Zarządzenie nr 581/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 września 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 581/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 września 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 581/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 803/10 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Chrzanów i jednostki Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, po wprowadzeniu zmian Zarządzeniem nr 696/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia roku, Zarządzeniem nr 215/12 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia roku i Zarządzenie nr 743/2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2012 roku i Zarządzenie nr 862/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm) zarządzam co następuje: 1 Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 1 do Zarządzenia 215/12 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 27 kwietnia 2012 roku, uzupełnioną zmianą w Zarządzeniu 862/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 roku i wprowadza się jego nową treść zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 2 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 1 Złącznik N r 1 do Zarządzenia Nr 581/2014 Burmistrza M iasta Chrzanowa z dnia 30 września 2014 roku Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (budżetu i jednostki -ZPK) WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY JAKO ORGANU 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Rachunek środków na nie wygasające wydatki Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozrachunki budżetu Rozliczenie niewygasających wydatków Pozostałe rozrachunki Należności finansowe Zobowiązania finansowe Odpisy aktualizujące należności Dochody budżetu Wydatki budżetu Niewykonane wydatki Niewygasające wydatki Rozliczenia międzyokresowe Skumulowane wyniki budżetu Wynik wykonania budżetu Wynik na pozostałych operacjach 2. Konta pozabilansowe 240W -Pozostałe rozrachunki-weksle własne Pozostałe rozrachunki-weksle własne Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu Rozliczenia z innymi budżetami 1

3 2 Wykaz kont jednostki Urząd Miejski w Chrzanowie (łącznie z kontami ewidencji podatkowej) Zespól 0 - Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Rozrachunki z budżetami Długoterminowe należności budżetowe Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Opisy aktualizujące należności Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2

4 Pozostałe koszty rodzajowe Rozliczenie kosztów Zespół 6 - Produkty Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe Środki trwałe -ewidencj a pozabilansowa 013- Pozostałe środki trwałe -ewidencja pozabilansowa Środki trwałe w likwidacji 201- Rozrachunki warunkowe przyszłych okresów 234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki- gwarancje pozabilansowo 241- Pozostałe rozrachunki- inne rozliczenia 291 -Należności warunkowe Konto pomocnicze- należności wymagalne 912- Wydatki strukturalne -korekta 975- Wydatki strukturalne Wzajemne rozliczenia między jednostkami Plan finansowy wydatków budżetowych Plan finansowy niewygasających wydatków Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 3

5 OPIS KONT Konto Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. Ewidencja analityczna do konta 133 prowadzona jest wg.kierunków rozdysponowania środków. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 Jako sumy do wyjaśnienia. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Natomiast w przypadku stwierdzenia po zamknięciu miesiąca błędnej klasyfikacji budżetowej w dokumencie księgowym w koncie przeciwstawnym do konta 133, korektę dokonujemy na dowodzie PK poprzez wyksięgowanie zapisu z konta 133 ze znakiem ujemnym i równoczesnym zaksięgowaniu tego samego zapisu ze znakiem dodatnim, a w koncie przeciwstawnym wyksięgowanie ze znakiem ujemnym błędnej klasyfikacji budżetowej i równoczesnym zaksięgowaniu tego samego zapisu ze znakiem dodatnim z prawidłową klasyfikacją budżetową. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu w korespondencji z kontem 134 oraz wpływy udzielonych Gminie pożyczek w korespondencji z kontem 260. Na stronę Wn konta Rachunek budżetu, przyjmowane s ą : - wpłaty dochodów budżetowych - wpływy z tytułu otrzymanych subwencji i dotacji celowych - wpływ kredytów i pożyczek przelanych przez bank na rachunek budżetu - wpływy z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę - wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych - wpływy dochodów pobieranych na rzecz budżetu Państwa - błędy i omyłki w wyciągach bankowych - wpływy udziałów z Ministerstwa Finansów - wpływy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Po stronie Ma konta Rachunek budżetu dokonywane s ą : - przekazanie środków na wydatki jednostkom budżetowym, - zwroty dotacji celowych - przekazanie udzielonej przez Gminę pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy - spłata pożyczek i kredytów - sprostowanie błędów w wyciągach bankowych.

6 - przelewy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa - przelew środków do innych budżetów - przekazanie środków na lokaty terminowe - przekazanie środków końcem roku na rachunek wydatków nie wygasających - błędy i omyłki w wyciągach bankowych - zwroty dochodów. Typowe zapisy strony Wn konta Rachunek budżetu Konta przeciwstawne Wpłaty dochodów zrealizowanych przez : Urzędy skarbowe 224 Jednostki budżetowe 222 Urząd Miejski 222 Ministerstwo Finansów 224 Wpłaty subwencji i dotacji 901 z wyjątkiem raty subwencji za styczeń roku nastepnego otrzymanej w grudniu roku poprzedzającego rok 909 budżetowy Wpłaty odsetek od środków na rachunkach bankowych 901 Wpływy otrzymanych przez gminę kredytów 134 Wpływy środków z tytułu zaciągniętych przez Gminę 260 pożyczek Wpływy za udostępnienie danych osobowych 224 Sumy do wyjaśnienia 240 Wpływ środków niewydatkówanych z konta wydatków 901 niewygasających Zwrot z jednostek niewykorzystanych środków 223 finansowych dot. wydatków oraz niewykorzystanych dotacji Wpływy z tytułu rat pożyczek udzielonych prze Gminę 250 Wpływ dochodów pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 901 niepodlegających zrwrotowi Wpływ do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku 240 pochodzących ze środków Unii Europejskiej, które zostały wcześniej przekazane na czasowe finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu/programu UE Wpływ środków pieniężnych w drodze

7 6 Typowe zapisy strony Ma konta 133 Rachunek budżetu Błędy w wyciągach bankowych i ich sprostowania 240 Przekazanie środków na wydatki niewygasające na 240 wyodrębniony rachunek pomocniczy Przekazanie z budżetu środków własnych na czasowe 240 finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów/programów UE Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133-kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu. Dla każdego projektu realizowanego ze środków UE zakładane są odrębne konta bankowe, będące wydzielonymi kontami syntetycznymi do konta 133. Konto Kredyty bankowe Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu i przelanych przez bank na rachunek budżetu. Na stronie Wn ujmuje się spłatę kredytu bankowego lub jego umorzenie, a na stronie Ma ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu przelany na rachunek budżetu oraz odsetki od kredytu. Do konta 134 prowadzi się analitykę według kredytów z uwzględnieniem danych dotyczących wysokości kredytu oraz terminu spłaty. Kredyty bankowe podlegają inwentaryzacji drogą pisemnego potwierdzenia stanów. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta Kredyty bankowe Konta przeciwstawne 901 Zwrot niewykorzystanych dotacji z zadań zleconych i powierzonych Przekazanie środków jednostkom budżetowym na wydatki 223 objęte planem finansowymi Przekazanie udzielonej przez Gminę pożyczki na rachunek 250 bankowy pożyczkobiorcy Spłata rat kredytów 134 Spłata rat zaciągniętych pożyczek 260 Przelew dochodów do MUW z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za rok poprzedni Konta przeciwstawne Spłata kredytu 133 Przeksięgowanie zapłaconych a naliczonych przez bank odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych

8 7 Typowe zapisy strony Ma konta Kredyty bankowe Konta przeciwstawne Kredyty przelane przez bank na rachunek budżetu 133 Naliczone przez bank odsetki od zaciągniętych 909 kredytów bankowych na podstawie otrzymanej noty odsetkowej od banku( miesięcznie)- księgowanie dokumentem PK Konto Rachunek środków na niewygasaiace wydatki Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na nie wygasające wydatki. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na niewygasąjące wydatki, a na stronie Ma wypłaty z rachunku środków na niewygasąjące wydatki na pokrycie wydatków niewygasających. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasąjące wydatki. Typowe zapisy strony Wn konta 135-Rachunek środków na niewygasajace Konto przeciwstawne Wpływy środków na niewygasąjące wydatki na 240 podstawie Uchwały Rady Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 240 niewygasajacych wydatków Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki 225 budżetowe na pokrycie wydatków niewygasających z równoczesnym zapisem dla czystości obrotów ze znakiem ujemnym Wn 225/ M a 225 Typowe zapisy strony Ma konta 135 Rachunek środków na niewygasajace Przekazanie do jednostki środków z rachunku środków na niewygasąjące wydatki na pokrycie wydatków niewygasających Zwrot do budżetu, środków z wyodrębnionego rachunku środków na niewygasające wydatki, które zostały zwrócone przez jednostkę jako środki niewykorzystane Przekazanie odsetek z wyodrębnionego konta dla niewygasajacych wydatków na konto podstawowe budżetu Konto przeciwstawne

9 8 Konto Rozliczenie dochodów budżetowych Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 133. Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Na koncie 222 dla zachowania czystości obrotów w przypadku błędnych zapisów, korekt oraz zwrotów dochodów wprowadza się techniczny zapis ujemny. Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Typowe zapisy na stronie Wn konta 222- Rozliczenie dochodów budżetowych Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych Zwrot dochodów przekazanych z równoczesnym zapisem dla czystości obrotów ze znakiem ujemnym 222/222 Konto przeciwstawne Typowe zapisy na stronie Ma konta Rozliczenie dochodów budżetowych Wpłaty dochodów budżetowych na rachunek budżetu zrealizowanych przez jednostki budżetowe Konto przeciwstawne 133 Konto Rozliczenie wydatków budżetowych Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem

10 Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Na koncie 223 dla zachowania czystości obrotów w przypadku błędnych zapisów, korekt oraz zwrotów niewykorzystanych środków finansowych wprowadza się techniczny zapis ujemny. 9 Typowe zapisy na stronie Wn konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Przelew środków z budżetu dla jednostek budżet, na pokrycie wydatków budżetowych 133 Typowe zapisy na stronie Ma konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Wydatki budżetowe poniesione przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z równoczesnym zapisem dla czystości obrotów ze znakiem ujemnym 223/ Konto Rozrachunki budżetu. Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności : S rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, f rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów (np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), S rozrachunków z tytułu dotacji 'Z rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 9

11 Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. W przypadku stwierdzenia po zamknięciu miesiąca błędnej klasyfikacji budżetowej w dokumencie księgowym, korektę dokonujemy na dowodzie PK poprzez wyksięgowanie zapisu z błędną klasyfikacją budżetową ze znakiem ujemnym i równoczesnym zaksięgowaniu tego samego zapisu ze znakiem dodatnim i z prawidłową klasyfikacją budżetową. Na stronie Wn konta 224 ujmujemy ze znakiem ujemnym korektę kwartalną przypisanych dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na podstawie sprawozdania Rb 27. Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta stan zobowiązań budżetu z tytułu rozrachunków. Typowe zapisy na stronie Wn konta 224 Rozrachunki budżetu. Przelew pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów Urzędów Skarbowych na koniec każdego miesiąca Przekazane do jst kwoty udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należne za poprzedni miesiąc Zwrot niewykorzystanych dotacji za rok poprzedni ( termin zgodnie z rozporządzeniem MF) Typowe zapisy na stronie Ma konta rozrachunki budżetu. Wpłaty dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów według wpływu 133 na rachunek bankowy Zrealizowane dochody na rzecz budżetu państwa 133 Zmniejszenie dotacji o niewykorzystane środki za rok 901 poprzedni a przeznaczone do zwrotu w terminie zgodnie z rozporządzeniem MF Konto Rozliczenie niewygasających wydatków. Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygsajacych wydatków.

12 Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasajacych wydatków jednostek budżetowych, a na stronie Ma ujmuje się zrealizowane przez te jednostki wydatki niewygasąjące w korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem 135. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń z tytułu realizacji niewygasających wydatków z poszczególnymi jednostkami budżetowymi. Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostką na realizację niewygasających wydatków. Na koncie 225 dla zachowania czystości obrotów w przypadku błędnych zapisów oraz zwrotów niewykorzystanych środków finansowych wprowadza się techniczny zapis ujemny. Typowe zapisy na stronie Wn konta 225 Rozliczenie niewygasających wydatków. 11 Przelew środków z rachunku budżetu na rachunki jednostek budżetowych na realizację wydatków n iewygasających 135 Typowe zapisy na stronie Ma konta Rozliczenie niewygasających wydatków. Realizacja niewygsajacych wydatków na podstawie sprawozdań z jednostek budżetowych z ich wyodrębnionych rachunków bankowych Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych do budżetu na wydatki niewygasajace przez jednostki budżetowe, z równoczesnym zapisem dla czystości obrotów ze znakiem ujemnym 225/ Konto Pozostałe rozrachunki. Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach : 222, 223, 224, 225, 250, 260. Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów. W ewidencji komputerowej zapisy na koncie 240 Sumy do wyjaśnienia dokonywane są syntetycznie, natomiast na kartotece ręcznej w postaci księgi kontowej Sumy do wyjaśnienia ewidencjonuje się te rozrachunki analitycznie. 11

13 Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Typowe zapisy na stronie Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki isprostowanie błędu w wyciągu bankowym na podstawie dokumentu bankowego 133 Przelew zobowiązań( pożyczone środki własne z 133 budżetu na czasowe finansowanie wydatków związanych z realizację projektu) Przekazanie środków na wydatki niewygasąjące na 133 wyodrębniony rachunek pomocniczy Przekazanie odsetek od środków zgromadzonych na 133 wyodrębnionych rachunkach bankowych na konto podstawowe budżetu Typowe zapisy na stronie Ma konta Pozostałe rozrachunki. Stwierdzony błąd w wyciągu bankowym 133 Wpłata zobowiązań na rachunek bankowy( zwrot 133 pożyczonych środków własnych na czasowe finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu) Wpływ środków dot. wydatków niewygasających na 133 wyodrębniony rachunek pomocniczy Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na 133 wyodrębnionych rachunkach bankowych 12 Konto Należności finansowe. Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek oraz rozliczeń z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa do konta 250 powinna umożliwić ustalenie stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. Do konta 250 prowadzi się analitykę według umów pożyczek z uwzględnieniem danych dotyczących wysokości pożyczki oraz terminu spłaty. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma -stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 12

14 13 Typowe zapisy na stronie Wn konta 250 Należności finansowe Przelew udzielonej pożyczki na rachunek bankowy pożyczko b iorcy 133 Naliczone odsetki od udzielonej pożyczki 909 Typowe zapisy na stronie Ma konta 250 Należności finansowe Spłata przez pożyczkobiorcę rat udzielonej pożyczki 133 Umorzenie udzielonej pożyczki 962 Spłata odsetek od udzielonej pożyczki 133 w Konto Zobowiązania finansowe. Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań finansowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma konta 260 ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. Do konta 260 prowadzi się analitykę według umów pożyczek z uwzględnieniem danych dotyczących wysokości pożyczki oraz terminu spłaty. Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Typowe zapisy na stronie Wn konta Zobowiązania finansowe. Spłata zaciągniętej pożyczki, wykup obligacji 133 Typowe zapisy na stronie Ma konta 260 Zobowiązania finansowe. Wpłata zaciągniętej pożyczki na rachunek bankowy budżetu i wpływ środków z emisji obligacji Naliczone na koniec kwartału odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji

15 14 Konto Odpisy aktualizujące należności. Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma ujmuje się wartość odpisów aktualizujących należności. Konto 290 może wykazywać saldo kredytowe, które będzie oznaczać wartość odpisów aktualizujących należności. Ewidencja analityczna do konta 290 powinna umożliwić ustalenie wartości odpisów aktualizujących należności według tytułów i podmiotów. Typowe zapisy na stronie Wn konta 290 Odpisy aktualizujące należności. treść operacji Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu 962 Typowe zapisy na stronie Ma konta 290 Odpisy aktualizujące należności. treść operacji Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych Konto Dochody budżetu. Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu : S na podstawie miesięcznych sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222, / z przeksięgowań miesięcznych w zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w korespondencji z kontem 224, S przekazane do jst kwoty udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należne za poprzedni miesiąc w korespondencji z kontem 224, S inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje, dotacje, w korespondencji z kontem 133, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwić ustalenie stanu dochodów budżetu według jednostek i podziałek klasyfikacji budżetowej wprowadzanych przez pracownika referatu FB w zakresie: - dotacji, subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, 5% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z 14

16 zakresu administracji rządowej, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, udziałów w podatkach oraz innych nie stanowiących dochodów jednostek budżetowych. W pozostałych przypadkach klasyfikacja jest pobierana ze sprawozdań składanych przez jednostki budżetowe w wersji elektronicznej, do systemu BUDŻET przy pomocy funkcji komunikacja z jednostkami. Z systemu Budżet automatycznie jest generowana do systemu FK nota miesięczna, ze sprawozdań z klasyfikacją budżetową rozksięgowująca dane na poszczególne analityczne konta 901. System BUDŻET umożliwia wydruk dochodów na poszczególne jednostki według podziałek klasyfikacji budżetowej. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961 za pomocą przeksięgowań automatycznych w systemie FK. Na koncie 901 dla zachowania czystości obrotów w przypadku błędnych zapisów, korekt oraz zwrotów dochodów wprowadza się techniczny zapis ujemny. W przypadku stwierdzenia po zamknięciu miesiąca błędnej klasyfikacji budżetowej w dokumencie księgowym na koncie 901, korektę dokonujemy na dowodzie PK poprzez wyksięgowanie zapisu z błędną klasyfikacją budżetową ze znakiem ujemnym i równoczesnym zaksięgowaniu tego samego zapisu ze znakiem dodatnim i z prawidłową klasyfikacją budżetową. Na stronie Ma konta 901 ujmujemy ze znakiem ujemnym korektę kwartalną przypisanych dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na podstawie Rb 27. Typowe zapisy strony Wn konta Dochody budżetu. Przeniesienie salda konta 901 pod datą 31.XII. 961 Zmniejszenie dotacji o niewykorzystane środki za rok 224 poprzedni a przeznaczone do zwrotu w terminie zgodnie z rozporządzeniem MF Zmniejszenie dochodów przekazywanych przez US na 224 podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych Zwroty rozliczonych w ciągu roku dotacji i zwroty 133 odsetek Typowe zapisy strony Ma konta Dochody budżetu. Ujęcie dochodów budżetu na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych 222 Ujęcie dochodów na podstawie sprawozdań innych organów 224 Otrzymane np. dotacje, subwencje, odsetki, 5%

17 16 dochodów należnych gminie Przeksięgowanie raty subwencji za styczeń otrzymanej w grudniu roku ubiegłego Wpływ środków niewydatkowanych z konta wydatków niewygasających Konto 902- Wydatki budżetu. Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki: S jednostek budżetowych na podstawie ich miesięcznych sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 223, Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu 0 poszczególnych wydatków budżetu według jednostek i podziałek klasyfikacji budżetowej, która jest pobierana ze sprawozdań składanych przez jednostki budżetowe w wersji elektronicznej, do systemu BUDŻET przy pomocy funkcji komunikacja z jednostkami. Z systemu Budżet automatycznie jest generowana do systemu FK nota miesięczna, ze sprawozdań z klasyfikacją budżetową rozksięgowująca dane na poszczególne analityczne konta 902. System BUDŻET umożliwia wydruk wydatków na poszczególne jednostki według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koncie 902 dla zachowania czystości obrotów w przypadku błędnych zapisów, korekt wprowadza się techniczny zapis ujemny. ^ Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961 za pomocą przeksięgowań automatycznych w systemie FK. Typowe zapisy na stronie Wn konta Wydatki budżetu. Wydatki jednostek budżetowych na podstawie ich miesięcznych sprawozdań 225 Typowe zapisy na stronie Ma konta Wydatki budżetu Przeniesienie salda konta 902 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego

18 Konto Niewykonane w ydatki. Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961 za pomocą przeksięgowań automatycznych w systemie FK. Typowe zapisy na stronie Wn konta 903 Niewykonane wydatki Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych 904 Typowe zapisy na stronie Ma konta 903 Niewykonane wydatki Przeniesienie salda konta 903 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego 961 Konto Niewygasajace wydatki Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225. Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. Typowe zapisy na stronie Wn konta Niewygasajace wydatki Realizacja niewygsajacych wydatków na podstawie sprawozdań z jednostek budżetowych z ich wyodrębnionych rachunków bankowych Zwrot z wyodrębnionego konta niewykorzystanych środków na niewygasajace wydatki

19 18 Typowe zapisy na stronie Ma konta Niewygasajace wydatki Wydatki niewygasajace zatwierdzone do realizacji uchwałą organu stanowiącego jst. 903 Konto Rozliczenia międzyokresowe. Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn konta 909 ujmuje się naliczone przez bank odsetki od kredytów bankowych w korespondencji z kontem 134. Na stronie Ma konta 909 ujmuje się zapłatę naliczonych przez bank odsetek w korespondencji z kontem 134 oraz przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. Typowe zapisy strony Wn konta Rozliczenia międzyokresowe. Naliczone przez bank odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych na podstawie otrzymanej noty odsetkowej od banku( miesięcznie)- księgowanie dokumentem PK Przeksięgowanie na dochody subwencji otrzymanej końcem roku budżetowego a tyczącej się stycznia roku następnego Typowe zapisy strony Ma konta 909 Rozliczenia międzyokresowe. Przeksięgowanie zapłaconych a naliczonych przez bank odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych ( miesięcznie) Subwencja otrzymana końcem roku budżetowego a tycząca się stycznia roku następnego Konto Skumulowane wyniki budżetu. Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 18

20 W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienia sald kont 961 i 962 Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, saldo Ma konta stan skumulowany nadwyżki budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 960- Skumulowane wyniki budżetu. 19 Przeniesienie w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu salda Wn konta 961 Przeniesienie w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu salda Wn konta Typowe zapisy strony Ma konta 960- Skumulowane wyniki budżetu. Przeniesienie w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu salda Ma konta 961 Przeniesienie w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu salda Ma konta Konto 961 -W ynik wykonania budżetu. Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji 0 z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków w korespondencji z kontem 903. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia bilansu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Typowe zapisy na stronie Wn konta 961 Wynik wykonania budżetu. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku 19

21 20 budżetowego poniesionych wydatków budżetu 902 Przeniesienie salda, w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania za rok poprzedni 960 Przeksięgowanie wydatków niewykonanych 903 Typowe zapisy na stronie Ma konta 961 Wynik wykonania budżetu. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego zrealizowanych dochodów budżetu 901 Przeniesienie salda, w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania za rok poprzedni 960 Konto Wynik na pozostałych operacjach. ^ Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia bilansu, koszty przenosi się na stronę Wn konta 960, a przychody na stronę Ma konta 960. Typowe zapisy na stronie Wn konta 962 Wynik na pozostałych operacjach. Umorzenie udzielonej pożyczki innemu podmiotowi 250 Wartość odpisów aktualizujących należności. 290 Typowe zapisy na stronie Ma konta Wynik na pozostałych operacjach Umorzenie zaciągniętego kredytu 134 Umorzenie zaciągniętej pożyczki 260 Zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 290 należności 20

22 K onta pozabilansow e. Konto 240W Pozostałe rozrachunki-weksle własne Konto 240 służy do ewidencji weksli wystawionych przez Gminę Chrzanów z tytułu należytego zabezpieczenia umów (między innymi umów kredytowych czy umów dot. środków unijnych). Na stronie Wn konta 240 ujmuje się wartość weksli wystawionych przez Gminę Chrzanów na podstawie deklaracji wekslowej oraz ze znakiem ujemnym ujmuje się zwrócone weksle oraz wygaśniecie zobowiązań wekslowych z tytułu zabezpieczenia umów. Zaksięgowana wartość weksli nie zmienia się aż do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów. Konto Pozostałe rozrachunki-weksle obce Konto 241 służy do ewidencji weksli wystawionych na Gminę Chrzanów z tytułu należytego zabezpieczenia umów (między innymi umów pożyczek). Na stronie Ma konta 241 ujmuje się wartość weksli wystawionych na Gminę Chrzanów na podstawie deklaracji wekslowej oraz ze znakiem ujemnym ujmuje się zwrócone weksle oraz wygaśniecie należności wekslowych z tytułu zabezpieczenia umów. Zaksięgowana wartość weksli nie zmienia się aż do czasu wygaśnięcia należności wynikających z zawartych umów. Konto 991- Planowane dochody budżetu. Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991. Konto Planowane wydatki budżetu. Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu, zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.

23 Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Konto Rozliczenia z innymi budżetami. Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych a w szczególności: - do rozliczeń z Ministerstwem Finansów z tytułu należnych i przelanych subwencji, - do rozliczeń z dysponentami budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone, - do rozliczeń z innymi jst z tytułu dotacji dotyczących zadań realizowanych na zasadzie umów i porozumień. Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz zmniejszenia należności wobec innych budżetów ze znakiem ujemnym. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów. Do konta 993 prowadzi się szczegółową ewidencję w.g tytułów rozliczeń. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta stan zobowiązań. Księga organu prowadzona jest systemem komputerowym.

24 WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ JEDNOSTKI URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE Konto Środki trwałe. Konta zespołu 0 Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki które nie podlegają ujęciu na koncie 013. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności : przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub zakończonych inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, przychody środków trwałych nowo ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych w używanie lub trwały zarząd np. od Skarbu Państwa lub innych samorządów terytorialnych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych z tytułu darowizny lub spadku, zwrot środków trwałych z administrowania( MZZK), zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory środków trwałych, przekazanie środków trwałych w administrowanie, zmniejszenia wartości środków trwałych dokonane na skutek aktualizacji ich wyceny. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić : ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, ustalenie komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, ustalenie wartości poszczególnych grup środków trwałych zgodnie z KŚT, należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

25 Każdy środek trwały posiada nadany numer inwentarzowy. Środki trwałe na konto 011 wprowadza się w wartościach wynikających z dokumentów stanowiących podstawę ich ewidencji, zgodnie z zasadami ujętymi w Instrukcji Ewidencji Majątku Trwałego wprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. W bilansie konto 011 wykazuje się w wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Typowe zapisy na stronie Wn konta 011 Środki trwałe. Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych w wyniku: zakończenia inwestycji 800 nieodpłatnego otrzymania 800 ujawnienia nadwyżek 240 zwrot z administrowania 800 Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych 800 uzyskanych z zakupu gotowych środków nie wymagających montażu Zwiększenie wartości początkowej posiadanego 800 środka trwałego o koszty ulepszenia Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego na skutek aktualizacji wyceny 800 Nieodpłatne otrzymanie używanych środków trwałych - wartość nieumorzona -dotychczasowe umorzenie Typowe zapisy na stronie Ma konta Środki trwałe. Wycofanie środków trwałych z eksploatacji z tytułu zużycia lub zdarzenia losowego -wartość umorzona 071 -wartość nieumorzona 800 Nieodpłatne przekazanie środka trwałego -wartość umorzona 071 -wartość nieumorzona 800 Ujawnienie niedoborów w wyniku inwentaryzacji 240 Księga inwentarzowa prowadzona jest w module Środki Trwałe w sposób chronologiczny, na podstawie przedkładanych dowodów OT,PT,LT oraz 24

26 wewnętrznych dokumentów PK z uwzględnieniem możliwości sporządzenia sprawozdania do GUS. Księgowanie przyjęcia środków trwałych z inwestycji następuje w korespondencji z kontem 800 a nie kontem 080 w związku z okolicznością prowadzenia ewidencji analitycznej tych środków w odrębnym module Pn. Srodki Trwałe a do ewidencji programu FK przekazywane są dane wg.noty księgowej raz na koniec miesiąca. Konto Pozostałe środki trwałe Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje w szczególności : pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu finansowane ze środków na wydatki bieżące z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego obiektu, które finansowane jest tak jak koszty budowy tj. ze środków na inwestycje, nadwyżki pozostałych środków trwałych, nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe. Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności : wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji ilościowo-wartościowej na podstawie decyzji kierownika jednostki, ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się pozostałe środki trwałe. Podlegają one ewidencji ilościowo - wartościowej, a w przypadku pozostałych środków trwałych mało wartościowych tzn o cenie jednostkowej do 100, 00 zł ( oprócz telefonów komórkowych i kalkulatorów podręcznych) wprowadzona została ewidencja ilościowa. Ewidencja ta prowadzona jest zgodnie z zapisami Instrukcji Ewidencji Majątku Trwałego. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość początkową pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu. Saldo tego konta nie występuje w bilansie, ponieważ przy sporządzaniu bilansu koryguje się je o wartość umorzenia księgowanego na koncie 072, a te grupę środków trwałych umarza się w 100% w chwili wydania do używania i wobec tego saldo sum z tych dwu kont wynosi zero. 25

27 Środki trwałe na konto 013 wprowadza się w wartościach wynikających z dokumentów stanowiących podstawę ich ewidencji, zgodnie z zasadami ujętymi w Instrukcji Ewidencji Majątku Trwałego. Typowe zapisy na stronie Wn konta 013 Pozostałe środki trwałe. Przyjęcie pozostałych środków trwałych bezpośrednio z zakupu. 201 Przyjęcie pozostałych środków trwałych bezpośrednio 072 z inwestycji (pierwsze wyposażenie wartość do 3500 zł) Ujawnione nadwyżki 240 Otrzymane nieodpłatnie używane pozostałe środki 760 trwałe od innych jednostek Typowe zapisy na stronie Ma konta Pozostałe środki trwałe. Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek zużycia 072 Ujawnione niedobory 240 Nieodpłatne przekazanie 072 Ewidencja analityczna do konta 013 prowadzona jest w module firmy REKORD pn Pozostałe środki trwałe. Konto Wartości niematerialne i prawne. Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. Konto 020 zwiększa się o wartości niematerialne i prawne nabyte lub otrzymane nieodpłatnie, a zmniejsza z tytułu sprzedaży lub przekazania nieodpłatnego oraz z tytułu odpisania wartości niematerialnych i prawnych, do których prawa jednostki wygasły lub które stały się nieprzydatne. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich stan. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. W bilansie saldo konta 020 wykazuje się po zmniejszeniu o zaksięgowane umorzenie dotyczące wartości niematerialnych i prawnych. 26

28 Wartości niematerialne i prawne na konto 020 wprowadza się w wartościach wynikających z dokumentów stanowiących podstawę ich ewidencji i zgodnie z zasadami ujętymi w Instrukcji Ewidencji Majątku Trwałego. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w podziale na umarzane stopniowo i jednorazowo ujmowana jest w module Środki Trwałe. Typowe zapisy na stronie Wn konta 020 Wartości niematerialne i prawne. 27 Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji Typowe zapisy na stronie Ma konta Wartości niematerialne i prawne. Rozchód wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w 100% 071,072 Konto Długoterminowe aktywa finansowe. Na koncie 030 ewidencjonuje się długoterminowe aktywa finansowe, a w szczególności : akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe, traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok, inne długoterminowe aktywa finansowe. Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia długoterminowych aktywów finansowych. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, oznaczające wartość długoterminowych aktywów finansowych. Podstawą zaksięgowania przekazanych na udziały środków pieniężnych i środków rzeczowych jest akt notarialny oraz zlecenie dokonania przelewu środków pieniężnych. Przekazane udziały ujmuje się zapisem aport rzeczowy Wn 030/Ma 800, aport pieniężny Wn 030/ Ma 130. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według 27

29 tytułów. W bilansie długoterminowe aktywa finansowe wykazuje się w wartości wynikającej z salda konta 030 skorygowanej o ewentualne saldo konta 073 odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. 28 Typowe zapisy na stronie Wn konta 030 Długoterminowe aktywa finansowe. Konto przeciwstawne Nabyte akcje i udziały w obcych podmiotach 130 Wniesione aporty rzeczowe do obcych podmiotów 800 Typowe zapisy na stronie Ma konta 030 Długoterminowe aktywa finansowe Konto przeciwstawne Zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych(aporty rzeczowe) 800 Konto Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na koncie 071 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę i określonych w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500,00 zł - zgodnie z art.lóm w/w ustawy. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w Instrukcji Ewidencji Majątku Trwałego. Do konta 071 prowadzi się ewidencje szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan umorzenia wartości początkowej podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo. W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto, to jest w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 28

30 Typowe zapisy na stronie Wn konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wycofanych z eksploatacji (likwidacja, sprzedaż, przekazanie) Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia wskutek zmniejszenie wartości środków trwałych w wyniku aktualizacji Konto przeciwstawne 011, Typowe zapisy na stronie Ma konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto przeciwstawne Naliczone za okres umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 400 Dotychczasowe umorzenie otrzymane na podstawie 011,020 decyzji organu przekazującego środek trwały lub wartość niematerialną i prawną Urzędowe zwiększenie wartości umorzenia wskutek 800 zwiększenia wartości środków trwałych w wyniku aktualizacji Konto Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń i zwiększeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania, których zakup finansowany jest z wydatków bieżących. Umorzenia księgowane są w korespondencji z kontem 401. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z powodu zużycia, zniszczenia, sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w miesiącu wydania ich do używania.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/2010 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2010r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Miasta Ciechanów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo