ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNY INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Andrzej Pawlak ANALIZA PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ promotor: prof. dr hab.inż. Leszek Romański dr hab.inż. Bogusław Karolewski Wrocław 2013

2 SPIS TREŚCI WSTĘP AKTUALNY STAN WIEDZY 8 2. GENEZA PODJĘCIA TEMATU CEL I ZAKRES PRACY WARUNKI I METODYKA BADAŃ ZAŁOŻENIA DO BUDOWY MODELU PRZEDMIOT BADAŃ STANOWISKO BADAWCZE METODYKA BADAŃ ANALIZA BŁĘDÓW POMIAROWYCH SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ANALIZ BADANIA I ANALIZA PRĘDKOŚCI STRUMIENIA POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ DWUWIRNIKOWĄ ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ BADANIA I ANALIZA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WIRNIKÓW BADANIA I ANALIZA PRACY GENERATORA BADANIE PRACY DWUWIRNIKOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ WNIOSKI.. 89 SPIS LITERATURY SPIS TABEL. 104 SPIS RYSUNKÓW WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ

3 WSTĘP W gospodarce światowej obserwuje się zintensyfikowany rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Od kilku lat następuje w tym sektorze stały wzrost liczby inwestycji. Ponadto, mimo widocznego spowolnienia gospodarczego, prognozuje się dalszy dynamiczny rozwój OZE w przyszłości. Z pośród wielu czynników przemawiających za tendencją rozwojową i stopniowym umacnianiem się OZE na rynku należy wymienić [Sullivan 2010]: 1. Bezpieczeństwo energetyczne którego konsekwencją jest silna dywersyfikacja źródeł energii. Ze względu na niewyczerpalność OZE należy przewidywać wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. 2. Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie - które wymusza ograniczenie skutków wytwarzania energii na środowisko naturalne. Polityka ta kształtowana jest poprzez m.in. decyzje z Kioto, pakiet energetyczny Unii Europejskiej. OZE są źródłem energii, które ma najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. 3. Wzrost popytu na elektryczność obserwowany w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Należy przypuszczać, że infrastruktura energetyczna będzie ewaluować w kierunku bardziej rozproszonej. Konsekwencją tego procesu będzie przewaga mniejszych, o krótszym czasie trwania budowy, łatwiejszych do zrealizowania inwestycji takich jak OZE. W związku z powyższym, mimo trudności gospodarczych, firmy działające na rynku związanym z OZE umocnią swoją branżową pozycję. Przede wszystkim będą to dostawcy usług opartych na istniejących dostawach technologii zwiększającej wydajność, producenci zaawansowanego technologicznie wyposażenia. Analizując rozwój technologii energetycznych w otaczającej nas rzeczywistości można zaobserwować stały, niezmienny i ciągły w czasie wzrost kosztów energii niezbędnej do zasilania urządzeń, bez których społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować na obecnym poziomie rozwoju. 3

4 Wzrost kosztów energii związany jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami wydobycia i przetworzenia oraz malejącymi każdego dnia zasobami ziemi, z których wytwarzana jest energia sposobami konwencjonalnymi. Przy zachowaniu obecnego poziomu zużycia, wystarczalność zasobów paliw kopalnych określa się na poziomie: ropa naftowa lat, gaz lat, węgiel lat, uran 60 lat [Główny Urząd Statystyczny 2006]. Ta trudna sytuacja wymusiła poszukiwanie innych niż tradycyjne źródeł energii, które można wykorzystać na skalę przemysłową. Szacuje się, że na skalę umożliwiającą ograniczenie spalania paliw kopalnych, w obrębie całego świata nowe źródła będą stosowane nie prędzej jak w 2030 r. [Węgliński 2010] Jednak działania zmierzające do uniezależnienia się pod względem energetycznym poszczególnych krajów oraz rozwój technologii stymulują wzrost zapotrzebowania gospodarki światowej na energię odnawialną [Lewandowski 2001]. Wyliczenia ekonomiczne pozwalają przewidywać, że jeżeli trend związany z ceną energii elektrycznej uzyskiwanej z paliw kopalnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie (trend rosnący) to ceny energii odnawialnej będą miały tendencję spadkową, a jej udział w gospodarce w następnych dziesięcioleciach będzie gwałtownie rosnąć [Węgliński 2010]. Oceny ekonomistów można uznać za realne, ze względu na przeznaczenie znacznych środków finansowych na badania związane z technologiami energetyki odnawialnej nie tylko przez światowe koncerny nieprowadzące do tej pory działalności w zakresie energetyki (np. BP, Shell, General Electric Company), jak również przez organizacje międzynarodowe i instytucje państwowe stymulowane dodatkowo przez tzw. politykę energetyczną mającą swoje odzwierciedlenie m.in. w prawodawstwie. Wymienić tu należy regulacje związane z efektywnością energetyczną, w tym: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, Odnowioną Strategię Lizbońską oraz Narodową Strategię Spójności na lata [Główny Urząd Statystyczny 2006]. Polskę, Czechy, kraje nadbałtyckie i Grecję zlicza się do krajów rozwijających się w zakresie OZE. Oznacza to, że firmy i instytucje obserwują procesy prawne i administracyjne przygotowując się do wykorzystania nowych możliwości. Teoretyczną alternatywą dla źródeł energii opartych o źródła odnawialne staje się przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną, które jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż daleko jeszcze do osiągnięcia zadowalających granic możliwości technologicznych tego typu urządzeń. Dlatego instalowanie ogniw fotowoltaicznych z uwagi 4

5 na ich bardzo niską sprawność i wysoki koszt wytwarzania [Klugmann - Radziemska 2010] jest nieuzasadnione ekonomicznie [Szlachta i in. 2009]. W 2009 roku dostępne ogniwa fotowoltaiczne osiągały sprawność rzędu % [Kotowski 2010, Znajdek 2010, Sibilski, Znajdek 2009]. Dodatkowo dochodzą uwarunkowania związane z ilością promieniowania słonecznego występującego w skali roku w naszym klimacie oraz długi czas zwrotu kosztów instalacji (przy użytku domowym szacuje się na około 50 lat), które niekorzystnie wpływają na koniunkturę energetyki słonecznej [Kurowski 2009, Kurowski 2010]. Alternatywą dla tradycyjnej energetyki słonecznej mogą być słoneczne technologie termiczne - przetwarzające energię słoneczną na mechaniczną turbin elektrycznych zamienianą w dalszej kolejności na prąd. Jednak urządzenia te w naszym klimacie nie są spotykane i pozostają w fazie badań ze względu na ich relatywnie małą wydajność. Natomiast wielkie nadzieje z wykorzystaniem tych technologii związane są z terenami pustynnymi [Linker 2010]. Z postępem technologii należy upatrywać większy udział energii słońca w wykorzystaniu przy tzw. kojarzeniu pracy, np. pomp cieplnych lub wspomagania ogrzewania wody przy pomocy innych źródeł energii elektrycznej lub gazu [Węgliński 2010, Kotowski, Konopka 2011]. Zdaniem niektórych autorów w myśl Strategii Rozwoju Energii Odnawialnej [Węgliński 2010, Kurowski 2009, Klugmann - Radziemska 2010] w perspektywie do roku 2015 udział produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych będzie marginalny i nie wpłynie znacząco na ogólny bilans energetyczny kraju. Z opinia tą można polemizować, gdyż w myśl projektu nowej ustawy - prawo energetyczne [www.mg.gov.pl] produkcja prądu elektrycznego przy użyciu ogniw fotowoltaicznych będzie bardzo opłacalną działalnością gospodarczą. Największe tradycje ma w Polsce energetyka wodna. Jednak należy zauważyć, że energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie, ocenia się je niespełna na ok.12 TWh rocznie [Węgliński 2010]. Potencjał ten jest wykorzystany zaledwie w niewielkim procencie i dotyczy głównie segmentu niskich opadów i, co ważne, usytuowany jest tam, gdzie występuje stosunkowo niewielka moc zainstalowana mniej niż 500 kw [Dolata 2010]. W takich warunkach zbudowanie przynoszącej zyski elektrowni wodnej staje się wyzwaniem [Graal - Madsen 2009, Dolata 2011]. Znaczący w strukturze potencjału energetycznego kraju jest udział energii geotermalnej, może ona być używana do produkcji energii cieplnej, zwłaszcza w procesach wspomaganych 5

6 innymi rodzajami energii [Węgliński 2010]. Jednak zgodnie z trendami nie należy wprost szacować jej znaczącego udziału w produkcji energii elektrycznej [Węgliński 2010]. Inwestycje w energię pozyskiwaną z gorących źródeł geotermalnych poza ewidentnymi plusami wiążą się również z ogromnym ryzykiem inwestycyjnym związanym z finansowaniem badań oraz prac wiertniczych [Kamiński 2009]. Główną przyczynę finansowych perturbacji upatruje się w dużych odległościach transportu wód oraz związanymi z tym kosztami utrzymania infrastruktury przesyłowej [Kamiński 2009]. Globalnie w gospodarce światowej udział elektrowni geotermalnych jest niewielki i koncentruje się głównie w rejonach dużej aktywności tektonicznej m.in.: w Nowej Zelandii, Japonii, na Filipinach, w wulkanicznych rejonach Chin, Stanów Zjednoczonych, Meksyku [Nowak, Stachel 2011]. Podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w naszym kraju jest biomasa wykorzystywana generalnie do produkcji energii cieplnej w procesie bezpośredniego spalania (drewna, słomy lub biogazów). Udział biomasy w produkcji energii elektrycznej jest znikomy [Węgliński 2010], a dość duże perspektywy związane z produkcją biogazu są niedostateczne wykorzystywane [Pazura 2009, Mikołajczak 2009] w związku z silnym oporem środowiskowym powodowanym czynnikami estetycznymi [Perkowska 2009, Żmijewski 2011, Kowlczyk - Jusko 2009, Kotowski 2010]. Ponadto w źle ulokowanej biogazowi mogą występować krytyczne dla produkcji biogazu problemy z okresowym brakiem substratów do produkcji biogazu będących źródłem surowca do produkcji energii [Curkowski, Oniszk - Popławska 2010, Grzybek 2010, Troszyński 2010, Kowlczyk - Jusko 2009], a obowiązujące obecnie przepisy prawne związane z budową instalacji biogazowych czynią realizację inwestycji w biogazownie długotrwałą [Popczyk 2009, Kupczyk 2010] i skomplikowaną [Dach 2010, Tarka i in. 2010, Towpik 2010]. Największą zauważalną zaletą źródeł energii odnawialnej jest to, że w przeważającej liczbie przypadków otrzymanie energii ze źródeł odnawialnych jest zdecydowanie tańsze od wykorzystania konwencjonalnych paliw. Natomiast do największych wad energii odnawialnej należy zaliczyć koszty budowy urządzenia zajmującego się konwersją energii oraz koszty związane z badaniami i ekspertyzami, które trzeba ponieść przed rozpoczęciem ekonomicznie uzasadnionej inwestycji. Należy jednak podkreślić, że w dłuższej perspektywie czasowej, każde 6

7 z odnawialnych źródeł energii jest bardziej opłacalne niż wykorzystanie tradycyjnych paliw kopalnianych. W obecnych realiach funkcjonowania Unii Europejskiej i standardów, jakie są przez nią narzucane krajom członkowskim w kwestii wykorzystania zasobów naturalnych oraz odnawialnych źródeł energii, racjonalnym i uzasadnionym procesem staje się prowadzenie prac badawczych nad wykorzystaniem wiatru, jako źródła energii elektrycznej i co za tym idzie szukanie nowych wysokosprawnych rozwiązań konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych, takich jak m.in. dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa. 7

8 1. AKTUALNY STAN WIEDZY W chwili obecnej jedną z ekspansywnie rozwijających się dziedzin w ramach energii odnawialnych jest energetyka wiatrowa zajmująca się pozyskiwaniem energii z przepływu strumienia powietrza względem powierzchni ziemi, wywoływanego przez różnicę ciśnień oraz defekty w ukształtowaniu powierzchni. W ujęciu globalnym na całym świecie zasoby wiatru mogłyby dostarczyć 72 TW energii [Szlachta i in. 2009, Flaga 2008]. Przy założeniu, że na całym świecie rocznie zużywa się ok. 2 TW energii (2009 r.), wystarczyłoby wykorzystać tylko ok. 5 % tych zasobów, aby pokryć zapotrzebowanie roczne całego świata na prąd [Flaga 2008]. Na terenie naszego kraju energetyka wiatrowa zaczęła się rozwijać dopiero w ostatnich latach, głownie na Wybrzeżu Bałtyckim [Gutowski 2010, Bartmański 2010], w rejonach Suwalszczyzny, Kujaw i Podkarpacia [Chochowski, Krawiec 2008]. Potencjał Polski z energetyki wiatrowej oceniany jest na poziomie ok. 600 MW [Węgliński 2010]. Jednak w 2005 roku wykorzystywane było jedynie 83 MW. Po zakończeniu w 2006 roku nowych inwestycji - 25 elektrowni wiatrowych o mocy 50 MW w Tymieniu liczba ta wzrosła do ponad 140 MW. W 2007 roku było już 30 większych farm o mocy 276 MW. Liczba ta cały czas szybko rośnie osiągając w 2008 roku poziom 451 MW. Natomiast przełomowy był 2009 rok, kiedy suma mocy działających elektrowni wiatrowych w Polsce osiągnęła 553 MW [Chochowski, Krawiec 2008]. Ponadto w kraju funkcjonuje około 60 małych autonomicznych siłowni wiatrowych zabezpieczających potrzeby energetyczne głównie gospodarstw domowych ze stałą tendencją wzrostową [Węgliński 2010]. Według raportu Windforce 12 z czerwca 2005 roku Polska jest wymieniana, jako jeden z potencjalnych liderów w produkcji energii wiatrowej [Wrutniak 2009, Wiśniewski, Michałowska - Knap 2010, Barzyk 2010]. Natomiast na świecie według Global Wind Energy Council i European Wind Energy Association na koniec 2008 r. roku największą ilość zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych osiągnęły Stany Zjednoczone (głównie dzięki wielkim inwestycjom w Teksasie, posiadają dwie największe fermy na świecie o mocy ok. 780 MW i 735,5 MW) wynoszącą MW. Zauważalna jest stymulacja środowiskowa procesów związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową przez środki z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej [Choromański 2009]. Obecnie wdrażane są zmiany w Ustawie Prawo energetyczne wymuszone m.in. Dyrektywą 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 stycznia

9 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33 z str. 22) oraz Dyrektywą 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z ) ułatwiają potencjalnym inwestorom przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odnawialnych źródeł energii zwłaszcza elektrowni wiatrowych [Majchrzak 2010, Muras 2010]. W związku z przedstawionymi powyżej ogólnymi trendami w krajach członkowskich Unii Europejskiej wspieraniu rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w Polsce mają służyć nowe uregulowania prawne oraz zmiany w dotychczas już istniejących aktów prawnych takich jak: [Węgliński 2010, Owczarzak 2010]: Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r., poz. 951, poz i poz. 1397), Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U nr 0 poz. 1397), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U nr 0 poz. 1203), Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (Dz.U nr 94 poz. 551), 9

10 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata (Dz.U nr 194 poz. 1291), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną (Dz.U nr 53 poz. 318), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (Dz.U nr 175 poz. 1462), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U nr 89 poz. 828). Stymulacja nie tylko polskiej, ale również i światowej energetyki wiatrowej powoduje jej niezrównoważony [Zwolińska i in. 2010, Szulc 2009], ale znaczący rozwój [Węgliński 2010]. Pomimo szczytnych idei stojących przy tworzeniu przedmiotowych ustaw i rozporządzeń brak jednoznacznej interpretacji poszczególnych przepisów doprowadził do manipulacji w wypełnianiu obowiązku zakupu energii odnawialnej, co przy zdecydowanie za małej podaży na energię ekologiczną z obecnych źródeł wobec popytu, przy braku uregulowań rynkowych związanych z brakiem konkurencji przy uwarunkowaniu prawnym obowiązku zakupu prowadzi do znacznego wzrostu cen energii, co obserwujemy obecnie w skali makro [Węgliński 2010, Tarka 2009]. Kolejnym aspektem wpływającym na niezrównoważony rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju jest złożony system niejednoznacznych aktów prawnych, których interpretacje są rozbieżne w zależności od uznania urzędników pracujących w danych ośrodkach administracji państwowej. Następstwem tej sytuacji jest znacząca liczba umów, pozwoleń, koncesji, projektów, ekspertyz oraz uzgodnień, które trzeba posiadać przed rozpoczęciem inwestycji w energetykę wiatrową, a które rzutują nie dając gwarancji sukcesu na bezpośrednie decyzje 10

11 administracyjne administracji państwowej [Boczar 2007, Kowalczyk - Juśko 2009, Fran10, Perkowska 2010, Kapała 2010, Gawdzik 2008, Leroch 2009, Owczarzak 2010]. Jednym z istotniejszych problemów związanych z elektrowniami wiatrowymi jest hałas przekraczający niekiedy 100 db. Jest to wartość mogąca doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzenia słuchu. Związane jest to z jego budową i tak np. końcówki łopat wirnika 22 metrowego wiatraka przy prędkości 1 obr./sek. osiągają 250 km/h [Wuczyński 2009]. W tym miejscu należy zauważyć, że natężenie dźwięku maleje wraz z odległością od turbiny wiatrowej. Szacunkowo przyjmuje się, że 1 MW turbina daje hałas 45 db w odległości 300 m. Stąd tego typu urządzenia montowane są zazwyczaj z dala od gęsto zurbanizowanych rejonów [Lewandowski 2010]. Teoretycznie oddalenie się od turbiny byłoby dobrym rozwiązaniem zmniejszającym hałas, niemniej pozostaje dokuczliwa monotonność powtarzającego się szumu tzw. tętnienie propagujące się w znacznych odległościach od źródła dźwięku [Glina 2010]. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów związanych z turbinami jest stosowanie nowoczesnych urządzeń nisko szumowych, niestety także często dużo droższych [Band i in. 2007, Barcay 2007, Kapała 2010]. Kontrowersyjny jest także wpływ elektrowni wiatrowych na ptactwo i nietoperze [Glina 2010]. Niemniej analizy dowodzą, że prawdopodobieństwo zderzenia ptaka ze śmigłami jest wielokrotnie mniejsze niż wpadnięcie na linie energetyczne [Wuczyński 2009]. Ponadto stawia się je w pobliżu odbiorców, co gwarantuje mniejszą liczbę przewodów w powietrzu dodatkowo niwelując problem kolizji powietrznych [Band i in. 2007, Barcay 2007]. Kolejnym problemem elektrowni wiatrowych jest nieprzewidywalność warunków wietrznych. Na terenie Niemiec znajduje się około 16 tysięcy wiatraków, powinny one pokrywać około 15 % zapotrzebowania na prąd, w rzeczywistości pozwalają pokryć około 3 % zapotrzebowania [Gajowiecki, Prasałek 2010, Rajewski 2009]. Za minimalne warunki, dla których opłaca się uruchomienie elektrowni wiatrowej przyjmuje się przepływ powietrza z prędkością 4 m/s, optymalnie 8-15 m/s. Średnie warunki dla Polski przyjmuje się na 4,5-5 m/s. Dla większości elektrowni wiatrowych jest to wystarczające, aby opłacalna była ich budowa [Kapała 2011]. Przyjmuje się, że średnia ilość produkowanej przez elektrownie wiatrowe energii rocznie wynosi około % zainstalowanej mocy. Według szacunków 11

12 większość generatorów i turbin wiatrowych wykorzystuje tylko 25 % ich czasu pracy, resztę stoją bez ruchu [Bekier 2010]. Dlatego nastawiając się na źródło energii odnawialnej, jakim jest energia wiatrowa należy liczyć się z zależnością zasobów od warunków pogodowych [Chochowski, Krawiec 2008], długim okresem zwrotu poniesionych kosztów lub małą wydajnością źródła. Rodzi to podstawowy wniosek przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji, że należy dokładnie planować typowe źródło do naszych oczekiwań [Suska - Szczerbicka 2009]. Konsekwencją procesów ekonomicznych zachodzących w kraju i na świecie jest obserwowany wśród producentów siłowni wiatrowych oraz ośrodków badawczych zajmujących się ta problematyką powrót do prowadzenia prac badawczych nad konstrukcjami elektrowni wiatrowych. Zasadnicze wady i zalety istniejących konstrukcji elektrowni wiatrowych przedstawiono w tab.1. Należy zwrócić uwagę, że również znaczny udział w budowie elektrowni wiatrowych mają konstrukcje amatorskie budowane doraźnie przez osoby fizyczne niezwiązane z podmiotami gospodarczymi i ośrodkami naukowymi. Analizując obecną sytuację rynkową w obecnej chwili na rynku działa szereg firm, które zaczęły się specjalizować w produkcji tego typu konstrukcji. Oferują one kompleksowe urządzenia techniczne o szerokiej gamie mocy oraz zastosowań i rozwiązań konstrukcyjnych. Efektem działalności prowadzonej przez powyższe podmioty gospodarcze są pojawiające się coraz częściej w krajach Europy Zachodniej oraz bezpośrednio w Polsce konstrukcje elektrowni wiatrowych charakteryzujące się średnicą wirnika nieprzekraczającą 2 m i mocami nie większymi niż 1 kw oraz stosunkowo wysoka czułość na prędkości wiatru rzędu 2 m/s [Tytko 2010]. Dodatkowo występuje znacząca tendencja realizowana przez poszczególnych producentów urządzeń związanych z energetyką wiatrową by przedmiotowe urządzenia stawały się coraz wydajniejsze, technologicznie nowoczesne, a przez to tańsze i znajdujące się w zasięgu cenowym coraz większej liczby potencjalnych odbiorców. Ze względu na specyficzne właściwości techniczne mini elektrowni wiatrowych związane przede wszystkim z ich niewielkimi rozmiarami należy oczekiwać, że w przeciągu najbliższych lat znajdą one szerokie zastosowania w różnych obszarach. Należy przypuszczać, 12

13 że duża zdolność adaptacyjna konstrukcji mini siłowni wiatrowych pozwoli w przeciągu najbliższych lat przejąć i zdominować energetykę i to zarówno w obszarach miejskich silnie zurbanizowanych, jak również w obszarach wiejskich, szczególnie przy rozproszonej zabudowie. Proces ten jest już obserwowany w otaczającej nas rzeczywistości technicznej, gdyż coraz częściej pojawiają się mini siłownie wiatrowe wtapiające się w otoczenie dróg i autostrad dostarczając energii elektrycznej niezbędnej do zasilania tablic reklamowych i pojedynczych znaków drogowych nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale również i w Polsce. Kolejnym aspektem uwarunkowań technologicznych jest rodzaj turbiny zastosowany w elektrowni wiatrowej: turbiny o poziomej osi obrotu oraz turbiny o pionowej osi obrotu. Turbiny o poziomej oso obrotu HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines), są to najbardziej znane konstrukcje ze śmigłami obracającymi się prostopadle do kierunku natarcia wiatru. Najczęściej 2 lub 3 łopatowe [Chochowski, Krawiec 2008], chodź zdarzają się również jedno i wielołopatowe. Wiatraki typu HAWT dzieli się w zależności od liczby łopat i ustawienia wirnika przed lub za masztem w stosunku do kierunku natarcia wiatru. Za masztem są nieco mniej wydajne ze względu na częściowe zasłonięcie wirnika przez maszt [Lebiedowski 2009]. Turbiny o pionowej osi obrotu VAWT (Vertical Axis Wind Turbines) o wirnikach obracających się równolegle do kierunku natarcia wiatru są spotykane rzadziej. Konstrukcyjnie są bardziej zróżnicowane i skomplikowane technologicznie, a niektóre do startu wymagają innych napędów (silnik elektryczny) np. wirnik Darrieus a. Inne np. świderkowe potrafią produkować prąd już przy wietrze 1,5 m/s [Chochowski, Krawiec 2008] i działające prawie bezgłośnie [Sondej 2010]. Podstawową wadą tego typu turbin jest ich mała sprawność, niesprawdzona konstrukcja oraz znacząca komplikacja technologiczna, a co za tym idzie duże koszty wytworzenia tego typu urządzeń [Lebiedowski 2009]. Zalety i wady elektrowni wiatrowych typu HAWT, typu VAWT (siła noszenia) oraz typu VAWT (siła parcia) przedstawiono szczegółowo w tab

14 Tabela 1.1. Wybrane zalety i wady elektrowni wiatrowych typu HAWT, typu VAWT (siła noszenia) i typu VAWT (siła parcia). Źródło: opracowanie własne HAWT VAWT (siła nośna) VAWT (siła parcia) 1. Wysoka sprawność 1. Dość dobra sprawność 1. Sprawdzona konstrukcja ZALETY 2. Sprawdzona konstrukcja 3. Ekonomiczna 4. Szeroka gama produktów i zastosowań 5. Źródło energii odnawialnej 2. Praca niezależna od kierunku wiatru 3. Generuje niewielkie wibracje 4. Źródło energii odnawialnej 2. Cicha 3. Niezawodna i solidna konstrukcja 4. Praca niezależna od kierunku wiatru 5. Wykorzystuje zjawisko turbulencji 6. Generuje niewielkie wibracje 7. Źródło energii odnawialnej WADY 1. Opóźniona reakcja na szybkie zmiany kierunku wiatru 2. Praca w wąskim zakresie prędkości wiatrów 1. Niesprawdzona konstrukcja 2. Czuła na turbulencje 1. Niska sprawność 2. Porównując do poprzednich konstrukcji nieekonomiczna Niektóre rozwiązania są dość kontrowersyjne, jak np. propozycja kanadyjskiej firmy Magenn, umieszczenia turbin pod helowymi balonami, przyczepionymi do ziemi za pomocą m lin. Pierwsze urządzenia miały moc około 4 kw [Lebiedowski 2009]. Stosunkowo nowym pomysłem technologicznym związanym z energetyką wiatrową są tzw. słoneczne wieże. Elektrownia taka składa się z wysokiego komina otoczonego szklarniami. Powietrze pod szkłem nagrzewa się szybciej niż na otwartej przestrzeni, rozgrzane w ten sposób daje silny ciąg (powstaje różnica ciśnień między podłożem, a wierzchołkiem komina) wychwytywany przez komin, w którym umieszczone są jedna nad druga turbiny wiatrowe. Pierwsza tego typu instalacja powstała w Manzanares w Hiszpani w 1981r. Miała powierzchnię 4,5 ha i 200 m komin, pozwalało to na uzyskanie mocy 50 kw. Aby elektrownia mogła działać w nocy, w szklarniach znajdują się bloki szybko nagrzewających się materiałów oddających ciepło po zachodzie słońca. Jednak ze względu na wysokie wymagania, co do nasłonecznienia wydaje się mało prawdopodobne zastosowanie tej technologii w Polsce. W elektrowniach wiatrowych stosuje się różne rozwiązania generatorów prądu. Wśród elektrowni przeznaczonych do produkcji energii dla sieci energetycznej stosuje się układy o zmiennej prędkości obrotowej sprzęgnięte z bezprzekładniowym, wolnoobrotowym 14

15 generatorem synchronicznym, a następnie systemy oparte o generator asynchroniczny ze zmienną ilością biegunów. Należy jednak pamiętać, że swoje zalety generatory te zawdzięczają nowatorskim i jeszcze drogim technologiom (głównie układy bezprzekładniowe), których podstawową wadą jest wysoka cena w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi. W energetyce wiatrowej zastosowanie znajdują również generatory asynchroniczne klatkowe dwubiegunowe. Dwubiegunowość pozwala na lepsze wykorzystanie siły wiatru. Jeżeli w stojanie maszyny asynchronicznej umieścimy dwa niezależne uzwojenia o różnej ilości biegunów, to przyłączając raz jedno, raz drugie uzwojenie do sieci, otrzymamy pola wirujące z różną prędkością synchroniczną. Jednak silnik z dwoma uzwojeniami w stojanie jest zwykle większy, droższy i wymaga zastosowania solidniejszych konstrukcji wież. Podobnym rozwiązaniem jest również zastosowanie jednego uzwojenia, które można przełączać tak, aby wytwarzało pola wirujące z różną prędkością. Elektrownia tego typu, pracuje z dwoma prędkościami. Dla małych prędkości wiatru, generator pracuje na większej ilości biegunów, więc obraca się z mniejszą prędkością. Przy większych prędkościach wiatru ilość biegunów jest przełączana i maszyna pracuje z większą prędkością. Rozwiązanie to pozwala na lepsze wykorzystanie energii zawartej w rozpędzonej strudze powietrza napędzającej wirnik turbiny, niż przy jednej prędkości obrotowej. W przypadku elektrowni pracujących na sieć wydzieloną, znakomita większość z nich pracuje przy zmiennych obrotach wirnika i generuje prąd stały (w przypadku rozwiązań powyżej 10 kw - zmienny). Zmienne obroty zapewniają lepsze wykorzystanie energii wiatru niż stałe, jednakże elektrownie te mają być maksymalnie uproszczone i tanie, przystosowane do pracy z prostymi urządzeniami elektrycznymi jak akumulatory czy grzałki. Nie stosuje się w nich skomplikowanych rozwiązań takich jak na przykład sterowanie kontem natarcia każdej z łopatek wirnika. Teoretycznie granicą technologiczną w przypadku obecnie projektowanych turbin są możliwości wykorzystania prawie 60 % mocy wiatru. W praktyce nie przekracza się konstrukcyjnie granicy 50 %, a za dobre projekty uważa się te o wydajności 35 % [Lebiedowski 2009]. Źródłem tej niekorzystnej sytuacji jest stosunkowo duża ilość istniejących komercyjnie rozwiązań przestarzałych technologicznie, a stosowanych ze względu na nieskomplikowaną technologię produkcji. 15

16 Analizując poszczególne wdrożenia siłowni wiatrowych o mocach rzędu kilki kw można zaobserwować, że koncentrują się one głównie wokół następujących zastosowań: pojedyncze gospodarstwa rolne i agroturystyczne w przypadku znacznych odległości od sieci energetycznych, niewielkie obiekty przemysłowe takie jak: stacje pomp nawadniających, stacje hydrologiczno meteorologiczne oddalone od siedlisk ludzkich, jachty i łodzie żaglowe, stacje monitoringowe obszarów leśnych, punkty kontrolne dróg i autostrad. Zastosowania te wychodzą na przeciw sygnalizowanemu przez [Główny Urząd Statystyczny 2006] zapotrzebowaniu na zużycie energii elektrycznej w obrębie gospodarstw rolnych. W ramach, których wyróżniamy dwa sektory: produkcyjny i bytowy. W sektorze produkcyjnym energia zużywana jest do [Główny Urząd Statystyczny 2006]: zasilania wszelakich maszyn i urządzeń, do których wykorzystuje się energię elektryczną, przygotowania ciepłej wody na cele produkcyjne, gdzie, jako źródło energii wykorzystuje się energię elektryczną, oświetlania energią elektryczną. Natomiast w sektorze bytowym, czyli związanym z egzystencją osób przebywających w gospodarstwie domowym, energię zużywa się podobnie, jak w standardowych gospodarstwach domowych na [Główny Urząd Statystyczny 2006]: przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą energii elektrycznej, urządzenia domowe i oświetlenie elektryczne, przygotowanie posiłków. Podsumowując powyższe rozważania na dzień dzisiejszy najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym jest inwestowanie w energię wiatrową, gdy mamy rozwiązany problem odbioru energii (podłączenia do sieci) lub gdy problem ten nie występuje (elektrownie wiatrowe pracujące w sieci autonomicznej). Efektem tej sytuacji jest zwiększające się z każdym rokiem zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi i szybki rozwój technologii związanych z energetyką wiatrową [Szambelańczyk 2010, Perkowska 2010, Iwański 2009]. 16

17 2. GENEZA PODJĘCIA TEMATU Analiza literatury pozwala na identyfikację jednego z podstawowych problemów energetyki wiatrowej - problemu zwiększenia efektywności energetycznej elektrowni wiatrowych. Jedną z pierwszych polskojęzycznych prac, w której ten problem został poruszony jest praca Wacława Jagodzińskiego [Jagodziński 1959], gdzie autor formułuje problemowe pytanie w sposób następujący: Czy w ogóle warto starać się o większą sprawność urządzeń wiatrowych, bo przecież energia wiatru jest wszędzie dostępna za darmo. Po cóż zatem ubiegać się o urządzenia bardziej oszczędzające tę darmową energię, zwłaszcza, że urządzenia takie ( ) absorbują zużycie większej ilości środków materialnych. Odpowiedź na pytanie problemowe sformułowane powyżej dostarczają wnioski z analizy przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy głównych kierunków badań dotyczących energetyki wiatrowej. Podstawową potrzebą jest możliwie stała i ciągła zdolność do wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownię wiatrowej w możliwie szerokim spektrum prędkości strumienia powietrza przepływającego przez wirniki elektrowni. Ze względu na to, że okresy występowania odpowiednio silnych ruchów mas powietrza (wiatrów) są dość ograniczone i występują na ograniczonej przestrzeni, a przy tym znacznie częściej występują słabsze ruchy mas powietrza (wiatry), niż silne i bardzo silne. Dlatego, ze względu na podstawową potrzebę uzyskania możliwie dużej mocy silnika wiatrowego, a co za tym idzie możliwość wytwarzania możliwie dużych ilości energii elektrycznej, podczas znacznie częściej występujących wiatrów słabszych, niezbędne jest uzyskanie możliwie dużej sprawności elektrowni wiatrowych by zabezpieczyć możliwie stałą i ciągłą zdolność do wytwarzania energii elektrycznej. W związku z powyższym największą sprawność elektrownia wiatrowa powinna uzyskiwać podczas ruchów powietrza o małych prędkościach, przy czym sprawność ta podczas wiatrów o większych prędkościach może się zmniejszać w sposób naturalny (np. poprzez odpowiedni dobór profili aerodynamicznych) lub sposób sztuczny (np. poprzez działanie urządzeń regulacyjnych). Kolejną konkluzją nasuwającą się z analizy literatury jest obserwowana obecnie ogólnoświatowa technologiczna tendencja do miniaturyzacji urządzeń technicznych - osiągnięcia 17

18 możliwie małych wymiarów i ciężaru elektrowni wiatrowych w stosunku do wytwarzanych mocy. Należy zauważyć, że duże, cechujące się dużą masą wirniki elektrowni wiatrowych wymagają wału i głowicy o proporcjonalnie większej masie. Zastosowanie ciężkich wałów i ciężkich głowic powoduje problematyczną konstrukcyjną budowę możliwie wysokiej wieży, której wymiary, a przede wszystkim ciężar są uzależnione od wielkości głowicy elektrowni wiatrowej. Natomiast mniejsze wymiary elektrowni wiatrowych powodują redukcję problemu regulacji oraz ochrony przed uszkodzeniami podczas zbyt silnych wiatrów i huraganów. Z przedstawionych powyżej zasadniczych przesłanek analiza literaturowa dostarcza przykłady różnych metod zwiększania sprawności urządzeń wiatrowych. Metody te można usystematyzować dzieląc na następujące podgrupy: 1. Umiejscowienie za pierwszym wirnikiem elektrowni wiatrowej drugiego wirnika (bądź większej liczby wirników), który wykorzystywałoby energię wiatru odpływającego zza pierwszego wirnika. Analiza fizyczna zjawisk zachodzących w bezpośrednim sąsiedztwie wirnika sugeruje, że część energii strumienia powietrza przepływającego przez pierwszy wirnik elektrowni wiatrowej pozostaje niewykorzystana i ujawnia się, jako odpływ strumienia powietrza za pierwszym wirnikiem. Drugi wirnik, umieszczony za pierwszym wirnikiem daje potencjalną możliwość wykorzystania części energii strumienia powietrza, która nie została wykorzystana przez pierwszy wirnik. Rozwiązanie to można wykorzystywać w trzech konfiguracjach: a) zakładając, że kierunek wirowania drugiego wirnika jest identyczny z kierunkiem wirowania pierwszego wirnika, moc uzyskiwana z drugiego wirnika będzie mniejsza, od mocy pierwszego wirnika ze względu na mniejszą prędkość strumienia powietrza opływającego drugi wirnik po przejściu przez pierwszy wirnik dwuwirnikowej elektrowni wiatrowej, b) zakładając, że kierunek wirowania drugiego wirnika jest przeciwny do pierwszego wirnika, moc uzyskiwana przez drugi wirnik mogłaby być większa, ze względu na potencjalną możliwość wykorzystywania szybkości śrubowego ruchu powietrza za pierwszym wirnikiem, 18

19 c) przy założeniu przeciwnego kierunku wirowania wirnika drugiego w stosunku do wirnika pierwszego, można napędzać pierwszym wirnikiem elektrowni wiatrowej wirnik generatora, drugim zaś w kierunku odwrotnym stojan tego generatora, przez co istnieje możliwość uzyskania większej szybkości obrotowej wirnika względem stojana. 2. Zlokalizowanie wirnika (bądź wirników) elektrowni wiatrowej w obwodowej osłonie nieruchomej, która pozwalałby na zwiększenie prędkości strumienia powietrza na samym wirniku. Związane jest to z tym, że na skutek spiętrzenia ciśnienia strumienia powietrza przed wirnikiem część powietrza odpływa przed wirnikiem ku jego obwodowi i nie jest przez niego wykorzystana. Obudowanie wirnika (wirników) umieszczoną na obwodzie jego koła osłoną, będzie przeciwdziałało odpływowi strumienia powietrza, a przez to daje możliwość zwiększenia mocy odzyskiwanej z energii strumienia powietrza przez wirnik. Dodatkowo osłona przeciwdziałając wyrównywaniu się na końcach łopat wirnika podciśnienia na ich grzbietach i ciśnienia na stronach przednich, powinna znacznie zmniejszać opory indukcyjne [Romański, Charkiewicz 2008a, Romański, Charkiewicz 2008, Charun 2009]. 3. Umieszczenie wirnika w dyszy w celu wykorzystania zwiększonej w jej przewężeniu szybkości przepływu strumienia powietrza. Wydajność dyfuzora zwiększa dodatkowo zastosowanie szczelin w płaszczyźnie rury [Flaga 2008, Lebiedowski 2009, Romański, Charkiewicz 2008, Romański, Charkiewicz 2008b, Charun 2009]. 4. Usytuowanie na jednej wieży kilku niezależnych od siebie wirników [Lebiedowski 2009]. 5. Eliminacja bądź znaczna redukcja przekładni poprzez zastosowanie mniejszych wirników posiadających większe szybkości obrotowe niż wirniki większe. 6. Zastosowanie w konstrukcji wirnika śmigieł o nowoczesnych profilach aerodynamicznych stabilizujących pracę elektrowni wiatrowej w szerokim spektrum zasilających ją prędkości strumienia powietrza. Podsumowując należy zauważyć, że większość zaprezentowanych metod zwiększania sprawności elektrowni wiatrowych nie powoduje znaczących zmian sprawności elektrowni 19

20 wiatrowych w stosunku do poniesionych nakładów na modernizację konstrukcji. Tym samym rysuje się waga rozpatrywanego problemu sprawności elektrowni wiatrowych. Renomowane firmy produkujące elektrownie wiatrowe prześcigają się w rozwiązaniach konstrukcyjnych turbin niemniej proces ten nie znajduje odzwierciedlenia w ilości publikacji dotyczących tej problematyki, a przedstawione w literaturze metody zwiększania sprawności urządzeń wiatrowych nie zostały kompleksowo opisane. Podobnych wniosków dostarcza przegląd literatury dotyczącej rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce wiatrowej [Gasch, Twele 2002, Manwell i in. 2002, Akhmatov 2003, Flaga 2004, Gumuła i in. 2006, Flaga 2008], gdzie nie jest poruszana problematyka dotycząca modelowania zjawisk zachodzących na obciążonej dwuwirnikowej elektrowni wiatrowej. Także w pracach poruszających problematykę funkcjonowania elektrowni wiatrowych w ramach systemu elektroenergetycznego [Matla 1999, Tande 2001, Rosas 2003, Courault, Preville 2004, Vrtek i in. 2006, Gładyś, Janiczek, Przygrodzki 2006, Lubośny 2007, Bartodziej, Tomaszewski 2008, Lubośny 2009, Małyszko i in. 2010] autorzy koncentrują się na modelowania systemów elektroenergetycznych i sieci przesyłowych pomijając zagadnienia związane ze zjawiskami zachodzącymi na obciążeniu pojedynczej elektrowni wiatrowej. Również literatura dotycząca modelowania energetyki wiatrowej [Hansen i in. 2001, Cotrell, Pratt 2003] nie przedstawia modelu wielopłaszczyznowego reprezentującego podejście holistyczne do problemu sprawności pozyskiwania energii elektrycznej z energii strumienia powietrza. Występują jedynie modele cząstkowe, nie pozwalające opisać specyfiki zjawisk zachodzących na obciążeniu pracującego generatora elektrowni wiatrowej. Podobnie występujące w literaturze prace poruszające aspekty ekonomiczne energetyki wiatrowej [Soliński 1997, Soliński 1999, Focken i in. 2001, Holttinen i in. 2002, Popczyk 2008, Małyszko i in. 2010] mogą stanowić podstawę do szacowania opłacalności inwestycji umiejscowienia elektrowni wiatrowej w określonym miejscu, ale nie pozwalają dokonać formalizacji obliczeń z punktu widzenia użytkownika dwuwirnikowego łopatowego silnika wiatrowego, który jest zainteresowany określeniem wydolności prądowo napięciowej wiatraka, po wstępnym określeniu wydolności wiatrowej miejsca, w którym będzie umiejscowiona elektrownia wiatrowa. W dostępnych źródłach literaturowych nie występują modele dwuwirnikowej elektrowni wiatrowej umożliwiające powiązanie bezpośrednią zależnością matematyczną średniej prędkości 20

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL PL 214302 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214302 (21) Numer zgłoszenia: 379747 (22) Data zgłoszenia: 22.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, o mocy nominalnej 10 kilowat. Ta dyfuzorowa turbina wiatrowa jest przeznaczona dla wszystkich tych osób, które chcą odsprzedawać energię elektryczną do sieci energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16 PL 221919 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221919 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397946 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii naturalnej.

Wykorzystanie energii naturalnej. Wykorzystanie energii naturalnej. 2 Wprowadzenie 3 Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produkcją energii bez emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Autorzy: Michał Mrozowski, Piotr Wlazło - WIATROMETR.PL, Gdynia ("Czysta Energia" - nr 6/2014) Czy w miejscu mojego zamieszkania wiatr wieje

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163271 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286299 (22) Data zgłoszenia: 01.08.1990 (51) IntCl5: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeo i systemów Nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów, wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych w funkcji prędkości wiatru Ćwiczenie nr 1 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Badania opływu turbiny wiatrowej typu VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel prezentacji Celem prezentacji jest opis przeprowadzonych badań CFD oraz tunelowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJA PROSUMENT NA ELEKTROWNIE WIATROWE

DOTACJA PROSUMENT NA ELEKTROWNIE WIATROWE ENERGIA WIATROWA Z DOFINANSOWANIEM DOTACJA PROSUMENT NA ELEKTROWNIE WIATROWE Rozwiązania takie jak energia słoneczna czy wiatrowa są korzystne nie tylko dla środowiska naturalnego. Ogromną ich zaletą są

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

Potencjał OZE na obszarach wiejskich Potencjał OZE na obszarach wiejskich Monitoring warunków pogodowych Z dużą rozdzielczością czasową zbierane są dane o pionowym profilu prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE. O PIONOWEJ OSI OBROTU Cicha praca Duża sprawność aerodynamiczna Wysoka bezawaryjność turbiny Bezpieczeństwo, deklaracja CE Montaż na słupie lub budynku Zastosowanie do zasilania budynków, oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE. O PIONOWEJ OSI OBROTU VAWT Cicha praca, Duża sprawność aerodynamiczna, Wysoka bezawaryjność turbiny, Bezpieczeństwo, deklaracja CE, Montaż na słupie w pobliżu budynku, Dla domów jednorodzinnych, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego

Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego Dr inż. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. bape@bape.com.pl This project has received

Bardziej szczegółowo

Lądowe elektrownie wiatrowe

Lądowe elektrownie wiatrowe Lądowe elektrownie wiatrowe F army wiatrowe stanowią przedsięwzięcia, które ze względu na swoją złożoność mogą oddziaływać na wiele elementów środowiska naturalnego. W związku z dynamicznym rozwojem energetyki

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Określenie ilości płynu (objętościowego lub masowego natężenia przepływu) jeden z najpowszechniejszych rodzajów pomiaru w gospodarce przemysłowej produkcja światowa w 1979 ropa

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO Jako przykład wykorzystania prawa przepływu rozważmy ferromagnetyczny rdzeń toroidalny o polu przekroju S oraz wymiarach geometrycznych podanych na Rys. 1. Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Kominy słoneczne

Systemy solarne Kominy słoneczne Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Kominy słoneczne zasada działania

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65738 Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL 28.03.2011 BUP 07/11 30.12.2011 WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119388 (22) Data zgłoszenia: 06.10.2010 (19) PL (11) 65738 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

V52-850 kw. Turbina na każde warunki

V52-850 kw. Turbina na każde warunki V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdansk Possesse, France Tel (0)

Gdansk Possesse, France Tel (0) Elektrownia wiatrowa GP Yonval 40-16 została zaprojektowana, aby osiągnąć wysoki poziom produkcji energii elektrycznej zgodnie z normą IEC 61400-2. Do budowy elektrowni wykorzystywane są niezawodne, europejskie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy energetyczne

Lokalne systemy energetyczne 2. Układy wykorzystujące OZE do produkcji energii elektrycznej: elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wodne (MEW), elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. 2.1. Wiatrowe zespoły prądotwórcze

Bardziej szczegółowo

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu Innowacje w zakresie technologii łopat Optymalna wydajność Generatory OptiSpeed * turbin V90-1.8 MW oraz V90-2.0 MW zostały zaadaptowane z generatorów bardzo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI Autorzy: Alina Bukowska (III rok Matematyki) Aleksandra Leśniak (III rok Fizyki Technicznej) Celem niniejszego opracowania jest wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 Powszechnie lansowane hasła ekologiczne oraz zmieniające się przepisy skłaniają nas do produkowania coraz większych ilości zielonej

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 4 Laboratorium z przedmiotu: Alternatywne źródła energii Kod: ŚC3066

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA -BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ NORDEX N90 NA DZIALCE NR 54/1 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI DOBIESZCZYZNA- 1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia, dane adresowe terenu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Maszyny synchroniczne - budowa

Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa

Bardziej szczegółowo

Wiatr jest to poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w

Wiatr jest to poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w Milena Oziemczuk Wiatr jest to poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi. Wiatr wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni. Termin wiatr jest

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii Energia z odnawialnych źródeł energii Energia odnawialna pochodzi z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo