PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium"

Transkrypt

1 stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI T.J.: WODNA KANALIZACYJNA SANITARNA, KANALIZACYJNA DESZCZOWA, C.O. I CHŁODZENIA ZA POMOCĄ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA, WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO- WYWIEWNA, ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA POPRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD Z UL. GEN. F. KLEEBERGA (DZ. NR EWID. 4) adres NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 PRZY UL. GEN. F. KLEEBERGA W ADAMOWIE inwestor branża GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 2-42 ADAMÓW 5. KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inż. Karol Kaczmarek MAP/0027/POOK/07 SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Rafał Grzywacz MAP/008/POOK/06 WSPÓŁPRACA mgr inż. Jakub Cabaj mgr inż. Grzegorz Leśkiewicz KRAKÓW, MARZEC 20 A.

2 SPIS TREŚCI A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE B. CZĘŚĆ OPISOWA. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA 4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI 6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 7. UWAGI KOŃCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE 8. WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY LATO-ZIMA NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU 9. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ZABUDOWĘ SĄSIEDNIĄ 0. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO. LEJ DEPRESYJNY. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ 2. PODSTAWA OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH. WARUNKI EKSPLOATACJI 4. UWAGI DO OPRACOWANIA C. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA a. Zestawienie obciążeń b. Więźba budynku c. Strop II kondygnacji d. Strop żelbetowy nad parterem e. Belki żelbetowe f. Słupy żelbetowe g. Schody żelbetowe h. Ściany żelbetowe i. Fundamenty D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA K-0 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych fundamentów skala :00/50 K-02 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych parteru skala :00/50 K-0 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych II kondygnacji skala :00/50 K-04 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych kondygnacji technicznej skala :00/50 A.2

3 A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE Kraków, marzec 20 OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 Ustawy z dn Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 nr 56 poz. 8 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany (branży konstrukcyjnej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI T.J.: WODNA KANALIZACYJNA SANITARNA, KANALIZACYJNA DESZCZOWA, C.O. I CHŁODZENIA ZA POMOCĄ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA, WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA POPRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD Z UL. GEN. F. KLEEBERGA (DZ. NR EWID. 4) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... projektant.. sprawdzający A.

4 A.4

5 A.5

6 A.6

7 A.7

8 B. CZĘŚĆ OPISOWA. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej budowy budynku gminnej biblioteki w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, Nr Dz. PODGIK 784/202 wraz z instalacjami wewnętrznymi. Opracowanie ma na celu określenie ogólnych zasad i warunków konstrukcyjno materiałowych dla realizacji zamierzenia będącego przedmiotem niniejszego projektu zgodnie z wytycznymi Inwestora, założeniami projektu architektury oraz obowiązującymi przepisami i normami. Zakres jego obejmuje określenie, na podstawie zestawienia obciążeń oraz ich kombinacji, wymiarów elementów budynku pełniących rolę konstrukcyjną, a także przedstawienie schematów statycznych ich pracy. Wykonanie niezbędnych obliczeń statyczno wytrzymałościowych ma na celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań i określenia wymiarów oraz zbrojenia głównego (dla podstawowych elementów żelbetowych). W części opisowej zawarto ogólne uwagi dotyczące warunków hydrogeologicznych, warunków posadowienia obiektu oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjno materiałowych. W części końcowej projektu zamieszczono podstawowe wyniki obliczeń numerycznych celem możliwości dokonania ewentualnej weryfikacji oraz korekty przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Część rysunkowa tworząca całość wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera schematy rozmieszczenia poszczególnych pozycji obliczeniowych dla elementów konstrukcyjnych. Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branży architektonicznej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi: 2.. zlecenie na wykonanie projektu budowlanego branży konstrukcyjnej budowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, nr dz. PODGIK 784/ Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, nr dz. PODGIK 784/202 wraz z instalacjami wewnętrznymi t.j.: wodna kanalizacyjna sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, C.O. i chłodzenia za pomocą powietrznej pompy ciepła, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, elektryczna i odgromowa poprzez istniejący zjazd z ul. gen. F. Kleeberga (dz. nr ewid. 4) sporządzony przez mgr inż. arch. Patrycję Szumilas; 2.. wytyczne materiałowe przekazane przez projektanta branży architektonicznej; 2.4. Opinia geotechniczna ustalająca przydatność gruntów do posadowienia budynku biblioteki na działce 46/ przy ul. gen. Fr. Kleeberga w Adamowie sporządzona przez uprawnionego geologa mgr inż. Tadeusza Siluka 2.5. obowiązujące normy obciążeniowe budowli oraz normy do projektowania i wymiarowania konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych, betonowych i żelbetowych, normy określające warunki posadowienia bezpośredniego budowli, 2.6. wymagany zakres opracowania projektu budowlanego regulowany przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego [2.8.4], 2.7. literatura przedmiotu, tablice projektowe oraz zasady sztuki budowlanej, 2.8. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, w szczególności: Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane. Tekst ujednolicony z dnia lipca 202, Dz. U. z 200 nr 24 poz. 62, B.8

9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U. z dn. 27 kwietnia 202 r. Poz. 46, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 27 kwietnia 202 r. Poz TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA Badania geotechniczne wykazały, że pod warstwą nasypów niebudowlanych o grubości 0,9-,m zalegają grunty rodzime, podzielone na trzy warstwy geotechniczne różniące się między sobą rodzajem, stanem i genezą: warstwa geotechniczna I nasyp niebudowlany warstwa geotechniczna II piasek drobny w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia I D =0,57 pyły. Zalegają w stropowych warstwach podłoża poniżej warstwy nasypów niebudowlanych w postaci ciągłej warstwy o miąższości,4-,0m; warstwa geotechniczna III gliny konsystencji plastycznej o stopniu plastyczności I L =0, Warstwa nawiercona we wrzystkich otworach poza nr2 bezpośrednio pod warstwą II na głębokości 2,5-,5m ppt i do głębokości wierceń nie została przewiercona. Według informacji zamieszczonych w opinii geotechnicznej [2.4], w trakcie prowadzenia badań stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym na głębokości 56,58 ± 0,02m n.p.m.w. Zwierciadło to w skali roku może wykazywać wahania głównie w dół wynoszące do,5m w górę i w dół od stanu podanego. W wyniku przeprowadzonej analizy wyników badań geotechnicznych, sporządzonych dla potrzeb niniejszego projektu profili geologiczno-inżynierskich oraz przekrojów geotechnicznych wykonanych wierceń można stwierdzić, że na terenie inwestycji w planowanym poziomie posadowienia panują proste warunki gruntowe uwarstwienie jest dość regularne, w poziomie posadowienia występują grunty o dobrej nośności a poziom wody gruntowej stwierdzono poniżej rzędnej planowanego posadowienia obiektu. Nie stwierdzono ponadto innych, niekorzystnych zjawisk geologicznych, takich jak zjawiska krasowe, leje depresyjne, nieciągłe deformacje terenu czy szkody górnicze. Na tej podstawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowany budynek zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej ( 4.. [2.8.]). Na tej podstawie ustalono i wykonano zakres wykonania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (wg 6.. [2.8.]). Poziom ±0.00 przyjęto w poziomie wykończonej posadzki parteru na rzędnej 57,95m npm. (rzędne wg projektu architektury), natomiast poziom posadowienia fundamentów przyjęto powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej na głębokości -,0m, tj. na rzędnej 56,65m npm. Lokalnie, w miejscu podszybia windowego poziom posadowienia obniżony o0cm, dostosowany do wytycznych dostawcy wind. W oparciu o dostępne badania geotechniczne sporządzone na terenie inwestycji przyjęto, że posadowienie nastąpi w warstwie geotechnicznej II, tj. piasków drobnych w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia I D = 0,57. Jeśli w dnie wykopu zalegają grunty o słabszych parametrach niż założono w projekcie, rozluźnione wskutek prowadzonych robót lub oddziaływań środowiskowych, należy je usunąć aż do spągu i zastąpić podsypką żwirowopiaskową zagęszczoną do wskaźnika I S 98 lub chudym betonem. B.9

10 Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym grunt pod fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geotechnika lokalnie innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, należy skontaktować się z autorem opracowania w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac. 4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY Beton podkładowy: C8/0 (B0) Beton konstrukcyjny (fundament pod windę): C25/0 W6 (B0 W6) Beton konstrukcyjny (fundamenty, słupy, stropy, wieńce i nadproża): C25/0 (B0) Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BSt500) Drewno konstrukcyjne stropodachu: C27 Murowane ściany nośne: bloczki silikatowe kl. 5MPa Murowane ściany nienośne: bloczki silikatowe kl. 0MPa Pozostałe ściany działowe: system suchej zabudowy Wszystkie ściany murowane nienośne należy murować po uprzednim wykonaniu i rozszalowaniu całej konstrukcji żelbetowej z zastosowaniem przekładek kompensujących obciążenia od nadległych elementów konstrukcji nośnej. Stosować pustaki zaliczone do I kategorii produkcji elementów murowych oraz kategorię A wykonania robót. 5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy przeprowadzić szereg prac przygotowawczych na terenie działki. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po przejęciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie lub uszczelnienie ogrodzenia oraz zamontowanie tymczasowych budynków socjalno-biurowych. Następnie można przystąpić do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowę z zieleni oraz wyznaczenie dróg komunikacyjnych i miejsc składowania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót. Po wykonaniu tych prac zaleca się dokładne zapoznanie z dostępną dokumentacją geotechniczną w celu prawidłowej oceny potencjalnych trudności przy prowadzeniu robót ziemnych. W razie wątpliwości zaleca się już na tym etapie wykonanie weryfikacji parametrów podłoża gruntowego bądź to metodami wgłębnymi (sondowanie) bądź to metodami odkrywkowymi (z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej zabudowy). Ma ona na celu aktualizację warunków hydrogeologicznych występujących w terenie. Prace te należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Dopuszcza się, aby czynności te wykonane zostały po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty, należy je wówczas połączyć z odbiorem podłoża. Po weryfikacji parametrów podłoża należy rozważyć i zaplanować sposób wykonania wykopu. Z uwagi na stosunkowo płytkie fundamenty oraz grubą warstwę nasypu niebudowlanego jak również brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie sugeruje się wykonanie wykopów jako szerokoprzestrzenne. Jeśli w trakcie budowy występować będzie wysoki stan wód i w związku z tym posadowienie wypadnie nieznacznie poniżej poziomu wody gruntowej, ściany wykopu należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi z grodzic stalowych typu Larssen. W takim przypadku, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy grodzice należy pogrążać metodami statycznymi (wciskanie), nie przenoszącymi drgań na podłoże gruntowe. Zabrania się obniżania lustra wody gruntowej i tworzenia leja depresyjnego. B.0

11 Ostateczny wariant zabezpieczenia wykopu należy dobrać do istniejących obciążeń w ramach projektu zabezpieczenia wykopu. Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-90/B-0200, jako tymczasowy element zabezpieczający wykop, szczegółowy projekt takiej konstrukcji, winien być opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia Projektantowi obiektu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Po wykonaniu konstrukcji zabezpieczającej wykop można przystąpić do usuwania gruntu z terenu działki aż do poziomu planowanego posadowienia obiektu. Jeśli w dnie wykopu zalegają grunty o słabszych parametrach niż założono w projekcie lub rozluźnione wskutek prowadzonych robót czy też oddziaływań środowiskowych (odprężenie gruntu, wymarzanie), należy je usunąć aż do spągu i zastąpić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną do wskaźnika I S 98 lub chudym betonem. Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 6. Układ konstrukcyjny, ogólna charakterystyka konstrukcji obiektu Projektowany budynek to kondygnacyjny obiekt o przeznaczeniu na budynek biblioteki wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-socjalnym. Ma on w rzucie kształt zbliżony do prostokątu o maksymalnych wymiarach w rzucie parteru około,96x20,55. Maksymalna wysokość budynku wynosi,52m budynek niski. Budynek został zaprojektowany w technologii mieszanej murowo-żelbetowej. Pionowy układ konstrukcyjny głównie murowany z dosztywnieniami ze słupów żelbetowych oraz dwoma ścianami żelbetowymi i żelbetowym szybem windowym. Poziomy układ nośny w postaci płyt żelbetowych monolitycznych lokalnie dosztywnionych belkami żelbetowymi. Budynek przykryty konstrukcją drewnianą składającą się z belek drewnianych z dystansującymi kontrłatami i łatami, ocieplonej oraz zabezpieczonej przeciwpożarowo o kącie nachylenia połaci 5 o (dach dwupołaciowy). Rozstaw belek (krokwi) nie przekraczający 8,5cm. Pionowy ciąg komunikacyjny stanowi winda oraz umieszczona w centralnej części budynku klatka schodowa. Lokalizacja pionów zgodnie z załączonymi rysunkami zestawczymi. Poziom zera budowlanego przyjęto na poziomie wykończonej posadzki parteru obiektu tj. na rzędnej równej 57,95m npm. Posadowienie bezpośrednie na systemie ław i stóp na gruncie rodzimym i warstwie 0cm chudego betonu. 6.2 Fundamenty W wyniku analizy dokumentacji geotechnicznej [2.4], po zapoznaniu się z warunkami hydrogeologicznymi zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na systemie ław i stóp fundamentowych grubości 40cm z betonu zwykłego klasy C25/0 (beton podszybia dodatkowo wodoszczelny klasy W6 (C25/0 W6) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu (klasy C8/0) grubości co najmniej 0cm. Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na głębokości -,0m, tj. na rzędnej 56,65m npm. Lokalnie, w miejscu podszybia windowego poziom posadowienia obniżony, dostosowany do wytycznych dostawcy wind. W przypadku występujących w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych należy je wymienić zgodnie z zaleceniami opisanymi w innej części opracowania. Przyjęto założenie, że płyta fundamenty nie podlegają wahaniom temperatury. Wymiary, schemat i rozmieszczenie pozycji wg załączonego rysunku zestawczego pozycji konstrukcyjnych, Wymagane powierzchnie zbrojenia patrz wyniki obliczeń statycznowytrzymałościowych. Wymagane minimalne grubości otulin zbrojenia, przyjętą klasę ekspozycji B.

12 oraz ogólne warunki wykonywania robót fundamentowych i betonowych wg informacji zamieszczonych w pkt 7. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej nie może przekraczać 6mm. W fundamentach należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Przy wylewaniu fundamentów i posadzek należy przewidzieć elementy instalacji podziemnych i podposadzkowych zaleca się układać je wcześniej. W związku z powyższym należy liczyć się z koniecznością wykonywania bruzd i wgłębień w fundamentach na odgięcie i przeprowadzenie rur instalacyjnych. Przed wykonaniem fundamentów kierownik budowy lub uprawniony geotechnik winien przeprowadzić odbiór warunków gruntowo-wodnych, potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Jeśli zostaną stwierdzone inne, mniej korzystne od założonych należy powiadomić projektanta w celu adaptacji fundamentów. Dodatkowe wytyczne oraz warunki wykonywania robót fundamentowych i betonowych zamieszczono w rozdziale 7 niniejszego opracowania. 6. Ściany żelbetowe 6... Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne części nadziemnej stanowią element uzupełniający wewnętrzny układ nośny obiektu. Ściany te zaprojektowano jako żelbetowe grubości 6cm oraz 25cm, wykonane z betonu klasy C25/0, krzyżowo zbrojone prętami ze stali AIIIN (BSt500). Sposób zbrojenia przedstawiono w części obliczeniowej. Lokalne dozbrojenia w miejscu występowania koncentracji sił Ściany szybu windowego Ściany żelbetowe szybu windowego grubości 5cm z betonu klasy C25/0. Płyta żelbetowa podszybia grubości 40cm, strop nad windą grubości 20cm jest fragmentem stropu kondygnacji technologicznej. Sposób zbrojenia zgodnie z częścią obliczeniową opisu. W podszybiu stosować beton wodoszczelny (klasa wodoszczelności minimum W6). Naroża otworów drzwiowych zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #0 co 5cm układanymi po obu stronach ściany pod kątem 45 do krawędzi otworu Uwagi uzupełniające dotyczące zbrojenia ścian Wszelkie ewentualne krawędzie otworów drzwiowych oraz okiennych dozbroić obustronnie wkładkami z prętów #2 co 5cm (dla zbrojenia podstawowego prętami #0) układanymi po obu stronach ściany. Naroża tych otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #0 co 6cm układanymi po obu stronach ściany pod kątem 45 do krawędzi otworu. Krawędzie swobodne wzdłuż otworów na przejścia instalacyjne należy dozbroić obustronnie prętami #2mm co 5cm w ilości dostosowanej do wymiarów otworów wg zasady, że ich ilość wzdłuż każdej krawędzi nie może być mniejsza niż połowa liczby prętów rozciętych otworem. Naroża tych otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #8 co 5cm układanymi w każdym narożu pod kątem 45 do krawędzi otworu. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. 6.4 Ściany murowane, nadproża żelbetowe Ściany nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne powyżej zera budowlanego wykonać z pustaków silikatowych klasy 5MPa o grubości muru jak na rysunkach zestawczych na zaprawie klasy 5MPa. Stosować zaprawę zwykłą cementowo-wapienną. Stosować pustaki zaliczone do I kategorii produkcji elementów murowych oraz kategorię A wykonania robót. Przy założeniu znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementów murowych fb = 5MPa i wytrzymałości B.2

13 na ściskanie zaprawy fm = 5MPa wytrzymałość charakterystyczna muru wynosi fk =,9MPa. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa muru γm =,7. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie oraz analizę nośności mb muru z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych przeprowadzono w części obliczeniowej niniejszego projektu. Ogólne wytyczne dotyczące warunków wykonania ścian wg punktu 7 lit. e. Wszystkie ściany nośne w poziomie stropu należy przewiązać wieńcem żelbetowym. Wieniec wykonywać o szerokości i wysokości zgodnej z rysunkami zestawczymi. Wszystkie wieńce wykonywać jako monolityczne z betonu C25/0 zbrojonym podłużnie prętami 2x2#2 (po dwa dołem i górą) ze stali A-IIIN oraz strzemionami 6 w rozstawie co 25cm ze stali A-I (lub A-IIIN), przy czym w miejscach zakładów prętów zbrojenia podłużnego rozstaw strzemion zmniejszyć dwukrotnie. Nadproża nad otworami w ścianach murowanych o szerokości w świetle przekraczającej 00cm należy wykonywać jako żelbetowe monolityczne obustronnie przedłużone poza światło otworu o 20-0cm, zależnie od rozpiętości i obciążenia nadproża. Zbrojenie górne zagiąć na końcach i przeciągnąć do dołu belek. Nadproża nad otworami o szerokości w świetle nie przekraczającej 00cm dopuszcza się wykonywać jako murowane zbrojone prętami Ø8 lub w typowych kształtkach L lub U. Nad wewnętrznymi ścianami murowanymi nie będącymi elementami nośnymi należy wykonać wkładkę dylatacyjną grubości 2cm pomiędzy ścianą a belkami stropowymi oraz stropem. Wkładka winna zabezpieczyć przed przejmowaniem przez ścianę obciążeń i zmiany układu statycznego. Wykonać należy ją ze styropianu miękkiego np. FS0 lub miękkiej wełny mineralnej. Nie zastosowanie się do niniejszego zalecenia może doprowadzić do zarysowania ścian działowych wywołanego obciążeniem pionowym przejętym ze stropu. Sposób zbrojenia podano w części obliczeniowej. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. Wszelkie przejścia instalacyjne w belkach, które nie zostały przewidziane na rysunkach powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji i projektantem instalacji. 6.5 Stropy żelbetowe W obiekcie zaprojektowano 2 stropy żelbetowe monolityczne o grubości 20cm (nad IIkondygnacją) i 24cm (nad parterem) z klasy C25/0, zbrojone krzyżowo prętami ze stali A-IIIN. Szczegółowa geometria płyt wg odpowiednich rysunków zestawczych pozycji konstrukcyjnych, wymagane zbrojenie płyt wg informacji zamieszczonych w części obliczeniowej opracowania. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. Podczas zbrojenia płyty krzyżowo zbrojonej należy pamiętać o zbrojeniu dolnym naroży w ilości odpowiadającej co najmniej 50% zbrojenia przęsłowego w płycie. Ponadto krawędzie swobodne wzdłuż ewentualnych otworów na instalacje i kominy należy dozbroić górą i dołem prętami w ilości odpowiadającej liczbie prętów rozciętych otworem. Naroża otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #8 co 5cm układanymi w każdym narożu pod kątem 45 do krawędzi otworu. W płytach umieścić łączniki (startery) do zbrojenia. Kształtując pręty zbrojenia dolnego należy pamiętać o warunku, że co najmniej pręty/mb winny być doprowadzone do podpory nie odgięte i oparte na niej na wymaganą długość. 6.6 Belki i słupy żelbetowe Układ konstrukcyjny na poziomie poszczególnych pięter został wzmocniony poprzez układ słupów i belek żelbetowych. Zbrojenie poszczególnych pozycji podano w części obliczeniowej. Wymiary oraz lokalizację na rysunkach zestawczych pozycji konstrukcyjnych. Otulenie zbrojenia wg wytycznych zamieszczonych w pkt. 7 lit. d. Zagęszczony rozstaw strzemion w słupach stosować w dolnej części trzonu słupa, w strefie zakładów prętów pionowych oraz w głowicy w rejonie przerwy B.

14 roboczej. Zagęszczony rozstaw strzemion w belkach stosować w strefie przypodporowej, tj. na odcinkach od podpór do około /6 rozpiętości przęsła w świetle. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej słupów i belek 6mm. 6.7 Pionowe ciągi komunikacyjne Pionowy ciąg komunikacyjny stanowi winda oraz zlokalizowana centralnie klatka schodowa. Szyb windowy znajduje się pomiędzy osiami 4-5 przy wykuszu w osi B klatka schodowa zlokalizowana między osiami 2-. Biegi i spoczniki schodów grubości 4cm (biegi) oraz 8,5cm (spoczniki). Biegi oraz spoczniki miedzypiętrowe wspornikowe oparte na ścianie żelbetowej grubosci 25cm w osi. Zarówno windę jak i schody wykonywać z betonu klasy B25/0 (B0) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500). Szyby windowe połączone z płytami stropowymi monolitycznie. Zbrojenie ścian oraz biegów i spoczników podano w części obliczeniowej opracowania. 6.8 Przekrycie budynku Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci dwupołaciowej więźby z belek drewnianych (krokwi) w rozstawie co 8,5cm. Oparcie belek na ścianach zewnętrznych w osiach i 5 oraz na ścianie (lokalnie belce) w osi 2. Na krokwiach układane konrłaty i łaty w dystansujące w rozstawie co 60cm na których układane jest deskowanie. Dach o nachyleniu połaci 5 przekryty blachą płaską tytanowo-cynkową. 7. UWAGI KOŃCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE 7. Uwagi ogólne Wykonawca winien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Na tym etapie należy ponadto opracować (na podstawie niniejszego projektu oraz architektury) projekt technologii i organizacji robót budowlano-montażowych i zgodnie z nim prowadzić roboty budowlane. Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Wszelkie uwagi przedstawiać Projektantowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym czas na zajęcie stanowiska i ewentualne przygotowanie rewizji. Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod kontrolą kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane, należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Materiały stykające się z żywnością muszą posiadać atest PZH. Przed końcowym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i specjalistycznych. Rozformowanie elementów żelbetowych można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 2/ wytrzymałości gwarantowanej. B.4

15 7.2 Ogólne uwagi dotyczące BHP podczas robot budowlanych Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi, Przepisami BHP i Sztuką Budowlaną. Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie przepisów obowiązujących na budowie. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 40). Obowiązujące warunki ogólne BHP powinny być w razie potrzeby uzupełnione przez kierownictwo budowy dodatkowymi wymaganiami wynikającymi ze specyfiki i warunków miejscowych prowadzenia robót. W zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonawca robót montażowych na terenie budowy ma obowiązek stosowania się do aktów normatywnych. W szczególności prace spawalnicze należy uzgadniać z miejscowym oddziałem Straży Pożarnej i wykonać niezbędne zabezpieczenia prac montażowych. Wszelki prace spawalnicze winni wykonywać wykwalifikowani spawacze. 7. Roboty ziemne i fundamentowe W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przestrzegać następujących zasad: roboty ziemne wykonywać w porze suchej, w temperaturach dodatnich nie dopuszczając do nadmiernego zawilgocenia (szczególnie zalania wodą opadową) i przemarznięcia wykopu, w przypadku wystąpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, należy wykonać tymczasowe odwodnienie liniowe lub punktowe a naruszone warstwy gruntu zastąpić chudym betonem, ostatnie 0cm grubości wykopu wybrać lekkim sprzętem bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy; w żadnym przypadku nie wolno posadowić na warstwie gruntu naruszonego, odsłonięte podłoże gruntowe należy przykryć warstwą chudego betonu o grubości co najmniej 0cm, co stanowi jednocześnie podbeton pod fundamenty, naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami, w szczególności wokół rur instalacyjnych, należy usunąć i wypełnić chudym betonem, podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopuścić do tego, aby w naruszonym wokół rury gruncie mogła migrować pod budynek woda gruntowa, w przypadku występowania w dnie wykopu soczewek gruntów nienośnych (np. kurzawki, torfu, itp.) albo rozluźnionych wskutek oddziaływań środowiskowych lub prowadzonych robót należy je usunąć aż do spągu (lub warstwy piasków o parametrach zgodnych z przyjętymi założeniami) i zastąpić chudym betonem lub zagęszczoną pospółką, żwirem, a bezpośrednio pod chudym betonem piaskiem grubym i średnim; zagęszczanie podbudowy należy prowadzić warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, dbając o uzyskanie na każdej warstwie wskaźnika zagęszczenia I s nie mniejszego niż 0,98 przy współczynniku zagęszczenia W s < 2, w bliskim sąsiedztwie wykonanych już elementów konstrukcji oraz istniejącej zabudowy warstwy podbudowy należy zagęszczać metodami statycznymi (np. walcami statycznymi), w przypadku konieczności wymiany warstwy gruntu poniżej poziomu wody gruntowej (dopuszcza się tylko lokalnie w podszybiu i ewentualnych przegłębieniach technologicznych) do zasypu użyć kruszywa grubego (kliniec, tłuczeń) z pospółką zagęszczanie kruszywa drobnego na styku z wodą gruntową może być szczególnie uciążliwe, a przy intensywnym dopływie wody nawet niemożliwe do przeprowadzenia. Zabrania się odpompowywania wody z wykopu z uwagi na ryzyko wystąpienia leja depresyjnego, B.5

16 roboty ziemne i fundamentowe wykonywać pod ścisłym nadzorem geotechnicznym - dno wykopów powinno zostać odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez geotechnika wykonującego badania gruntowe, w trakcie robót fundamentowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację zawierającą rysunki architektury, instalacje odgromową oraz instalacje c.o., wod-kan. i inne, stanowiące integralną całość projektową. 7.4 Elementy betonowe i żelbetowe Podczas betonowania należy zagęszczać beton a następnie pielęgnować go w okresie wiązania betonu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Do zbrojenia stosować stal bez powłoki z tlenku żelaza, zmniejszającej przyczepność stali do betonu (dopuszcza się tylko niewielkie spatynowanie powierzchni stali). W trakcie prowadzenia robót betonowych należy przestrzegać następujących zasad: w celu uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu, stosowany beton winien spełniać warunki normowe dotyczące składu, próbek, właściwości oraz użytego cementu. Zaleca się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez Wykonawcę w celu kontroli jego wytrzymałości, zastosowanie domieszek do betonu uzależnione jest od wykonawcy, są wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panującej temperatury, tempa prac budowlanych, po ułożeniu beton pielęgnować np. przez przykrycie folią i zraszanie wodą. W przypadku bardzo wysokich lub niskich temperatur powierzchnie betonu osłaniać np. matami słomianymi. Okres pielęgnacji zależy od panujących temperatur, lecz nie powinien być krótszy niż 7 dni. Ściany fundamentowe powinny pozostać w szalunkach przynajmniej przez trzy dni. Wcześniejsze rozszalowanie może spowodować powstanie rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać okresów od momentu zabetonowania danego elementu do czasu jego rozszalowania i obciążenia, gdyż: wczesne demontowanie szalunków ścian fundamentowych powoduje ich szybkie wysychanie, co bardzo często prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych rys skurczowych; rysy te mogą obejmować całą wysokość elementu lub występować tylko w jej dolnej części, demontowanie szalunków po upływie kilku dni i zastępowanie ich pojedynczymi punktowymi podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i może powodować nadmierne wytężenie jeszcze nie w pełni związanego betonu a w efekcie mikrouszkodzenia jego wewnętrznej struktury; może to prowadzić do powstawania nadmiernych ugięć. Zjawisko to potęgowane jest bardzo wysokim współczynnikiem pełzania charakteryzującym młody beton, niedopuszczalne jest dociążanie elementów konstrukcyjnych betonowych przed upływem 28 dni od momentu zabetonowania. Odkształcenia elementów konstrukcyjnych ze względu na młody wiek betonu i mikrouszkodzenia jego struktury mogą być większe niż wynika to z obliczeń, prowadzenie robót wykończeniowych bezpośrednio po zakończeniu realizacji stanu surowego lub jeszcze w trakcie wznoszenia obiektu prowadzi zazwyczaj do powstawania uszkodzeń elementów wykończeniowych; w pierwszym okresie życia konstrukcji dochodzi do powstawania znacznych wartości odkształceń poszczególnych elementów budowli związanych z: narastaniem obciążeń pionowych w trakcie wznoszenia budynku, zachodzeniem procesów reologicznych, odparowywaniem oraz wiązaniem wilgoci zawartej w elementach żelbetowych, B.6

17 tzw. dopasowywaniem się elementów konstrukcji do przykładanych do nich obciążeń; Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych (o ile w części obliczeniowej nie zaznaczono inaczej dla poszczególnych pozycji konstrukcyjnych) ze względów antykorozyjnych (klasa ekspozycji XC4 fundamenty i XC pozostałe) oraz przeciwpożarowych (klasa odporności pożarowej budynku C ): fundamenty, podszybie windy: 5,0cm, słupy zewnętrzne: 2,5cm (główne) i 2,0cm (strzemiona), słupy wewnętrzne:,0cm (główne) i 2,5cm (strzemiona), ściany żelbetowe: 2,0cm, belki żelbetowe: 2,5cm (główne) i 2,0cm (strzemiona), płyty stropowe, schody: 2,0cm. 7.5 Roboty murowe W celu uniknięcia miażdżenia elementów ściennych nie dopuszcza się wykonywania filarków murowanych o mniejszej powierzchni przekroju ściskanego niż 0,09m 2. Należy również unikać wykonywania filarów o małym przekroju A br < 0,20m 2, a w przypadku ich wystąpienia należy je wykonać z elementów pełnych bez spoin pionowych. Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą przez przewiązanie lub łączniki metalowe. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany konstrukcyjne wznoszone były jednocześnie. Stosować wyroby nie mniejsze niż połówkowe oraz zapewnić przewiązanie elementów murowych zgodnie z zaleceniami normowymi (elementy murowe powinny zachodzić na siebie na długość równą min. 0,4 wysokości warstwy lub 40mm). Dla robót murarskich ustala się kategorię A wykonania robót (wg PN-B-0002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Stosować elementy murowe kategorii I. Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem, odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20mm na 0m. Dopuszcza się grubość spoin w granicach 8mm-5mm (nie dotyczy muru na cienkie spoiny). Podczas murowania: przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm, bloczki docinać na pożądany wymiar piłą do betonu (nie dopuszcza się rozbijania bloczków młotkiem lub w inny udarowy sposób), zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 8-0 mm, przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnię bloczków wodą dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy, ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując, wykonaną cześć ściany zabezpieczyć przed opadami przykryciem z folii, w przypadku wznoszenia ścian z bloczków na pióro i wpust należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie bloczków. podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywać za pomocą odpowiednich narzędzi, przestrzegać zasady niepodcinania ściany poziomą bruzdą. B.7

18 Przyjęte materiały oraz wymiary obiektu pozwalają na realizację ścian murowanych przez stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W ścianach murowanych należy unikać bruzd poziomych i ukośnych, a w razie konieczności ich występowania, ich głębokość nie może przekraczać wartości dopuszczalnych w normie PN-B Ściany nienośne należy wykonać w taki sposób, by nie były obciążone elementami konstrukcji nośnej. 7.6 Zabezpieczenia antykorozyjne Na podstawie normy PN-B-0264:2002 elementy konstrukcji żelbetowej zaliczono do następujących klas ekspozycji: fundamenty i ściany fundamentowe XC4, pozostałe elementy konstrukcji żelbetowej XC. Na podstawie [2.4] w rejonie projektowanej inwestycji w podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze ciągłym poniżej planowanego poziomu posadowienia. Ze względu na możliwość podniesienia poziomu wody gruntowej oraz występowania wód wsiąkowych i zaleganie ich w słabo przepuszczalnych, górnych warstwach podłoża gruntowego powierzchnie elementów betonowych mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć przed migracją wody poprzez strukturę betonu. Ochrona antykorozyjna konstrukcji będzie wówczas zapewniona przez stosowanie odpowiedniej dla danej klasy środowiska wielkości otuliny zbrojenia oraz izolację przeciwwilgociową elementów zanurzonych w gruncie. Fundamenty i inne elementy podziemne mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć izolacją co najmniej typu średniego. Izolację wykonać pod fundamentem w warstwie chudego betonu. Warstwę izolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi od gruntu zasypowego za pomocą płyt styropianu. Izolację poziomą połączyć w sposób ciągły z izolacją pionową ścian fundamentowych. Rodzaj zabezpieczenia przeciwwodnego wg opisu architektonicznego. Pod wszystkimi posadzkami należy ułożyć co najmniej warstwę folii budowlanej o min. 0.2mm. Pozostałe warstwy izolacji wg projektu architektury. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji obiektu należy chronić przeciwwilgociowo oraz przed szkodnikami tj. korozją biologiczną środkami dopuszczonymi przez ITB, np. poprzez impregnację środkami chemicznymi np. typu Fobos lub Ocean 44. Przyjęto klasę agresywności korozyjnej środowiska na zewnątrz C, wewnątrz C2, dlatego elementy konstrukcji stalowej (np. elementy balustrad, pochwytów, itp.) należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez pomalowanie atestowaną farbą antykorozyjną. Łączna grubość warstw nie powinna być mniejsza niż 40µm (dla klasy C) oraz 20µm (dla klasy C2). Dobór rodzaju farby należy przeprowadzić stosownie do warunków panujących w przedmiotowym obiekcie i uzgodnić z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw powłok malarskich wg instrukcji producenta farb. Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić do pierwszej klasy (Sa.2.5) wg ISO Po zmontowaniu konstrukcji, w miejscach ubytków i rys spowodowanych montażem, powłokę antykorozyjną należy uzupełnić poprzez ponowne pomalowanie uszkodzonych miejsc. Elementy szczególnie narażone na korozję (kotwy) winny być ocynkowane. 7.7 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji nośnej dachu realizować poprzez stosowanie okładzin płytami GKF lub innymi specjalistycznymi (np. Promat, Fermacell). Wszelkie rozwiązania zamienne należy uzgodnić z Inwestorem i Głównym Projektantem przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji żelbetowej realizować poprzez stosowanie odpowiedniej wymaganej otuliny prętów zbrojeniowych (zgodnie z pkt. 7.4). B.8

19 Jeśli projekt architektoniczny nie definiuje inaczej, nośność, szczelność i izolacyjność ogniową należy przyjąć w zależności od ustalonej klasy odporności pożarowej budynku. Projektowany obiekt zakwalifikowano w całości do klasy odporności C, przy stosowaniu materiałów NRO. Dla takiej kwalifikacji przyjęto następujące klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji budynku (wg 26.. [2.8.2]): słupy, belki i nadproża: R 60; wewnętrzne ściany nośne: R 60 + EI 5; wewnętrzne ściany działowe: EI 5; zewnętrzne ściany nośne: R 60 + EI 0; stropy międzykondygnacyjne: REI 60; konstrukcja dachu: R 5; przekrycie dachu: EI 5. Przed przystąpieniem do realizacji kwalifikację klasy odporności pożarowej oraz odporności ogniowe poszczególnych elementów konstrukcji należy zweryfikować z wytycznymi projektu architektury oraz operatu Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 7.8 Ogólne informacje dot. warunków wykonania i odbioru robot budowlanych Zabezpieczenie wykopu oraz montaż elementów konstrukcji należy prowadzić wg projektu organizacji robót, który wg przepisów powinien opracować Wykonawca robót (Zarządzenie Min. Bud. z dnia r Mon. Pol. 5 z 987). Należy uwzględnić środki, które zapewnią osiągnięcie projektowanych wymiarów i stateczność układu geometrycznego. Wszelkie roboty budowlane i odbiorowe należy prowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Dodatkowo należy stosować odpowiednie Polskie Normy dotyczące wykonania robót: PN-B-06200:997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe PN-6/B-0625 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 206- Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Elementy konstrukcyjne sklasyfikowano do 2 klasy konstrukcji stalowych wg PN-B Sprawdzenie wstępne i kontrola jakości spoin wg Warunków technicznych wykonania i odbioru elementów wysyłkowych stalowych konstrukcji budowlanych. Elementy zakończone z obydwu stron blachami czołowymi można wykonać w tolerancji ujemnej i zastosować przekładki umożliwiające montaż w takim wypadku należy na nowo przeanalizować długości śrub. Montaż konstrukcji stalowej należy prowadzić w sposób staranny, zwracając szczególną uwagę na dokręcenie momentem, odpowiednim dla danego typu i klasy śruby. Kolejność montażu opracuje Wykonawca we własnym zakresie. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe stężenia konstrukcji podczas montażu konstrukcja winna mieć zapewnioną stateczność i sztywność postaciową na każdym etapie montażu. W przypadku znacznych odkształceń elementów stalowych w czasie montażu Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Projektanta konstrukcji i stężenia montażowego odkształconego elementu. Elementy konstrukcji nośnej (słupy i belki) należy spawać półautomatem (grube spoiny z podpawaniem), niedopuszczalne jest spawanie ręczne. Należy kontrolować klasę betonu wbudowanego wykonując badania niszczące próbek betonowych pobieranych na budowie z danej partii betonu (wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych). Wszystkie elementy konstrukcji muszą być objęte kontrolą jakości. Kontrola jakości winna odbyć się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: sprawdzenie wymiarów, wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przed stwierdzeniem, sprawdzenie wilgotności drewna, B.9

20 sprawdzenie rodzaju i klasy drewna konstrukcyjnego. Przedstawione warunki dotyczą odbioru całkowicie wykonanej konstrukcji i stanowią podstawę do przekazania go do eksploatacji. Odbiór konstrukcji polega w ogólności na sprawdzeniu zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: zgodność wykonanych robót z dokumentacją, prawidłowość wykonania złączy, przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów składowych, sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, prawidłowość wykonania izolacji przeciwwodnych. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów i wykonania elementów przed ich zamontowaniem i na gotowej konstrukcji. 8. WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY LATO-ZIMA NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU Ze względu na niewielkie gabaryty obiektu, nie przekraczające dopuszczalnych przez PN-B- 0264:2002 wymiarów dla których analiza termiczna nie jest wymagana analizę wpływu zmian temperatury lato-zima na konstrukcję budynku pominięto. 9. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ZABUDOWĘ SĄSIEDNIĄ Wszelkie roboty związane z planowaną budową budynku gminnej biblioteki w Adamowie planuje się prowadzić na działce Inwestora. Roboty budowlane a także ziemne w pobliżu wykonanych już elementów konstrukcji oraz zabudowy istniejącej należy prowadzić sprzętem lekkim, metodami bezudarowymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz wymaganiami Polskich Norm. Obiekt objęty opracowaniem oddalony jest od istniejącej zabudowy sąsiedniej w sposób zapewniający brak wzajemnej influencji. Należy przyjmować, że prowadzone roboty nie będą wywierały istotnego wpływu na istniejącą zabudowę sąsiednią, w szczególności spełnione są wymagania stawiane w Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie [2.8.2]. 0. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO. LEJ DEPRESYJNY Prace budowlane nie wpłyną niekorzystnie na stan środowiska. W związku z tym zamierzone zadanie nie kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie, mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Należy podkreślić, że poziom posadowienia przyjęto powyżej poziomu lustra wody gruntowej, dla potrzeb realizacji zamierzenia nie zachodzi zatem konieczność czasowego ani trwałego obniżania poziomu wody gruntowej, nie wystąpi zatem zjawisko leja depresyjnego.. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ Obciążenia zestawiono na podstawie zestawienia przegród projektu architektonicznego oraz następujących norm. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B-0200 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B-0200 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami PN-80/B-0200/Az:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem PN-77/B-020/Az:2008 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem B.20

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo