PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium"

Transkrypt

1 stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI T.J.: WODNA KANALIZACYJNA SANITARNA, KANALIZACYJNA DESZCZOWA, C.O. I CHŁODZENIA ZA POMOCĄ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA, WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO- WYWIEWNA, ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA POPRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD Z UL. GEN. F. KLEEBERGA (DZ. NR EWID. 4) adres NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 PRZY UL. GEN. F. KLEEBERGA W ADAMOWIE inwestor branża GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 2-42 ADAMÓW 5. KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inż. Karol Kaczmarek MAP/0027/POOK/07 SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Rafał Grzywacz MAP/008/POOK/06 WSPÓŁPRACA mgr inż. Jakub Cabaj mgr inż. Grzegorz Leśkiewicz KRAKÓW, MARZEC 20 A.

2 SPIS TREŚCI A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE B. CZĘŚĆ OPISOWA. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA 4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI 6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 7. UWAGI KOŃCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE 8. WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY LATO-ZIMA NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU 9. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ZABUDOWĘ SĄSIEDNIĄ 0. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO. LEJ DEPRESYJNY. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ 2. PODSTAWA OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH. WARUNKI EKSPLOATACJI 4. UWAGI DO OPRACOWANIA C. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA a. Zestawienie obciążeń b. Więźba budynku c. Strop II kondygnacji d. Strop żelbetowy nad parterem e. Belki żelbetowe f. Słupy żelbetowe g. Schody żelbetowe h. Ściany żelbetowe i. Fundamenty D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA K-0 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych fundamentów skala :00/50 K-02 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych parteru skala :00/50 K-0 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych II kondygnacji skala :00/50 K-04 Rysunek zestawczy pozycji konstrukcyjnych kondygnacji technicznej skala :00/50 A.2

3 A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE Kraków, marzec 20 OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 Ustawy z dn Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 nr 56 poz. 8 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany (branży konstrukcyjnej) dla zamierzenia inwestycyjnego pn. BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI T.J.: WODNA KANALIZACYJNA SANITARNA, KANALIZACYJNA DESZCZOWA, C.O. I CHŁODZENIA ZA POMOCĄ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA, WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA POPRZEZ ISTNIEJĄCY ZJAZD Z UL. GEN. F. KLEEBERGA (DZ. NR EWID. 4) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... projektant.. sprawdzający A.

4 A.4

5 A.5

6 A.6

7 A.7

8 B. CZĘŚĆ OPISOWA. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej budowy budynku gminnej biblioteki w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, Nr Dz. PODGIK 784/202 wraz z instalacjami wewnętrznymi. Opracowanie ma na celu określenie ogólnych zasad i warunków konstrukcyjno materiałowych dla realizacji zamierzenia będącego przedmiotem niniejszego projektu zgodnie z wytycznymi Inwestora, założeniami projektu architektury oraz obowiązującymi przepisami i normami. Zakres jego obejmuje określenie, na podstawie zestawienia obciążeń oraz ich kombinacji, wymiarów elementów budynku pełniących rolę konstrukcyjną, a także przedstawienie schematów statycznych ich pracy. Wykonanie niezbędnych obliczeń statyczno wytrzymałościowych ma na celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań i określenia wymiarów oraz zbrojenia głównego (dla podstawowych elementów żelbetowych). W części opisowej zawarto ogólne uwagi dotyczące warunków hydrogeologicznych, warunków posadowienia obiektu oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjno materiałowych. W części końcowej projektu zamieszczono podstawowe wyniki obliczeń numerycznych celem możliwości dokonania ewentualnej weryfikacji oraz korekty przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Część rysunkowa tworząca całość wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera schematy rozmieszczenia poszczególnych pozycji obliczeniowych dla elementów konstrukcyjnych. Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branży architektonicznej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi: 2.. zlecenie na wykonanie projektu budowlanego branży konstrukcyjnej budowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, nr dz. PODGIK 784/ Projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Adamowie na działce nr ewid. 46/, jedn. ewid. 0600_2, Adamów, obręb ewid. 060_2.000, Adamów, nr dz. PODGIK 784/202 wraz z instalacjami wewnętrznymi t.j.: wodna kanalizacyjna sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, C.O. i chłodzenia za pomocą powietrznej pompy ciepła, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, elektryczna i odgromowa poprzez istniejący zjazd z ul. gen. F. Kleeberga (dz. nr ewid. 4) sporządzony przez mgr inż. arch. Patrycję Szumilas; 2.. wytyczne materiałowe przekazane przez projektanta branży architektonicznej; 2.4. Opinia geotechniczna ustalająca przydatność gruntów do posadowienia budynku biblioteki na działce 46/ przy ul. gen. Fr. Kleeberga w Adamowie sporządzona przez uprawnionego geologa mgr inż. Tadeusza Siluka 2.5. obowiązujące normy obciążeniowe budowli oraz normy do projektowania i wymiarowania konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych, betonowych i żelbetowych, normy określające warunki posadowienia bezpośredniego budowli, 2.6. wymagany zakres opracowania projektu budowlanego regulowany przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego [2.8.4], 2.7. literatura przedmiotu, tablice projektowe oraz zasady sztuki budowlanej, 2.8. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, w szczególności: Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane. Tekst ujednolicony z dnia lipca 202, Dz. U. z 200 nr 24 poz. 62, B.8

9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U. z dn. 27 kwietnia 202 r. Poz. 46, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 27 kwietnia 202 r. Poz TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA Badania geotechniczne wykazały, że pod warstwą nasypów niebudowlanych o grubości 0,9-,m zalegają grunty rodzime, podzielone na trzy warstwy geotechniczne różniące się między sobą rodzajem, stanem i genezą: warstwa geotechniczna I nasyp niebudowlany warstwa geotechniczna II piasek drobny w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia I D =0,57 pyły. Zalegają w stropowych warstwach podłoża poniżej warstwy nasypów niebudowlanych w postaci ciągłej warstwy o miąższości,4-,0m; warstwa geotechniczna III gliny konsystencji plastycznej o stopniu plastyczności I L =0, Warstwa nawiercona we wrzystkich otworach poza nr2 bezpośrednio pod warstwą II na głębokości 2,5-,5m ppt i do głębokości wierceń nie została przewiercona. Według informacji zamieszczonych w opinii geotechnicznej [2.4], w trakcie prowadzenia badań stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym na głębokości 56,58 ± 0,02m n.p.m.w. Zwierciadło to w skali roku może wykazywać wahania głównie w dół wynoszące do,5m w górę i w dół od stanu podanego. W wyniku przeprowadzonej analizy wyników badań geotechnicznych, sporządzonych dla potrzeb niniejszego projektu profili geologiczno-inżynierskich oraz przekrojów geotechnicznych wykonanych wierceń można stwierdzić, że na terenie inwestycji w planowanym poziomie posadowienia panują proste warunki gruntowe uwarstwienie jest dość regularne, w poziomie posadowienia występują grunty o dobrej nośności a poziom wody gruntowej stwierdzono poniżej rzędnej planowanego posadowienia obiektu. Nie stwierdzono ponadto innych, niekorzystnych zjawisk geologicznych, takich jak zjawiska krasowe, leje depresyjne, nieciągłe deformacje terenu czy szkody górnicze. Na tej podstawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowany budynek zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej ( 4.. [2.8.]). Na tej podstawie ustalono i wykonano zakres wykonania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (wg 6.. [2.8.]). Poziom ±0.00 przyjęto w poziomie wykończonej posadzki parteru na rzędnej 57,95m npm. (rzędne wg projektu architektury), natomiast poziom posadowienia fundamentów przyjęto powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej na głębokości -,0m, tj. na rzędnej 56,65m npm. Lokalnie, w miejscu podszybia windowego poziom posadowienia obniżony o0cm, dostosowany do wytycznych dostawcy wind. W oparciu o dostępne badania geotechniczne sporządzone na terenie inwestycji przyjęto, że posadowienie nastąpi w warstwie geotechnicznej II, tj. piasków drobnych w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia I D = 0,57. Jeśli w dnie wykopu zalegają grunty o słabszych parametrach niż założono w projekcie, rozluźnione wskutek prowadzonych robót lub oddziaływań środowiskowych, należy je usunąć aż do spągu i zastąpić podsypką żwirowopiaskową zagęszczoną do wskaźnika I S 98 lub chudym betonem. B.9

10 Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym grunt pod fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geotechnika lokalnie innych od założonych w projekcie warunków gruntowych, należy skontaktować się z autorem opracowania w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia dalszych prac. 4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY Beton podkładowy: C8/0 (B0) Beton konstrukcyjny (fundament pod windę): C25/0 W6 (B0 W6) Beton konstrukcyjny (fundamenty, słupy, stropy, wieńce i nadproża): C25/0 (B0) Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BSt500) Drewno konstrukcyjne stropodachu: C27 Murowane ściany nośne: bloczki silikatowe kl. 5MPa Murowane ściany nienośne: bloczki silikatowe kl. 0MPa Pozostałe ściany działowe: system suchej zabudowy Wszystkie ściany murowane nienośne należy murować po uprzednim wykonaniu i rozszalowaniu całej konstrukcji żelbetowej z zastosowaniem przekładek kompensujących obciążenia od nadległych elementów konstrukcji nośnej. Stosować pustaki zaliczone do I kategorii produkcji elementów murowych oraz kategorię A wykonania robót. 5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAŁKI Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy przeprowadzić szereg prac przygotowawczych na terenie działki. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po przejęciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie lub uszczelnienie ogrodzenia oraz zamontowanie tymczasowych budynków socjalno-biurowych. Następnie można przystąpić do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowę z zieleni oraz wyznaczenie dróg komunikacyjnych i miejsc składowania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót. Po wykonaniu tych prac zaleca się dokładne zapoznanie z dostępną dokumentacją geotechniczną w celu prawidłowej oceny potencjalnych trudności przy prowadzeniu robót ziemnych. W razie wątpliwości zaleca się już na tym etapie wykonanie weryfikacji parametrów podłoża gruntowego bądź to metodami wgłębnymi (sondowanie) bądź to metodami odkrywkowymi (z zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej zabudowy). Ma ona na celu aktualizację warunków hydrogeologicznych występujących w terenie. Prace te należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Dopuszcza się, aby czynności te wykonane zostały po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty, należy je wówczas połączyć z odbiorem podłoża. Po weryfikacji parametrów podłoża należy rozważyć i zaplanować sposób wykonania wykopu. Z uwagi na stosunkowo płytkie fundamenty oraz grubą warstwę nasypu niebudowlanego jak również brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie sugeruje się wykonanie wykopów jako szerokoprzestrzenne. Jeśli w trakcie budowy występować będzie wysoki stan wód i w związku z tym posadowienie wypadnie nieznacznie poniżej poziomu wody gruntowej, ściany wykopu należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi z grodzic stalowych typu Larssen. W takim przypadku, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy grodzice należy pogrążać metodami statycznymi (wciskanie), nie przenoszącymi drgań na podłoże gruntowe. Zabrania się obniżania lustra wody gruntowej i tworzenia leja depresyjnego. B.0

11 Ostateczny wariant zabezpieczenia wykopu należy dobrać do istniejących obciążeń w ramach projektu zabezpieczenia wykopu. Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-90/B-0200, jako tymczasowy element zabezpieczający wykop, szczegółowy projekt takiej konstrukcji, winien być opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia Projektantowi obiektu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Po wykonaniu konstrukcji zabezpieczającej wykop można przystąpić do usuwania gruntu z terenu działki aż do poziomu planowanego posadowienia obiektu. Jeśli w dnie wykopu zalegają grunty o słabszych parametrach niż założono w projekcie lub rozluźnione wskutek prowadzonych robót czy też oddziaływań środowiskowych (odprężenie gruntu, wymarzanie), należy je usunąć aż do spągu i zastąpić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną do wskaźnika I S 98 lub chudym betonem. Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 6. Układ konstrukcyjny, ogólna charakterystyka konstrukcji obiektu Projektowany budynek to kondygnacyjny obiekt o przeznaczeniu na budynek biblioteki wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-socjalnym. Ma on w rzucie kształt zbliżony do prostokątu o maksymalnych wymiarach w rzucie parteru około,96x20,55. Maksymalna wysokość budynku wynosi,52m budynek niski. Budynek został zaprojektowany w technologii mieszanej murowo-żelbetowej. Pionowy układ konstrukcyjny głównie murowany z dosztywnieniami ze słupów żelbetowych oraz dwoma ścianami żelbetowymi i żelbetowym szybem windowym. Poziomy układ nośny w postaci płyt żelbetowych monolitycznych lokalnie dosztywnionych belkami żelbetowymi. Budynek przykryty konstrukcją drewnianą składającą się z belek drewnianych z dystansującymi kontrłatami i łatami, ocieplonej oraz zabezpieczonej przeciwpożarowo o kącie nachylenia połaci 5 o (dach dwupołaciowy). Rozstaw belek (krokwi) nie przekraczający 8,5cm. Pionowy ciąg komunikacyjny stanowi winda oraz umieszczona w centralnej części budynku klatka schodowa. Lokalizacja pionów zgodnie z załączonymi rysunkami zestawczymi. Poziom zera budowlanego przyjęto na poziomie wykończonej posadzki parteru obiektu tj. na rzędnej równej 57,95m npm. Posadowienie bezpośrednie na systemie ław i stóp na gruncie rodzimym i warstwie 0cm chudego betonu. 6.2 Fundamenty W wyniku analizy dokumentacji geotechnicznej [2.4], po zapoznaniu się z warunkami hydrogeologicznymi zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na systemie ław i stóp fundamentowych grubości 40cm z betonu zwykłego klasy C25/0 (beton podszybia dodatkowo wodoszczelny klasy W6 (C25/0 W6) zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu (klasy C8/0) grubości co najmniej 0cm. Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na głębokości -,0m, tj. na rzędnej 56,65m npm. Lokalnie, w miejscu podszybia windowego poziom posadowienia obniżony, dostosowany do wytycznych dostawcy wind. W przypadku występujących w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych należy je wymienić zgodnie z zaleceniami opisanymi w innej części opracowania. Przyjęto założenie, że płyta fundamenty nie podlegają wahaniom temperatury. Wymiary, schemat i rozmieszczenie pozycji wg załączonego rysunku zestawczego pozycji konstrukcyjnych, Wymagane powierzchnie zbrojenia patrz wyniki obliczeń statycznowytrzymałościowych. Wymagane minimalne grubości otulin zbrojenia, przyjętą klasę ekspozycji B.

12 oraz ogólne warunki wykonywania robót fundamentowych i betonowych wg informacji zamieszczonych w pkt 7. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej nie może przekraczać 6mm. W fundamentach należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Przy wylewaniu fundamentów i posadzek należy przewidzieć elementy instalacji podziemnych i podposadzkowych zaleca się układać je wcześniej. W związku z powyższym należy liczyć się z koniecznością wykonywania bruzd i wgłębień w fundamentach na odgięcie i przeprowadzenie rur instalacyjnych. Przed wykonaniem fundamentów kierownik budowy lub uprawniony geotechnik winien przeprowadzić odbiór warunków gruntowo-wodnych, potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Jeśli zostaną stwierdzone inne, mniej korzystne od założonych należy powiadomić projektanta w celu adaptacji fundamentów. Dodatkowe wytyczne oraz warunki wykonywania robót fundamentowych i betonowych zamieszczono w rozdziale 7 niniejszego opracowania. 6. Ściany żelbetowe 6... Ściany wewnętrzne Ściany wewnętrzne części nadziemnej stanowią element uzupełniający wewnętrzny układ nośny obiektu. Ściany te zaprojektowano jako żelbetowe grubości 6cm oraz 25cm, wykonane z betonu klasy C25/0, krzyżowo zbrojone prętami ze stali AIIIN (BSt500). Sposób zbrojenia przedstawiono w części obliczeniowej. Lokalne dozbrojenia w miejscu występowania koncentracji sił Ściany szybu windowego Ściany żelbetowe szybu windowego grubości 5cm z betonu klasy C25/0. Płyta żelbetowa podszybia grubości 40cm, strop nad windą grubości 20cm jest fragmentem stropu kondygnacji technologicznej. Sposób zbrojenia zgodnie z częścią obliczeniową opisu. W podszybiu stosować beton wodoszczelny (klasa wodoszczelności minimum W6). Naroża otworów drzwiowych zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #0 co 5cm układanymi po obu stronach ściany pod kątem 45 do krawędzi otworu Uwagi uzupełniające dotyczące zbrojenia ścian Wszelkie ewentualne krawędzie otworów drzwiowych oraz okiennych dozbroić obustronnie wkładkami z prętów #2 co 5cm (dla zbrojenia podstawowego prętami #0) układanymi po obu stronach ściany. Naroża tych otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #0 co 6cm układanymi po obu stronach ściany pod kątem 45 do krawędzi otworu. Krawędzie swobodne wzdłuż otworów na przejścia instalacyjne należy dozbroić obustronnie prętami #2mm co 5cm w ilości dostosowanej do wymiarów otworów wg zasady, że ich ilość wzdłuż każdej krawędzi nie może być mniejsza niż połowa liczby prętów rozciętych otworem. Naroża tych otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #8 co 5cm układanymi w każdym narożu pod kątem 45 do krawędzi otworu. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. 6.4 Ściany murowane, nadproża żelbetowe Ściany nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne powyżej zera budowlanego wykonać z pustaków silikatowych klasy 5MPa o grubości muru jak na rysunkach zestawczych na zaprawie klasy 5MPa. Stosować zaprawę zwykłą cementowo-wapienną. Stosować pustaki zaliczone do I kategorii produkcji elementów murowych oraz kategorię A wykonania robót. Przy założeniu znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementów murowych fb = 5MPa i wytrzymałości B.2

13 na ściskanie zaprawy fm = 5MPa wytrzymałość charakterystyczna muru wynosi fk =,9MPa. Częściowy współczynnik bezpieczeństwa muru γm =,7. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie oraz analizę nośności mb muru z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych przeprowadzono w części obliczeniowej niniejszego projektu. Ogólne wytyczne dotyczące warunków wykonania ścian wg punktu 7 lit. e. Wszystkie ściany nośne w poziomie stropu należy przewiązać wieńcem żelbetowym. Wieniec wykonywać o szerokości i wysokości zgodnej z rysunkami zestawczymi. Wszystkie wieńce wykonywać jako monolityczne z betonu C25/0 zbrojonym podłużnie prętami 2x2#2 (po dwa dołem i górą) ze stali A-IIIN oraz strzemionami 6 w rozstawie co 25cm ze stali A-I (lub A-IIIN), przy czym w miejscach zakładów prętów zbrojenia podłużnego rozstaw strzemion zmniejszyć dwukrotnie. Nadproża nad otworami w ścianach murowanych o szerokości w świetle przekraczającej 00cm należy wykonywać jako żelbetowe monolityczne obustronnie przedłużone poza światło otworu o 20-0cm, zależnie od rozpiętości i obciążenia nadproża. Zbrojenie górne zagiąć na końcach i przeciągnąć do dołu belek. Nadproża nad otworami o szerokości w świetle nie przekraczającej 00cm dopuszcza się wykonywać jako murowane zbrojone prętami Ø8 lub w typowych kształtkach L lub U. Nad wewnętrznymi ścianami murowanymi nie będącymi elementami nośnymi należy wykonać wkładkę dylatacyjną grubości 2cm pomiędzy ścianą a belkami stropowymi oraz stropem. Wkładka winna zabezpieczyć przed przejmowaniem przez ścianę obciążeń i zmiany układu statycznego. Wykonać należy ją ze styropianu miękkiego np. FS0 lub miękkiej wełny mineralnej. Nie zastosowanie się do niniejszego zalecenia może doprowadzić do zarysowania ścian działowych wywołanego obciążeniem pionowym przejętym ze stropu. Sposób zbrojenia podano w części obliczeniowej. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. Wszelkie przejścia instalacyjne w belkach, które nie zostały przewidziane na rysunkach powinny zostać uzgodnione z projektantem konstrukcji i projektantem instalacji. 6.5 Stropy żelbetowe W obiekcie zaprojektowano 2 stropy żelbetowe monolityczne o grubości 20cm (nad IIkondygnacją) i 24cm (nad parterem) z klasy C25/0, zbrojone krzyżowo prętami ze stali A-IIIN. Szczegółowa geometria płyt wg odpowiednich rysunków zestawczych pozycji konstrukcyjnych, wymagane zbrojenie płyt wg informacji zamieszczonych w części obliczeniowej opracowania. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej 6mm. Podczas zbrojenia płyty krzyżowo zbrojonej należy pamiętać o zbrojeniu dolnym naroży w ilości odpowiadającej co najmniej 50% zbrojenia przęsłowego w płycie. Ponadto krawędzie swobodne wzdłuż ewentualnych otworów na instalacje i kominy należy dozbroić górą i dołem prętami w ilości odpowiadającej liczbie prętów rozciętych otworem. Naroża otworów zabezpieczyć przed zarysowaniem ukośnym wkładkami z prętów #8 co 5cm układanymi w każdym narożu pod kątem 45 do krawędzi otworu. W płytach umieścić łączniki (startery) do zbrojenia. Kształtując pręty zbrojenia dolnego należy pamiętać o warunku, że co najmniej pręty/mb winny być doprowadzone do podpory nie odgięte i oparte na niej na wymaganą długość. 6.6 Belki i słupy żelbetowe Układ konstrukcyjny na poziomie poszczególnych pięter został wzmocniony poprzez układ słupów i belek żelbetowych. Zbrojenie poszczególnych pozycji podano w części obliczeniowej. Wymiary oraz lokalizację na rysunkach zestawczych pozycji konstrukcyjnych. Otulenie zbrojenia wg wytycznych zamieszczonych w pkt. 7 lit. d. Zagęszczony rozstaw strzemion w słupach stosować w dolnej części trzonu słupa, w strefie zakładów prętów pionowych oraz w głowicy w rejonie przerwy B.

14 roboczej. Zagęszczony rozstaw strzemion w belkach stosować w strefie przypodporowej, tj. na odcinkach od podpór do około /6 rozpiętości przęsła w świetle. Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej słupów i belek 6mm. 6.7 Pionowe ciągi komunikacyjne Pionowy ciąg komunikacyjny stanowi winda oraz zlokalizowana centralnie klatka schodowa. Szyb windowy znajduje się pomiędzy osiami 4-5 przy wykuszu w osi B klatka schodowa zlokalizowana między osiami 2-. Biegi i spoczniki schodów grubości 4cm (biegi) oraz 8,5cm (spoczniki). Biegi oraz spoczniki miedzypiętrowe wspornikowe oparte na ścianie żelbetowej grubosci 25cm w osi. Zarówno windę jak i schody wykonywać z betonu klasy B25/0 (B0) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500). Szyby windowe połączone z płytami stropowymi monolitycznie. Zbrojenie ścian oraz biegów i spoczników podano w części obliczeniowej opracowania. 6.8 Przekrycie budynku Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci dwupołaciowej więźby z belek drewnianych (krokwi) w rozstawie co 8,5cm. Oparcie belek na ścianach zewnętrznych w osiach i 5 oraz na ścianie (lokalnie belce) w osi 2. Na krokwiach układane konrłaty i łaty w dystansujące w rozstawie co 60cm na których układane jest deskowanie. Dach o nachyleniu połaci 5 przekryty blachą płaską tytanowo-cynkową. 7. UWAGI KOŃCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE 7. Uwagi ogólne Wykonawca winien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Na tym etapie należy ponadto opracować (na podstawie niniejszego projektu oraz architektury) projekt technologii i organizacji robót budowlano-montażowych i zgodnie z nim prowadzić roboty budowlane. Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Wszelkie uwagi przedstawiać Projektantowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym czas na zajęcie stanowiska i ewentualne przygotowanie rewizji. Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod kontrolą kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane, należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Materiały stykające się z żywnością muszą posiadać atest PZH. Przed końcowym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i specjalistycznych. Rozformowanie elementów żelbetowych można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 2/ wytrzymałości gwarantowanej. B.4

15 7.2 Ogólne uwagi dotyczące BHP podczas robot budowlanych Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi, Przepisami BHP i Sztuką Budowlaną. Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie przepisów obowiązujących na budowie. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 40). Obowiązujące warunki ogólne BHP powinny być w razie potrzeby uzupełnione przez kierownictwo budowy dodatkowymi wymaganiami wynikającymi ze specyfiki i warunków miejscowych prowadzenia robót. W zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonawca robót montażowych na terenie budowy ma obowiązek stosowania się do aktów normatywnych. W szczególności prace spawalnicze należy uzgadniać z miejscowym oddziałem Straży Pożarnej i wykonać niezbędne zabezpieczenia prac montażowych. Wszelki prace spawalnicze winni wykonywać wykwalifikowani spawacze. 7. Roboty ziemne i fundamentowe W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przestrzegać następujących zasad: roboty ziemne wykonywać w porze suchej, w temperaturach dodatnich nie dopuszczając do nadmiernego zawilgocenia (szczególnie zalania wodą opadową) i przemarznięcia wykopu, w przypadku wystąpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, należy wykonać tymczasowe odwodnienie liniowe lub punktowe a naruszone warstwy gruntu zastąpić chudym betonem, ostatnie 0cm grubości wykopu wybrać lekkim sprzętem bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy; w żadnym przypadku nie wolno posadowić na warstwie gruntu naruszonego, odsłonięte podłoże gruntowe należy przykryć warstwą chudego betonu o grubości co najmniej 0cm, co stanowi jednocześnie podbeton pod fundamenty, naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami, w szczególności wokół rur instalacyjnych, należy usunąć i wypełnić chudym betonem, podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopuścić do tego, aby w naruszonym wokół rury gruncie mogła migrować pod budynek woda gruntowa, w przypadku występowania w dnie wykopu soczewek gruntów nienośnych (np. kurzawki, torfu, itp.) albo rozluźnionych wskutek oddziaływań środowiskowych lub prowadzonych robót należy je usunąć aż do spągu (lub warstwy piasków o parametrach zgodnych z przyjętymi założeniami) i zastąpić chudym betonem lub zagęszczoną pospółką, żwirem, a bezpośrednio pod chudym betonem piaskiem grubym i średnim; zagęszczanie podbudowy należy prowadzić warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, dbając o uzyskanie na każdej warstwie wskaźnika zagęszczenia I s nie mniejszego niż 0,98 przy współczynniku zagęszczenia W s < 2, w bliskim sąsiedztwie wykonanych już elementów konstrukcji oraz istniejącej zabudowy warstwy podbudowy należy zagęszczać metodami statycznymi (np. walcami statycznymi), w przypadku konieczności wymiany warstwy gruntu poniżej poziomu wody gruntowej (dopuszcza się tylko lokalnie w podszybiu i ewentualnych przegłębieniach technologicznych) do zasypu użyć kruszywa grubego (kliniec, tłuczeń) z pospółką zagęszczanie kruszywa drobnego na styku z wodą gruntową może być szczególnie uciążliwe, a przy intensywnym dopływie wody nawet niemożliwe do przeprowadzenia. Zabrania się odpompowywania wody z wykopu z uwagi na ryzyko wystąpienia leja depresyjnego, B.5

16 roboty ziemne i fundamentowe wykonywać pod ścisłym nadzorem geotechnicznym - dno wykopów powinno zostać odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez geotechnika wykonującego badania gruntowe, w trakcie robót fundamentowych należy rozpatrywać równocześnie dokumentację zawierającą rysunki architektury, instalacje odgromową oraz instalacje c.o., wod-kan. i inne, stanowiące integralną całość projektową. 7.4 Elementy betonowe i żelbetowe Podczas betonowania należy zagęszczać beton a następnie pielęgnować go w okresie wiązania betonu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Do zbrojenia stosować stal bez powłoki z tlenku żelaza, zmniejszającej przyczepność stali do betonu (dopuszcza się tylko niewielkie spatynowanie powierzchni stali). W trakcie prowadzenia robót betonowych należy przestrzegać następujących zasad: w celu uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu, stosowany beton winien spełniać warunki normowe dotyczące składu, próbek, właściwości oraz użytego cementu. Zaleca się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez Wykonawcę w celu kontroli jego wytrzymałości, zastosowanie domieszek do betonu uzależnione jest od wykonawcy, są wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panującej temperatury, tempa prac budowlanych, po ułożeniu beton pielęgnować np. przez przykrycie folią i zraszanie wodą. W przypadku bardzo wysokich lub niskich temperatur powierzchnie betonu osłaniać np. matami słomianymi. Okres pielęgnacji zależy od panujących temperatur, lecz nie powinien być krótszy niż 7 dni. Ściany fundamentowe powinny pozostać w szalunkach przynajmniej przez trzy dni. Wcześniejsze rozszalowanie może spowodować powstanie rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać okresów od momentu zabetonowania danego elementu do czasu jego rozszalowania i obciążenia, gdyż: wczesne demontowanie szalunków ścian fundamentowych powoduje ich szybkie wysychanie, co bardzo często prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych rys skurczowych; rysy te mogą obejmować całą wysokość elementu lub występować tylko w jej dolnej części, demontowanie szalunków po upływie kilku dni i zastępowanie ich pojedynczymi punktowymi podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i może powodować nadmierne wytężenie jeszcze nie w pełni związanego betonu a w efekcie mikrouszkodzenia jego wewnętrznej struktury; może to prowadzić do powstawania nadmiernych ugięć. Zjawisko to potęgowane jest bardzo wysokim współczynnikiem pełzania charakteryzującym młody beton, niedopuszczalne jest dociążanie elementów konstrukcyjnych betonowych przed upływem 28 dni od momentu zabetonowania. Odkształcenia elementów konstrukcyjnych ze względu na młody wiek betonu i mikrouszkodzenia jego struktury mogą być większe niż wynika to z obliczeń, prowadzenie robót wykończeniowych bezpośrednio po zakończeniu realizacji stanu surowego lub jeszcze w trakcie wznoszenia obiektu prowadzi zazwyczaj do powstawania uszkodzeń elementów wykończeniowych; w pierwszym okresie życia konstrukcji dochodzi do powstawania znacznych wartości odkształceń poszczególnych elementów budowli związanych z: narastaniem obciążeń pionowych w trakcie wznoszenia budynku, zachodzeniem procesów reologicznych, odparowywaniem oraz wiązaniem wilgoci zawartej w elementach żelbetowych, B.6

17 tzw. dopasowywaniem się elementów konstrukcji do przykładanych do nich obciążeń; Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych (o ile w części obliczeniowej nie zaznaczono inaczej dla poszczególnych pozycji konstrukcyjnych) ze względów antykorozyjnych (klasa ekspozycji XC4 fundamenty i XC pozostałe) oraz przeciwpożarowych (klasa odporności pożarowej budynku C ): fundamenty, podszybie windy: 5,0cm, słupy zewnętrzne: 2,5cm (główne) i 2,0cm (strzemiona), słupy wewnętrzne:,0cm (główne) i 2,5cm (strzemiona), ściany żelbetowe: 2,0cm, belki żelbetowe: 2,5cm (główne) i 2,0cm (strzemiona), płyty stropowe, schody: 2,0cm. 7.5 Roboty murowe W celu uniknięcia miażdżenia elementów ściennych nie dopuszcza się wykonywania filarków murowanych o mniejszej powierzchni przekroju ściskanego niż 0,09m 2. Należy również unikać wykonywania filarów o małym przekroju A br < 0,20m 2, a w przypadku ich wystąpienia należy je wykonać z elementów pełnych bez spoin pionowych. Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą przez przewiązanie lub łączniki metalowe. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany konstrukcyjne wznoszone były jednocześnie. Stosować wyroby nie mniejsze niż połówkowe oraz zapewnić przewiązanie elementów murowych zgodnie z zaleceniami normowymi (elementy murowe powinny zachodzić na siebie na długość równą min. 0,4 wysokości warstwy lub 40mm). Dla robót murarskich ustala się kategorię A wykonania robót (wg PN-B-0002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Stosować elementy murowe kategorii I. Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem, odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20mm na 0m. Dopuszcza się grubość spoin w granicach 8mm-5mm (nie dotyczy muru na cienkie spoiny). Podczas murowania: przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm, bloczki docinać na pożądany wymiar piłą do betonu (nie dopuszcza się rozbijania bloczków młotkiem lub w inny udarowy sposób), zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 8-0 mm, przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnię bloczków wodą dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy, ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując, wykonaną cześć ściany zabezpieczyć przed opadami przykryciem z folii, w przypadku wznoszenia ścian z bloczków na pióro i wpust należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne przyleganie bloczków. podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywać za pomocą odpowiednich narzędzi, przestrzegać zasady niepodcinania ściany poziomą bruzdą. B.7

18 Przyjęte materiały oraz wymiary obiektu pozwalają na realizację ścian murowanych przez stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W ścianach murowanych należy unikać bruzd poziomych i ukośnych, a w razie konieczności ich występowania, ich głębokość nie może przekraczać wartości dopuszczalnych w normie PN-B Ściany nienośne należy wykonać w taki sposób, by nie były obciążone elementami konstrukcji nośnej. 7.6 Zabezpieczenia antykorozyjne Na podstawie normy PN-B-0264:2002 elementy konstrukcji żelbetowej zaliczono do następujących klas ekspozycji: fundamenty i ściany fundamentowe XC4, pozostałe elementy konstrukcji żelbetowej XC. Na podstawie [2.4] w rejonie projektowanej inwestycji w podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze ciągłym poniżej planowanego poziomu posadowienia. Ze względu na możliwość podniesienia poziomu wody gruntowej oraz występowania wód wsiąkowych i zaleganie ich w słabo przepuszczalnych, górnych warstwach podłoża gruntowego powierzchnie elementów betonowych mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć przed migracją wody poprzez strukturę betonu. Ochrona antykorozyjna konstrukcji będzie wówczas zapewniona przez stosowanie odpowiedniej dla danej klasy środowiska wielkości otuliny zbrojenia oraz izolację przeciwwilgociową elementów zanurzonych w gruncie. Fundamenty i inne elementy podziemne mające kontakt z gruntem należy zabezpieczyć izolacją co najmniej typu średniego. Izolację wykonać pod fundamentem w warstwie chudego betonu. Warstwę izolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi od gruntu zasypowego za pomocą płyt styropianu. Izolację poziomą połączyć w sposób ciągły z izolacją pionową ścian fundamentowych. Rodzaj zabezpieczenia przeciwwodnego wg opisu architektonicznego. Pod wszystkimi posadzkami należy ułożyć co najmniej warstwę folii budowlanej o min. 0.2mm. Pozostałe warstwy izolacji wg projektu architektury. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji obiektu należy chronić przeciwwilgociowo oraz przed szkodnikami tj. korozją biologiczną środkami dopuszczonymi przez ITB, np. poprzez impregnację środkami chemicznymi np. typu Fobos lub Ocean 44. Przyjęto klasę agresywności korozyjnej środowiska na zewnątrz C, wewnątrz C2, dlatego elementy konstrukcji stalowej (np. elementy balustrad, pochwytów, itp.) należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez pomalowanie atestowaną farbą antykorozyjną. Łączna grubość warstw nie powinna być mniejsza niż 40µm (dla klasy C) oraz 20µm (dla klasy C2). Dobór rodzaju farby należy przeprowadzić stosownie do warunków panujących w przedmiotowym obiekcie i uzgodnić z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw powłok malarskich wg instrukcji producenta farb. Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić do pierwszej klasy (Sa.2.5) wg ISO Po zmontowaniu konstrukcji, w miejscach ubytków i rys spowodowanych montażem, powłokę antykorozyjną należy uzupełnić poprzez ponowne pomalowanie uszkodzonych miejsc. Elementy szczególnie narażone na korozję (kotwy) winny być ocynkowane. 7.7 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji nośnej dachu realizować poprzez stosowanie okładzin płytami GKF lub innymi specjalistycznymi (np. Promat, Fermacell). Wszelkie rozwiązania zamienne należy uzgodnić z Inwestorem i Głównym Projektantem przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji żelbetowej realizować poprzez stosowanie odpowiedniej wymaganej otuliny prętów zbrojeniowych (zgodnie z pkt. 7.4). B.8

19 Jeśli projekt architektoniczny nie definiuje inaczej, nośność, szczelność i izolacyjność ogniową należy przyjąć w zależności od ustalonej klasy odporności pożarowej budynku. Projektowany obiekt zakwalifikowano w całości do klasy odporności C, przy stosowaniu materiałów NRO. Dla takiej kwalifikacji przyjęto następujące klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji budynku (wg 26.. [2.8.2]): słupy, belki i nadproża: R 60; wewnętrzne ściany nośne: R 60 + EI 5; wewnętrzne ściany działowe: EI 5; zewnętrzne ściany nośne: R 60 + EI 0; stropy międzykondygnacyjne: REI 60; konstrukcja dachu: R 5; przekrycie dachu: EI 5. Przed przystąpieniem do realizacji kwalifikację klasy odporności pożarowej oraz odporności ogniowe poszczególnych elementów konstrukcji należy zweryfikować z wytycznymi projektu architektury oraz operatu Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 7.8 Ogólne informacje dot. warunków wykonania i odbioru robot budowlanych Zabezpieczenie wykopu oraz montaż elementów konstrukcji należy prowadzić wg projektu organizacji robót, który wg przepisów powinien opracować Wykonawca robót (Zarządzenie Min. Bud. z dnia r Mon. Pol. 5 z 987). Należy uwzględnić środki, które zapewnią osiągnięcie projektowanych wymiarów i stateczność układu geometrycznego. Wszelkie roboty budowlane i odbiorowe należy prowadzić wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Dodatkowo należy stosować odpowiednie Polskie Normy dotyczące wykonania robót: PN-B-06200:997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe PN-6/B-0625 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 206- Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Elementy konstrukcyjne sklasyfikowano do 2 klasy konstrukcji stalowych wg PN-B Sprawdzenie wstępne i kontrola jakości spoin wg Warunków technicznych wykonania i odbioru elementów wysyłkowych stalowych konstrukcji budowlanych. Elementy zakończone z obydwu stron blachami czołowymi można wykonać w tolerancji ujemnej i zastosować przekładki umożliwiające montaż w takim wypadku należy na nowo przeanalizować długości śrub. Montaż konstrukcji stalowej należy prowadzić w sposób staranny, zwracając szczególną uwagę na dokręcenie momentem, odpowiednim dla danego typu i klasy śruby. Kolejność montażu opracuje Wykonawca we własnym zakresie. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe stężenia konstrukcji podczas montażu konstrukcja winna mieć zapewnioną stateczność i sztywność postaciową na każdym etapie montażu. W przypadku znacznych odkształceń elementów stalowych w czasie montażu Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Projektanta konstrukcji i stężenia montażowego odkształconego elementu. Elementy konstrukcji nośnej (słupy i belki) należy spawać półautomatem (grube spoiny z podpawaniem), niedopuszczalne jest spawanie ręczne. Należy kontrolować klasę betonu wbudowanego wykonując badania niszczące próbek betonowych pobieranych na budowie z danej partii betonu (wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych). Wszystkie elementy konstrukcji muszą być objęte kontrolą jakości. Kontrola jakości winna odbyć się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: sprawdzenie wymiarów, wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przed stwierdzeniem, sprawdzenie wilgotności drewna, B.9

20 sprawdzenie rodzaju i klasy drewna konstrukcyjnego. Przedstawione warunki dotyczą odbioru całkowicie wykonanej konstrukcji i stanowią podstawę do przekazania go do eksploatacji. Odbiór konstrukcji polega w ogólności na sprawdzeniu zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: zgodność wykonanych robót z dokumentacją, prawidłowość wykonania złączy, przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów składowych, sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, prawidłowość wykonania izolacji przeciwwodnych. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów i wykonania elementów przed ich zamontowaniem i na gotowej konstrukcji. 8. WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY LATO-ZIMA NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU Ze względu na niewielkie gabaryty obiektu, nie przekraczające dopuszczalnych przez PN-B- 0264:2002 wymiarów dla których analiza termiczna nie jest wymagana analizę wpływu zmian temperatury lato-zima na konstrukcję budynku pominięto. 9. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ZABUDOWĘ SĄSIEDNIĄ Wszelkie roboty związane z planowaną budową budynku gminnej biblioteki w Adamowie planuje się prowadzić na działce Inwestora. Roboty budowlane a także ziemne w pobliżu wykonanych już elementów konstrukcji oraz zabudowy istniejącej należy prowadzić sprzętem lekkim, metodami bezudarowymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz wymaganiami Polskich Norm. Obiekt objęty opracowaniem oddalony jest od istniejącej zabudowy sąsiedniej w sposób zapewniający brak wzajemnej influencji. Należy przyjmować, że prowadzone roboty nie będą wywierały istotnego wpływu na istniejącą zabudowę sąsiednią, w szczególności spełnione są wymagania stawiane w Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie [2.8.2]. 0. WPŁYW PLANOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO. LEJ DEPRESYJNY Prace budowlane nie wpłyną niekorzystnie na stan środowiska. W związku z tym zamierzone zadanie nie kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie, mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Należy podkreślić, że poziom posadowienia przyjęto powyżej poziomu lustra wody gruntowej, dla potrzeb realizacji zamierzenia nie zachodzi zatem konieczność czasowego ani trwałego obniżania poziomu wody gruntowej, nie wystąpi zatem zjawisko leja depresyjnego.. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ Obciążenia zestawiono na podstawie zestawienia przegród projektu architektonicznego oraz następujących norm. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B-0200 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B-0200 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami PN-80/B-0200/Az:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem PN-77/B-020/Az:2008 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem B.20

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania -projektowany strop jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm i wylewanej na nich na miejscu budowy warstwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25. Instrukcja montażu, Dane techniczne oraz Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania (Instrukcja) Niniejsza Instrukcja dotyczy belek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY

Budynek Socjalno Administracyjny Prądy ul. Sportowa dz. nr 297, km 1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ II - KONSTRUKCYJNA str. 1 1. Założenia i charakterystyka obiektu. OPIS TECHNICZNY I. Obciążenia przyjęte do obliczeń konstrukcji Obciążenie śniegiem Przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE

PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE PROJEKT WYKONAWCZY NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE INWESTYCJA NADRADUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI BOISKO GŁÓWNE ADRES UL. 9 MARCA 7 83-322 STĘŻYCA Dz. Nr 649/10, 649/20 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 1 OPIS TECHNICZNY 1 DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT I ADRES Wymiana stropu w mieszkaniu nr 1 przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana fragmentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo