Tematy projektów inżynierskich 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy projektów inżynierskich 2015"

Transkrypt

1 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego detekcję i lokalizację robota inspekcyjnego na podstawie analizy sygnałów elektromagnetycznego i akustycznego emitowanego przez robot inspekcyjny. Przewidziano dwa tryby pracy: detekcję czasu trawersu robota przez nieruchomy detektor oraz lokalizacja unieruchomionego robota przez poruszający się detektor. Dostępny jest sprzęt detektora oraz jego dokumentacja. 1. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału elektromagnetycznego 2. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału akustycznego 3. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów 4. Opracowanie interfejsu użytkownika uwzględniającego łączność z systemem za pomocą łącza USB i łącza radiowego 5. Opracowanie oprogramowania komputera nadrzędnego (PC) 6. Opracowanie dokumentacji 1. Podręczniki fizyki 2. Dokumentacja sprzętu detektora 3. Dane katalogowe stosowanych komponentów elektronicznych 4. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 1

2 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych dostarczanych przez robota do inspekcji rurociągów Software for visualization and analysis of the data collected by the pipeline inspection robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego na identyfikację i parametryzację wag geometrii rurociągów inspekcjonowanych przez robota. Dane dostarczane przez robota w postaci pomiaru n promieni zorientowanych przestrzennie zarejestrowanych w równomiernie rozmieszczonych punktach wzdłuż osi rurociągu 1. Opracowanie algorytmów wizualizacji danych 2. Opracowanie algorytmów klasyfikacji wad geometrycznych w zarejestrowanych danych 3. Opracowanie algorytmów estymacji parametrów geometrycznych wykrytych wad 4. Opracowanie interfejsu użytkownika 5. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów na komputer PC 6. Opracowanie dokumentacji 1. Przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych dostępne u opiekuna pracy i w zasobach Internetu 2. Dokumentacja struktury danych pomiarowych 3. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego Stanowisko laboratoryjne do nauki podstaw sterowania komputerowego Laboratory kit for learning the basics of computer control techniques dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie interfejsu cyfrowego oraz oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie zestawu laboratoryjnego MAB (konstrukcji Katedry Systemów Automatyki) do współpracy z komputerem PC za pośrednictwem interfejsu USB oraz oprogramowania na komputer PC wspierającego naukę tworzenia oprogramowania sterującego zestawem obiektów modułu MAB w języku C. 1. Opracowanie sprzętu interfejsu łączącego zestaw MAB widzianego jako zestaw rejestrów z komputerem PC za pomocą łącza USB 2. Opracowanie oprogramowania komunikacyjnego 3. Opracowanie oprogramowania bibliotecznego zawierającego procedury obsługi zasobów modułu MAB ułatwiającego tworzenie oprogramowania sterującego 4. Opracowanie szkieletu oprogramowania sterującego a) Opracowanie przykładowej aplikacji sterującej b) Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 2

3 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Model do testowania stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z czujnikami pomiarowymi. Sensor carrier platform model for testing 3D orientation stabilization. dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego eksperymenty zmierzające do stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z wykorzystaniem dwóch oraz trzech osi korekcyjnych. 1. opracowanie koncepcji modelu platformy 2. konstrukcja modelu platformy 3. opracowanie algorytmów stabilizacji orientacji przestrzennej z korektą 2D i 3D 4. opracowanie oprogramowania umożliwiającego realizację testów stabilizacji orientacji przestrzennej 5. implementacja oprogramowania 6. opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego System nawigacji inercyjnej robota mobilnego Inertial navigation system for mobile robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego nawigację inercyjną robota wyposażonego w wysoko stabilną jednostkę IMU (Inertial Measurement Unit). Nawigacja prowadzona jest w postaci postprocesingu na podstawie danych zarejestrowanych podczas ruchu robota. Ostatecznym celem pracy jest wykreślenie trajektorii robota na cyfrowej mapie np. z wykorzystaniem systemu GOOGLE MAPS. 1. Opracowanie algorytmów nawigacji inercyjnej 2. Opracowanie implementacji algorytmów w postaci aplikacji na komputer PC 3. Opracowanie aplikacji tworzącej pliki KMZ umożliwiającej wyświetlanie trajektorii robota na mapach cyfrowych 4. Opracowanie systemu korekcji obliczonej trajektorii robota z wykorzystaniem danych z systemu GPS 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja jednostki IMU 2. Przykładowe algorytmy nawigacyjne 3

4 Liczba wykonawców 1-2 Uniwersalny sprzęg obiektu sterowania z komputerem PC Universal interface between controlled object an a PC computer dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie i wykonanie uniwersalnego interfejsu umożliwiającego sterowanie obiektem za pośrednictwem komputera PC wyposażonego w interfejs USB. Od strony obiektu mamy ustaloną liczbę wejść i wyjść cyfrowych oraz wejść i wyjść analogowych. Oprogramowanie interfejsu dokonuje konwersji szeregowo-równoległej oraz równoległo-szeregowej i przekazuje dane do/z portów we/wy do komputera PC poprzez interfejs USB. 1. Opracowanie koncepcji konwertera 2. Realizacja konwertera z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera 3. Opracowanie oprogramowania mikrokontrolera 4. Opracowanie biblioteki funkcji wspomagających (język C) tworzenie aplikacji na komputerze PC transfer informacji obiekt komputer 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja techniczna wybranego mikrokontrolera 2. Dokumentacja techniczna interfejsu USB 3. Dokumentacja narzędzi programistycznych 4

5 Rysowanie Portretu człowieka za pomocą robota przemysłowego Drawing a Portrait using an industrial robot mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz program sterujący robotem przemysłowym Kawasaki lub Mitsubishi, realizujący rysowanie portretu człowieka na podstawie zrobionego zdjęcia. Program na PC powinien obsługiwać kamerę za pomocą której wykonywane jest zdjęcie człowieka. Następnie otrzymany obraz należy przetworzyć w celu otrzymania obrysu twarzy. Rysunek twarzy w postaci ciągu instrukcji przesyłany jest do robota przemysłowego. Robot na podstawie otrzymanych instrukcji powinien odtworzyć rysunek na kartce za pomocą zamontowanego na ramieniu robota pisaka. 1. Napisanie programu na PC (C++ lub C#) realizującego akwizycję obrazu i przetworzenie go na ciąg linii reprezentujących zarejestrowaną twarz oraz zamianę otrzymanego rysunku na ciąg instrukcji przesyłanych do robota przemysłowego. 2. Implementacja komunikacji miedzy komputerem PC a robotem przemysłowym. 3. Napisanie programu sterującego robotem. 4. Kalibracja układu współrzędnych kartki oraz położenia pisaków względem flanszy robota. 1. Bruce Eckel, Thinking In C++, Januar Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 3. W. K. Pratt, Digital Image Processing, Wiley 2007 Wymagana dobra znajomość programowania w C++ 5

6 Utworzenie symulatora wirtualnego urządzenia procesu technologicznego wraz z opracowaniem algorytmów sterowania urządzeniem na fizycznym sterowniku. Create a simulator of technological process with the development of the control algorithms on the physical device. mgr inż. Piotr Fiertek Celem proponowanego tematu pracy inżynierskiej jest utworzenie symulatora maszyny lub procesu technologicznego, który mógłby zostać podłączony do fizycznego sterownika PLC. W ramach proponowanego tematu należy również opracować algorytmy sterujące wirtualnym obiektem (symulowanym za pomocą powstałej symulacji), zaimplementowane na fizycznym sterowniku PLC lub układzie mikroprocesorowym. Ze względu na bezpośrednią współpracę symulatora z fizyczną jednostką sterującą, symulator powinien zapewniać symulowanie obiektu w czasie rzeczywistym. Symulator powinien umożliwiać również sterowanie wirtualną maszyną bezpośrednio z poziomu symulacji (bez potrzeby podłączania fizycznego sterownika). 1. Opracowanie interfejsu między komputerem PC a sterownikiem PLC. 2. Opracowanie równań matematycznych opisujących modelowany obiekt lub proces technologiczny 3. Implementacja symulacji modelowanego obiektu lub procesu technologicznego wraz z zapewnieniem odpowiedniej wizualizacji modelowanych procesów. 4. Opracowanie i implementacja różnych algorytmów sterowania wirtualnym obiektem za pomocą fizycznego sterownika PLC lub jednostki mikroprocesorowej. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 dobra znajomość programowania w C++ 6

7 Gra robotów w warcaby aplikacja demonstracyjna Robots game of checkers demo application mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz programy sterujące robotami przemysłowymi Kawasaki i Mitsubishi, realizujące grę robotów w warcaby. 1. Ściąganie obrazu z kamery. Przetwarzanie obrazu w celu ustalenia położenia pionków. 2. Implementacja algorytmu gry w warcaby. 3. Implementacja komunikacji z robotami przemysłowymi. 4. Napisanie programów sterujących robotami. 1. Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 2. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Narzędzia programistyczne: Visual Studio, środowiska do programowania robotów przemysłowych 7

8 Wirtualne laboratorium robotów przemysłowych Virtual Laboratory of Industrial Robots mgr inż. Piotr Fiertek Opracowanie wirtualnego laboratorium robotów przemysłowych, zawierających trójwymiarowe modele robotów dostępnych w pracowni współpracy robotów przemysłowych. Wirtualne laboratorium robotów powinno umożliwiać sterowanie ruchem symulowanych robotów: sterowanie wirtualnym chwytakiem, przemieszczanie elementów w wirtualnym środowisku (pobieranie klocków, puszczanie klocków). Ważnym składnikiem wirtualnego laboratorium jest edytor programu robota, w którym należy zdefiniować szereg podstawowych operacji wykonywanych przez robota: definicja podstawowych zmiennych, instrukcje FOR, IF, instrukcje ruchu, definicja układu współrzędnych, definicja narzędzia robota, instrukcje zamknięcia i otwarcia chwytaka. Zakłada się zdefiniowanie własnego zestawu instrukcji, pozwalającego na realizację prostych zadań. Ze względu na złożoność zagadnienia nie jest przewidziane odtworzenie działania całego języka programowania robotów Kawasaki (język AS) lub robotów Mitsubishi (język Melfa Basic). Podczas modelowania ruchu manipulatora robota zakłada się odtworzenie jedynie kinematyki ruchu. Kwestie związane z dynamiką ruchu manipulatora nie muszą być rozpatrywane. 1. Opracowanie wirtualnego środowiska robota (wraz z edytorem umożliwiającym umieszczenie w otoczeniu robota predefiniowanych elementów, którymi robot mógłby manipulować) 2. Opracowanie edytora programu robota wraz z interpreterem poleceń. 3. Napisanie trzech instrukcji laboratoryjnych. 4. Opracowanie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 8

9 Robot grający w kółko i krzyżyk zbudowany na bazie zestawu BIOLOID Robot playing noughts and crosses based on the BIOLOID kit mgr inż. Piotr Fiertek Celem pracy jest zbudowanie robota o konstrukcji szeregowej (typu ramię człowieka) na bazie zestawu BIOLOID (http://neorobot.pl/pl/bioloid-wersja-premium.html), realizującego grę w kółko i krzyżyk. Plansza gry obserwowana byłaby za pomocą kamery internetowej, podłączanej do komputera PC za pomocą interfejsu USB. Po przeanalizowaniu otrzymanego obrazu i wyznaczeniu stanu gry, robot za pomocą dołączonego do manipulatora pisaka rysowałby w odpowiednim miejscu znak kółka lub krzyżyka. 1. Zbudowanie konstrukcji manipulatora 2. Opanowanie sterowania manipulatorem z poziomu komputera PC 3. Obsługa kamery internetowej oraz opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu, pozwalających na rozpoznanie stanu gry 4. Opracowanie prostego silnika gry 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Instrukcja obsługi zestawu BIOLOID 3. Dokumentacja do serwonapędów AX-12A Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 9

10 Stabilizacja położenia piłki na platformie Stewarta The ball position stabilization on the Stewart platform mgr inż. Piotr Fiertek Celem dyplomu jest wykonanie platformy Stewarta oraz zaprojektowanie systemu pozwalającego na stabilizację piłki umieszczonej na górnej platformie. Zakłada się wykorzystanie systemu wizyjnego, dzięki któremu możliwe będzie odczytanie aktualnego położenia i prędkości piłki. Powstałe oprogramowanie sterujące ma za zadanie stabilizację piłki w konkretnej pozycji lub przemieszczenie jej po uprzednio zdefiniowanej trajektorii. 1. Zaprojektowanie konstrukcji mechanicznej platformy 2. Budowa platformy 3. Implementacja równań kinematyki prostej i odwrotnej 4. Zintegrowanie platformy z systemem wizyjnym 5. Napianie programu sterującego, zapewniającego stabilizację położenia obiektu na platformie 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Wprowadzenie do robotyki, Craig John, wyd. 2, przeł. J. Knapczyk, Warszawa, WNT, 1993 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ lub Python Dobra znajomość matematyki Temat zarezerwowany: 10

11 Model stanowiska laboratoryjnego do badania pasywnych metod tłumienia drgań Model of laboratory system for testing of passive methods of vibration damping Dr inż. Krzysztof Cisowski Zaprojektowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego służącego do demonstracji własności tłumiących drgania wybranych materiałów izolacyjnych. System sterująco-pomiarowy powinien zostać oparty o zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments serii TMS320C6XXX. 1. Opracowanie i realizacja części mechanicznej stanowiska laboratoryjnego. 2. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów sterowania wzbudnikem stolika wibracyjnego. 3. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów części pomiarowej systemu. 4. Realizacja interfejsu użytkownika 1. Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital dla procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C Z. Osiński, Tłumienie drgań, Wydawnictwo Naukowe PWN Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 11

12 Zastosowanie klastra dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of DSP Texas Instruments TMS320F28035 microcontroller for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał klaster dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 (wyposażonych w dodatkowy koprocesor do obliczeń zmiennoprzecinkowych). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC poprzez interfejs USB. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. 1. Zaprojektowanie i uruchomienie układu klastra dwóch mikorkontrolerów. 1. Opracowanie i implementacja na klastrze mikrokontrolerów oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 12

13 Zastosowanie mikromodułu MMnet1002 firmy Propox do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of Propox MMnet1002 module for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał mikromodułu MMnet1002 firmy Propox oparty na mikrokontrolerze AT91SAM9260 (z 32 bitowym rdzeniem ARM926EJ). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC za pomocą wbudowanego łącza ethernetowego. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. Komputer pełniący rolę serwera będzie miał możliwość komunikacji z wieloma modułami pomiarowymi. 1. Opracowanie i implementacja na mikromodule MMnet1002 oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikromodułu MMnet Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, MS Visual Studio, środowisko programistyczne mikromodułu Mmnet1002 dla systemu Linux Ubuntu. 13

14 Tłumienie zakłóceń szerokopasmowych w dukcie akustycznym z wykorzystaniem algorytmu FxLMS zaimplementowanego na stałoprzecinkowym procesorze sygnałowym TMS320C5515 Attenuation of broadband noise in acoustic duct using FxLMS algorithm implemented on fixed point DSP processor TMS320C5515 Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest projekt oraz realizacja w oparciu o DSK procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C5515 laboratoryjnego systemu służącego do tłumienia w wylocie duktu akustycznego, szumu szerokopasmowego wytwarzanego przez wentylator systemu klimatyzacyjnego. Proponowany algorytm FxLMS wymaga oprócz pomiaru tzw. sygnału błędu (na końcu duktu), pomiaru sygnału w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń sygnału referencyjnego. W proponowanym rozwiązaniu pomiar ten odbywać się będzie za pomocą akcelerometru (zamiast mikrofonu) co pozwoli zredukować efekt niekorzystnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia systemu do miejsca pomiaru sygnału referencyjnego. W pracy zostanie wykorzystany istniejący w Katedrze Systemów Automatyki model systemu wentylacyjnego. 1. Opracowanie i implementacja na DSK TMS320C6713 oprogramowania FxLMS. 2. Przeprowadzenie badań własności opracowanego systemu z wykorzystaniem TI Code Composer Studio. 3. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika służącego do sterowania parametrami algorytmu w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych i uzyskanych rezultatów. 1. Design of active noise control systems with the TMS320 family, Application Report, Texas Instruments SPRA NIEDŹWIECKI MACIEJ, MELLER MICHAŁ: A new approach to active noise and vibration control Part I: the known frequency case, IEEE Transaction on Signal Processing, Vol. 57, No. 9, str Szymon Scharmach, Praca dyplomowa WETiI, Systemy aktywnego tłumienia zakłóceń w dukcie akustycznym. 4. Rafael Cierpka, Praca dyplomowa inżynierska WETiI, Active noise control in a standard HVAC duct. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 14

15 Zastosowanie zmiennoprzecinkowego procesora DSP do rozpoznawania obiektów akustycznych Application of floating point DSP processors, for acoustic objects recognition Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja systemu komputerowego służącego do rozpoznawania obiektów w oparciu o analizę widma emitowanego przez nie dźwięków. Zaprojektowany układ wykorzystywać będzie zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C6713 lub Texas Instruments OMAP 138 dzięki czemu nastąpi zwiększenie mocy obliczeniowej systemu w stosunku do rozwiązania opartego jedynie na komputerze PC takie rozwiązanie zrealizowano w Katedrze Systemów Automatytki w ramach jednej z wcześniej prowadzonych prac dyplomowych. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na skrócenie procesu decyzyjnego przebiegającego od zarejestrowania sygnału audio do jego rozpoznania. Omawiany system składać się będzie z dwóch części: interfejsu użytkownika uruchamianego na komputerze PC oraz wymienionego wcześniej zestawu uruchomieniowego odpowiedzialnego realizację złożonych obliczeniowo algorytmów rozpoznawania sygnałów. Wykorzystanie procesora sygnałowego pozwoli również na pracę systemu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie bardziej złożonych w stosunku do rozwiązań wykorzystujących komputery PC, metod analizy sygnałów. 1. Opracowanie i realizacja interfejsu użytkownika (język Visual C++, C# lub JAVA) 2. Wybór metod rozpoznawania sygnałów 3. Implementacja wybranych metod rozpoznawania sygnałów z wykorzystaniem procesosora DSP. 1. Jwu-Sheng Hu, Chieh-Cheng Cheng, Wei-Han Liu: Robust speaker s location detection in a vehicle environment using GMM models. IEEE Transactions on Systems, and Cybernetics, Part B, vol. 36, no. 2, pp , Shannon B. J., Paliwal K.K.: A Comparative Study of Filter Bank Spacing for Speech Recognition. Proc. of Microelectronic engineering research conference, Brisbane, Australia, Nov G. Czapkowski, M. Skałecki: Praca dyplomowa, System dostepowy oparty o metody Automatycznego Rozpoznawania Mowy. 4. M. Łomot: Praca dyplomowa KSA WETiI PG, Badanie zmian pola akustycznego do diagnostyki urzadzen lub wykrywania nieporzadanych cech obiektów monitorowanych. 5. Chassaing R.: Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK, Wiley-Interscience Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital DSK TMS320C6713 lub Zoom OMAP-L138 experimenter Kit firmy Teksas Instruments. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 15

16 Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. The design and construction of a mobile robot finding the way in a labyrinth. mgr inż. Marcin Ciołek 1. Budowa robota. Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. The design and construction of a platform with a robotic arm. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. 1. Budowa manipulatora. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

17 Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. The design and construction of a sorting device. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. 1. Projekt i budowa maszyny sortującej. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego maszyną. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa robota kroczącego. The design and construction of a walking robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa robota kroczącego. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

18 Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. The design and construction of a mobile tank type robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego projektowania układów sterowania metodami częstotliwościowymi Laboratory exercise concerning control systems design using frequency methods. dr inż. Michał Meller Opracowanie stanowiska oraz instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego studentom na zapoznanie się z projektowaniem układów sterowania metodami częstotliwościowymi. 7. Wybór i obiektu sterowania. 8. Budowa stanowiska laboratoryjnego. 9. Opracowanie instrukcji ćwiczenia. Opracowanie biblioteki DSP dla procesora Texas Instrments DSP library for the Texas Instruments processor dr inż. Michał Meller Opracowanie biblioteki matematycznej udostępniającej podstawowe funkcje DSP (filtracja FIR, IIR, zmiana szybkości próbkowania, FFT) dla formatów rzeczywistych/zespolonych w arytmetyce stało- i zmiennoprzecinkowej. Zapoznanie z architekturą procesora Opracowanie i optymalizacja biblioteki programistycznej 18

19 Opracowanie układu nawigacji zliczeniowej dla robota mobilnego Navigation system for a mobile robot dr inż. Michał Meller Celem pracy jest budowa robota mobilnego wraz z układem nawigacji zliczeniowej opartej na filtrach Kalmana. a) Budowa robota mobilnego b) Opracowanie rozwiązań programowych układu nawigacji c) Porównanie dokładności różnych rozwiązań S. Khatib, Handbook of robotics, Amatorski oscyloskop USB Amateur USB oscilloscope dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego oscyloskopu, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB 12. Opracowanie koncepcji urządzenia 13. Wybór komponentów 14. Wykonanie płytki PCB 15. Stworzenie oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego na komputer PC Amatorski generator funkcyjne z interfejsem USB Amateur function generator with USB interface dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego generatora funkcyjnego, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB c) Opracowanie koncepcji urządzenia d) Wybór komponentów e) Wykonanie płytki PCB f) Stworzenie oprogramowania sterującego na komputer PC 19

20 Liczba wykonawców Mikroprocesorowy sterownik temperatury i wilgotności bazie modułu Arduino Temperature and humidity control system based on Arduino module dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie sterownika temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowanie podłączonymi urządzeniami wykonawczymi. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby Liczba wykonawców Samochodowy komputer diagnostyczny Car diagnostic computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie komputera pozwalającego na podstawową diagnostykę samochodów. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa komputera 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby, temat zarezerwowany 20

21 Liczba wykonawców System SCADA w układach automatyki budynkowej bazujący na komputerze Raspberry PI BMS SCADA system based on Raspberry PI computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie uniwersalnego mikroprocesorowego interfejsu inteligentnego budynku. Interfejs pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowania podłączonymi urządzeniami. Urządzenie umożliwiać będzie zdalny podgląd danych oraz zmianę parametrów systemu BMS za pośrednictwem strony WWW. 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer R- PI 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby 21

22 Liczba wykonawców Programowalny sterownik ogólnego przeznaczenia General-purpose programmable controller dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie układu sterownika ogólnego przeznaczenia w oparciu o wybrany mikrokontroler 1) Zaprojektowanie sterownika uniwersalnego na bazie wybranego procesora 2) Przygotowanie dokumentacji technicznej sterownika 3) Przygotowanie prototypu sterownika uniwersalnego 4) Wybór obiektu sterowania 5) Testy urządzenia na modelu obiektu Opracowanie podstawowego oprogramowania 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, temat zarezerwowany 22

23 Liczba wykonawców Symulator centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła Air handling unit with heat recovery simulator dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie systemu symulującego pracę centrali klimatyzacyjnej. Symulator ma wspomagać prace w laboratorium automatyki budynków 1. Opracowanie modelu matematycznego komponentów centrali 2. Wykonanie oprogramowania symulacyjnego (C#) 3. Wykonanie karty interfejsu WE/WY 4. Testy urządzenia 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, wymagana dobra znajomość fizyki Wizualny, mobilny system inspekcyjny. Visual mobile inspection system. Marcin Pazio Celem pracy jest zbudowanie mobilnej platformy, pozwalającej na zdalną wizualną inspekcje trudnodostępnych/niebezpiecznych miejsc. Konstrukcja mobilnej platformy wraz z oprogramowaniem, umożliwiającej sterowanie orientacją kamery oraz zainstalowanym na platformie oświetleniem, implementacja algorytmów przechwytywania i obróbki obrazu z wykorzystaniem biblioteki OpenCV, konstrukcja oprogramowanie operatorskiego (Android/Windows). 1. Dokumentacja komputera RaspberryPi 2. Dokumentacja biblioteki OpenCV 23

System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748

System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748 System rozpoznawania mówców oparty na procesorze sygnałowym Texas Instruments TMS320C6748 Speaker recognition system based on Texas Instruments TMS320C6748 DSP dr inż. Krzysztof Cisowski Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2013/2014 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Eliminacja odblasków w chmurze punktów skaner 3D. Elimination of ghost reflections in a cloud of points 3D scanner. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. dr inż. Piotr Kaczmarek. Do zadań dyplomantów będzie należało:

Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. dr inż. Piotr Kaczmarek. Do zadań dyplomantów będzie należało: 1. Tematy prac dyplomowych inżynierskich KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Oprogramowanie sterujące pracą centrali klimatyzacyjnej na bazie sterownika opartego na układzie ATmega dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH 2012/2013 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Bezprzewodowe sterowanie modułem RCX zestawu LEGO za pomocą interfejsu WiFi. Wireless control of module RCX of the LEGO system

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Systemów Automatyki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 1. Temat pracy Temat pracy Liczba

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016. mgr inż. Marcin Ciołek

Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016. mgr inż. Marcin Ciołek 1. Tematy projektu dyplomowego inżynierskiego 2016 Eliminacja zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych przy użyciu dwukierunkowego przetwarzania sygnału Elimination of impulsive disturbances

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.04.01.02-00-020/10 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Konsultant pracy Cel pracy

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonani Zastosowanie DSK procesora sygnałowego Texas Instruments z serii C6000 do tłumienia wysokoczęstotliwościowych zakłóceń wąskopasmowych Application of DSK of Texas Instruments C6000 DSP

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika MECHATRONIKA TECHNICZNA Technical mechatronics Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęd:

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Łódź, 21 kwietnia 2010r. Projektowanie układów analogowych i impulsowych Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka e-mail: rpelka@wel.wat.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2011/2012 KATEDRA SYSTEMÓW AUTOMATYKI 1. Temat dyplomowej Zastosowanie DSK procesora sygnałowego Texas Instruments OMAP-L138 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014

Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT. Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 Sensory i systemy pomiarowe Prezentacja Projektu SYNERIFT Michał Stempkowski Tomasz Tworek AiR semestr letni 2013-2014 SYNERIFT Tylne koła napędzane silnikiem spalinowym (2T typu pocket bike ) Przednie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Zautomatyzowane systemy produkcyjne dr inŝ. Marcin Kiełczewski e-mail, www: marcin.kielczewski@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~marcin.kielczewski pok. 420 WE, tel.: 61 665 2848 1 Literatura Springer Handbook

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych Numer

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Projekt badawczy nr N N518 292740 pt.: Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego realizowany jest we współpracy Katedry Systemów

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Automatyka i robotyka Konkurs punktów: język polski

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Praca dyplomowa magisterska Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze transwersalnej na platformie CUDA Dyplomant: Jakub Kołakowski Opiekun pracy: dr inż. Michał Meller Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PLATFORM CYFROWYCH ARDUINO I RASPBERRY PI W NAUCZANIU STEROWANIA OBIEKTEM PNEUMATYCZNYM

ZASTOSOWANIE PLATFORM CYFROWYCH ARDUINO I RASPBERRY PI W NAUCZANIU STEROWANIA OBIEKTEM PNEUMATYCZNYM ZASTOSOWANIE PLATFORM CYFROWYCH ARDUINO I RASPBERRY PI W NAUCZANIU STEROWANIA OBIEKTEM PNEUMATYCZNYM Adam MUC, Lech MURAWSKI, Grzegorz GESELLA, Adam SZELEZIŃSKI, Arkadiusz SZARMACH CEL Wykorzystanie popularnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Czujniki w robotyce coraz większego znaczenia nabierają systemy pomiarowe umożliwiające interakcję robota

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

W Laboratorium Robotyki znajdują się m.in.:

W Laboratorium Robotyki znajdują się m.in.: W Laboratorium Robotyki znajdują się m.in.: robot Kawasaki FS003N z komputerem Kawasaki, kamerą ueye (z oryginalnymi kluczami dostępu), kontrolerem, Teach Pendant, przewodem do komunikacji między kamerą,

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku

Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku PROJEKT 3 Temat: Aplikacja Interfejsu MS Kinect Imię i nazwisko ucznia: Kamil Kruszniewski Klasa: III TiA Numer z dziennika: 14 Suwałki, Kwiecień 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 STUDIA I STOPNIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Instytut Elektroniki Zakład Elektroniki Medycznej Przetwarzanie i analiza obrazów

Bardziej szczegółowo

Source separation in a real acoustic environment

Source separation in a real acoustic environment Zadania do wykonani Separacja źródeł w rzeczywistym środowisku akustycznym Source separation in a real acoustic environment Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki Wiele metod separacji źródeł opartych jest

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo