SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 Avsedd användning... 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 5 FÖRBEREDELSER... 6 Montering av handgrepp och borrdjupstopp... 6 Montering av borr... 6 Inställning av borrdjupstopp... 6 Montering av skruvmejselbit... 7 Elektrisk anslutning... 7 HANDHAVANDE... 7 Några tips... 7 Inställning av rotationriktning... 7 Vanlig borrning / slagborrning... 7 Påslagning, avstängning, kontinuerlig drift... 7 Inställning av hastighet... 7 RENGÖRING... 7 NORSK 9 Forskriftsmessig bruk... 9 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 9 TEKNISKE DATA BESKRIVELSE FORBEREDELSER Montering av håndtak og dybdestopp Montering av bor Innstilling av dybdestopp Montering av skrutrekkerbits Elektrisk tilkobling BRUK Noen tips Innstilling av rotasjonsretning Vanlig boring / slagboring Slå maskinen på og av, kontinuerlig drift Innstilling av hastighet RENGJØRING POLSKI 14 Przeznaczenie PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DANE TECHNICZNE OPIS PRZYGOTOWANIA Montaż rękojeści oraz ogranicznika głębokości Montaż wiertła Ustawienie ograniczenia głębokości wiercenia Montaż końcówki śrubokręta Połączenie elektryczne OBSŁUGA Kilka wskazówek Ustawienie kierunku obrotów Funkcja udaru Włączenie, wyłączenie, praca w trybie ciągłym Ustawienie prędkości CZYSZCZENIE ENGLISH 19 Intended use... 19

3 SAFETY INSTRUCTIONS TECHNICAL DATA DESCRIPTION PREPARATION Installation of hand grip and drilling depth stop Fitting a drill bit Setting the drill depth stop Fitting a screwdriver bit Electrical connection OPERATION Some tips Setting the direction of rotation Everyday drilling/percussion drilling Starting, switching off, continuous operation Speed adjustment CLEANING... 22

4 SVENSK A SVENSKA Avsedd användning Denna borrmaskin är endast avsedd för hemmabruk och får av säkerhetsskäl endast användas för borrning och skruvdragning. Maskinen är ej avsedd för industriell användning. Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter och följ även gällande nationella lagar och bestämmelser. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Kontrollera före nätanslutning att: - Maskinen är i avstängt läge. - Alla verktyg har avlägsnats från maskinen. - Alla delar (skivor, borr, etc.) är ordentligt åtdragna. - Alla delar är hela och i funktionsdugligt skick. Defekta delar måste bytas ut innan maskinen används. Kontrollera att nätspänningsmatningen överensstämmer med maskinens märkdata. Felaktig elektrisk installation eller för hög nätspänning kan leda till elektriska stötar. Använd inte maskinen om den inte fungerar korrekt eller uppvisar synliga skador. Öppna inte maskinens hölje. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas vid reparationer. Maskinen innehåller elektriska och mekaniska delar som är absolut nödvändiga för att skydda mot säkerhetsrisker. Doppa aldrig ned stickkontakten eller borrmaskinen i vatten. Ta aldrig i stickkontakten med våta händer. Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om den blir fuktig eller våt. Vid borrning eller skruvdragning, undvik kroppskontakt med jordade föremål såsom rörledningar, element, ugnar, kylskåp, etc. Ta inte i maskinens metalldelar under användning. Håll i maskinens isolerade handtag. Utsätt inte maskinen för regn eller fukt. Skadliga material kan frigöras under borrning. Damm som produceras vid borrning i material som innehåller asbest eller sten med kristallin kiselsyra är hälsofarligt. Följ gällande skyddsbestämmelser. Använd skyddsglasögon och/eller andningsskydd vid arbeten som generar damm eller flisor. Spänn fast små arbetsstycken i t.ex. ett skruvstycke så att arbetsstycket, eller skruvar, inte kan börja rotera med maskinen. Om en förlängningskabel används vid arbete utomhus måste denna vara dimensionerad av avsedd för detta ändamål. Ledarnas tvärsnittsarea ska vara enlig följande: kabellängd 1-10 meter: 1,5 mm², kabellängd meter: 2,5 mm². Rulla ut hela förlängningskabeln från trumman för att undvika överhettning. Förvara maskiner och verktyg på en torr, inlåst plats utom räckhåll för barn. Håll barn och andra obehöriga på säkert avstånd från arbetsplatsen. Borrmaskinen får inte användas av personer som saknar erforderlig kännedom om maskinens handhavande eller personer som inte har läst denna bruksanvisning. Bär ordentliga arbetskläder. Ha inte på dig löst sittande klädesplagg eller smycken som kan fastna i den roterande borrchucken. Använd hårnät om du har långt hår. Använd ditt sunda förnuft och var uppmärksam på vad du gör när du använder elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Var noga med att alltid inta en stabil och välbalanserad kroppsställning. Använd endast stadiga stegar, inte rangliga stolar eller liknande. Innan du borrar, undersök materialet med ett lämpligt instrument för att detektera eventuella el-, vatten- eller gasledningar. Öppna aldrig borrmaskinens hölje. Modifiering eller annan manipulering av maskinen medför säkerhetsrisker och leder också till att garantin förfaller. Underhåll borrmaskinen enligt anvisningarna. Kontrollera att maskinens rörliga delar är hela och roterar fritt och inte kärvar. Skadade delar måste bytas ut innan maskinen används. Håll rent och god ordning på arbetsplatsen och se till att den är väl upplyst. Koppla loss maskinen från eluttaget före rengöring, byte av tillbehör och reparationer. Använd inte maskinen om nätkabeln eller stickkontakten är skadad på något sätt. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas ut/repareras av en auktoriserad serviceverkstad. Rådfråga din återförsäljare. 4

5 SVENSKA Gnistor kan orsaka explosioner. Använd inte maskinen i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Borret kan bli mycket hett under borrning. Ta inte i borr eller andra tillbehör förrän de har kallnat efter användning. Felaktig förvaring kan skada maskinen. Förvara den inte i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Överbelasta inte maskinen. Den gör ett bättre och säkrare jobb vid den belastning och hastighet maskinen är avsedd för. TEKNISKA DATA Märkspänning Effekt Öppning borrchuck Varvtal Skyddsklass Kapslingsklass LpA LwA Vibration, handtag Vibration, stödhandtag 230 V ~ 50 Hz 500 W Max. 13 mm v/min II IP20 93 db(a), K=3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K=1,5 m/s² 12,555 m/s², K=1,5 m/s² Använd alltid hörselskydd! Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Läs Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). 5

6 SVENSKA BESKRIVNING 1. Djupstopp 2. Chuck 3. Stödhandtag 4. Omkopplare borr/slagborr 5. Omkopplare moturs/medurs rotation 6. Hastighetsreglage 7. Strömbrytare 8. Spärr för kontinuerlig drift FÖRBEREDELSER Montering av handgrepp och borrdjupstopp Av säkerhetsskäl måste handgreppet vara monterat på maskinen vid alla borrningsarbeten. Montera djupstoppet på handgreppet för att undvika alltför djupa borrhål. OBS! Låt inte maskinen vara ansluten till eluttaget när du monterar eller demonterar handgreppet. 1. För handgreppets monteringsklämma över chucken tills det stoppar mot maskinhöljet. Vrid vid behov handgreppet moturs (åt vänster). 2. För borrdjupstoppet genom hållaren på handgreppet. 3. Justera in handgreppet i lämplig position för det aktuella arbetet. 4. Lås fast handtaget genom att vrida det medurs (åt höger). Montering av borr 1. Håll fast den bakre chuckringen och vrid den främre chuckringen moturs (åt vänster) tills de tre spännkäftarna i chucken öppnas tillräckligt för att sätta i borret. 2. Sätt i borret så långt det går i chucken och dra åt den främre chuckringen genom att vrida den medurs (åt höger). Inställning av borrdjupstopp 1. Vrid handgreppet moturs tills du kan flytta djupstoppet. 2. Flytta djupstoppet tills änden av den runda främre delen av stoppet befinner sig i höjd med borrspetsen. 3. Om du exempelvis vill borra ett 2 cm djupt hål, flytta djupstoppet 2 cm bakåt (se skalan på djupstoppet). 6

7 Montering av skruvmejselbit SVENSKA Om du vill använda maskinen för skruvdragning, montera önskad skruvmejselbit i borrchucken på samma sätt som ett borr. Elektrisk anslutning Kontrollera före nätanslutning att nätspänningsmatningen överensstämmer med maskinens märkdata. Några tips HANDHAVANDE Spänn fast små arbetsstycken på arbetsbänken, t.ex. med tvingar eller i ett skruvstycke. Markera borrhål i metall med en stans för att undvika att borret glider. När du borrar i trä, lägg ett stycke spillträ under arbetsstycket för att undvika flisor vid utgångshålet när borret går igenom arbetsstycket på andra sidan. Borra i metall med en låg hastighet. Använd rätt borr för det aktuella arbetet. Det finns olika typer av borr för borrning i olika material, exempelvis murverk, betong, metall och trä. Var noga med att endast använda skruvmejselbits som exakt passar den aktuella skruven. Skruva inte i skruvar alltför långt de kan gå av eller dras åt för hårt. Ställ in en låg hastighet med strömbrytarens hastighetsreglage. Tryck lätt på strömbrytaren för att starta skruvdragningen. Elektroniken i maskinen gör att den startar långsamt. Håll skruvmejselbiten stadigt och jämnt i skruvens spår (eller stjärna). Inställning av rotationriktning Obs! Rotationsriktningen får endast ändras när maskinen är avstängd (ej roterande). För borrning och skruvåtdragning, ställ omkopplaren i läge R. För att lossa skruvar och kärvande borr, ställ omkopplaren i läge L. Vanlig borrning / slagborrning Slagborrning är endast lämplig för borrning i murverk och betong. Alla andra material såsom trä, plast och kakel skadas av detta. För vanlig borrning, för omkopplaren åt vänster. För slagborrning, för omkopplaren åt höger. Påslagning, avstängning, kontinuerlig drift Tryck in och håll strömbrytaren intryckt för att sätta på maskinen. Släpp strömbrytaren för att stänga av maskinen. För kontinuerlig drift, håll strömbrytaren intryckt och tryck sedan in spärren. Släpp därefter strömbrytaren. För att stänga av maskinen i detta läge, tryck in och släpp strömbrytaren. Detta frigör spärren. Inställning av hastighet Maskinens hastighet kan ställas in steglöst med hastighetsreglaget. För att öka hastigheten, vrid reglaget mot plus (+). För att minska hastigheten, vrid reglaget mot minus ( ). Hastigheten kan ändras medan maskinen är i gång. RENGÖRING OBS! Koppla loss maskinen från eluttaget före rengöring. Ta bort damm och smuts med en trasa lätt fuktad med en lösning av vatten och ett rengöringsmedel. Se noga till att vatten inte tränger in maskinen. Rengör regelbundet chucken och ventilationsöppningarna från borrspån och damm. Maskinen har en permanent smörjning och behöver inte någon smörjolja. 7

8 SVENSKA Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 8

9 NORSK NORSK Forskriftsmessig bruk Denne boremaskinen er kun beregnet på privat bruk og må av sikkerhetsmessige årsaker kun brukes til boring og skrutrekking. Maskinen er ikke beregnet på industriell bruk. Les alle sikkerhetsforskrifter nøye og følg også gjeldende nasjonale lover og bestemmelser. Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSFORSKRIFTER Før nettilkobling må du kontrollere at: - Maskinen er slått av. - Alt verktøy er fjernet fra maskinen. - Alle deler (skiver, bor) er skikkelig skrudd til. - Alle deler er hele og virker slik de skal. Defekte deler må byttes før maskinen tas i bruk. Kontroller at nettspenningen stemmer overens med maskinens merkedata. Feilaktig elektrisk installasjon eller for høy nettspenning kan medføre elektrisk støt. Maskinen må ikke brukes hvis den ikke fungerer korrekt eller har synlige skader. Dekselet på maskinen må ikke åpnes. Reparasjoner må kun foretas av et autorisert serviceverksted. Det må kun brukes originaldeler ved reparasjoner. Maskinen inneholder elektriske og mekaniske deler som er absolutt nødvendige for å beskytte mot sikkerhetsrisikoer. Stikkontakten og boremaskinen må ikke dyppes i vann. Ikke berør stikkontakten med våte hender. Maskinen må umiddelbart kobles fra strømuttaket hvis den blir fuktig eller våt. Unngå kroppskontakt med jordede innretninger som rørledninger, varmeelementer, ovner, kjøleskap o.l. under boring eller skrutrekking. Ikke berør metalldelene på maskinen under bruk. Hold i det isolerte håndtaket på maskinen. Maskinen må ikke utsettes for regn eller fukt. Det kan frigjøres skadelige materialer under boring. Støv som produseres ved boring i materialer som inneholder asbest eller stein med krystallinsk kiselsyre, er helsefarlig. Følg gjeldende sikkerhetsregler. Bruk vernebriller og/eller åndedrettsvern ved arbeider som genererer støv eller fliser. Spenn fast små arbeidsstykker i f.eks. en skrustikke for å unngå at arbeidsstykket eller skruene roterer med maskinen. Ved bruk av skjøteledning utendørs må denne være dimensjonert og beregnet for dette formålet. Ledernes tverrsnitt skal være: Kabellengde 1-10 meter: 1,5 mm 2, kabellengde meter: 2,5 mm 2. Rull ut hele skjøteledningen fra trommelen for å unngå overoppheting. Oppbevar maskiner og verktøy utilgjengelig for barn på et tørt, avlåst sted. Hold barn og andre uvedkommende på sikker avstand fra arbeidsstedet. Boremaskinen må ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om bruk av maskinen eller som ikke har lest bruksanvisningen. Bruk skikkelige arbeidsklær. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker som kan sette seg fast i den roterende borechucken. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Bruk sunn fornuft og vær oppmerksom på hva du gjør ved bruk av elektriske maskiner. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Pass på å alltid ha en stabil og velbalansert kroppsstilling. Bruk kun stabile stiger, ikke ustabile stoler eller liknende. Undersøk materialet med et passende instrument før du borer for å avdekke eventuelle strøm-, vann- eller gassledninger. Maskinens deksel må ikke åpnes. Modifisering eller annen manipulasjon av maskinen innebærer en stor sikkerhetsrisiko og fører også til at garantien bortfaller. Maskinen må vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen. Kontroller at de bevegelige delene på maskinen er hele og roterer fritt og ikke låser seg. Defekte deler må byttes før maskinen tas i bruk. Hold arbeidsplassen ren og ryddig og pass på at den er tilstrekkelig opplyst. Koble maskinen fra strømuttaket før rengjøring, bytte av utstyr og reparasjoner. Ikke bruk maskinen hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhetsgrunner må strømkabelen kun skiftes / repareres av et autorisert serviceverksted. Rådfør deg med forhandleren. 9

10 NORSK Gnister kan forårsake eksplosjoner. Maskinen må ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. Boret kan bli svært varmt under bruk. Ikke berør bor eller annet tilbehør før det er avkjølt etter bruk. Feilaktig oppbevaring kan skade maskinen. Maskinen må ikke oppbevares i direkte sollys eller i nærheten av andre varmekilder. Maskinen må ikke overbelastes. Maskinen gjør en bedre og sikrere jobb ved den belastningen og hastigheten som den er beregnet for. TEKNISKE DATA Merkespenning Effekt Åpning borechuck Turtall Beskyttelsesklasse Kapslingsklasse Lydtrykksnivå, LpA Lydeffektsnivå, LwA Vibrasjon, håndtak Vibrasjon, støttehåndtak 230 V ~ 50 Hz 500 W Maks. 13 mm o/min II IP20 93 db(a), K=3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K=1,5 m/s² 12,555 m/s², K=1,5 m/s² Bruk alltid hørselsvern! Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. ADVARSEL! Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden). 10

11 NORSK BESKRIVELSE 1. Dybdestopp 2. Borechuck 3. Håndtak 4. Bryter for boring/slagboring 5. Bryter for mot- og medurs rotasjon 6. Hastighetskontroll 7. Bryter 8. Sperre for kontinuerlig drift Montering av håndtak og dybdestopp FORBEREDELSER Av sikkerhetshensyn skal håndtaket være montert på maskinen ved alle borearbeider. Plasser dybdestoppet på håndtaket for å unngå for dype borehull. OBS! Maskinen må ikke være koblet til strømuttaket når du monterer eller demonterer håndtaket. 1. Før håndtakets monteringsklemme over chucken til den stopper mot maskindekselet. Vri håndtaket moturs ved behov (mot venstre). 2. Før dybdestoppet gjennom holderen på håndtaket. 3. Juster håndtaket til riktig posisjon for det aktuelle arbeidet. 4. Lås fast håndtaket ved å vri det medurs (mot høyre). Montering av bor 1. Hold fast den bakre chuckringen og vri den fremre chuckringen moturs (mot venstre) til de tre kjeftene i chucken åpnes tilstrekkelig til at boret kan settes inn. 2. Sett inn boret så langt det går i chucken og trekk til den fremre chuckringen ved å vri den medurs (mot høyre). Innstilling av dybdestopp 1. Vri håndtaket moturs til du kan flytte dybdestoppet. 2. Flytt dybdestoppet til enden av den runde, fremre delen av stoppet er på høyde med borspissen. 3. Hvis du for eksempel ønsker å bore et 2 cm dypt hull, flytter du dybdestoppet 2 cm bakover (se skalaen på dybdestoppet). 11

12 Montering av skrutrekkerbits NORSK Hvis du ønsker å bruke maskinen til skrutrekking, monterer du ønsket skrutrekkerbits i borechucken på samme måte som et bor. Elektrisk tilkobling Kontroller at nettspenningen stemmer overens med maskinens merkedata for du kobler maskinen til strømnettet. Noen tips BRUK Spenn fast små arbeidsstykker til arbeidsbenken, f. eks. med tvinger eller i en skrustikke. Marker borehull i metall med en stanse for å unngå at boret glir. Ved boring i tre bør du legge et stykke tre under arbeidsstykket for å unngå fliser ved utgangshullet når boret går gjennom arbeidsstykket på den andre siden. Bruk lav hastighet ved boring i metall. Bruk riktig bor til det aktuelle arbeidet. Det finnes ulike typer bor for boring i ulike materialer, f.eks. mur, betong, metall og tre. Bruk kun skrutrekkerbits som passer nøyaktig til den aktuelle skruen. Ikke skru skruene for langt inn de kan knekke eller dras til for hardt. Still inn en lav hastighet med strømbryterens hastighetskontroll. Trykk lett på strømbryteren for å starte skrutrekkingen. Elektronikken i maskinen gjør at den starter langsomt. Hold skrutrekkerbitsen stødig og jevnt i sporet (eller stjernen) på skruen. Innstilling av rotasjonsretning Obs! Rotasjonsretningen må kun endres når maskinen er slått av (ikke roterer). For å bore og skru inn skruer, stiller du bryteren på "R". For å skru ut skruer og bor som sitter fast, stiller du bryteren på "L". Vanlig boring / slagboring Slagboring er kun egnet for boring i mur og betong. Alle andre materialer, som tre, plast og fliser, tar skade av dette. For vanlig boring fører du bryteren mot venstre. For slagboring fører du bryteren mot høyre. Slå maskinen på og av, kontinuerlig drift. Trykk inn og hold strømbryteren inne for å slå på maskinen. Slipp strømbryteren for å slå av maskinen. For kontinuerlig drift holder du strømbryteren inne og trykker deretter inn sperren. Slipp deretter strømbryteren. For å slå av maskinen i denne posisjonen, trykker du inn og slipper strømbryteren. Dette frigjør sperren. Innstilling av hastighet Maskinens hastighet kan stilles inn trinnløst med hastighetskontrollen. For å øke hastigheten vrir du kontrollen mot pluss (+). For å redusere hastigheten vrir du kontrollen mot minus ( ). Hastigheten kan endres mens maskinen er i gang. RENGJØRING OBS! Koble maskinen fra strømuttaket før rengjøring. Fjern støv og skitt med en klut lett fuktet med en blanding av vann og rengjøringsmiddel. Pass på at det ikke trenger vann inn i maskinen. Fjern regelmessig spon og støv fra chucken og ventilasjonsåpningene. Maskinen har permanent smøring og trenger ikke settes inn med smøreolje. 12

13 NORSK Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 13

14 POL SKI POLSKI Przeznaczenie Wiertarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i ze względu na bezpieczeństwo może być używana wyłącznie do wiercenia oraz wkręcania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa i przestrzegaj również przepisów i rozporządzeń obowiązujących w twoim kraju. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Przed podłączeniem do sieci upewnij się, czy: - Urządzenie jest wyłączone. - Wszystkie narzędzia są usunięte z urządzenia. - Wszystkie części (tarcze, wiertła itp.) są odpowiednio dokręcone. - Wszystkie części są całe i nadające się do użytku. Części uszkodzone muszą być wymienione przed użyciem urządzenia. Sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem znamionowym wiertarki. Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą spowodować porażenie prądem. Nie używaj urządzenia, jeśli nie funkcjonuje poprawnie lub posiada widoczne usterki. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Napraw może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis. Do napraw muszą być używane jedynie oryginalne części zamienne. Urządzenie składa się z elektrycznych oraz mechanicznych podzespołów, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Nigdy nie zanurzaj wtyczki ani samego urządzenia w wodzie. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. W razie zamoczenia lub zawilgocenia natychmiast wyłącz urządzenie z gniazda sieciowego. W czasie wiercenia lub wkręcania unikaj bezpośredniego kontaktu z przedmiotami uziemionymi, takimi jak: przewody rurowe, grzejniki, kuchenki, lodówki itp. Nie chwytaj urządzenia za metalowe części podczas pracy. Trzymaj urządzenie za izolowany uchwyt. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Podczas wiercenia mogą się wyzwolić szkodliwe materiały. Kurz, wytwarzany przy wierceniu w materiale zawierającym azbest lub kamień z krzemionki krystalicznej, jest niebezpieczny dla zdrowia. Przestrzegaj obowiązujących przepisów. Używaj okularów ochronnych oraz/lub maski przeciwpyłowej podczas pracy, podczas której wytwarza się pył lub wióry. Zamocuj mniejsze obrabiane przedmioty w np. imadle tak, aby przedmiot lub wkręty nie mogły się obracać wraz z urządzeniem. Przedłużacze używane podczas pracy na wolnym powietrzu muszą być odpowiednio wymiarowane i przeznaczone do tego celu. Powierzchnia przekroju przewodów musi posiadać następujące rozmiary: długość przewodu 1 10 m: 1,5 mm2, długość kabla m: 2,5 mm2. Rozwiń cały przewód przedłużacza ze szpuli, aby uniknąć przegrzania. Przechowuj urządzenie wraz z narzędziami w suchym i zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. Upewnij się, czy dzieci i osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Wiertarka nie może być używana przez osoby, które nie posiadają niezbędnej wiedzy odnośnie do sposobu obchodzenia się z urządzeniem ani przez osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Noś odpowiednie ubrania robocze. Nie noś luźnych ubrań ani ozdób, które mogą zostać wciągnięte przez obracające się wrzeciono. Jeśli masz długie włosy, używaj siatki na włosy. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i zwracaj uwagę na to, co robisz podczas używania urządzeń elektrycznych. Nie używaj urządzenia w przypadku zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. Podczas pracy zawsze pamiętaj o przyjęciu stabilnej pozycji pozwalającej na utrzymanie równowagi. Korzystaj wyłącznie ze stabilnych drabin, a nie z chwiejnych stołków itp. Przed rozpoczęciem wiercenia zbadaj materiał za pomocą odpowiedniego przyrządu w celu wykrycia ewentualnych przewodów elektrycznych, wodociągowych lub gazociągowych. 14

15 POLSKI Nigdy nie otwieraj obudowy wiertarki. Wszelkie modyfikacje lub inne manipulowanie przy urządzeniu powodują zagrożenie bezpieczeństwa oraz utratę gwarancji. Konserwuj wiertarkę zgodnie z instrukcją obsługi. Upewnij się, czy ruchome części urządzenia nie są źle ustawione i się nie zacinają. Części uszkodzone muszą być wymienione przed użyciem urządzenia. Miejsce pracy powinno być czyste, uporządkowane i dobrze oświetlone. Odłącz urządzenie z gniazdka przed jego czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub dokonywaniem napraw. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający może zostać poddany wymianie/naprawie wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Zasięgnij porady swojego sprzedawcy. Iskry mogą wywołać wybuch. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy czy gazów. Wiertło może bardzo się nagrzać podczas wiercenia. Po użyciu nie chwytaj ani za nie, ani za inne akcesoria, zanim ich temperatura nie opadnie. Nieprawidłowe przechowywanie urządzenia może być powodem jego uszkodzenia. Nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu innych źródeł ciepła. Nie przeciążaj urządzenia. Urządzenie pracuje wydajniej i bezpieczniej przy zalecanych obciążeniach i obrotach. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Moc Otwór uchwytu szczękowego Prędkość obrotowa Klasa ochrony Stopień ochrony obudowy Poziom ciśnienia akustycznego, LpA Poziom mocy akustycznej, LwA Drgania, rękojeść Drgania, rękojeść pomocnicza 230 V ~ 50 Hz 500 W Maks. 13 mm obr./min II IP20 93 db(a), K = 3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K = 1,5 m/s² 12,555 m/s², K = 1,5 m/s² Używaj okularów ochronnych! Deklarowana wartość drgań, która została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi ze sobą oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia się na działanie drgań. OSTRZEŻENIE! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchowym) wymagane są, aby chronić użytkownika. 15

16 POLSKI OPIS 1. Ogranicznik głębokości 2. Uchwyt szczękowy 3. Uchwyt pomocniczy 4. Przełącznik funkcji udaru PRZYGOTOWANIA Montaż rękojeści oraz ogranicznika głębokości 5. Przełącznik kierunku obrotów w lewo/w prawo 6. Regulacja szybkości 7. Przełącznik 8. Blokada pracy ciągłej Ze względów bezpieczeństwa rękojeść pomocnicza musi być zamontowana do każdego wiercenia. Zamontuj ogranicznik głębokości na rękojeści pomocniczej, aby uniknąć zbyt głębokich otworów. UWAGA! Dopilnuj, by urządzenie nie było podłączone do sieci w czasie montażu lub demontażu rękojeści. 1. Przesuń zacisk rękojeści poprzez uchwyt szczękowy aż do samej obudowy. Obróć rękojeść, w razie konieczności, w lewo. 2. Przesuń ogranicznik głębokości poprzez otwór w rękojeści pomocniczej. 3. Ustaw rękojeść w odpowiedniej pozycji dla aktualnej pracy. 4. Dokręć rękojeść, obracając ją w prawo. Montaż wiertła 1. Przytrzymaj tylni pierścień szczękowy i przekręć przedni pierścień w lewo aż wszystkie trzy szczęki uchwytu uzyskają wymagane rozwarcie do zamontowania wiertła. 2. Włóż wiertło w uchwyt tak głęboko jak jest to możliwe i dociągnij przedni pierścień, obracając go w prawo. Ustawienie ograniczenia głębokości wiercenia 1. Obróć rękojeść w lewo aż do momentu poluzowania ogranicznika głębokości. 2. Przesuń ogranicznik głębokości aż do momentu, gdy koniec zaokrąglonej przedniej części ogranicznika znajdzie się na wysokości końcówki wiertła. 3. Jeżeli chcesz, przykładowo, wywiercić otwór o głębokości 2 cm, przesuń ogranicznik głębokości do tyłu o 2 cm (zobacz: skala na ograniczniku). 16

17 Montaż końcówki śrubokręta POLSKI Jeżeli chcesz używać urządzenia do wkręcania, zamontuj wybraną końcówkę śrubokrętu w uchwycie szczękowym w taki sam sposób jak wiertło. Połączenie elektryczne Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem znamionowym wiertarki. Kilka wskazówek OBSŁUGA Przymocuj mniejsze obrabiane przedmioty do stołu za pomocą zacisku lub imadła. Zaznacz punkt wiercenia w metalu za pomocą sztancy w celu uniknięcia ślizgania się wiertła. Gdy wiercisz w drewnie, podłóż kawałek drewna pod przedmiot obróbki, aby uniknąć odprysków w otworze wylotowym w czasie przewiercania się wiertła na drugą stronę przedmiotu. Wiercenie w metalu należy wykonywać na niskich obrotach. Używaj odpowiedniego wiertła do aktualnej pracy. Do wiercenia w różnych materiałach przeznaczone są różne typy wierteł, np. do muru, betonu, metalu lub drewna. Pamiętaj, aby używać jedynie tych końcówek, które dokładnie pasują do aktualnego wkrętu. Nie wkręcaj wkrętów zbyt głęboko istnieje ryzyko ich pęknięcia lub zbyt mocnego dokręcenia. Ustaw niską prędkość za pomocą regulatora prędkości. Aby uruchomić wkręcanie, wciśnij lekko przełącznik. Elektronika urządzenia powoduje powolne uruchomienie. Trzymaj końcówkę śrubokręta pewnie i dokładnie w nacięciu wkrętu (albo gwiazdy). Ustawienie kierunku obrotów Uwaga! Kierunek obrotów można zmienić, jedynie gdy urządzenie jest wyłączone (nie obraca się). Do wiercenia i wkręcania ustaw przełącznik w pozycji R. Do wykręcania śrub oraz zwolnienia zacinających się wierteł ustaw przełącznik w pozycji L. Funkcja udaru Funkcja udaru jest przydatna jedynie do wierceniach w murze i betonie. Pozostałe materiały, takie jak: drewno, tworzywo sztuczne, kafelki mogą ulec uszkodzeniu. W celu normalnego wiercenia przestaw przełącznik w lewo. W celu wiercenia udarowego przestaw przełącznik w prawo. Włączenie, wyłączenie, praca w trybie ciągłym Aby uruchomić wiertarkę, wciśnij przełącznik i trzymaj go wciśniętego. Aby wyłączyć, zwolnij przełącznik. Aby uruchomić tryb pracy ciągłej, wciśnij przełącznik, a następnie przycisk blokady. Po tym zwolnij przełącznik. Aby przełączyć urządzenie z tego trybu, wciśnij, a następnie zwolnij przełącznik. To usuwa blokadę. Ustawienie prędkości Prędkość obrotową można ustawić bezstopniowo za pomocą regulatora obrotów. Aby zwiększyć prędkość obrotową, obróć regulator w stronę symbolu (+). Aby zmniejszyć prędkość obrotową, obróć regulator w stronę symbolu (-). Prędkość obrotową można zmieniać w czasie pracy urządzenia. CZYSZCZENIE UWAGA! Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z gniazdka. Usuń kurz i zanieczyszczenia za pomocą szmatki lekko nawilżonej wodą i środkiem czyszczącym. Dopilnuj, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia. Należy regularnie czyścić uchwyt i otwory wentylacyjne z wiórów i kurzu. Urządzenie posiada stałe smarowanie i nie wymaga żadnego oleju. 17

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

731-104 731-105 731-106

731-104 731-105 731-106 731-104 731-105 731-106 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276

FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 FLIP TRACK III HANDBOK MODELL 97276 SE NO GB PL SÄKERHETSANVISNINGAR Var alltid försiktig och följ säkerhetsanvisningarna när du använder detta löpband. Läs alla anvisningar innan du använder löpbandet.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw 721-340 Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes Bruksanvisning för skyddssko Bruksanvisning for vernesko Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego User Instructions for Safety Shoes 973-534 973-544 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo