V. Koszty wysyłki. 1. Koszty wysyłki dostępne są w odrębnejzakładce Wysyłkai zwroty stanowiącej integralną część regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. Koszty wysyłki. 1. Koszty wysyłki dostępne są w odrębnejzakładce Wysyłkai zwroty stanowiącej integralną część regulaminu."

Transkrypt

1 Regulamin sklepu. I.Informacje o sklepie. Sklep internetowy e-dymek.com,dostępny pod adresem e-dymek.com,prowadzony jest przez firmę e- dymek.com - s.c., Kamil Kotwica, Michał Kotwica.Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ul. Niekłańska 48/20. Jesteśmyzarejestrowani pod numerem NIP: oraz REGON: II. Oferta sklepu. 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniukc i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna. 2. Momentem zawarcia umowy jestmoment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzeniaprzyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu. 3. Prezentowane ceny są wyrażonew złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztówwysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja ocenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży. 4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragonfiskalny lub fakturę VAT. III. Zamówienia. 1. W sklepie internetowym e-dymek.com zamówienia można składać 24 godziny /dobę przez cały rok. 2. Zamówienia mogą być składanedrogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez lub telefonicznie. 3. Złożenie zamówienia przezklienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Dozawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bezzastrzeżeń. 4. Klient niezwłocznie otrzymuje z treścią zamówienia. 5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty przyjęcia przezsklep e-dymek.com oferty kupującego. 6. Zamówienia są realizowane wterminie do 48 h (od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży) z wyłączeniem dniustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. 7. Sprzedawca może kontaktowaćsię z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czyustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. 8. O wysłaniu zamówieniasprzedawca poinformuje osobnym em, w którym będzie podany nr przesyłki,nazwa firmy (Poczta Polska, Kurier) zajmującej się profesjonalnym doręczaniemprzesyłek. 9. Zamówienia wysyłane za pośrednictwempoczty Polskiej są doręczane w terminie do 3 dni roboczych (w przypadkuprzesyłki priorytetowej) i do 7 dni roboczych (w przypadku przesyłkiekonomicznej) licząc od daty wysłania zamówienia. 10. Zamówienia wysyłane zapośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od datywysłania zamówienia. 11. W przypadku odstępstw wdoręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 8 i 9 sprzedawca prosi Klienta opowiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimypodać nr zamówienia i dane teleadresowe) 12. Sprzedawca nie ponosiodpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych.koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką napoprawny adres ponosi Klient. 13. Do każdego zamówieniasprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. 14. Każdy komentarz do zamówieniabędzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkiewątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśnianezgodnie z zapisem w pkt. 6.

2 IV. Płatności. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się wkatalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzaniai odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówieniazłożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkiepóźniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem niemają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna sprzedaży. Zniżka wynikającaz kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i niesumuje się z innymi promocjami. 2. Za zamówienia można zapłacić wnastępujące sposoby: a) płatność za pobraniem opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczanalistonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki; b) płatność przelewem nr konta,dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) płatność zazamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 7 dni (wprzypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. Wprzypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowaniazamówienia) ; c) płatność kartą i przelewemelektronicznym za pomocą serwisu płatności.pl; d) płatność kartą za pomocąsystemu płatności online PayPal. 3. W przypadku, gdy płatność zazamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformujeklienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniudopłaty, według zasad opisanych powyżej. 4. W przypadku gdy płatność zazamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformujeklienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celemzwrócenia powstałej nadpłaty lub wybranie przedmiotu z oferty sklepu równoważnemuwartością zaistniałej nadpłacie. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 hod otrzymania informacji z nr konta od klienta. V. Koszty wysyłki. 1. Koszty wysyłki dostępne są w odrębnejzakładce Wysyłkai zwroty stanowiącej integralną część regulaminu. VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy naodległość. 1. Każdy Klient, który zawarłumowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bezpodawania przyczyny, aby to zrobić należy: a) w terminie do 10 dni licząc oddaty odebrania przesyłki należy wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenieodstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminiedo 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłaćprodukt; b) jeśli moment wysłaniaoświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaruto obowiązuje termin 10 dni od otrzymania przesyłki. c) warunkiem skutecznegoodstąpienia od umowy jest: - pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przezklienta; - odesłanie towaru nie noszącegośladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celemzapoznania się z zawartością; towar odsyłany jest na koszt Klienta ; - produkt powinien być spakowanyw sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodzedo sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytegozapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu. 2. Sprzedawca, w przypadkuprawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymiw ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

3 produktniebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar (wprzypadku gdy zwracane jest całe zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się równieżzwrócić kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przez sklep towaru doklienta) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc oddaty otrzymania zwróconego towaru. 3. W przypadku jeśli zwracanytowar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych wregulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatęza koszt odesłania towaru przed jego wysyłką. VII. Gwarancja. 1. Do produktów objętychgwarancją producenta są załączone karty gwarancyjne. W przypadku braku pieczątki sklepu w karciegwarancyjnej prosimy o wysłanie karty gwarancyjnej na adres sklepu wraz zpodaniem nr zamówienia. 2. W przypadku wykrycia wady lubusterki należy odesłać produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu naadres sklepu. 3. Jeśli inaczej nie stanowigwarancja o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie 14 dni licząc od datyotrzymania od Państwa przesyłki reklamacyjnej. 4. Szczegółowe warunki gwarancjidostępne na stronie Gwarancja.. VIII. Niezgodność towaru z umową. 1. W przypadku stwierdzenianiezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mająpaństwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksucywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru nanowy jako niezgodnego z umową. 2. Do odsyłanego towaru należyzałączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobiedoprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. Paragon fiskalny lub fakturę VAT. 3. Sprzedawca nie odbiera przesyłekza pobraniem. 4. Sprzedawca zobowiązuje się dozwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru zumową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodnościtowaru z umową. 5. Sprzedawca zobowiązuje się nawłasny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznanianiezgodności towaru z umową). 6. Jeżeli przed upływem dwóchmiesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient niezawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej wpkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia ostwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem. IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia. 1. W przypadku gdy doręcznaprzesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczeniaopakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowaniaprosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynęnieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. 2. O w/w sytuacji proszępowiadomić sprzedawcę 3. W przypadku gdy doręczona przesyłkanie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilnykontakt ze sprzedawcą 4. W przypadku przesyłkikurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłkitj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadkuprzesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartościprzesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta dozłożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru zumową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednakpomocny i

4 skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacjipo stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarłauszkodzona lub niekompletna. 5. W przypadku opóźnienia wdoręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierskąklient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy,. a Sprzedawcadołożywszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia. 6. W przypadku zaginięciaprzesyłki: a) przesyłki za pobraniem Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do PocztyPolskiej lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanówmagazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizowaćzamówienie. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym em. b) Przesyłki opłaconej Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do PocztyPolskiej lub Firmy Kurierskiej. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika,Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (zuwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń zklientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lubadres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłkazostała doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania odesłania jej na koszt Sklepu. X. Dane osobowe. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów sąprzechowywane w zbiorze danych nazwa firmy e-dymek.com z siedzibą przy ul.niekłańskiej 48/20, , Warszawa. Dane osobowe zbierane są wyłącznie napotrzeby, referencyjne oraz realizacji zamówień przez nazwa firmy iprzetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, zzachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochroniedanych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych,poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu,które należy zgłosić do siedziby naszejfirmy w formie pisemnej. 2. Firma nie odpowiada za szkodywyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta , loginów, linkówdo śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych wcelu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanietych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania dosystemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). 3. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczaniadanych osobowych oraz nie udostępnianiatych danych osobom trzecim bez zgody Klienta. XI. Postanowienia końcowe. 1. Sprzedawca dołoży wszelkichstarań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta. 2. W przypadku nie osiągnięciaporozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie zk.p.c. 4. Zdjęcia i informacje zawartena stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przezinne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy. 5. Nazwy wszystkich towarów orazfirm w ofercie są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na stronie występująjedynie celem identyfikacji produktów. Regulamin obowiązuje oddnia Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego.zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte dorealizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5

I INFORMACJE O SKLEPIE

I INFORMACJE O SKLEPIE I INFORMACJE O SKLEPIE 1. Właścicielem sklepu internetowego Alesoczewki.com ( Sklep ) jest Platinum Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 65/104, 43-190 Mikołów zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE.

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. I. INFORMACJE O FIRMIE Sklep internetowy, działający pod adresem: http://armaturasanitarna.com/, prowadzony jest przez firmę EGO- STYLE M. Pelc, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod 1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.doktorvolt.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

STRONY TRANSAKCJI PRZEDMIOTY TRANSAKCJI CENY

STRONY TRANSAKCJI PRZEDMIOTY TRANSAKCJI CENY REGULAMIN ważny do dnia 24.12.2014 roku Sklep internetowy www.motohurtownia.com dalej określany w regulaminie jako Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej artykułów

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo