II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do komputerowej analizy nasienia CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do komputerowej analizy nasienia CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis)."

Transkrypt

1 Olsztyn: Dostawa zestawu do komputerowej analizy nasienia CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka naukowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do komputerowej analizy nasienia CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis). II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka PAN w Białymstoku zestawu do komputerowej analizy nasienia CASA (Computer-Assisted Sperm Analysis) szt. 1 (dalej zwanym zestaw CASA) Dostawa obejmuje: a) System do komputerowej, automatycznej analizy nasienia CASA z niezależnymi modułami analitycznymi tj.: -Moduł określenia morfologii; -Moduł fragmentacji DNA; -Moduł żywotności; b) Kamera do zestawu; c) Komputer stacjonarny do zestawu. Powyższy zestaw CASA musi zapewnić poprawną, bezkolizyjną współpracę poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu w zakresie sterowania, pomiaru i akwizycji (przetwarzania) danych. Poszczególne elementy aparatury muszą być kompatybilne z mikroskopem fluorescencyjnym. Olympus BX51 posiadanym przez zamawiającego. Szczegółowy opis parametrów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja zestawu CASA. Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia: a) dwa szkolenia pracowników w zakresie analiz wykonywanych z użyciem zamawianego sprzętu: -pierwsze w momencie dostawy i instalacji zakupionej aparatury -drugie w czasie użytkowania aparatury po upływie co najmniej 3 miesięcy od daty instalacji, nie później jednak niż rok od daty instalacji. Warunki ogólne: 1. W specyfikacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, określono parametry graniczne zestawu CASA wskazując na jego opis i parametry techniczne. Zaproponowany przez Wykonawcę zestaw CASA musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany na rynku, nie może posiadać parametrów gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 2. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności do wszystkich części/modułów składających się na zestaw CASA oraz dostarczenie do zamawiającego. W zakresie oprogramowania, dostawa, oprócz jego dostarczenia, obejmuje przeniesienie na zamawiającego praw do oprogramowania w zakresie licencji bezterminowej, pełnej,

2 jednostanowiskowej z możliwością bezpłatnej aktualizacji oprogramowania (modułów) oraz dostępem do programów aktualizacyjnych przez Internet (strona WWW), w celu korzystania z zestawu CASA zgodnie z prawem oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 3. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie czynności montażu (zainstalowania) zestawu CASA oraz jego pierwsze próbne uruchomienie, a także przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność działania zestawu pomiarowego. W przypadku oprogramowania, oprócz instalacji, wymagane jest jego przetestowanie. Czynności instalacji, próbnego uruchomienia oraz przetestowania podlegają wykonaniu w miejscu dostawy zestawu CASA, po jego dostarczeniu zamawiającemu. 4. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Do oferty należy dołączyć: a) dokładny opis parametrów technicznych oferowanego zestawu CASA w j. polskim z podaniem rodzaju, typu i producenta zaproponowanego sprzętu (wydruk ze strony producenta, folder itp.); b) instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z aparatury (instrukcja obsługi), jak również instrukcji dotyczącej obsługi oprogramowania; c) dokumentu gwarancyjnego, w przypadku gdy świadczenie usług gwarancyjnych uzależnione będzie od otrzymania od wykonawcy dokumentu gwarancyjnego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 7. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy. 8. Możliwość zgłoszeń awarii lub naprawy 24 h na dobę, 365 dni w roku. 9. Czas reakcji przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa; w godzinach - max.48 godzin. 10. Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany zestawu (podzespołu) na nowy - max 3 naprawy. 11. Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max.14 dni 12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis zestawu CASA. 13. W przypadku nie dokonania naprawy ww. określonych terminach wymiana wadliwego zestawu/podzespołu na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat. 14. W przypadku wymiany uszkodzonego zestawu/podzespołu na nowy lub wymiany podzespołu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty i zawartej umowy. 15. Transport zestawu CASA do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego zestawu CASA. 17. Opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekraczające 3 tygodnie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej 18. Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy: - wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

3 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3000,00 PLN 2) Wadium może być wnoszone w: 2.1. pieniądzu na konto Zamawiającego w banku BGŻ Oddz. w Olsztyn nr konta , z dopiskiem: przetarg ZP-PNK D poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 2 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami), 3) Termin wniesienia wadium w pieniądzu: do 3 października 2011 roku do godz. 12:00. 4) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej powinno być załączone do oferty w oddzielnej kopercie z napisem: wadium. 5) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 6) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Wymagane złożenie oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Wymagane złożenie oświadczenia - Załącznik nr 4 oraz nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych trzech dostaw przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolnej, badawczej o zastosowaniu w diagnostyce, badaniach naukowych lub pracach przemysłowych na kwotę nie mniejszą niż 60000,00 zł każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie -wykonawcy załączają dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie

4 wg załącznika nr 6 do SIWZ. -wykaz musi zawierać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców. -jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych dostaw lub opłaconej polisie wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP z dnia składania ofert, -jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powyższe składa, co najmniej jeden z nich. III.3.3) Potencjał techniczny o Wymagane złożenie oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Wymagane złożenie oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Wymagane złożenie oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

5 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanego zestawu (jeżeli dotyczą): a) deklaracje zgodności, b) Certyfikaty; ISO, CE. oraz c) dokładny opis parametrów technicznych oferowanego zestawu CASA w j. polskim z podaniem rodzaju, typu i producenta zaproponowanego sprzętu (wydruk ze strony producenta, folder itp.); d) instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z aparatury (instrukcja obsługi), jak również instrukcji dotyczącej obsługi oprogramowania; e) dokumentu gwarancyjnego, w przypadku gdy świadczenie usług gwarancyjnych uzależnione będzie od otrzymania od wykonawcy dokumentu gwarancyjnego. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem. 2. Wypełniona przez Wykonawcę Specyfikacja oferowanego produktu wg załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Oferty 4. Sporządzony przez Wykonawcę Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Cenowy. 5. Materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcja obsługi itp. Na ofertę składają się: a) formularze: wypełniona specyfikacja oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1; formularz oferty - załączniki nr 2 i formularz cenowy- załącznik

7 nr3 do SIWZ, b) dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ, c) wypełnione załączniki nr 4, 5, 6 d) inne dokumenty tj.: Atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanego zestawu (jeżeli dotyczą): -deklaracje zgodności, -Certyfikaty; ISO, CE. oraz -dokładny opis parametrów technicznych oferowanego zestawu CASA w j. polskim z podaniem rodzaju, typu i producenta zaproponowanego sprzętu (wydruk ze strony producenta, folder itp.); - instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z aparatury (instrukcja obsługi), jak również instrukcji dotyczącej obsługi oprogramowania; -dokumentu gwarancyjnego, w przypadku gdy świadczenie usług gwarancyjnych uzależnione będzie od otrzymania od wykonawcy dokumentu gwarancyjnego. e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub wpis do ewidencji gospodarczej w przypadku osób fizycznych f) umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy) III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Termin wykonania - 30 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących: 1. dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: -ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej; 2. dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: - niedostępność na rynku urządzenia wskazanego w dokumentacji przetargowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku urządzenia; -pojawieniem się na rynku urządzenia nowszej generacji/technologii pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3. nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp, w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów

8 między stronami. 4. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Bydgoska 1/8; Olsztyn pokój B25. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Bydgoska 1/8; Olsztyn pokój B25. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie systemów serwerowych, poczty korporacyjnej, pracy grupowej, intranetu, systemu archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa do siedziby Instytutu Kolejnictwa czterech fabrycznie nowych (nieużywanych) samochodów wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 172155-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo