PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY"

Transkrypt

1 dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Powiat Żywiecki - Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu Żywiec, ul. Leśnianka 102 a Droga powiatowa Województwo: śląskie, Powiat: żywiecki, Gmina: Ujsoły Obręb: Soblówka, Działki ewidencyjne: 173, 3009, 3010/2, 3011, 3012/2 DROGOWA ZESPÓŁ PROJEKTOWY Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis Projektant (główny projektant) mgr inż. Edmund Budka 305/98/UW specj. konstr.-bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. Asystent mgr inż. Łukasz Zawierucha Asystent mgr inż. Krzysztof Drozdz Wrocław, luty 2011 r.

2 strona 2 Zawartość dokumentacji: A. Strona tytułowa str. 1 B. Zawartość dokumentacji str. 2 C. Część opisowa str D. Część rysunkowa str E. Załączniki str SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWY OPRACOWANIA PODSTAWY FORMALNE PODSTAWY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE STAN PROJEKTOWANY ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Konstrukcja Roboty ziemne Odwodnienie Obliczenia statyczno wytrzymałościowe PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Konstrukcja Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Roboty ziemne PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU UZBROJENIE TERENU UWAGI KOŃCOWE WYKAZ RYSUNKÓW Nr Tytuł rysunku Stan Skala 01 Plan sytuacyjny istn. + projekt. 1: Przekrój poprzeczny PP-01 projektowany 1:50 03 Przekrój poprzeczny PP-02 projektowany 1:50 04 Przekrój poprzeczny PP-03 projektowany 1:50 05 Przepust skrzynkowy widok z góry, przekrój A-A projektowany 1:50 06 Plan tyczenia ściany oporowej projektowany 1: Zbrojenie ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Gabaryty ściany oporowej projektowany 1:10,1:20,1: Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:20 10 Zbrojenie kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:20 11 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 1 projektowany 1:25 12 Gabaryty kaskady żelbetowej nr 2 projektowany 1:25 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu projektowany 1:20 ZAŁĄCZNIKI Nr Załączniki Ilość stron 1. Prefabrykowany przepust skrzynkowy 100x100 cm 1 2. Żelbetowa płyta zespalająca, przekrycie szczeliny 1

3 strona 3 - cz. opisowa

4 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa zniszczonego podczas powodzi muru oporowego wraz z wymianą istniejącego przepustu. Lokalizację obiektu na mapie pokazano na rys LOKALIZACJA INWESTYCJI Rys.1.1. Mapa orientacyjna z lokalizacją obszaru inwestycji Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego umożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach całego zadania projektowego składa się z poniższych opracowań: 1. SKD A Projekt wykonawczy - 4 egz., 2. SKD B Przedmiar robót ", - 4 egz., 3. SKD C Kosztorys inwestorski, - 4 egz., 4. SKD D Szczegółowa specyfikacja techniczna, - 4 egz., 5. SKD E Kosztorys ślepy. - 4 egz.

5 2 PODSTAWY OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWY FORMALNE strona 5 Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Zamawiającym: Powiatem Żywieckim Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Żywcu i Wykonawcą: PROMOST WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r PODSTAWY TECHNICZNE A. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500. B. Dokumentacja fotograficzna. C. Dokumentacja geotechniczna: Rozpoznanie warunków gruntowo wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. D. Obowiązujące przepisy oraz literatura techniczna: [1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Dz. U. Nr 84, poz. 906 z 2001 r. [2] Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 123, poz. 835 z 2010 r. [3] Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz. U. Nr 148, poz. 993 z 2010 r. [4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. [5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. [6] PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. [7] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa, r.

6 strona 6 3 STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1442 S Ujsoły Soblówka. Teren ten usytuowany jest na pograniczu pasma gór Beskidu Żywieckiego w dolinie potoku Cicha. Droga na przedmiotowym odcinku biegnie wzdłuż potoku w terenie niezabudowanym. Od strony zachodniej usytuowanej powyżej drogi zbierają się wody opadowe tworząc okresowo ciek wodny, który przez istniejący żelbetowy przepustu przecina drogę i uchodzi do potoku. W związku z powodzią z 2010 r. odbudowy wymaga podmyty kamienny mur oporowy oraz przepust. Rys.3.1. Wlot istniejącego przepustu Rys.3.2. Widok istniejącego muru oporowego

7 4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE strona 7 Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych została opracowana Dokumentacja geotechniczna rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w związku z projektem murów oporowych i zabezpieczenia skarp dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Saturn, Bielsko Biała, luty 2011r. Budowa geologiczna. Przedmiotowy teren położony jest w obrębie Karpat Zewnętrznych, starsze podłoże stanowią skały fliszowe zbudowane z naprzemianległych warstw łupków i piaskowców. Karpaty Zewnętrzne mają budowę płaszczowinową, w poszczególnych płaszczowinach wyróżniamy warstwy różniące się udziałem łupków i piaskowców. Starsze podłoże pokrywają osady czwartorzędowe. W dolinach rzecznych składają się na nie aluwia wykształcone jako pospółka oraz osady zboczowe, deluwialne rumosze. Grunty rodzime w rejonie badań, były miejscami przykryte przez nasyp budowlany związany z nawierzchnią i podbudową dróg. Miąższość nasypu dochodziła do 2,5m. Warunki hydrogeologiczne. W obrębie badań występuje kredowe, paleogeńskie oraz czwartorzędowe piętro wodonośne. Piętro czwartorzędowe związane jest z utworami akumulacji rzecznej- pospółkami i pospółkami gliniastymi oraz rumoszami. Zwierciadło wód podziemnych ma zazwyczaj charakter swobodny lub lekko naporowy. Kredowy i paleogeński poziom wodonośny związany jest ze skałami fliszowymi. Wody występują w spękanych piaskowca. W jej obrębie występują izolujące przewarstwienia łupków ilastych. Partie piaskowców mają zmienną miąższość i miejscami są słabo spękane, o znacznie gorszych parametrach filtracyjnych niż przeciętne. W oparciu o wyniki wykonanych badań polowych, laboratoryjnych oraz po dokonaniu analizy budowy geologicznej w podłożu gruntowym zaliczono 8 warstw geotechnicznych zestawionych na rysunku poniżej. Rys.4.1. Zestawienie wartości cech fizyko-mechanicznych gruntów

8 strona 8 Geotechniczne warunki posadowienia dla zadania nr 4. W podłożu drogi stwierdzono nasyp budowlany o miąższości 0,4 m i głębiej warstwę gruntów niespoistych rumosz gliniasty w stanie zagęszczonym. Starsze podłoże wykształcone jako skały twarde przewarstwione skałami miękkimi rozpoznano poniżej głębokości 1,7 m.ppt. (w obrębie korpusu drogi). W dnie rzeki skały fliszowe występowały bezpośrednio na powierzchni. W stropie były mocno spękane i zawodnione. Projektowaną żelbetową ścianę oporową należy posadowić w obrębie skał fliszowych. Poniżej zestawiono karty otworów geotechnicznych dla zadnia nr 4. Rys.4.2. Karta otworu geotechnicznego nr 1 Rys.4.3. Karta otworu geotechnicznego nr 2

9 strona 9 Rys.4.4. Karta otworu geotechnicznego nr 3 5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przygotować plac budowy oraz wprowadzić czasową organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Wszystkie roboty przygotowawcze, tak jak i pozostałe roboty budowlane, należy prowadzić etapowo na odcinkach pozwalających na zachowanie ciągłości ruchu kołowego. Istniejąca nawierzchnia jezdni podlega rozbiórce. Destrukt asfaltowy powstały z frezowania może być użyty do wykonania tymczasowego poszerzenia istniejącej jezdni. Nadwyżkę materiału należy odwieźć na miejsce składowania. 6 STAN PROJEKTOWANY 6.1 ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA Rozwiązanie w planie Żelbetową ścianę oporową zaprojektowano w tej samej lokalizacji co istniejący kamienny mur oporowy, celem zachowania istniejących szerokości jezdni oraz potoku. Plan tyczenia przedstawiono na rysunku nr 06 Plan tyczenia ściany oporowej, gdzie zestawiono współrzędne punktów załamania osi konstrukcji ściany. Punkty wysokościowe zostały podane orientacyjne i przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dla każdego segmentu ściany zweryfikować rzędną jezdni na wysokości wpięcia (około 4.0 m od osi proj. ściany oporowego) i spadami proj. jezdni oraz pobocza wyznaczyć wysokość górnej płaszczyzny ściany oporowej (około 13 cm poniżej miejsca wpięcia w istniejącą jezdnię). Współrzędne punktów tyczenia podano w układzie współrzędnych "65" strefa 1, a wysokościowo w układzie "Kronsztad 86" Konstrukcja Zaprojektowano żelbetowa ścianę oporową o wysokości 270 cm i podstawie 190 cm z betonu C25/30 i stali zbrojeniowej żebrowanej BSt500. Przyjęto grubość otuliny 50 mm i klasę ekspozycji XF2. Pod ścianą oporową zaprojektowano 20 cm ławę z betonu C16/20.

10 strona 10 Całkowita długość ściany oporowej wynosi 144 m i podzielona jest na cztery powtarzalne segmenty: S1a długości 300 cm; S2a-c długości 700 cm; S3a-j, S5a długości 1000 cm oraz S4a długości 1000 cm z otworem na przepust prefabrykowany. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy odcinkami ściany oporowej należy uszczelnić za pomocą taśmy zamykającej np. Betomax FV20/30 oraz taśmy wewnętrznej np. Betomax D200. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki. Zbrojenie ściany oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej, natomiast gabaryty na rysunku nr 08 Gabaryty ściany oporowej Roboty ziemne Zasypkę należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, zagęszczonego do wskaźnika Is 0,97. Grunt musi spełniać wymagania normy PN-S Drogi Samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania Odwodnienie Odwodnienie gruntu przy ścianie oporowej przewidziano za pomocą rury drenarskiej PCV Ø150 mm z filtrem z włókna kokosowego, położonej na piasku grubym i poniżej warstwie uszczelniającej z gliny. Nad rurą drenarską zaprojektowano filtr ze żwiru 16/31.5, a całość zawinięta jest w geowłókninę filtracyjną. Wodę z rury drenarskiej należy co 5.0 m wyprowadzić przykanalikiem Ø150 mm 10 cm poza żelbetową ścianę oporową (najlepiej pod skosem w stosunku do ściany w kierunku zgodnym z potokiem).wylot należy zabezpieczyć kratką Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Analizy elementów konstrukcji muru oporowego wykonano na podstawie norm: PN-83/B-03010, PN-85/S oraz PN-91/S przy użyciu programów Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 oraz Autodesk EXPERT Mury Oporowe. Konstrukcje ściany sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny, ciężar wyposażenia, ciężar gruntu zasypowego), obciążenie parciem gruntu zasypowego oraz parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Obciążenia przykładane do konstrukcji są jako charakterystyczne, tworząc kombinację obciążeń przemnażane są one przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe Zestawienie obciążeń działających na ścianę oporową Na konstrukcję działają następujące obciążenia: - obciążenie ciężarem własnym, - obciążenie pojazdem naziomu. Obciążenia stałe - ciężar ściany żelbetowej g c 1 = 25k N/m 3, - parcie gruntu na ścianę -automatycznie generowane przez program, - ciężar gruntu na odsadzce ściany oporowej -automatycznie generowany przez program. Obciążenia zmienne - obciążenie naziomu q c 3 =400kN/1,6m/4,8m = 52,1 kn/m 2, - parcie wywołane obciążeniem naziomu -automatycznie generowane przez program.

11 strona Wymiarowanie ścianki oporowej Przekrój poprzeczny ścianki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny ścianki oporowej Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym, obciążenie parciem gruntu, oraz obciążenie parciem od pojazdu znajdującego się na naziomie. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na ściankę oporową Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża

12 strona 12 Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Zastosowano zbrojenie symetryczne ze stali A-IIIN 12 co 15 cm. Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm. 6.2 PROJEKTOWANY PRZEPUST SKRZYNKOWY Rozwiązanie w planie Istniejący przepust w km 0+031,15 (ściany oporowej) należy wymienić na przepust prefabrykowany skrzynkowy o przekroju prostokątnym, wymiarach 100x100 cm i grubości ścianek 14 cm. Obiekt należy usytuować prostopadle do zaprojektowanego muru oporowego zgodnie z współrzędnymi zestawionymi w rysunku nr 05. Przed przepustem zaprojektowano żelbetową kaskadę, zabezpieczającą przed zasypywaniem wlotu materiałem skalnym niesionym przez ciek wodny. Kaskada składającą się z dwóch elementów monolitycznych z betonu C25/30 i zbrojonych stalą BSt500. Rozwiązanie przedstawiono na rysunkach Umocnienie skarpy między skrzydełkami wlotu a krawędzią pobocza należy wykonać w postaci otoczaków spoinowanych zaprawą cementową, Konstrukcja Przepust powinien przenieść obciążenie ruchome klasy A wg. PN-85/S Przyjęto, iż powierzchnie czołowe elementów prefabrykowanych pośrednich i skrajnych są prostopadłe do osi podłużnej przepustu. Prefabrykaty skrajne powinny być przystosowane do połączenia z elementami pośrednimi oraz posiadać wypuszczone zbrojenie od strony zewnętrznej umożliwiające powiązanie z elementami monolitycznymi (zarówno z wlotem przepustu oraz proj. ścianą oporową). Przyjęta długość elementów skrajnych oraz pośrednich wynosi 99 cm. Zbrojenie elementów prefabrykowanych ze stali A-IIIN, otulina 4 cm, beton C35/45. Rozmieszczenie zbrojenia dla przykładowego prefabrykatu przedstawiono w zał. nr 1. Zespolenie prefabrykatów przewidziano za pomocą zbrojenia wklejonego w prefabrykat (osadzonych po zakończeniu montażu elementów) oraz wykonanej na miejscu płyty żelbetowej z betonu C25/30 zbrojonej siatkami z prętów górą i dołem zgodnie z przykładowym rozwiązaniem z zał. nr 2. Powierzchnię styku starego betonu z nowym należy odpowiednio przygotować np. poprzez hydropiaskowanie w wytwórni, należy również zastosować warstwy szczepne oraz przewidzieć pielęgnację świeżego betonu.

13 strona 13 Szczeliny dylatacyjne elementów żelbetowych i wykonywanych na miejscu należy zabezpieczyć przed filtracją wody zgodnie z przykładowym rozwiązaniem w zał. nr 2 Wylot przepustu zaprojektowano jako prefabrykowany segment skrajny zagłębiony w murze oporowym (8 cm podparcia), gdzie zbrojenie oczekujące z segmentu skrajnego należy powiązać ze zbrojeniem ściany oporowej a następnie zabetonować całość jako monolityczną. Bezpośrednio za stopą ściany oporowej od strony potoku należy wykonać płytę betonową gr. 30 cm o wymiarach 100x200 cm (zabezpieczającą dno potoku przed rozmyciem). Wlot w postaci żelbetowego elementu ze skrzydełkami ukośnymi (pod kątem 30 ) oraz płytą denną powiązany z segmentem skrajnym należy wykonywać w deskowaniu na miejscu z zachowaniem spadku podłużnego przepustu zgodnie z rysunkiem nr 13 Zbrojenie i gabaryty wlotu przepustu. Przepust należy posadowić bezpośrednio na ławie z betonu C16/20 gr. 30 cm, a poniżej dodatkowo wykonać warstwę kruszywa łamanego gr. 30 cm oddzielającą ławę od skały. Izolację górnej powierzchni żelbetowej płyty zespalającej przewidziano w postaci wykonywanego na zimno systemu impregnacji wodoodpornej typu Servidek / Servipak (chemicznie utwardzane mieszanki gumowo-bitumiczne oraz mocnej, wstępnie formowanej płyty zabezpieczającej). Izolację płyty należy zawinąć na powierzchnie pionowe na wysokość 25 cm. Izolację w postaci mas asfaltowo-kauczukowych typu Abizol R+P należy wykonać na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem i dostępnych przed wykonaniem zasypki Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Wymiarowanie kaskady żelbetowej Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny kaskady oporowej

14 strona 14 Na ściankę działa obciążenie ciężarem własnym oraz obciążenie parciem gruntu. Poniżej przedstawiono obciążenie działające na ściankę: Rys Obciążenia działające na kaskadę Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk EXPERT Mury oporowe, a wyniki przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys 6.7. Wymiarowanie konstrukcji ze względu na jej stateczność lokalną oraz nośność podłoża Rys Wymiarowanie zbrojenia konstrukcji Ze względu na małe wartości momentów zginających przyjęto symetryczne zbrojenie minimalne ze stali A-IIIN 10 co 10 cm.

15 strona Wymiarowanie wlotu przepustu Przekrój poprzeczny kaskady przedstawiono na rysunkach poniżej: Rys Przekrój poprzeczny (po lewej) i widok z góry (po prawej) wlotu żelbetowego Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Obciążenia były przykładane jako charakterystyczne, a następnie tworzone były kombinacje obliczeniowe. Poniżej przedstawiono model obliczeniowy: Rys Model obliczeniowy widok ogólny (po lewej) obciążenie (po prawej)

16 strona 16 Poniżej przedstawiono wartości momentów zginających działających na wlot żelbetowy: Rys Obciążenia działające na kaskadę Roboty ziemne Zasypkę dla przepustu należy wykonać o stopniu zagęszczenia Is=1.0, celem wyeliminowania nadmiernego osiadania nasypu i deformacji nawierzchni. Dodatkowo pomiędzy zasypką a podbudową pomocniczą należy ułożyć dwukierunkową siatkę polipropylenową o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 30 kn/m, natomiast pod warstwą ścieralną ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI Na czas budowy żelbetowej ściany oporowej i przepustu wymagane jest częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni. W czasie trwania robót budowlanych należy pozostawić pas ruchu umożliwiający utrzymanie ruchu wahadłowego. Dopuszcza się tymczasowe poszerzenie istniejącej jezdni za pomocą utwardzenia prawego pobocza destruktem asfaltowym lub kruszywem łamanym 0/31,5. Po wykonaniu ściany oporowej wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym i zagęścić do otrzymania wskaźnika Is 0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni wykonać warstwę odsączającą z pospółki o grubości cm. Zagęszczenie warstwy odsączającej powinno wynosić Is 1,00. Na warstwie odsączającej wykonać konstrukcję nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 13 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. 0/31,5 20 cm. W miejscu połączenia przebudowanej drogi z istniejącej ułożyć geosiatkę szklana wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kn/m i zapewniająca połączenie między warstwowe o wartości 1 N/mm 2 o szerokości 1,0 m.

17 strona 17 Przyjęto jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2%, a pobocza 8-10%. Pochylenie podłużne należy dostosować do istniejącej niwelety. Rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 01 Plan sytuacyjny oraz na rysunku Przekroje poprzeczne. 6.4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Na żelbetowej ścianie oporowej zaprojektowano barierę sztywną typu BS/2 z rozstawem słupków co 1,0 m o długości 144,0 m. Jako zakończenie bariery należy stosować odcinki barier drogowych SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy) zagłębione w gruncie. Szczegół zakotwienia bariery w ścianie oporowej przedstawiono na rysunku nr 07 Zbrojenie ściany oporowej. Na wysokości przepustu prefabrykowanego zaprojektowano barierę drogową SP-06 z rozstawem słupków 2,0 m o długości 16,0 m. Słupki należy rozstawić w taki sposób, aby przepust prefabrykowany wypadł pomiędzy. Jako zakończenie bariery należy stosować również barierę SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m o długości 4,0 m (odcinek końcowy) i 8,0 m (odcinek początkowy). 6.5 UZBROJENIE TERENU W miejscu planowanych robót stwierdzono występowanie dwóch przewodów kanalizacji deszczowej z których jeden przewidziano do wymiany zgodnie pkt. 6.2, natomiast w drugim przepuście Ø300 mm należy przeprowadzić wylot poza projektowaną ścianę oporową. W pobliżu projektowanej kaskady żelbetowej należy zinwentaryzować sieć teletechniczną, a wykopy w tym rejonie wykonywać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić przebiegającej w pobliżu sieci. Przedmiotową sieć teletechniczną należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi z HDPE. 7 UWAGI KOŃCOWE 1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie punkty główne osi ściany oporowej oraz przepustu skrzynkowego przez uprawnionego geodetę, trwale je zastabilizować i opisać w dzienniku budowy dla możliwości ich odtworzenia i dokonania kontroli. 2. Prace ziemne w rejonie urządzeń i instalacji podziemnych należy bezwzględnie zgłosić właścicielom tych urządzeń i wykonywać te prace pod nadzorem delegowanych ich pracowników. 3. Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

18 strona 18 - cz. rysunkowa

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 6: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1440 S Rajcza Nickulina (uszkodzony mur oporowy kamienny i zabezpieczenie drewniano-kamienne korpusu drogi) o długości ok. 80 mb, od

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY ERDE- Projekty i Nadzory Budowlane Robert Drabko 59-900 Zgorzelec ul. Iwaszkiewicza 7a/3 tel. 602 139 807 e-mail: robert.drabko@onet.eu DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA WŁAŚCIWEMU ORGANOWI ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE Tom B.2.1 Przepust P1 Tom B.2.2 Przepust P2 Tom B.2.3 Przepust P3 Tom B.2.4 Przepust P4 Tom B.2.5 Przepust P5 Tom B.2.6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł.

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: INWESTOR: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. 425 m Miasto i Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500

Bardziej szczegółowo

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 179/6), nad potokiem Czerwionka w km 9+070, w m. Czerwieńczyce 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice - Dalewice Gmina Koniusza OBIEKT : Odcinek Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice Etap I od km 0 + 316,0 1 + 764,50

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Zdzisław Parol 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 48; tel. 606 745 603. Urząd Gminy w Ropie

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Zdzisław Parol 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 48; tel. 606 745 603. Urząd Gminy w Ropie PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Zdzisław Parol 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 48; tel. 606 745 603 Temat: Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy przepustu na potoku Rokicie w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

GMINA ŚWIEBODZICE z siedzibą 58-160 Świebodzice, Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA ŚWIEBODZICE z siedzibą 58-160 Świebodzice, Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa i adres Zamawiającego: GMINA ŚWIEBODZICE z siedzibą 58-160 Świebodzice, Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks (022) 6634051 tel. kom. 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI Zakład Projektowania i Realizacji COMPACT - CHS s.c., 38-333 Zagórzany 720 oświadcza, Ŝe: Dokumentacja techniczna na Budowę skrzyŝowania drogi krajowej nr 28 (ulica

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY. Borzykowo UL. Wrzesińska (przy numerach od 82 do granicy gminy) Gmina Kołaczkowo, Obręb Borzykowo,

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY. Borzykowo UL. Wrzesińska (przy numerach od 82 do granicy gminy) Gmina Kołaczkowo, Obręb Borzykowo, 1 PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA) DOKUMENTACJA TECHNICZNA ( UPROSZCZONA) Temat: Remont drogi leśnej Obiekt: Droga leśna pożarowa nr nr 27 (nr inw.dr 01/10) w Leśnictwie Czyżów w oddz. 27, 26, 26/29, 25/28 o długości 1845 mb Remont części

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 2. Część rysunkowa: Rys. nr 2 Plan zagospodarowania skala 1:1000 str 6 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:25 str 7 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 PROJEKT WYKONAWCZ Y Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO W RZESZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KM 0+241,00 KM 0+620,00

PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO W RZESZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ KM 0+241,00 KM 0+620,00 INWESTOR: STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W RZESZOWIE GMINA MIASTO RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W RZESZOWIE PROJEKT WYKONAWCZY DOKOŃCZENIA BUDOWY ALEI PROF. A. KRZYśANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Odbudowa drogi gminnej Wola Jastrzębska Podlesie /po powodzi w 2010 roku/ (dz. o nr ewid. 266 i 374 obręb Wola Jastrzębska) INWESTOR: Gmina Iwaniska ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy. Skala 1:500. 3. Plan sytuacyjno wysokościowy. Skala 1:250 4. Konstrukcje nawierzchni drogowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ WYKNO ORŁOWO II W NADLEŚNICTWIE NIDZICA KOD CPV 45233140-2. Gmina NIDZICA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ WYKNO ORŁOWO II W NADLEŚNICTWIE NIDZICA KOD CPV 45233140-2. Gmina NIDZICA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZESPÓŁ AUTORSKI: Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował inż. Krzysztof Puzdrowski - Sierpień 2015

PROJEKT WYKONAWCZY. ZESPÓŁ AUTORSKI: Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował inż. Krzysztof Puzdrowski - Sierpień 2015 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Szemud poprzez budowę chodnika działki Ew. nr 172, 157/1, 178, 366 LOKALIZACJA: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c., Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl, www.bid-bydgoszcz.pl NIP 9671282579

Bardziej szczegółowo

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI

D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI D-06.02.01 PRZEPUSTY ŻELBETOWE POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo