Wykład

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1. 17.02.2007."

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OBLICZEŃ Wykład Klasyfikacja oprogramowania CAD Arkusz kalkulacyjny Excel cz. 1 dr inż. Paweł Surdacki Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej 1

2 Typy oprogramowania CAD wspomagającego opracowanie projektów 1. Procesory tekstów Edytory kodu ASCII (w: Norton Commander, Windows Commander), NotePad, WordPad, MS Write, WordPerfect Word for Windows, ChiWriter, MS Equation, 2

3 2. Programy graficzne grafika bitowa i wektorowa AutoCAD (Autodesk) MS Visio Technical, 3D Studio Max Solid Edge Blender Catia CorelDraw (Corel Corporation), MS Paint, Paint Shop Pro Adobe Photoshop MS Excel (edytor wykresów), Grapher (2D), Surfer (3D) (Golden Software), MS PowerPoint 3

4 3. Programy obliczeniowe ogólne (ew. wraz grafiką) MS Calculator MS Excel (arkusz kalkulacyjny) MathCAD (MathSoft) Mathematica (Wolfram Research) MatLab (Matrix Laboratory) Derive 4

5 4. Programy obliczeniowe wyspecjalizowane Analiza i projektowanie pól (elektromagnetycznych, cieplnych, naprężeń) w urządzeniach elektromagnetycznych Opera2D, Opera3D (VectorFields Ltd., Oxford) Flux2D, Flux3D (Cedrat Research, Grenoble-Lyon) QuickField (Tera Analysis) FlexPDE (PDE Solutions), (Partial Differential Equation) FAT Field Analysis Translator (IETiME, PW) SONMAP System Oprogramowania Numerycznych Metod Analizy Pól Pol. Sz. Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych i elektronicznych PSpice (MicroSim) Schematics, Analysis, Optimizer, PCBoards Electronics WorkBench (Interactive Image Technologies, Canada) 5

6 5. Języki programowania Borland/Turbo Pascal, Delphi (Graphical User Interface), C++ (Borland), MS Visual Basic, MS Visual C++ 6

7 6. Projektowanie stron internetowych (WWW World Wide Web) Język HTML (Hyper Text Markup Language), CSS kaskadowe arkusze stylów, JavaScript, technologie Flash, PHP Generatory stron: FirstPage, FrontPage, Dreamweaver Pajączek 7

8 7. Projektowanie relacyjnych baz danych DBase, Clipper MS Access, Oracle, Progress, 4GL (język programowania) SQL język zapytań, 8. Inne... 8

9 ŚRODOWISKO PROGRAMU MS EXCEL 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL SKRÓTY KLAWISZOWE Poruszanie się i przesuwanie w arkuszu lub skoroszycie Przejść o jedną komórkę w kierunku strzałki klawisz strzałki Przejść do krawędzi bieżącego obszaru danych CTRL+ klawisz strzałki Przejść między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu TAB Przejść do początku wiersza HOME Przejść do początku arkusza CTRL+HOME Przejść do ostatniej komórki w arkuszu, która jest komórką znajdującą się na przecięciu pierwszej z prawej używanej kolumny i pierwszego od dołu używanego wiersza (w prawym dolnym rogu); komórka przeciwna do Pierwszej komórki, którą jest zwykle komórka A1. CTRL+END Przejść o jeden ekran w dół/górę PAGE DOWN /PAGE UP Przejść o jeden ekran w prawo/lewo ALT+PAGE DOWN / ALT+PAGE UP Przejść do nast./poprzedn. arkusza w skoroszycie CTRL+PAGE DOWN / CTRL+PAGE UP Przejść do następnego skoroszytu lub okna CTRL+F6 lub CTRL+TAB Przejść do poprzedniego skoroszytu lub okna CTRL+SHIFT+F6 lub CTRL+SHIFT+TAB W trybie SCROLL LOCK, Włączyć lub wyłączyć tryb SCROLL LOCK. Przejść do komórki w lewym górnym rogu okna HOME Przejść do komórki w prawym dolnym rogu okna END Przewinąć ekran o jeden wiersz w górę lub w dół STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ Przewinąć ekran o jedną kolumnę w lewo/ w prawo STRZAŁKA W LEWO / W PRAWO 20

21 Zaznaczanie komórek, kolumn, wierszy lub obiektów w arkuszach i skoroszytach Zazn. bieżący obszar dookoła aktywnej komórki CTRL+SHIFT+* (GWIAZDKA) Rozszerzyć zaznaczony obszar o jedną komórkę w kierunku strzałki SHIFT+ klawisz strzałki Rozszerzyć zaznaczony obszar do ostatniej komórki używanej w arkuszu (dolny prawy róg) CTRL+SHIFT+END Zaznaczyć całą kolumnę CTRL+KLAWISZ SPACJI Zaznaczyć cały wiersz SHIFT+KLAWISZ SPACJI Zaznaczyć cały arkusz CTRL+A Rozszerzyć zaznaczony obszar w dół o jeden ekran SHIFT+PAGE DOWN Rozszerzyć zaznaczony obszar o jeden ekran w górę SHIFT+PAGE UP Nadawanie nazwy arkuszowi Kliknąć dwukrotnie kartę arkusza, któremu chcemy nadać nazwę, następnie wpisać nową nazwę (max. 31 zanków), wcisnąć ENTER. Dokonywanie zmian w kilku arkuszach jednocześnie Zaznaczyć odpowiednie arkusze, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL i klikając ich karty (tworzy się grupa arkuszy). Wszystkie wpisy i zmiany zostana uwzględniowe we wszystkich arkuszach w grupie. Rozgrupowanie arkuszy kliknąć kartę arkusza, która nie należy do grupy. 21

22 Wprowadzanie danych Zakończyć edycję zawartości komórki ENTER Anulować edycję zawartości komórki ESC Powtórzyć ostatnią czynność F4 lub CTRL+Y Rozpocząć nowy wiersz w tej samej komórce ALT+ENTER Usunąć znak na lewo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar BACKSPACE Usunąć znak na prawo od kursora lub usunąć zaznaczony obszar DELETE Usunąć tekst do końca wiersza CTRL+DELETE Przejść o jeden znak do góry, w dół, w lewo lub w prawo Klawisze strzałek Przejść do początku wiersza HOME Edytować komentarz komórki SHIFT+F2 Zakończyć edycję zawartości komórki i przejść o jedną komórkę: w dół ENTER, do góry SHIFT+ENTER, w prawo TAB, w lewo SHIFT+TAB 22

23 Praca w komórkach lub pasku formuły Rozpocząć formułę = (ZNAK RÓWNOŚCI) Anulować edycję zawartości komórki lub paska formuły ESC Edytować aktywną komórkę F2 Edytować aktywną komórkę, a następnie wyczyścić jej zawartość lub usunąć znak po lewej stronie kursora podczas edytowania zawartości BACKSPACE Przeliczyć wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach F9 Przeliczyć aktywny skoroszyt SHIFT+F9 Wstawić formułę Autosumowania ALT+= (ZNAK RÓWNOŚCI) Wprowadzić datę CTRL+; (ŚREDNIK) Wprowadzić czas CTRL+SHIFT+: (DWUKROPEK) Wstawić hiperłącze CTRL+K Zakończyć edycję komórki ENTER Przełączać między wyświetl. wartości i formuł komórek CTRL+` (POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW) Skopiować formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły CTRL+' (APOSTROF) Wyświetlić listę Autowypełnienie ALT+STRZAŁKA W DÓŁ 23

24 Formatowanie danych Wyświetlić polecenie Komórki (menu Format) CTRL+1 Zastosować format liczbowy Ogólny CTRL+SHIFT+~ Zastos. Formatow. Walutowe z dwoma cyframi po przec. (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach) CTRL+SHIFT+$ Zastosować formatowanie Procentowe bez liczb po przecinku CTRL+SHIFT+% Zastosować formatowanie Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku CTRL+SHIFT+^ Zastosować format Daty z dniem, miesiącem i rokiem CTRL+SHIFT+# Zastosować format Czasu z godziną i minutami ze wskazaniem A.M. lub P.M. Zast. format Liczbowy z 2 cyframi po przec., wyświetl. spacji między tysiącami i - dla wart. ujemnych CTRL+SHIFT+! Zastosować obramowanie CTRL+SHIFT+&, Usunąć wszystkie obramowania CTRL+SHIFT+_ Zastosować lub usunąć: pogrubienie CTRL+B, kursywę CTRL+I, podkreślenie CTRL+U, przekreślenie CTRL+5. Ukryć wiersze CTRL+9, Odkryć wiersze CTRL+SHIFT+( Ukryć kolumny CTRL+0 (ZERO), Odkryć kolumny CTRL+SHIFT+) 24

25 Wstawianie, usuwanie i kopiowanie zaznaczonego obszaru Skopiować CTRL+C, Wkleić CTRL+V, Wyciąć CTRL+X, Wyczyścić DELETE, Wstawić puste komórki CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS Usunąć zaznaczony obszar CTRL+ ZNAK MINUS, Cofnąć ostatnią czynność CTRL+Z Klawisze obsługi okien i okien dialogowych Przejść do następnego programu Przejść do poprzedniego programu Wyświetlić menu Start sytemu Windows Zamknąć okno aktywnego skoroszytu Przywrócić okno aktywnego skoroszytu Przejść do okna następnego skoroszytu Przejść do okna poprzedniego skoroszytu Zmniejszyć okno skoroszytu do ikony Powiększyć lub przywrócić okno skoroszytu ALT+TAB ALT+SHIFT+TAB CTRL+ESC CTRL+F4 (lub CTRL+W) CTRL+F5 CTRL+F6 CTRL+SHIFT+F6 CTRL+F9 CTRL+F10 25

26 26

27 Zadanie 1. W pliku MAGAZ-xx.XLS (xx inicjały studenta wykonującego zadanie) zbudować arkusz opisujący zawartość magazynu sklepu według poniższego wzoru: 1) Wpisać dane dla 10 różnych towarów: nazwę, cenę netto oraz ilość. 2) Wpisać formuły obliczające: wartość netto = cena netto x ilość kwotę podatku = wartość netto x 22% wartość brutto = wartość netto + podatek łączne wartości (stosując funkcję sumowania zawartości komórek). 3) Sformatować komórki, w których występują kwoty w zł., korzystając z polecenia: Format /Komórki / Liczby / kategoria Walutowe. 4) Sformatować obramowanie arkusza poleceniem: Format /Komórki / zakładka Obramowanie. 5) Sformatować czcionkę w różnych miejscach arkusza poleceniem: Format /Komórki / zakładka Czcionka. 27

28 Zadanie 2. W pliku OCENY-xx.XLS należy zbudować arkusz zawierający oceny grupy 12 studentów z 4 przedmiotów. 1) Wierszami wpisać oceny kolejnych studentów. 2) Stosując odpowiednie funkcje, należy obliczyć: sumę i średnią ocen każdego studenta, średnią ocen grupy z każdego przedmiotu ogólnąśrednią grupy ze wszystkich przedmiotów (średnią ze średnich). 3) Arkusz należy sformatować tak, aby miał on następującą postać: a) Wyśrodkować położenia wpisów w komórkach, stosując polecenie: Format / Komórki / zakładka Wyrównanie / Poziomo-Środek i Pionowo-Środek b) Dla ocen przyjąć format liczby z 1 miejscem dziesiętnym, zaś dla średnich ocen z 2 miejscami dziesiętnymi, stosując odpowiednio polecenie: Format / Komórki / zakładka Liczby / kategoria Liczbowe / Miejsca dziesiętne 1 lub 2. c) Nagłówek arkusza Oceny uzyskane z przedmiotów umieścić w lewej komórce zakresu komórek, które maja być scalone (nad nagłówkiem Język angielski ), a następnie zastosować polecenie: 28 Format / Komórki / zakładka Wyrównanie / zaznaczyć pole wyboru Scalaj komórki.

29 WSTAWIANIE FUNKCJI 29

30 Funkcje matematyczne, trygonometryczne, statystyczne LICZBA.CAŁK(liczba; liczba_cyfr) - Obcina część ułamkową liczby, pozostawiając liczę_cyfr po przecinku. LN(liczba) - Oblicza wartość logarytmu naturalnego dla zadanej liczby. LOG(liczba, podstawa) - Podaje wartość logarytmu liczby przy zadanej podstawie. LOG10(liczba) - Oblicza wartość logarytmu przy podstawie 10 dla danej liczby. LOS() - Generuje liczbę losową z przedziału (0;1). Wynik funkcji zmienia się przy każdorazowym przeliczaniu arkusza. MOD(liczba; dzielnik) - Zwraca resztę z dzielenia argumentu liczba przez argument dzielnik. MODUŁ.LICZBY(liczba) - Podaje wartość bezwzględną z liczby. PI() - Daje w wyniku liczbę p PIERWIASTEK(liczba) - Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby. SILNIA(liczba) - Zwraca wartość silni argumentu liczba. SUMA(liczba1;liczba2...) - Dodaje do siebie wszystkie wartości wymienione w liście argumentów. 30

31 ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) - Zwraca liczbę zaokrągloną z dokładnością do podanej liczby_cyfr. ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) - Zwraca liczbę zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej. MAX(liczba1;liczba2...) - Zwraca największą spośród wartości na liście argumentów. MAX.K(tablica; k) - Zwraca k-tą największą spośród wartości tablicy. MIN(liczba1; liczba2...) - Zwraca najmniejszą spośród wartości na liście argumentów. ŚREDNIA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią arytmetyczną argumentów. ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(liczba1; liczba2...) - Wyznacza średnią geometryczną argumentów. COS(kąt) -Podaje wartość cosinus kąta. SIN(kąt) - Podaje wartość sinus kąta. TAN(kąt) -Podaje wartość tangens kąta. RADIANY(kąt) - Zmienia liczbę stopni podaną w argumencie kąt na radiany. STOPNIE(kąt) - Zmienia miarę kąta podanego w radianach na stopnie. 31

32 32

33 Zadanie 3. W pliku (skoroszycie) PLACE-xx.XLS (xx inicjały studenta wykonującego zadanie) w arkuszu STYCZEŃ 2005 sporządzić listę płac 10 pracowników firmy ELECTROSOFT w styczniu 2005 r. według następującego schematu: gdzie w pole kategoria zaszeregowania wpisujemy jedną z możliwości A, B, C przy założeniu podanych w pomocniczej tabeli wskaźników procentowych premii i stawek godzinowych: Wartości w tabeli obliczyć według wzorów: płaca miesięczna= liczba godzin x stawka godzinowa (adres stawki wybrać w zależności od przedzielonej kategorii zaszeregowania) premia = płaca miesięczna x procent premii płaca brutto = płaca miesięczna + premia podatek = płaca brutto x 19% 33 płaca netto = płaca brutto - podatek

34 WARUNEK LOGICZNY JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz) F4: =JEŻELI(D4="A";E4*$D$11;JEŻELI(D4="B";E4*$D$12;JEŻELI(D4="C";E4*$D$13;0))) G4: =JEŻELI(D4="A";F4*$C$11;JEŻELI(D4="B";F4*$C$12;JEŻELI(D4="C";F4*$C$13;0))) H4: =SUMA(F4:G4) I4: =H4*0,19 J4: =H4-I4 F7: =SUMA(F4:F6) 34

35 Wzory w kolumnach płaca brutto, podatek i płaca netto mogą być kopiowane przy zastosowaniu adresowania względnego (tzn. normalnego), natomiast płaca dniówkowa i premia przy wykorzystaniu adresów bezwzględnych (klawisz F4). 3) Do arkusza LUTY 2005 skopiować arkusz STYCZEŃ 2005, zmieniając nazwę miesiąca oraz dane dotyczące liczby przepracowanych godzin dla poszczególnych pracowników. 4) Korzystając z arkuszy LUTY 2005 i STYCZEŃ 2005, w arkuszu ROK 2005 należy utworzyć zestawienie miesięcznych dochodów w roku 2003 według wzoru: Wszystkie dane liczbowe powinny zostać przy użyciu formuł skopiowane z poprzednich dwóch arkuszy. 5) Sporządzić wykresy płac brutto, netto i podatku łącznie wszystkich pracowników w poszczególnych miesiącach i łącznie w obu miesiącach. 35

36 Tworzenie serii danych 36

37 Warunkowe formaty komórek 37

38 Wstaw > Komentarz Shift + F2, Enter Komentarze do komórek Aby przeczytać komentarz, należy wskazać komórkę oznaczoną czerwonymtrójkątem w prawym górnym rogu. 38

39 Zamknięcie wszystkich otwartych skoroszytów Aby zamknąć za pomocą jednego polecenia wszystkie otwarte skoroszyty należy otworzyć menu Plik przy wciśniętym klawiszu [Shift], a następnie wybrać Zamknij wszystkie. Excel zamknie wszystkie aktualnie otwarte skoroszyty. Jeżeli którykolwiek z nich nie był dotychczas zapisany to pojawi się komunikat z pytaniem czy chcemy zapisać skoroszyt. Różnica w wywołaniu menu Plik bez wciśniętego klawisza [Shift] i przy wciśniętym klawiszu [Shift]: Zmianie ulega tylko pozycja trzecia menu, z Zamknij na Zamknij wszystkie. 39

40 Menu Edycja na dwa sposoby Wywołanie menu Edycja bez wciśniętego klawisza [Shift] i przy wciśniętym klawiszu [Shift]: menu Edycja przy wciśniętym klawiszu [Shift]: zmianie ulegają pozycje menu: - czwarta z Kopiuj na Kopiuj rysunek... - piąta z Wklej na Wklej rysunek - szósta z Wklej specjalnie... na Wklej łącze rysunku 40

41 Zawsze aktualna data Jeżeli chcemy w arkuszu mieć zawsze aktualną datę, można do komórki wpisać formułę: = Lublin, "&TEKST(DZIŚ();"d mmmm rrrr")&" r." Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia? Excel będzie wyświetlał aktualny dzień tygodnia jeżeli do komórki wpiszemy formułę: =TEKST(DZIŚ();"dddd") lub =WYBIERZ(DZIEŃ.TYG(DZIŚ();2);"poniedziałek";"wtorek";"środa";"czw artek";"piątek";"sobota";"niedziela") 41

42 Jak ukryć zawartość komórki? (sposób I) Jednym ze sposobów ukrycia zawartości komórki jest odpowiednio ją sformatować. Format wyświetlanych w arkuszu liczb można samemu wykreować wg schematu: format liczby dodatniej ; format liczby ujemnej ; format zera ; format tekstu Po wpisaniu: ;;; zawartość komórki będzie niewidoczna (można ją zobaczyć jedynie na pasku formuły). (sposób II) Jeżeli wybierzemy identyczny kolor czcionki z kolorem tła to zawartość komórki będzie niewidoczna. Komórka, niezależnie od tego czy będzie zawierała liczby, formuły, tekst czy symbol błędu, będzie wydawała się pusta. Zawartość komórki można zobaczyć jedynie na pasku formuły. 42

43 Jak zobaczyć wszystkie formuły? I sposób Wciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl+`]. II sposób ` - to klawisz poniżej [Esc] Wybranie polecenia Narzędzia\Opcje\karta Widok i zaznaczenie pola wyboru Formuły (zaznaczone czerwonym kółkiem). Dobrym pomysłem jest jednoczesne oglądanie w jednym oknie formuł, a w drugim zwracanych przez nie wartości. Należy w tym celu utworzyć nowe okno arkusza (menu Okno\Nowe okno a następnie Okno\Rozmieść\opcja Poziomo lub Okno\Rozmieść\opcja Pionowo. Notatka do formuły Nie chodzi o wstawienie komentarza do komórki (np. za pomocą polecenia Wstaw\Komentarz) lecz dodanie do formuły notatki, która stanowiąc część formuły nie ingeruje w wyliczany wynik. =A1+B1+L( To moja formuła ) Została tutaj wykorzystana funkcja L. Notatka musi być wpisana w cudzysłowie. 43

44 Konkatenacja (łączenie) Za pomocą znaku & można łączyćłańcuchy znaków, np. ="odcinek "&"pierwszy" lub zawartości komórek np. =A1&B1 Operacji łączenia można dokonywać na liczbach oraz na tekstach. W przypadku łączenia liczb z tekstem można wykorzystać funkcję TEKST(wartość;format_tekst), która przekształca wartość w tekst w określonym formacie liczbowym. Poniższe przykłady pozwolą mieć zawsze aktualny nagłówek nad zestawieniem sprzedaży. Przykład I ="Zestawienie sprzedaży za miesiąc "& TEKST(DZIŚ();"mmmm")& " "& TEKST(DZIŚ();"rrrr")& " r." Przykład II ="Zestawienie sprzedaży za "&JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ())=1;"styczeń ";JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ())<5;TEKST(DZIŚ();"m")&" miesiące ";TEKST(DZIŚ();"m")&" miesięcy "))& TEKST(DZIŚ();"rrrr")& " r." 44

45 Wyświetlanie argumentów funkcji Aby zobaczyć argumenty funkcji należy wpisać znak = i nazwę funkcji a następnie wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+Shift+A]. Zostaną wyświetlone nazwy argumentów i nawiasy funkcji. Np. po wpisaniu =suma.jeżeli i wciśnięciu [Ctrl+Shift+A] zobaczymy wszystkie argumenty funkcji =suma.jeżeli(zakres;kryteria;suma_zakres). Jeżeli chcemy wyświetlić Paletę formuł po wpisaniu =suma.jeżeli należy wcisnąć [Ctrl+A]. Za pomocą skrótu [Shift+F3] możliwe jest wstawienie funkcji do formuły Bieżąca data i czas [Ctrl+;] i [Enter] - wstawienie bieżącej daty (nie aktualizowanej automatycznie) [Ctrl+Shift+:] i [Enter] - wstawienie aktualnego czasu (nie aktualizowanej automatycznie) = DZIŚ( ) bieżąca data aktualizowana przy każdym otwarciu arkusza =TERAZ( ) - bieżąca data i godzina aktualizowana przy każdym otwarciu arkusza 45

46 Wprowadzanie do komórek ułamków Aby wprowadzić do komórki ułamek należy między częścią całkowitą a ułamkową zostawić odstęp (jedna spacja). Np. aby wprowadzić ułamek 1 i 1/2 należy wpisać 1 1/2 i nacisnąć [Enter]. W komórce wyświetlana będzie wartość 1 1/2, natomiast na pasku formuły zobaczymy 1,5. Jeżeli ułamek nie ma części całkowitej, musimy wprowadzić najpierw zero. Łączenie pola tekstowego z danymi w komórkach Możliwe jest ustanowienie połączenia między polem tekstowym a komórką: 1. Kliknij Pole tekstowe na pasku narzędzi Rysowanie, kliknij arkusz i utwórz pole tekstowe. 2. Kliknij pasek formuły lub naciśnij [F2] 3. Wpisz formułę łączącą, np. =A1 i naciśnij [Enter] Od tej chwili zawartość komórki A1 będzie widoczna w polu tekstowym, które można przenosić w dowolne miejsce arkusza. 46

47 Ukrycie/wyświetlenie siatki arkusza Można wyłączyć wyświetlanie siatki w arkuszu. Włączać jedynie, aby zobaczyć, które komórki są scalone. 2 sposoby przełączania między wyświetleniem a ukryciem siatki: 1) za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje\karta Widok, pole wyboru Linie siatki 2) po kliknięciu przycisku Przełącz siatkę, który można znaleźć po wyświetleniu okna dialogowego Dostosuj na karcie Polecenia w kategorii Formularze. Wygląd przycisku "Przełącz siatkę" 47

48 Wcięcie tekstu w komórce (część I) Domyślnie tekst w komórce jest wyrównywany do lewej, a liczby do prawej krawędzi komórki. Aby zmienić domyślne wyrównanie tekstu można skorzystać z karty Wyrównanie w oknie dialogowym Formatuj komórki (okno można wyświetlić za pomocą polecenia Format\Komórki... lub naciskając [Ctrl+1]), albo skorzystać z odpowiednich przycisków na pasku narzędzi Formatowanie. Aby uzyskać wcięcie tekstu należy na karcie Wyrównanie, w polu Poziomo zaznaczyć Lewe (wcięcie), a w polu Wcięcie ustawić ilość wcięć. Każde zwiększenie wcięcia o jeden powoduje, że napis w komórce przesuwa się w prawo o szerokość dużej litery X (w przybliżeniu). Maksymalna ilość wcięć wynosi 15. (część II) Zwiększenie lub zmniejszenie wcięcia tekstu można szybciej uzyskać klikając przyciski na pasku narzędzi Formatowanie: Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie Efekt zmniejszenia wcięcia można uzyskać klikając przycisk Zwiększ wcięcie przy jednocześnie wciśniętym klawiszu [Shift]. Skróty klawiaturowe: zwiększ wcięcie [Ctrl+Alt+Tab], zmniejsz wcięcie [Shift+Ctrl+Alt+Tab] 48

49 Kopiowanie szerokości kolumn Aby skopiować szerokość kolumn należy po zaznaczeniu obszaru arkusza lub nagłówków kolumn wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (lub [Ctrl+C]), przejść do obszaru docelowego lub zaznaczyć nagłówek kolumny a następnie wybrać polecenie Edycja\Wklej specjalnie...\szerokości kolumn. 49

50 50

51 Format/Komórki/Ochrona/Zablokuj Narzędzia/Ochrona/Chroń arkusz 51

52 WYKRESY - tworzenie i edycja 4 kroki 1) Typ wykresu 2) Dane źródłowe 3) Opcje wykresu 4) Położenie 52

53 1) Typ wykresu 53

54 1) Typ wykresu 54

55 2) Dane źródłowe 55

56 2) Dane źródłowe 56

57 2) Dane źródłowe 57

58 3) Opcje wykresu 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Obszar wykresu Obszar kreślenia 68

69 EDYCJA WYKRESU 69

70 Formatowanie osi -desenie 70

71 Formatowanie osi -skala 71

72 Formatowanie tytułu wykresu 72

73 Wykres liniowy a wykres XY Excel domyślnie dzieli dane w zaznaczonym zakresie na kategorie i serie, zakłada też, że kategorii jest więcej niż serii. Wykres liniowy ma poziomą oś kategorii i pionową oś wartości, zaś wykres XY - dwie osie wartości. Wykres liniowy: zaznaczyć zakres B2:B4, wywołać Kreatora wykresów- Typ liniowy, w oknie dialogowym Dane źródłowe na karcie Zakres danych pozostawić parametry domyślne, a na karcie Serie wypełnić pole Etykiety osi kategorii X zakresem A2:A4. Wykres XY: zaznaczyc zakres A2:B4, wywołać Kreatora wykresów typ XY(punktowy). 73

74 Prawidłowym wykresem funkcji y = x jest wykres typu XY. Na wykresach typu XY na obu osiach (pionowej i poziomej) odmierzane sa odcinki proporcjonalnie odpowiadające wartościom liczb (np. odległość od zera do do punktu odpowiadajacego liczbie 7 jest 7-krotnie większa niż punktu odpowiadającego liczbie 1. Na wykresach liniowych oś pozioma jest osią kategorii (więc nie ma żadnego proporcjo-nalnego odmierzania). Są 3 kategorie: 0, 1 i 7 (są to nazwy tekstowe). Wszystkie kategorie sa równouprawnione (odcinki o jednakowej długości). Wykresy z osiami kategorii w zasadzie nie nadają się do przedstawiania funkcji matematycznych. Użycie wykresów z osią kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii będą liczby 74 stanowiące ciąg arytmetyczny (różnica między kolejnymi liczbami jest stała).

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe MS Excel

Skróty klawiaturowe MS Excel Skrót Skróty klawiaturowe MS Excel Czynność Klawisze do pracy w skoroszytach i arkuszach Podgląd i drukowanie Wyświetla okno dialogowe Drukowanie, Użyj CTRL+P lub CTRL+SHIFT+F12 następujących klawiszy

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny - program stosowany do dokonywania obliczeń matematycznych, statystycznych i finansowych. Arkusz kalkulacyjny pozwala na obliczanie wprowadzonych wyrażeń,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.

Arkusz kalkulacyjny. Microsoft Excel Wykorzystywane polecenia. Formatowanie komórek. Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:. - 1 - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2003 Standardowe rozszerzenie:.xls Rozszerzenie szablonów:.xlt Wykorzystywane polecenia Formatowanie komórek Format/Komórki/Liczby (CTRL+1) określanie formatu

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo