SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska 3 15-399 Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne:"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 3 NR DZ. INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Część opisowa: Spis zawartości str.1 Opis techniczny str. 2-8 Obliczenia statyczne str Ekspertyza techniczna str Rysunki konstrukcyjne: 1. Schemat konstrukcyjny schemat posadowienia K-1 2. Schemat konstrukcyjny parter K-2 3. Fundamenty i wieńce K-3 4. Zbrojenie stropodachu SW-0.1 K-4 5. Nadproża i trzpienie K-5 6. Elementy stalowe: element SS1 K-6 7. Elementy stalowe: element SS2 K-7 8. Elementy stalowe: element SS3 K-8 9. Elementy stalowe: element SS4 K Elementy stalowe: element AT1 K Elementy stalowe: element AT2 K-11

2 2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 3 NR DZ. 1 PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczny opracowany przez Pracownię Projektową RM - wizja lokalna terenu - ekspertyza konstrukcyjna istniejącego budynku 2 KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU Istniejący obiekt jest budynkiem warsztatowo-garażowy. Jest to budynek parterowy o konstrukcji w postaci szkieletu żelbetowego. Budynek posiada 6 drewnianych bram z przeszkleniami, oddzielonych filarkami wymurowanymi z cegły pełnej ceramicznej. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że ściany wypełniające wykonane są z gazobetonu. Stropodach gęstożebrowy typu DZ-3 oparty na poprzecznych belkach żelbetowych. Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-EN Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. PN-EN Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. PN-EN Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. PN-EN Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. PN-EN Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

3 3 PN-81/B PN-B-03002: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe wykonano za pomocą programów: - Autodesk Robot Structural Analysis 2014, Pakiet. 3 ZAKRES PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY Rozbudowa będzie polegała na: a) wykonaniu nowych ścian murowanych posadowionych na nowych fundamentach, b) wykonaniu nadproży żelbetowych na nowoprojektowanych ścianach, c) wykonaniu stropodachu nad dobudowaną częścią, w postaci monolitycznej płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej. 4 WARUNKI GRUNTOWO WODNE Zgodnie odkrywką geologiczną, występują następujące wydzielone grupy gruntów budujące warstwy geotechniczne: a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez nasyp niebudowlany oraz glebę o miąższości 0,20m-0,40m. b/ pod gruntami powierzchniowymi znajdują się grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, średnio zagęszczone o Id=0,40. Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. Uwagi: 1.0. prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, a szczególności bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego.

4 Ze względu na występowanie gruntów wysadzinowych, w przypadku wystąpienia ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed przemarznięciem zarówno przed jak i po wykonaniu fundamentów Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne w obrębie tych gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp sposobem ręcznym Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowowodne w wykopie. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego w którym występuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i zastąpić go nasypem budowlanym wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do I s >0, Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 5 OPIS NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 5.1 Fundamenty Posadowienie nowoprojektowanych ścian murowanych przewiduje się na ławach fundamentowych o grubości h=0,35m i szerokości 0,60m. Fundamenty wykonane z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Uwagi: 1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu 7cm. 2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 60cm 3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

5 5 5.2 Ściany fundamentowe Projektuje się ściany murowane z bloczków betonowych z betonu B20 (C16/20), grubości 25cm na zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem wylewanym o przekroju 25x25cm z betonu B20 zbrojonym stalą B500SP. 5.3 Ściany nośne Warstwa nośna ściany - pustak ceramiczny typu Lewkowo, klasy 15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa). 5.4 Trzpienie żelbetowe Projektuje się trzpienie żelbetowe z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalą B500SP. 5.5 Stropodach wylewany Nowoprojektowany stropodach projektuje się jako wylewany z betonu B20 (C16/20), grubości 16cm, zbrojony krzyżowo stalą B500SP. 5.6 Wieńce żelbetowe Wieńce żelbetowe wylewne z betonu B20 (C16/20), o wymiarach 25x25cm, zbrojone stalą B500SP w sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 60cm. 5.7 Nadproża i belki żelbetowe Zaprojektowano nadproża i belki żelbetowe, wylewane z betonu B20 (C16/20), zbrojone stalą B500SP. 5.8 Elementy stalowe Zaprojektowano konstrukcję wsporczą attyki oraz elementy wsporcze pod okładzinę elewacyjną jako konstrukcję stalową ze stali S Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

6 6 - stal zbrojeniowa: B500SP, - beton: B20 (C16/20), - stal konstrukcyjna: S ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE 6.1 ZALECENIA OGÓLNE Materiały malarskie należy dobrać tak, aby spełniały wymagania antykorozyjne stawiane projektowanemu obiektowi. Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO Powierzchnia całkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczeń, chropowatość powierzchni Rz= µm. Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys spowodowanych montażem. Do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności, wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak Polskie Normy lub aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE, lub: wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualną dokumentacją projektową uzgodnioną z autorem projektu budowlanego. Warstwy oraz grubości powłok należy dobrać wg wytycznych producenta danej farby dla zadanego zabezpieczenia antykorozyjnego malowanego elementu. 6.2 ZALECENIA DOTYCZĄCE MALOWANIA Rozpuszczalniki, utwardzacza i inne materiały malarskie należy stosować ściśle wg wytycznych producentów farb. Dobór kolorów warstw wierzchnich należy uzgodnić z Inwestorem. Przechowywanie, składowanie i transport: Wszystkie materiały malarskie powinny być przechowywane w warunkach umożliwiających odpowiednią ochronę przed wpływami atmosferycznymi Technologia prac malarskich Malowanie należy wykonywać w używając odpowiednich technik zgodnie z zaleceniami producenta. Warunki prowadzenia prac malarskich

7 7 Prace malarskie należy przeprowadzić przy wilgotności powietrza i temperaturze podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych należy malować przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 90% i przy temperaturze powietrza minimum + 5 C i maksimum +40 C. Powłoki z farb epoksydowych nie mogą być nakładane przy temperaturze poniżej +10 C chyba, że dane producenta dopuszczają aplikację w innych temperaturach. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu; a) we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych tj. orientacyjnie po dwóch godzinach po wschodzie słońca i po dwóch godzinach do zachodu słońca. b) w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i silnego wiatru. Temperatura malowanego podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3 C od temperatury punktu rosy Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzać w okresie majwrzesień. Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach są niedopuszczalne Malowanie nowych konstrukcji Gruntowanie Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntującego należy pomalować najpóźniej w 6h po zakończeniu procesu czyszczenia. Jeśli gruntowanie przeprowadza się po upływie 6h, to należy sprawdzić stan powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu korozyjnego lub zabrudzenia należy powierzchnię powtórnie oczyścić. Malowanie farbami gruntującymi najlepiej jest wykonać natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem, wcierając farbę mocno w podłoże. Konstrukcje przewidziane do spawania na miejscu montażu należy zagruntować pozostawiając pasek szerokości ok. 5 cm z każdej strony przewidzianego szwu spawalniczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagruntowanie: a) główek nitów, nakrętek i śrub, b) miejsc zespawanych po uprzednim oczyszczeniu szwu spawalniczego, c) naroży i krawędzi, d) szczelin i załamań konstrukcji. W wymienionych miejscach należy nakładać podwójną ilość materiału w stosunku do ilości podanych dla powierzchni gładkich, tzn. dodatkowo pokrywać drugą warstwą materiału malarskiego po wyschnięciu pierwszej warstwy gruntu. W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłoką, bez zacieków i przerw pomiędzy poszczególnymi pasmami. Elementy mogą być składowane po dopiero wyschnięciu powłoki. Malowanie nawierzchniowe (w Wytwórni). Malowanie nawierzchniowe może być przeprowadzone po zupełnym wyschnięciu farb gruntujących, przestrzegając wymaganych czasów schnięcia podanych przez producenta i nie później niż to przewidują wymagania dla poszczególnych wyrobów.

8 8 W przypadku dłuższego czasu składowania zagruntowane elementy należy poddać dokładnym oględzinom. Miejsca uszkodzone należy poprawić. Malowanie nawierzchniowe należy przeprowadzić nakładając wymaganą liczbę warstw. Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy) Po dostarczeniu elementów na plac budowy należy przeprowadzić dokładna kontrolę ich stanu i czystości. Dopuszczalne są jedynie nieznaczne przerdzewienia krawędzi, naroży itp. Istnienie większej ilości zniszczeń wskazuje na złe warunki składowania i transportu, co powinno być stwierdzone w protokole. W przypadku istnienia niewielkich zniszczeń należy je oczyścić za pomocą szlifierek, szczotek stalowych i odkurzyć. Po oczyszczeniu bezzwłocznie zabezpieczyć takimi samymi farbami, jakich użyto w wytwórni. W przypadku zniszczeń pokrycia malarskiego wskazujących na konieczność całkowitej renowacji należy określić stopień zniszczenia a następnie odnowić powłokę. Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: e) Pęcherze f) odstawanie powłoki g) powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep h) miejsca nie pokryte i) liczne zacieki lub zmarszczenia j) liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 7 Uwagi końcowe Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych przy spełnieniu wymagań BHP. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB, PPOŻ i PZH. Projektant: inż. Janusz Jancewicz upr. nr BŁ 53/86 Współpraca: inż. Krzysztof Kryjan

9 9 OBLICZENIA STATYCZNE 8 ZEBRANIE PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ. 8.1 Obciążenia stropodachu Obciążenie śniegiem stropodachu. Obciążenie śniegiem wg PN-EN / Dachy jednopołaciowe (p.5.3.2) Połać dachu obciążonego równomiernie: - Dach jednopołaciowy - Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia śniegiem 4 s k = 1,6 kn/m 2 - Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci) - Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa - Współczynnik ekspozycji: - teren normalny C e = 1,0 - Współczynnik termiczny C t = 1,0 - Współczynnik kształtu dachu: nachylenie połaci α = 0,0 o µ 1 = 0,8 Obciążenie charakterystyczne: s = µ 1 C e C t s k = 0,8 1,0 1,0 1,600 = 1,280 kn/m Obciążenie wiatrem. Obciążenie stropodachu Obciążenie wiatrem wg PN-EN / Dachy płaskie (p.7.2.3) kierunek wiatru 1,02-1,044 1,02-0,696 F GF H -0,406 Fw,e [kn/m 2 ] -1,044 0,41 2,05 I +0,116-0,116 h=10,0 d=37,0 b=4,1 Połać - pole I - parcie: - Dach o wymiarach: d = 37,0 m, b = 4,1 m, h = 10,0 m - Dach płaski, kąt nachylenia połaci -5 o < α < 5 o, z ostrymi krawędziami brzegu - Wymiar e = min(b,2 h) = 4,1 m - Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 120 m n.p.m. v b,0 = 22 m/s - Współczynnik kierunkowy: c dir = 1,0 - Współczynnik sezonowy: c season = 1,00 - Bazowa prędkość wiatru: v b = c dir c season v b,0 = 22,00 m/s - Wysokość odniesienia: z e = h = 10,00 m

10 10 - Kategoria terenu III współczynnik chropowatości: c r (z e ) = 0,8 (10,0/10) 0,19 = 0,80 (wg Załącznika krajowego NA.6) - Współczynnik rzeźby terenu (orografii): c o (z e ) = 1,00 - Średnia prędkość wiatru: v m (z e ) = c r (z e ) c o (z e ) v b = 17,60 m/s - Intensywność turbulencji: I v (z e ) = 0,285 - Gęstość powietrza: ρ = 1,25 kg/m 3 - Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z e ) = [1+7 I v (z e )] (1/2) ρ v m 2 (z e ) = 580,1 Pa = 0,580 kpa - Współczynnik konstrukcyjny: c s c d = 1,000 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe = c pe,10 = 0,2 Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: F w,e = c s c d q p (z e ) c pe = 1,000 0,580 0,2 = 0,116 kn/m 2 Obciążenie elementu osłonowego okapu Obciążenie wiatrem wg PN-EN / Ściany wolno stojące i attyki (p.7.4.1) kierunek wiatru Fw [kn/m 2 ] A +1,764 B +1,090 C +0,882 D +0,623 h=2,0 0,6 3,4 4,0 l=37,0 29,0 Ściana - pole B: - Ściana wolno stojąca o wymiarach: l = 37,0 m, h = 2,0 m bez załamania w narożniku - Współczynnik wypełnienia 100 % - Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 120 m n.p.m. v b,0 = 22 m/s - Współczynnik kierunkowy: c dir = 1,0 - Współczynnik sezonowy: c season = 1,00 - Bazowa prędkość wiatru: v b = c dir c season v b,0 = 22,00 m/s - Wysokość odniesienia: z e = h = 2,00 m - Kategoria terenu III współczynnik chropowatości: c r (z e ) = 0,8 (5,0/10) 0,19 = 0,70 (wg Załącznika krajowego NA.6) - Współczynnik rzeźby terenu (orografii): c o (z e ) = 1,00 - Średnia prędkość wiatru: v m (z e ) = c r (z e ) c o (z e ) v b = 15,43 m/s - Intensywność turbulencji: I v (z e ) = 0,355 - Gęstość powietrza: ρ = 1,25 kg/m 3 - Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z e ) = [1+7 I v (z e )] (1/2) ρ v m 2 (z e ) = 518,9 Pa = 0,519 kpa - Współczynnik konstrukcyjny: c s c d = 1,000 - Wypadkowy współczynnik ciśnienia c p,net = 2,1 Charakterystyczne ciśnienie wypadkowe: F w = c s c d q p (z e ) c p,net = 1,000 0,519 2,1 = 1,090 kn/m 2 Obciążenie liniowe zebrane z szerokości 2,0m: 1,090 kn/m 2 * 2,00m = 2,18kN/m

11 Obciążenie stałe. Tablica 1. Obciążenia stałe stropodachu Lp. Opis obciążenia Obciążenia. char. kn/m 2 γ f k d Obciążenia obl. kn/m x papa 0,10 1, ,14 2. Wełna mineralna [1,6kN/m 3 0,15m] 0,24 1,35 0,32 Σ: 0,34 1, ,46 Ciężar własny płyty stropu uwzględniono w programie Autodesk Robot Structural Analysis KONSTRUKCJA STROPU WYLEWANEGO SW-1 Obliczenia wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Grubosć płyty: 16cm Beton: C16/20 Stal zbrojeniowa B500SP Klasa konstrukcji: S4 Klasa ekspozycji: XC1 Otulenie nominalne: C nom = 2,5cm Średnica zbrojenia górnego: 10mm Średnica zbrojenia dolnego: 10mm Schemat statyczny: Ugięcie w II fazie pracy: Zbrojenie dolne na kierunku X: Zbrojenie dolne na kierunku Y:

12 12 Zbrojenie górne na kierunku X: Zbrojenie górne na kierunku Y: 10 KONSTRUKCJA BELKI B25X30. SZKIC BELKI A B OBCIĄŻENIA NA BELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obciążenie zebrane ze stropu i ściany Ciężar własny belki [0.25m 0.30m 25.0kN/m3] Σ: Zasięg [m] cała belka cała belka Schemat statyczny belki A B 4.09 DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: Klasa betonu: B20 (C16/20) f cd = MPa, f ctd = 0.87 MPa, E cm = 29.0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3.30 Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 1.00 Graniczna szerokość rys w lim = 0.3 mm

13 13 Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25.0 cm, h = 30.0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = knm Zbrojenie potrzebne A s = 2.84 cm 2. Przyjęto 3φ12 o A s = 3.39 cm 2 (ρ = 0.51%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = knm < M Rd = knm (85.3%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)26.70 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 190 mm na całej długości przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)26.70 kn < V Rd1 = kn (70.7%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = knm Szerokość rys prostopadłych: w k = mm < w lim = 0.3 mm (96.5%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = mm < a lim = 4090/200 = mm (77.2%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = kn Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0.0%) 11 POSADOWIENIE. Zebranie obciążeń na ławę fundamentową wartość obliczeniowa. Obciążenie ze stropu i belek:, 7,96 1,920,25 0, ,350,25 1, ,35 4,324, ,52 Obciążenie od ciężaru własnego ściany (przyjęto cegłę silikatową gr. 25cm):, 0,711,34 4,84 19,0 0,2547,13 Obciążenie obliczeniowe na 1m ławy fundamentowej:,ł 109,5247,13 98,52/ 1,59 Ciężar fundamentu i zasypki uwzględniono w programie obliczeniowym. DANE:

14 14 H = B = 0.55 V = 0.19 m 3 /mb Opis fundamentu : Typ: ława prostokątna Wymiary: B = 0.55 m H = 0.35 m B s = 0.25 m e B = 0.00 m Posadowienie fundamentu: D = 1.20 m D min = 1.20 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] z Piaski drobne 2.00 N nazwa gruntu h [m] nawodni (n) ρ o γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u M 0 M [kpa] r ona [t/m 3 ] [kpa] [kpa] 1 Piaski drobne 2.00 nie Naprężenie dopuszczalne dla podłoża σ dop [kpa] = kpa Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn/m] T B [kn/m] M B [knm/m] e [kpa] e [kpa/m] r 1 całkowite Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0.90; γ f,max = 1.20 Beton: klasa betonu: B20 (C16/20) f cd = MPa, f ctd = 0.87 MPa, E cm = 29.0 GPa

15 15 ciężar objętościowy: kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0.90; γ f,max = 1.10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 50 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = dla stateczności na obrót m = 0.72 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1.00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1.20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = kn N r = kn < m Q fn = kn (80.3%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 53.5 kn T r = 0.0 kn < m Q ft = 38.5 kn (0.0%) Obciążenie jednostkowe podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Naprężenie maksymalne σ max = kpa σ max = kpa < σ dop = kpa (99.5%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje moment wywracający M ob,2 = 0.00 knm/mb, moment utrzymujący M ub,2 = knm/mb M o = 0.00 knm/mb < m M u = 21.2 knm/mb (0.0%) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0.25 cm, wtórne s''= 0.03 cm, całkowite s = 0.28 cm s = 0.28 cm < s dop = 1.00 cm (27.8%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Projektant: inż. Janusz Jancewicz upr. nr BŁ 53/86 Współpraca: inż. Krzysztof Kryjan

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści STRONA: 2. Opis techniczny Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5. Rozwiązania materiałowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

7.B.1.1 Część opisowa.

7.B.1.1 Część opisowa. STRONA: 36. B. KONSTRUKCJA 7.B.1 PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU 7.B.1.1 Część opisowa. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcyjny wraz z obliczeniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

Zawartość Zawartość... 1 1.DANE OGÓLNE... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE...

Zawartość Zawartość... 1 1.DANE OGÓLNE... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE... Zawartość Zawartość... 1 1.DANE OGÓLNE... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE... 3 5.POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO... 4 6.OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny PW0091-KD-0100

Opis techniczny PW0091-KD-0100 Inwestor: GMINA TARNOBRZEG Strona: 1 Opis techniczny PW0091-KD-0100 Numer projektu : Inwestor : Obiekt : Branża : Stadium : PW0091 GMINA TARNOBRZEG, PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA TARNOBRZEG, UL. KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU KONSTRUKCJI

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU KONSTRUKCJI SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU KONSTRUKCJI I. ZAŁĄCZNIKI: oświadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane...str.2 uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów projektanta...str.3-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny PW0091-KD-0200

Opis techniczny PW0091-KD-0200 Inwestor: GMINA TARNOBRZEG Strona: 1 Opis techniczny PW0091-KD-0200 Numer projektu : Inwestor : Obiekt : PW0091 GMINA TARNOBRZEG, PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA TARNOBRZEG, UL. KOŚCIUSZKI 32 TARNOBRZESKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo