II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej"

Transkrypt

1 II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Kwiecień ; Rogów Polska

2 ISBN Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych Łódź, ul.wólczańska 223 tel.:(42) tel./fax. (42)

3 II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów została przygotowana przy współpracy Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej z władzami Rektorskimi w celu umożliwienia Doktorantom prezentacji tematyki prowadzonych przez nich prac naukowo badawczych.

4 Spis treści 1. Adrian Ł.: Analiza procesów wymiany ciepła zachodzących w wymienniku ciepła typu rurka ciepła z czynnikiem roboczym R134A Antczak Ł.: Koncepcja oraz stanowisko doświadczalne mikrosiłowni hybrydowej Baryła P.: Wyznaczenie naprężeń w gruncie pod stopą fundamentową przy zastosowaniu metody analizy perturbacji stochastycznej Bienias M.: Dziwne zbiory w przestrzeniach euklidesowych Binienda M.: Wykorzystanie prądów Foucaulta Chebotarev S.: Synthesis and processing of signals with quasicontinuous energy spectrum Czubacka E.: Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców z heksametylenotetraminą Doniec I.: Oczyszczanie barwników za pomocą cieczy jonowych Gębicki J.: Chemia radiacyjna stan obecny i perspektywy rozwoju. Przegląd subiektywny Gęsiarz H.: Poprawa bezpieczeństwa w transporcie szynowym Gurgenova K.: Rozpuszczalność olejku eterycznego w nadkrytycznym di tlenku CO Just P.: Otrzymywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego metodą pełnej formy przy zastosowaniu sferoidyzacji w formie Kaczmarek A.: Kompleksy wybranych metali z ligandami należącymi do grup witamin. Synteza oraz niektóre właściwości fizyko- i biochemiczne Kaczorowski P.: Wpływ imregnacji palladynem na właściwości fizykochemiczne i aktywność katalizatorów Pd/Cu:Cr 2 O 3 :Al 2 O 3 w reakcji syntezy metanolu Kamińska D.: Rozpoznawanie stanów emocjonalnych w mowie naturalnej Kapusta P.: Przyspieszenie podstawowych działań algebry liniowej na potrzeby rekonstrukcji obrazów w tomografii pojemnościowej z wykorzystaniem systemów GPGPU Kazimierczak T.: Mechaniczna modyfikacja proszków węglowych wytwarzanych metodami CVD wspomaganymi plazmą częstotliwości radiowej Kokoszkiewicz M.: Plac Wolności w Łodzi przebudowa ponowoczesna druga. Człowiek i Plac Komorowski J.: Wpływ różnorodnych kombinacji parametrów procesu odwrócenia frontu krystalizacji w krzemie w reaktywnym procesie próżniowym na strukturę otrzymanych cienkich warstw krzemowych przetopionych na podłożu molibdenowym Krasiński M.: Uczące się systemy automatów komórkowych w symulacji procesów cieplnych. 45

5 21. Król K.: Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi Kucharski D.: Właściwości kompozytowych, warstwowych powłok tlenkowo hydroksyapaty - towych wytworzonych metodą zol żel na stopie tytanu Ti6Al7Nb Kucner A.: Wpływ procesu odwadniania osmotycznego na zawartość związków fenolowych w wybranych owocach jagodowych Kucner M.: Alternatywne metody oczyszczania soku surowego uzyskanego z krajanki buraczanej Kuśmierczak J.: Zastosowanie granulowanego tlenowego osadu czynnego do usuwania wybranych farmaceutyków Majchrowicz M.: Przyspieszenie rekonstrukcji obrazu w Elektronicznej Tomografii Pojemnościowej poprzez wykorzystanie rozproszonych systemów heterogenicznych Nowotniak R.: Metaoptymalizacja kwantowo inspirowanych algorytmów ewolucyjnych w Polskiej Infrastrukturze Gridowej PL-GRID Osiewała L.: Elektrochemiczna i fotoelektrochemiczna degradacja wybranych związków hydrotropowych Pawłowska P.: Bezglutenowe piwo owsiane jako żywność specjalnego przeznaczenia Perek A.: Elektrochemiczne, fotochemiczne i fotoelektrochemiczne unieszkodliwienie 2-etyloheksylosiarczanu sodu (EHS) Pietruszka M.: Związki karbonylowe, a jakość żytnich destylatów rolniczych Pokrzywa M.: Symulacja komputerowa wymiany ciepła w procesie chłodzenia w przemysłowych instalacjach hartowniczych Polańczyk A.: Ryzyko wystąpienia zakrzepów w protezach wewnątrznaczyniowych Polańczyk M.: Lee replanner Rosik R.: Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą MQL z emulgolem podczas procesu szlifowania tytanu Sekuła B.: Końska albumina surowicza nośnik leków przeciwzapalnych Shmigelskyi P.: Modeling of thermal processes in multilayer composites Sierański T.: Związki koordynacyjne berylowców z wybranymi ligandami N-donorowymi o sztywnej konformacji Skonieczka S.: Klasyfikacja stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego na podstawie parametrów tekstury obrazów ultrasonograficznych z zastosowaniem środka cieniującego... 84

6 40. Skwierczyński P.: Wytwarzanie nanostrukturalnych warstw C/HAp hybrydową metodą plazmową RF PACVD MS dla potrzeb medycyny Strzelczyk P.: Badania krystalograficzne kompleksów awidyny z pochodnymi biotyny Szufa Sz.: Proces toryfikacji w warunkach izotermicznych roślin ślazowca rosnących w glebach zanieczyszczonych Świerczyński J.: Hybrydowa metoda wykorzystywana do chłodzenia strefy skrawania w procesie szlifowania Torzewicz T.: Generacja kompaktowych modeli termicznych systemów elektronicznych na podstawie pomiarów odpowiedzi temperaturowej wykonanych z automatyczną kontrolą warunków chłodzenia Trippner-Hrabi J.: Wyzwania rynku pracy XXI wieku. Co przyniesie przyszłość? Trofimov A.: Continous wideb and polyphase signals synthesis using interative method Symbol by Symbol Wąs Ł.: Zbadanie szybkości działania metody PCA za pomocą karty graficznej i GPU Computing implementacja własnych współczynników do stabilizacji wyników metody głównych składowań Ziemińska-Stolarska A.: Analiza wpływu zmian strumieni miogenów na stopień eutrofizacji wód w Zbiorniku Sulejowskim Zieliński K.: Struktury krystaliczne wołowej (BSA) oraz króliczej (RSA) albuminy surowiczej krwi

7 ANALIZA PROCESÓW WYMIANY CIEPŁA ZACHODZĄCYCH W WYMIENNIKU CIEPŁA TYPU RURKA CIEPŁA Z CZYNNIKIEM ROBOCZYM R134A Doktorant: mgr inż. Łukasz Adrian Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gorczakowski prof. PŁ * Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka, Polska Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad wymiennikiem ciepła typu rurka ciepła dla różnych temperatur. Wyniki badań pokazują efekty przemian fazowych dla cieczy roboczej w postaci czynnika chłodniczego R134a, oraz wpływu jej ilości na pracę i wydajność rurki ciepła. Jednym z głównych celów badań jest analiza i ocena efektywności rurek ciepła dla różnych ilości płynu roboczego w różnych temperaturach zarówno w sekcji parownikowej (dostarczanie ciepła) jak i w sekcji skraplacza (odbiór ciepła). W pracy przedstawiono wyniki badań nad rzeczywistym wymiennikiem ciepła typu rurka ciepła wykonanym z miedzi o długości 1769 mm, średnicy 18mm i grubości ścianki 1mm. Realizacja badań polegała na umieszczeniu rurki ciepła w wymienniku ciepła typu rura w rurze w celu dostarczenia i odbioru ciepła do i z rurki ciepła. Wcześniejsze badania na rurce ciepła z próżnią i powietrzem wewnątrz, pokazały, że istnieje znikomy strumień ciepła przewodzony przez ściany rurki ciepła wzdłuż jej osi. Podczas wypełniania rurki 50 g płynu R-134A (to jest około 10% pojemności) następuje znaczny wzrost strumienia ciepła odbieranego i oddawanego przez rurkę ciepła. Wyniki pomiarów dla próżni, powietrza i dla różnych ilości czynnika chłodniczego R134a są przedstawione w tej pracy.

8 ANALYSIS OF HEAT TRANSFER PROCESSES TAKING PLACE IN HEAT PIPE EXCHANGER WITH WORKING FLUID R134A PhD Student: mgr inż. Łukasz Adrian Supervisor: dr hab. inż. Andrzej Korczakowski prof. PŁ *Department of Heat Technology and Refrigeration, The Faculty of Mechanical Technical University of Lodz, Poland address: Abstract: This work presents results of research of the heat exchanger type heat pipe at different temperatures. The results of research show the effects of phase transitions for operating fluid as refrigerant R134A, its quantity and its impact on work and efficiency of the heat pipe [1]. One of the main goals is to analyze and evaluate the efficiency of heat pipes for different quantities working fluid and associated phase transitions at different temperatures on both the supply of heat and warm reception. This work presents results of studies on the actual heat pipe heat exchangers made of copper with a length of 1769 mm, a diameter of 18mm and wall thickness of 1mm. Implementation of research was to put both of which supply heat to the evaporator section and the location section of the condenser in flow heat exchanger that delivers and receives heat from the heat pipes on a tube type heat exchanger in the pipe [2]. Previous studies on the heat pipe with a vacuum and with air inside, proved that there is a negligible heat flux conducted through the pipe walls along its axis. While filling the pipe with 50 g fluid R-134A (it is about 10% of its capacity) it shows a significant increase in heat flux received and given off by the heat pipe. Measurement results for the vacuum, air and for different quantities refrigerant R134A is presented in this work.

9 KONCEPCJA ORAZ STANOWISKO DOŚWIADCZALNE MIKROSIŁOWNI HYBRYDOWEJ Doktorant: Łukasz Antczak Promotor: dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, prof. PŁ * Instytut Maszyn Przepływowych Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka, Polska Streszczenie: W artykule zostanie przedstawiona koncepcja dwupaliwowej (biomasa oraz energia geotermalna) mikrosiłowni hybrydowej. Stanowisko doświadczalne tej siłowni jest budowane w Instytucie Maszyn Przepływowych. Mikrosiłownia (binarna w sensie termodynamicznym) składa się z dwóch obiegów: górnego obiegu parowego zasilanego energią ze spalania paliwa oraz obiegu dolnego wspomaganego energią geotermalną ( wykorzystujacego czynnik HFE 7100 jako medium robocze). Projekt ten jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce. Prezentacja obejmować będzie stanowisko doświadczalne ze szczególnym uwzględnieniem obu turbin: turbiny parowej i turbiny ORC wraz z pierwszymi wynikami badań.

10 CONCEPT AND A TEST STAND OF THE HYBRID MICRO POWER PLANT PhD Student: Łukasz Antczak Supervisor: Prof. Władysław Kryłłowicz * Institute of Turbomachinery Technical University of Lodz, Poland Abstract: A concept of the hybrid micro power plant (double-fuelled: organic fuel and geothermal energy) will be presented. The test stand has been built at the Institute of Turbomachinery, TUL. A micro power plant (of the binary type in the thermodynamic sense) consists of two cycles: an upper steam cycle using energy from the combustion of fuel and a geothermal energy assisted bottom cycle (an ORC with HFE 7100 as the working fluid). The construction of the prototype of this power plant has been funded by the National Center for Research and Development, Poland. The test stand with a special focus on both the turbines: a steam turbine and an ORC turbine and the first experimental results will be described.

11 WYZNACZENIE NAPRĘŻEŃ W GRUNCIE POD STOPĄ FUNDAMENTOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU METODY ANALIZY PERTURBACJI STOCHASTYCZNEJ Streszczenie: Doktorant: Patrycja Baryła Promotor: dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ * Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechnika Łódzka, Polska Kąt tarcia wewnętrznego jest jednym z najważniejszych parametrów wytrzymałościowych w geotechnice. Determinuje nośność na ścinanie oraz ma znaczny wpływ na odpór gruntu. Jego wartość zależy od wielu czynników, m in. wymiaru ziarn, ich kształtu oraz stopnia zagęszczenia gruntu. Podłoże gruntowe, jako z natury niejednorodne, jest niezwykle trudne do opisu z inżynierskiego punktu widzenia. Przedmiotem niniejszej pracy jest opis zagadnienia inżynierskiego jakim jest naprężnie pod stopą fundamentową za pomocą metody analizy stochastycznej z użyciem rozwinięcia szeregu Tylora dla charakterystyk losowych. Jako wejściową zmienną losową przyjęto wartość oczekiwaną kąta tarcia wewnętrznego wyznaczoną dla zbioru wielkości pomierzonych laboratoryjnie. Za pomocą analizy stochastycznej wyznaczono odpór gruntu pod stopą fundamentową o wymiarach jednostkowych, posadowioną w gruncie sypkim, obciążoną jednostkową siłą pionową. Rozważono stan graniczny nośności. Wyznaczone zostały wartość oczekiwana naprężeń, wariancja, skośność i kurtoza. Poprawność zastosowanej metody sprawdzono porównując wyniki z wynikami uzyskanymi za pomocą metody statystycznej Monte Carlo

12 PERTURBATION-BASED STOCHASTIC METHOD APPROACH TO THE STRESS INTO SOIL UNDER THE SPOT FOOTING PhD Student: Patrycja Baryła Supervisor: dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ * Department of Geotechnics and Engineering Structures Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering Technical University of Lodz, Poland Abstract: The angle of internal friction is one of the most important strength parameters in geotechnics. It determines shear strength and has significant influence on the resistance of the soil. Its value depends on many factures i.a. the dimensions and shape of the particles and soil s density. The subsoil, heterogeneous in its nature, is very hard to describe from an engineer s point of view. The aim of this paper is to describe the stress under the spot footing using perturbation-based stochastic method with the Taylor expansions of probability characteristics. The input variable is the expected value of the angle of internal friction, counted by set of laboratory measured values. Resistance of soil under the unit spot footing embedded into loose ground and loaded by an unit vertical force, was assigned by stochastic method. The ultimate limit state was considered. Expected value, variance, skewness and kurtosis of the stress value were determined. Used method was validated by comparison with the results given by Monte Carlo statistic method.

13 Streszczenie: DZIWNE ZBIORY W PRZESTRZENIACH EUKLIDESOWYCH Doktorant: Marek Bienias Promotor: dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. PŁ Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, Polska Zbiór w przestrzeni euklidesowej nazywamy dziwnym jeśli ma nietrywialne, nieintuicyjne i ciekawe własności geometryczne lub algebraiczne. Zbiorem Mazurkiewicza (ang. two point set) nazywamy zbiór na płaszczyźnie rzeczywistej, który przecina każdą prostą w dokładnie dwóch punktach. W referacie wskazane zostaną konstrukcje zbiorów Mazurkiewicza (wykorzystujące zasadę rekursji pozaskończonej), które są: zbiorem całkowicie niemierzalnym względem pewnych ideałów lub zbiorem s niemierzalnym (względem algebry zbiorów Marczewskiego). Ponadto zostanie udowodniony fakt, że każdy zbiór Mazurkiewicza jest sumą dwóch bijekcji. (Ogólnie dowolny zbiór Mazurkiewicza jest sumą dwóch funkcji).

14 STRANGE SUBSETS OF EUCLIDEAN SPACES PhD Student: MarekBienias Supervisor: Prof. Artur Bartoszewicz Institute of Mathematics The Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics Technical University of Lodz, Poland address: Abstract: We say that a subset of an euclidean space is strange if it has non-trivial, interesting algebraic or geometric properties. We call a subset of the real plane a two point set if it intersects every straight line in exactly two points. During the talk it will be shown some constructions (using the transfinite recursion) of two point sets that have some additional properties like completely non-measurability (with respect to some ideal) or s Marczewski non-measurability. More, it will be recalled that any two point set can be decomposed into two functions, with the proof that any two point set is an union of two bijections.

15 WYKORZYSTANIE PRĄDÓW FOUCAULTA Doktorant: Marek Binienda Promotor: Prof. dr. hab. in.ż. Zdzisław Haś * Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka, Polska Streszczenie: We wrześniu 1855 roku Jean Bernard Léon Foucault odkrył, że siła potrzebna do obracania krążka miedzi wzrasta jeżeli jest on umieszczony w polu magnetycznym. W krążku tym indukowały się prądy wirowe zwane również prądami Foucaulta, które równocześnie powodowały nagrzewanie się metalu. Zjawisko indukowania się prądów Foucaulta może mieć zarówno szkodliwe działanie jak i pożądane skutki, wykorzystywane w technice. Prądy te szkodliwie wpływają na sprawność transformatorów. Ciepło wydzielane w przewodzących prąd rdzeniu powoduje straty energii. Znane są metody minimalizacji tego zjawiska poprzez sposób wykonania rdzenia z pakietów odizolowanych blach, zamiast jednolitych brył metalu. Jednakże pożądane zjawiska związane z indukowaniem się prądów Foucaulta znalazły szerokie zastosowanie w praktyce. Prądy te generują zarówno ciepło jak i są źródłem sił elektromagnetycznych. Ogrzewanie w wyniku przepływu prądów jest wykorzystywane w piecach indukcyjnych, do rozgrzewania materiałów, generacji plazmy. Siły elektromagnetyczne zaś są wykorzystywane w zjawiskach lewitacji magnetycznej oraz w hamulcach magnetycznych. Szerokie zastosowanie prądy Foucaulta znalazły w nieniszczącącej diagnostyce struktur metali (defektoskopia wiroprądowa). Zjonizowany gaz jest środowiskiem przewodzącym prąd elektryczny. W plazmotronach ICP (Inductively Coupled Plasma) energia pola magnetycznego cewki indukuje przepływ prądów Foucaulta w gazie, powodując jego silne nagrzewanie. W wyniku tego zjawiska powstaje plazma, która może być wykorzystana w procesach obróbki cieplno chemicznej metali. W zbudowanym plazmotronie wytworzono plazmę w.cz. o pierścieniowym charakterze wyładowania w środowisku zjonizowanego azotu w celu opracowania metody dyfuzyjnego umacniania warstwy wierzchniej narzędzi skrawających o małych rozmiarach.

16 Abstract: FOUCAULT CURRENTS APPLICATION PhD Student: Marek Binienda Supervisor: Prof. Zdzisław Haś * Institute of Materials Science and Engineering Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Lodz, Poland In September 1855, Jean Bernard Léon Foucault discovered that the force required to rotate the disc of copper increases when it is placed in a magnetic field. The swirling currents induced into the disc are known as Foucault currents, which also cause heating of the metal. The phenomenon of induction of the Foucault currents can have either harmful or desirable effects. These currents adversely affect the efficiency of transformers. The heat generated in the conductive core causes energy losses. The method of minimize this phenomenon is solved by way of making the core of the isolated metal packages, instead of a single solid metal. However desirable phenomena related to the induction of the Foucault currents are widely used in many applications. These currents can generate a heat and can be a source of electromagnetic forces. Heating due to currents is used in induction furnaces, the heating of materials or generation of plasma. Electromagnetic forces are used in magnetic levitation and magnetic brakes. The extensive use of Foucault currents found in the nondestructive detection (eddy current detection). Ionized gas is electrically conductive environment. In the ICP (inductively coupled plasma) energy of the magnetic field coil induces Foucault currents flow in the gas, causing overheating. As a result of this phenomenon arises plasma, which can be used in the processes of chemical heat treatment of metals. The designed and constructed original device sustains RF plasma ring discharge in a ionized nitrogen environment to develop methods of diffuse strengthening the surface layer of cutting tools.

17 Streszczenie: Синтез и обработка сигналов с квазинепрерывным энергетическим спектром Doktorant: Sergey Chebotarev Promotor:Nikolay Bystrov, prof. NovSU Institute of Electronic and Information Systems Radiosystem Faculty NovSU, Russia В работе рассмотрен метод синтеза нового вида сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией, обладающих псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра. Данные сигналы являются альтернативой сигналам, которые активно используются в настоящее время в радиолокационных системах и представляют собой когерентную пачку радиоимпульсов, следующих с высокой частотой повторения. Основным достоинством данного режима является возможность обнаружения слабых высокоскоростных целей за счёт качественной частотной селекции мощных отражений от подстилающей поверхности. Наиболее существенным недостатком данных сигналов является высокая степень неоднозначности измерения дальности. Предлагаемые сигналы позволяют осуществлять спектральную режекцию отражений от подстилающей поверхности при сохранении высокого разрешения по дальности и доплеровскому сдвигу частоты и однозначного измерения их параметров. Рассмотрен метод синтеза сигналов с квазинепрерывным энергетическим спектром на основе троичных последовательностей (ТП). Введены показатели качества синтеза сигнала, проведён анализ их зависимости от параметров исходных ТП (пик-фактор, среднеквадратический уровень боковых лепестков ПАКФ, число градаций фазы). Предложены и исследованы методы расширения зоны режекции в частотной области мощных мешающих отражений. На рисунке 1 представлен энергетический спектр синтезированного сигнала. На рисунке 2 приведены результаты Рисунок 1 обработки линейной смеси сильного и слабого сигналов (без использования и с использованием частотной режекции). Рисунок 2 Результаты обработки линейной смеси сигналов

18 SYNTHESIS AND PROCESSING OF SIGNALS WITH QUASICONTINUOUS ENERGY SPECTRUM PhD Student: Sergey Chebotarev Supervisor: Prof. N. Bystrov Institute of Electronic and Information Systems The Faculty of Radiosystem Novgorod State University, Russia address: Abstract: This article presents a method of synthesis of new type multi-position phase-shift keying signals with quasicontinuous energy spectrum structure. These signals are alternative to widely used type of signals, which are coherent packet of radio pulses with high repetition rate. The main advantage of currently using signals is the ability to detect low power targets. This feature is achieved due to highquality frequency selection of high-power reflections from underlying surface. The most significant drawback of this type of signals is a high degree of ambiguity of the range measurement. New type of signals allows spectral rejection of reflections from underlying surface while maintaining high resolution and unambiguous measurement of range and Doppler frequency. A method of synthesis of signals with quasicontinuous energy spectrum based on ternary sequences is considered. Synthesis quality characteristics are introduced and analyzed versus initial ternary sequence parameters (peak-factor, ACF sidelobes RMS, number of phase gradations). Methods of rejection zone extension are proposed. Figure 1 shows the energy spectrum of synthesized signal. Figure 1 Figure 2 shows the processing results of linear sum of strong and weak signals (without and with spectral rejection). db db Frequency Delay Frequency Delay Figure 2 Results of linear signal sum processing

19 SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW KOORDYNACYJNCH LITOWCÓW Z HEKSAMETYLENOTETRAMINĄ Doktorant: Ewelina Czubacka Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Główka Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka, Polska Streszczenie: Jony metali z rodziny litowców pełnią ważne funkcje w prawidłowym funkcjonowaniu układów biologicznych, m.in. są niezbędne w działaniu niektórych enzymów białek i peptydów, nukleotydów oraz niektórych lipidów w błonach komórkowych. Z tego powodu chemia koordynacyjna kationów, zwłaszcza Na + i K + ma ogromne znaczenie ze względu na ich istotną rolę w procesach biologicznych. Heksametylenotetramina (hmta) jest czterofunkcyjnym, neutralnym ligandem organicznym, który może być wykorzystywany jako modulator sfery koordynacyjnej lub jako blok budulcowy w syntezie związków dwu- i wielojądrowych (jako środek sieciujący). Dzięki temu jest on wykorzystywany do otrzymywania nowych supramolekularnych struktur z jonami metali via różne typy koordynacji. W celu określenia właściwości chemicznych i koordynacyjnych układów zawierających biologicznie i technicznie ważne litowce i heksametylenotetraminę, otrzymano szereg związków wychodząc z różnych soli nieorganicznych litowców, a następnie określono ich charakterystykę spektroskopową i termiczną. Okazało się, że tworzenie różnych typów związków koordynacyjnych w przypadku fluorowców i tiocyjanianów jest silnie uwarunkowane rodzajem litowca. Lit wykazuje wyraźną tendencję do tworzenia monomerów, gdzie hmta znajduje się w zewnętrznej sferze koordynacji, sód do tworzenia dimerów ze skoordynowaną cząsteczką hmta, a potas i rubid do tworzenia polimerów koordynacyjnych.

20 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF AKALI METAL COORDINATION COMPOUNDS WITH HEXAMETHYLENETETRAMINE PhD Student: Ewelina Czubacka Supervisor: Prof. Marek Główka Institute of General and Ecological Chemistry The Faculty of Chemistry Technical University of Lodz, Poland address: Abstract: The alkali metal ions play important roles in biological systems, for example they incorporate into important biological molecules such as enzymes, proteins and peptides, nucleotides and membrane lipids. The coordination chemistry of cations such as Na + and K + is of the utmost importance because of their significant role in biological processes. Hexamethylenetatramine (hmta) is a tetradentate neutral organic ligand which can be utilized as outer coordination sphere modulator of inner coordination sphere or as a building block of di- and multinuclear compounds (as a crosslinking agent). It has been used to assemble new supramolecular structures with metal ions via various coordination modes. In order to determine the chemical and coordination properties of systems containing biologically and technically important alkali metal and hexamethylenetetramine, number of compounds have been obtained starting from different alkali metal inorganic salts, and then determined their spectroscopic and thermal characterization. It turned out that the formation of different types of coordination compounds in case of halogenides and thiocyanates is strongly conditioned by a kind of an alkali metal. Lithium shows a marked tendency to forming monomers, where hmta is located in the outer coordination sphere, sodium to creating a dimer molecules with coordinated hmta and potassium and rubidium for the formation of coordination polymers.

21 OCZYSZCZANIE BARWNIKÓW ZA POMOCĄ CIECZY JONOWYCH Doktorant: Izabela Doniec Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, prof. PŁ * Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechnika Łódzka, Polska Streszczenie: Barwienie produktów takich jak papier, dywany, odzież, plastik, skóra, kosmetyki i produkty spożywcze wiąże się z produkcją kolorowych ścieków, które powinny być oczyszczone przed odprowadzeniem ich do środowiska. Barwniki w ściekach powodują wzrost poziomu toksyczności i gwałtowny wzrost chemicznego zapotrzebowania na tlen; maleje przenikalność światła, co wiąże się z zahamowaniem procesów fotosyntezy i zaburzeniem naturalnej równowagi środowiska wodnego. Nawet niskie stężenie barwnika jest widoczne gołym okiem, dlatego tak ważne jest usuwanie ich ze środowiska. Najważniejszą cechą barwników jest ich trwałość w gotowym produkcie jest to zaleta, jednak kiedy barwnik dostaje się do środowiska, staje się to wadą. Do odbarwiania ścieków wykorzystuje się procesy adsorpcji, flokulacji i zmętniania. Ciecze jonowe są substancjami, których budowa chemiczna pozwala na tworzenie z ich udziałem soli nierozpuszczalnych lub soli o niskiej rozpuszczalności. Właściwość ta została użyta w badaniach nad wykorzystaniem cieczy jonowych do usuwania barwników z roztworów wodnych. Ekstrakcja cieczami jonowymi może być alternatywną metodą usuwania barwników ze ścieków obok tych metod, które są obecnie stosowane. W pracy zostanie omówiony proces oczyszczania barwników za pomocą cieczy jonowych, jego efektywność i możliwość wykorzystania cieczy jonowych w obiegu zamkniętym.

22 REMOVAL OF DYES USING IONIC LIQUIDS PhD Student: Izabela Doniec Supervisor: Prof. Krzysztof Wojciechowski * Institute of Environmental Engineering The Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Engineering Technical University of Lodz, Poland address: p.lodz.pl Abstract: Manufacturing of paper, carpets, clothes, leather, cosmetics and food produces colour effluent which should be removed before drain to the environment. Dyes in wastewater increase toxicity and chemical oxygen demand and decrease the light penetration which is combined with photosynthesis. These things interfere with the natural balance of the aquatic environment. Even low concentrations of the dye is visible, so it is important to remove it from the environment. The most important feature of the dyes is their stability - in the final product this is an advantage, but when dye gets into the environment, it becomes a disadvantage. Decolorizations process uses adsorption, flocculation and turbidity. Ionic liquids are substances whose chemical structure allows the creation of insoluble salts or salts of low solubility. This property has been used in studies on the use of ionic liquids for the removal of dyes from aqueous solutions. Extraction with ionic liquids may be an alternative method of removing dyes from wastewater. This paper will discuss the process of removal of dyes using ionic liquids, their effectiveness and the possibility of using ionic liquids in a closed circuit.

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż. Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓŁNEJ wykład 1 TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU Technologia chemiczna - definicja Technologia chemiczna

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Sierpieñ 2013 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego LED diody elektroluminescencyjne Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Marek SITARZ, Adam MAŃKA AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction

The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology 85, 2014: 40-44 (Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 85, 2014) The analysis of the energy demand for heating and cooling

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Derywatyzacja w analizie środowiskowej zanieczyszczeń typu jony metali i jony metaloorganiczne Destylacja z parą wodną jako metoda wzbogacania i izolacji zanieczyszczeń organicznych z próbek wodnych i stałych w środowiskowej analizie chromatograficznej Destylacja z parą wodną może być stosowana

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH 3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Katarzyna Szwedziak Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH Tomasz SZCZEGIELNIAK Zygmunt PIĄTEK ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH STRESZCZENIE Praca zawiera wyniki symulacji

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska WSTĘP Łożyska ślizgowe znajdują szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNY PRZEPŁYW CIEPŁA W TŁOKU DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

NIESTACJONARNY PRZEPŁYW CIEPŁA W TŁOKU DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM TRANSPORT PROBLEMS 2010 PROBLEMY TRANSPORTU Volume 5 Issue 1 Turbocharged diesel engine, piston, nonstationary heat flow Piotr GUSTOF*, Aleksander HORNIK Silesian University of Technology, Faculty of Transport,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1648 Stanisław SZWEDA STJB Gottingen 217 808 00X IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR

Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR Development of novel plastic scintillators based on polyvinyltoluene for the hybrid J-PET/MR tomography

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA WSTAWKI TEMPERATUROWEJ

OBLICZENIA CIEPLNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA WSTAWKI TEMPERATUROWEJ 4-2010 PROBLEMY EKSPLOATACJI MAINTENANCE PROBLEMS 103 Piotr DUDA Politechnika Krakowska, Kraków OBLICZENIA CIEPLNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA WSTAWKI TEMPERATUROWEJ Słowa kluczowe Naprężenia cieplne, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo