Tematy projektów inżynierskich 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy projektów inżynierskich 2015"

Transkrypt

1 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego detekcję i lokalizację robota inspekcyjnego na podstawie analizy sygnałów elektromagnetycznego i akustycznego emitowanego przez robot inspekcyjny. Przewidziano dwa tryby pracy: detekcję czasu trawersu robota przez nieruchomy detektor oraz lokalizacja unieruchomionego robota przez poruszający się detektor. Dostępny jest sprzęt detektora oraz jego dokumentacja. 1. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału elektromagnetycznego 2. Opracowanie algorytmów detekcji maksimum sygnału akustycznego 3. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów 4. Opracowanie interfejsu użytkownika uwzględniającego łączność z systemem za pomocą łącza USB i łącza radiowego 5. Opracowanie oprogramowania komputera nadrzędnego (PC) 6. Opracowanie dokumentacji 1. Podręczniki fizyki 2. Dokumentacja sprzętu detektora 3. Dane katalogowe stosowanych komponentów elektronicznych 4. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 1

2 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych dostarczanych przez robota do inspekcji rurociągów Software for visualization and analysis of the data collected by the pipeline inspection robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego na identyfikację i parametryzację wag geometrii rurociągów inspekcjonowanych przez robota. Dane dostarczane przez robota w postaci pomiaru n promieni zorientowanych przestrzennie zarejestrowanych w równomiernie rozmieszczonych punktach wzdłuż osi rurociągu 1. Opracowanie algorytmów wizualizacji danych 2. Opracowanie algorytmów klasyfikacji wad geometrycznych w zarejestrowanych danych 3. Opracowanie algorytmów estymacji parametrów geometrycznych wykrytych wad 4. Opracowanie interfejsu użytkownika 5. Opracowanie programowej implementacji opracowanych algorytmów na komputer PC 6. Opracowanie dokumentacji 1. Przykłady istniejących rozwiązań komercyjnych dostępne u opiekuna pracy i w zasobach Internetu 2. Dokumentacja struktury danych pomiarowych 3. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego Stanowisko laboratoryjne do nauki podstaw sterowania komputerowego Laboratory kit for learning the basics of computer control techniques dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie interfejsu cyfrowego oraz oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie zestawu laboratoryjnego MAB (konstrukcji Katedry Systemów Automatyki) do współpracy z komputerem PC za pośrednictwem interfejsu USB oraz oprogramowania na komputer PC wspierającego naukę tworzenia oprogramowania sterującego zestawem obiektów modułu MAB w języku C. 1. Opracowanie sprzętu interfejsu łączącego zestaw MAB widzianego jako zestaw rejestrów z komputerem PC za pomocą łącza USB 2. Opracowanie oprogramowania komunikacyjnego 3. Opracowanie oprogramowania bibliotecznego zawierającego procedury obsługi zasobów modułu MAB ułatwiającego tworzenie oprogramowania sterującego 4. Opracowanie szkieletu oprogramowania sterującego a) Opracowanie przykładowej aplikacji sterującej b) Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego 2

3 Liczba wykonawców 1-2 Liczba wykonawców 1-2 Model do testowania stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z czujnikami pomiarowymi. Sensor carrier platform model for testing 3D orientation stabilization. dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego eksperymenty zmierzające do stabilizacji orientacji przestrzennej platformy z wykorzystaniem dwóch oraz trzech osi korekcyjnych. 1. opracowanie koncepcji modelu platformy 2. konstrukcja modelu platformy 3. opracowanie algorytmów stabilizacji orientacji przestrzennej z korektą 2D i 3D 4. opracowanie oprogramowania umożliwiającego realizację testów stabilizacji orientacji przestrzennej 5. implementacja oprogramowania 6. opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja istniejącego zestawu laboratoryjnego 2. Dokumentacja oprogramowania narzędziowego System nawigacji inercyjnej robota mobilnego Inertial navigation system for mobile robot dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie oprogramowania umożliwiającego nawigację inercyjną robota wyposażonego w wysoko stabilną jednostkę IMU (Inertial Measurement Unit). Nawigacja prowadzona jest w postaci postprocesingu na podstawie danych zarejestrowanych podczas ruchu robota. Ostatecznym celem pracy jest wykreślenie trajektorii robota na cyfrowej mapie np. z wykorzystaniem systemu GOOGLE MAPS. 1. Opracowanie algorytmów nawigacji inercyjnej 2. Opracowanie implementacji algorytmów w postaci aplikacji na komputer PC 3. Opracowanie aplikacji tworzącej pliki KMZ umożliwiającej wyświetlanie trajektorii robota na mapach cyfrowych 4. Opracowanie systemu korekcji obliczonej trajektorii robota z wykorzystaniem danych z systemu GPS 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja jednostki IMU 2. Przykładowe algorytmy nawigacyjne 3

4 Liczba wykonawców 1-2 Uniwersalny sprzęg obiektu sterowania z komputerem PC Universal interface between controlled object an a PC computer dr inż. Paweł Raczyński, doc PG Opracowanie i wykonanie uniwersalnego interfejsu umożliwiającego sterowanie obiektem za pośrednictwem komputera PC wyposażonego w interfejs USB. Od strony obiektu mamy ustaloną liczbę wejść i wyjść cyfrowych oraz wejść i wyjść analogowych. Oprogramowanie interfejsu dokonuje konwersji szeregowo-równoległej oraz równoległo-szeregowej i przekazuje dane do/z portów we/wy do komputera PC poprzez interfejs USB. 1. Opracowanie koncepcji konwertera 2. Realizacja konwertera z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera 3. Opracowanie oprogramowania mikrokontrolera 4. Opracowanie biblioteki funkcji wspomagających (język C) tworzenie aplikacji na komputerze PC transfer informacji obiekt komputer 5. Opracowanie dokumentacji 1. Dokumentacja techniczna wybranego mikrokontrolera 2. Dokumentacja techniczna interfejsu USB 3. Dokumentacja narzędzi programistycznych 4

5 Rysowanie Portretu człowieka za pomocą robota przemysłowego Drawing a Portrait using an industrial robot mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz program sterujący robotem przemysłowym Kawasaki lub Mitsubishi, realizujący rysowanie portretu człowieka na podstawie zrobionego zdjęcia. Program na PC powinien obsługiwać kamerę za pomocą której wykonywane jest zdjęcie człowieka. Następnie otrzymany obraz należy przetworzyć w celu otrzymania obrysu twarzy. Rysunek twarzy w postaci ciągu instrukcji przesyłany jest do robota przemysłowego. Robot na podstawie otrzymanych instrukcji powinien odtworzyć rysunek na kartce za pomocą zamontowanego na ramieniu robota pisaka. 1. Napisanie programu na PC (C++ lub C#) realizującego akwizycję obrazu i przetworzenie go na ciąg linii reprezentujących zarejestrowaną twarz oraz zamianę otrzymanego rysunku na ciąg instrukcji przesyłanych do robota przemysłowego. 2. Implementacja komunikacji miedzy komputerem PC a robotem przemysłowym. 3. Napisanie programu sterującego robotem. 4. Kalibracja układu współrzędnych kartki oraz położenia pisaków względem flanszy robota. 1. Bruce Eckel, Thinking In C++, Januar Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 3. W. K. Pratt, Digital Image Processing, Wiley 2007 Wymagana dobra znajomość programowania w C++ 5

6 Utworzenie symulatora wirtualnego urządzenia procesu technologicznego wraz z opracowaniem algorytmów sterowania urządzeniem na fizycznym sterowniku. Create a simulator of technological process with the development of the control algorithms on the physical device. mgr inż. Piotr Fiertek Celem proponowanego tematu pracy inżynierskiej jest utworzenie symulatora maszyny lub procesu technologicznego, który mógłby zostać podłączony do fizycznego sterownika PLC. W ramach proponowanego tematu należy również opracować algorytmy sterujące wirtualnym obiektem (symulowanym za pomocą powstałej symulacji), zaimplementowane na fizycznym sterowniku PLC lub układzie mikroprocesorowym. Ze względu na bezpośrednią współpracę symulatora z fizyczną jednostką sterującą, symulator powinien zapewniać symulowanie obiektu w czasie rzeczywistym. Symulator powinien umożliwiać również sterowanie wirtualną maszyną bezpośrednio z poziomu symulacji (bez potrzeby podłączania fizycznego sterownika). 1. Opracowanie interfejsu między komputerem PC a sterownikiem PLC. 2. Opracowanie równań matematycznych opisujących modelowany obiekt lub proces technologiczny 3. Implementacja symulacji modelowanego obiektu lub procesu technologicznego wraz z zapewnieniem odpowiedniej wizualizacji modelowanych procesów. 4. Opracowanie i implementacja różnych algorytmów sterowania wirtualnym obiektem za pomocą fizycznego sterownika PLC lub jednostki mikroprocesorowej. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 dobra znajomość programowania w C++ 6

7 Gra robotów w warcaby aplikacja demonstracyjna Robots game of checkers demo application mgr inż. Piotr Fiertek Opracować program na PC oraz programy sterujące robotami przemysłowymi Kawasaki i Mitsubishi, realizujące grę robotów w warcaby. 1. Ściąganie obrazu z kamery. Przetwarzanie obrazu w celu ustalenia położenia pionków. 2. Implementacja algorytmu gry w warcaby. 3. Implementacja komunikacji z robotami przemysłowymi. 4. Napisanie programów sterujących robotami. 1. Dokumentacja do robotów Kawasaki i Mitsubishi 2. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Narzędzia programistyczne: Visual Studio, środowiska do programowania robotów przemysłowych 7

8 Wirtualne laboratorium robotów przemysłowych Virtual Laboratory of Industrial Robots mgr inż. Piotr Fiertek Opracowanie wirtualnego laboratorium robotów przemysłowych, zawierających trójwymiarowe modele robotów dostępnych w pracowni współpracy robotów przemysłowych. Wirtualne laboratorium robotów powinno umożliwiać sterowanie ruchem symulowanych robotów: sterowanie wirtualnym chwytakiem, przemieszczanie elementów w wirtualnym środowisku (pobieranie klocków, puszczanie klocków). Ważnym składnikiem wirtualnego laboratorium jest edytor programu robota, w którym należy zdefiniować szereg podstawowych operacji wykonywanych przez robota: definicja podstawowych zmiennych, instrukcje FOR, IF, instrukcje ruchu, definicja układu współrzędnych, definicja narzędzia robota, instrukcje zamknięcia i otwarcia chwytaka. Zakłada się zdefiniowanie własnego zestawu instrukcji, pozwalającego na realizację prostych zadań. Ze względu na złożoność zagadnienia nie jest przewidziane odtworzenie działania całego języka programowania robotów Kawasaki (język AS) lub robotów Mitsubishi (język Melfa Basic). Podczas modelowania ruchu manipulatora robota zakłada się odtworzenie jedynie kinematyki ruchu. Kwestie związane z dynamiką ruchu manipulatora nie muszą być rozpatrywane. 1. Opracowanie wirtualnego środowiska robota (wraz z edytorem umożliwiającym umieszczenie w otoczeniu robota predefiniowanych elementów, którymi robot mógłby manipulować) 2. Opracowanie edytora programu robota wraz z interpreterem poleceń. 3. Napisanie trzech instrukcji laboratoryjnych. 4. Opracowanie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika. 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, 2000 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 8

9 Robot grający w kółko i krzyżyk zbudowany na bazie zestawu BIOLOID Robot playing noughts and crosses based on the BIOLOID kit mgr inż. Piotr Fiertek Celem pracy jest zbudowanie robota o konstrukcji szeregowej (typu ramię człowieka) na bazie zestawu BIOLOID (http://neorobot.pl/pl/bioloid-wersja-premium.html), realizującego grę w kółko i krzyżyk. Plansza gry obserwowana byłaby za pomocą kamery internetowej, podłączanej do komputera PC za pomocą interfejsu USB. Po przeanalizowaniu otrzymanego obrazu i wyznaczeniu stanu gry, robot za pomocą dołączonego do manipulatora pisaka rysowałby w odpowiednim miejscu znak kółka lub krzyżyka. 1. Zbudowanie konstrukcji manipulatora 2. Opanowanie sterowania manipulatorem z poziomu komputera PC 3. Obsługa kamery internetowej oraz opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu, pozwalających na rozpoznanie stanu gry 4. Opracowanie prostego silnika gry 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Instrukcja obsługi zestawu BIOLOID 3. Dokumentacja do serwonapędów AX-12A Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ 9

10 Stabilizacja położenia piłki na platformie Stewarta The ball position stabilization on the Stewart platform mgr inż. Piotr Fiertek Celem dyplomu jest wykonanie platformy Stewarta oraz zaprojektowanie systemu pozwalającego na stabilizację piłki umieszczonej na górnej platformie. Zakłada się wykorzystanie systemu wizyjnego, dzięki któremu możliwe będzie odczytanie aktualnego położenia i prędkości piłki. Powstałe oprogramowanie sterujące ma za zadanie stabilizację piłki w konkretnej pozycji lub przemieszczenie jej po uprzednio zdefiniowanej trajektorii. 1. Zaprojektowanie konstrukcji mechanicznej platformy 2. Budowa platformy 3. Implementacja równań kinematyki prostej i odwrotnej 4. Zintegrowanie platformy z systemem wizyjnym 5. Napianie programu sterującego, zapewniającego stabilizację położenia obiektu na platformie 1. Thinking in C++, Bruce Eckel, January 13, Wprowadzenie do robotyki, Craig John, wyd. 2, przeł. J. Knapczyk, Warszawa, WNT, 1993 Wymagana jest dobra umiejętność programowania w C++ lub Python Dobra znajomość matematyki Temat zarezerwowany: 10

11 Model stanowiska laboratoryjnego do badania pasywnych metod tłumienia drgań Model of laboratory system for testing of passive methods of vibration damping Dr inż. Krzysztof Cisowski Zaprojektowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego służącego do demonstracji własności tłumiących drgania wybranych materiałów izolacyjnych. System sterująco-pomiarowy powinien zostać oparty o zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments serii TMS320C6XXX. 1. Opracowanie i realizacja części mechanicznej stanowiska laboratoryjnego. 2. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów sterowania wzbudnikem stolika wibracyjnego. 3. Opracowanie i implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów części pomiarowej systemu. 4. Realizacja interfejsu użytkownika 1. Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital dla procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C Z. Osiński, Tłumienie drgań, Wydawnictwo Naukowe PWN Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 11

12 Zastosowanie klastra dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of DSP Texas Instruments TMS320F28035 microcontroller for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał klaster dwóch mikrokontrolerów DSP Texas Instruments TMS320F28035 (wyposażonych w dodatkowy koprocesor do obliczeń zmiennoprzecinkowych). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC poprzez interfejs USB. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. 1. Zaprojektowanie i uruchomienie układu klastra dwóch mikorkontrolerów. 1. Opracowanie i implementacja na klastrze mikrokontrolerów oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikrokontrolera DSP Texas Instruments TMS320F Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, TI Code Composer Studio, MS Visual Studio 12

13 Zastosowanie mikromodułu MMnet1002 firmy Propox do budowy uniwersalnego modułu diagnostyczno-pomiarowego Application of Propox MMnet1002 module for designing universal monitoring and measurement unit Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu uniwersalnego modułu pomiarowego służącego do zbierania i wstępnej analizy sygnałów cyfrowych pochodzących z wybranego zbioru czujników pomiarowych (temperatury, ciśnienia, drgań, położenia itp.). Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał mikromodułu MMnet1002 firmy Propox oparty na mikrokontrolerze AT91SAM9260 (z 32 bitowym rdzeniem ARM926EJ). Zadaniem modułu będzie oprócz akwizycji danych, ich wstępna obróbka poprzez zastosowanie np. filtracji cyfrowej lub wybranego algorytmu selekcji lub segmentacji. Moduł będzie komunikował się z macierzystym komputerem PC za pomocą wbudowanego łącza ethernetowego. Zadaniem komputera będzie bardziej zaawansowane, w porównaniu z modułem pomiarowym, przetwarzanie danych i wizualizacja uzyskanych efektów obliczeń. Komputer pełniący rolę serwera będzie miał możliwość komunikacji z wieloma modułami pomiarowymi. 1. Opracowanie i implementacja na mikromodule MMnet1002 oprogramowania sterującego pracą czujników i komunikacją z komputerem PC oraz algorytmów wstępnego przetwarzania danych. 2. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika oraz algorytmów przetwarzania i wizualizacji danych. 1. ŻÓŁTOWSKI B., CEMPEL C. (red.): Inżynieria Diagnostyki Maszyn, praca zbiorowa., PTDT ITE PIB Radom, Warszawa, Bydgoszcz, Radom Dokumentacja mikromodułu MMnet Piotr Kira, Krzysztof Pupowski, Praca dyplomowa WETiI, Uniwersalny moduł kontrolno-pomiarowy Narzędzia programistyczne: MATLAB, MS Visual Studio, środowisko programistyczne mikromodułu Mmnet1002 dla systemu Linux Ubuntu. 13

14 Tłumienie zakłóceń szerokopasmowych w dukcie akustycznym z wykorzystaniem algorytmu FxLMS zaimplementowanego na stałoprzecinkowym procesorze sygnałowym TMS320C5515 Attenuation of broadband noise in acoustic duct using FxLMS algorithm implemented on fixed point DSP processor TMS320C5515 Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest projekt oraz realizacja w oparciu o DSK procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C5515 laboratoryjnego systemu służącego do tłumienia w wylocie duktu akustycznego, szumu szerokopasmowego wytwarzanego przez wentylator systemu klimatyzacyjnego. Proponowany algorytm FxLMS wymaga oprócz pomiaru tzw. sygnału błędu (na końcu duktu), pomiaru sygnału w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń sygnału referencyjnego. W proponowanym rozwiązaniu pomiar ten odbywać się będzie za pomocą akcelerometru (zamiast mikrofonu) co pozwoli zredukować efekt niekorzystnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia systemu do miejsca pomiaru sygnału referencyjnego. W pracy zostanie wykorzystany istniejący w Katedrze Systemów Automatyki model systemu wentylacyjnego. 1. Opracowanie i implementacja na DSK TMS320C6713 oprogramowania FxLMS. 2. Przeprowadzenie badań własności opracowanego systemu z wykorzystaniem TI Code Composer Studio. 3. Realizacja na komputerze PC interfejsu użytkownika służącego do sterowania parametrami algorytmu w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych i uzyskanych rezultatów. 1. Design of active noise control systems with the TMS320 family, Application Report, Texas Instruments SPRA NIEDŹWIECKI MACIEJ, MELLER MICHAŁ: A new approach to active noise and vibration control Part I: the known frequency case, IEEE Transaction on Signal Processing, Vol. 57, No. 9, str Szymon Scharmach, Praca dyplomowa WETiI, Systemy aktywnego tłumienia zakłóceń w dukcie akustycznym. 4. Rafael Cierpka, Praca dyplomowa inżynierska WETiI, Active noise control in a standard HVAC duct. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 14

15 Zastosowanie zmiennoprzecinkowego procesora DSP do rozpoznawania obiektów akustycznych Application of floating point DSP processors, for acoustic objects recognition Dr inż. Krzysztof Cisowski Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja systemu komputerowego służącego do rozpoznawania obiektów w oparciu o analizę widma emitowanego przez nie dźwięków. Zaprojektowany układ wykorzystywać będzie zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego Texas Instruments TMS320C6713 lub Texas Instruments OMAP 138 dzięki czemu nastąpi zwiększenie mocy obliczeniowej systemu w stosunku do rozwiązania opartego jedynie na komputerze PC takie rozwiązanie zrealizowano w Katedrze Systemów Automatytki w ramach jednej z wcześniej prowadzonych prac dyplomowych. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na skrócenie procesu decyzyjnego przebiegającego od zarejestrowania sygnału audio do jego rozpoznania. Omawiany system składać się będzie z dwóch części: interfejsu użytkownika uruchamianego na komputerze PC oraz wymienionego wcześniej zestawu uruchomieniowego odpowiedzialnego realizację złożonych obliczeniowo algorytmów rozpoznawania sygnałów. Wykorzystanie procesora sygnałowego pozwoli również na pracę systemu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie bardziej złożonych w stosunku do rozwiązań wykorzystujących komputery PC, metod analizy sygnałów. 1. Opracowanie i realizacja interfejsu użytkownika (język Visual C++, C# lub JAVA) 2. Wybór metod rozpoznawania sygnałów 3. Implementacja wybranych metod rozpoznawania sygnałów z wykorzystaniem procesosora DSP. 1. Jwu-Sheng Hu, Chieh-Cheng Cheng, Wei-Han Liu: Robust speaker s location detection in a vehicle environment using GMM models. IEEE Transactions on Systems, and Cybernetics, Part B, vol. 36, no. 2, pp , Shannon B. J., Paliwal K.K.: A Comparative Study of Filter Bank Spacing for Speech Recognition. Proc. of Microelectronic engineering research conference, Brisbane, Australia, Nov G. Czapkowski, M. Skałecki: Praca dyplomowa, System dostepowy oparty o metody Automatycznego Rozpoznawania Mowy. 4. M. Łomot: Praca dyplomowa KSA WETiI PG, Badanie zmian pola akustycznego do diagnostyki urzadzen lub wykrywania nieporzadanych cech obiektów monitorowanych. 5. Chassaing R.: Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK, Wiley-Interscience Dokumentacja zestawu uruchomieniowego Spectrum Digital DSK TMS320C6713 lub Zoom OMAP-L138 experimenter Kit firmy Teksas Instruments. Narzędzia programistyczne: TI Code Composer Studio, MATLAB, MS Visual Studio. 15

16 Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. The design and construction of a mobile robot finding the way in a labyrinth. mgr inż. Marcin Ciołek 1. Budowa robota. Projekt i budowa mobilnego robota odnajdującego drogę w labiryncie. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. The design and construction of a platform with a robotic arm. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska manipulatora z końcówką chwytaka. 1. Budowa manipulatora. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

17 Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. The design and construction of a sorting device. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa stanowiska z maszyną sortującą. 1. Projekt i budowa maszyny sortującej. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego maszyną. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Projekt i budowa robota kroczącego. The design and construction of a walking robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa robota kroczącego. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców

18 Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. The design and construction of a mobile tank type robot. mgr inż. Marcin Ciołek Projekt i budowa mobilnego robota typu czołg. 1. Budowa robota. 2. Wykonanie projektu elektroniki 3. Implementacja algorytmu sterującego robotem. 4. Przeprowadzenie testów działania systemu. 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 1. Techniki programowania w Systemach wbudowanych projekt. Liczba wykonawców 1-2 Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego projektowania układów sterowania metodami częstotliwościowymi Laboratory exercise concerning control systems design using frequency methods. dr inż. Michał Meller Opracowanie stanowiska oraz instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego pozwalającego studentom na zapoznanie się z projektowaniem układów sterowania metodami częstotliwościowymi. 7. Wybór i obiektu sterowania. 8. Budowa stanowiska laboratoryjnego. 9. Opracowanie instrukcji ćwiczenia. Opracowanie biblioteki DSP dla procesora Texas Instrments DSP library for the Texas Instruments processor dr inż. Michał Meller Opracowanie biblioteki matematycznej udostępniającej podstawowe funkcje DSP (filtracja FIR, IIR, zmiana szybkości próbkowania, FFT) dla formatów rzeczywistych/zespolonych w arytmetyce stało- i zmiennoprzecinkowej. Zapoznanie z architekturą procesora Opracowanie i optymalizacja biblioteki programistycznej 18

19 Opracowanie układu nawigacji zliczeniowej dla robota mobilnego Navigation system for a mobile robot dr inż. Michał Meller Celem pracy jest budowa robota mobilnego wraz z układem nawigacji zliczeniowej opartej na filtrach Kalmana. a) Budowa robota mobilnego b) Opracowanie rozwiązań programowych układu nawigacji c) Porównanie dokładności różnych rozwiązań S. Khatib, Handbook of robotics, Amatorski oscyloskop USB Amateur USB oscilloscope dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego oscyloskopu, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB 12. Opracowanie koncepcji urządzenia 13. Wybór komponentów 14. Wykonanie płytki PCB 15. Stworzenie oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego na komputer PC Amatorski generator funkcyjne z interfejsem USB Amateur function generator with USB interface dr inż. Michał Meller Celem projektu jest zbudowanie amatorskiego generatora funkcyjnego, podłączanego do komputera za pomocą interfejsu USB c) Opracowanie koncepcji urządzenia d) Wybór komponentów e) Wykonanie płytki PCB f) Stworzenie oprogramowania sterującego na komputer PC 19

20 Liczba wykonawców Mikroprocesorowy sterownik temperatury i wilgotności bazie modułu Arduino Temperature and humidity control system based on Arduino module dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie sterownika temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowanie podłączonymi urządzeniami wykonawczymi. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby Liczba wykonawców Samochodowy komputer diagnostyczny Car diagnostic computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie komputera pozwalającego na podstawową diagnostykę samochodów. Urządzenie umożliwiać będzie komunikację poprzez magistralę USB z komputerem klasy PC 1. Opracowanie i budowa komputera 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer klasy PC 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby, temat zarezerwowany 20

21 Liczba wykonawców System SCADA w układach automatyki budynkowej bazujący na komputerze Raspberry PI BMS SCADA system based on Raspberry PI computer dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie uniwersalnego mikroprocesorowego interfejsu inteligentnego budynku. Interfejs pozwoli na zbieranie informacji z czujników oraz sterowania podłączonymi urządzeniami. Urządzenie umożliwiać będzie zdalny podgląd danych oraz zmianę parametrów systemu BMS za pośrednictwem strony WWW. 1. Opracowanie i budowa sterownika 2. Opracowanie interfejsu użytkownika 3. Wykonanie aplikacji nadzorującej oraz sterującej na komputer R- PI 4. Opracowanie dokumentacji 2 osoby 21

22 Liczba wykonawców Programowalny sterownik ogólnego przeznaczenia General-purpose programmable controller dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie układu sterownika ogólnego przeznaczenia w oparciu o wybrany mikrokontroler 1) Zaprojektowanie sterownika uniwersalnego na bazie wybranego procesora 2) Przygotowanie dokumentacji technicznej sterownika 3) Przygotowanie prototypu sterownika uniwersalnego 4) Wybór obiektu sterowania 5) Testy urządzenia na modelu obiektu Opracowanie podstawowego oprogramowania 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, temat zarezerwowany 22

23 Liczba wykonawców Symulator centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła Air handling unit with heat recovery simulator dr inż. Piotr Kaczmarek Opracowanie i wykonanie systemu symulującego pracę centrali klimatyzacyjnej. Symulator ma wspomagać prace w laboratorium automatyki budynków 1. Opracowanie modelu matematycznego komponentów centrali 2. Wykonanie oprogramowania symulacyjnego (C#) 3. Wykonanie karty interfejsu WE/WY 4. Testy urządzenia 1) J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, ) Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, ) Paweł Hadam.Projektowanie systemów mikroprocesorowych, osoby, wymagana dobra znajomość fizyki Wizualny, mobilny system inspekcyjny. Visual mobile inspection system. Marcin Pazio Celem pracy jest zbudowanie mobilnej platformy, pozwalającej na zdalną wizualną inspekcje trudnodostępnych/niebezpiecznych miejsc. Konstrukcja mobilnej platformy wraz z oprogramowaniem, umożliwiającej sterowanie orientacją kamery oraz zainstalowanym na platformie oświetleniem, implementacja algorytmów przechwytywania i obróbki obrazu z wykorzystaniem biblioteki OpenCV, konstrukcja oprogramowanie operatorskiego (Android/Windows). 1. Dokumentacja komputera RaspberryPi 2. Dokumentacja biblioteki OpenCV 23

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania. Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011. Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011. Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011 Tytuł pracy dyplomowej Tytuł w jzyku angielskim Zadania do wykonania Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych Mobile

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Motion Dokumentacja techniczna projektu Wyciąg z raportu

Bardziej szczegółowo

Modułowy robot mobilny Elektron

Modułowy robot mobilny Elektron Modułowy robot mobilny Elektron Wojciech Szynkiewicz 1, Rafał Chojecki 2, Andrzej Rydzewski 1, Marek Majchrowski 1, Piotr Trojanek 1 Streszczenie Artykuł opisuje strukturę sprzętową i podstawowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo