Instrukcja użytkownika Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie"

Transkrypt

1 Moduł ZK Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Wrocław, 2014

2 Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Materiały szkoleniowe Wersja: 1.0 Liczba stron: 32 Data utworzenia: Data ost. modyfikacji: Kontakt do uwag: Wersja Data Wersji Autor Opis Zespół ds. szkoleo Materiały szkoleniowe Moduł Zarządzanie kryzysowe Lista załączników: Nazwa załącznika Wersja 2

3 Spis treści: Portal mapowy imap Uruchomienie portalu mapowego imap Adres dostępowy do portalu mapowego imap Autoryzacja użytkowników portalu mapowego imap Uruchomienie Modułu ZK Właściwe uruchomienie Modułu ZK Okno główne Modułu ZK Narzędzia (widget-y) Modułu ZK Baza Sił i Środków Przeszukiwanie zasobów bazy danych Zawartośd informacyjna poszczególnych kategorii Bazy Sił i Środków wprowadzanie nowych danych Budowle Ochronne Magazyn OC Punkty likwidacji skażeo Formacje OC Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rejestr Zdarzeo Kryzysowych Wyszukiwanie Zdarzeo Kryzysowych Identyfikacja zdarzeo na mapie Raport z wyszukiwania zdarzeo archiwalnych Prowadzenie Rejestru Zdarzeo wprowadzanie danych Dostęp do Rejestru Zdarzeo Kryzysowych ERG 2008 analiza zdarzeo chemicznych Wykonanie analizy ERG2008 archiwum zdarzeo chemicznych

4 Spis Rysunków Rys. 1 Pasek adresu przeglądarki... 5 Rys. 2 okno główne imap portal mapowy... 5 Rys. 3 Formatka autoryzacji portalu imap... 6 Rys. 4 Okno główne portalu imap... 7 Rys. 5 menu górne portalu imap... 7 Rys. 6 okno główne Modułu ZK, narzędzia (widget-y)... 8 Rys. 7 Kategorie ikon na mapie... 9 Rys. 8 Przykład wygenerowanego raportu Rys. 9 Formatka wprowadzania danych Budowle Ochronne Rys. 10 Formatka wprowadzania danych Magazyn OC Rys. 11 Formatka wprowadzania danych Likwidacja skażeo Rys. 12 Formatka wprowadzania danych Formacje OC Rys. 13 Formatka wprowadzania danych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rys. 14 Formatka Wyszukiwanie zdarzeo kryzysowych Rys. 15 Formatka informacyjna (collout) pobieranie informacji Rys. 16 Okno Raportu Podstawowego wyszukiwanie archiwalnych zdarzeo Rys. 17 Zdarzenia kryzysowe rejestracja zdarzenia Rys. 18 ERG2008 wynik analizy Rys. 19 ERG2008 przykład Raportu dla stref ewakuacji i skażenia Rys. 20 ERG2008 formatka archiwum analiz chemicznych Rys. 21 ERG2008 elementy archiwum na mapie

5 Portal mapowy imap 1 Uruchomienie portalu mapowego imap 1.1 Adres dostępowy do portalu mapowego imap Rys. 1 Pasek adresu przeglądarki W celu uruchomienia portalu mapowego imap, należy w pasku adresu dostępnej przeglądarki internetowej, przy pierwszym uruchomieniu, wpisad adres portalu mapowego imap o treści: Następnie należy zapisad w tzw., zakładkach przeglądarki internetowej ww., adres strony. Rys. 2 okno główne imap portal mapowy Na ekranie monitora powinien znajdowad się powyższy obraz. Następnym krokiem jest autoryzacja użytkownika chcącego korzystad z Modułu ZK. 5

6 1.2 Autoryzacja użytkowników portalu mapowego imap Korzystanie z Modułu ZK ograniczone jest do grupy użytkowników posiadających swoje dane do autoryzacji, tzn., każda osoba która zobowiązana jest korzystad z modułu powinna posiadad swój unikalny login (nazwa użytkownika) oraz hasło. Nazwy użytkowników i hasła zostaną przyporządkowane przez administratora Systemu Informacji Przestrzennej zarówno dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych oraz dla podmiotów zewnętrznych wskazanych przez ww., Wydział (gminne jednostki ZK, Policja Paostwowa, Paostwowa Straż Pożarna itp.) Rys. 3 Formatka autoryzacji portalu imap W odpowiednich polach należy wpisad swoje dane autoryzacyjne. W polu Login przyporządkowaną nazwę użytkownika, w polu Hasło wcześniej zdefiniowane hasło umożliwiające dokooczenie procesu autoryzacji wejścia do portalu imap. Po prawidłowym wypełnieniu obydwu pól należy zatwierdzid proces autoryzacji poprzez wybór przycisku Zaloguj. Tym samym, jeżeli wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe, użytkownik zostanie przeniesiony do głównego okna portalu imap. 1.3 Uruchomienie Modułu ZK Tak jak przedstawiono to na rys.5 po przejściu procesu autoryzacji na ekranie monitora zostaje zaprezentowany okno główne portalu imap. Opis oraz instrukcja obsługi poszczególnych narzędzi portalu stanowi odrębną dokumentację i jest dostępna dla wszystkich użytkowników portalu imap w tym użytkowników Modułu ZK. 6

7 Rys. 4 Okno główne portalu imap Właściwe uruchomienie Modułu ZK W celu uruchomienia Modułu ZK należy z menu górnego imap wybrad rozwijane pole wyboru poszczególnych modułów portalu mapowego imap. Znajduje się tam pozycja o nazwie Zarządzanie Kryzysowe, należ wybrad tą opcję. Znajduje się ona na samym koocu rozwijanego menu. Rys. 5 menu górne portalu imap Okno główne Modułu ZK Po wybraniu z górnego menu opcji Zarządzanie Kryzysowe następuje przełączenie portalu mapowego imap do Modułu ZK. Zostaje zmieniona zawartośd warstw tematycznych mapy portalu oraz pojawiają się na ekranie zminimalizowane dedykowane narzędzia (widget-y) przewidziane do realizowania zadao związanych z zarządzaniem kryzysowym. Prezentowane widget-y to: Zawartośd mapy ogólny widget, odpowiadający za sposób wyświetlania zasobu mapowego. Strefa skażenia dedykowane narzędzie umożliwiające przerowadzenie analizy rozprzestrzeniania się środków chemicznych, zgodny z metodyką ERG Wyszukiwanie skażeo narzędzie umożliwiające prezentowanie archiwalnych analiz rozprzetsreniania się śrdoków chemicznych. Zdarzenia kryzysowe narzędzie do przestrzennej rejstracji zdarzeo o charakterze kryzysowym na terenie powiatu. 7

8 Baza Sił i Środków dedykowane narzędzie do prowadzenia powiatowej bazy sił i środków Wyszukiwanie w bazie sił i środków narzedzie umożliwiajace zaawansowane przeszukiwanie różnego rodzaju asortymentu w powiatowej bazie sił i środków. Wszystkie wymienione powyżej narzędzia (widget-y) zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. 2 Narzędzia (widget-y) Modułu ZK Rys. 6 okno główne Modułu ZK, narzędzia (widget-y) Narzędzia zgrupowane są w oknie aplikacji po prawej stronie ekranu. W momencie uruchomienia Modułu ZK są w tzw., formie zminimalizowanej (jak na rys. 6). 2.1 Baza Sił i Środków Baza Sił i Środków służy do wprowadzania, przeglądania, edycji i przechowywania informacji dotyczących zgromadzonych sił i środków wykorzystywanych przez odpowiednie służby w przypadku wystąpienia zdarzenia lub sytuacji kryzysowej. Każdy obiekt z Bazy Sił i Środków posiada reprezentację przestrzenną lokalizacji wizualizowaną bezpośrednio w środowisku mapowym będącym integralną częścią aplikacji Zawartośd Bazy Sił i Środków (BSS) została z uwagi na wygodę użytkowania podzielona na pięd kategorii: Budowle ochronne Magazyny Punkty likwidacji skażeo Siły i Środki Formacje OC 8

9 Rys. 7 Kategorie ikon na mapie Każda z kategorii reprezentowana jest na mapie inną ikoną tak aby użytkownik szybko mógł zorientowad się w położeniu obiektów Przeszukiwanie zasobów bazy danych W celu przejrzenia i wyszukania informacji w Bazie Sił i Środków należy wybrad widget o nazwie Wyszukiwanie w bazie sił i środków. Po jego wybraniu rozwinięte zostanie okno w którym po wybraniu kategorii zasobu możliwe będzie przeszukanie jej zawartości. Widget ten można również wywoład poprzez ikonę Wyszukiwania dostępną w górnym menu portalu mapowego. 9

10 W każdej z wywołanych kategorii dysponujemy następującymi opcjami: Wyszukiwanie pełno tekstowe po nazwie obiektu Sortowanie listy rosnąco/malejąco według wybranego pola Generowanie raportu dla wybranego obiektu 10

11 Rys. 8 Przykład wygenerowanego raportu Edycję wprowadzonych informacji i położenia obiektu Zawartość informacyjna poszczególnych kategorii Bazy Sił i Środków wprowadzanie nowych danych Budowle Ochronne Kategoria ta przechowuje informacje o lokalizacji, parametrach i wyposażeniu wszelkiego typu budowli ochronnych zlokalizowanych na danym obszarze (gmina, powiat lub województwo). Są to następujące dane: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Typ budowli informacja słownikowa wybierana z listy Ilośd miejsc Powierzchnia budowli 11

12 Odpornośd budowli Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax Rys. 9 Formatka wprowadzania danych Budowle Ochronne Dodatkowo w przypadku tej kategorii użytkownik może wprowadzid informację o wyposażeniu jakie jest w danym obiekcie przechowywane. Ilośd pozycji wyposażenia limitowana jest jedynie możliwościami bazy danych. W przypadku wyposażenia można wprowadzid następujące informację: Nazwa Ilośd Indeks Jednostka Wartośd ogółem Opis wyposażenia 12

13 Magazyn OC Lokalizacje będące w zarządzie władz samorządowych, w których przechowywany jest sprzęt używany przez odpowiednie służby w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. W zakres informacji w przypadku magazynu OC wchodzą: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Typ budowli informacja słownikowa wybierana z listy Powierzchnia magazynowa Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax Rys. 10 Formatka wprowadzania danych Magazyn OC 13

14 Dodatkowo użytkownik może wprowadzid na osobne listy pozycje będące wyposażeniem magazynu (np. wyposażenie w stałe urządzenia rozładunkowe itp.) oraz informację o dostępnym w obiekcie asortymencie sprzętu i wyposażenia. W zakresie informacji w obu kategoriach znajdują się: Nazwa Ilośd Jednostka Opis Dodatkowo w przypadku asortymentu umieszczona jest pozycja Wartośd ogółem Punkty likwidacji skażeo Kategoria w której opisane są parametry i lokalizacja miejsc służących do dezaktywowania substancji chemicznych. W zakres informacji w przypadku punktu likwidacji skażeo wchodzą: Nazwa obiektu Osoba lub organizacja zarządzająca Dane kontaktowe osoby zarządzającej Przepustowośd (maksymalna liczba odkażanych jednostek na godzinę) Typ punktu Uwagi Dane adresowe obiektu gmina, miejscowośd, ulica i nr budynku, telefon lub fax 14

15 Rys. 11 Formatka wprowadzania danych Likwidacja skażeo Dodatkowymi informacjami jakie umieszczone są przy każdym punkcie likwidacji skażeo jest informacja o jego wyposażeniu, zawierająca nazwę sprzętu, jego ilośd, jednostki w jakich podana jest ilośd oraz ewentualny opis wyposażenia. 15

16 Następną dodatkową informacją umieszczaną przy punkcie likwidacji skażeo jest lista środków chemicznych jakie punkt ten dezaktywuje. Lista ta tworzona jest na bazie wyboru z istniejącego słownika niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnego z metodyką ERG Formacje OC Kategoria w której użytkownik może wprowadzid do bazy danych lokalizację i opis formacji obrony cywilnej zlokalizowanych na danym terenie. Formatka ta pozwala wprowadzenie poza danymi teleadresowymi i lokalizacyjnymi informacji o typie, składzie, ilości i liczebności danej formacji OC. Rys. 12 Formatka wprowadzania danych Formacje OC 16

17 Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych służy do wprowadzaniu, informacji dotyczących lokalizacji Zakładów Wysokiego Ryzyka (ZWR) oraz Zakładów Zwiększonego Ryzyka i danych na temat wykorzystywanych i przechowywanych w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, których uwolnienie w wyniku zdarzenia kryzysowego mogłoby wywoład negatywne skutki dla otoczenia. Kategoria ta zawiera następujące informację: Nazwę obiektu Typ obiektu Osobę lub organizację zarządzającą Dane kontaktowe osoby zarządzającej Uwagi Dane teleadresowe obiektu W skład rejestru RMN wchodzą także oprócz lokalizacji naniesione na mapie trasy przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych. 17

18 Rys. 13 Formatka wprowadzania danych Rejestr Miejsc Niebezpiecznych Dodatkowymi informacjami dla tej kategorii są dane o tym jakie niebezpieczne substancje chemiczne i w jakiej ilości przechowywane są w danej lokalizacji. Lista tworzona jest na podstawie danych o niebezpiecznych substancjach chemicznych wg. Metodyki ERG Poza nazwami substancji chemicznych istotne jest także wprowadzenie ich ilości. 18

19 2.2 Rejestr Zdarzeo Kryzysowych Narzędzie (widget) umożliwiające prowadzenie rejestru zdarzeo o charakterze kryzysowym na terenie powiatu. Podobnie jak Baza Sił i Środków posiada dwa oddzielne narzędzia właściwy rejestr do wprowadzania zdarzeo oraz narzędzie do zaawansowanego przeszukiwania bazy danych rejestru. Znajdują się one, jak pozostałe narzędzia Modułu ZK, z prawej strony ekranu. Mogą byd też, opcjonalnie, wywoływane z menu górnego aplikacji. Odpowiednio dla widgetu rejestru Zdarzeo kryzysowych oraz dla Wyszukiwania zdarzeo kryzysowych 19

20 Słownik bazy danych do rejestracji zdarzeo został stworzony zgodnie z wytycznymi RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeostwa), posiada w swoich strukturach typy i podtypy zdarzeo o charakterze kryzysowym. Za prezentacyjną cześd wizualizacji danych rejestru na mapie odpowiada predefiniowana paleta znaków w postaci odpowiednich ikon przygotowanych dla każdego typu zdarzeo. Przeglądanie ikon można zrealizowad poprzez użycie widget-u Zawartośd Mapy/Warstwy gdzie na stałe w module prezentowana jest lista użytych w projekcie zestawów ikon Wyszukiwanie Zdarzeo Kryzysowych Wszystkie zdarzenie które są rejestrowane na bieżąco podlegają procesowi archiwizacji. Do przeglądania archiwizowanych zdarzeo służy właśnie narzędzie Wyszukiwanie zdarzeo. Rys. 14 Formatka Wyszukiwanie zdarzeo kryzysowych Ma ono za zadanie umożliwid użytkownikowi przeglądanie historycznych wpisów o zdarzeniach wg., różnych parametrów takich jak: 20

21 Przedziały czasowe w których zdarzenia były rejestrowane (dzieo, miesiąc, rok). Wg., typów oraz podtypów zdarzeo Identyfikacja zdarzeo na mapie Wśród ogólnodostępnych narzędzi portalu mapowego jest widget odpowiadający za bezpośrednie prezentowanie na mapie informacji o obiekcie. Szczegółowy opis narzędzi portalu głównego został opisany w instrukcji odnoszącej się do zagadnieo funkcjonowania portalu imap. W przypadku przeglądania danych archiwalnych zdarzeo kryzysowych daje nam on możliwośd pozyskiwania informacji wprost z mapy, ww., dane wizualizowane są za pomocą tzw., formatki informacyjnej (ang., collout) Rys. 15 Formatka informacyjna (collout) pobieranie informacji 21

22 Raport z wyszukiwania zdarzeo archiwalnych Każdy proces wyszukiwania zdarzeo archiwalnych zakooczony jest wyświetleniem informacji szczegółowych w formatce Wyszukiwania zdarzeo w jej dalszej części. Jedną z funkcji jest generowanie tzw., Raportu podstawowego, które w sowiej treści prezentuje najistotniejsze informacje nt., wyszukanych zdarzeo. Raport generowany jest w osobnym oknie w postaci tabeli. Oprócz samej prezentacji wizualnej użytkownik posiada możliwośd zapisania raportu w różnych formatach (najbardziej rozpowszechnionych) takich jak: PDF, DOC, XLS. Może również, bezpośrednio, z okna raportu wydrukowad wynik wyszukiwania. Rys. 16 Okno Raportu Podstawowego wyszukiwanie archiwalnych zdarzeo 22

23 2.2.2 Prowadzenie Rejestru Zdarzeo wprowadzanie danych Narzędziem umożliwiającym wprowadzanie informacji o zaistniałych zdarzeniach w formie przestrzennej oraz opisowej jest z drugi z omawianych widget-ów o nawie Zdarzenia kryzysowe. Sam proces rejestracji zdarzenia przebiega w dwuetapowo, tzn., po wstawieniu punktu w odpowiednim miejscu na mapie, należy w formatce widget-u wypełnid odpowiednie pola formularza. Cały proces rejestracji kooczymy wciśnięciem przycisku Rys. 17 Zdarzenia kryzysowe rejestracja zdarzenia Widget rejestracji zdarzeo kryzysowych umożliwia wprowadzeni następujących informacji o zdarzeniu: Wstawienie punktu zdarzenia przestrzenna rejestracja zdarzenia Typ i podtyp zdarzenia słownik zgodny z RCB Opisowa lokalizacja zdarzenia słownik gmin, miejscowości, ulic, nr adresowych na terenie powiatu 23

24 Czas wystąpienia I zakooczenia zdarzenia Opis zdarzenia Nazwisko zgłaszającego Nazwa instytucji zgłaszającej Nr telefonu z którego zostało złożone zgłoszenie Dostęp do Rejestru Zdarzeo Kryzysowych W toku ustaleo projektowych omawiających funkcjonalnośd ww., widgetu. Ustalono następującą gradację dostępu do bazy danych zdarzeo kryzysowych. Zgodnie z polityką bezpieczeostwa każda osoba która ma zamiar przeglądad lub wprowadzad informacje o zdarzeniach musi posiadad swoje tzw., konto w celu autoryzowanego dostępu do Modułu ZK. W dalszej części, w widget-cie Zdarzeo Kryzysowych podzielono kompetencje uwzględniając następujące parametry. W zakresie przeglądu i wprowadzania zdarzeo kryzysowych: Wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Obronnych Starostwa Powiatowego w Chełmie Wyznaczeni pracownicy gminnych CZK na terenie powiatu Chełmskiego W zakresie przeglądania zdarzeo kryzysowych Wyznaczeni pracownicy służby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej Wyznaczeni pracownicy służby Powiatowej Komendy Policji Paostwowej Wyznaczenie pracownicy Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie Wyzanczeni pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie Listę osób oraz instytucji w celu wprowadzenia uprawnieo należy skonsultowad oraz przedstawid do realizacji z administratorem Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej 2.3 ERG 2008 analiza zdarzeo chemicznych Widget ten pozawala na zasymulowanie obszaru w jakim istnieje zagrożenie w przypadku uwolnienia się niebezpiecznych substancji chemicznych. Analizy wykonywane są zgodnie z metodyką ERG Wykonanie analizy Uruchomienie nowej symulacji i wykonanie analizy strefy ewakuacji i ostrzegania dostępne jest po uruchomieniu narzędzia o nazwie Strefa skażenia lub opcjonalnie z górnego menu aplikacji okna głównego. 24

25 Pierwszą czynnością jaką należy wykonad jest ustalenie miejsca zdarzenia. Widget pozwala użytkownikowi na wybranie sposobu w jaki zostanie ustalona lokalizacja. Może byd to: Podanie adresu na podstawie predefiniowanych słowników: gmina, miejscowośd, nazwa ulicy, pkt adresowy Wskazanie punktu na mapie Podanie współrzędnych GPS Po wprowadzeniu informacji o lokalizacji zdarzenia następnym etapem jest podanie parametrów zdarzenia chemicznego, tzn.,: rodzaju substancji chemicznej jaka uległa uwolnieniu 25

26 Do dyspozycji mamy dwie metody przeszukiwania listy substancji poprzez wprowadzenie kodu ONZ lub poprzez wpisanie jej nazwy. wielkośd wycieku Zgodnie z metodyką ERG 2008 mały wyciek oznacza uwolnienie do 200l substancji, natomiast duży powyżej 200l substancji. porę dnia temperaturę otoczenia siłę wiatru kierunek wiatru 26

27 Kierunek z którego wieje wiatru może byd zdefiniowany na dwa sposoby poprzez wybranie mniej dokładnego parametru na róży wiatrów lub też podanie w poniżej umieszczonym okienku wartości w stopniach. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji do wyświetlenia stref zagrożenia należy użyd przycisku Analiza na dole Widgetu. Po jej wykonaniu na mapie zwizualizowany zostanie obszar ze strefą ewakuacji oraz ostrzegania. 27

28 Rys. 18 ERG2008 wynik analizy Przycisk Raport powoduje wyświetlenie informacji o obiektach znajdujących się w strefach ewakuacji i ostrzegania. 28

29 Raport dla strefy ewakuacji Rys. 19 ERG2008 przykład Raportu dla stref ewakuacji i skażenia Analiza przestrzenna dla: Data: Godzina: 01:11 Środek chemiczny: Chlor, 1017 Czas wycieku: dzieo Wielkośd: duży Prędkośd wiatru: 5.6 m/s Temperatura: 16 C Kierunek wiatru (w stopniach): 0 29

30 W wyniku skażenia chemicznego substancją Chlor, 1017, prawdopodobnemu skażeniu ulegnie: Adresy - 7 obiektów Nazwa miejscowości Nazwa ulicy Numer adresowy Nazwa gminy Ludnośd Wereszcze Duże - 23 Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Wereszcze Duże - 11A Rejowiec 0 Wereszcze Duże Rejowiec 0 Suma liczby ludności: 0 Budynki - 0 obiektów Punkty POI - 0 obiektów Drogi krajowe i wojewódzkie - 0 obiektów Drogi powiatowe - 0 obiektów Mosty - 0 obiektów 30

31 2.3.2 ERG2008 archiwum zdarzeo chemicznych Wszystkie wyniki analiz które wykonywane są w widget-cie ERG2008 analiza zdarzeo chemicznych zostają później zapisane w bazie danych. Dostęp do archiwalnych analiz możemy uzyskad poprzez widget Wyszukiwanie skażeo chemicznych. Narzędzie można uruchomid poprzez narzędzie wyświetlane w prawym rogu ekranu lub opcjonalnie z górnego menu aplikacji okna głównego. Widget archiwum skażeo chemicznych posiada standardowe narzędzia wyszukiwania i sortowania zgromadzonych archiwalnych wpisów. Rys. 20 ERG2008 formatka archiwum analiz chemicznych Sam proces przeszukiwania archiwum rozpoczyna się od podania nazwy środka chemicznego. Następnie poprzez wybór z listy dostępnych analiz, widget przenosi nas na mapie w miejsce występowania zdarzenia. Generowanie archiwalnych stref odbywa się automatycznie. 31

32 Rys. 21 ERG2008 elementy archiwum na mapie 32

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Ochrona przyrody Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Katarzyna Świtalska Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 32 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji: 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany Podręcznik użytkownika Użytkownik niezalogowany 2011 1 2 Zawartość 1. Kategorie... 5 1.1. Wstęp... 5 2. Artykuły... 6 2.1. Widok artykułu... 6 3. Zamówienia publiczne... 9 3.1. Przeglądanie zamówieo publicznych...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona środowiska. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona środowiska. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Ochrona środowiska Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Katarzyna Świtalska Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 28 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji: 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie.

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie. Wstawianie punktów adresowych Dodawanie warstwy wektorowej punktów adresowych... 1 Dodawanie warstwy Google Satellite (WMS z plugina OpenLayers)... 2 Dodawanie warstwy ortofotomapa (WMS z GUGiK)... 3 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Sadzonek i nasion Instrukcja klienta Wersja 1.4

Sprzedaż Sadzonek i nasion Instrukcja klienta Wersja 1.4 Sprzedaż Sadzonek i nasion Instrukcja klienta Wersja 1.4 Piotr Gryglicki, Paweł Szetela RDLP w Zielonej Górze 2014-04-25 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł klienta... 3 2.1. Przeglądanie danych... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Eco Harmonogram - Zarządzanie

Eco Harmonogram - Zarządzanie Eco Harmonogram - Zarządzanie Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający, którzy nie posiadają aktywnego konta na stronie Wrót Podlasia.

I. Zamawiający, którzy nie posiadają aktywnego konta na stronie Wrót Podlasia. Instrukcja zamieszczania zapytao ofertowych dotyczących udzielania zamówieo oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówieo publicznych I. Zamawiający, którzy nie posiadają aktywnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto studenta

Wirtualna Uczelnia - konto studenta Wirtualna Uczelnia - konto studenta AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania obsługi modułu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O.

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. SmartSAB Instrukcja użytkownika Wersja aplikacji 2.0 WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. 0 Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. INTERFEJS... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Menu aplikacji... 4 3 PRACA Z APLIKACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo