Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej"

Transkrypt

1 Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej Opracował: mgr inŝ. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim 1. Spis treści 1. Spis treści Wstęp Zastosowanie komputera do wykonywania ćwiczeń Elactronics Workbench AmiLab Crocodile Clips Pcschematic ELautomation PROTON+ Szkice Elektryczne Programy amatorskie Mierniki współpracujące z komputerem Lukas- Nőlle Katalogi elementów elektronicznych Kalkulator wartości rezystancji Komputer sprawdza i ocenia ucznia Dodatkowe zastosowania komputera i Internetu Podsumowanie... 20

2 2. Wstęp P racownia elektryczna i elektroniczna to zajęcia praktyczno-teoretyczne realizowane w technikum elektrycznym i szkołach zasadniczych kształcących w zawodach elektrycznych. Zajęcia powinny odbywać się w specjalnie wyposaŝonej sali, w której obecnie nie moŝe zabraknąć komputera (komputerów). W czasie trwania kursu pracowni elektrycznej i elektronicznej oprócz zajęć wstępnych i sprawdzających, uczniowie, na kilku godzinach lekcyjnych, wykonują ćwiczenia, w czasie których najczęściej wykonują pomiary róŝnych wielkość fizycznych i opracowują wyniki w postaci sprawozdania. Wymaga to znajomości budowy i zasady działania przedmiotu pomiaru, jak równieŝ umiejętności posługiwania się sprzętem pomiarowym (niekiedy bardzo skomplikowanym) i umiejętności wykorzystania odpowiednich metod pomiarowych. W czasie zajęć uczniowie wykonują pomiary na tzw. trenaŝerach lub stanowiskach pomiarowych, na których znajdują się badane układy z wyprowadzonymi punktami pomiarowymi. Do nich dołączane są przyrządy pomiarowe zgodnie z rodzajem mierzonej wielkości. Stanowiska pomiarowe powinny być tak skonstruowane, aby uczeń potrafił, zgodnie z posiadana wiedza i według dołączonej instrukcji, zbudować układ pomiarowy w celu wykonania wszystkich pomiarów. Dobrze zaprojektowany trenaŝer powinien spełniać następujące wymagania: - powinien zawierać przejrzysty schemat układu pomiarowego, - powinien posiadać moŝliwość modyfikacji układu mierzonego, - powinien mieć konstrukcje odporna na uszkodzenia, - powinien być wyposaŝony w odpowiednie zabezpieczenia chroniące go i dołączane przyrządy pomiarowe przed przypadkowym uszkodzeniem. W praktyce bardzo trudno jest te wszystkie wymagania zrealizować jednocześnie. Przede wszystkim zapewnienie moŝliwości zmian układu pociąga za sobą konieczność rozbudowania całego trenaŝera, zwiększenie kosztów wykonania oraz znaczne pogorszenie przejrzystości badanego układu. Ponadto nie da się całkowicie wyeliminować przypadków uszkodzeń mierzonych elementów lub układów elektronicznych oraz sprzętu pomiarowego. Takie przypadki zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, dezorganizują prace w czasie zajęć. Niewątpliwa wada trenaŝerów jest to, iŝ do kaŝdego ćwiczenia niezbędny jest inny specjalnie zaprojektowany i wykonany trenaŝer. Wynika stad, Ŝe aby zrealizować program pracowni elektronicznej np. klas trzecich technikum elektronicznego, laboratorium elektroniczne musi być wyposaŝone w co najmniej kilkadziesiąt stanowisk pomiarowych. Wszelkie zmiany, czy wprowadzenie nowych ćwiczeń wymaga zaprojektowania i wykonania nowych modułów edukacyjnych. Alternatywą dla trenaŝerów mogą być układy z elementów montowane na stanowisku przez ucznia. Rozwiązanie to jest bardzo czasochłonne, szczególnie w przypadku skomplikowanych układów, ponadto wymaga dokładnego sprawdzenia układu przez nauczyciela. Uszkodzenia elementów są na porządku dziennym, więc niemal konieczny jest pracownik techniczny na takiej pracowni. 2

3 3. Zastosowanie komputera do wykonywania ćwiczeń Pojawienie się nowoczesnych programów symulujących działanie układów elektrycznych i elektronicznych, otworzyło nowe moŝliwości wykorzystania komputera na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej. Symulacja komputerowa moŝe z powodzeniem zastąpić większość ćwiczeń wykonywanych przy uŝyciu rzeczywistych stanowisk pomiarowych. Nie ma przy tym większości wad trenaŝerów i otwiera zupełnie nowe obszary badawcze. Po pierwsze, nie ma moŝliwości uszkodzenia czegokolwiek, jako Ŝe wszystko jest wirtualne. Po drugie, łatwo i szybko moŝna modyfikować badane układy, zmieniając parametry poszczególnych elementów układu, o wiele szybciej moŝna otrzymać charakterystyki. Po trzecie, znacznie wygodniej jest dokumentować wyniki pomiarów poprzez wydrukowanie schematów, wykresów i innych wyników symulacji. Jak z powyŝszego wynika, programy symulacyjne posiadają szereg zalet. Przy ich pomocy uczeń w szybki i wygodny sposób moŝe przeprowadzić wiele eksperymentów, których wykonanie w konwencjonalny sposób trwałoby znacznie dłuŝej. Oczywiście naleŝy pamiętać, Ŝe praca na komputerze nigdy w pełni nie zastąpi rzeczywistych elementów, układów, urządzeń i przyrządów pomiarowych. Dlatego teŝ naleŝy ją traktować jedynie jako uzupełnienie i wzbogacenie procesu edukacyjnego w pracowni. Dlaczego zupełnie nie odrzucimy konwencjonalnych metod wykonywania ćwiczeń na rzecz symulacji komputerowej? Istnieje kilka powodów: symulacje komputerowe są idealne - tu prawidłowo zaprojektowany układ zawsze będzie działał - w rzeczywistości jest róŝnie, tradycyjne zestawianie układów pomiarowych - wykonywanie połączeń, zastosowanie przyrządów pomiarowych, lutowanie, daje uczniowi praktyczne umiejętności, których nie zdobędzie na drodze teoretycznej, proces uruchamiania układów jest bardzo waŝny - uczniowie mają duŝą satysfakcję jeŝeli układ praktycznie wykonany zadziała, szczególnie jeŝeli jego uruchomienie stwarzało pierwotnie duŝo problemów. Do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowej nie jest konieczny komputer PC o duŝej wydajności. Wystarczy teŝ prosta drukarka do wydrukowania wyników pracy uczniów. Wydruki te są częścią sprawozdania, które uczeń sporządza po wykonaniu ćwiczenia. Zanim zdecydujemy się na wykorzystanie komputera do pracy w pracowni elektronicznej, naleŝy się dobrze zastanowi jakiego oprogramowania będziemy uŝywać. Bardzo rozbudowany program symulacyjny niezbyt nadaje się do wykonywania ćwiczeń, poniewaŝ moŝe i najczęściej stwarza uczniom spore trudności związane z opanowaniem jego obsługi. Natomiast program prosty najczęściej ma małe moŝliwości symulacji lub nawet nie ma ich w ogóle. NaleŜy pamiętać, Ŝe komputer i odpowiednie oprogramowanie, jest tylko narzędziem środkiem do osiągnięcia celu jakim jest wykonanie ćwiczenia i wyciągniecie właściwych wniosków z wyników badań. 3

4 3.1 Elactronics Workbench Bardzo dobrym programem symulacyjnym moŝliwym do wykorzystania na pracowni elektrycznej i elektronicznej okazał się Elactronics Workbench. Jest to program na tyle prosty, Ŝe nie sprawia trudności w jego obsłudze (pomimo, Ŝe jest on w angielskiej wersji językowej) a jednocześnie posiada spore moŝliwości jeśli chodzi o róŝnorodność analiz pracy badanych układów elektronicznych. MoŜemy zadawać parametry źródła i na włączonych do układu miernikach pokaŝą się wartości. Ta funkcja doskonale pozwoli uczniom na porównanie teorii z praktyką i ocenę wpływu przyrządów pomiarowych na wyniki pomiarów. Poza tym program sporządzi nam wykresy zadanych charakterystyk. Rys. 1. Zrzut ekranu okna programu Elactronics Workbench z badanym układem mostka Graetz a. Po wykonaniu pomiarów w układzie rzeczywistym moŝna zmontować taki sam układ w programie Electronics Workbench i poddać go działaniu identycznego wymuszenia jak w rzeczywistości. Potem moŝna porównać wyniki z pomiarów rzeczywistych ze wskazaniami mierników podczas symulacji komputerowej. Wykorzystując funkcje analizy mamy moŝliwość badania zachowania się układów elektronicznych pod wpływem zmian napięcia zasilania, zmian temperatury, zmian parametrów poszczególnych elementów itd. 4

5 Program ten znakomicie nadaje się do celów szkoleniowych poniewaŝ uczniowie bardzo szybko poznają jego polecenia i po kilku zdaniach wyjaśnień potrafią przeprowadzić odpowiednie procedury. Szybkie uzyskanie wyników pomiarów jak równieŝ moŝliwość wygodnej modyfikacji układu badanego pozwala przebadać więcej układów i uzyskać więcej danych do wykonania sprawozdania. Electronics Workbench posiada bardzo rozbudowaną bibliotekę elementów oraz pokaźną liczbę przyrządów pomiarowych. DuŜa liczba opcji pozwala na elastyczne wykorzystanie programu. Jest on chyba jednym z bardziej popularnych programów stosowanych w szkołach średnich na pracowniach elektronicznych AmiLab Jednym z ciekawszych programów symulacyjnych, który moŝna wykorzystać na wcześniejszym etapie nauki w pracowni jest AmiLab. Jego obsługa jest prawie intuicyjna. Po narysowaniu układu moŝna przeprowadzić symulację jego działania - pomierzyć napięcia i prądy, obejrzeć i wydrukować oscylogramy. Rys. 2. Zrzut ekranu okna programu AmiLab z demonstracją zachowania I prawa Kirchhoffa. AmiLab jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i pierwszorocznych studentów. Do dyspozycji mamy podstawowe elementy: przewód, rezystor, masa, 5

6 źródło napięcia, woltomierz, amperomierz, kondensator, cewka, tranzystor NPN, oscyloskop, generator oraz dodatkowe elementy analogowe: przełącznik, dioda, diak, dioda święcąca, dioda Zenera, tyrystor, transformator, transformator trójuzwojeniowy, tranzystor PNP, triak, wzmacniacz operacyjny. Analizując program nauczania uczniów szkół średnich zasób elementów jest wystarczający do sprawdzenia teoretycznego działania układu. Symulacja w AmiLab oraz ćwiczenia praktyczne wykonywane na pracowniach oraz w laboratoriach doskonale obrazują zasadę działania danego elementu czy układu. Dzięki symulacji wirtualnej uczeń jest w stanie łatwo zapamiętać prawa rządzące elektroniką. Oprócz samego polskiego programu symulacyjnego AmiLab 1.0 znajdziemy w środku gotowe ćwiczenia. W folderze podstawowe prawa zostaniemy zapoznani z I i II prawem Kirchoffa, prawem Ohma oraz rezonansem szeregowym. Wszystko zostało staranie opisane i potwierdzone wzorami. W kolejnym folderze znajdziemy zestawy ćwiczeń do badania elementów: cewki (stany nieustalone), diaka (równieŝ jako generator), diody LED, kondensatora (ładowanie), triaka, tyrystora oraz wzmacniacza operacyjnego. Dodatkowo zbudowano układ do wyznaczania charakterystyk statycznych tranzystora, układ OE i OB. Osobną grupę stanowią zasilacze. Badanie filtra tętnień 1-połówkowego i 2-połówkowego, prostowników 1-fazowych i 3-fazowych, przetwornicy - powielacza napięcia, zasilacza stabilizowanego regulowanego, stabilizatorów z diodą Zenera z tranzystorem szeregowo i równolegle, ściemniaczy triakowych i tyrystowych. W przypadku braku czasu na zrobienie ćwiczenia moŝemy dany układ zasymulować i napisać sprawozdanie. Jednak musimy pamiętać, Ŝe wyniki uzyskane w AmiLab będą teoretyczne - w praktyce niemoŝliwe do uzyskania. Lepiej jest wykorzystać program do porównania wyników praktycznych z teoretycznymi. Bardziej zaawansowani elektronicy zostaną zawiedzieni po zobaczeniu niewielkiej ilości opcji i elementów Crocodile Clips Następnym programem, który moŝna zastosować jest Crocodile Clips. Posiada on szereg funkcji, które czynią go bardzo atrakcyjnym dla uczniów. Ciekawe animacje podczas symulacji działania układu powodują, Ŝe praca z tym programem jest bardzo przyjemna - np. przekroczenie maksymalnych parametrów pracy elementu powodują, Ŝe "wybucha". Program oferuje bogatą bibliotekę elementów i przyrządów pomiarowych. Istnieje moŝliwość drukowania schematów. 6

7 Rys. 3. Zrzut ekranu okna programu Crocodile Clips z demonstracją rozkładu napięć na Ŝarówkach Pcschematic ELautomation Pcschematic Elautomation to program łatwy i prosty w obsłudze. MoŜe być wykorzystany na pracowni elektrycznej dla starszych roczników uczniów. MoŜna w nim wykonywać całe projekty, jak równieŝ pojedyncze schematy szczególnie dla zagadnień instalacji elektrycznych i maszyn elektrycznych. Posiada obszerne bazy danych aparatury i biblioteki symboli. Zapewnia automatyczne tworzone i aktualizowane zestawienia. Program jest zorientowany projektowo (cały projekt w jednym pliku). Kompletne rysunki standardowe zawierające parametry dla wszystkich symboli mogą być przeciągane wprost na strony schematów. Wersje bezpłatne pozwalają: wykonać nieskomplikowany projekt (zawierający do 40 symboli i 10 stron), wydrukować wykonany projekt, zapisać wykonany projekt, zmodyfikować wykonany wcześniej projekt, sprawdzić działanie wszystkich funkcji programu, w tym m.in.: wykonać zestawienia, wygenerować listwy zaciskowe i kable, montaŝówkę, widok zabudowy (elewację), wykonać eksport/import DXF i DWG. 7

8 Wersje demonstracyjne są w polskiej wersji językowej i mają dołączone polskie podręczniki uŝytkownika. Rys. 4. Zrzut ekranu okna programu Pcschematic Elautomation ze schematem zasilania silnika trójfazowego. Z programu moŝna z łatwością skopiować profesjonalnie sporządzony schemat i wklejać go do dowolnego dokumentu. Będzie to stanowić znaczne udogodnienie dla uczniów, którzy po kaŝdym ćwiczeniu wykonanym na pracowni wykonują sprawozdanie. Przykładowy schemat znajduje się na rysunku 5. 8

9 Rys. 5. Schemat układu zasilania silnika trójfazowego wklejony z programu Pcschematic Elautomation PROTON+ Szkice Elektryczne PROTON+ Szkice Elektryczne jest programem wspomagającym tworzenie schematów elektrycznych. Program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Jego podstawowe właściwości programu: - moŝliwa edycja kilku rysunków jednocześnie, - wbudowana biblioteka symboli elektrycznych, - moŝliwość dodawania własnych symboli. 9

10 Rys. 6. Zrzut ekranu okna programu PROTON+ Szkice Elektryczne z fragmentem instalacji pomieszczenia Programy amatorskie Przedmioty zawodowe, takie jak między innymi maszyny elektryczne, elektroenergetyka są dziedzinami wiedzy, dla których niestety jest mało gotowych programów umoŝliwiających wykorzystanie komputera na lekcjach. JeŜeli juŝ jakiś program się znajdzie, to często okazuje się, Ŝe jest to produkt niezbyt nadający się do wykorzystania na zajęciach, chociaŝby ze względu na nadmierne rozbudowanie lub zbyt wąską specjalizację. Często próbę uŝycia takiego programu moŝna porównać do strzelania z armaty do wróbla. W Internecie moŝna znaleźć amatorskie programy symulacyjne. Są to bardzo róŝne programy napisane przez uczniów jako prace z przygotowania zawodowego, a takŝe przez nauczycieli. Ich uniwersalność jest z załoŝenia ograniczona do zastosowania przy realizacji kilku tematów dotyczących poszczególnych tematów z maszyn elektrycznych i elektrotechniki. WaŜną zaletą jest to, Ŝe są to programy stosunkowo nieduŝe (mieszczą się często na jednej dyskietce), nie wymagają instalacji i nie mają praktycznie Ŝadnych wymagań sprzętowych. Przykładowy program z grupy prostych programów pisanych przez uczniów to "Prawa elektrotechniki". Został on napisany w środowisku programistycznym DELPHI. Program ten w bardzo prosty sposób pozwala na sprawdzenie takich praw jak Prawo Ohma, Prawa Kirchhoffa itp. Podstawową zaletą tego programu jest to, Ŝe moŝna tu szybko i sprawnie nauczyć i sprawdzić te prawa bez uŝycia 10

11 rzeczywistych obiektów, (więc w sposób bezpieczny). Tą metodę prezentacji praw elektrotechniki moŝna zastosować na zajęciach poprzedzających ćwiczenia praktyczne na pracowni. Wykorzystanie środowiska DELPHI podniosło znakomicie uŝyteczność programu i przyczyniło się do zwiększenia jego atrakcyjności dzięki komponentom graficznym. Rys. 7. Zrzut ekranu okna amatorskiego programu Prawa elektrotechniki. Nieco bardziej skompilowane programy amatorskie, to między innymi: "Silniki prądu stałego", "Transformatory" i "Układy trójfazowe". Pozwalają one na wykonanie wszystkich obliczeń związanych z określoną grupą maszyn elektrycznych oraz rysują ich charakterystyki i wykresy wskazowe. Rys. 8. Zrzut ekranu okna amatorskiego programu Silniki prądu stałego. Dzięki zastosowaniu środowiska programistycznego typu VISUAL, obsługa wszystkich prezentowanych tutaj programów jest bardzo prosta i intuicyjna. Polega ona 11

12 na wpisywaniu do okienek edycyjnych prawidłowych wartości (np. wartości znamionowe napięć, prądów itp.), wyborze niektórych wartości z kilku moŝliwych, które są dostępne (np. liczba faz), wyborze jednej z kilku opcji przy pomocy komponentu Check lub ustawieniu suwaka Scroll w odpowiedniej pozycji. Rys. 9. Zrzut ekranu okna amatorskiego programu Układy trójfazowe. ZłoŜoność tych programów jest juŝ na tyle duŝa, Ŝe pozwala zabezpieczyć się od wpisania w ogóle nierealnych wielkości (np. ujemna częstotliwość lub cosφ większy od 1). Rys. 10. Zrzut ekranu okna amatorskiego programu Transformatory. 12

13 4. Mierniki współpracujące z komputerem Obecnie znaczna część mierników elektrycznych posiada moŝliwość podłączenia ich do komputera za pomocą interfejsu celem transmisji danych. Multimetr łączy się z komputerem za pomocą szeregowego złącza typu RS-232C. Konieczne jest do tego oprogramowanie, które umoŝliwia wyświetlanie aktualnego wyniku pomiaru na monitorze komputera w postaci wskazania cyfrowego lub analogowego, a takŝe w postaci komparatora lub wykresu graficznego. Multimetr ma teŝ moŝliwość gromadzenia w pamięci do 5 wyników pomiarów i wyświetlania ich w miarę potrzeby za pomocą przycisków UP, DOWN i SET/RESET. Zawartość pamięci moŝna przesyłać do współpracującego komputera. 5. Lukas- Nőlle Lukas-Nőlle to niemiecka firma zajmująca się wyposaŝaniem specjalistycznych pracowni szkolnych. Niemal kaŝde stanowisko oferowane przez firmę posiada wersję, w której albo układ jest sterowany z komputera, albo wyniki pomiarów są przekazywane do komputera i poddawane stosownej obróbce. W bogatej ofercie firmy Znajdują się trenaŝery do kaŝdego tematu z elektroniki i elektrotechniki. Ponadto firma sprzedaje stanowiska laboratoryjne budowane z segmentów, z których zestawia się układy na poszczególne ćwiczenia. Układy posiadają bardzo dobre zabezpieczenia, co czyni je praktycznie niezniszczalnymi dla uczniów. PoniŜsze fotografie przybliŝają wysoki standard oferty firmy Lukas-Nőlle w dziedzinie maszyn i napędów elektrycznych 13

14 oraz instalacji elektrycznych. 6. Katalogi elementów elektronicznych W czasie pomiarów laboratoryjnych na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej często zachodzi potrzeba szybkiego uzyskania danych znamionowych konkretnego elementu elektronicznego. Czasem trzeba znaleźć zamiennik danego elementu, np. w przypadku uszkodzenia. Sieć Internet z łatwością pomoŝe nam w tym, poniewaŝ producenci podzespołów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta, 14

15 aby zapewnić teŝ sobie zbyt. Firmy niechętnie informują o zamiennikach dla produkowanych przez siebie elementów. Istnieją jednak programy, które stanowią bogatą bazę danych o elementach elektronicznych. Jedną z takich aplikacji jest Katalog półprzewodników wersja 3.0. Rys. 11. Zrzut ekranu okna programu Katalog półprzewodników. W pierwszym oknie wybieramy grupę elementów, która nas interesuje. Następnie przechodzimy do podania parametrów danego elementu, np. diody. Rys. 12. Zrzut ekranu okna programu Katalog półprzewodników (moŝna tu szukać danych znamionowych określonego typu diody). 15

16 Wpisując symbol cyfrowy elementu, po zatwierdzeniu enterem wyświetlą się nam parametry zadanego elementu. Rys. 13. Zrzut ekranu okna programu Katalog półprzewodników dane tranzystora BFY51. Program oprócz parametrów granicznych moŝe nam podać równieŝ zamiennik danego elementu innego producenta. Istnieje teŝ moŝliwość dodania elementów i ich danych znamionowych do bazy. 7. Kalkulator wartości rezystancji Istnieje system zapisu wartości rezystancji na rezystorze zrealizowany za pomocą barwnych pasków. Niewprawione osoby mają kłopot, bez korzystania z tablic, odczytać wartość rezystancji rezystora oznaczonego kodem paskowym. Ułatwia to umieszczony w Internecie kalkulator przeliczający kod paskowy na wartość liczbową i odwrotnie. Po wybraniu barw, które rozwijają się po kliknięciu myszką, automatycznie otrzymamy wynik. 16

17 Rys. 14. Zrzut ekranu okna programu kalkulatora wartości rezystancji. 8. Komputer sprawdza i ocenia ucznia Regulamin pracowni elektrycznej i elektronicznej zaleca, aby sprawdzić wiedzę ucznia z zakresu wykonywanego w danym dniu ćwiczenia oraz po kaŝdej serii ćwiczeń. Z pomocą moŝe nam przyjść komputer, który sprawdzi wiedzę ucznia testem i oceni go. To jednak, w pewnym sensie, pozorne wyręczenie się komputerem, poniewaŝ test musi przygotować nauczyciel. Istnieją róŝne programy realizujące testowanie i ocenianie uczniów. Jedne są proste, inne mają wiele zaawansowanych opcji i ustawień. Dosyć rozbudowanym programem do tych celów jest StmGenerator. RóŜnego typu pytania wraz z dystraktorami odpowiedzi mogą być wpisane do programu, wklejone lub importowane. W ustawieniach programu moŝna określić skalę ocen, progi punktów na poszczególne oceny, mieszanie pytań, ograniczenia czasowe, wyświetlanie komentarzy itd. Test moŝna zabezpieczać hasłem, moŝe mieć róŝną liczbę poprawnych odpowiedzi, a w pytaniach mogą być pliki graficzne, dźwiękowe a nawet filmy. 17

18 Rys. 15. Zrzut ekranu okna programu StmGenerator faza przygotowywania testu. Po odpowiednim przygotowaniu testu sprawdzającego wiedzę, moŝemy dokonać pomiaru dydaktycznego. Uczeń otwiera test w oknie stmtester i w zaleŝności od zadanych mu parametrów rozwiązuje test z ograniczeniem czasu na kaŝde pytanie, bez ograniczenia czasowego lub teŝ ma ograniczenie czasowe względem całego testu. MoŜna teŝ ustawić uczniowi moŝliwość poprawiania odpowiedzi, albo nie będzie miał tej moŝliwości. Tak przygotowanym testem moŝemy sprawdzać wiedzę całej grupy uczniów, szczególnie wtedy, gdy mamy w programie większą ilość pytań. Dany uczeń moŝe wtedy losować np. 10 pytań i być oceniony. Kolejny uczeń równieŝ wylosuje pytania, itd. 18

19 Rys. 16. Zrzut ekranu okna programu StmTESTER faza rozwiązywania testu przez ucznia. 9. Dodatkowe zastosowania komputera i Internetu Uczeń moŝe wykorzystać komputer i Internet do wykonania sprawozdania z wykonania ćwiczenia. W takim sprawozdaniu umieszcza się wiadomości wstępne, czyli podstawowe informacje o badanym urządzeniu, metodach pomiarowych itp. Informacje te z łatwością uczeń znajdzie w Internecie na wielu stronach branŝowych i dydaktycznych. KaŜde sprawozdanie ucznia zawiera czasem kilka schematów elektrycznych. Istnieją programy, które pozwalają na wygodne rysowanie takich schematów i właśnie te zostały omówione w poprzednich rozdziałach. Tabele pomiarowe i wykresy charakterystyk sporządzane na podstawie tabel uczeń moŝe wykonać w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. RównieŜ przeliczanie całych kolumn liczb w tabelach moŝe zrobić za nas komputer. 19

20 10. Podsumowanie Twórcza praca z komputerem niewątpliwie naleŝy do "jasnej" strony informatyki. Komputer i Internet stanowią olbrzymią pomoc w prowadzeniu zajęć pracowni elektrycznej i elektronicznej. Nie naleŝy jednak stosowania komputera i wykorzystania Internetu uznać za rzecz nadrzędną. Niech pozostaną one tylko jako narzędzia pomocne w osiąganiu celów nauczanego przedmiotu. 20

Zastosowanie komputerów w nauczaniu elektrycznych przedmiotów zawodowych

Zastosowanie komputerów w nauczaniu elektrycznych przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych mgr inŝ. Michał Strom Zastosowanie komputerów w nauczaniu elektrycznych przedmiotów zawodowych Komputer doskonale nadaje się do wspomagania pracy

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM słuŝącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia 1. Temat Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 2. Badanie pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Laboratorium Techniki Sensorowej Ćwiczenie nr 2 Badanie własności dynamicznych termopary OPIS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 1 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM służącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kondensator, pojemność elektryczna

Kondensator, pojemność elektryczna COACH 03 Kondensator, pojemność elektryczna Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060F CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika/Kondensator.cma Przykład: Kondensator 1.cmr Cel ćwiczenia: I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 5 Temat: STABILIZATORY NAPIĘCIA Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Ciało Doskonale Czarne

Ciało Doskonale Czarne Marcin Bieda Ciało Doskonale Czarne (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL)

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Badanie diod i prostowników

Ćw. 1: Badanie diod i prostowników Ćw. 1: Badanie diod i prostowników Wstęp Celem ćwiczenia jest badanie diod i opartych na nich prostownikach stosowanych w zasilaczach. Dioda jest to elektroniczny element półprzewodnikowy zawierający jedno

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat:Pomiary podstawowych wielkości elektryczych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury

Bardziej szczegółowo

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? 1 Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? Czas trwania zajęć: 1h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć:

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] 311[07]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - protokół Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Data

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI Rev..0 LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ: Bramki. CEL ĆWICZENIA - praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu działania bramek, - pomiary parametrów bramek..

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Tester diod i tranzystorów

Tester diod i tranzystorów Tester diod i tranzystorów Model M-0 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM- Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI

ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI Krzysztof Makowski Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI III etap edukacji Obszar kształcenia: Zajęcia techniczne w gimnazjum. Moduł: Elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 (EZ1C500 055) BADANIE DIOD I TRANZYSTORÓW Białystok 2006

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench Systemy teleinformatyczne Ćwiczenie Program Electronics Workbench Symulacja układów logicznych Program Electronics Workbench służy do symulacji działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne Projekt efizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa Ćwiczenie wirtualne Marcin Zaremba 2015-03-31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Instytut Techniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektronik 311[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektronik 311[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektronik 311[07] 1 2 3 4 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

R L. Badanie układu RLC COACH 07. Program: Coach 6 Projekt: CMA Coach Projects\ PTSN Coach 6\ Elektronika\RLC.cma Przykłady: RLC.cmr, RLC1.

R L. Badanie układu RLC COACH 07. Program: Coach 6 Projekt: CMA Coach Projects\ PTSN Coach 6\ Elektronika\RLC.cma Przykłady: RLC.cmr, RLC1. OAH 07 Badanie układu L Program: oach 6 Projekt: MA oach Projects\ PTSN oach 6\ Elektronika\L.cma Przykłady: L.cmr, L1.cmr, V L Model L, Model L, Model L3 A el ćwiczenia: I. Obserwacja zmian napięcia na

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-15 MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu specjalizacja dla klasy IV mechatroniczna z działu Wstęp do sterowników PLC bardzo WYMAGANIA Uczeń potrafi scharakteryzować sterowniki PLC, budowę sterownika PLC oraz określić rodzaje języków

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie WSCAD Wykład 1 Wprowadzenie 1 WSCAD Opis wersji podstawowej UmoŜliwia łatwe kreślenie schematów z zakresu elektrotechniki i automatyki, jak równieŝ do tworzenia schematów zabudowy szaf sterowniczych, schematów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW

BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW Wioleta Musiał BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW 1. Cel badań Celem badania było poznanie stopnia wykorzystywania technologii informacyjnej (TI)

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Miernik i regulator temperatury

Miernik i regulator temperatury Miernik i regulator temperatury Model M-10 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-51 Instrukcja uŝytkowania Copyright 2007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade

Bardziej szczegółowo

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów Cele: Wyznaczenie charakterystyk dla diod i tranzystorów. Dla diod określa się zależność I d =f(u d ) prądu od napięcia i napięcie progowe U p. Dla tranzystorów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-16 PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8 Koncepcja i opracowanie: dr

Bardziej szczegółowo

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny W5 Samowzbudny generator asynchroniczny Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych generatora przy wzbudzeniu pojemnościowym i obciąŝeniu rezystancyjnym, przy stałych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo