowe pytania i ich źródła. Główne dyscypliny, działy i związane z nimi obszary refleksji. Różnorodne koncepcje filozofii. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia jako nauka (wiedza). Poznawcza funkcja filozofii. Filozofia a światopogląd. Problematyka epistemologiczna (gnoseologiczna) w filozofii. Idealizm epistemologiczny a realizm. Pytanie o granice poznania sceptycyzm i agnostycyzm. Idealizm transcendentalny vs. idealizm immanentny. Problem źródeł poznania natywizm a empiryzm genetyczny. Aprioryzm a empiryzm. Racjonalizm a irracjonalizm. Problematyka wartości (aksjologia). Podstawowe pojęcia etyki. Estetyka jako dyscyplina filozoficzna obszar refleksji i główne pojęcia: sztuka, piękno, wzniosłość, smak, przeżycie estetyczne, twórczość, wartość estetyczna, geniusz, ekspresja, treść, forma. Problematyka jedności i wielości sztuki, jej autonomii i swoistości. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (1) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (2) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (3) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (4) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (5) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa

12 (6) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (7) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (8) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (9) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa Nazwa : Filozofia 2 Kod : 08.1-WA-EASM-FIL2 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: zaliczenie kursu : 08.1-WA- EASM-FIL1 Wykład I/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM (II st. kw. art. Maciej Ogarek, prof. UZ) Prowadzący zajęcia: dr Artur Pastuszek Zakres tematyczny : Przekrój doktryn filozoficznych od presokratyków, poprzez średniowiecze i nowożytność do koncepcji współczesnych: Główne okresy filozofii - periodyzacja. Początki filozofii oraz jej źródła. Filozofia przyrody oraz klasyczna filozofia grecka. Szkoła jońska, szkoła pitagorejska, szkoła eleacka, grecki atomizm. Sofiści i Sokrates. Platon i Arystoteles. Filozofia średniowieczna: jej główni przedstawiciele i podstawowe problemy. Augustyn, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Wilhelm Ockham. Filozofia nowożytna a rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych. Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley. Spór pomiędzy empiryzmem a racjonalizmem. Rene Descartes, Blaise Pascal. Oświecenie i początek władzy krytycznego rozumu. Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Karol Marks. Antyoświeceniowe prądy przełomu XIX i XX wieku. Artur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard. Główne nurty myśli współczesnej. Fenomenologia - Edmund Husserl i Max Scheler. Filozofia egzystencji - Martin Heidegger i Jean Paul Sartre. Hermeneutyka - H. G. Gadamer i Paul Ricoeur. Dyskusje wokół postmodernizmu w filozofii i sztuce. Jean-Francois Lyotard, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida. Rozpoznanie specyfiki filozofii, jej podstawowych koncepcji oraz dyscyplin. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami wraz z wiedzą dotyczącą ich historycznego sensu. Nabycie 20

13 umiejętności rozumiejącej i krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu. Zdolność formułowania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi. (1) K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa (2) C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa (3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa (4) S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław (5) Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa (6) K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa (7) J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa Literatura uzupełniająca: (10) G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań (11) A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa (12) W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków (13) E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa (14) Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa (15) B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa (16) M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa (17) T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa (18) Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa

14 Nazwa : Estetyka Kod : 08.1-WA-EASM-ESTE Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z filozofii, historii kultury i sztuki Wykład III/3 Egzamin 2 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Roman Sapeńko Prowadzący: dr hab. Roman Sapeńko Zakres tematyczny : Przedmiot estetyki. Pojęcie estetyki. Kształtowanie się pierwszych wyobrażeń estetycznych. Powstanie estetyki jako nauki. Etapy kształtowania się myśli estetycznej: a) od antyku do lat 30 XIX w.; b) lata 30 koniec XIX w.; c) wiek XX. Struktura świadomości estetycznej. Estetyczne przeżycie, estetyczny smak, estetyczny ideał. Estetyczne poglądy i teorie. Podstawowe estetyczne kategorie. Kategoria harmonii i miary. Kategoria piękna i brzydoty. Kategoria wzniosłości, heroiczności. Kategoria tragiczności i komiczności. Kategoria estetyczności. Estetyka jako metateoria sztuki. Metodologiczne zasady analizy sztuki. Paradygmat sztuki: pojęcie i istota. Intencjonalność jako przedmiot i estetyczna właściwość. Naśladowczo - ekspresyjna natura sztuki. Artystyczność treści i formy. Styl jako kategoria estetyczno - artystyczna. Semiotyka sztuki: obraz artystyczny, symbol, znak. Geneza obrazu artystycznego. Obraz artystyczny jako forma zmysłowości. Zasada antynomiczności i struktura obrazu artystycznego. Znak i konwencja w artystycznym obrazie. Uniwersalia obrazu artystycznego. Asocjacja, metafora i alegoria jako czynniki artystycznego obrazowania. Twórczość artystyczna jak obiekt analizy estetycznej. Historia problemu. Twórczość artystyczna perspektywa interdyscyplinarna. Estetyczne zasady twórczości. Estetyka XX wieku. Psychoanaliza. Psychologia głębi. Intuicjonizm. Fenomenologia. Estetyka XX wieku. Strukturalizm. Egzystencjalizm. Neotomizm. Postmodernizm. Wiedza na temat miejsca estetyki w strukturze humanistyki. Orientacja w badaniach estetyki nad fenomenami: piękna, sztuki, wartości estetycznych. Umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym estetyki w analizie sztuki oraz pozostałych zjawisk kulturowych. Warunki : obecność na zajęciach, egzamin Estetyki filozoficzne XX wieku (red. K Wilkoszewska), Kraków Gołaszewska M. Zarys estetyki. Stępień A., Propedeutyka estetyki, Lublin

15 Szczepańska A. Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989 Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988 Tatarkiewicz W. Droga przez estetykę, Warszawa 1972 Tatarkiewicz W. Historia estetyki, t Literatura uzupełniająca: Kuczyńska A. Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1972; Stróżewski Wł. Wokół piekna, Kraków 2002, s Fragmenty tekstów źródłowych (Platon, Arystoteles, Kant, Hegel, i inni.) 23

16 Nazwa : Wychowanie fizyczne 1 i 2 Kod : 16.1-WA-EASM-WF11, W12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: Brak przeciwwskazań lekarskich do podejmowania aktywności fizycznej. Wskazania lekarskie do udziału w zajęciach rehabilitacja. Wykład 1,2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Prowadzący: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakres tematyczny : w specjalnościach: ogólnorozwojowe, muzyczno-ruchowe, pływanie, jeździectwo, kulturystyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, rehabilitacja. Utrwalenie nawyku hartowania organizmu dla lepszego przeciwstawienia się negatywnym skutkom cywilizacji. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz własnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o odpowiedni poziom sprawności psychofizycznej. Przygotowanie studentów do roli organizatorów i animatorów sportu i rekreacji i turystyki w najbliższym kręgu rodziny i znajomych. Warunki : Systematyczny udział i aktywność w zajęciach. Postęp w wynikach testów sprawności fizycznej 24

17 Nazwa : Ochrona własności intelektualnej godzin w Kod : 03.2-WA-EASM-OWIN Typ : Obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 15 1 VI III/3 zaliczenie 1 Ćwiczenia Odpowiedzialny za przedmiot: Dyrektor IKiSM UZ Prowadzący: pracownicy Działu Prawnego UZ Zakres tematyczny : 1. Pojęcie prawa i normy prawnej, 2. Ochrona własności intelektualnej w systemie prawa polskiego i międzynarodowego, 3. Źródła prawa autorskiego. Prawo autorskie jako część prawa cywilnego 4. Podmiot prawa autorskiego 5. Zakres przedmiotowy ochrony praw autorskich 6. Osobiste prawa autorskie, 7. Prawa autorskie majątkowe, 8. Dozwolony użytek chronionych utworów, 9. Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych 10. Prawa pokrewne 11. Ochrona programów komputerowych 12. Elementy prawa własności przemysłowej w prawie polskim, 12. Patenty, 13. Wzory przemysłowe, 14. Znaki towarowe 15. Europejskie prawo znaków towarowych Orientacja w podstawowych pojęciach związanych z ochroną własności intelektualnej, umożliwiające wykorzystanie ich w przyszłej pracy zawodowej. Warunki : Zaliczenie Prawo autorskie, red. J.Barta, Warszawa 2007, A. Matłak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Zakamycze 2004, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, J.Szczotka, Prawa autorskie i prawa pokrewne: zarys wykładu, Bydgoszcz 2007, Ochrona własności intelektualnej,; podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, J. Mierski, J. Szmigrodzki, Warszawa 2007, R. Sikorski, Licencja na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, J. Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych, Warszawa- Poznań 2005, M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, H. Żakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu, Warszawa 2006, W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim,warszawa

18 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 26

19 Nazwa : Fortepian 1-6 Kod : 03.2-WA-EASM-FR11,-FR12,- FR13,-FR14,-FR15,-FR16 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Semestr Rok Wykład 1,2,3,4,5,6 I,II,III/3 24 Ćwiczenia 15 1 zal. z oc. (sem. 1-5), egzamin (sem. 6) Odpowiedzialny za przedmiot: prof. UZ Karol Schmidt Prowadzący: prof.dorota Frąckowiak-Kapała, prof.uz Karol Schmidt, prof.uz Ryszard Zimnicki, ad.i st. Małgorzata Gajlesz, ad. I st. Ludmiła Pawłowska, mgr Alicja Stasierska-Ogarek, mgr Danuta Ługowska Zakres tematyczny : Nauka gry na fortepianie, rozwijanie techniki pianistycznej, biegłości w grze a vista i akompaniowaniu. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru,zróżnicowanego fakturowo i stylistycznie. Zakres materiału opracowany wg. stopnia zaawansowania studentów /staż nauki gry na fortepianie przed rozpoczęciem / zasada działania mechanizmu ułożenie aparatu gry, sposoby początki motoryki palcowej, propemetody pracy nad utworem, wykonawstwa publicznego. palcowa, technika dwudźwięków utworów, stylowość w interpretacji artykulacji, dynamiki i pedalizacji, zwalczania/ I zakres ( 0-3 lat nauki gry ) budowa instrumentu, młoteczkowego i pedałów, prawidłowa postawa, wydobycia dźwięku ( artykulacja i dynamika), deutyka pedalizacji, faktura utworów fortepianowych, trema i uwarunkowania akustyczno- instrumentalne II zakres ( 4 i więcej lat nauki gry) motoryka i akordowa, metody pamięciowego opanowania dzieła, paleta brzmieniowa jako wypadkowa gra a vista, swoboda estradowa / trema i metody jej Przygotowanie studenta do profesjonalnego posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru, w grze a vista i akompaniowaniu. 27

20 I zakres Etiudy: St. Raube z. I i II, H. Lemoine op. 37, C. Czerny op.599, W. Sawicka- G. Stempniowa z. I-II (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. I, PWM, Z dawnych wieków, J. S. Bach Łatwe utwory, J.S.Bach Drobne utwory ( wszystkie pozycje z PWM Ed.) Sonatiny z. I /opr. St. Raube/, Wybór sonatin z. I/opr. J.Hoffman-A.Rieger/-wszystkie pozycje z PWM Ed. B. Bartok Fur Kinder z. I i II (Editio Musica Budapest), Czytanki muzyczne z. I i II, S. Majkapar Biriulki, F. Rybicki Zaczynam grać (wszystkie pozycje z PWM Ed.) II zakres Etiudy: H. Berens op.61, A. Loeschorn op. 66,C. Czerny op. 299 i 821, St. Heller op. 45, 46, 47 wybrane etiudy F.Chopina, M.Moszkowskiego, C.Debussy, (wszystkie pozycie z PWM Edition) Dawne tańce i melodie z. II, J. S. Bach Drobne utwory, Małe preludia, Inwencje 2 i 3- głosowe.,wybrane pozycje z Das Wohltemperierte Klavier, Suity francuskie, G. Haendel Wybrane suity (wszystkie pozycie z PWM Edition) Wybrane sonatiny t.i,ii / red. J.Hoffman, A.Rieger /, Sonatiny z.i,ii /red. St.Raube/ W.A.Mozart 2 sonatiny, Sonatiny wiedeńskie ( wszystkie pozycje PWM Ed.), Fr.Kuhlau Wybór sonatin / Izdatielstwo Muzyka Moskwa), wybrane sonaty, wariacje, ronda klasyków wiedeńskich ( Edition Peters, PWM Ed.) E. Grieg Utwory liryczne op.12, F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśni bez słów, Fr. Chopin polonezy op posthum.,walce, preludia oraz inne utwory dostosowane do możliwości wykonawczych studenta, R.Schumann Album dla młodzieży, P.Czajkowski Album dla młodzieży, wybrane utwory kompozytorów polskich /I.J.Paderewski, K.Szymanowski, W.Lutosławski, W.Kilar i in./ (wszystkie pozycje PWM Ed.) 28

21 Nazwa : Harmonia 1 Kod : 03.2-WA-EASM-HR11 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: - Wykład 2 I/3 Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 1. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 1. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 29

22 Nazwa : Harmonia 2 Kod : 03.2-WA-EASM-HR12 Typ : obowiązkowy Wymagania wstępne: ukończenie kursu 03.2-WA-EASM-HR11 Wykład 3 II/3 Ćwiczenia 30 2 Zal. z oc. 2 Odpowiedzialny za przedmiot: Kierownik Zakładu Teorii Muzyki (prof. Juliusz Karcz) Prowadzący: dr B. Literska, Prof. UZ J. Karcz Zakres tematyczny : Skale, interwały, koło kwintowe. Trójdźwięk i jego cechy (postać, pozycja i układ). Triada harmoniczna w odmianach dur i moll. Układ czterogłosowy: skale głosów chóralnych (chóru mieszanego), dwojenie składników, odległości między głosami. Budowa i dwojenia składników w trójdźwiękach w pierwszym i drugim przewrocie. Stosunki między akordami. Łączenie trójdźwięków w stosunku sekundy i kwinty. Zasady powtarzania akordu. Kadencje. Dominanta z podwójnym opóźnieniem. Harmonizowanie melodii. [1] zapoznanie studentów z zasadami systemu funkcyjnego [2] opanowanie umiejętności harmonizowania melodii w określonym zakresie materiału [3] opanowanie umiejętności analizowania problemów i zjawisk harmonicznych w przykładach z literatury muzycznej [4] praktyczne przygotowanie do realizacji poznanych zasad w fakturze fortepianowej. 5. K. Sikorski: Harmonia t.i i II, PWM, Kraków, K. Sikorski: Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM, Kraków, A. Poszowski: Harmonia tonalna, PWSM w Gdańsku, Gdańsk Fr. Wesołowski: Materiały do ćwiczeń harmonicznych cz.i i II, PWM, Kraków, 1978 Literatura uzupełniająca: 2. J. Targosz: Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków, 1993 Uwagi: (np. limit osób w grupie, termin zapisów na zajęcia, warunki ) Warunki : Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na podstawie kolokwium semestralnego (harmonizacja sopranu) oraz na podstawie praktycznej realizacji przebiegów funkcyjnych (w tonacjach do czterech znaków przykluczowych). 30

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 200/20 Koordynator ECTS dr Marta Popowska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 ELEMENTY ECTS... 5 Pakiet informacyjny... 5

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok Nazwa kursu Etyka i kultura zawodu urzędnika Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / I Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo