Instrukcja użytkownika Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie"

Transkrypt

1 Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Wrocław, 2014

2 Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Materiały szkoleniowe Wersja: 1.0 Liczba stron: 32 Data utworzenia: Data ost. modyfikacji: Kontakt do uwag: Wersja Data Wersji Autor Opis Zespół ds. szkoleo Materiały szkoleniowe Moduł Zarządzanie kryzysowe Lista załączników: Nazwa załącznika Wersja 2

3 Spis treści: Portal mapowy imap Uruchomienie portalu mapowego imap Adres dostępowy do portalu mapowego imap Autoryzacja użytkowników portalu mapowego imap Uruchomienie Modułu ZK Właściwe uruchomienie Modułu ZK Okno główne Modułu ZK Narzędzia (widget-y) Modułu ZK Baza Sił i Środków Przeszukiwanie zasobów bazy danych Zawartośd informacyjna poszczególnych kategorii Bazy Sił i Środków wprowadzanie nowych danych Budowle Ochronne Magazyn OC Punkty likwidacji skażeo Formacje OC Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rejestr Zdarzeo Kryzysowych Wyszukiwanie Zdarzeo Kryzysowych Identyfikacja zdarzeo na mapie Raport z wyszukiwania zdarzeo archiwalnych Prowadzenie Rejestru Zdarzeo wprowadzanie danych Dostęp do Rejestru Zdarzeo Kryzysowych ERG 2008 analiza zdarzeo chemicznych Wykonanie analizy ERG2008 archiwum zdarzeo chemicznych

4 Spis Rysunków Rys. 1 Pasek adresu przeglądarki... 5 Rys. 2 okno główne imap portal mapowy... 5 Rys. 3 Formatka autoryzacji portalu imap... 6 Rys. 4 Okno główne portalu imap... 7 Rys. 5 menu górne portalu imap... 7 Rys. 6 okno główne Modułu ZK, narzędzia (widget-y)... 8 Rys. 7 Kategorie ikon na mapie... 9 Rys. 8 Przykład wygenerowanego raportu Rys. 9 Formatka wprowadzania danych Budowle Ochronne Rys. 10 Formatka wprowadzania danych Magazyn OC Rys. 11 Formatka wprowadzania danych Likwidacja skażeo Rys. 12 Formatka wprowadzania danych Formacje OC Rys. 13 Formatka wprowadzania danych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rys. 14 Formatka Wyszukiwanie zdarzeo kryzysowych Rys. 15 Formatka informacyjna (collout) pobieranie informacji Rys. 16 Okno Raportu Podstawowego wyszukiwanie archiwalnych zdarzeo Rys. 17 Zdarzenia kryzysowe rejestracja zdarzenia Rys. 18 ERG2008 wynik analizy Rys. 19 ERG2008 przykład Raportu dla stref ewakuacji i skażenia Rys. 20 ERG2008 formatka archiwum analiz chemicznych Rys. 21 ERG2008 elementy archiwum na mapie

5 Portal mapowy imap 1 Uruchomienie portalu mapowego imap 1.1 Adres dostępowy do portalu mapowego imap Rys. 1 Pasek adresu przeglądarki W celu uruchomienia portalu mapowego imap, należy w pasku adresu dostępnej przeglądarki internetowej, przy pierwszym uruchomieniu, wpisad adres portalu mapowego imap o treści: Następnie należy zapisad w tzw., zakładkach przeglądarki internetowej ww., adres strony. Rys. 2 okno główne imap portal mapowy Na ekranie monitora powinien znajdowad się powyższy obraz. Następnym krokiem jest autoryzacja użytkownika chcącego korzystad z Modułu ZK. 5

6 1.2 Autoryzacja użytkowników portalu mapowego imap Korzystanie z Modułu ZK ograniczone jest do grupy użytkowników posiadających swoje dane do autoryzacji, tzn., każda osoba która zobowiązana jest korzystad z modułu powinna posiadad swój unikalny login (nazwa użytkownika) oraz hasło. Nazwy użytkowników i hasła zostaną przyporządkowane przez administratora Systemu Informacji Przestrzennej zarówno dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych oraz dla podmiotów zewnętrznych wskazanych przez ww., Wydział (gminne jednostki ZK, Policja Paostwowa, Paostwowa Straż Pożarna itp.) Rys. 3 Formatka autoryzacji portalu imap W odpowiednich polach należy wpisad swoje dane autoryzacyjne. W polu Login przyporządkowaną nazwę użytkownika, w polu Hasło wcześniej zdefiniowane hasło umożliwiające dokooczenie procesu autoryzacji wejścia do portalu imap. Po prawidłowym wypełnieniu obydwu pól należy zatwierdzid proces autoryzacji poprzez wybór przycisku Zaloguj. Tym samym, jeżeli wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe, użytkownik zostanie przeniesiony do głównego okna portalu imap. 1.3 Uruchomienie Modułu ZK Tak jak przedstawiono to na rys.5 po przejściu procesu autoryzacji na ekranie monitora zostaje zaprezentowany okno główne portalu imap. Opis oraz instrukcja obsługi poszczególnych narzędzi portalu stanowi odrębną dokumentację i jest dostępna dla wszystkich użytkowników portalu imap w tym użytkowników Modułu ZK. 6

7 Rys. 4 Okno główne portalu imap Właściwe uruchomienie Modułu ZK W celu uruchomienia Modułu ZK należy z menu górnego imap wybrad rozwijane pole wyboru poszczególnych modułów portalu mapowego imap. Znajduje się tam pozycja o nazwie Zarządzanie Kryzysowe, należ wybrad tą opcję. Znajduje się ona na samym koocu rozwijanego menu. Rys. 5 menu górne portalu imap Okno główne Modułu ZK Po wybraniu z górnego menu opcji Zarządzanie Kryzysowe następuje przełączenie portalu mapowego imap do Modułu ZK. Zostaje zmieniona zawartośd warstw tematycznych mapy portalu oraz pojawiają się na ekranie zminimalizowane dedykowane narzędzia (widget-y) przewidziane do realizowania zadao związanych z zarządzaniem kryzysowym. Prezentowane widget-y to: Zawartośd mapy ogólny widget, odpowiadający za sposób wyświetlania zasobu mapowego. Strefa skażenia dedykowane narzędzie umożliwiające przerowadzenie analizy rozprzestrzeniania się środków chemicznych, zgodny z metodyką ERG Wyszukiwanie skażeo narzędzie umożliwiające prezentowanie archiwalnych analiz rozprzetsreniania się śrdoków chemicznych. Zdarzenia kryzysowe narzędzie do przestrzennej rejstracji zdarzeo o charakterze kryzysowym na terenie powiatu. 7

8 Baza Sił i Środków dedykowane narzędzie do prowadzenia powiatowej bazy sił i środków Wyszukiwanie w bazie sił i środków narzedzie umożliwiajace zaawansowane przeszukiwanie różnego rodzaju asortymentu w powiatowej bazie sił i środków. Wszystkie wymienione powyżej narzędzia (widget-y) zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. 2 Narzędzia (widget-y) Modułu ZK Rys. 6 okno główne Modułu ZK, narzędzia (widget-y) Narzędzia zgrupowane są w oknie aplikacji po prawej stronie ekranu. W momencie uruchomienia Modułu ZK są w tzw., formie zminimalizowanej (jak na rys. 6). 2.1 Baza Sił i Środków Baza Sił i Środków służy do wprowadzania, przeglądania, edycji i przechowywania informacji dotyczących zgromadzonych sił i środków wykorzystywanych przez odpowiednie służby w przypadku wystąpienia zdarzenia lub sytuacji kryzysowej. Każdy obiekt z Bazy Sił i Środków posiada reprezentację przestrzenną lokalizacji wizualizowaną bezpośrednio w środowisku mapowym będącym integralną częścią aplikacji Zawartośd Bazy Sił i Środków (BSS) została z uwagi na wygodę użytkowania podzielona na pięd kategorii: Budowle ochronne Magazyny Punkty likwidacji skażeo Siły i Środki Formacje OC 8

9 Rys. 7 Kategorie ikon na mapie Każda z kategorii reprezentowana jest na mapie inną ikoną tak aby użytkownik szybko mógł zorientowad się w położeniu obiektów Przeszukiwanie zasobów bazy danych W celu przejrzenia i wyszukania informacji w Bazie Sił i Środków należy wybrad widget o nazwie Wyszukiwanie w bazie sił i środków. Po jego wybraniu rozwinięte zostanie okno w którym po wybraniu kategorii zasobu możliwe będzie przeszukanie jej zawartości. Widget ten można również wywoład poprzez ikonę Wyszukiwania dostępną w górnym menu portalu mapowego. 9

10 W każdej z wywołanych kategorii dysponujemy następującymi opcjami: Wyszukiwanie pełno tekstowe po nazwie obiektu Sortowanie listy rosnąco/malejąco według wybranego pola Generowanie raportu dla wybranego obiektu 10

11 Rys. 8 Przykład wygenerowanego raportu Edycję wprowadzonych informacji i położenia obiektu Zawartość informacyjna poszczególnych kategorii Bazy Sił i Środków wprowadzanie nowych danych Budowle Ochronne Kategoria ta przechowuje informacje o lokalizacji, parametrach i wyposażeniu wszelkiego typu budowli ochronnych zlokalizowanych na danym obszarze (gmina, powiat lub województwo). Są to następujące dane: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Typ budowli informacja słownikowa wybierana z listy Ilośd miejsc Powierzchnia budowli 11

12 Odpornośd budowli Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax Rys. 9 Formatka wprowadzania danych Budowle Ochronne Dodatkowo w przypadku tej kategorii użytkownik może wprowadzid informację o wyposażeniu jakie jest w danym obiekcie przechowywane. Ilośd pozycji wyposażenia limitowana jest jedynie możliwościami bazy danych. W przypadku wyposażenia można wprowadzid następujące informację: Nazwa Ilośd Indeks Jednostka Wartośd ogółem Opis wyposażenia 12

13 Magazyn OC Lokalizacje będące w zarządzie władz samorządowych, w których przechowywany jest sprzęt używany przez odpowiednie służby w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. W zakres informacji w przypadku magazynu OC wchodzą: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Typ budowli informacja słownikowa wybierana z listy Powierzchnia magazynowa Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax Rys. 10 Formatka wprowadzania danych Magazyn OC 13

14 Dodatkowo użytkownik może wprowadzid na osobne listy pozycje będące wyposażeniem magazynu (np. wyposażenie w stałe urządzenia rozładunkowe itp.) oraz informację o dostępnym w obiekcie asortymencie sprzętu i wyposażenia. W zakresie informacji w obu kategoriach znajdują się: Nazwa Ilośd Jednostka Opis Dodatkowo w przypadku asortymentu umieszczona jest pozycja Wartośd ogółem Punkty likwidacji skażeo Kategoria w której opisane są parametry i lokalizacja miejsc służących do dezaktywowania substancji chemicznych. W zakres informacji w przypadku punktu likwidacji skażeo wchodzą: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Przepustowośd (maksymalna liczba odkażanych jednostek na godzinę) Typ punktu Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax 14

15 Rys. 11 Formatka wprowadzania danych Likwidacja skażeo Dodatkowymi informacjami jakie umieszczone są przy każdym punkcie likwidacji skażeo jest informacja o jego wyposażeniu, zawierająca nazwę sprzętu, jego ilośd, jednostki w jakich podana jest ilośd oraz ewentualny opis wyposażenia. 15

16 Następną dodatkową informacją umieszczaną przy punkcie likwidacji skażeo jest lista środków chemicznych jakie punkt ten dezaktywuje. Lista ta tworzona jest na bazie wyboru z istniejącego słownika niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnego z metodyką ERG Formacje OC Kategoria w której użytkownik może wprowadzid do bazy danych lokalizację i opis formacji obrony cywilnej zlokalizowanych na danym terenie. Formatka ta pozwala wprowadzenie poza danymi teleadresowymi i lokalizacyjnymi informacji o typie, składzie, ilości i liczebności danej formacji OC. Rys. 12 Formatka wprowadzania danych Formacje OC 16

17 Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych służy do wprowadzaniu, informacji dotyczących lokalizacji Zakładów Wysokiego Ryzyka (ZWR) oraz Zakładów Zwiększonego Ryzyka i danych na temat wykorzystywanych i przechowywanych w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, których uwolnienie w wyniku zdarzenia kryzysowego mogłoby wywoład negatywne skutki dla otoczenia. Kategoria ta zawiera następujące informację: Nazwę obiektu Typ obiektu Osobę lub organizację zarządzającą Dane kontaktowe osoby zarządzającej Uwagi Dane teleadresowe obiektu W skład rejestru RMN wchodzą także oprócz lokalizacji naniesione na mapie trasy przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych. 17

18 Rys. 13 Formatka wprowadzania danych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Dodatkowymi informacjami dla tej kategorii są dane o tym jakie niebezpieczne substancje chemiczne i w jakiej ilości przechowywane są w danej lokalizacji. Lista tworzona jest na podstawie danych o niebezpiecznych substancjach chemicznych wg. Metodyki ERG Poza nazwami substancji chemicznych istotne jest także wprowadzenie ich ilości. 18

19 2.2 Rejestr Zdarzeo Kryzysowych Narzędzie (widget) umożliwiające prowadzenie rejestru zdarzeo o charakterze kryzysowym na terenie powiatu. Podobnie jak Baza Sił i Środków posiada dwa oddzielne narzędzia właściwy rejestr do wprowadzania zdarzeo oraz narzędzie do zaawansowanego przeszukiwania bazy danych rejestru. Znajdują się one, jak pozostałe narzędzia Modułu ZK, z prawej strony ekranu. Mogą byd też, opcjonalnie, wywoływane z menu górnego aplikacji. Odpowiednio dla widgetu rejestru Zdarzeo kryzysowych oraz dla Wyszukiwania zdarzeo kryzysowych 19

20 Słownik bazy danych do rejestracji zdarzeo został stworzony zgodnie z wytycznymi RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeostwa), posiada w swoich strukturach typy i podtypy zdarzeo o charakterze kryzysowym. Za prezentacyjną cześd wizualizacji danych rejestru na mapie odpowiada predefiniowana paleta znaków w postaci odpowiednich ikon przygotowanych dla każdego typu zdarzeo. Przeglądanie ikon można zrealizowad poprzez użycie widget-u Zawartośd Mapy/Warstwy gdzie na stałe w module prezentowana jest lista użytych w projekcie zestawów ikon Wyszukiwanie Zdarzeo Kryzysowych Wszystkie zdarzenie które są rejestrowane na bieżąco podlegają procesowi archiwizacji. Do przeglądania archiwizowanych zdarzeo służy właśnie narzędzie Wyszukiwanie zdarzeo. Rys. 14 Formatka Wyszukiwanie zdarzeo kryzysowych Ma ono za zadanie umożliwid użytkownikowi przeglądanie historycznych wpisów o zdarzeniach wg., różnych parametrów takich jak: 20

21 Przedziały czasowe w których zdarzenia były rejestrowane (dzieo, miesiąc, rok). Wg., typów oraz podtypów zdarzeo Identyfikacja zdarzeo na mapie Wśród ogólnodostępnych narzędzi portalu mapowego jest widget odpowiadający za bezpośrednie prezentowanie na mapie informacji o obiekcie. Szczegółowy opis narzędzi portalu głównego został opisany w instrukcji odnoszącej się do zagadnieo funkcjonowania portalu imap. W przypadku przeglądania danych archiwalnych zdarzeo kryzysowych daje nam on możliwośd pozyskiwania informacji wprost z mapy, ww., dane wizualizowane są za pomocą tzw., formatki informacyjnej (ang., collout) Rys. 15 Formatka informacyjna (collout) pobieranie informacji 21

22 Raport z wyszukiwania zdarzeo archiwalnych Każdy proces wyszukiwania zdarzeo archiwalnych zakooczony jest wyświetleniem informacji szczegółowych w formatce Wyszukiwania zdarzeo w jej dalszej części. Jedną z funkcji jest generowanie tzw., Raportu podstawowego, które w sowiej treści prezentuje najistotniejsze informacje nt., wyszukanych zdarzeo. Raport generowany jest w osobnym oknie w postaci tabeli. Oprócz samej prezentacji wizualnej użytkownik posiada możliwośd zapisania raportu w różnych formatach (najbardziej rozpowszechnionych) takich jak: PDF, DOC, XLS. Może również, bezpośrednio, z okna raportu wydrukowad wynik wyszukiwania. Rys. 16 Okno Raportu Podstawowego wyszukiwanie archiwalnych zdarzeo 22

23 2.2.2 Prowadzenie Rejestru Zdarzeo wprowadzanie danych Narzędziem umożliwiającym wprowadzanie informacji o zaistniałych zdarzeniach w formie przestrzennej oraz opisowej jest z drugi z omawianych widget-ów o nawie Zdarzenia kryzysowe. Sam proces rejestracji zdarzenia przebiega w dwuetapowo, tzn., po wstawieniu punktu w odpowiednim miejscu na mapie, należy w formatce widget-u wypełnid odpowiednie pola formularza. Cały proces rejestracji kooczymy wciśnięciem przycisku Rys. 17 Zdarzenia kryzysowe rejestracja zdarzenia Widget rejestracji zdarzeo kryzysowych umożliwia wprowadzeni następujących informacji o zdarzeniu: Wstawienie punktu zdarzenia przestrzenna rejestracja zdarzenia Typ i podtyp zdarzenia słownik zgodny z RCB Opisowa lokalizacja zdarzenia słownik gmin, miejscowości, ulic, nr adresowych na terenie powiatu 23

24 Czas wystąpienia I zakooczenia zdarzenia Opis zdarzenia Nazwisko zgłaszającego Nazwa instytucji zgłaszającej Nr telefonu z którego zostało złożone zgłoszenie Dostęp do Rejestru Zdarzeo Kryzysowych W toku ustaleo projektowych omawiających funkcjonalnośd ww., widgetu. Ustalono następującą gradację dostępu do bazy danych zdarzeo kryzysowych. Zgodnie z polityką bezpieczeostwa każda osoba która ma zamiar przeglądad lub wprowadzad informacje o zdarzeniach musi posiadad swoje tzw., konto w celu autoryzowanego dostępu do Modułu ZK. W dalszej części, w widget-cie Zdarzeo Kryzysowych podzielono kompetencje uwzględniając następujące parametry. W zakresie przeglądu i wprowadzania zdarzeo kryzysowych: Wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych Starostwa Powiatowego w Chełmie Wyznaczeni pracownicy gminnych CZK na terenie powiatu Chełmskiego W zakresie przeglądania zdarzeo kryzysowych Wyznaczeni pracownicy służby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej Wyznaczeni pracownicy służby Powiatowej Komendy Policji Paostwowej Wyznaczenie pracownicy Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie Wyzanczeni pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie Listę osób oraz instytucji w celu wprowadzenia uprawnieo należy skonsultowad oraz przedstawid do realizacji z administratorem Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej 2.3 ERG 2008 analiza zdarzeo chemicznych Widget ten pozawala na zasymulowanie obszaru w jakim istnieje zagrożenie w przypadku uwolnienia się niebezpiecznych substancji chemicznych. Analizy wykonywane są zgodnie z metodyką ERG Wykonanie analizy Uruchomienie nowej symulacji i wykonanie analizy strefy ewakuacji i ostrzegania dostępne jest po uruchomieniu narzędzia o nazwie Strefa skażenia lub opcjonalnie z górnego menu aplikacji okna głównego. 24

25 Pierwszą czynnością jaką należy wykonad jest ustalenie miejsca zdarzenia. Widget pozwala użytkownikowi na wybranie sposobu w jaki zostanie ustalona lokalizacja. Może byd to: Podanie adresu na podstawie predefiniowanych słowników: gmina, miejscowośd, nazwa ulicy, pkt adresowy Wskazanie punktu na mapie Podanie współrzędnych GPS Po wprowadzeniu informacji o lokalizacji zdarzenia następnym etapem jest podanie parametrów zdarzenia chemicznego, tzn.,: rodzaju substancji chemicznej jaka uległa uwolnieniu 25

26 Do dyspozycji mamy dwie metody przeszukiwania listy substancji poprzez wprowadzenie kodu ONZ lub poprzez wpisanie jej nazwy. wielkośd wycieku Zgodnie z metodyką ERG 2008 mały wyciek oznacza uwolnienie do 200l substancji, natomiast duży powyżej 200l substancji. porę dnia temperaturę otoczenia siłę wiatru kierunek wiatru 26

27 Kierunek z którego wieje wiatru może byd zdefiniowany na dwa sposoby poprzez wybranie mniej dokładnego parametru na róży wiatrów lub też podanie w poniżej umieszczonym okienku wartości w stopniach. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji do wyświetlenia stref zagrożenia należy użyd przycisku Analiza na dole Widgetu. Po jej wykonaniu na mapie zwizualizowany zostanie obszar ze strefą ewakuacji oraz ostrzegania. 27

28 Rys. 18 ERG2008 wynik analizy Przycisk Raport powoduje wyświetlenie informacji o obiektach znajdujących się w strefach ewakuacji i ostrzegania. 28

29 Raport dla strefy ewakuacji Rys. 19 ERG2008 przykład Raportu dla stref ewakuacji i skażenia Analiza przestrzenna dla: Data: Godzina: 01:11 Środek chemiczny: Chlor, 1017 Czas wycieku: dzieo Wielkośd: duży Prędkośd wiatru: 5.6 m/s Temperatura: 16 C Kierunek wiatru (w stopniach): 0 29

30 W wyniku skażenia chemicznego substancją Chlor, 1017, prawdopodobnemu skażeniu ulegnie: Adresy - 7 obiektów Nazwa miejscowości Nazwa ulicy Numer adresowy Nazwa gminy Ludnośd Wereszcze Duże - 23 Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże - 11A Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Suma liczby ludności: 0 Budynki - 0 obiektów Punkty POI - 0 obiektów Drogi krajowe i wojewódzkie - 0 obiektów Drogi powiatowe - 0 obiektów Mosty - 0 obiektów 30

31 2.3.2 ERG2008 archiwum zdarzeo chemicznych Wszystkie wyniki analiz które wykonywane są w widget-cie ERG2008 analiza zdarzeo chemicznych zostają później zapisane w bazie danych. Dostęp do archiwalnych analiz możemy uzyskad poprzez widget Wyszukiwanie skażeo chemicznych. Narzędzie można uruchomid poprzez narzędzie wyświetlane w prawym rogu ekranu lub opcjonalnie z górnego menu aplikacji okna głównego. Widget archiwum skażeo chemicznych posiada standardowe narzędzia wyszukiwania i sortowania zgromadzonych archiwalnych wpisów. Rys. 20 ERG2008 formatka archiwum analiz chemicznych Sam proces przeszukiwania archiwum rozpoczyna się od podania nazwy środka chemicznego. Następnie poprzez wybór z listy dostępnych analiz, widget przenosi nas na mapie w miejsce występowania zdarzenia. Generowanie archiwalnych stref odbywa się automatycznie. 31

32 Rys. 21 ERG2008 elementy archiwum na mapie 32

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO Aplikacja internetowa - instrukcja obsługi Dariusz Grabowski Krzysztof Karwacki Marcin Kułak Warszawa, maj 2015 Spis treści Projekt System Osłony PrzeciwOsuwiskowej...3

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza Krajowy Rejestr Nowotworów Instrukcja dla Lekarza Spis treści 1.Opis systemu... 4 2. Wstęp... 5 3.Słownik pojęć... 6 4. Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo