SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 Avsedd användning... 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 5 FÖRBEREDELSER... 6 Montering av handgrepp och borrdjupstopp... 6 Montering av borr... 6 Inställning av borrdjupstopp... 6 Montering av skruvmejselbit... 7 Elektrisk anslutning... 7 HANDHAVANDE... 7 Några tips... 7 Inställning av rotationriktning... 7 Vanlig borrning / slagborrning... 7 Påslagning, avstängning, kontinuerlig drift... 7 Inställning av hastighet... 7 RENGÖRING... 7 NORSK 9 Forskriftsmessig bruk... 9 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 9 TEKNISKE DATA BESKRIVELSE FORBEREDELSER Montering av håndtak og dybdestopp Montering av bor Innstilling av dybdestopp Montering av skrutrekkerbits Elektrisk tilkobling BRUK Noen tips Innstilling av rotasjonsretning Vanlig boring / slagboring Slå maskinen på og av, kontinuerlig drift Innstilling av hastighet RENGJØRING POLSKI 14 Przeznaczenie PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DANE TECHNICZNE OPIS PRZYGOTOWANIA Montaż rękojeści oraz ogranicznika głębokości Montaż wiertła Ustawienie ograniczenia głębokości wiercenia Montaż końcówki śrubokręta Połączenie elektryczne OBSŁUGA Kilka wskazówek Ustawienie kierunku obrotów Funkcja udaru Włączenie, wyłączenie, praca w trybie ciągłym Ustawienie prędkości CZYSZCZENIE ENGLISH 19 Intended use... 19

3 SAFETY INSTRUCTIONS TECHNICAL DATA DESCRIPTION PREPARATION Installation of hand grip and drilling depth stop Fitting a drill bit Setting the drill depth stop Fitting a screwdriver bit Electrical connection OPERATION Some tips Setting the direction of rotation Everyday drilling/percussion drilling Starting, switching off, continuous operation Speed adjustment CLEANING... 22

4 SVENSK A SVENSKA Avsedd användning Denna borrmaskin är endast avsedd för hemmabruk och får av säkerhetsskäl endast användas för borrning och skruvdragning. Maskinen är ej avsedd för industriell användning. Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter och följ även gällande nationella lagar och bestämmelser. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Kontrollera före nätanslutning att: - Maskinen är i avstängt läge. - Alla verktyg har avlägsnats från maskinen. - Alla delar (skivor, borr, etc.) är ordentligt åtdragna. - Alla delar är hela och i funktionsdugligt skick. Defekta delar måste bytas ut innan maskinen används. Kontrollera att nätspänningsmatningen överensstämmer med maskinens märkdata. Felaktig elektrisk installation eller för hög nätspänning kan leda till elektriska stötar. Använd inte maskinen om den inte fungerar korrekt eller uppvisar synliga skador. Öppna inte maskinens hölje. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas vid reparationer. Maskinen innehåller elektriska och mekaniska delar som är absolut nödvändiga för att skydda mot säkerhetsrisker. Doppa aldrig ned stickkontakten eller borrmaskinen i vatten. Ta aldrig i stickkontakten med våta händer. Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om den blir fuktig eller våt. Vid borrning eller skruvdragning, undvik kroppskontakt med jordade föremål såsom rörledningar, element, ugnar, kylskåp, etc. Ta inte i maskinens metalldelar under användning. Håll i maskinens isolerade handtag. Utsätt inte maskinen för regn eller fukt. Skadliga material kan frigöras under borrning. Damm som produceras vid borrning i material som innehåller asbest eller sten med kristallin kiselsyra är hälsofarligt. Följ gällande skyddsbestämmelser. Använd skyddsglasögon och/eller andningsskydd vid arbeten som generar damm eller flisor. Spänn fast små arbetsstycken i t.ex. ett skruvstycke så att arbetsstycket, eller skruvar, inte kan börja rotera med maskinen. Om en förlängningskabel används vid arbete utomhus måste denna vara dimensionerad av avsedd för detta ändamål. Ledarnas tvärsnittsarea ska vara enlig följande: kabellängd 1-10 meter: 1,5 mm², kabellängd meter: 2,5 mm². Rulla ut hela förlängningskabeln från trumman för att undvika överhettning. Förvara maskiner och verktyg på en torr, inlåst plats utom räckhåll för barn. Håll barn och andra obehöriga på säkert avstånd från arbetsplatsen. Borrmaskinen får inte användas av personer som saknar erforderlig kännedom om maskinens handhavande eller personer som inte har läst denna bruksanvisning. Bär ordentliga arbetskläder. Ha inte på dig löst sittande klädesplagg eller smycken som kan fastna i den roterande borrchucken. Använd hårnät om du har långt hår. Använd ditt sunda förnuft och var uppmärksam på vad du gör när du använder elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Var noga med att alltid inta en stabil och välbalanserad kroppsställning. Använd endast stadiga stegar, inte rangliga stolar eller liknande. Innan du borrar, undersök materialet med ett lämpligt instrument för att detektera eventuella el-, vatten- eller gasledningar. Öppna aldrig borrmaskinens hölje. Modifiering eller annan manipulering av maskinen medför säkerhetsrisker och leder också till att garantin förfaller. Underhåll borrmaskinen enligt anvisningarna. Kontrollera att maskinens rörliga delar är hela och roterar fritt och inte kärvar. Skadade delar måste bytas ut innan maskinen används. Håll rent och god ordning på arbetsplatsen och se till att den är väl upplyst. Koppla loss maskinen från eluttaget före rengöring, byte av tillbehör och reparationer. Använd inte maskinen om nätkabeln eller stickkontakten är skadad på något sätt. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas ut/repareras av en auktoriserad serviceverkstad. Rådfråga din återförsäljare. 4

5 SVENSKA Gnistor kan orsaka explosioner. Använd inte maskinen i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Borret kan bli mycket hett under borrning. Ta inte i borr eller andra tillbehör förrän de har kallnat efter användning. Felaktig förvaring kan skada maskinen. Förvara den inte i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Överbelasta inte maskinen. Den gör ett bättre och säkrare jobb vid den belastning och hastighet maskinen är avsedd för. TEKNISKA DATA Märkspänning Effekt Öppning borrchuck Varvtal Skyddsklass Kapslingsklass LpA LwA Vibration, handtag Vibration, stödhandtag 230 V ~ 50 Hz 500 W Max. 13 mm v/min II IP20 93 db(a), K=3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K=1,5 m/s² 12,555 m/s², K=1,5 m/s² Använd alltid hörselskydd! Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Läs Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). 5

6 SVENSKA BESKRIVNING 1. Djupstopp 2. Chuck 3. Stödhandtag 4. Omkopplare borr/slagborr 5. Omkopplare moturs/medurs rotation 6. Hastighetsreglage 7. Strömbrytare 8. Spärr för kontinuerlig drift FÖRBEREDELSER Montering av handgrepp och borrdjupstopp Av säkerhetsskäl måste handgreppet vara monterat på maskinen vid alla borrningsarbeten. Montera djupstoppet på handgreppet för att undvika alltför djupa borrhål. OBS! Låt inte maskinen vara ansluten till eluttaget när du monterar eller demonterar handgreppet. 1. För handgreppets monteringsklämma över chucken tills det stoppar mot maskinhöljet. Vrid vid behov handgreppet moturs (åt vänster). 2. För borrdjupstoppet genom hållaren på handgreppet. 3. Justera in handgreppet i lämplig position för det aktuella arbetet. 4. Lås fast handtaget genom att vrida det medurs (åt höger). Montering av borr 1. Håll fast den bakre chuckringen och vrid den främre chuckringen moturs (åt vänster) tills de tre spännkäftarna i chucken öppnas tillräckligt för att sätta i borret. 2. Sätt i borret så långt det går i chucken och dra åt den främre chuckringen genom att vrida den medurs (åt höger). Inställning av borrdjupstopp 1. Vrid handgreppet moturs tills du kan flytta djupstoppet. 2. Flytta djupstoppet tills änden av den runda främre delen av stoppet befinner sig i höjd med borrspetsen. 3. Om du exempelvis vill borra ett 2 cm djupt hål, flytta djupstoppet 2 cm bakåt (se skalan på djupstoppet). 6

7 Montering av skruvmejselbit SVENSKA Om du vill använda maskinen för skruvdragning, montera önskad skruvmejselbit i borrchucken på samma sätt som ett borr. Elektrisk anslutning Kontrollera före nätanslutning att nätspänningsmatningen överensstämmer med maskinens märkdata. Några tips HANDHAVANDE Spänn fast små arbetsstycken på arbetsbänken, t.ex. med tvingar eller i ett skruvstycke. Markera borrhål i metall med en stans för att undvika att borret glider. När du borrar i trä, lägg ett stycke spillträ under arbetsstycket för att undvika flisor vid utgångshålet när borret går igenom arbetsstycket på andra sidan. Borra i metall med en låg hastighet. Använd rätt borr för det aktuella arbetet. Det finns olika typer av borr för borrning i olika material, exempelvis murverk, betong, metall och trä. Var noga med att endast använda skruvmejselbits som exakt passar den aktuella skruven. Skruva inte i skruvar alltför långt de kan gå av eller dras åt för hårt. Ställ in en låg hastighet med strömbrytarens hastighetsreglage. Tryck lätt på strömbrytaren för att starta skruvdragningen. Elektroniken i maskinen gör att den startar långsamt. Håll skruvmejselbiten stadigt och jämnt i skruvens spår (eller stjärna). Inställning av rotationriktning Obs! Rotationsriktningen får endast ändras när maskinen är avstängd (ej roterande). För borrning och skruvåtdragning, ställ omkopplaren i läge R. För att lossa skruvar och kärvande borr, ställ omkopplaren i läge L. Vanlig borrning / slagborrning Slagborrning är endast lämplig för borrning i murverk och betong. Alla andra material såsom trä, plast och kakel skadas av detta. För vanlig borrning, för omkopplaren åt vänster. För slagborrning, för omkopplaren åt höger. Påslagning, avstängning, kontinuerlig drift Tryck in och håll strömbrytaren intryckt för att sätta på maskinen. Släpp strömbrytaren för att stänga av maskinen. För kontinuerlig drift, håll strömbrytaren intryckt och tryck sedan in spärren. Släpp därefter strömbrytaren. För att stänga av maskinen i detta läge, tryck in och släpp strömbrytaren. Detta frigör spärren. Inställning av hastighet Maskinens hastighet kan ställas in steglöst med hastighetsreglaget. För att öka hastigheten, vrid reglaget mot plus (+). För att minska hastigheten, vrid reglaget mot minus ( ). Hastigheten kan ändras medan maskinen är i gång. RENGÖRING OBS! Koppla loss maskinen från eluttaget före rengöring. Ta bort damm och smuts med en trasa lätt fuktad med en lösning av vatten och ett rengöringsmedel. Se noga till att vatten inte tränger in maskinen. Rengör regelbundet chucken och ventilationsöppningarna från borrspån och damm. Maskinen har en permanent smörjning och behöver inte någon smörjolja. 7

8 SVENSKA Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 8

9 NORSK NORSK Forskriftsmessig bruk Denne boremaskinen er kun beregnet på privat bruk og må av sikkerhetsmessige årsaker kun brukes til boring og skrutrekking. Maskinen er ikke beregnet på industriell bruk. Les alle sikkerhetsforskrifter nøye og følg også gjeldende nasjonale lover og bestemmelser. Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSFORSKRIFTER Før nettilkobling må du kontrollere at: - Maskinen er slått av. - Alt verktøy er fjernet fra maskinen. - Alle deler (skiver, bor) er skikkelig skrudd til. - Alle deler er hele og virker slik de skal. Defekte deler må byttes før maskinen tas i bruk. Kontroller at nettspenningen stemmer overens med maskinens merkedata. Feilaktig elektrisk installasjon eller for høy nettspenning kan medføre elektrisk støt. Maskinen må ikke brukes hvis den ikke fungerer korrekt eller har synlige skader. Dekselet på maskinen må ikke åpnes. Reparasjoner må kun foretas av et autorisert serviceverksted. Det må kun brukes originaldeler ved reparasjoner. Maskinen inneholder elektriske og mekaniske deler som er absolutt nødvendige for å beskytte mot sikkerhetsrisikoer. Stikkontakten og boremaskinen må ikke dyppes i vann. Ikke berør stikkontakten med våte hender. Maskinen må umiddelbart kobles fra strømuttaket hvis den blir fuktig eller våt. Unngå kroppskontakt med jordede innretninger som rørledninger, varmeelementer, ovner, kjøleskap o.l. under boring eller skrutrekking. Ikke berør metalldelene på maskinen under bruk. Hold i det isolerte håndtaket på maskinen. Maskinen må ikke utsettes for regn eller fukt. Det kan frigjøres skadelige materialer under boring. Støv som produseres ved boring i materialer som inneholder asbest eller stein med krystallinsk kiselsyre, er helsefarlig. Følg gjeldende sikkerhetsregler. Bruk vernebriller og/eller åndedrettsvern ved arbeider som genererer støv eller fliser. Spenn fast små arbeidsstykker i f.eks. en skrustikke for å unngå at arbeidsstykket eller skruene roterer med maskinen. Ved bruk av skjøteledning utendørs må denne være dimensjonert og beregnet for dette formålet. Ledernes tverrsnitt skal være: Kabellengde 1-10 meter: 1,5 mm 2, kabellengde meter: 2,5 mm 2. Rull ut hele skjøteledningen fra trommelen for å unngå overoppheting. Oppbevar maskiner og verktøy utilgjengelig for barn på et tørt, avlåst sted. Hold barn og andre uvedkommende på sikker avstand fra arbeidsstedet. Boremaskinen må ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om bruk av maskinen eller som ikke har lest bruksanvisningen. Bruk skikkelige arbeidsklær. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker som kan sette seg fast i den roterende borechucken. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Bruk sunn fornuft og vær oppmerksom på hva du gjør ved bruk av elektriske maskiner. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Pass på å alltid ha en stabil og velbalansert kroppsstilling. Bruk kun stabile stiger, ikke ustabile stoler eller liknende. Undersøk materialet med et passende instrument før du borer for å avdekke eventuelle strøm-, vann- eller gassledninger. Maskinens deksel må ikke åpnes. Modifisering eller annen manipulasjon av maskinen innebærer en stor sikkerhetsrisiko og fører også til at garantien bortfaller. Maskinen må vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen. Kontroller at de bevegelige delene på maskinen er hele og roterer fritt og ikke låser seg. Defekte deler må byttes før maskinen tas i bruk. Hold arbeidsplassen ren og ryddig og pass på at den er tilstrekkelig opplyst. Koble maskinen fra strømuttaket før rengjøring, bytte av utstyr og reparasjoner. Ikke bruk maskinen hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhetsgrunner må strømkabelen kun skiftes / repareres av et autorisert serviceverksted. Rådfør deg med forhandleren. 9

10 NORSK Gnister kan forårsake eksplosjoner. Maskinen må ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. Boret kan bli svært varmt under bruk. Ikke berør bor eller annet tilbehør før det er avkjølt etter bruk. Feilaktig oppbevaring kan skade maskinen. Maskinen må ikke oppbevares i direkte sollys eller i nærheten av andre varmekilder. Maskinen må ikke overbelastes. Maskinen gjør en bedre og sikrere jobb ved den belastningen og hastigheten som den er beregnet for. TEKNISKE DATA Merkespenning Effekt Åpning borechuck Turtall Beskyttelsesklasse Kapslingsklasse Lydtrykksnivå, LpA Lydeffektsnivå, LwA Vibrasjon, håndtak Vibrasjon, støttehåndtak 230 V ~ 50 Hz 500 W Maks. 13 mm o/min II IP20 93 db(a), K=3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K=1,5 m/s² 12,555 m/s², K=1,5 m/s² Bruk alltid hørselsvern! Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. ADVARSEL! Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden). 10

11 NORSK BESKRIVELSE 1. Dybdestopp 2. Borechuck 3. Håndtak 4. Bryter for boring/slagboring 5. Bryter for mot- og medurs rotasjon 6. Hastighetskontroll 7. Bryter 8. Sperre for kontinuerlig drift Montering av håndtak og dybdestopp FORBEREDELSER Av sikkerhetshensyn skal håndtaket være montert på maskinen ved alle borearbeider. Plasser dybdestoppet på håndtaket for å unngå for dype borehull. OBS! Maskinen må ikke være koblet til strømuttaket når du monterer eller demonterer håndtaket. 1. Før håndtakets monteringsklemme over chucken til den stopper mot maskindekselet. Vri håndtaket moturs ved behov (mot venstre). 2. Før dybdestoppet gjennom holderen på håndtaket. 3. Juster håndtaket til riktig posisjon for det aktuelle arbeidet. 4. Lås fast håndtaket ved å vri det medurs (mot høyre). Montering av bor 1. Hold fast den bakre chuckringen og vri den fremre chuckringen moturs (mot venstre) til de tre kjeftene i chucken åpnes tilstrekkelig til at boret kan settes inn. 2. Sett inn boret så langt det går i chucken og trekk til den fremre chuckringen ved å vri den medurs (mot høyre). Innstilling av dybdestopp 1. Vri håndtaket moturs til du kan flytte dybdestoppet. 2. Flytt dybdestoppet til enden av den runde, fremre delen av stoppet er på høyde med borspissen. 3. Hvis du for eksempel ønsker å bore et 2 cm dypt hull, flytter du dybdestoppet 2 cm bakover (se skalaen på dybdestoppet). 11

12 Montering av skrutrekkerbits NORSK Hvis du ønsker å bruke maskinen til skrutrekking, monterer du ønsket skrutrekkerbits i borechucken på samme måte som et bor. Elektrisk tilkobling Kontroller at nettspenningen stemmer overens med maskinens merkedata for du kobler maskinen til strømnettet. Noen tips BRUK Spenn fast små arbeidsstykker til arbeidsbenken, f. eks. med tvinger eller i en skrustikke. Marker borehull i metall med en stanse for å unngå at boret glir. Ved boring i tre bør du legge et stykke tre under arbeidsstykket for å unngå fliser ved utgangshullet når boret går gjennom arbeidsstykket på den andre siden. Bruk lav hastighet ved boring i metall. Bruk riktig bor til det aktuelle arbeidet. Det finnes ulike typer bor for boring i ulike materialer, f.eks. mur, betong, metall og tre. Bruk kun skrutrekkerbits som passer nøyaktig til den aktuelle skruen. Ikke skru skruene for langt inn de kan knekke eller dras til for hardt. Still inn en lav hastighet med strømbryterens hastighetskontroll. Trykk lett på strømbryteren for å starte skrutrekkingen. Elektronikken i maskinen gjør at den starter langsomt. Hold skrutrekkerbitsen stødig og jevnt i sporet (eller stjernen) på skruen. Innstilling av rotasjonsretning Obs! Rotasjonsretningen må kun endres når maskinen er slått av (ikke roterer). For å bore og skru inn skruer, stiller du bryteren på "R". For å skru ut skruer og bor som sitter fast, stiller du bryteren på "L". Vanlig boring / slagboring Slagboring er kun egnet for boring i mur og betong. Alle andre materialer, som tre, plast og fliser, tar skade av dette. For vanlig boring fører du bryteren mot venstre. For slagboring fører du bryteren mot høyre. Slå maskinen på og av, kontinuerlig drift. Trykk inn og hold strømbryteren inne for å slå på maskinen. Slipp strømbryteren for å slå av maskinen. For kontinuerlig drift holder du strømbryteren inne og trykker deretter inn sperren. Slipp deretter strømbryteren. For å slå av maskinen i denne posisjonen, trykker du inn og slipper strømbryteren. Dette frigjør sperren. Innstilling av hastighet Maskinens hastighet kan stilles inn trinnløst med hastighetskontrollen. For å øke hastigheten vrir du kontrollen mot pluss (+). For å redusere hastigheten vrir du kontrollen mot minus ( ). Hastigheten kan endres mens maskinen er i gang. RENGJØRING OBS! Koble maskinen fra strømuttaket før rengjøring. Fjern støv og skitt med en klut lett fuktet med en blanding av vann og rengjøringsmiddel. Pass på at det ikke trenger vann inn i maskinen. Fjern regelmessig spon og støv fra chucken og ventilasjonsåpningene. Maskinen har permanent smøring og trenger ikke settes inn med smøreolje. 12

13 NORSK Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 13

14 POL SKI POLSKI Przeznaczenie Wiertarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i ze względu na bezpieczeństwo może być używana wyłącznie do wiercenia oraz wkręcania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa i przestrzegaj również przepisów i rozporządzeń obowiązujących w twoim kraju. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Przed podłączeniem do sieci upewnij się, czy: - Urządzenie jest wyłączone. - Wszystkie narzędzia są usunięte z urządzenia. - Wszystkie części (tarcze, wiertła itp.) są odpowiednio dokręcone. - Wszystkie części są całe i nadające się do użytku. Części uszkodzone muszą być wymienione przed użyciem urządzenia. Sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem znamionowym wiertarki. Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą spowodować porażenie prądem. Nie używaj urządzenia, jeśli nie funkcjonuje poprawnie lub posiada widoczne usterki. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Napraw może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis. Do napraw muszą być używane jedynie oryginalne części zamienne. Urządzenie składa się z elektrycznych oraz mechanicznych podzespołów, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Nigdy nie zanurzaj wtyczki ani samego urządzenia w wodzie. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. W razie zamoczenia lub zawilgocenia natychmiast wyłącz urządzenie z gniazda sieciowego. W czasie wiercenia lub wkręcania unikaj bezpośredniego kontaktu z przedmiotami uziemionymi, takimi jak: przewody rurowe, grzejniki, kuchenki, lodówki itp. Nie chwytaj urządzenia za metalowe części podczas pracy. Trzymaj urządzenie za izolowany uchwyt. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Podczas wiercenia mogą się wyzwolić szkodliwe materiały. Kurz, wytwarzany przy wierceniu w materiale zawierającym azbest lub kamień z krzemionki krystalicznej, jest niebezpieczny dla zdrowia. Przestrzegaj obowiązujących przepisów. Używaj okularów ochronnych oraz/lub maski przeciwpyłowej podczas pracy, podczas której wytwarza się pył lub wióry. Zamocuj mniejsze obrabiane przedmioty w np. imadle tak, aby przedmiot lub wkręty nie mogły się obracać wraz z urządzeniem. Przedłużacze używane podczas pracy na wolnym powietrzu muszą być odpowiednio wymiarowane i przeznaczone do tego celu. Powierzchnia przekroju przewodów musi posiadać następujące rozmiary: długość przewodu 1 10 m: 1,5 mm2, długość kabla m: 2,5 mm2. Rozwiń cały przewód przedłużacza ze szpuli, aby uniknąć przegrzania. Przechowuj urządzenie wraz z narzędziami w suchym i zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. Upewnij się, czy dzieci i osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Wiertarka nie może być używana przez osoby, które nie posiadają niezbędnej wiedzy odnośnie do sposobu obchodzenia się z urządzeniem ani przez osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Noś odpowiednie ubrania robocze. Nie noś luźnych ubrań ani ozdób, które mogą zostać wciągnięte przez obracające się wrzeciono. Jeśli masz długie włosy, używaj siatki na włosy. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i zwracaj uwagę na to, co robisz podczas używania urządzeń elektrycznych. Nie używaj urządzenia w przypadku zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. Podczas pracy zawsze pamiętaj o przyjęciu stabilnej pozycji pozwalającej na utrzymanie równowagi. Korzystaj wyłącznie ze stabilnych drabin, a nie z chwiejnych stołków itp. Przed rozpoczęciem wiercenia zbadaj materiał za pomocą odpowiedniego przyrządu w celu wykrycia ewentualnych przewodów elektrycznych, wodociągowych lub gazociągowych. 14

15 POLSKI Nigdy nie otwieraj obudowy wiertarki. Wszelkie modyfikacje lub inne manipulowanie przy urządzeniu powodują zagrożenie bezpieczeństwa oraz utratę gwarancji. Konserwuj wiertarkę zgodnie z instrukcją obsługi. Upewnij się, czy ruchome części urządzenia nie są źle ustawione i się nie zacinają. Części uszkodzone muszą być wymienione przed użyciem urządzenia. Miejsce pracy powinno być czyste, uporządkowane i dobrze oświetlone. Odłącz urządzenie z gniazdka przed jego czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub dokonywaniem napraw. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający może zostać poddany wymianie/naprawie wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Zasięgnij porady swojego sprzedawcy. Iskry mogą wywołać wybuch. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy czy gazów. Wiertło może bardzo się nagrzać podczas wiercenia. Po użyciu nie chwytaj ani za nie, ani za inne akcesoria, zanim ich temperatura nie opadnie. Nieprawidłowe przechowywanie urządzenia może być powodem jego uszkodzenia. Nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu innych źródeł ciepła. Nie przeciążaj urządzenia. Urządzenie pracuje wydajniej i bezpieczniej przy zalecanych obciążeniach i obrotach. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Moc Otwór uchwytu szczękowego Prędkość obrotowa Klasa ochrony Stopień ochrony obudowy Poziom ciśnienia akustycznego, LpA Poziom mocy akustycznej, LwA Drgania, rękojeść Drgania, rękojeść pomocnicza 230 V ~ 50 Hz 500 W Maks. 13 mm obr./min II IP20 93 db(a), K = 3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) 13,768 m/s², K = 1,5 m/s² 12,555 m/s², K = 1,5 m/s² Używaj okularów ochronnych! Deklarowana wartość drgań, która została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi ze sobą oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia się na działanie drgań. OSTRZEŻENIE! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchowym) wymagane są, aby chronić użytkownika. 15

16 POLSKI OPIS 1. Ogranicznik głębokości 2. Uchwyt szczękowy 3. Uchwyt pomocniczy 4. Przełącznik funkcji udaru PRZYGOTOWANIA Montaż rękojeści oraz ogranicznika głębokości 5. Przełącznik kierunku obrotów w lewo/w prawo 6. Regulacja szybkości 7. Przełącznik 8. Blokada pracy ciągłej Ze względów bezpieczeństwa rękojeść pomocnicza musi być zamontowana do każdego wiercenia. Zamontuj ogranicznik głębokości na rękojeści pomocniczej, aby uniknąć zbyt głębokich otworów. UWAGA! Dopilnuj, by urządzenie nie było podłączone do sieci w czasie montażu lub demontażu rękojeści. 1. Przesuń zacisk rękojeści poprzez uchwyt szczękowy aż do samej obudowy. Obróć rękojeść, w razie konieczności, w lewo. 2. Przesuń ogranicznik głębokości poprzez otwór w rękojeści pomocniczej. 3. Ustaw rękojeść w odpowiedniej pozycji dla aktualnej pracy. 4. Dokręć rękojeść, obracając ją w prawo. Montaż wiertła 1. Przytrzymaj tylni pierścień szczękowy i przekręć przedni pierścień w lewo aż wszystkie trzy szczęki uchwytu uzyskają wymagane rozwarcie do zamontowania wiertła. 2. Włóż wiertło w uchwyt tak głęboko jak jest to możliwe i dociągnij przedni pierścień, obracając go w prawo. Ustawienie ograniczenia głębokości wiercenia 1. Obróć rękojeść w lewo aż do momentu poluzowania ogranicznika głębokości. 2. Przesuń ogranicznik głębokości aż do momentu, gdy koniec zaokrąglonej przedniej części ogranicznika znajdzie się na wysokości końcówki wiertła. 3. Jeżeli chcesz, przykładowo, wywiercić otwór o głębokości 2 cm, przesuń ogranicznik głębokości do tyłu o 2 cm (zobacz: skala na ograniczniku). 16

17 Montaż końcówki śrubokręta POLSKI Jeżeli chcesz używać urządzenia do wkręcania, zamontuj wybraną końcówkę śrubokrętu w uchwycie szczękowym w taki sam sposób jak wiertło. Połączenie elektryczne Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem znamionowym wiertarki. Kilka wskazówek OBSŁUGA Przymocuj mniejsze obrabiane przedmioty do stołu za pomocą zacisku lub imadła. Zaznacz punkt wiercenia w metalu za pomocą sztancy w celu uniknięcia ślizgania się wiertła. Gdy wiercisz w drewnie, podłóż kawałek drewna pod przedmiot obróbki, aby uniknąć odprysków w otworze wylotowym w czasie przewiercania się wiertła na drugą stronę przedmiotu. Wiercenie w metalu należy wykonywać na niskich obrotach. Używaj odpowiedniego wiertła do aktualnej pracy. Do wiercenia w różnych materiałach przeznaczone są różne typy wierteł, np. do muru, betonu, metalu lub drewna. Pamiętaj, aby używać jedynie tych końcówek, które dokładnie pasują do aktualnego wkrętu. Nie wkręcaj wkrętów zbyt głęboko istnieje ryzyko ich pęknięcia lub zbyt mocnego dokręcenia. Ustaw niską prędkość za pomocą regulatora prędkości. Aby uruchomić wkręcanie, wciśnij lekko przełącznik. Elektronika urządzenia powoduje powolne uruchomienie. Trzymaj końcówkę śrubokręta pewnie i dokładnie w nacięciu wkrętu (albo gwiazdy). Ustawienie kierunku obrotów Uwaga! Kierunek obrotów można zmienić, jedynie gdy urządzenie jest wyłączone (nie obraca się). Do wiercenia i wkręcania ustaw przełącznik w pozycji R. Do wykręcania śrub oraz zwolnienia zacinających się wierteł ustaw przełącznik w pozycji L. Funkcja udaru Funkcja udaru jest przydatna jedynie do wierceniach w murze i betonie. Pozostałe materiały, takie jak: drewno, tworzywo sztuczne, kafelki mogą ulec uszkodzeniu. W celu normalnego wiercenia przestaw przełącznik w lewo. W celu wiercenia udarowego przestaw przełącznik w prawo. Włączenie, wyłączenie, praca w trybie ciągłym Aby uruchomić wiertarkę, wciśnij przełącznik i trzymaj go wciśniętego. Aby wyłączyć, zwolnij przełącznik. Aby uruchomić tryb pracy ciągłej, wciśnij przełącznik, a następnie przycisk blokady. Po tym zwolnij przełącznik. Aby przełączyć urządzenie z tego trybu, wciśnij, a następnie zwolnij przełącznik. To usuwa blokadę. Ustawienie prędkości Prędkość obrotową można ustawić bezstopniowo za pomocą regulatora obrotów. Aby zwiększyć prędkość obrotową, obróć regulator w stronę symbolu (+). Aby zmniejszyć prędkość obrotową, obróć regulator w stronę symbolu (-). Prędkość obrotową można zmieniać w czasie pracy urządzenia. CZYSZCZENIE UWAGA! Przed czyszczeniem odłącz urządzenie z gniazdka. Usuń kurz i zanieczyszczenia za pomocą szmatki lekko nawilżonej wodą i środkiem czyszczącym. Dopilnuj, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia. Należy regularnie czyścić uchwyt i otwory wentylacyjne z wiórów i kurzu. Urządzenie posiada stałe smarowanie i nie wymaga żadnego oleju. 17

18 POLSKI Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 18

19 ENGLISH ENGLISH Intended use This drill is only designed for home use and for reasons of safety it may only be used for drilling and screw driving. The machine is not designed for industrial use. Read carefully through all the safety instructions and ensure compliance with current national legislation and directives. SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use Check before connecting to the mains supply that: - The machine is switched off. - All tools have been removed from the machine. - All parts (discs, drill bits, etc.) are properly tightened. - All parts are intact and in full working order. Defective parts must be replaced before the machine is used. Check that the mains supply corresponds with the machine s rated data. Improper electrical installation or the high voltage can cause electric shock. Do not use the machine if it does not work properly or shows signs of visible damage. Do not open the machine's casing. Repair work must only be performed by an authorised service centre. Only use original parts when carrying out repairs. The machine contains electrical and mechanical parts that are absolutely necessary to protect against safety risks. Never dip the plug or drill in water. Never touch the plug with wet hands. Immediately unplug the machine from the mains supply outlet if it becomes damp or wet. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators when drilling or screwdriving. Do not hold the machine's metal parts during use. Hold the machine by its insulated handles. Do not expose to rain or moisture. Harmful materials can be released during drilling. The dust produced when drilling materials containing asbestos or stone with crystalline silica is a health hazard. Follow applicable safety regulations. Wear eye protection and/or a breathing mask during work that generates dust or chips. Clamp small workpieces in e.g. a vice so that the workpiece, or screws, cannot start to rotate with the machine. If an extension cord is used when working outdoors it must be dimensioned and intended for this purpose. The cross-section of conductors must be as follows: cord length of 1-10 metres: 1.5 mm2, cord length metres: 2.5 mm2. Roll out the entire extension cord from the winder to avoid overheating. Keep machines and tools in a dry, locked place out of the reach of children. Keep children and other unauthorised persons away from the work area. The drill must not be used by persons lacking the necessary knowledge of operating the machine or by persons who have not read these Operating Instructions. Wear proper work clothes. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery that can get caught in the rotating chuck. Wear a hair net if you have long hair. Pay attention to what you are doing and use your common sense when using power tools. Never use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Keep a firm footing and a proper balance at all times. Only use sturdy ladders, not rickety chairs, etc. Before drilling, check the material with a suitable instrument to detect any electrical cables, water or gas pipes. Never open the drills casing. Modifications or manipulation of the machine poses a safety hazard and also voids the warranty. Maintain the drill according to the instructions. Make sure that the machine s moving parts are intact and rotate freely and do not jam. Damaged parts must be replaced before the machine is used. 19

20 ENGLISH Keep the work area clean and tidy and make sure it is well lit. Unplug the machine from the mains supply before cleaning, changing accessories and making repairs. Do not use if the power cord or plug is damaged in any way. For safety reasons, the power cord may only be replaced or repaired by an authorised service centre. Consult your dealer. Sparks can cause explosions. Do not use the machine near flammable fluids or gases. The drill bit can become very hot during drilling. Do not touch the drill bit or other accessories until they have cooled down after use. Improper storage can damage the machine. Do not store in direct sunlight or near other heat sources. Do not overload the machine. The machine does the job better and safer when used at the speed and rate for which it was designed. TECHNICAL DATA Rated voltage Output power Opening drill chuck Speed Safety class Enclosure class Sound pressure level, LpA Sound power level, LwA Vibration, handle Vibration, support handle 230 V ~ 50 Hz 500 W Max. 13 mm rpm II IP20 93 db(a), K=3 db(a) 104 db(a), K=3 db(a) m/s², K=1.5 m/s² m/s², K=1.5 m/s² Wear hearing protection! The declared vibration value, which has been measured by a standardised test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure. WARNING! The actual vibration level when using power tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time). 20

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W

Bruksanvisning för arbetslampa 16 W. Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W. Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Bruksanvisning för arbetslampa 16 W Bruksanvisning for arbeidslampe 16 W Instrukcja obsługi lampy roboczej 16 W Operating Instructions for Work Lamp 16 W 425-060 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-13 Jula AB

Date of production: 2015-04-13 Jula AB 606-025 Bruksanvisning för hund-/lastgaller Bruksanvisning for hunde-/lastegitter Instrukcja obsługi przegrody bagażnika User instructions for pet/cargo barrier SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow 707-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting

Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting 422-217 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W 424-055 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-579 422-580 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Installation Instructions for Work Floodlight 36 W 602-161 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo