O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych"

Transkrypt

1 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom Zeszyt 3 EDYTA BRZYCHCZY* O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych Technika VERT, modelowanie, roboty górnicze S³owa kluczowe Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania techniki VERT do modelowania robot górniczych. Zaprezentowano równie pewne elementy VERT w opracowanej metodzie modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Wprowadzenie Górnictwo wêgla kamiennego jest jedn¹ z najwa niejszych ga³êzi przemys³u polskiej gospodarki, która poddawana jest aktywnej restrukturyzacji od kilkunastu lat. Prowadzenie tak istotnej dzia³alnoœci zarówno w ramach pojedynczych kopalñ, jak i ca³ych przedsiêbiorstw wêglowych powinno byæ wspomagane najnowoczeœniejszymi metodami zarz¹dzania. W tym celu mo na wdra aæ pewne rozwi¹zania, np. metody zarz¹dzania projektami, o czym wspomina siê m.in. w pracy (DŸwigo³ 2002). Prowadzenie eksploatacji górniczej jest procesem specyficznym przede wszystkim ze wzglêdu na jego uwarunkowania wewnêtrzne, których charakterystyka i wi¹ ¹ce siê z nimi rodzaje niepewnoœci i ryzyka powinny zostaæ uwzglêdnione w metodach s³u ¹cych modelowaniu robót górniczych. * Dr in., Wydzia³ Górnictwa i Geoin ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. Recenzowa³ dr hab. in. Ryszard Snopkowski, prof. AGH

2 76 Obecnie najbardziej popularnymi i stosunkowo ³atwymi metodami do zastosowania w analizie prowadzonych przedsiêwziêæ s¹ metody sieciowe. Niektóre z nich umo liwiaj¹ odwzorowanie prowadzonych zadañ/robót z uwzglêdnieniem ich probabilistycznej struktury oraz niezdeterminowanej sekwencji. Do takich metod nale ¹ metoda sieciowa GERT oraz jej wersja symulacyjna GERTS, które znalaz³y zastosowanie w modelowaniu robót górniczych prowadzonych w polach eksploatacyjnych kopalni wêgla kamiennego, co opisano m.in. w (Magda 2003, Brzychczy 2006). W niniejszej pracy wskazano na mo liwoœci aplikacji metody VERT do zagadnieñ planowania robót górniczych, poszerzaj¹cej zakres analizy planowanych robót w stosunku do wspomnianych wczeœniej metod o dodatkowe elementy zwi¹zane z analiz¹ ryzyka. 1. Technika VERT Technika VERT (Venture Evaluation nad Review Technique) jest, podobnie jak technika GERT, technik¹ sieciow¹ (Kidd 1987, 1989). Wykorzystanie technik sieciowych do analizy przedsiêwziêæ zosta³o spopularyzowane po opracowaniu metody CPM (metody œcie ki krytycznej) i techniki PERT we wczesnych latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Metody te mia³y jednak ograniczon¹ mo liwoœæ analizy ryzyka badanego projektu wynikaj¹c¹ g³ównie z zdeterminowanej struktury sieci oraz sposobu okreœlania atrybutów czynnoœci. W wyniku ulepszeñ wspomnianych technik (CPM/PERT) powsta³a nowa generacja sieci GAN, które umo liwia³y zarówno uwzglêdnienie probabilistycznej struktury czynnoœci (poprzez wyra enie atrybutów czynnoœci jako zmiennych losowych), jak i zmiennych sekwencji czynnoœci (poprzez wprowadzenie probabilistycznych wierzcho³ków sieci). Technika GERT, a w szczególnoœci jej wersja symulacyjna GERTS, powsta³a w celu wspomo enia rozwi¹zywania z³o onych sieci typu GAN z wykorzystaniem metod symulacyjnych np. Monte Carlo. W technice GERT ³uk sieci opisany jest jako (Trocki 2003): gdzie: p i t i W[p i,t i ] prawdopodobieñstwo realizacji ³uku i, pod warunkiem, e wierzcho³ek, z którego on wychodzi zostanie zrealizowany, czas potrzebny do realizacji czynnoœci opisanej przez ³uk i jest zmienn¹ losow¹ o danej gêstoœci prawdopodobieñstwa f i (t). Praktyczne zastosowanie dla wyra enia funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa zmiennej losowej znajduje dziewiêæ rozk³adów (Bocian 1979): jednopunktowy, normalny, prostok¹tny, Erlanga, logarytmiczno-normalny, Poissona, Beta, Gamma (w tym wyk³adniczy), Beta (sprowadzony do trzech parametrów, jak w metodzie PERT).

3 W literaturze spotyka siê stwierdzenie, e atrybutem ³uku sieci typu GAN mo e byæ równie np. koszt, niezawodnoœæ itp. (Mercik 1976), i w³aœnie to stwierdzenie mo e stanowiæ wprowadzenie do teorii techniki VERT. W technice VERT zak³ada siê bowiem najczêœciej, e ³uk sieci mo e zostaæ opisany jako (Lee i in. 1982): W[p i,t i,k i,w i ] gdzie: k i koszt realizacji czynnoœci, w i wskaÿniki oceny dzia³ania, wydajnoœci (w zale noœci jakiej fazy projektu dotycz¹). Mo na wyró niæ pewne charakterystyczne cechy techniki VERT w porównaniu do metod GERT/GERTS (opis i charakterystyka zawarta w niniejszym artykule dotyczy VERT-3, czyli trzeciej generacji przedstawianej techniki): VERT jest technik¹ w pe³ni skomputeryzowan¹, wykluczaj¹c¹ metodê redukcji sieci, wierzcho³ki sieci bez wzglêdu na charakter (zdeterminowany czy probabilistyczny) oznaczane s¹ jako prostok¹ty (w metodach GERT/GERTS ko³a lub charakterystyczne krople), VERT umo liwia konstrukcjê bardziej elastycznej sieci z wykorzystaniem wiêkszego (w porównaniu z metod¹ GERT/GERTS) zbioru wierzcho³ków wejœcia i wyjœcia oraz powi¹zanych z nimi operacji logicznych, VERT umo liwia symulacyjn¹ analizê badanego projektu, przy wykorzystaniu 13 rozk³adów gêstoœci prawdopodobieñstwa dla atrybutów bêd¹cych zmiennymi losowymi (w metodzie GERTS zastosowanie znajduje 9 rozk³adów), w VERT wprowadzono dodatkowe jednostki logiczne, umo liwiaj¹ce analizê wybranych czynnoœci (w metodach GERT/GERTS brak takowych) Wierzcho³ki sieci Wêz³y sieci VERT podzielono na trzy typy: 1. Wierzcho³ki wejœcia. 2. Wierzcho³ki wyjœcia. 3. Jednostki logiczne. Do wierzcho³ków wejœcia nale ¹ (Lee i in. 1982): INITIAL (pocz¹tkowy) wykorzystywany do rozpoczêcia sieci, mo e byæ kilka wierzcho³ków pocz¹tkowych, AND (i) wymaga zakoñczenia wszystkich czynnoœci wchodz¹cych do niego przed rozpoczêciem czynnoœci wychodz¹cych z danego wierzcho³ka,

4 78 PARTIAL AND (czêœciowe i) wymaga realizacji przynajmniej jednej czynnoœci wchodz¹cej do wierzcho³ka, chocia czeka na realizacjê pozosta³ych wchodz¹cych do wierzcho³ka, by rozpocz¹æ czynnoœci wychodz¹ce z niego, OR (lub) wymaga realizacji przynajmniej jednej czynnoœci wchodz¹cej do wierzcho³ka, aby rozpocz¹æ czynnoœci nastêpne bez oczekiwania na realizacjê pozosta³ych wchodz¹cych do wierzcho³ka. Wyró niono nastêpuj¹ce wierzcho³ki wyjœcia, które dowolnie mog¹ byæ zestawiane z wierzcho³kami wejœcia (Lee i in. 1982): TERMINAL (koñcowy) wykorzystywany do zakoñczenia sieci, ALL (wszystkie) pozwala na rozpoczêcie wszystkich/jakichkolwiek czynnoœci wychodz¹cych z wierzcho³ka, MONTE CARLO pozwala na rozpoczêcie tylko jednej czynnoœci wychodz¹cej z wierzcho³ka, wybór czynnoœci zale y od przypisanego do niej prawdopodobieñstwa realizacji, suma prawdopodobieñstw okreœlonych na wyjœciu z wierzcho³ka musi byæ równa 1, FILTER 1, 2 lub 3 pozwala na rozpoczêcie czynnoœci spe³niaj¹cych okreœlone warunki co do charakterystyk czynnoœci (czasu, kosztu lub innych wskaÿników, czynnoœci poprzednich) wyznaczanych wed³ug odpowiednich zasad. W modelu sieciowym VERT wprowadzono równie jednostki logiczne, które mog¹ zostaæ przypisane do wierzcho³ka (Lee i in. 1982): COMPARE (porównanie) pozwala na rozpoczêcie czynnoœci maj¹cych po ¹dane wartoœci skumulowanego czasu, kosztu lub innych wskaÿników, PREFERRED (preferencje) pozwala na rozpoczêcie czynnoœci w porz¹dku przyjêtych celów, QUEUE (kolejka) ustawia czynnoœci w kolejce pomiêdzy realizowan¹ czynnoœci¹ a wierzcho³kiem wejœcia, SORT (sortowanie) umo liwia rozpoczynanie czynnoœci wed³ug przyjêtych wag (czasu, kosztów, innych parametrów). Tak du y wybór elementów i relacji logicznych z nimi zwi¹zanych umo liwia bardzo elastyczne modelowanie analizowanych procesów lub projektów Rozk³ady zmiennych losowych i inne zale noœci dla atrybutów czynnoœci W metodzie VERT proponuje siê wykorzystanie nastêpuj¹cych rozk³adów zmiennych losowych: równomierny, trójk¹tny, normalny, lognormalny, gamma, Weibulla, wyk³adniczy Erlanga, Chi-kwadrat, Beta, Poissona, geometryczny, dwumianowy, hipergeometryczny. Ka d¹ czynnoœæ mog¹ równie charakteryzowaæ zale noœci matematyczne pomiêdzy jej atrybutami (czasem, kosztem, innymi wspó³czynnikami) zapisanymi w odpowiedniej formie funkcyjnej.

5 Wyniki obliczeñ technik¹ VERT Po przedstawieniu analizowanego zagadnienia na modelu sieciowym o po ¹danym poziomie odwzorowania mo na rozpocz¹æ symulacjê. Symulacja polega na stworzeniu przep³ywu sieciowego od wierzcho³ka pocz¹tkowego do koñcowego stanowi¹cego jedn¹ próbê rozwi¹zania sformu³owanego problemu. Czynnoœæ ta jest powtarzana okreœlon¹ przez projektanta liczbê razy, tak aby stworzyæ odpowiednio du ¹ próbkê mo liwych rozwi¹zañ. Czas trwania, koszt oraz inne wskaÿniki dla poszczególnych wierzcho³ków sieci okreœlane s¹ przez nastêpuj¹ce parametry: rozk³ad czêstoœci wzglêdnych, funkcja rozk³adu prawdopodobieñstwa, œrednia z obserwacji, odchylenie standardowe próbki, wariancja, moda, mediana, kurtoza, skoœnoœæ. St¹d te mo liwa jest wnikliwa analiza proponowanych rozwi¹zañ alternatywnych przedsiêwziêcia zarówno w zakresie jego poszczególnych czêœci, jak i ca³oœci. Dodatkowo projektant otrzymuje wykres indeksów dla optymalnych wierzcho³ków koñcowych, co wspomagaanalizêryzykaplanowanego przedsiêwziêcia. W efekcie obliczeñ z wykorzystaniem techniki VERT mo liwe jest równie wskazanie œcie ki krytycznej i optymalnej dla rozpatrywanego przedsiêwziêcia, z uwzglêdnieniem preferencji projektanta dotycz¹cych kryterium tej analizy, tj. czas, koszt, inne wskaÿniki wraz ze wskazaniem korelacji miêdzy nimi. Wskazanie zwi¹zków pomiêdzy wymienionymi elementami umo liwia podejmowanie decyzji quasi-optymalnych, ale mieszcz¹cych siê w zakresie dopuszczalnym przez bud et przedsiêwziêcia i po ¹danym przez decydenta (np. mo liwe przesuniêcia kosztów pomiêdzy czynnoœciami nale ¹cymi do œcie ki krytycznej i optymalnej). 2. Wybrane aspekty wykorzystania metody VERT w planowaniu robót górniczych Dotychczasowe doœwiadczenia Autorki z sieciami stochastycznymi, które wykorzysta³a do modelowania robót górniczych, wskazuj¹ na du e mo liwoœci ich zastosowania do wspomagania planowania tych robót i analizy ryzyka z nimi zwi¹zanego w odniesieniu do osi¹ganych wyników ekonomiczno-produkcyjnych. W autorskiej metodzie modelowania i optymalizacji robót górniczych (Brzychczy 2006), zosta³a miêdzy innymi wykorzystana metoda GERT, któr¹ autorka we w³asnym zakresie rozszerzy³a o pewne teoretyczne elementy techniki VERT, nie maj¹c dostêpu do wersji programu obliczeniowego, o którym wspomina niniejszy artyku³.

6 80 uk sieci w opracowanej metodzie w stosunku do metody GERT zosta³ poszerzony i opisany jako: W[p i,t i, Koszt i,wdeb i,wden i,jww i,] gdzie: Koszt koszt wykonania robót [z³/d], Wdeb wielkoœæ wydobycia brutto dla robót zwi¹zanych z dr¹ eniem wyrobisk korytarzowych lub eksploatacj¹ œciany [t/d], Wden wielkoœæ wydobycia netto dla robót zwi¹zanych z dr¹ eniem wyrobisk korytarzowych lub eksploatacj¹ œciany [t/d], JWW wartoœæ jednostkowa (przewidywana cena) wêgla pochodz¹cego z wydobycia w danym wyrobisku [z³/t], Pomiêdzy wymienionymi elementami wyprowadzono zale noœci matematyczne, które umo liwi³y wyznaczenie dla badanego okresu: kosztu jednostkowego prowadzonych robót, jednostkowej wartoœci (przewidywanej ceny) wêgla pochodz¹cego z prowadzonych robót górniczych oraz akumulacjji jednostkowej. Czas trwania planowanych robót górniczych zosta³ wykorzystany pomocniczo do wyznaczania analizowanych charakterystyk i nie by³ przedmiotem optymalizacji. W wyniku obliczeñ otrzymano rozk³ady prawdopodobieñstwa wspomnianych charakterystyk, które by³y wejœciowymi dla procedury optymalizacji (Brzychczy 2007). Okreœlono dwa alternatywne kryteria optymalizacji przy uwzglêdnieniu warunków ograniczaj¹cych: minimalizacja wartoœci oczekiwanej jednostkowego kosztu sprzedanego wêgla w badanym okresie, maksymalizacja wartoœci oczekiwanej wyniku jednostkowego na sprzeda y w badanym okresie, przy uwzglêdnieniu: minimalizacji odchyleñ standardowych badanych charakterystyk. Po przeprowadzeniu wstêpnych etapów procedury optymalizacyjnej, które dotyczy³y miêdzy innymi wyboru rozwi¹zañ spe³niaj¹cych za³o enia techniczno-ekonomiczne w zakresie wielkoœci wydobycia oraz dostosowania jego poziomu do planowanego w kolejnych okresach, utworzono zbiory rozwi¹zañ dopuszczalnych ze wzglêdu na poziom wartoœci oczekiwanej jednostkowego kosztu sprzedanego wêgla w badanym okresie, a tak e dopuszczalnych ze wzglêdu na poziom wartoœci oczekiwanej wyniku jednostkowego na sprzeda y w badanym okresie i wybrano rozwi¹zanie najlepsze. Jego charakterystykê przedstawiono na rysunkach 1 2. W dalszych badaniach Autorka ma zamiar poszerzyæ opracowan¹ metodê o brakuj¹ce opcje i jednostki logiczne techniki VERT w celu stworzenia narzêdzia, które w kompleksowy sposób bêdzie s³u yæ projektantowi do analizy planowanych robót górniczych,

7 81 Rys. 1. Kszta³towanie siê jednostkowego kosztu sprzedanego wêgla w wybranym wariancie Fig. 1. Unit cost of sold coal in preffered variant Rys. 2. Kszta³towanie siê jednostkowego wyniku na sprzeda y w wybranym wariancie Fig. 2. Unit profit on sales level in preffered variant

8 82 szczególnie w zakresie analizy ryzyka zwi¹zanego z ich prowadzeniem. Ryzyko to, pochodz¹ce z ró nych Ÿróde³, ma wp³yw zarówno na wyniki techniczno-ekonomiczne pojedynczej kopalni, jak i na wyniki przedsiêbiorstwa wielozak³adowego w sk³ad którego wchodzi. Podsumowanie W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce technikê VERT i wybrane aspekty jej zastosowania do wspomo enia planowania robót górniczych. Dotychczasowe, zakoñczone sukcesem, wprowadzenie metod sieciowych bazuj¹cych na sieciach stochastycznych do procesu modelowania robót górniczych wskazuje na dalsz¹ potrzebê rozbudowy opracowanej metodyki o zaawansowan¹ analizê ryzyka zwi¹zanego z prowadzonymi robotami górniczymi w odniesieniu do osi¹ganych wyników ekonomiczno-produkcyjnych, co w pewnym zakresie umo liwia technika VERT. St¹d te dalsze kierunki badañ Autorki dotyczyæ bêd¹ wprowadzenia pewnych elementów omawianej techniki do metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Artyku³ opracowany w ramach pracy statutowej LITERATURA B o c i a n L., J u c h n i k o w s k i G., 1979 Metoda sieciowa GERT. Informatyka nr 11. B r z y c h c z y E., 2006 Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 1. Podstawowe definicje i za³o enia. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 22, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków. B r z y c h c z y E., 2007 Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 4. Procedura optymalizacji. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków. D Ÿ w i g o ³ H., 2002 Praktyczny aspekt zarz¹dzania przez projekty na przyk³adzie kopalñ wêgla kamiennego. Materia³y konferencyjne: Szko³a Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzañska. K i d d J.B., 1987 A comparison between the VERT program and other methods of project duration estimation. International Journal of Management Science vol. 15, 2 K i d d J.B., 1989 Project analysis today the end users` disquiet. International Journal of Management Science vol. 17, 2 L e e S.M., M e l l e r G.L., D i g m a n L.A., 1982 Network analysis for management decisions. A stochastic approach. Kluwer, Boston. M a g d a R., 2003 Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach wêgla kamiennego. Materia³y konferencyjne: Szko³a Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzañska. M e r c i k J.W., 1976 Modelowanie sieciowe za pomoc¹ sieci typu GAN. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej nr 12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw. Trocki M.,Grucza B.,Ogonek K.,2003 Zarz¹dzanieprojektami.PWE,Warszawa.

9 83 EDYTA BRZYCHCZY AN APPLICATION OF VERT TECHNIQUE IN MINING WORKS MODELLING VET technique, modelling, mining works Key words Abstract In the paper application of VERT technique in mining works modelling is proposed. There are also presented some elements of mentioned technique in the modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks.

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY*

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 2. Teoria

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego

Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Leszek JURDZIAK*, Witold KAWALEC** Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Aleksander KARCZ*, Krzysztof KWAŒNIEWSKI**, Andrzej STRUGA A*** Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹

Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹ AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Potiopa* Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹ 1. Wprowadzenie Przewa aj¹ca wiêkszoœæ

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo