PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY"

Transkrypt

1 dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu Żywiec, ul. Leśnianka 102 a Droga powiatowa Województwo: śląskie, Powiat: żywiecki, Gmina: Ujsoły Obręb: Soblówka, Działki ewidencyjne: 173, 3009, 3010/2, 3011, 3012/2 DROGOWA ZESPÓŁ PROJEKTOWY Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis Projektant (główny projektant) mgr inż. Edmund Budka 305/98/UW specj. konstr.-bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. Asystent mgr inż. Łukasz Zawierucha Asystent mgr inż. Krzysztof Drozdz Wrocław, luty 2011 r.

2 strona 2 Zawartość dokumentacji: A. Strona tytułowa str. 1 B. Zawartość dokumentacji str. 2 C. Część opisowa str D. Część rysunkowa str E. Załączniki str SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWY OPRACOWANIA PODSTAWY FORMALNE PODSTAWY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE STAN PROJEKTOWANY ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Konstrukcja Roboty ziemne Odwodnienie Obliczenia statyczno wytrzymałościowe PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Konstrukcja Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Roboty ziemne PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU UZBROJENIE TERENU UWAGI KOŃCOWE WYKAZ RYSUNKÓW Nr Tytuł rysunku Stan Skala 01 Plan sytuacyjny istn. + projekt. 1: Przekrój poprzeczny PP-01 projektowany 1:50 03 Przekrój poprzeczny PP-02 projektowany 1:50 04 Przekrój poprzeczny PP-03 projektowany 1:50 05 Przepust skrzynkowy widok z góry, przekrój A-A projektowany 1:50 06 Plan tyczenia ściany oporowej projektowany 1: Zbrojenie ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Gabaryty ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:20 10 Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:20 11 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:25 12 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:25 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu projektowany 1:20 ZAŁĄCZNIKI Nr Załączniki Ilość stron 1. Prefabrykowany przepust skrzynkowy 100x100 cm 1 2. Żelbetowa płyta zespalająca, przekrycie szczeliny 1

3 strona 3 - cz. opisowa

4 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa zniszczonego podczas powodzi muru oporowego wraz z wymianą istniejącego przepustu. Lokalizację obiektu na mapie pokazano na rys LOKALIZACJA INWESTYCJI Rys.1.1. Mapa orientacyjna z lokalizacją obszaru inwestycji Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego umożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach całego zadania projektowego składa się z poniższych opracowań: 1. SKD A Projekt wykonawczy - 4 egz., 2. SKD B Przedmiar robót ", - 4 egz., 3. SKD C Kosztorys inwestorski, - 4 egz., 4. SKD D Szczegółowa specyfikacja techniczna, - 4 egz., 5. SKD E Kosztorys ślepy. - 4 egz.

5 2 PODSTAWY OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWY FORMALNE strona 5 Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Zamawiającym: Powiatem Żywieckim Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Żywcu i Wykonawcą: PROMOST WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r PODSTAWY TECHNICZNE A. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500. B. Dokumentacja fotograficzna. C. Dokumentacja geotechniczna: Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. D. Obowiązujące przepisy oraz literatura techniczna: [1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Dz. U. Nr 84, poz. 906 z 2001 r. [2] Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 123, poz. 835 z 2010 r. [3] Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz. U. Nr 148, poz. 993 z 2010 r. [4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. [5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. [6] PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [7] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa, r.

6 strona 6 3 STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły Soblówka. Teren ten usytuowany jest na pograniczu pasma gór Beskidu Żywieckiego w dolinie potoku Cicha. Droga na przedmiotowym odcinku biegnie wzdłuż potoku w terenie niezabudowanym. Od strony zachodniej usytuowanej powyżej drogi zbierają się wody opadowe tworząc okresowo ciek wodny, który przez istniejący żelbetowy przepustu przecina drogę i uchodzi do potoku. W związku z powodzią z 2010 r. odbudowy wymaga podmyty kamienny mur oporowy oraz przepust. Rys.3.1. Wlot istniejącego przepustu Rys.3.2. Widok istniejącego muru oporowego

7 4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE strona 7 Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych została opracowana Dokumentacja geotechniczna rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Saturn, Bielsko Biała, luty 2011r. Budowa geologiczna. Przedmiotowy teren położony jest w obrębie Karpat Zewnętrznych, starsze podłoże stanowią skały fliszowe zbudowane z naprzemianległych warstw łupków i piaskowców. Karpaty Zewnętrzne mają budowę płaszczowinową, w poszczególnych płaszczowinach wyróżniamy warstwy różniące się udziałem łupków i piaskowców. Starsze podłoże pokrywają osady czwartorzędowe. W dolinach rzecznych składają się na nie aluwia wykształcone jako pospółka oraz osady zboczowe, deluwialne rumosze. Grunty rodzime w rejonie badań, były miejscami przykryte przez nasyp budowlany związany z nawierzchnią i podbudową dróg. Miąższość nasypu dochodziła do 2,5m. Warunki hydrogeologiczne. W obrębie badań występuje kredowe, paleogeńskie oraz czwartorzędowe piętro wodonośne. Piętro czwartorzędowe związane jest z utworami akumulacji rzecznej- pospółkami i pospółkami gliniastymi oraz rumoszami. Zwierciadło wód podziemnych ma zazwyczaj charakter swobodny lub lekko naporowy. Kredowy i paleogeński poziom wodonośny związany jest ze skałami fliszowymi. Wody występują w spękanych piaskowca. W jej obrębie występują izolujące przewarstwienia łupków ilastych. Partie piaskowców mają zmienną miąższość i miejscami są słabo spękane, o znacznie gorszych parametrach filtracyjnych niż przeciętne. W oparciu o wyniki wykonanych badań polowych, laboratoryjnych oraz po dokonaniu analizy budowy geologicznej w podłożu gruntowym zaliczono 8 warstw geotechnicznych zestawionych na rysunku poniżej. Rys.4.1. Zestawienie wartości cech fizyko-mechanicznych gruntów

8 strona 8 Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania nr 4. W podłożu drogi stwierdzono nasyp budowlany o miąższości 0,4 m i głębiej warstwę gruntów niespoistych rumosz gliniasty w stanie zagęszczonym. Starsze podłoże wykształcone jako skały twarde przewarstwione skałami miękkimi rozpoznano poniżej głębokości 1,7 m.ppt. (w obrębie korpusu drogi). W dnie rzeki skały fliszowe występowały bezpośrednio na powierzchni. W stropie były mocno spękane i zawodnione. Projektowaną żelbetową ścianę oporową należy posadowić w obrębie skał fliszowych. Poniżej zestawiono karty otworów geotechnicznych dla zadnia nr 4. Rys.4.2. Karta otworu geotechnicznego nr 1 Rys.4.3. Karta otworu geotechnicznego nr 2

9 strona 9 Rys.4.4. Karta otworu geotechnicznego nr 3 5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przygotować plac budowy oraz wprowadzić czasową organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Wszystkie roboty przygotowawcze, tak jak i pozostałe roboty budowlane, należy prowadzić etapowo na odcinkach pozwalających na zachowanie ciągłości ruchu kołowego. Istniejąca nawierzchnia jezdni podlega rozbiórce. Destrukt asfaltowy powstały z frezowania może być użyty do wykonania tymczasowego poszerzenia istniejącej jezdni. Nadwyżkę materiału należy odwieźć na miejsce składowania. 6 STAN PROJEKTOWANY 6.1 ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Żelbetową ścianę oporową zaprojektowano w tej samej lokalizacji co istniejący kamienny mur oporowy, celem zachowania istniejących szerokości jezdni oraz potoku. Plan tyczenia przedstawiono na rysunku nr 06 Plan tyczenia ściany oporowej, gdzie zestawiono współrzędne punktów załamania osi konstrukcji ściany. Punkty wysokościowe zostały podane orientacyjne i przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dla każdego segmentu ściany zweryfikować rzędną jezdni na wysokości wpięcia (około 4.0 m od osi proj. ściany oporowego) i spadami proj. jezdni oraz pobocza wyznaczyć wysokość górnej płaszczyzny ściany oporowej (około 13 cm poniżej miejsca wpięcia w istniejącą jezdnię). Współrzędne punktów tyczenia podano w układzie współrzędnych "65" strefa 1, a wysokościowo w układzie "Kronsztad 86" Konstrukcja Zaprojektowano żelbetowa ścianę oporową o wysokości 270 cm i podstawie 190 cm z betonu C25/30 i stali zbrojeniowej żebrowanej BSt500. Przyjęto grubość otuliny 50 mm i klasę ekspozycji XF2. Pod ścianą oporową zaprojektowano 20 cm ławę z betonu C16/20.

10 strona 10 Całkowita długość ściany oporowej wynosi 144 m i podzielona jest na cztery powtarzalne segmenty: S1a długości 300 cm; S2a-c długości 700 cm; S3a-j, S5a długości 1000 cm oraz S4a długości 1000 cm z otworem na przepust prefabrykowany. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy odcinkami ściany oporowej należy uszczelnić za pomocą taśmy zamykającej np. Betomax FV20/30 oraz taśmy wewnętrznej np. Betomax D200. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki. Zbrojenie ściany oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej, natomiast gabaryty na rysunku nr 08 Gabaryty ściany oporowej Roboty ziemne Zasypkę należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, zagęszczonego do wskaźnika Is 0,97. Grunt musi spełniać wymagania normy PN-S Drogi Samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania Odwodnienie Odwodnienie gruntu przy ścianie oporowej przewidziano za pomocą rury drenarskiej PCV Ø150 mm z filtrem z włókna kokosowego, położonej na piasku grubym i poniżej warstwie uszczelniającej z gliny. Nad rurą drenarską zaprojektowano filtr ze żwiru 16/31.5, a całość zawinięta jest w geowłókninę filtracyjną. Wodę z rury drenarskiej należy co 5.0 m wyprowadzić przykanalikiem Ø150 mm 10 cm poza żelbetową ścianę oporową (najlepiej pod skosem w stosunku do ściany w kierunku zgodnym z potokiem).wylot należy zabezpieczyć kratką Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Analizy elementów konstrukcji muru oporowego wykonano na podstawie norm: PN-83/B-03010, PN-85/S oraz PN-91/S przy użyciu programów Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 oraz Autodesk EXPERT Mury Oporowe. Konstrukcje ściany sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny, ciężar wyposażenia, ciężar gruntu zasypowego), obciążenie parciem gruntu zasypowego oraz parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Obciążenia przykładane do konstrukcji są jako charakterystyczne, tworząc kombinację obciążeń przemnażane są one przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe Zestawienie obciążeń działających na ścianę oporową Na konstrukcję działają następujące obciążenia: - obciążenie ciężarem własnym, - obciążenie pojazdem naziomu. Obciążenia stałe - ciężar ściany żelbetowej g c 1 = 25k N/m 3, - parcie gruntu na ścianę -automatycznie generowane przez program, - ciężar gruntu na odsadzce ściany oporowej -automatycznie generowany przez program. Obciążenia zmienne - obciążenie naziomu q c 3 =400kN/1,6m/4,8m = 52,1 kn/m 2, - parcie wywołane obciążeniem naziomu -automatycznie generowane przez program.

11 strona Wymiarowanie ścianki oporowej Przekrój poprzeczny ścianki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny ścianki oporowej Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym, obciążenie parciem gruntu, oraz obciążenie parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na ściankę oporową Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża

12 strona 12 Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Zastosowano zbrojenie symetryczne ze stali A-IIIN 12 co 15 cm. Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm. 6.2 PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Istniejący przepust w km 0+031,15 (ściany oporowej) należy wymienić na przepust prefabrykowany skrzynkowy o przekroju prostokątnym, wymiarach 100x100 cm i grubości ścianek 14 cm. Obiekt należy usytuować prostopadle do zaprojektowanego muru oporowego zgodnie z współrzędnymi zestawionymi w rysunku nr 05. Przed przepustem zaprojektowano żelbetową kaskadę, zabezpieczającą przed zasypywaniem wlotu materiałem skalnym niesionym przez ciek wodny. Kaskada składającą się z dwóch elementów monolitycznych z betonu C25/30 i zbrojonych stalą BSt500. Rozwiązanie przedstawiono na rysunkach Umocnienie skarpy między skrzydełkami wlotu a krawędzią pobocza należy wykonać w postaci otoczaków spoinowanych zaprawą cementową, Konstrukcja Przepust powinien przenieść obciążenie ruchome klasy A wg. PN-85/S Przyjęto, iż powierzchnie czołowe elementów prefabrykowanych pośrednich i skrajnych są prostopadłe do osi podłużnej przepustu. Prefabrykaty skrajne powinny być przystosowane do połączenia z elementami pośrednimi oraz posiadać wypuszczone zbrojenie od strony zewnętrznej umożliwiające powiązanie z elementami monolitycznymi (zarówno z wlotem przepustu oraz proj. ścianą oporową). Przyjęta długość elementów skrajnych oraz pośrednich wynosi 99 cm. Zbrojenie elementów prefabrykowanych ze stali A-IIIN, otulina 4 cm, beton C35/45. Rozmieszczenie zbrojenia dla przykładowego prefabrykatu przedstawiono w zał. nr 1. Zespolenie prefabrykatów przewidziano za pomocą zbrojenia wklejonego w prefabrykat (osadzonych po zakończeniu montażu elementów) oraz wykonanej na miejscu płyty żelbetowej z betonu C25/30 zbrojonej siatkami z prętów górą i dołem zgodnie z przykładowym rozwiązaniem z zał. nr 2. Powierzchnię styku starego betonu z nowym należy odpowiednio przygotować np. poprzez hydropiaskowanie w wytwórni, należy również zastosować warstwy szczepne oraz przewidzieć pielęgnację świeżego betonu.

13 strona 13 Szczeliny dylatacyjne elementów żelbetowych i wykonywanych na miejscu należy zabezpieczyć przed filtracją wody zgodnie z przykładowym rozwiązaniem w zał. nr 2 Wylot przepustu zaprojektowano jako prefabrykowany segment skrajny zagłębiony w murze oporowym (8 cm podparcia), gdzie zbrojenie oczekujące z segmentu skrajnego należy powiązać ze zbrojeniem ściany oporowej a następnie zabetonować całość jako monolityczną. Bezpośrednio za stopą ściany oporowej od strony potoku należy wykonać płytę betonową gr. 30 cm o wymiarach 100x200 cm (zabezpieczającą dno potoku przed rozmyciem). Wlot w postaci żelbetowego elementu ze skrzydełkami ukośnymi (pod kątem 30 ) oraz płytą denną powiązany z segmentem skrajnym należy wykonywać w deskowaniu na miejscu z zachowaniem spadku podłużnego przepustu zgodnie z rysunkiem nr 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu. Przepust należy posadowić bezpośrednio na ławie z betonu C16/20 gr. 30 cm, a poniżej dodatkowo wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 30 cm oddzielającą ławę od skały. Izolację górnej powierzchni żelbetowej płyty zespalającej przewidziano w postaci wykonywanego na zimno systemu impregnacji wodoodpornej typu Servidek / Servipak (chemicznie utwardzane mieszanki gumowo-bitumiczne oraz mocnej, wstępnie formowanej płyty zabezpieczającej). Izolację płyty należy zawinąć na powierzchnie pionowe na wysokość 25 cm. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Wymiarowanie kaskady żelbetowej Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny kaskady oporowej

14 strona 14 Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym oraz obciążenie parciem gruntu. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na kaskadę Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys 6.7. Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm.

15 strona Wymiarowanie wlotu przepustu Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny (po lewej) i widok z góry (po prawej) wlotu żelbetowego Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Obciążenia były przykładane jako charakterystyczne, a następnie tworzone były kombinacje obliczeniowe. Poniżej przedstawiono model obliczeniowy: Rys Model obliczeniowy widok ogólny (po lewej) obciążenie (po prawej)

16 strona 16 Poniżej przedstawiono wartości momentów zginających działających na wlot żelbetowy: Rys Obciążenia działające na kaskadę Roboty ziemne Zasypkę dla przepustu należy wykonać o stopniu zagęszczenia Is=1.0, celem wyeliminowania nadmiernego osiadania nasypu i deformacji nawierzchni. Dodatkowo pomiędzy zasypką a podbudową pomocniczą należy ułożyć dwukierunkową siatkę polipropylenową o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30 kn/m, natomiast pod warstwą ścieralną ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI Na czas budowy żelbetowej ściany oporowej i przepustu wymagane jest częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni. W czasie trwania robót budowlanych należy pozostawić pas ruchu umożliwiający utrzymanie ruchu wahadłowego. Dopuszcza się tymczasowe poszerzenie istniejącej jezdni za pomocą utwardzenia prawego pobocza destruktem asfaltowym lub kruszywem łamanym 0/31,5. Po wykonaniu ściany oporowej wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym i zagęścić do otrzymania wskaźnika Is 0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wykonać warstwę odsączającą z pospółki o grubości cm. Zagęszczenie warstwy odsączającej powinno wynosić Is 1,00. Na warstwie odsączającej wykonać konstrukcję nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 13 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. 0/31,5 20 cm. W miejscu połączenia przebudowanej drogi z istniejącej ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm 2 o szerokości 1,0 m.

17 strona 17 Przyjęto jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2%, a pobocza 8-10%. Pochylenie podłużne należy dostosować do istniejącej niwelety. Rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 01 Plan sytuacyjny oraz na rysunku Przekroje poprzeczne. 6.4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Na żelbetowej ścianie oporowej zaprojektowano barierę sztywną typu BS/2 z rozstawem słupków co 1,0 m o długości 144,0 m. Jako zakończenie bariery należy stosować odcinki barier drogowych SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy) zagłębione w gruncie. Szczegół zakotwienia bariery w ścianie oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej. Na wysokości przepustu prefabrykowanego zaprojektowano barierę drogową SP-06 z rozstawem słupków 2,0 m o długości 16,0 m. Słupki należy rozstawić w taki sposób, aby przepust prefabrykowany wypadł pomiędzy. Jako zakończenie bariery należy stosować również barierę SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy). 6.5 UZBROJENIE TERENU W miejscu planowanych robót stwierdzono występowanie dwóch przewodów kanalizacji deszczowej z których jeden przewidziano do wymiany zgodnie pkt. 6.2, natomiast w drugim przepuście Ø300 mm należy przeprowadzić wylot poza projektowaną ścianę oporową. W pobliżu projektowanej kaskady żelbetowej należy zinwentaryzować sieć teletechniczną, a wykopy w tym rejonie wykonywać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić przebiegającej w pobliżu sieci. Przedmiotową sieć teletechniczną należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi z HDPE. 7 UWAGI KOŃCOWE 1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi ściany oporowej oraz przepustu skrzynkowego przez uprawnionego geodetę, trwale je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich odtworzenia i dokonania kontroli. 2. Prace ziemne w rejonie urządzeń i instalacji podziemnych należy bezwzględnie zgłosić właścicielom tych urządzeń i wykonywać te prace pod nadzorem delegowanych ich pracowników. 3. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

18 strona 18 - cz. rysunkowa

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 5-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (71) 777-7- www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 5-59 Wrocław T +48 71 77 1 9 lub

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

- 1 - Specyfikacja Techniczna [ST] Specyfikacja Techniczna [ST] Transport rur i kształtek

- 1 - Specyfikacja Techniczna [ST] Specyfikacja Techniczna [ST] Transport rur i kształtek - 1 - ST - MW-45.20.00.03 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy istniejącej sieci rurociągów drenowania użytków rolnych, na potrzeby projektowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 1. Orientacja 1 : 25000 2. Plan rozwiązań projektowych 1: 500 3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1:200 mk PERFEKT styczeń 2007-1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo