PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY"

Transkrypt

1 dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu Żywiec, ul. Leśnianka 102 a Droga powiatowa Województwo: śląskie, Powiat: żywiecki, Gmina: Ujsoły Obręb: Soblówka, Działki ewidencyjne: 173, 3009, 3010/2, 3011, 3012/2 DROGOWA ZESPÓŁ PROJEKTOWY Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis Projektant (główny projektant) mgr inż. Edmund Budka 305/98/UW specj. konstr.-bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. Asystent mgr inż. Łukasz Zawierucha Asystent mgr inż. Krzysztof Drozdz Wrocław, luty 2011 r.

2 strona 2 Zawartość dokumentacji: A. Strona tytułowa str. 1 B. Zawartość dokumentacji str. 2 C. Część opisowa str D. Część rysunkowa str E. Załączniki str SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWY OPRACOWANIA PODSTAWY FORMALNE PODSTAWY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE STAN PROJEKTOWANY ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Konstrukcja Roboty ziemne Odwodnienie Obliczenia statyczno wytrzymałościowe PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Konstrukcja Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Roboty ziemne PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU UZBROJENIE TERENU UWAGI KOŃCOWE WYKAZ RYSUNKÓW Nr Tytuł rysunku Stan Skala 01 Plan sytuacyjny istn. + projekt. 1: Przekrój poprzeczny PP-01 projektowany 1:50 03 Przekrój poprzeczny PP-02 projektowany 1:50 04 Przekrój poprzeczny PP-03 projektowany 1:50 05 Przepust skrzynkowy widok z góry, przekrój A-A projektowany 1:50 06 Plan tyczenia ściany oporowej projektowany 1: Zbrojenie ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Gabaryty ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:20 10 Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:20 11 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:25 12 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:25 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu projektowany 1:20 ZAŁĄCZNIKI Nr Załączniki Ilość stron 1. Prefabrykowany przepust skrzynkowy 100x100 cm 1 2. Żelbetowa płyta zespalająca, przekrycie szczeliny 1

3 strona 3 - cz. opisowa

4 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa zniszczonego podczas powodzi muru oporowego wraz z wymianą istniejącego przepustu. Lokalizację obiektu na mapie pokazano na rys LOKALIZACJA INWESTYCJI Rys.1.1. Mapa orientacyjna z lokalizacją obszaru inwestycji Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego umożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach całego zadania projektowego składa się z poniższych opracowań: 1. SKD A Projekt wykonawczy - 4 egz., 2. SKD B Przedmiar robót ", - 4 egz., 3. SKD C Kosztorys inwestorski, - 4 egz., 4. SKD D Szczegółowa specyfikacja techniczna, - 4 egz., 5. SKD E Kosztorys ślepy. - 4 egz.

5 2 PODSTAWY OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWY FORMALNE strona 5 Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Zamawiającym: Powiatem Żywieckim Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Żywcu i Wykonawcą: PROMOST WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r PODSTAWY TECHNICZNE A. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500. B. Dokumentacja fotograficzna. C. Dokumentacja geotechniczna: Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. D. Obowiązujące przepisy oraz literatura techniczna: [1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Dz. U. Nr 84, poz. 906 z 2001 r. [2] Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 123, poz. 835 z 2010 r. [3] Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz. U. Nr 148, poz. 993 z 2010 r. [4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. [5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. [6] PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [7] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa, r.

6 strona 6 3 STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły Soblówka. Teren ten usytuowany jest na pograniczu pasma gór Beskidu Żywieckiego w dolinie potoku Cicha. Droga na przedmiotowym odcinku biegnie wzdłuż potoku w terenie niezabudowanym. Od strony zachodniej usytuowanej powyżej drogi zbierają się wody opadowe tworząc okresowo ciek wodny, który przez istniejący żelbetowy przepustu przecina drogę i uchodzi do potoku. W związku z powodzią z 2010 r. odbudowy wymaga podmyty kamienny mur oporowy oraz przepust. Rys.3.1. Wlot istniejącego przepustu Rys.3.2. Widok istniejącego muru oporowego

7 4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE strona 7 Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych została opracowana Dokumentacja geotechniczna rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Saturn, Bielsko Biała, luty 2011r. Budowa geologiczna. Przedmiotowy teren położony jest w obrębie Karpat Zewnętrznych, starsze podłoże stanowią skały fliszowe zbudowane z naprzemianległych warstw łupków i piaskowców. Karpaty Zewnętrzne mają budowę płaszczowinową, w poszczególnych płaszczowinach wyróżniamy warstwy różniące się udziałem łupków i piaskowców. Starsze podłoże pokrywają osady czwartorzędowe. W dolinach rzecznych składają się na nie aluwia wykształcone jako pospółka oraz osady zboczowe, deluwialne rumosze. Grunty rodzime w rejonie badań, były miejscami przykryte przez nasyp budowlany związany z nawierzchnią i podbudową dróg. Miąższość nasypu dochodziła do 2,5m. Warunki hydrogeologiczne. W obrębie badań występuje kredowe, paleogeńskie oraz czwartorzędowe piętro wodonośne. Piętro czwartorzędowe związane jest z utworami akumulacji rzecznej- pospółkami i pospółkami gliniastymi oraz rumoszami. Zwierciadło wód podziemnych ma zazwyczaj charakter swobodny lub lekko naporowy. Kredowy i paleogeński poziom wodonośny związany jest ze skałami fliszowymi. Wody występują w spękanych piaskowca. W jej obrębie występują izolujące przewarstwienia łupków ilastych. Partie piaskowców mają zmienną miąższość i miejscami są słabo spękane, o znacznie gorszych parametrach filtracyjnych niż przeciętne. W oparciu o wyniki wykonanych badań polowych, laboratoryjnych oraz po dokonaniu analizy budowy geologicznej w podłożu gruntowym zaliczono 8 warstw geotechnicznych zestawionych na rysunku poniżej. Rys.4.1. Zestawienie wartości cech fizyko-mechanicznych gruntów

8 strona 8 Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania nr 4. W podłożu drogi stwierdzono nasyp budowlany o miąższości 0,4 m i głębiej warstwę gruntów niespoistych rumosz gliniasty w stanie zagęszczonym. Starsze podłoże wykształcone jako skały twarde przewarstwione skałami miękkimi rozpoznano poniżej głębokości 1,7 m.ppt. (w obrębie korpusu drogi). W dnie rzeki skały fliszowe występowały bezpośrednio na powierzchni. W stropie były mocno spękane i zawodnione. Projektowaną żelbetową ścianę oporową należy posadowić w obrębie skał fliszowych. Poniżej zestawiono karty otworów geotechnicznych dla zadnia nr 4. Rys.4.2. Karta otworu geotechnicznego nr 1 Rys.4.3. Karta otworu geotechnicznego nr 2

9 strona 9 Rys.4.4. Karta otworu geotechnicznego nr 3 5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przygotować plac budowy oraz wprowadzić czasową organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Wszystkie roboty przygotowawcze, tak jak i pozostałe roboty budowlane, należy prowadzić etapowo na odcinkach pozwalających na zachowanie ciągłości ruchu kołowego. Istniejąca nawierzchnia jezdni podlega rozbiórce. Destrukt asfaltowy powstały z frezowania może być użyty do wykonania tymczasowego poszerzenia istniejącej jezdni. Nadwyżkę materiału należy odwieźć na miejsce składowania. 6 STAN PROJEKTOWANY 6.1 ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Żelbetową ścianę oporową zaprojektowano w tej samej lokalizacji co istniejący kamienny mur oporowy, celem zachowania istniejących szerokości jezdni oraz potoku. Plan tyczenia przedstawiono na rysunku nr 06 Plan tyczenia ściany oporowej, gdzie zestawiono współrzędne punktów załamania osi konstrukcji ściany. Punkty wysokościowe zostały podane orientacyjne i przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dla każdego segmentu ściany zweryfikować rzędną jezdni na wysokości wpięcia (około 4.0 m od osi proj. ściany oporowego) i spadami proj. jezdni oraz pobocza wyznaczyć wysokość górnej płaszczyzny ściany oporowej (około 13 cm poniżej miejsca wpięcia w istniejącą jezdnię). Współrzędne punktów tyczenia podano w układzie współrzędnych "65" strefa 1, a wysokościowo w układzie "Kronsztad 86" Konstrukcja Zaprojektowano żelbetowa ścianę oporową o wysokości 270 cm i podstawie 190 cm z betonu C25/30 i stali zbrojeniowej żebrowanej BSt500. Przyjęto grubość otuliny 50 mm i klasę ekspozycji XF2. Pod ścianą oporową zaprojektowano 20 cm ławę z betonu C16/20.

10 strona 10 Całkowita długość ściany oporowej wynosi 144 m i podzielona jest na cztery powtarzalne segmenty: S1a długości 300 cm; S2a-c długości 700 cm; S3a-j, S5a długości 1000 cm oraz S4a długości 1000 cm z otworem na przepust prefabrykowany. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy odcinkami ściany oporowej należy uszczelnić za pomocą taśmy zamykającej np. Betomax FV20/30 oraz taśmy wewnętrznej np. Betomax D200. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki. Zbrojenie ściany oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej, natomiast gabaryty na rysunku nr 08 Gabaryty ściany oporowej Roboty ziemne Zasypkę należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, zagęszczonego do wskaźnika Is 0,97. Grunt musi spełniać wymagania normy PN-S Drogi Samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania Odwodnienie Odwodnienie gruntu przy ścianie oporowej przewidziano za pomocą rury drenarskiej PCV Ø150 mm z filtrem z włókna kokosowego, położonej na piasku grubym i poniżej warstwie uszczelniającej z gliny. Nad rurą drenarską zaprojektowano filtr ze żwiru 16/31.5, a całość zawinięta jest w geowłókninę filtracyjną. Wodę z rury drenarskiej należy co 5.0 m wyprowadzić przykanalikiem Ø150 mm 10 cm poza żelbetową ścianę oporową (najlepiej pod skosem w stosunku do ściany w kierunku zgodnym z potokiem).wylot należy zabezpieczyć kratką Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Analizy elementów konstrukcji muru oporowego wykonano na podstawie norm: PN-83/B-03010, PN-85/S oraz PN-91/S przy użyciu programów Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 oraz Autodesk EXPERT Mury Oporowe. Konstrukcje ściany sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny, ciężar wyposażenia, ciężar gruntu zasypowego), obciążenie parciem gruntu zasypowego oraz parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Obciążenia przykładane do konstrukcji są jako charakterystyczne, tworząc kombinację obciążeń przemnażane są one przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe Zestawienie obciążeń działających na ścianę oporową Na konstrukcję działają następujące obciążenia: - obciążenie ciężarem własnym, - obciążenie pojazdem naziomu. Obciążenia stałe - ciężar ściany żelbetowej g c 1 = 25k N/m 3, - parcie gruntu na ścianę -automatycznie generowane przez program, - ciężar gruntu na odsadzce ściany oporowej -automatycznie generowany przez program. Obciążenia zmienne - obciążenie naziomu q c 3 =400kN/1,6m/4,8m = 52,1 kn/m 2, - parcie wywołane obciążeniem naziomu -automatycznie generowane przez program.

11 strona Wymiarowanie ścianki oporowej Przekrój poprzeczny ścianki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny ścianki oporowej Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym, obciążenie parciem gruntu, oraz obciążenie parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na ściankę oporową Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża

12 strona 12 Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Zastosowano zbrojenie symetryczne ze stali A-IIIN 12 co 15 cm. Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm. 6.2 PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Istniejący przepust w km 0+031,15 (ściany oporowej) należy wymienić na przepust prefabrykowany skrzynkowy o przekroju prostokątnym, wymiarach 100x100 cm i grubości ścianek 14 cm. Obiekt należy usytuować prostopadle do zaprojektowanego muru oporowego zgodnie z współrzędnymi zestawionymi w rysunku nr 05. Przed przepustem zaprojektowano żelbetową kaskadę, zabezpieczającą przed zasypywaniem wlotu materiałem skalnym niesionym przez ciek wodny. Kaskada składającą się z dwóch elementów monolitycznych z betonu C25/30 i zbrojonych stalą BSt500. Rozwiązanie przedstawiono na rysunkach Umocnienie skarpy między skrzydełkami wlotu a krawędzią pobocza należy wykonać w postaci otoczaków spoinowanych zaprawą cementową, Konstrukcja Przepust powinien przenieść obciążenie ruchome klasy A wg. PN-85/S Przyjęto, iż powierzchnie czołowe elementów prefabrykowanych pośrednich i skrajnych są prostopadłe do osi podłużnej przepustu. Prefabrykaty skrajne powinny być przystosowane do połączenia z elementami pośrednimi oraz posiadać wypuszczone zbrojenie od strony zewnętrznej umożliwiające powiązanie z elementami monolitycznymi (zarówno z wlotem przepustu oraz proj. ścianą oporową). Przyjęta długość elementów skrajnych oraz pośrednich wynosi 99 cm. Zbrojenie elementów prefabrykowanych ze stali A-IIIN, otulina 4 cm, beton C35/45. Rozmieszczenie zbrojenia dla przykładowego prefabrykatu przedstawiono w zał. nr 1. Zespolenie prefabrykatów przewidziano za pomocą zbrojenia wklejonego w prefabrykat (osadzonych po zakończeniu montażu elementów) oraz wykonanej na miejscu płyty żelbetowej z betonu C25/30 zbrojonej siatkami z prętów górą i dołem zgodnie z przykładowym rozwiązaniem z zał. nr 2. Powierzchnię styku starego betonu z nowym należy odpowiednio przygotować np. poprzez hydropiaskowanie w wytwórni, należy również zastosować warstwy szczepne oraz przewidzieć pielęgnację świeżego betonu.

13 strona 13 Szczeliny dylatacyjne elementów żelbetowych i wykonywanych na miejscu należy zabezpieczyć przed filtracją wody zgodnie z przykładowym rozwiązaniem w zał. nr 2 Wylot przepustu zaprojektowano jako prefabrykowany segment skrajny zagłębiony w murze oporowym (8 cm podparcia), gdzie zbrojenie oczekujące z segmentu skrajnego należy powiązać ze zbrojeniem ściany oporowej a następnie zabetonować całość jako monolityczną. Bezpośrednio za stopą ściany oporowej od strony potoku należy wykonać płytę betonową gr. 30 cm o wymiarach 100x200 cm (zabezpieczającą dno potoku przed rozmyciem). Wlot w postaci żelbetowego elementu ze skrzydełkami ukośnymi (pod kątem 30 ) oraz płytą denną powiązany z segmentem skrajnym należy wykonywać w deskowaniu na miejscu z zachowaniem spadku podłużnego przepustu zgodnie z rysunkiem nr 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu. Przepust należy posadowić bezpośrednio na ławie z betonu C16/20 gr. 30 cm, a poniżej dodatkowo wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 30 cm oddzielającą ławę od skały. Izolację górnej powierzchni żelbetowej płyty zespalającej przewidziano w postaci wykonywanego na zimno systemu impregnacji wodoodpornej typu Servidek / Servipak (chemicznie utwardzane mieszanki gumowo-bitumiczne oraz mocnej, wstępnie formowanej płyty zabezpieczającej). Izolację płyty należy zawinąć na powierzchnie pionowe na wysokość 25 cm. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Wymiarowanie kaskady żelbetowej Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny kaskady oporowej

14 strona 14 Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym oraz obciążenie parciem gruntu. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na kaskadę Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys 6.7. Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm.

15 strona Wymiarowanie wlotu przepustu Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny (po lewej) i widok z góry (po prawej) wlotu żelbetowego Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Obciążenia były przykładane jako charakterystyczne, a następnie tworzone były kombinacje obliczeniowe. Poniżej przedstawiono model obliczeniowy: Rys Model obliczeniowy widok ogólny (po lewej) obciążenie (po prawej)

16 strona 16 Poniżej przedstawiono wartości momentów zginających działających na wlot żelbetowy: Rys Obciążenia działające na kaskadę Roboty ziemne Zasypkę dla przepustu należy wykonać o stopniu zagęszczenia Is=1.0, celem wyeliminowania nadmiernego osiadania nasypu i deformacji nawierzchni. Dodatkowo pomiędzy zasypką a podbudową pomocniczą należy ułożyć dwukierunkową siatkę polipropylenową o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30 kn/m, natomiast pod warstwą ścieralną ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI Na czas budowy żelbetowej ściany oporowej i przepustu wymagane jest częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni. W czasie trwania robót budowlanych należy pozostawić pas ruchu umożliwiający utrzymanie ruchu wahadłowego. Dopuszcza się tymczasowe poszerzenie istniejącej jezdni za pomocą utwardzenia prawego pobocza destruktem asfaltowym lub kruszywem łamanym 0/31,5. Po wykonaniu ściany oporowej wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym i zagęścić do otrzymania wskaźnika Is 0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wykonać warstwę odsączającą z pospółki o grubości cm. Zagęszczenie warstwy odsączającej powinno wynosić Is 1,00. Na warstwie odsączającej wykonać konstrukcję nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 13 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. 0/31,5 20 cm. W miejscu połączenia przebudowanej drogi z istniejącej ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm 2 o szerokości 1,0 m.

17 strona 17 Przyjęto jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2%, a pobocza 8-10%. Pochylenie podłużne należy dostosować do istniejącej niwelety. Rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 01 Plan sytuacyjny oraz na rysunku Przekroje poprzeczne. 6.4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Na żelbetowej ścianie oporowej zaprojektowano barierę sztywną typu BS/2 z rozstawem słupków co 1,0 m o długości 144,0 m. Jako zakończenie bariery należy stosować odcinki barier drogowych SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy) zagłębione w gruncie. Szczegół zakotwienia bariery w ścianie oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej. Na wysokości przepustu prefabrykowanego zaprojektowano barierę drogową SP-06 z rozstawem słupków 2,0 m o długości 16,0 m. Słupki należy rozstawić w taki sposób, aby przepust prefabrykowany wypadł pomiędzy. Jako zakończenie bariery należy stosować również barierę SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy). 6.5 UZBROJENIE TERENU W miejscu planowanych robót stwierdzono występowanie dwóch przewodów kanalizacji deszczowej z których jeden przewidziano do wymiany zgodnie pkt. 6.2, natomiast w drugim przepuście Ø300 mm należy przeprowadzić wylot poza projektowaną ścianę oporową. W pobliżu projektowanej kaskady żelbetowej należy zinwentaryzować sieć teletechniczną, a wykopy w tym rejonie wykonywać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić przebiegającej w pobliżu sieci. Przedmiotową sieć teletechniczną należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi z HDPE. 7 UWAGI KOŃCOWE 1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi ściany oporowej oraz przepustu skrzynkowego przez uprawnionego geodetę, trwale je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich odtworzenia i dokonania kontroli. 2. Prace ziemne w rejonie urządzeń i instalacji podziemnych należy bezwzględnie zgłosić właścicielom tych urządzeń i wykonywać te prace pod nadzorem delegowanych ich pracowników. 3. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

18 strona 18 - cz. rysunkowa

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 6: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1440 S Rajcza Nickulina (uszkodzony mur oporowy kamienny i zabezpieczenie drewniano-kamienne korpusu drogi) o długości ok. 80 mb, od

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych Wrocław ul. Wietrzna 12e/1

RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych Wrocław ul. Wietrzna 12e/1 Egz. Nr 1 RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych Nazwa obiektu: Adres obiektu: Branża dokumentacji: Rodzaj dokumentacji: Przebudowa przepustu Nr 2 na cieku Sadzawa na

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY strona 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: A. PROJEKT WYKONAWCZY - 4 EGZ. B. PRZEDMIAR ROBÓT - 2 EGZ. C. KOSZTORYS INWESTORSKI - 2 EGZ. D. SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 2 EGZ. Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY strona 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: A. PROJEKT WYKONAWCZY - 4 EGZ. B. PRZEDMIAR ROBÓT - 2 EGZ. C. KOSZTORYS INWESTORSKI - 2 EGZ. D. SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 2 EGZ. Spis

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MISZKOWICACH INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA GMINA LUBAWKA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA LOKALIZACJA INWESTYCJI MISZKOWICE, GMINA LUBAWKA DZ. NR 405/4,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z WŁĄCZENIEM DO UL. A. BRODY W USTRONIU Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: USTROŃ Powiat: CIESZYŃSKI Województwo: ŚLĄSKIE Numery ewidencyjne działek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Mapa poglądowa skala 1:5000

Mapa poglądowa skala 1:5000 Mapa poglądowa skala 1:5000 Zał. nr: 1 Most do przebudowy na przepust z blach stalowych kabowanych DP 1803C DP 1248N : Mapa poglądowa Załącznik nr: 1 STADIUM: projekt budowlany DATA OPRACOWANIA: 25.09.2015

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294288K Skrudzina-Działy w km 1+000 1+300. Lokalizacja Inwestor Moszczenica WyŜna, Skrudzina dz. ew. nr 346, 411, 409

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI nazwa, lokalizacja obiektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI POSADOWICE I SĄTOK inwestor / zamawiający: GMINA BIERUTÓW, ul. Moniuszki 12, 56-420

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Odbudowa muru uszkodzonego w czasie powodzi w ciągu ulicy Kościuszki w Piwnicznej Zdrój

PROJEKT WYKONAWCZY. Odbudowa muru uszkodzonego w czasie powodzi w ciągu ulicy Kościuszki w Piwnicznej Zdrój PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu: Odbudowa muru uszkodzonego w czasie powodzi w ciągu ulicy Kościuszki w Piwnicznej Zdrój BranŜa : KONSTRUKCYJNA Adres obiektu : Piwniczna Zdrój, dz. ewid. 40/1, 809/2.

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie pionowe: Wjazd do placu składowego należy oznakować: zakazem wjazdu wraz z tabliczką informacyjną oraz znakiem ustąp pierwszeństwa.

Oznakowanie pionowe: Wjazd do placu składowego należy oznakować: zakazem wjazdu wraz z tabliczką informacyjną oraz znakiem ustąp pierwszeństwa. Konstrukcja nawierzchni placu składowego i drogi dojazdowej: Konstrukcję nawierzchni placu i drogi dojazdowej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49

PROJEKT WYKONAWCZY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU. Szpital Wojewódzki we Włocławku ADRES Włocławek ul. Wieniecka 49 WAW NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPITALA NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, DZIAŁ PRZYJĘĆ PLANOWANYCH, WEJŚCIE GŁÓWNE Z ZESPOŁEM PORADNI i PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: DOKUMENTACJA TECHNICZNA zadanie: REMONTU PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI UL. BOCZNA W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD obiekt: nr działek: Chruszczobród, ul. Boczna, gm. Łazy działki nr 6041, obręb

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM 2+086 DO KM 2+240 W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. kategoria obiektu budowlanego XXV współczynnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Temat Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Adres Branża Ul. Włoska oraz Zamkowa, Ostrzeszów drogowa Inwestor Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno wysokościowy Rys. nr 2 - Profil i przekroje dojazdów Rys. nr 3 - Widok ogólny i przekroje przepustu Rys.

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa zjazdu z drogi publicznej ul.wojska Polskiego w Koszalinie (droga powiatowa 397,obręb 28) na działkę 398/3,obręb 28. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Przebudowa zjazdu z drogi publicznej ul.wojska Polskiego w Koszalinie (droga powiatowa 397,obręb 28) na działkę 398/3,obręb 28. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa zjazdu z drogi publicznej ul.wojska Polskiego w Koszalinie (droga powiatowa 397,obręb 28) na działkę 398/3,obręb 28. PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Część opisowa 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 179/6), nad potokiem Czerwionka w km 9+070, w m. Czerwieńczyce 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej

Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej KOSZTORYS OFERTOWY Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski - Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej L.p. 1.0 Podstawa wyceny Opis 1.1 Odtworzenie trasy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 264 W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW KM 0+000-0 + 840 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Remont drogi gminnej dz. nr 264 w m. Ostrów Adres : Gmina Celestynów m. Ostrów Stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1318E i 5103E. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M-CI PASKI, NA DZ. NR 9;14;44;111;126 GMINA TERESIN odc. 1071,25 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20 Teresin Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : POWIAT LESKI Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż Lesko w miejscowości

Bardziej szczegółowo

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna MK MOSTY Krzysztof Mac 35 056 Rzeszów ul. Długosza 6/21 ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA BALIGRÓD Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km 0+000 0+420 Droga gminna

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity AUTODROM Dariusz Sieluk Różnowo 57e 11 001 Dywiity Tell.. Kom.. 604 537 476 Projekt wykonawczy BRANŻA: STADIUM: TEMAT: INWESTOR: DROGOWA EGZ. Nr PROJEKT WYKONAWCZY 1PDF Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY ERDE- Projekty i Nadzory Budowlane Robert Drabko 59-900 Zgorzelec ul. Iwaszkiewicza 7a/3 tel. 602 139 807 e-mail: robert.drabko@onet.eu DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA WŁAŚCIWEMU ORGANOWI ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Jednostka projektowa: P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o j e k t o w o H a n d l o w o U s ł u g o w e P I E D A N D a n i e l P i e t r z a k s i e d z i b a / a d r e s k o r e s p o n d e n c y j

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Otmuchów ul. Ogrodowa Otmuchów ul. Grodkowska Jarnołtów 1 Jarnołtów 2 Jarnołtów 3. Gmina Otmuchów, Urząd Miejski Ul. Zamkowa Otmuchów

Otmuchów ul. Ogrodowa Otmuchów ul. Grodkowska Jarnołtów 1 Jarnołtów 2 Jarnołtów 3. Gmina Otmuchów, Urząd Miejski Ul. Zamkowa Otmuchów Wykonawca: Firma LGM Ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin Grzegorz Wiliński Tel. 600476231 Temat Lokalizacja Inwestor Stadium Branża Przebudowa dróg wewnętrznych Województwo opolskie, Powiat Nyski, Gmina Otmuchów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa)

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa) Kazimierz Mamos Żar 34b 97-415 Kluki tel. 603-896-170 (Firma) tel. 601-082-614 (Firma sprawy merytoryczne dot. projektu) NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE Ul.. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob. 0+000,00 do km 0+731,00

Bardziej szczegółowo

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Cel i zakres projektu 3. Przeznaczenie i program użytkowy 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo