Tematy projektów inżynierskich 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy projektów inżynierskich 2015"

Transkrypt

1 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego detekcję i lokalizację robota inspekcyjnego na podstawie analizy sygnałów elektromagnetycznego i akustycznego emitowanego przez robot inspekcyjny. Przewidziano dwa tryby pracy: detekcję czasu trawersu robota przez nieruchomy detektor oraz lokalizacja unieruchomionego robota przez poruszający się detektor. Dostępny jest sprzęt detektora oraz jego dokumentacja. 1. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału elektromagnetycznego 2. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału akustycznego 3. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów 4. Opracowanie interfejsu użytkownika uwzględniającego łączność z systemem za pomocą łącza USB i łącza radiowego 5. Opracowanie oprogramowania komputera nadrzędnego (PC) 6. Opracowanie dokumentacji 1. Podręczniki fizyki 2. Dokumentacja sprzętu detektora 3. Dane katalogowe stosowanych komponentów elektronicznych 4. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 1

2 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych dostarczanych przez robota do inspekcji rurociągów Software for visualization and analysis of the data collected by the pipeline inspection robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego na identyfikację i parametryzację wag geometrii rurociągów inspekcjonowanych przez robota. Dane dostarczane przez robota w postaci pomiaru n promieni zorientowanych przestrzennie zarejestrowanych w równomiernie rozmieszczonych punktach wzdłuż osi rurociągu 1. Opracowanie algorytmów wizualizacji danych 2. Opracowanie algorytmów klasyfikacji wad geometrycznych w zarejestrowanych danych 3. Opracowanie algorytmów estymacji parametrów geometrycznych wykrytych wad 4. Opracowanie interfejsu użytkownika 5. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów na komputer PC 6. Opracowanie dokumentacji 1. Przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych dostępne u opiekuna pracy i w zasobach Internetu 2. Dokumentacja struktury danych pomiarowych 3. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego Stanowisko laboratoryjne do nauki podstaw sterowania komputerowego Laboratory kit for learning the basics of computer control techniques dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie interfejsu cyfrowego oraz oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie zestawu laboratoryjnego MAB (konstrukcji Katedry Systemów Automatyki) do współpracy z komputerem PC za pośrednictwem interfejsu USB oraz oprogramowania na komputer PC wspierającego naukę tworzenia oprogramowania sterującego zestawem obiektów modułu MAB w języku C. 1. Opracowanie sprzętu interfejsu łączącego zestaw MAB widzianego jako zestaw rejestrów z komputerem PC za pomocą łącza USB 2. Opracowanie oprogramowania komunikacyjnego 3. Opracowanie oprogramowania bibliotecznego zawierającego procedury obsługi zasobów modułu MAB ułatwiającego tworzenie oprogramowania sterującego 4. Opracowanie szkieletu oprogramowania sterującego a) Opracowanie przykładowej aplikacji sterującej b) Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 2

3 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Model do testowania stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z czujnikami pomiarowymi. Sensor carrier platform model for testing 3D orientation stabilization. dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego eksperymenty zmierzające do stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z wykorzystaniem dwóch oraz trzech osi korekcyjnych. 1. opracowanie koncepcji modelu platformy 2. konstrukcja modelu platformy 3. opracowanie algorytmów stabilizacji orientacji przestrzennej z korektą 2D i 3D 4. opracowanie oprogramowania umożliwiającego realizację testów stabilizacji orientacji przestrzennej 5. implementacja oprogramowania 6. opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego System nawigacji inercyjnej robota mobilnego Inertial navigation system for mobile robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego nawigację inercyjną robota wyposażonego w wysoko stabilną jednostkę IMU (Inertial Measurement Unit). Nawigacja prowadzona jest w postaci postprocesingu na podstawie danych zarejestrowanych podczas ruchu robota. Ostatecznym celem pracy jest wykreślenie trajektorii robota na cyfrowej mapie np. z wykorzystaniem systemu GOOGLE MAPS. 1. Opracowanie algorytmów nawigacji inercyjnej 2. Opracowanie implementacji algorytmów w postaci aplikacji na komputer PC 3. Opracowanie aplikacji tworzącej pliki KMZ umożliwiającej wyświetlanie trajektorii robota na mapach cyfrowych 4. Opracowanie systemu korekcji obliczonej trajektorii robota z wykorzystaniem danych z systemu GPS 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja jednostki IMU 2. Przykładowe algorytmy nawigacyjne 3

4 Liczba wykonawców 1-2 Uniwersalny sprzęg obiektu sterowania z komputerem PC Universal interface between controlled object an a PC computer dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie i wykonanie uniwersalnego interfejsu umożliwiającego sterowanie obiektem za pośrednictwem komputera PC wyposażonego w interfejs USB. Od strony obiektu mamy ustaloną liczbę wejść i wyjść cyfrowych oraz wejść i wyjść analogowych. Oprogramowanie interfejsu dokonuje konwersji szeregowo-równoległej oraz równoległo-szeregowej i przekazuje dane do/z portów we/wy do komputera PC poprzez interfejs USB. 1. Opracowanie koncepcji konwertera 2. Realizacja konwertera z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera 3. Opracowanie oprogramowania mikrokontrolera 4. Opracowanie biblioteki funkcji wspomagających (język C) tworzenie aplikacji na komputerze PC transfer informacji obiekt komputer 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja techniczna wybranego mikrokontrolera 2. Dokumentacja techniczna interfejsu USB 3. Dokumentacja narzędzi programistycznych 4

5 Rysowanie Portretu człowieka za pomocą robota przemysłowego Drawing a Portrait using an industrial robot mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz program sterujący robotem przemysłowym Kawasaki lub Mitsubishi, realizujący rysowanie portretu człowieka na podstawie zrobionego zdjęcia. Program na PC powinien obsługiwać kamerę za pomocą której wykonywane jest zdjęcie człowieka. Następnie otrzymany obraz należy przetworzyć w celu otrzymania obrysu twarzy. Rysunek twarzy w postaci ciągu instrukcji przesyłany jest do robota przemysłowego. Robot na podstawie otrzymanych instrukcji powinien odtworzyć rysunek na kartce za pomocą zamontowanego na ramieniu robota pisaka. 1. Napisanie programu na PC (C++ lub C#) realizującego akwizycję obrazu i przetworzenie go na ciąg linii reprezentujących zarejestrowaną twarz oraz zamianę otrzymanego rysunku na ciąg instrukcji przesyłanych do robota przemysłowego. 2. Implementacja komunikacji miedzy komputerem PC a robotem przemysłowym. 3. Napisanie programu sterującego robotem. 4. Kalibracja układu współrzędnych kartki oraz położenia pisaków względem flanszy robota. 1. Bruce Eckel, Thinking In C++, Januar Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 3. W. K. Pratt, Digital Image Processing, Wiley 2007 Wymagana dobra znajomość programowania w C++ 5

6 Utworzenie symulatora wirtualnego urządzenia procesu technologicznego wraz z opracowaniem algorytmów sterowania urządzeniem na fizycznym sterowniku. Create a simulator of technological process with the development of the control algorithms on the physical device. mgr inż. Piotr Fiertek Celem proponowanego tematu pracy inżynierskiej jest utworzenie symulatora maszyny lub procesu technologicznego, który mógłby zostać podłączony do fizycznego sterownika PLC. W ramach proponowanego tematu należy również opracować algorytmy sterujące wirtualnym obiektem (symulowanym za pomocą powstałej symulacji), zaimplementowane na fizycznym sterowniku PLC lub układzie mikroprocesorowym. Ze względu na bezpośrednią współpracę symulatora z fizyczną jednostką sterującą, symulator powinien zapewniać symulowanie obiektu w czasie rzeczywistym. Symulator powinien umożliwiać również sterowanie wirtualną maszyną bezpośrednio z poziomu symulacji (bez potrzeby podłączania fizycznego sterownika). 1. Opracowanie interfejsu między komputerem PC a sterownikiem PLC. 2. Opracowanie równań matematycznych opisujących modelowany obiekt lub proces technologiczny 3. Implementacja symulacji modelowanego obiektu lub procesu technologicznego wraz z zapewnieniem odpowiedniej wizualizacji modelowanych procesów. 4. Opracowanie i implementacja różnych algorytmów sterowania wirtualnym obiektem za pomocą fizycznego sterownika PLC lub jednostki mikroprocesorowej. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 dobra znajomość programowania w C++ 6

7 Gra robotów w warcaby aplikacja demonstracyjna Robots game of checkers demo application mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz programy sterujące robotami przemysłowymi Kawasaki i Mitsubishi, realizujące grę robotów w warcaby. 1. Ściąganie obrazu z kamery. Przetwarzanie obrazu w celu ustalenia położenia pionków. 2. Implementacja algorytmu gry w warcaby. 3. Implementacja komunikacji z robotami przemysłowymi. 4. Napisanie programów sterujących robotami. 1. Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 2. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Narzędzia programistyczne: Visual Studio, środowiska do programowania robotów przemysłowych 7

8 Wirtualne laboratorium robotów przemysłowych Virtual Laboratory of Industrial Robots mgr inż. Piotr Fiertek Opracowanie wirtualnego laboratorium robotów przemysłowych, zawierających trójwymiarowe modele robotów dostępnych w pracowni współpracy robotów przemysłowych. Wirtualne laboratorium robotów powinno umożliwiać sterowanie ruchem symulowanych robotów: sterowanie wirtualnym chwytakiem, przemieszczanie elementów w wirtualnym środowisku (pobieranie klocków, puszczanie klocków). Ważnym składnikiem wirtualnego laboratorium jest edytor programu robota, w którym należy zdefiniować szereg podstawowych operacji wykonywanych przez robota: definicja podstawowych zmiennych, instrukcje FOR, IF, instrukcje ruchu, definicja układu współrzędnych, definicja narzędzia robota, instrukcje zamknięcia i otwarcia chwytaka. Zakłada się zdefiniowanie własnego zestawu instrukcji, pozwalającego na realizację prostych zadań. Ze względu na złożoność zagadnienia nie jest przewidziane odtworzenie działania całego języka programowania robotów Kawasaki (język AS) lub robotów Mitsubishi (język Melfa Basic). Podczas modelowania ruchu manipulatora robota zakłada się odtworzenie jedynie kinematyki ruchu. Kwestie związane z dynamiką ruchu manipulatora nie muszą być rozpatrywane. 1. Opracowanie wirtualnego środowiska robota (wraz z edytorem umożliwiającym umieszczenie w otoczeniu robota predefiniowanych elementów, którymi robot mógłby manipulować) 2. Opracowanie edytora programu robota wraz z interpreterem poleceń. 3. Napisanie trzech instrukcji laboratoryjnych. 4. Opracowanie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 8

9 Robot grający w kółko i krzyżyk zbudowany na bazie zestawu BIOLOID Robot playing noughts and crosses based on the BIOLOID kit mgr inż. Piotr Fiertek Celem pracy jest zbudowanie robota o konstrukcji szeregowej (typu ramię człowieka) na bazie zestawu BIOLOID (http://neorobot.pl/pl/bioloid-wersja-premium.html), realizującego grę w kółko i krzyżyk. Plansza gry obserwowana byłaby za pomocą kamery internetowej, podłączanej do komputera PC za pomocą interfejsu USB. Po przeanalizowaniu otrzymanego obrazu i wyznaczeniu stanu gry, robot za pomocą dołączonego do manipulatora pisaka rysowałby w odpowiednim miejscu znak kółka lub krzyżyka. 1. Zbudowanie konstrukcji manipulatora 2. Opanowanie sterowania manipulatorem z poziomu komputera PC 3. Obsługa kamery internetowej oraz opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu, pozwalających na rozpoznanie stanu gry 4. Opracowanie prostego silnika gry 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Instrukcja obsługi zestawu BIOLOID 3. Dokumentacja do serwonapędów AX-12A Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 9

10 Stabilizacja położenia piłki na platformie Stewarta The ball position stabilization on the Stewart platform mgr inż. Piotr Fiertek Celem dyplomu jest wykonanie platformy Stewarta oraz zaprojektowanie systemu pozwalającego na stabilizację piłki umieszczonej na górnej platformie. Zakłada się wykorzystanie systemu wizyjnego, dzięki któremu możliwe będzie odczytanie aktualnego położenia i prędkości piłki. Powstałe oprogramowanie sterujące ma za zadanie stabilizację piłki w konkretnej pozycji lub przemieszczenie jej po uprzednio zdefiniowanej trajektorii. 1. Zaprojektowanie konstrukcji mechanicznej platformy 2. Budowa platformy 3. Implementacja równań kinematyki prostej i odwrotnej 4. Zintegrowanie platformy z systemem wizyjnym 5. Napianie programu sterującego, zapewniającego stabilizację położenia obiektu na platformie 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Wprowadzenie do robotyki, Craig John, wyd. 2, przeł. J. Knapczyk, Warszawa, WNT, 1993 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ lub Python Dobra znajomość matematyki Temat zarezerwowany: 10

11 Model stanowiska laboratoryjnego do badania pasywnych metod tłumienia drgań Model of laboratory system for testing of passive methods of vibration damping Dr inż. Krzysztof Cisowski Zaprojektowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego służącego do demonstracji własności tłumiących drgania wybranych materiałów izolacyjnych. System sterująco-pomiarowy powinien zostać oparty o zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments serii TMS320C6XXX. 1. Opracowanie i realizacja części mechanicznej stanowiska laboratoryjnego. 2. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów sterowania wzbudnikem stolika wibracyjnego. 3. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów części pomiarowej systemu. 4. Realizacja interfejsu użytkownika 1. Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital dla procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C Z. Osiński, Tłumienie drgań, Wydawnictwo Naukowe PWN Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 11

12 Zastosowanie klastra dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of DSP Texas Instruments TMS320F28035 microcontroller for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał klaster dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 (wyposażonych w dodatkowy koprocesor do obliczeń zmiennoprzecinkowych). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC poprzez interfejs USB. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. 1. Zaprojektowanie i uruchomienie układu klastra dwóch mikorkontrolerów. 1. Opracowanie i implementacja na klastrze mikrokontrolerów oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 12

13 Zastosowanie mikromodułu MMnet1002 firmy Propox do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of Propox MMnet1002 module for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał mikromodułu MMnet1002 firmy Propox oparty na mikrokontrolerze AT91SAM9260 (z 32 bitowym rdzeniem ARM926EJ). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC za pomocą wbudowanego łącza ethernetowego. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. Komputer pełniący rolę serwera będzie miał możliwość komunikacji z wieloma modułami pomiarowymi. 1. Opracowanie i implementacja na mikromodule MMnet1002 oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikromodułu MMnet Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, MS Visual Studio, środowisko programistyczne mikromodułu Mmnet1002 dla systemu Linux Ubuntu. 13

14 Tłumienie zakłóceń szerokopasmowych w dukcie akustycznym z wykorzystaniem algorytmu FxLMS zaimplementowanego na stałoprzecinkowym procesorze sygnałowym TMS320C5515 Attenuation of broadband noise in acoustic duct using FxLMS algorithm implemented on fixed point DSP processor TMS320C5515 Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest projekt oraz realizacja w oparciu o DSK procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C5515 laboratoryjnego systemu służącego do tłumienia w wylocie duktu akustycznego, szumu szerokopasmowego wytwarzanego przez wentylator systemu klimatyzacyjnego. Proponowany algorytm FxLMS wymaga oprócz pomiaru tzw. sygnału błędu (na końcu duktu), pomiaru sygnału w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń sygnału referencyjnego. W proponowanym rozwiązaniu pomiar ten odbywać się będzie za pomocą akcelerometru (zamiast mikrofonu) co pozwoli zredukować efekt niekorzystnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia systemu do miejsca pomiaru sygnału referencyjnego. W pracy zostanie wykorzystany istniejący w Katedrze Systemów Automatyki model systemu wentylacyjnego. 1. Opracowanie i implementacja na DSK TMS320C6713 oprogramowania FxLMS. 2. Przeprowadzenie badań własności opracowanego systemu z wykorzystaniem TI Code Composer Studio. 3. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika służącego do sterowania parametrami algorytmu w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych i uzyskanych rezultatów. 1. Design of active noise control systems with the TMS320 family, Application Report, Texas Instruments SPRA NIEDŹWIECKI MACIEJ, MELLER MICHAŁ: A new approach to active noise and vibration control Part I: the known frequency case, IEEE Transaction on Signal Processing, Vol. 57, No. 9, str Szymon Scharmach, Praca dyplomowa WETiI, Systemy aktywnego tłumienia zakłóceń w dukcie akustycznym. 4. Rafael Cierpka, Praca dyplomowa inżynierska WETiI, Active noise control in a standard HVAC duct. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 14

15 Zastosowanie zmiennoprzecinkowego procesora DSP do rozpoznawania obiektów akustycznych Application of floating point DSP processors, for acoustic objects recognition Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja systemu komputerowego służącego do rozpoznawania obiektów w oparciu o analizę widma emitowanego przez nie dźwięków. Zaprojektowany układ wykorzystywać będzie zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C6713 lub Texas Instruments OMAP 138 dzięki czemu nastąpi zwiększenie mocy obliczeniowej systemu w stosunku do rozwiązania opartego jedynie na komputerze PC takie rozwiązanie zrealizowano w Katedrze Systemów Automatytki w ramach jednej z wcześniej prowadzonych prac dyplomowych. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na skrócenie procesu decyzyjnego przebiegającego od zarejestrowania sygnału audio do jego rozpoznania. Omawiany system składać się będzie z dwóch części: interfejsu użytkownika uruchamianego na komputerze PC oraz wymienionego wcześniej zestawu uruchomieniowego odpowiedzialnego realizację złożonych obliczeniowo algorytmów rozpoznawania sygnałów. Wykorzystanie procesora sygnałowego pozwoli również na pracę systemu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie bardziej złożonych w stosunku do rozwiązań wykorzystujących komputery PC, metod analizy sygnałów. 1. Opracowanie i realizacja interfejsu użytkownika (język Visual C++, C# lub JAVA) 2. Wybór metod rozpoznawania sygnałów 3. Implementacja wybranych metod rozpoznawania sygnałów z wykorzystaniem procesosora DSP. 1. Jwu-Sheng Hu, Chieh-Cheng Cheng, Wei-Han Liu: Robust speaker s location detection in a vehicle environment using GMM models. IEEE Transactions on Systems, and Cybernetics, Part B, vol. 36, no. 2, pp , Shannon B. J., Paliwal K.K.: A Comparative Study of Filter Bank Spacing for Speech Recognition. Proc. of Microelectronic engineering research conference, Brisbane, Australia, Nov G. Czapkowski, M. Skałecki: Praca dyplomowa, System dostepowy oparty o metody Automatycznego Rozpoznawania Mowy. 4. M. Łomot: Praca dyplomowa KSA WETiI PG, Badanie zmian pola akustycznego do diagnostyki urzadzen lub wykrywania nieporzadanych cech obiektów monitorowanych. 5. Chassaing R.: Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK, Wiley-Interscience Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital DSK TMS320C6713 lub Zoom OMAP-L138 experimenter Kit firmy Teksas Instruments. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 15

16 Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. The design and construction of a mobile robot finding the way in a labyrinth. mgr inż. Marcin Ciołek 1. Budowa robota. Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. The design and construction of a platform with a robotic arm. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. 1. Budowa manipulatora. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

17 Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. The design and construction of a sorting device. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. 1. Projekt i budowa maszyny sortującej. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego maszyną. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa robota kroczącego. The design and construction of a walking robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa robota kroczącego. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

18 Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. The design and construction of a mobile tank type robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego projektowania układów sterowania metodami częstotliwościowymi Laboratory exercise concerning control systems design using frequency methods. dr inż. Michał Meller Opracowanie stanowiska oraz instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego studentom na zapoznanie się z projektowaniem układów sterowania metodami częstotliwościowymi. 7. Wybór i obiektu sterowania. 8. Budowa stanowiska laboratoryjnego. 9. Opracowanie instrukcji ćwiczenia. Opracowanie biblioteki DSP dla procesora Texas Instrments DSP library for the Texas Instruments processor dr inż. Michał Meller Opracowanie biblioteki matematycznej udostępniającej podstawowe funkcje DSP (filtracja FIR, IIR, zmiana szybkości próbkowania, FFT) dla formatów rzeczywistych/zespolonych w arytmetyce stało- i zmiennoprzecinkowej. Zapoznanie z architekturą procesora Opracowanie i optymalizacja biblioteki programistycznej 18

19 Opracowanie układu nawigacji zliczeniowej dla robota mobilnego Navigation system for a mobile robot dr inż. Michał Meller Celem pracy jest budowa robota mobilnego wraz z układem nawigacji zliczeniowej opartej na filtrach Kalmana. a) Budowa robota mobilnego b) Opracowanie rozwiązań programowych układu nawigacji c) Porównanie dokładności różnych rozwiązań S. Khatib, Handbook of robotics, Amatorski oscyloskop USB Amateur USB oscilloscope dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego oscyloskopu, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB 12. Opracowanie koncepcji urządzenia 13. Wybór komponentów 14. Wykonanie płytki PCB 15. Stworzenie oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego na komputer PC Amatorski generator funkcyjne z interfejsem USB Amateur function generator with USB interface dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego generatora funkcyjnego, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB c) Opracowanie koncepcji urządzenia d) Wybór komponentów e) Wykonanie płytki PCB f) Stworzenie oprogramowania sterującego na komputer PC 19

20 Liczba wykonawców Mikroprocesorowy sterownik temperatury i wilgotności bazie modułu Arduino Temperature and humidity control system based on Arduino module dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie sterownika temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowanie podłączonymi urządzeniami wykonawczymi. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby Liczba wykonawców Samochodowy komputer diagnostyczny Car diagnostic computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie komputera pozwalającego na podstawową diagnostykę samochodów. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa komputera 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby, temat zarezerwowany 20

21 Liczba wykonawców System SCADA w układach automatyki budynkowej bazujący na komputerze Raspberry PI BMS SCADA system based on Raspberry PI computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie uniwersalnego mikroprocesorowego interfejsu inteligentnego budynku. Interfejs pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowania podłączonymi urządzeniami. Urządzenie umożliwiać będzie zdalny podgląd danych oraz zmianę parametrów systemu BMS za pośrednictwem strony WWW. 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer R- PI 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby 21

22 Liczba wykonawców Programowalny sterownik ogólnego przeznaczenia General-purpose programmable controller dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie układu sterownika ogólnego przeznaczenia w oparciu o wybrany mikrokontroler 1) Zaprojektowanie sterownika uniwersalnego na bazie wybranego procesora 2) Przygotowanie dokumentacji technicznej sterownika 3) Przygotowanie prototypu sterownika uniwersalnego 4) Wybór obiektu sterowania 5) Testy urządzenia na modelu obiektu Opracowanie podstawowego oprogramowania 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, temat zarezerwowany 22

23 Liczba wykonawców Symulator centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła Air handling unit with heat recovery simulator dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie systemu symulującego pracę centrali klimatyzacyjnej. Symulator ma wspomagać prace w laboratorium automatyki budynków 1. Opracowanie modelu matematycznego komponentów centrali 2. Wykonanie oprogramowania symulacyjnego (C#) 3. Wykonanie karty interfejsu WE/WY 4. Testy urządzenia 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, wymagana dobra znajomość fizyki Wizualny, mobilny system inspekcyjny. Visual mobile inspection system. Marcin Pazio Celem pracy jest zbudowanie mobilnej platformy, pozwalającej na zdalną wizualną inspekcje trudnodostępnych/niebezpiecznych miejsc. Konstrukcja mobilnej platformy wraz z oprogramowaniem, umożliwiającej sterowanie orientacją kamery oraz zainstalowanym na platformie oświetleniem, implementacja algorytmów przechwytywania i obróbki obrazu z wykorzystaniem biblioteki OpenCV, konstrukcja oprogramowanie operatorskiego (Android/Windows). 1. Dokumentacja komputera RaspberryPi 2. Dokumentacja biblioteki OpenCV 23

System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748

System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748 System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748 Speaker recognition system based on Texas Instruments TMS320C6748 DSP dr inż. Krzysztof Cisowski Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Eliminacja odblasków w chmurze punktów skaner 3D. Elimination of ghost reflections in a cloud of points 3D scanner. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. dr inż. Piotr Kaczmarek. Do zadań dyplomantów będzie należało:

Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. dr inż. Piotr Kaczmarek. Do zadań dyplomantów będzie należało: 1. Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Oprogramowanie sterujące pracą centrali klimatyzacyjnej na bazie sterownika opartego na układzie ATmega dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Bezprzewodowe sterowanie modułem RCX zestawu LEGO za pomocą interfejsu WiFi. Wireless control of module RCX of the LEGO system

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki kierunek: Automatyka i robotyka specjalność: Komputerowe systemy sterowania PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. nadzw. PG Nauczyciele akademiccy:

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Systemów Automatyki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 1. Temat pracy Temat pracy Liczba

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Zajęcia odbywać

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2016 kierunek AiR

Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2016 kierunek AiR Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2016 kierunek AiR Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 01/I8/ARi/16/Z Program sterujący automatycznym Celem pracy jest nabycie Praca obejmuje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia elektroniczne w akustyce Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RIA-1-611-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016. mgr inż. Marcin Ciołek

Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016. mgr inż. Marcin Ciołek 1. Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016 Eliminacja zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych przy użyciu dwukierunkowego przetwarzania sygnału Elimination of impulsive disturbances

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych Numer

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ROBOTYKA 3 2. Kod przedmiotu: Ro3 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Podstawy robotyki - opis przedmiotu

Podstawy robotyki - opis przedmiotu Podstawy robotyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki Kod przedmiotu 06.9-WE-AiRP-PR Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i robotyka

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM Maciej Wochal, Opiekun koła: Dr inż. Dawid Cekus Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Koło Naukowe Komputerowego Projektowania

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO Wersja: 2013-07-27-1- 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest samodzielna

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Łódź, 21 kwietnia 2010r. Projektowanie układów analogowych i impulsowych Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroprocesory Nazwa w języku angielskim: Microprocessors Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Konsultant pracy Cel pracy

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonani Zastosowanie DSK procesora sygnałowego Texas Instruments z serii C6000 do tłumienia wysokoczęstotliwościowych zakłóceń wąskopasmowych Application of DSK of Texas Instruments C6000 DSP

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.04.01.02-00-020/10 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości Automatyka i Sterowanie PRz 2012 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek 2005]

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ Konstrukcje Mechatroniczne Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Kształcenie Specjalności: Konstrukcje Mechatroniczne Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA Temat: Badanie strefy ciszy w falowodzie akustycznym w funkcji odległości mikrofonu błędu od głośnika

Bardziej szczegółowo

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka e-mail: rpelka@wel.wat.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie

Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej FTIMS, Informatyka wtorek 10:15 12:00 Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie Skład grupy laboratoryjnej: Krzysztof Łosiewski 127260 Łukasz Nowak 127279 Kacper

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Temat dyplomowej Zastosowanie DSK procesora sygnałowego Texas Instruments OMAP-L138 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa

Technika mikroprocesorowa Technika mikroprocesorowa zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu o cyfrowe programowalne układy scalone. Systemy przetwarzające dane w oparciu o takie układy nazywane są systemami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika MECHATRONIKA TECHNICZNA Technical mechatronics Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęd:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 SYNERIFT Tylne koła napędzane silnikiem spalinowym (2T typu pocket bike ) Przednie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA maj 2016 STRUKTURA WYBORU sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII p r z e d m i o t y k i e r u n k o w e blok obieralny

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo