SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska 3 15-399 Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne:"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 3 NR DZ. INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Część opisowa: Spis zawartości str.1 Opis techniczny str. 2-8 Obliczenia statyczne str Ekspertyza techniczna str Rysunki konstrukcyjne: 1. Schemat konstrukcyjny schemat posadowienia K-1 2. Schemat konstrukcyjny parter K-2 3. Fundamenty i wieńce K-3 4. Zbrojenie stropodachu SW-0.1 K-4 5. Nadproża i trzpienie K-5 6. Elementy stalowe: element SS1 K-6 7. Elementy stalowe: element SS2 K-7 8. Elementy stalowe: element SS3 K-8 9. Elementy stalowe: element SS4 K Elementy stalowe: element AT1 K Elementy stalowe: element AT2 K-11

2 2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 3 NR DZ. 1 PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczny opracowany przez Pracownię Projektową RM - wizja lokalna terenu - ekspertyza konstrukcyjna istniejącego budynku 2 KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU Istniejący obiekt jest budynkiem warsztatowo-garażowy. Jest to budynek parterowy o konstrukcji w postaci szkieletu żelbetowego. Budynek posiada 6 drewnianych bram z przeszkleniami, oddzielonych filarkami wymurowanymi z cegły pełnej ceramicznej. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że ściany wypełniające wykonane są z gazobetonu. Stropodach gęstożebrowy typu DZ-3 oparty na poprzecznych belkach żelbetowych. Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-EN Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. PN-EN Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. PN-EN Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. PN-EN Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. PN-EN Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

3 3 PN-81/B PN-B-03002: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe wykonano za pomocą programów: - Autodesk Robot Structural Analysis 2014, Pakiet. 3 ZAKRES PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY Rozbudowa będzie polegała na: a) wykonaniu nowych ścian murowanych posadowionych na nowych fundamentach, b) wykonaniu nadproży żelbetowych na nowoprojektowanych ścianach, c) wykonaniu stropodachu nad dobudowaną częścią, w postaci monolitycznej płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej. 4 WARUNKI GRUNTOWO WODNE Zgodnie odkrywką geologiczną, występują następujące wydzielone grupy gruntów budujące warstwy geotechniczne: a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez nasyp niebudowlany oraz glebę o miąższości 0,20m-0,40m. b/ pod gruntami powierzchniowymi znajdują się grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, średnio zagęszczone o Id=0,40. Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. Uwagi: 1.0. prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, a szczególności bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego.

4 Ze względu na występowanie gruntów wysadzinowych, w przypadku wystąpienia ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed przemarznięciem zarówno przed jak i po wykonaniu fundamentów Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne w obrębie tych gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp sposobem ręcznym Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowowodne w wykopie. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego w którym występuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i zastąpić go nasypem budowlanym wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do I s >0, Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 5 OPIS NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 5.1 Fundamenty Posadowienie nowoprojektowanych ścian murowanych przewiduje się na ławach fundamentowych o grubości h=0,35m i szerokości 0,60m. Fundamenty wykonane z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Uwagi: 1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu 7cm. 2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 60cm 3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

5 5 5.2 Ściany fundamentowe Projektuje się ściany murowane z bloczków betonowych z betonu B20 (C16/20), grubości 25cm na zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem wylewanym o przekroju 25x25cm z betonu B20 zbrojonym stalą B500SP. 5.3 Ściany nośne Warstwa nośna ściany - pustak ceramiczny typu Lewkowo, klasy 15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa). 5.4 Trzpienie żelbetowe Projektuje się trzpienie żelbetowe z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalą B500SP. 5.5 Stropodach wylewany Nowoprojektowany stropodach projektuje się jako wylewany z betonu B20 (C16/20), grubości 16cm, zbrojony krzyżowo stalą B500SP. 5.6 Wieńce żelbetowe Wieńce żelbetowe wylewne z betonu B20 (C16/20), o wymiarach 25x25cm, zbrojone stalą B500SP w sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 60cm. 5.7 Nadproża i belki żelbetowe Zaprojektowano nadproża i belki żelbetowe, wylewane z betonu B20 (C16/20), zbrojone stalą B500SP. 5.8 Elementy stalowe Zaprojektowano konstrukcję wsporczą attyki oraz elementy wsporcze pod okładzinę elewacyjną jako konstrukcję stalową ze stali S Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

6 6 - stal zbrojeniowa: B500SP, - beton: B20 (C16/20), - stal konstrukcyjna: S ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE 6.1 ZALECENIA OGÓLNE Materiały malarskie należy dobrać tak, aby spełniały wymagania antykorozyjne stawiane projektowanemu obiektowi. Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO Powierzchnia całkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczeń, chropowatość powierzchni Rz= µm. Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys spowodowanych montażem. Do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności, wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak Polskie Normy lub aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE, lub: wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualną dokumentacją projektową uzgodnioną z autorem projektu budowlanego. Warstwy oraz grubości powłok należy dobrać wg wytycznych producenta danej farby dla zadanego zabezpieczenia antykorozyjnego malowanego elementu. 6.2 ZALECENIA DOTYCZĄCE MALOWANIA Rozpuszczalniki, utwardzacza i inne materiały malarskie należy stosować ściśle wg wytycznych producentów farb. Dobór kolorów warstw wierzchnich należy uzgodnić z Inwestorem. Przechowywanie, składowanie i transport: Wszystkie materiały malarskie powinny być przechowywane w warunkach umożliwiających odpowiednią ochronę przed wpływami atmosferycznymi Technologia prac malarskich Malowanie należy wykonywać w używając odpowiednich technik zgodnie z zaleceniami producenta. Warunki prowadzenia prac malarskich

7 7 Prace malarskie należy przeprowadzić przy wilgotności powietrza i temperaturze podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych należy malować przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 90% i przy temperaturze powietrza minimum + 5 C i maksimum +40 C. Powłoki z farb epoksydowych nie mogą być nakładane przy temperaturze poniżej +10 C chyba, że dane producenta dopuszczają aplikację w innych temperaturach. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu; a) we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych tj. orientacyjnie po dwóch godzinach po wschodzie słońca i po dwóch godzinach do zachodu słońca. b) w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i silnego wiatru. Temperatura malowanego podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3 C od temperatury punktu rosy Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzać w okresie majwrzesień. Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach są niedopuszczalne Malowanie nowych konstrukcji Gruntowanie Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntującego należy pomalować najpóźniej w 6h po zakończeniu procesu czyszczenia. Jeśli gruntowanie przeprowadza się po upływie 6h, to należy sprawdzić stan powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu korozyjnego lub zabrudzenia należy powierzchnię powtórnie oczyścić. Malowanie farbami gruntującymi najlepiej jest wykonać natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem, wcierając farbę mocno w podłoże. Konstrukcje przewidziane do spawania na miejscu montażu należy zagruntować pozostawiając pasek szerokości ok. 5 cm z każdej strony przewidzianego szwu spawalniczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagruntowanie: a) główek nitów, nakrętek i śrub, b) miejsc zespawanych po uprzednim oczyszczeniu szwu spawalniczego, c) naroży i krawędzi, d) szczelin i załamań konstrukcji. W wymienionych miejscach należy nakładać podwójną ilość materiału w stosunku do ilości podanych dla powierzchni gładkich, tzn. dodatkowo pokrywać drugą warstwą materiału malarskiego po wyschnięciu pierwszej warstwy gruntu. W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłoką, bez zacieków i przerw pomiędzy poszczególnymi pasmami. Elementy mogą być składowane po dopiero wyschnięciu powłoki. Malowanie nawierzchniowe (w Wytwórni). Malowanie nawierzchniowe może być przeprowadzone po zupełnym wyschnięciu farb gruntujących, przestrzegając wymaganych czasów schnięcia podanych przez producenta i nie później niż to przewidują wymagania dla poszczególnych wyrobów.

8 8 W przypadku dłuższego czasu składowania zagruntowane elementy należy poddać dokładnym oględzinom. Miejsca uszkodzone należy poprawić. Malowanie nawierzchniowe należy przeprowadzić nakładając wymaganą liczbę warstw. Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy) Po dostarczeniu elementów na plac budowy należy przeprowadzić dokładna kontrolę ich stanu i czystości. Dopuszczalne są jedynie nieznaczne przerdzewienia krawędzi, naroży itp. Istnienie większej ilości zniszczeń wskazuje na złe warunki składowania i transportu, co powinno być stwierdzone w protokole. W przypadku istnienia niewielkich zniszczeń należy je oczyścić za pomocą szlifierek, szczotek stalowych i odkurzyć. Po oczyszczeniu bezzwłocznie zabezpieczyć takimi samymi farbami, jakich użyto w wytwórni. W przypadku zniszczeń pokrycia malarskiego wskazujących na konieczność całkowitej renowacji należy określić stopień zniszczenia a następnie odnowić powłokę. Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: e) Pęcherze f) odstawanie powłoki g) powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep h) miejsca nie pokryte i) liczne zacieki lub zmarszczenia j) liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 7 Uwagi końcowe Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych przy spełnieniu wymagań BHP. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB, PPOŻ i PZH. Projektant: inż. Janusz Jancewicz upr. nr BŁ 53/86 Współpraca: inż. Krzysztof Kryjan

9 9 OBLICZENIA STATYCZNE 8 ZEBRANIE PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ. 8.1 Obciążenia stropodachu Obciążenie śniegiem stropodachu. Obciążenie śniegiem wg PN-EN / Dachy jednopołaciowe (p.5.3.2) Połać dachu obciążonego równomiernie: - Dach jednopołaciowy - Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia śniegiem 4 s k = 1,6 kn/m 2 - Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci) - Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa - Współczynnik ekspozycji: - teren normalny C e = 1,0 - Współczynnik termiczny C t = 1,0 - Współczynnik kształtu dachu: nachylenie połaci α = 0,0 o µ 1 = 0,8 Obciążenie charakterystyczne: s = µ 1 C e C t s k = 0,8 1,0 1,0 1,600 = 1,280 kn/m Obciążenie wiatrem. Obciążenie stropodachu Obciążenie wiatrem wg PN-EN / Dachy płaskie (p.7.2.3) kierunek wiatru 1,02-1,044 1,02-0,696 F GF H -0,406 Fw,e [kn/m 2 ] -1,044 0,41 2,05 I +0,116-0,116 h=10,0 d=37,0 b=4,1 Połać - pole I - parcie: - Dach o wymiarach: d = 37,0 m, b = 4,1 m, h = 10,0 m - Dach płaski, kąt nachylenia połaci -5 o < α < 5 o, z ostrymi krawędziami brzegu - Wymiar e = min(b,2 h) = 4,1 m - Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 120 m n.p.m. v b,0 = 22 m/s - Współczynnik kierunkowy: c dir = 1,0 - Współczynnik sezonowy: c season = 1,00 - Bazowa prędkość wiatru: v b = c dir c season v b,0 = 22,00 m/s - Wysokość odniesienia: z e = h = 10,00 m

10 10 - Kategoria terenu III współczynnik chropowatości: c r (z e ) = 0,8 (10,0/10) 0,19 = 0,80 (wg Załącznika krajowego NA.6) - Współczynnik rzeźby terenu (orografii): c o (z e ) = 1,00 - Średnia prędkość wiatru: v m (z e ) = c r (z e ) c o (z e ) v b = 17,60 m/s - Intensywność turbulencji: I v (z e ) = 0,285 - Gęstość powietrza: ρ = 1,25 kg/m 3 - Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z e ) = [1+7 I v (z e )] (1/2) ρ v m 2 (z e ) = 580,1 Pa = 0,580 kpa - Współczynnik konstrukcyjny: c s c d = 1,000 - Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe = c pe,10 = 0,2 Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: F w,e = c s c d q p (z e ) c pe = 1,000 0,580 0,2 = 0,116 kn/m 2 Obciążenie elementu osłonowego okapu Obciążenie wiatrem wg PN-EN / Ściany wolno stojące i attyki (p.7.4.1) kierunek wiatru Fw [kn/m 2 ] A +1,764 B +1,090 C +0,882 D +0,623 h=2,0 0,6 3,4 4,0 l=37,0 29,0 Ściana - pole B: - Ściana wolno stojąca o wymiarach: l = 37,0 m, h = 2,0 m bez załamania w narożniku - Współczynnik wypełnienia 100 % - Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 120 m n.p.m. v b,0 = 22 m/s - Współczynnik kierunkowy: c dir = 1,0 - Współczynnik sezonowy: c season = 1,00 - Bazowa prędkość wiatru: v b = c dir c season v b,0 = 22,00 m/s - Wysokość odniesienia: z e = h = 2,00 m - Kategoria terenu III współczynnik chropowatości: c r (z e ) = 0,8 (5,0/10) 0,19 = 0,70 (wg Załącznika krajowego NA.6) - Współczynnik rzeźby terenu (orografii): c o (z e ) = 1,00 - Średnia prędkość wiatru: v m (z e ) = c r (z e ) c o (z e ) v b = 15,43 m/s - Intensywność turbulencji: I v (z e ) = 0,355 - Gęstość powietrza: ρ = 1,25 kg/m 3 - Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z e ) = [1+7 I v (z e )] (1/2) ρ v m 2 (z e ) = 518,9 Pa = 0,519 kpa - Współczynnik konstrukcyjny: c s c d = 1,000 - Wypadkowy współczynnik ciśnienia c p,net = 2,1 Charakterystyczne ciśnienie wypadkowe: F w = c s c d q p (z e ) c p,net = 1,000 0,519 2,1 = 1,090 kn/m 2 Obciążenie liniowe zebrane z szerokości 2,0m: 1,090 kn/m 2 * 2,00m = 2,18kN/m

11 Obciążenie stałe. Tablica 1. Obciążenia stałe stropodachu Lp. Opis obciążenia Obciążenia. char. kn/m 2 γ f k d Obciążenia obl. kn/m x papa 0,10 1, ,14 2. Wełna mineralna [1,6kN/m 3 0,15m] 0,24 1,35 0,32 Σ: 0,34 1, ,46 Ciężar własny płyty stropu uwzględniono w programie Autodesk Robot Structural Analysis KONSTRUKCJA STROPU WYLEWANEGO SW-1 Obliczenia wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Grubosć płyty: 16cm Beton: C16/20 Stal zbrojeniowa B500SP Klasa konstrukcji: S4 Klasa ekspozycji: XC1 Otulenie nominalne: C nom = 2,5cm Średnica zbrojenia górnego: 10mm Średnica zbrojenia dolnego: 10mm Schemat statyczny: Ugięcie w II fazie pracy: Zbrojenie dolne na kierunku X: Zbrojenie dolne na kierunku Y:

12 12 Zbrojenie górne na kierunku X: Zbrojenie górne na kierunku Y: 10 KONSTRUKCJA BELKI B25X30. SZKIC BELKI A B OBCIĄŻENIA NA BELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obciążenie zebrane ze stropu i ściany Ciężar własny belki [0.25m 0.30m 25.0kN/m3] Σ: Zasięg [m] cała belka cała belka Schemat statyczny belki A B 4.09 DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA: Klasa betonu: B20 (C16/20) f cd = MPa, f ctd = 0.87 MPa, E cm = 29.0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3.30 Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 1.00 Graniczna szerokość rys w lim = 0.3 mm

13 13 Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25.0 cm, h = 30.0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło A - B: Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = knm Zbrojenie potrzebne A s = 2.84 cm 2. Przyjęto 3φ12 o A s = 3.39 cm 2 (ρ = 0.51%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = knm < M Rd = knm (85.3%) Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)26.70 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 190 mm na całej długości przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)26.70 kn < V Rd1 = kn (70.7%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = knm Szerokość rys prostopadłych: w k = mm < w lim = 0.3 mm (96.5%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = mm < a lim = 4090/200 = mm (77.2%) Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = kn Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0.0%) 11 POSADOWIENIE. Zebranie obciążeń na ławę fundamentową wartość obliczeniowa. Obciążenie ze stropu i belek:, 7,96 1,920,25 0, ,350,25 1, ,35 4,324, ,52 Obciążenie od ciężaru własnego ściany (przyjęto cegłę silikatową gr. 25cm):, 0,711,34 4,84 19,0 0,2547,13 Obciążenie obliczeniowe na 1m ławy fundamentowej:,ł 109,5247,13 98,52/ 1,59 Ciężar fundamentu i zasypki uwzględniono w programie obliczeniowym. DANE:

14 14 H = B = 0.55 V = 0.19 m 3 /mb Opis fundamentu : Typ: ława prostokątna Wymiary: B = 0.55 m H = 0.35 m B s = 0.25 m e B = 0.00 m Posadowienie fundamentu: D = 1.20 m D min = 1.20 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] z Piaski drobne 2.00 N nazwa gruntu h [m] nawodni (n) ρ o γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u M 0 M [kpa] r ona [t/m 3 ] [kpa] [kpa] 1 Piaski drobne 2.00 nie Naprężenie dopuszczalne dla podłoża σ dop [kpa] = kpa Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn/m] T B [kn/m] M B [knm/m] e [kpa] e [kpa/m] r 1 całkowite Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0.90; γ f,max = 1.20 Beton: klasa betonu: B20 (C16/20) f cd = MPa, f ctd = 0.87 MPa, E cm = 29.0 GPa

15 15 ciężar objętościowy: kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0.90; γ f,max = 1.10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 50 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = dla stateczności na obrót m = 0.72 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1.00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1.20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = kn N r = kn < m Q fn = kn (80.3%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 53.5 kn T r = 0.0 kn < m Q ft = 38.5 kn (0.0%) Obciążenie jednostkowe podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Naprężenie maksymalne σ max = kpa σ max = kpa < σ dop = kpa (99.5%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje moment wywracający M ob,2 = 0.00 knm/mb, moment utrzymujący M ub,2 = knm/mb M o = 0.00 knm/mb < m M u = 21.2 knm/mb (0.0%) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0.25 cm, wtórne s''= 0.03 cm, całkowite s = 0.28 cm s = 0.28 cm < s dop = 1.00 cm (27.8%) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Projektant: inż. Janusz Jancewicz upr. nr BŁ 53/86 Współpraca: inż. Krzysztof Kryjan

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno, gmina Kołbaskowo LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo