Wykład

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1. 17.02.2007."

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OBLICZEŃ Wykład Klasyfikacja oprogramowania CAD Arkusz kalkulacyjny Excel cz. 1 dr inż. Paweł Surdacki Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej 1

2 Typy oprogramowania CAD wspomagającego opracowanie projektów 1. Procesory tekstów Edytory kodu ASCII (w: Norton Commander, Windows Commander), NotePad, WordPad, MS Write, WordPerfect Word for Windows, ChiWriter, MS Equation, 2

3 2. Programy graficzne grafika bitowa i wektorowa AutoCAD (Autodesk) MS Visio Technical, 3D Studio Max Solid Edge Blender Catia CorelDraw (Corel Corporation), MS Paint, Paint Shop Pro Adobe Photoshop MS Excel (edytor wykresów), Grapher (2D), Surfer (3D) (Golden Software), MS PowerPoint 3

4 3. Programy obliczeniowe ogólne (ew. wraz grafiką) MS Calculator MS Excel (arkusz kalkulacyjny) MathCAD (MathSoft) Mathematica (Wolfram Research) MatLab (Matrix Laboratory) Derive 4

5 4. Programy obliczeniowe wyspecjalizowane Analiza i projektowanie pól (elektromagnetycznych, cieplnych, naprężeń) w urządzeniach elektromagnetycznych Opera2D, Opera3D (VectorFields Ltd., Oxford) Flux2D, Flux3D (Cedrat Research, Grenoble-Lyon) QuickField (Tera Analysis) FlexPDE (PDE Solutions), (Partial Differential Equation) FAT Field Analysis Translator (IETiME, PW) SONMAP System Oprogramowania Numerycznych Metod Analizy Pól Pol. Sz. Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych i elektronicznych PSpice (MicroSim) Schematics, Analysis, Optimizer, PCBoards Electronics WorkBench (Interactive Image Technologies, Canada) 5

6 5. Języki programowania Borland/Turbo Pascal, Delphi (Graphical User Interface), C++ (Borland), MS Visual Basic, MS Visual C++ 6

7 6. Projektowanie stron internetowych (WWW World Wide Web) Język HTML (Hyper Text Markup Language), CSS kaskadowe arkusze stylów, JavaScript, technologie Flash, PHP Generatory stron: FirstPage, FrontPage, Dreamweaver Pajączek 7

8 7. Projektowanie relacyjnych baz danych DBase, Clipper MS Access, Oracle, Progress, 4GL (język programowania) SQL język zapytań, 8. Inne... 8

9 ŚRODOWISKO PROGRAMU MS EXCEL 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL SKRÓTY KLAWISZOWE Poruszanie się i przesuwanie w arkuszu lub skoroszycie Przejść o jedną komórkę w kierunku strzałki klawisz strzałki Przejść do krawędzi bieżącego obszaru danych CTRL+ klawisz strzałki Przejść między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu TAB Przejść do początku wiersza HOME Przejść do początku arkusza CTRL+HOME Przejść do ostatniej komórki w arkuszu, która jest komórką znajdującą się na przecięciu pierwszej z prawej używanej kolumny i pierwszego od dołu używanego wiersza (w prawym dolnym rogu); komórka przeciwna do Pierwszej komórki, którą jest zwykle komórka A1. CTRL+END Przejść o jeden ekran w dół/górę PAGE DOWN /PAGE UP Przejść o jeden ekran w prawo/lewo ALT+PAGE DOWN / ALT+PAGE UP Przejść do nast./poprzedn. arkusza w skoroszycie CTRL+PAGE DOWN / CTRL+PAGE UP Przejść do następnego skoroszytu lub okna CTRL+F6 lub CTRL+TAB Przejść do poprzedniego skoroszytu lub okna CTRL+SHIFT+F6 lub CTRL+SHIFT+TAB W trybie SCROLL LOCK, Włączyć lub wyłączyć tryb SCROLL LOCK. Przejść do komórki w lewym górnym rogu okna HOME Przejść do komórki w prawym dolnym rogu okna END Przewinąć ekran o jeden wiersz w górę lub w dół STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ Przewinąć ekran o jedną kolumnę w lewo/ w prawo STRZAŁKA W LEWO / W PRAWO 20

21 Zaznaczanie komórek, kolumn, wierszy lub obiektów w arkuszach i skoroszytach Zazn. bieżący obszar dookoła aktywnej komórki CTRL+SHIFT+* (GWIAZDKA) Rozszerzyć zaznaczony obszar o jedną komórkę w kierunku strzałki SHIFT+ klawisz strzałki Rozszerzyć zaznaczony obszar do ostatniej komórki używanej w arkuszu (dolny prawy róg) CTRL+SHIFT+END Zaznaczyć całą kolumnę CTRL+KLAWISZ SPACJI Zaznaczyć cały wiersz SHIFT+KLAWISZ SPACJI Zaznaczyć cały arkusz CTRL+A Rozszerzyć zaznaczony obszar w dół o jeden ekran SHIFT+PAGE DOWN Rozszerzyć zaznaczony obszar o jeden ekran w górę SHIFT+PAGE UP Nadawanie nazwy arkuszowi Kliknąć dwukrotnie kartę arkusza, któremu chcemy nadać nazwę, następnie wpisać nową nazwę (max. 31 zanków), wcisnąć ENTER. Dokonywanie zmian w kilku arkuszach jednocześnie Zaznaczyć odpowiednie arkusze, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL i klikając ich karty (tworzy się grupa arkuszy). Wszystkie wpisy i zmiany zostana uwzględniowe we wszystkich arkuszach w grupie. Rozgrupowanie arkuszy kliknąć kartę arkusza, która nie należy do grupy. 21

22 Wprowadzanie danych Zakończyć edycję zawartości komórki ENTER Anulować edycję zawartości komórki ESC Powtórzyć ostatnią czynność F4 lub CTRL+Y Rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce ALT+ENTER Usunąć znak na lewo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar BACKSPACE Usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar DELETE Usunąć tekst do końca wiersza CTRL+DELETE Przejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo Klawisze strzałek Przejść do początku wiersza HOME Edytować komentarz komórki SHIFT+F2 Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę: w dół ENTER, do góry SHIFT+ENTER, w prawo TAB, w lewo SHIFT+TAB 22

23 Praca w komórkach lub pasku formuły Rozpocząć formułę = (ZNAK RÓWNOŚCI) Anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły ESC Edytować aktywną komórkę F2 Edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić jej zawartość lub usunąć znak po lewej stronie kursora podczas edytowania zawartości BACKSPACE Przeliczyć wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach F9 Przeliczyć aktywny skoroszyt SHIFT+F9 Wstawić formułę Autosumowania ALT+= (ZNAK RÓWNOŚCI) Wprowadzić datę CTRL+; (ŚREDNIK) Wprowadzić czas CTRL+SHIFT+: (DWUKROPEK) Wstawić hiperłącze CTRL+K Zakończyć edycję komórki ENTER Przełączać między wyświetl. wartości i formuł komórek CTRL+` (POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW) Skopiować formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły CTRL+' (APOSTROF) Wyświetlić listę Autowypełnienie ALT+STRZAŁKA W DÓŁ 23

24 Formatowanie danych Wyświetlić polecenie Komórki (menu Format) CTRL+1 Zastosować format liczbowy Ogólny CTRL+SHIFT+~ Zastos. Formatow. Walutowe z dwoma cyframi po przec. (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach) CTRL+SHIFT+$ Zastosować formatowanie Procentowe bez liczb po przecinku CTRL+SHIFT+% Zastosować formatowanie Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku CTRL+SHIFT+^ Zastosować format Daty z dniem, miesiącem i rokiem CTRL+SHIFT+# Zastosować format Czasu z godziną i minutami ze wskazaniem A.M. lub P.M. Zast. format Liczbowy z 2 cyframi po przec., wyświetl. spacji między tysiącami i - dla wart. ujemnych CTRL+SHIFT+! Zastosować obramowanie CTRL+SHIFT+&, Usunąć wszystkie obramowania CTRL+SHIFT+_ Zastosować lub usunąć: pogrubienie CTRL+B, kursywę CTRL+I, podkreślenie CTRL+U, przekreślenie CTRL+5. Ukryć wiersze CTRL+9, Odkryć wiersze CTRL+SHIFT+( Ukryć kolumny CTRL+0 (ZERO), Odkryć kolumny CTRL+SHIFT+) 24

25 Wstawianie, usuwanie i kopiowanie zaznaczonego obszaru Skopiować CTRL+C, Wkleić CTRL+V, Wyciąć CTRL+X, Wyczyścić DELETE, Wstawić puste komórki CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS Usunąć zaznaczony obszar CTRL+ ZNAK MINUS, Cofnąć ostatnią czynność CTRL+Z Klawisze obsługi okien i okien dialogowych Przejść do następnego programu Przejść do poprzedniego programu Wyświetlić menu Start sytemu Windows Zamknąć okno aktywnego skoroszytu Przywrócić okno aktywnego skoroszytu Przejść do okna następnego skoroszytu Przejść do okna poprzedniego skoroszytu Zmniejszyć okno skoroszytu do ikony Powiększyć lub przywrócić okno skoroszytu ALT+TAB ALT+SHIFT+TAB CTRL+ESC CTRL+F4 (lub CTRL+W) CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SHIFT+F6 CTRL+F9 CTRL+F10 25

26 26

27 Zadanie 1. W pliku MAGAZ-xx.XLS (xx inicjały studenta wykonującego zadanie) zbudować arkusz opisujący zawartość magazynu sklepu według poniższego wzoru: 1) Wpisać dane dla 10 różnych towarów: nazwę, cenę netto oraz ilość. 2) Wpisać formuły obliczające: wartość netto = cena netto x ilość kwotę podatku = wartość netto x 22% wartość brutto = wartość netto + podatek łączne wartości (stosując funkcję sumowania zawartości komórek). 3) Sformatować komórki, w których występują kwoty w zł., korzystając z polecenia: Format /Komórki / Liczby / kategoria Walutowe. 4) Sformatować obramowanie arkusza poleceniem: Format /Komórki / zakładka Obramowanie. 5) Sformatować czcionkę w różnych miejscach arkusza poleceniem: Format /Komórki / zakładka Czcionka. 27

28 Zadanie 2. W pliku OCENY-xx.XLS należy zbudować arkusz zawierający oceny grupy 12 studentów z 4 przedmiotów. 1) Wierszami wpisać oceny kolejnych studentów. 2) Stosując odpowiednie funkcje, należy obliczyć: sumę i średnią ocen każdego studenta, średnią ocen grupy z każdego przedmiotu ogólnąśrednią grupy ze wszystkich przedmiotów (średnią ze średnich). 3) Arkusz należy sformatować tak, aby miał on następującą postać: a) Wyśrodkować położenia wpisów w komórkach, stosując polecenie: Format / Komórki / zakładka Wyrównanie / Poziomo-Środek i Pionowo-Środek b) Dla ocen przyjąć format liczby z 1 miejscem dziesiętnym, zaś dla średnich ocen z 2 miejscami dziesiętnymi, stosując odpowiednio polecenie: Format / Komórki / zakładka Liczby / kategoria Liczbowe / Miejsca dziesiętne 1 lub 2. c) Nagłówek arkusza Oceny uzyskane z przedmiotów umieścić w lewej komórce zakresu komórek, które maja być scalone (nad nagłówkiem Język angielski ), a następnie zastosować polecenie: 28 Format / Komórki / zakładka Wyrównanie / zaznaczyć pole wyboru Scalaj komórki.

29 WSTAWIANIE FUNKCJI 29

30 Funkcje matematyczne, trygonometryczne, statystyczne LICZBA.CAŁK(liczba; liczba_cyfr) - Obcina część ułamkową liczby, pozostawiając liczę_cyfr po przecinku. LN(liczba) - Oblicza wartość logarytmu naturalnego dla zadanej liczby. LOG(liczba, podstawa) - Podaje wartość logarytmu liczby przy zadanej podstawie. LOG10(liczba) - Oblicza wartość logarytmu przy podstawie 10 dla danej liczby. LOS() - Generuje liczbę losową z przedziału (0;1). Wynik funkcji zmienia się przy każdorazowym przeliczaniu arkusza. MOD(liczba; dzielnik) - Zwraca resztę z dzielenia argumentu liczba przez argument dzielnik. MODUŁ.LICZBY(liczba) - Podaje wartość bezwzględną z liczby. PI() - Daje w wyniku liczbę p PIERWIASTEK(liczba) - Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby. SILNIA(liczba) - Zwraca wartość silni argumentu liczba. SUMA(liczba1;liczba2...) - Dodaje do siebie wszystkie wartości wymienione w liście argumentów. 30

31 ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) - Zwraca liczbę zaokrągloną z dokładnością do podanej liczby_cyfr. ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) - Zwraca liczbę zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej. MAX(liczba1;liczba2...) - Zwraca największą spośród wartości na liście argumentów. MAX.K(tablica; k) - Zwraca k-tą największą spośród wartości tablicy. MIN(liczba1; liczba2...) - Zwraca najmniejszą spośród wartości na liście argumentów. ŚREDNIA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią arytmetyczną argumentów. ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią geometryczną argumentów. COS(kąt) -Podaje wartość cosinus kąta. SIN(kąt) - Podaje wartość sinus kąta. TAN(kąt) -Podaje wartość tangens kąta. RADIANY(kąt) - Zmienia liczbę stopni podaną w argumencie kąt na radiany. STOPNIE(kąt) - Zmienia miarę kąta podanego w radianach na stopnie. 31

32 32

33 Zadanie 3. W pliku (skoroszycie) PLACE-xx.XLS (xx inicjały studenta wykonującego zadanie) w arkuszu STYCZEŃ 2005 sporządzić listę płac 10 pracowników firmy ELECTROSOFT w styczniu 2005 r. według następującego schematu: gdzie w pole kategoria zaszeregowania wpisujemy jedną z możliwości A, B, C przy założeniu podanych w pomocniczej tabeli wskaźników procentowych premii i stawek godzinowych: Wartości w tabeli obliczyć według wzorów: płaca miesięczna= liczba godzin x stawka godzinowa (adres stawki wybrać w zależności od przedzielonej kategorii zaszeregowania) premia = płaca miesięczna x procent premii płaca brutto = płaca miesięczna + premia podatek = płaca brutto x 19% 33 płaca netto = płaca brutto - podatek

34 WARUNEK LOGICZNY JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz) F4: =JEŻELI(D4="A";E4*$D$11;JEŻELI(D4="B";E4*$D$12;JEŻELI(D4="C";E4*$D$13;0))) G4: =JEŻELI(D4="A";F4*$C$11;JEŻELI(D4="B";F4*$C$12;JEŻELI(D4="C";F4*$C$13;0))) H4: =SUMA(F4:G4) I4: =H4*0,19 J4: =H4-I4 F7: =SUMA(F4:F6) 34

35 Wzory w kolumnach płaca brutto, podatek i płaca netto mogą być kopiowane przy zastosowaniu adresowania względnego (tzn. normalnego), natomiast płaca dniówkowa i premia przy wykorzystaniu adresów bezwzględnych (klawisz F4). 3) Do arkusza LUTY 2005 skopiować arkusz STYCZEŃ 2005, zmieniając nazwę miesiąca oraz dane dotyczące liczby przepracowanych godzin dla poszczególnych pracowników. 4) Korzystając z arkuszy LUTY 2005 i STYCZEŃ 2005, w arkuszu ROK 2005 należy utworzyć zestawienie miesięcznych dochodów w roku 2003 według wzoru: Wszystkie dane liczbowe powinny zostać przy użyciu formuł skopiowane z poprzednich dwóch arkuszy. 5) Sporządzić wykresy płac brutto, netto i podatku łącznie wszystkich pracowników w poszczególnych miesiącach i łącznie w obu miesiącach. 35

36 Tworzenie serii danych 36

37 Warunkowe formaty komórek 37

38 Wstaw > Komentarz Shift + F2, Enter Komentarze do komórek Aby przeczytać komentarz, należy wskazać komórkę oznaczoną czerwonymtrójkątem w prawym górnym rogu. 38

39 Zamknięcie wszystkich otwartych skoroszytów Aby zamknąć za pomocą jednego polecenia wszystkie otwarte skoroszyty należy otworzyć menu Plik przy wciśniętym klawiszu [Shift], a następnie wybrać Zamknij wszystkie. Excel zamknie wszystkie aktualnie otwarte skoroszyty. Jeżeli którykolwiek z nich nie był dotychczas zapisany to pojawi się komunikat z pytaniem czy chcemy zapisać skoroszyt. Różnica w wywołaniu menu Plik bez wciśniętego klawisza [Shift] i przy wciśniętym klawiszu [Shift]: Zmianie ulega tylko pozycja trzecia menu, z Zamknij na Zamknij wszystkie. 39

40 Menu Edycja na dwa sposoby Wywołanie menu Edycja bez wciśniętego klawisza [Shift] i przy wciśniętym klawiszu [Shift]: menu Edycja przy wciśniętym klawiszu [Shift]: zmianie ulegają pozycje menu: - czwarta z Kopiuj na Kopiuj rysunek... - piąta z Wklej na Wklej rysunek - szósta z Wklej specjalnie... na Wklej łącze rysunku 40

41 Zawsze aktualna data Jeżeli chcemy w arkuszu mieć zawsze aktualną datę, można do komórki wpisać formułę: = Lublin, "&TEKST(DZIŚ();"d mmmm rrrr")&" r." Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia? Excel będzie wyświetlał aktualny dzień tygodnia jeżeli do komórki wpiszemy formułę: =TEKST(DZIŚ();"dddd") lub =WYBIERZ(DZIEŃ.TYG(DZIŚ();2);"poniedziałek";"wtorek";"środa";"czw artek";"piątek";"sobota";"niedziela") 41

42 Jak ukryć zawartość komórki? (sposób I) Jednym ze sposobów ukrycia zawartości komórki jest odpowiednio ją sformatować. Format wyświetlanych w arkuszu liczb można samemu wykreować wg schematu: format liczby dodatniej ; format liczby ujemnej ; format zera ; format tekstu Po wpisaniu: ;;; zawartość komórki będzie niewidoczna (można ją zobaczyć jedynie na pasku formuły). (sposób II) Jeżeli wybierzemy identyczny kolor czcionki z kolorem tła to zawartość komórki będzie niewidoczna. Komórka, niezależnie od tego czy będzie zawierała liczby, formuły, tekst czy symbol błędu, będzie wydawała się pusta. Zawartość komórki można zobaczyć jedynie na pasku formuły. 42

43 Jak zobaczyć wszystkie formuły? I sposób Wciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl+`]. II sposób ` - to klawisz poniżej [Esc] Wybranie polecenia Narzędzia\Opcje\karta Widok i zaznaczenie pola wyboru Formuły (zaznaczone czerwonym kółkiem). Dobrym pomysłem jest jednoczesne oglądanie w jednym oknie formuł, a w drugim zwracanych przez nie wartości. Należy w tym celu utworzyć nowe okno arkusza (menu Okno\Nowe okno a następnie Okno\Rozmieść\opcja Poziomo lub Okno\Rozmieść\opcja Pionowo. Notatka do formuły Nie chodzi o wstawienie komentarza do komórki (np. za pomocą polecenia Wstaw\Komentarz) lecz dodanie do formuły notatki, która stanowiąc część formuły nie ingeruje w wyliczany wynik. =A1+B1+L( To moja formuła ) Została tutaj wykorzystana funkcja L. Notatka musi być wpisana w cudzysłowie. 43

44 Konkatenacja (łączenie) Za pomocą znaku & można łączyćłańcuchy znaków, np. ="odcinek "&"pierwszy" lub zawartości komórek np. =A1&B1 Operacji łączenia można dokonywać na liczbach oraz na tekstach. W przypadku łączenia liczb z tekstem można wykorzystać funkcję TEKST(wartość;format_tekst), która przekształca wartość w tekst w określonym formacie liczbowym. Poniższe przykłady pozwolą mieć zawsze aktualny nagłówek nad zestawieniem sprzedaży. Przykład I ="Zestawienie sprzedaży za miesiąc "& TEKST(DZIŚ();"mmmm")& " "& TEKST(DZIŚ();"rrrr")& " r." Przykład II ="Zestawienie sprzedaży za "&JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ())=1;"styczeń ";JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ())<5;TEKST(DZIŚ();"m")&" miesiące ";TEKST(DZIŚ();"m")&" miesięcy "))& TEKST(DZIŚ();"rrrr")& " r." 44

45 Wyświetlanie argumentów funkcji Aby zobaczyć argumenty funkcji należy wpisać znak = i nazwę funkcji a następnie wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+Shift+A]. Zostaną wyświetlone nazwy argumentów i nawiasy funkcji. Np. po wpisaniu =suma.jeżeli i wciśnięciu [Ctrl+Shift+A] zobaczymy wszystkie argumenty funkcji =suma.jeżeli(zakres;kryteria;suma_zakres). Jeżeli chcemy wyświetlić Paletę formuł po wpisaniu =suma.jeżeli należy wcisnąć [Ctrl+A]. Za pomocą skrótu [Shift+F3] możliwe jest wstawienie funkcji do formuły Bieżąca data i czas [Ctrl+;] i [Enter] - wstawienie bieżącej daty (nie aktualizowanej automatycznie) [Ctrl+Shift+:] i [Enter] - wstawienie aktualnego czasu (nie aktualizowanej automatycznie) = DZIŚ( ) bieżąca data aktualizowana przy każdym otwarciu arkusza =TERAZ( ) - bieżąca data i godzina aktualizowana przy każdym otwarciu arkusza 45

46 Wprowadzanie do komórek ułamków Aby wprowadzić do komórki ułamek należy między częścią całkowitą a ułamkową zostawić odstęp (jedna spacja). Np. aby wprowadzić ułamek 1 i 1/2 należy wpisać 1 1/2 i nacisnąć [Enter]. W komórce wyświetlana będzie wartość 1 1/2, natomiast na pasku formuły zobaczymy 1,5. Jeżeli ułamek nie ma części całkowitej, musimy wprowadzić najpierw zero. Łączenie pola tekstowego z danymi w komórkach Możliwe jest ustanowienie połączenia między polem tekstowym a komórką: 1. Kliknij Pole tekstowe na pasku narzędzi Rysowanie, kliknij arkusz i utwórz pole tekstowe. 2. Kliknij pasek formuły lub naciśnij [F2] 3. Wpisz formułę łączącą, np. =A1 i naciśnij [Enter] Od tej chwili zawartość komórki A1 będzie widoczna w polu tekstowym, które można przenosić w dowolne miejsce arkusza. 46

47 Ukrycie/wyświetlenie siatki arkusza Można wyłączyć wyświetlanie siatki w arkuszu. Włączać jedynie, aby zobaczyć, które komórki są scalone. 2 sposoby przełączania między wyświetleniem a ukryciem siatki: 1) za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje\karta Widok, pole wyboru Linie siatki 2) po kliknięciu przycisku Przełącz siatkę, który można znaleźć po wyświetleniu okna dialogowego Dostosuj na karcie Polecenia w kategorii Formularze. Wygląd przycisku "Przełącz siatkę" 47

48 Wcięcie tekstu w komórce (część I) Domyślnie tekst w komórce jest wyrównywany do lewej, a liczby do prawej krawędzi komórki. Aby zmienić domyślne wyrównanie tekstu można skorzystać z karty Wyrównanie w oknie dialogowym Formatuj komórki (okno można wyświetlić za pomocą polecenia Format\Komórki... lub naciskając [Ctrl+1]), albo skorzystać z odpowiednich przycisków na pasku narzędzi Formatowanie. Aby uzyskać wcięcie tekstu należy na karcie Wyrównanie, w polu Poziomo zaznaczyć Lewe (wcięcie), a w polu Wcięcie ustawić ilość wcięć. Każde zwiększenie wcięcia o jeden powoduje, że napis w komórce przesuwa się w prawo o szerokość dużej litery X (w przybliżeniu). Maksymalna ilość wcięć wynosi 15. (część II) Zwiększenie lub zmniejszenie wcięcia tekstu można szybciej uzyskać klikając przyciski na pasku narzędzi Formatowanie: Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie Efekt zmniejszenia wcięcia można uzyskać klikając przycisk Zwiększ wcięcie przy jednocześnie wciśniętym klawiszu [Shift]. Skróty klawiaturowe: zwiększ wcięcie [Ctrl+Alt+Tab], zmniejsz wcięcie [Shift+Ctrl+Alt+Tab] 48

49 Kopiowanie szerokości kolumn Aby skopiować szerokość kolumn należy po zaznaczeniu obszaru arkusza lub nagłówków kolumn wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (lub [Ctrl+C]), przejść do obszaru docelowego lub zaznaczyć nagłówek kolumny a następnie wybrać polecenie Edycja\Wklej specjalnie...\szerokości kolumn. 49

50 50

51 Format/Komórki/Ochrona/Zablokuj Narzędzia/Ochrona/Chroń arkusz 51

52 WYKRESY - tworzenie i edycja 4 kroki 1) Typ wykresu 2) Dane źródłowe 3) Opcje wykresu 4) Położenie 52

53 1) Typ wykresu 53

54 1) Typ wykresu 54

55 2) Dane źródłowe 55

56 2) Dane źródłowe 56

57 2) Dane źródłowe 57

58 3) Opcje wykresu 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Obszar wykresu Obszar kreślenia 68

69 EDYCJA WYKRESU 69

70 Formatowanie osi -desenie 70

71 Formatowanie osi -skala 71

72 Formatowanie tytułu wykresu 72

73 Wykres liniowy a wykres XY Excel domyślnie dzieli dane w zaznaczonym zakresie na kategorie i serie, zakłada też, że kategorii jest więcej niż serii. Wykres liniowy ma poziomą oś kategorii i pionową oś wartości, zaś wykres XY - dwie osie wartości. Wykres liniowy: zaznaczyć zakres B2:B4, wywołać Kreatora wykresów- Typ liniowy, w oknie dialogowym Dane źródłowe na karcie Zakres danych pozostawić parametry domyślne, a na karcie Serie wypełnić pole Etykiety osi kategorii X zakresem A2:A4. Wykres XY: zaznaczyc zakres A2:B4, wywołać Kreatora wykresów typ XY(punktowy). 73

74 Prawidłowym wykresem funkcji y = x jest wykres typu XY. Na wykresach typu XY na obu osiach (pionowej i poziomej) odmierzane sa odcinki proporcjonalnie odpowiadające wartościom liczb (np. odległość od zera do do punktu odpowiadajacego liczbie 7 jest 7-krotnie większa niż punktu odpowiadającego liczbie 1. Na wykresach liniowych oś pozioma jest osią kategorii (więc nie ma żadnego proporcjo-nalnego odmierzania). Są 3 kategorie: 0, 1 i 7 (są to nazwy tekstowe). Wszystkie kategorie sa równouprawnione (odcinki o jednakowej długości). Wykresy z osiami kategorii w zasadzie nie nadają się do przedstawiania funkcji matematycznych. Użycie wykresów z osią kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii będą liczby 74 stanowiące ciąg arytmetyczny (różnica między kolejnymi liczbami jest stała).

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5

Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Rozszerzenie możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel o typowe funkcje geodezyjne za pomocą języka programowania Visual Basic for Applications.

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo