Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak uspołecznić robota: Organizacja przestrzenna i multimodalne interakcje semiotyczne w laboratorium robotyki społecznej"

Transkrypt

1 AVANT, wol. IV, nr 1/2013 ISSN: avant.edu.pl DOI: / Jak upołecznić robota: Organizacja przetrzenna i multimodalne interakcje emiotyczne w laboratorium robotyki połecznej Morana Alač Wydział Komunikacji i Programu Badań nad Nauką, Uniwerytet Kalifornijki w San Diego, CA, USA Javier Movellan Intytut Obliczeń Neuronalnych, Uniwerytet Kalifornijki w San Diego, CA, USA Fumihide Tanaka Wydział Technologii Inteligentnych Interakcji, Uniwerytet Kalifornijki w San Diego, CA, USA przełożył: Łukaz Afeltowicz (tekt oryginalny pt. When a robot i ocial: Spatial arrangement and multimodal emiotic engagement in the practice of ocial robotic ukazał ię w roku 2011 w Social Studie of Science, 41(6): ) Przekład zaakceptowano: 12 czerwca 2013; opublikowano: 30 czerwca Abtrakt Badacze reprezentujący robotykę połeczną projektują woje roboty tak, aby funkcjonowały one jako połeczni agenci w interakcji z ludźmi oraz z innymi robotami. Jakkolwiek nie przeczymy, że fizyczne cechy robota oraz jego oprogramowanie ą itotne dla oiągniecia tego celu, pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie organizacji przetrzennej oraz proceów koordynacji interakcji robota z ludźmi. Interakcje te badaliśmy. prowadząc oberwacje w [ rozzerzonym ] laboratorium robotyki połecznej. W tekście dokonujemy multimodalnej analizy interakcyjnej dwóch momentów praktyki projektantów robotów połecznych. Opiujemy kluczową rolę amych robotyków oraz grupy małych dzieci niepoługujących ię jezcze językiem, które zaangażowano w proce projektowania robota. Twierdzimy tu, że połeczny charakter projektowanej mazyny jet w itotny poób powiązany z ubtelnością ludzkich zachowań w laboratorium. To ludzkie zaangażowanie w proce tworzenia połecznego prawtwa robota nie jet kwetią woli indywidualnych oób. Raczej jet tak, że dopaowania mazyn i ludzi wymaga dynamika ytuacyjna, w której oadzony jet robot. 78 The tranlation i publihed with a kind permiion of Holder of the copyright. / Przekład publikowany za uprzejmą zgodą właścicieli praw do tektu. 133

2 Jak upołecznić robota Słowa kluczowe: ciało; gety; interakcja człowiek-robot; laboratorium; organizacja przetrzenna; projektowanie; robotyka połeczna; prawtwo połeczne. W jaki poób taki przedmiot technologiczny jak robot może uzykać właściwość prawtwa połecznego? To jeden z centralnych problemów robotyki połecznej, a zarazem jeden z ważniejzych celów tawianych w ramach dziedziny znanej jako nowa ztuczna inteligencja (nouvelle AI), która poświęcona jet pracom nad zrobotyzowanymi technologiami zdolnymi do wchodzenia w połeczną interakcję z ludźmi (zob. np. Breazeal 2002, Brook i in. 1998, Dautenhahn 1995, MacDorman i Ihiguro 2006, Ihiguro 2007, Scaellati 2001, Tanaka i in. 2007) 79. Robotyka połeczna mierzy ię z problemem połecznego prawtwa robotów, kupiając ię przede wzytkim na ich ciele fizycznym; pierwzorzędne znaczenie ma wygląd robota, czaowa koordynacja jego ruchów oraz odpowiedzialny za to mechanizm obliczeniowy. W artykule tym podejmujemy problem połecznego prawtwa robotów, lecz omawiamy go w kontekście interakcji międzyludzkich oraz między ludźmi a robotami. Tekt poświęcono laboratoriom z dziedziny robotyki połecznej; zczególną uwagę poświęcamy temu, co w woich późniejzych dziełach Ludwik Wittgentein (2000) określał mianem gier językowych 80. Na podtawie oberwacji tego, w jaki poób praktycy odnozą ię do robotów i do iebie nawzajem w trakcie codziennych czynności badawczych, twierdzamy, że każda koncepcja robota jako interlokutora mui uwzględniać dynamikę interakcji w fizycznej przetrzeni laboratorium. Takie podejście oznacza, że połeczny charakter robota wykracza poza jego fizyczną kontrukcję i obejmuje multimodalne interakcje w ramach codziennych rutyn. Zatem dla zrozumienia połecznego charakteru robota nieodzowne ą takie kwetie jak jego umiejcowienie w przetrzeni fizycznej, poób rozmiezczenia innych aktorów wokół niego, a także wypowiedzi jego rozmówców, prozodia, getykulacja, kierunki i wymiana pojrzeń czy wyrazy twarzy. Nadając robotowi charakter połeczny, kontruktorzy nie tylko nadają mu imię, ale także pewne fizyczne cechy mające upodobnić go do człowieka (DiSalvo i in. 2002). Robotycy pierają ię, czy robot połeczny koniecznie mui być androidem (możliwie wierną repliką człowieka) 81, zgadzają ię jednak co do tego, że mui mieć pewne fizyczne części ciała wytępujące u ludzi. A zatem 79 Robotycy połeczni traktują kontruowane i badane przez iebie technologie jako potencjalnie cenne narzędzia łużące zrozumieniu ucieleśnionych i multimodalnych apektów ludzkiej komunikacji i interakcji (Otero i in. 2006, Sakamoto i in. 2005), a jednocześnie uiłują praktycznie je zatoować w tak różnych obzarach jak turytyka, media maowe, uługi medyczne czy edukacja. 80 Jak pize Wittgentein: Termin <<gra językowa>> ma tu podkreślać, że mówienie jet częścią pewnej działalności, pewnego poobu życia (Wittgentein : 20). 81 Zobacz: dykuja na temat problemu doliny nieamowitości (MacDorman i Ihiguro 2006, Mori 1970). 134

3 mazyny tego typu zazwyczaj wypoaża ię w łatwe do rozróżnienia ręce, tor, głowę i tak dalej. Jednakże przypiywanie robotom prawtwa i budowanie ich na podobieńtwo człowieka to nie to amo co podtrzymywanie wrażenia, że ą one ożywionymi obiektami obdarzonymi prawtwem podcza rozgrywających ię z chwili na chwilę interakcji człowiek-robot. Kontruktorzy i producenci robotów połecznych odkryli, że utrzymanie zaintereowania ludzi robotem jet jednym z najwiękzych wyzwań, wobec których toi ich dziedzina. Sugerujemy tutaj, że uporanie ię z tą kwetią wymaga perpektywy wybiegającej poza fizyczną aparycję robota, wbudowany ytem terowników czy jego architekturę kognitywną. Nie oznacza to jednak, że należy kupić ię wyłącznie na trategiach dykurywnych prezentujących robota jako itotę podobną do człowieka, czy też na trudnościach, jakie mają użytkownicy z antropomorfizacją mazyny. Co więcej, nie wierzymy, aby analiza interakcji robota z pojedynczym człowiekiem mogła na doprowadzić do atyfakcjonującego rozwiązania problemu. Wręcz przeciwnie: twierdzimy, że ubtelna, interakcyjna koordynacja licznych ludzkich aktorów w tym amych projektantów robota jet kluczowa dla podtrzymania zaintereowania nim ludzi. Twierdzimy również, że to właśnie za prawą takiej właśnie złożonej, interaktywnej koordynacji obiekt technologiczny, jakim jet robot, może nabyć połeczne atrybuty zazwyczaj rezerwowane dla ludzi. Robotyka połeczna bierze pod uwagę poób funkcjonowania robotów w codziennych ytuacjach (Kanda i in. 2004, Tanaka i Movellan 2006). Jednakże, jak dotąd, nie dotarcza nam ona jezcze ytematycznej wiedzy o roli, jaką odgrywają w tych ytuacjach ami przedtawiciele robotyki. Choć badacze z dziedziny robotyki połecznej przeprowadzają rozmaite ekperymenty związane z pragmatycznymi apektami interakcji człowiek-robot, to porządzane przez nich raporty nie omawiają ich włanego zaangażowania w tego typu aktywności. W niniejzym tekście ujawniamy to zaangażowanie, wyuwając na pierwzy plan interakcyjne i materialne apekty robotyki pojmowanej jako praktyka badawczo-inżynieryjna. Wzorując ię na wcześniejzych badaniach codziennych działań badaczy i inżynierów zajmujących ię ztuczną inteligencją (artficial intelligence, AI), tawiamy obie za cel ujęcie pracy projektantów inteligentnych mazyn jako pecyficznej formy praktyki połecznej formy intereującej zwłazcza ze względu na dążenie badaczy AI do tego, by oddelegować praktykę połeczną do [świata] mazyn (Suchman i Trigg 1993: 45). Innymi łowy, chcąc zrozumieć praktyki, za pomocą których naukowcy i inżynierowie próbują ulokować ludzkie gety w mazynie, badamy ich włane gety, które wykonują podcza interakcji z 82 tymi właśnie mazynami. 82 W oryginale: with (piane kurywą). Tutaj kurywa polkiego jednoliterowego z jet łabo widoczna (przyp. tłum.). 135

4 Jak upołecznić robota Badaliśmy zaangażowanie projektantów w działanie robota, kupiając ię na przetrzennym uporządkowaniu oraz koordynacji ucieleśnionych działań emiotycznych 83 (Goodwin 1994, 2000) w dziedzinie interakcji człowiektechnologia. Nie potrzegamy jednak przetrzeni wyłącznie jako lokalizacji fizycznej ani jako ubiektywnych relacji między projektantami a robotem (Marantz-Henig 2007). Zamiat tego kupiamy ię na kontekturze praktyki (Lynch 1991): intereuje na to, jak charakterytyka robota jako ożywionej itoty połecznej wcielana jet (enacted) 84 w życie poprzez całe lokalne ploty działań i wypoażenia. Łącząc oberwację uczetniczącą z analizą nagrań video, byliśmy w tanie zrozumieć pecyficzne wykorzytanie getów, rozmów, przetrzennego umiejcowienia i kierunków pojrzeń podcza ytuacji badawczych. W nazych rekontrukcjach opiujemy przetrzenną lokalizację robota względem innych obiektów, organizację poobów potrzegania wzrokowego oraz to, w jaki poób włącza ię robota w getykulacje i rozmowy ludzkich uczetników ytuacji. Biorąc pod uwagę te apekty robotyki połecznej, badamy rozłożytą ieć ludzkich wyiłków i powiązanych z nimi technologii, które podtrzymują funkcjonowanie robota (Suchman 2007). Sugerujemy zatem, że bycie połecznym zakłada ucieleśnione interakcje i ubtelne koordynacje zakorzenione w pecyficznych czaoprzetrzennych aranżacjach ytuacji, w których przebiega konfrontacja robota z ludźmi. Wczene doświadczenia Harolda Garfinkela z zatoowaniem dokumentarnej metody interpretacji (Garfinkel 2007, rozdział 3: ) oraz oberwacje na 83 Semiotyki nie powinno ię prowadzać do [badania] tego co ymboliczne. Jak ugeruje filozof Charle Sander Peirce, emiotyka mui uwzględniać fenomenologiczne apekty komunikacji i interakcji. Według fenomenologii Pierce a (1867: CP ) każdy byt, którego możemy doświadczyć, poiada pierwzość (jako byt fenomenologiczny am w obie), drugość (jako byt pozotający w relacji diadycznej z innymi bytami) oraz trzeciość (ze względu na triadyczne relacje, w które wchodzi z innymi bytami) (zobacz również np. Randell 1989, Roenohn 1974). W oparciu o powyżze Pierce tworzy woje ławne rozróżnienie na ymbol, indek i ikonę (rozróżnienie to opiera ię na rodzaju relacji, w jakiej pozotaje ymbol ze woim deygnatem). Podejście Peirce a jet pragmatyczne, jako że znaki zykują woje znaczenia poprzez wzajemne powiązania w proceie emiozy, który jet dynamiczny, wrażliwy na kontekt, zlokalizowany w konkretnym czaie, zależny od intepretatora oraz realizowany za pośrednictwem obiektów materialnych (Queiroz and Merell 2006). Semiotyka Peirce a, w odróżnieniu od rozpowzechnionej w tudiach nad nauką emiotyki trukturalitycznej wywodzącej ię z tradycji Ferdinanda de Sauure a (zob. Høtaker 2005, Lenoir 1994), przypomina późną filozofię Wittgenteina (2000, zob. np. Crocker 1998). Przywołujemy tu emiotykę Peirce a, by mówić o ucieleśnionej i multimodalnej interakcji, oraz po to, by zaygnalizować, że nie tylko ymbole językowe, ale także gety, nielingwityczne wokalizacje, kierunki pojrzeń oraz ruchy ciał biorą udział w realizacji działań w konkretnych, praktycznych warunkach. 84 Tłumaczenie terminu to enact na język polki jet bardzo kłopotliwe. W zależności od kontektu oznaczać może odgrywać, wcielać, wykonywać, utanawiać. Podobnie jet z przymiotnikiem enacted. W tekście nie przyjęto żadnego jednolitego poobu przekładu tych terminów (przyp. tłum). 136

5 temat poobu wykorzytania ztucznej inteligencji ELIZA 85 (Suchman 1988: , Weizenbaum 1976) wykazały, że znaczenie działania określane jet nie przez intencje aktora, lecz przez interpretacyjne zabiegi odbiorców. Kiedy ooba jet w interakcji z programem komputerowym lub z terapeutą /ekperymentatorem, który przypadkowo udziela odpowiedzi tak lub nie z ąiedniego pokoju, wykorzytuje ona wzytkie dotychczaowe oberwacje, by zinterpretować te odpowiedzi jako coś reprezentującego wzorzec leżący u ich podtaw. Potrzega ona uzykane odpowiedzi jako efekt działań intencjonalnych lub tego, co interlokutor muiał mieć na myśli (Garfinkel 2007: 115). Rozwijamy tu analogiczne podejście, kupiając ię na zaobach wykorzytywanych przez ludzi podcza konfrontacji z interlokutorem nieludzkim. Podkreślmy jednak, że w opiywanych dalej ytuacjach ludzie nie mieli złudzenia, że mają do czynienia z człowiekiem: nie ukrywano mazyny, a wzycy aktorzy byli obecni, gdy nadawano robotowi charakter połeczny. Intereowało na, jak ucieleśnione podmioty wpólnie upołeczniały mazynę. Innymi łowy pokazujemy, w jaki poób podtrzymywano ciało robota poprzez koordynowanie go z działaniami emiotycznymi oraz przetrzennym umiejcowieniem jego projektantów. Fakt, że potacie projektantów robota wyuwamy na pierwzy plan nazych analiz interakcji grupowych, nie zakłada wcale, że wracamy do wizji Autora [lub Reżyera], który intencjonalnie zaaranżował całe przedtawienie. Fakt, że zrozumienie połecznego charakteru robota wymaga ujęcia ięgającego poza jego architekturę obliczeniową czy wygląd zewnętrzny, oznacza również, że połecznego zachowania robota nie można wytłumaczyć poprzez odwołanie do jego projektantów jako wego rodzaju demiurgów. Przeciwnie, dynamiczna koordynacja zaobów przetrzennych i interakcyjnych zachodząca w trakcie prac projektowych i kontrukcyjnych ugeruje, że mamy do czynienia z rozprozeniem prawtwa na licznych uczetników proceu oraz liczne przetrzenie. W związku z analizowanymi tu projektami robotów przyjrzymy ię temu, jak dzieci w wieku od 18 do 24 mieięcy, które nie opanowały jezcze 85 ELIZA to program komputerowy z roku 1966 autortwa Joepha Weizenbauma, zdolny do przetwarzania języka naturalnego. Jeden ze kryptów tego programu (DOCTOR) ymulował z dużym powodzeniem pychoanalityka. ELIZA była jednym z pierwzych programów typu chatterbot, jak później przyjęło ię je określać. Zaada działania programu była dość prota. Program koncentrował ię na pozukiwaniu w zapytaniach łów kluczowych. Jeżeli łowo zotało rozpoznane, program przekztałcał zdanie (zmieniał zyk, podmieniał łowa) i odpowiadał w ten poób rozmówcy. Na przykład na zdanie Moja matka mnie nienawidzi program mógłby zareagować odpowiedzią: Kto jezcze z twojej rodziny cię nienawidzi?. Gdy łowa kluczowego nie znaleziono, program ELIZA odpowiadał jakimś generalnym twierdzeniem lub zapytaniem typu Chcez o tym porozmawiać? bądź Czy chcez rozwinąć ten temat?, ewentualnie powtarzał któreś z wcześniejzych twierdzeń. Zdaniem amego programity program ELIZA był parodią zachowania pychoanalityka zadającego niebezpośrednie pytania, charakterytyczne dla wtępnej fazy eji terapeutycznej. Otatecznie jednak wielu użytkowników ulegało złudzeniu, że prowadzi konwerację z żywym człowiekiem. U niektórych poczucie to utrzymywało ię nawet wtedy, gdy programita wyjaśnił im działanie programu (przyp. tłum.). 137

6 Jak upołecznić robota w pełni języka, aktywnie angażują ię w proce kontytuowania (enactment) robota jako ożywionej itoty połecznej. Sami projektanci robotów nie tyle kontrolują mazyny, co ą uczetnikami interakcji ludzi z robotami i związanych z tym przężeń ytuacyjnych. W laboratorium robotyki połecznej Chcąc prześledzić przężenia interakcyjne, które przyczyniają ię do nadania robotowi właściwości prawtwa, oberwowaliśmy praktyki projektantów tej mazyny w kilku konkretnych przetrzeniach fizycznych. Oberwowani badacze planowali tworzyć robota, który byłby pomocny w zrozumieniu, jak można wykorzytać interaktywne urządzenia obliczeniowe w proceie edukacji, w zczególności w wypadku dzieci miedzy 18 a 24 mieiącem życia 86. By tworzyć takiego robota, projektanci pracowali nieutannie nad jego architekturą obliczeniową, umiezczali mazynę w otoczeniu przedzkolnym i na podtawie oberwacji wprowadzali toowne aktualizacje i poprawki. Przebywając w przedzkolu, robotycy konultowali ię z nauczycielami i rodzicami uczęzczających tam dzieci, ale także brali udział w codziennych aktywnościach przedzkolnych, grając w gry czy śpiewając wraz z dziećmi. Byli zaintereowani wzelkimi uwagami i oberwacjami dzieci oraz ich wychowawców, dotyczącymi projektu robota RUBI 87. Wracając do kampuu uniweryteckiego, przebudowywali robota, uwzględniając zebrane komentarze i włane oberwacje. Byli świadomi tego, że pewne elementy projektu nie działały zgodnie z oczekiwaniami, dlatego pozukiwali wzelkich pomocnych informacji, by go udokonalić przed poddaniem bardziej kontrolowanym tetom. Żywili przekonanie, że tandardowe badania laboratoryjne ą zbyt powolne, a ztuczne środowiko pracowni badawczej zbyt odległe od środowik, w których docelowo miał funkcjonować kontruowany robot. W związku z tym uiłowali przypiezyć cykl tetów i poprawek poprzez częte wizyty, jednocześnie uwzględniając reprezentatywność środowika przedzkolnego tylko w takim wymiarze, który przyjałby pracom rozwojowym. Nie potrzegali przedzkola jako miejca prób, tetów czy walidacji jakiegoś gotowego modelu czy prototypu; podchodzili raczej do przedzkola jak do warztatu, w którym można pracować nad projektem. Całemu temu przedięwzięciu przyświecała chęć uniknięcia ytuacji, kiedy zepół produkuje kolejnego robota, który dzia- 86 Dzieci, które nie dyponują jezcze w pełni rozwiniętymi umiejętnościami językowymi, ą zczególnie intereujące z perpektywy badaczy, gdyż [badanie ich zachowań] twarza możliwość analizy ucieleśnionych apektów poznania i interakcji, co jet zczególnie itotne w z perpektywy robotyki połecznej. Dzieci w wieku od 18 do 24 mieiąca życia potrafią już podążać za pojrzeniem, wkazywać, a także wpółdzielić uwagę (zobacz np. Baron-Cohen 1991, Butterworth, 1991, Tomaello 2003, Wellman 1993). 87 RUBI to akronim od Robot Uing Bayeian Inference (Movellan i in. 2007). 138

7 ła wyłącznie w jano określonych warunkach laboratoryjnych i nadaje ię wyłącznie do tego, by go wytawiać podcza publicznych pokazów. Przetrzeń, w której kontaktowaliśmy ię z zepołem robotyków, nazwano Klaą 1. To pomiezczenie, w którym dwulatki mogą bawić ię i uczyć pod nieobecność woich rodziców. Jednakże z racji tego, że przedzkole jet częścią uniwerytetu, Klaa 1 tanowi również obzar badawczy. Jak widać na Ilutracji 1, klaę podzielono na trzy obzary. Dwa główne obzary A i B połączono drzwiami oraz dużym oknem, które pozwala na bezpośrednie monitorowanie obu przetrzeni. Itnieje również trzecie, mniejze pomiezczenie obzar C które wypoażono w lutro weneckie umożliwiające oberwację obzaru B. W trakcie eji badawczych, gdy robotycy zjawiali ię w przedzkolu, Klaa 1 funkcjonowała jako przetrzeń zabaw i edukacji dzieci, a jednocześnie jako dom ekperymentu (Shapin 1988) 88. Ilutracja 1. Układ w Klaie 1 Wizyty zepołu robotyków w Klaie 1 dotarczyły materiałów etnograficznych pozwalających na przebadanie interakcji ludzie-robot. Spośród materiałów zebranych na przetrzeni ponad dwóch lat badań omawiamy tylko dwa epizody, w których wykorzytano różne modele robotów. Obie ytuacje zotały zakwalifikowane przez projektantów jako: robot nie działa poprawnie. Wybraliśmy właśnie tego typu ytuacje, gdyż ujawniają one zjawika, które pozotałyby oczywite, gdyby wzytko przebiegało zgodnie z planem (Suchman 1987). Pokazują one również, na czym polega zabawa z robotem (w ciągu ca- 88 Itnieje tradycja przekztałcania klay w laboratoria poprzez wypoażanie ich w lutra weneckie, kamery wideo oraz aranżowanie rozmiezenia przetrzeni iedzących w celu ułatwienia oberwacji (Bailey i in. 1970, Kent i in. 1979). Znaczenie ma tu zamknięty i kontrolowany charakter przetrzeni klay, który prawia, że przyja ona celom badawczym, zaś zaintereowanie efektywnością edukacji w klaie zkolnej dotarcza zachęty (Cromwell 2002). Z podobnym poobem aranżowania przetrzeni mamy obecnie do czynienia również w dziedzinie medycyny: ale operacyjne (Hirchauer 1991) tanowią obzar roboczy i jednocześnie pole oberwacji, które wykorzytuje ię w proceie edukacji lekarzy (Prentice 2007). 139

8 Jak upołecznić robota łego nazego tudium potykaliśmy wiele podobnych ytuacji). Skupiamy ię na tym, co dzieje ię, gdy robot jet zeputy, oraz na quaiekperymentalnych próbach, podcza których robotycy celowo wprowadzają zakłócenia w zwyczajową procedurę badań w poób przypominający ekperymenty przerywania wykonywane przez Garfinkela (2007). Analiza pierwzego z epizodów pokazuje, w jaki poób nieożywione urządzenie animowane jet w dołownym tego łowa znaczeniu i przy wpółudziale dzieci. Drugi epizod pokazuje, jak dzieci wykazują obojętność względem robota w reakcji na ymulowany przez badacza brak uwagi. Uiłując uchwycić zczegółowe apekty interakcji między ludźmi a robotami, powołaliśmy ię na badania nad multimodalną, interakcyjną organizacją codziennych praktyk (Goodwin 1994 i 2000, Heath i Hindmarh 2002, LeBaron 2007, Mondada 2007, Och i in. 1996, Streeck 2009, Suchman 2000). Dotoowawzy to podejście do analizy praktyk laboratoryjnych, połużyliśmy ię metodą trankrypcji materiałów wideo, która uwypukla kwetie związane z getykulacją, zczegółami rozmów, pojrzeniami oraz ruchami rąk. Co itotne, nie traktowaliśmy nagrań wideo jako pełnych reprezentacji, które całkowicie oddają praktyki robotyki połecznej. Uznaliśmy je jedynie za zaób analityczny (Heath 1997: 190, Heath i Hindmarh 2002: 104) łużący wyjaśnieniu, jak robot połeczny zykuje prawtwo poprzez interakcję z ludźmi. Aby wydobyć z zebranych danych itotne wzorce, interpretowaliśmy wyciągi z trankrypcji w świetle nazych długoterminowych oberwacji uczetniczących (Cicourel 1987, Lynch 1993). Wzorując ię na opracowanej przez Charlea Goodwina (2000) technice trankrypcji zjawik wizualnych, przetwarzaliśmy tatyczne fotografie (klatki wybrane z filmów video) w zkicowe obryy (zobacz np. Ilutracja 3). Pracując bezpośrednio na fotografiach, obryowywaliśmy kontury uczetników zarejetrowanych ytuacji i ważniejzych elementów środowika. Staraliśmy ię nie tylko zachować tyle bogactwa nagranego materiału, ile tylko możliwe, ale jednocześnie zaprezentować itotne elementy i wydarzenia w poób jany i wyraźny (Goodwin 2000: 161). Sytuacja 1 W pierwzej opiywanej ytuacji uczetniczył robot RUBI. Towarzyzyliśmy zepołowi robotyków 89 podcza ich wizyty w przedzkolu, która natąpiła już po zaznajomieniu ię dzieci z tym robotem. Po wejściu projektantów do kla etnograf uruchomił kamerę, uiłując uchwycić złożoną ieć pojrzeń, getów, 89 Zepół zazwyczaj kładał ię z jednego lub dwóch badaczy (drugi i trzeci autor niniejzego tektu), od dwóch do trzech doktorantów informatyki lub kognitywityki związanych z laboratorium oraz z etnografa (pierwzy autor artykułu). 140

9 które artykułują i ą artykułowane przez działania rozgrywające ię w Klaie 1. Ilutracja 2. Robot biorący udział w Sytuacji 1 Jak pokazuje Ilutracja 2, robot RUBI zotał wypoażony w ekran komputerowy oraz dwie kamery, które umiezczono w miejcu oczu. Kamery łużyły do śledzenia ruchów; głowa robota była ruchoma i mogła obracać ię, śledząc ruch. Ponadto robot poiadał czytnik ytemu identyfikacji za pomocą czętotliwości radiowych (RFID) wbudowany w prawą dłoń, co pozwalało mu na identyfikowanie wręczanych mu przedmiotów (o ile te wypoażono w toowne etykiety). Ekran dotykowy zaprojektowano w taki poób, by koncentrował na obie uwagę oób wchodzących w interakcję z robotem. Gdy robot był w trybie aktywnym, jego ekran wyświetlał gry edukacyjne lub rejetrowane w czaie rzeczywitym cenki uchwycone przez jego kamerę. Co jednak ię działo, gdy robot był wyłączony? Czy tracił całe woje połeczne prawtwo, gdy jego ekran był ciemny, ramiona bezwładnie zwiały, a głowa z kamerami nie reagowała na ruch w otoczeniu? 141

10 Jak upołecznić robota Ilutracja 3. Od z lewej: Suan, Cindy, nauczyciel i GB. Po prawej tronie robot RUBI Zacznijmy od zczegółów epizodu, który rozegrał ię w trefie B, kiedy to robotycy zorientowali ię tuż po przybyciu do przedzkola, że nie da ię uruchomić komputera robota. Szybko utalili, że przyczyną były problemy z zailaniem (baterie robota miały za małą moc, by napędzić jego dwa komputery), oraz zdecydowali, że nie będą próbowali uruchomić robota, a zamiat tego wykorzytają woją wizytę jako eję zkoleniową dla dzieci, podcza której przygotują grunt dla przyzłych wizyt. Gdy badacze odwiedzili przedzkole w poprzednim tygodniu, byli zawiedzeni poobem, w jaki dzieci wykonywały zadanie daj i weź ; oczekiwano, że wręczą ( daj ) one zabawkę robotowi, gdy korepondujący z nią obraz pojawi ię na wyświetlaczu. Każdą zabawkę wypoażono w znacznik RFID, dzięki czemu robot za pomocą czytnika rozpoznaje umiezczane w jego prawej dłoni zabawki. A zatem gdy robot otrzymuje ( weź ) zabawkę co czyni z niego odrębnego aktora połecznego otrzymującego obiekt dziękuje dzieciom i wyświetla obraz zabawki na ekranie. Aby uprawnić przebieg gry, główny badacz wraz z nauczycielem potanowili wykorzytać bieżącą eję jako treningową grę na niby, by owoić dzieci z zabawkami i amą procedurą. Prezentowany dalej wyciąg zaczyna ię od tego, że nauczyciel (N) oraz główny badacz (GB) iedzą na podłodze naprzeciwko iebie i zwracają ię do dwóch dzieci, Cindy (C) i Suan (S), które toją obok nich (Ilutracja 3). Przetrzenna organizacja, w tym ciała uczetników odwrócone od robota, wkazuje na potawę aktorów względem robota: w ich uznaniu robot nie działa, a tym amym jet traktowany jako nieintereujący dla grupy. Wyciąg pokazuje jednak, 142

11 jak nieme zachowanie trzeciego dziecka Grega (G) prowadzi do rekonfiguracji działań grupy. Inicjując ciąg działań angażujących kilku aktorów, Greg w itotny poób wpływa na zmianę tatuu robota. Poprzez interakcję robot wykorzytuje ( co-opt ) ludzkie ciała, by amemu tać ię aktorem znajdującym ię w centrum zaintereowania całej grupy. Każdą linijkę wyciągu (oznaczona liczbami arabkimi 1, 2, 3, ) podzielono na oobne ekcje, które kodują udział w interakcji pozczególnych aktorów, ludzkich i nie-ludzkich: GB (główny badacz), R (robot), N (nauczyciel) oraz trójki dzieci: G (Greg), C (Cindy), i S (Suan). Każdą z tych ekcji dodatkowo podzielono na fragmenty odnozące ię do wypowiadanych łów (część rozpoczynająca ię od inicjału aktora), kierunku pojrzenia danego uczetnika (drugi fragment oznaczony literą ), a także getów, przy czym krót lr odnoi ię do getów lewej ręki, a pr do getów wykonywanych prawą (trzeci fragment linijki). Rozmowy poddano trankrypcji zgodnie z konwencją zaproponowaną przez Gail Jefferon (2004): = znak równości oznacza brak interwału między końcem poprzedniego a początkiem nowego fragmentu rozmowy (0.0) liczby w nawiaach oznaczają długość trwania z dokładnością do dzieiątej części ekundy (.) kropka w nawiaie oznacza krótką przerwę w trakcie lub pomiędzy wypowiedziami ::: dwukropki oznaczają, że wcześniejza ylaba zotała wydłużona; im dłużzy rząd dwukropków, tym więkze wydłużenie myślnik oznacza gwałtowne ucięcie poprzedniego dźwięku lub łowa (może) łowa umiezczone w pojedynczym nawiaie oznaczają, że autor trankrypcji nie był pewien, czy prawidłowo je zapiał (()) podwójny nawia zawiera opi dokonany przez oobę przygotowującą trankrypcję.,? podkreślenie i znaki interpunkcyjne w pobieżny poób oznaczają tre, intonację pytającą, wokalną analizę kładniową fraz i wypowiedzi 143

12 Jak upołecznić robota Dokonując trankrypcji dynamiki (druga linijka), połużyliśmy ię konwencją zapiu zaczerpniętą od Jona Hindmarha oraz Chritiana Heatha (2000): GB, R, T, P, N inicjały oznaczają obiekty pojrzeń danego uczetnika interakcji. linia ciągła oznacza ciągłość pojrzenia Trzecia linijka trankrypcji odnoi ię do getykulacji rąk aktorów; konwencję zapiu wzorowano na pracach Emanuela Schegloffa (1984) oraz Hindmarha i Heatha (2000): p o a r hm oznacza punkt oznacza początek ruchu, który taje ię getem oznacza kulminację getu lub punkt makymalnego wyciągnięcia oznacza początek lub wycofanie kończyny zaangażowanej w get oznacza, że kończyna zaangażowana w get oiąga pozycję wyjściową lub pozycję, od której zaczęła odtępować w tronę getu... kropki oznaczają rozciągnięcie w czaie uprzednio oznaczonej akcji, przecinki oznaczają, że get dąży w tronę wojego potencjalnego celu 144

13 Wyciąg N GB N GB GB N N G GB N G Teraz zobaczmy co ma Javi ((w trakcie prawdzania zabawek trzymanych w rękach przez C i S)) C i S ((podnoi zabawkę tot z podłogi cały cza trzymając zabawkę pizza )) N ((podnoi zabawkę i daje ją C)) Co ma Javi ((wręcza zabawkę tot )) Podoba ci ię to? ((wręcza zabawkę pizza N)) Tata (.) Tata Rubi ((podcza odbierania zabawki)) Oooo (.) zobacz to pizza ((pokazuje zabawkę w tronę C i S)) wygląda jak pizza ale to nie jet prawdziwa pizza (.) wygląda jak pizza C ((wchodzi do pokoju i powoli zbliża ię do N)) N G N_ Wygląda jak pizza C ((zatrzymuje ię w odległości około 1 metra od N)) R Ilutracja

14 Jak upołecznić robota 7 8 N lh G N rh Jakie kolory widać na tym kawałku pizzy,,p,,,,,,p..r,,,hm ((wkazuje na zabawkę "pizza" w wojej lewej ręce)) ((idzie w tronę N)) Czerwo:ny G,,p. 9 G ((próbuje przejąć zabawkę z ręki N)) N Chciałeś to Greg? Greg chce to? Taak? G 10 G N ((opuzcza woje ręce)) R Dam to Ja- Tacie Rubi a potem ((wręcza zabawkę GB)) ty poproiz Tatę Rubi ( ) 11 G ((bierze zabawkę od GB)) R N Powiedz dziękuję GB R G GB ((ruza w tronę R)) Ach on to da Rubi G R G Ilutracja

15 12 N G Maz zamiar dać to Mamie Rubi G 13 GB ((poruza prawe ramię R woją prawą rękę)) R G G ((ruza w tronę robota i wkłada zabawkę w jego rękę)) GB ((trzyma ramię R)) _R Ilutracja N Dziękuję! S 15 G GB R GB Dziękuję! G R G N lh W porządku, czy chcez to dać Mamie Rubi? ((do S, która przyglądała ię uważnie ytuacji)),,p ((wkazuje na zabawkę))) S G Nie: ((jednocześnie trzymając mocno zabawkę "tot" w ręce)) R N 147

16 Jak upołecznić robota GB ((wciąż poruzając ramieniem R)) N lh S G GB N G Po protu pozwól Mamie Rubi dotknąć ją o..a..hm ((get ymbolizujący krótko trwające dotknięcie)) R ((poruza głowę R woją prawą ręką)) R Po protu pozwól Mamie Rubi dotknąć jej (.) Mama Rubi chce ją dotknąć C R 18 GB ((wtaje by zająć pozycję a za R)) N Greg chcez by Mama Rubi jezcze raz tego dotknęła? ((jednocześnie delikatnie popychając G od tyłu)) G 19 GB ((tojąc za R zaczyna poruzać głową i ramieniem R)) G N G ((podchodzi do R by dotknąć jego ramienia woją prawą dłonią)) 20 GB ((wciąż poruza ramieniem i głową R)) N Och zobacz Mama Rubi ię uśmiecha 148

17 G ((idzie tyłem w kierunku N)) GB 21 GB ((wciąż poruza ramieniem i głową R)) N Uśmiechnięta buzia uśmiechnięta buzia ha ha ha ha G ((klazcze dłońmi)) R GB ((wciąż poruza ramieniem R)) Gdzie przebiegają granice ciała robota? Na amym początku wyciągu nauczyciel tara ię zaintereować dzieci zabawkami, które określa jako tot oraz pizza. Gdy dzieci zaczynają kupiać ię na zabawkach znajdujących ię w rękach nauczyciela oraz robotyka, nauczyciel przytępuje do intruowania ich, co reprezentują pozczególne zabawki. Na przykład w linijce 5 mówi Oooo (.) zobacz, to pizza, wygląda jak pizza, ale to nie jet prawdziwa pizza (.) wygląda jak pizza, traktując zabawkę jako zczególnie godną uwagi rzecz, która zatępuje coś innego (Eco 2009: 9), a której nazwę należy opanować 90. W trakcie trwania treningu emiotycznego do grupy dołącza jezcze jedno dziecko Greg. Jet on tarzy od Cindy i Suan, niedawno kończył dwa lata i w przeciągu kilku dni ma opuścić klaę. Z chwilą, gdy Greg włącza ię w działania grupy, przetrzenna organizacja ciał i przedmiotów zybko ulega zmianie. Wyciąg pokazuje, jak dwulatkowi poprzez jego niemą interwencję w działania grupy udaje ię przekierować uwagę uczetników na robota. Podcza gdy dwójka młodzych dzieci pozotaje w interakcji wyłącznie z dorołymi, Greg wplata w ytuację robota; w ten poób ten otatni przeitacza ię z niedziałającego obiektu w aktora uczetniczącego w grze daj i weź. Ów akt tranformacji przedmiotu w podmiot jet nie metaforycznym proceem, lecz efektem, którego oiągnięcie wymaga fizycznego zaangażowania robota, a dokładniej jego ciała-w-interkacji (Alač 2009). Dzięki zaangażowaniu członków oberwowanej grupy robot przemawia, a jego ciało poruza ię. 90 Podcza nazywania rzeczy N przypiuje przezwiko GB. Gdy mówi do dzieci o GB, przełącza ię z określenia Javi w linijkach 1 i 2 na Tata RUBI w linijce 4. Ponownie w linijce 10 zaczyna wypowiedź od Ja, lecz zybko zmienia określenie na Tata RUBI. N dykurywnie przypiująe robotykowi rolę małżonka robota, a tym amym nadaje amemu robotowi ludzki charakter. 149

18 Jak upołecznić robota Gdy Greg pojawia ię w pomiezczeniu, robot kryty za plecami GB pozotaje niemal całkowicie zapomniany (linijka 5). Początkowo Greg przypatruje ię zachowaniu grupy (linijka 5), po czym patrzy na robota (linijka 6; zob. Ilutracja 4). W linijce 7 zmierza do nauczyciela, a w linijce 8, kładąc ręce na zabawce trzymanej przez nauczyciela, przejmuje inicjatywę. W linijce 9, gdy nauczyciel pyta go, czy chce zabawkę, Greg zdejmuje ręce nauczyciela z zabawki i zwraca wzrok w kierunku robota. Nauczyciel, przypuzczalnie interpretując zachowanie chłopca jako przejaw zaintereowania oobą GB, przekazuje pizzę GB (linijka 10). Jednak Greg, uiłując naprotować błędną interpretację nauczyciela, chwyta zabawkę i ponownie patrzy na robota. W linijce 11 wykonuje kolejny krok w tronę robota, jednocześnie ignorując prośbę nauczyciela, by powiedział GB Dziękuję (zob. Ilutracja 5). GB, który uważnie przygląda ię ruchom Grega, zmienia woje zachowanie, tarając ię kupić na tym amym co chłopiec. Podążając za pojrzeniem Grega, GB przeuwa górną część wojego ciała w lewą tronę, dotyka ręki robota i macha nią (linijka 12). Get ten tanowi przedłużenie podjętej przez Grega próby tworzenia punktu odnieienia dla wpółdzielonej uwagi; efektem getu jet zaprezentowanie niedziałającego robota jako potencjalnie czynnego uczetnika interakcji. Teraz Greg może wykonać działanie, które uznaje ię za pożądane w warunkach, gdy robot działa poprawnie : może wręczyć zabawkę robotowi (zob. Ilutracja 6). Gdy chłopiec to robi (linijka 13), GB mówi cienkim głoem Dziękuję! (linijka 14). Moglibyśmy zapytać: Kto mówi? Kto macha ręką? Czy agentem jet GB (który fizycznie poruza ręką robota i mówi cienkim głoem), Greg (którego uważne natawienie do robota i ruch w przetrzeni tanowią podtawę, na której GB realizuje woje działania), czy może robot? Proce hybrydyzacji ludzkiego ciała, platiku, zwojów kabli ma wój ciąg dalzy. W linijce 12 nauczyciel, pytawzy: Czy chcez dać to Mamie RUBI?, idzie w ślad GB i w linijce 14 mówi Dziękuję. Owo Dziękuję, przypiujące robotowi połeczny charakter, definiuje działania Grega jako zachowanie domagające ię wzajemności: dwulatek wręcza pizzę komuś, kto w zamian wyraża woją wdzięczność. Innymi łowy działanie nauczyciela publicznie uprawomocnia zachowanie Grega jako połecznie oczekiwaną procedurę angażującą dwóch aktorów w ytuacji, kiedy prawtwo jednego z nich jet rozprozone (ditributed) pomiędzy ludzkie ciała a przedmioty technologiczne. Powyżza ytuacja wypowiedziane łowa, wykonane czynności poób, w jaki uczetnicy biorą udział w działaniach ukazuje głęboko zakorzenione napięcie. Udział w jano określonym toku działań (gra daj i weź ) prowadzi do przypiania prawtwa pojedynczemu oobnikowi. Nauczyciel i GB trenują dzieci, by przygotować je do realizacji procedury, podcza której jeden oobnik przekazuje obiekt innemu, który w odpowiedzi dziękuje. Pomimo tego, że oryginalny plan gry zakłada, iż obaj oobnicy ą indywidualnymi, niezależ- 150

19 nymi aktorami, dalze wydarzania podważają ten porządek. Gety, wypowiedzi i działania uczetników interakcji definiują oobników jako coś, co jet utanawiane: efekty wielotronnych, uytuowanych dokonań 91. Przez pozotałą część potkania GB użycza wego ciała mazynie. Równocześnie Greg (podobnie jak dwoje pozotałych dzieci, Suan i Cindy) włącza ię do gry w umiezczanie zabawki w ręku robota. Dzięki wykonanej pracy interakcyjnej oraz koordynacji dzieci i dorołych niedziałający robot uczetniczy teraz jako aktor połeczny w hitorycznie kztałtowanej aktywności. Na amym początku eji nauczyciel i GB uznali, że ciało robota na nic ię nie zda. Organizując zatępczą, treningową zabawę w daj i weź, wykluczyli robota z interakcji poprzez pecyficzne manipulowanie wokół niego włanymi ciałami. Jednakże gdy dwuletni Greg wkroczył do pomiezczenia i pojrzał na wykluczonego, w milczący poób zainicjował rekonfigurację całej ytuacji poprzez przekierowanie uwagi na ciało robota. W efekcie ciału temu przywrócono życie i przyznano centralną rolę w trwającej ytuacji połecznej. Zauważmy, że Greg nie był jedynym aktorem, który intencjonalnie przebudował ytuację. Jego pounięcia formowały ię w toku włanych wyiłków zmierzających do zgrania ię z dorołymi. Dorośli dopaowali ię do działań chłopca, jednocześnie próbując ożywić jego zaintereowanie udziałem w grze językowej, w której robot był partnerem. Dla przykładu w linijce 18 nauczyciel zachęca Grega, by podzedł do robota. Gdy Greg robi krok w przód, nauczyciel delikatnie popycha chłopca w kierunku robota. Podobnie GB, wcielając ię w robota poprzez poruzanie jego głową i ręką, reaguje na ruchy chłopca, co zachęca Grega do wręczenia pizzy robotowi (co z kolei jet oczekiwanym zachowaniem w ramach gry daj i weź ). Proce ożywiania robota jet zatem lokalnym aktem wpół-kontrukcji, w ramach którego dokonuje ię animacja mazyny poprzez erię kontyngentnych, koordynowanych ruchów. Wyciąg prezentuje, w jaki poób kwetia niefunkcjonowania robota zotaje rozwiązana w trybie rozprozonego proceu (Hutchin 1996), podcza którego ciało robota ani nie funkcjonuje jako konekwencja jego wewnętrznych mechanizmów, ani też nie jet ono w żaden poób predeterminowane przez robotyków. To raczej dzięki inicjatywie jednego z dzieci oraz zaangażowaniu całej grupy w lokalne interakcje wyłania ię ciało-w-interakcji. Czy biorąc pod uwagę powyżzy tan rzeczy możemy twierdzić, że robot był pozbawiony połecznego potencjału (jak założyli oboje dorośli na początku rekontruowanej ekwencji interakcji) oraz że przytoczony przykład pokazuje nieitotność owego potencjału? Odpowiedź twierdząca na powyżze pytanie zakładałaby, że potencjał połeczny itnieje niezależnie od konkretnego 91 Omówienie koncepcji robota jako bytu realizowanego poprzez wielotronne interakcje zawiera także praca: Alač

20 Jak upołecznić robota kontektu interakcyjnego oraz go poprzedza. Wręcz przeciwnie, wydarzenia zarejetrowane w przedzkolu ugerują, iż nabywanie przez robota prawtwa połecznego zakorzenione jet w pecyfice przedzkolnej rutyny interakcyjnej. W ytuacji, gdy GB poruza ramieniem i głową robota, by otrzymać zabawkę od Grega (delikatnie popychanego do przodu przez nauczyciela, który podnieionym głoem mówi Dziękuję ), dziecko nie tylko wchodzi w interakcję z obojgiem dorołych, ale także z robotem. Zatem robot funkcjonuje tutaj jako interlokutor oadzony w kontekście hitorycznie ukztałtowanej dynamiki interakcyjnej, której am jet częścią. Rola ciała w robotyce połecznej i (zwodnicze) porównanie z marionetką Sytuacja, kiedy robotycy dołownie animują ciało robota, może przywodzić na myśl teatr marionetek 92. Nie powinniśmy jednak wynuwać wnioków, że z perpektywy nazej analizy nie ma znaczenia, czy nazym innym jet robot, czy nie. Po pierwze, analizując interakcje z robotem, należy pamiętać, że ą one w itotny poób kztałtowane przez wcześniejze potkania uczetników z daną mazyną oraz przez zdolność robota do wykonywania określonych, koordynowanych ruchów, która to zdolność uzależniona jet od jego architektury obliczeniowej. Po drugie należy wziąć pod uwagę konceptualizacje danego robota, którymi poługują ię uczetnicy interakcji, a które tworzą na podtawie wcześniejzych z nim potkań; konceptualizacje te byłyby różne dla robota i dla lalki teatralnej. Gdy na amym początku Greg wręcza zabawkę robotowi, jego działanie jet tylko kolejnym epizodem w całej erii wcześniejzych potkań z RUBI i zepołem robotyków. Wierzymy, że kontrukcja robota jego fizyczne ciało oraz architektura obliczeniowa, która umożliwia mu dynamiczne reagowanie na ytuacje wyróżnia ten obiekt technologiczny jako woity rodzaj aktora. Sherry Turkle (2011) dokładnie relacjonuje woją pontaniczną reakcję na robota o nazwie Cog projektu Rodneya Brooka, który dzięki woim pecyficznym możliwościom podążał za nią, gdy wraz z innym gościem przechodziła przez laboratorium Brooka: W pewnym momencie odniołam wrażenie, że naze pojrzenia ię krzyżowały, i poczułam atyfakcję. Dotrzegł mnie, właśnie mnie pośród wzytkich gości. Byłam zakoczona nie tyle możliwościami Coga, 92 W oryginale autorzy poługują ię określeniem puppet, co najczęściej tłumaczy ię jako marionetka. Jednakże w tekście termin puppet odnoi ię zeroko rozumianych lalek teatralnych. W języku polkim lalki teatralne to kategoria zbiorcza, pod którą podpadają między innymi marionetki, pacynki, kukiełki, lalki wykorzytywane w teatrze cieni czy w teatrze typu jawajkiego; wzytkie one różnią ię kontrukcją i poobem obługi. Ze względów tylitycznych toujemy zamiennie terminy lalka teatralna oraz marionetka ; jet to uzaadnione w kontekście tektu ze względu na takie idiomatyczne zwroty w języku polkim jak być czyjąś marionetką czy pociągać za znurki (przyp. tłum.). 152

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

"PRACA NAD SAMYM SOBĄ"

PRACA NAD SAMYM SOBĄ ARNOLD MINDELL "PRACA NAD SAMYM SOBĄ" PODZIĘKOWANIA Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować Barbarze Croci za pomoc, której udzielała mi w każdy możliwy sposób w trakcie eksperymentalnej fazy mojej

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Handlarze cukru na celowniku

Handlarze cukru na celowniku Handlarze cukru na celowniku projekt teatralny Materiały do szkolnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych Thomas Meiseberg (we współpracy z Christiną Skowronek) A k t i o n s t h e a t e r Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Trajektorie życiowe MISARN

Trajektorie życiowe MISARN Anna Olech Trajektorie życiowe MISARN RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PROJEKCIE "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH MISARN" FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH IW EQUAL Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów...

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów... Spis treści Przedsłowie autorstwa Ivara Jacobsona...9 Przedsłowie autorstwa Johna Vlissidesa...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Pojęcia używane w projektowaniu...17 Maszyneria obiektowa...17 Role... 19 Stereotypy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza

O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Cz.II Prognoza 1 O umiejętnościach matematycznych uczniów Cz.II Prognoza Autorzy: Mirosław Dąbrowski Anna Dereń Anna Pregler Małgorzata Sieńczewska Małgorzata Żytko Redakcja naukowa Cz.II dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany Zapowiedzi katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne ograniczenia

Psychologiczne ograniczenia Psychologiczne ograniczenia Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Psychologiczne ograniczenia Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tatiana Klonowicz Redakcja i korekta: mgr Anna Żukowska Łamanie: F.W.-P. Prezes

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

05. Weronika DOBROWOLSKA DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW

05. Weronika DOBROWOLSKA DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW Weronika DOBROWOLSKA 05. DOKUMENTACJA INTERAKTYWNYCH ASPEKTÓW DZIEŁ SZTUKI MEDIÓW Rozważenie problemu dokumentacji dzieł wykorzystujących media elektroniczne może stanowić okazję do przyjrzenia się na

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Tom II, Numer 1 Listopad 2006. Dominika Byczkowska Uniwersytet Łódzki, Polska

Tom II, Numer 1 Listopad 2006. Dominika Byczkowska Uniwersytet Łódzki, Polska QSR Edycja Polska Przegląd Socjologii Jakościowej Tom II, Numer 1 Listopad 2006 Dominika Byczkowska Uniwersytet Łódzki, Polska Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Treść zeszytu 1 3 (2565 2567)

Treść zeszytu 1 3 (2565 2567) TYDZIEŃ MÓZGU Z POLSKIMI PRZYRODNIKAMI OD 3 KWIETNIA 1882 Zalecany do bibliotek nauczycielskich i licealnych od r. 1947 (pismo Ministra Oświaty nr IV/Oc-2734/47) Treść zeszytu 1 3 (2565 2567) Program konferencji

Bardziej szczegółowo