REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WSTĘP A. Sklep internetowy MONASTICA działający pod adresem prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przedmiotów kultu religijnego i innych powiązanych. B. MONASTICA jest prowadzona przez Fundację Jeruzalem Urbs Beata z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14, Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: C. Adres do korespondencji (stanowiący jednocześnie adres do zwrotu produktów) to Fundacja Jeruzalem Urbs Beata ul. Łazienkowska 14, Warszawa. D. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej przez formularz kontaktowy na stronie (zakładka Kontakt ) lub na numer telefonu (22) bądź (+48) SŁOWNICZEK: W niniejszym regulaminie: Cena oznacza cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Produktu; Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która stworzyła Profil Klienta; Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Koszyk oznacza funkcjonalność MONASTICA, umożliwiającą Klientowi MONASTICA ustalenie i modyfikację danych Zamówienia; MONASTICA oznacza sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Podmiot realizujący płatność oznacza zewnętrzny w stosunku do Usługodawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Usługodawcę; Produkt oznacza produkt lub produkty dostępne w MONASTICA; Profil Klienta oznacza funkcjonalność MONASTICA umożliwiającą Klientowi złożenie Zamówienia w MONASTICA, modyfikację danych osobowych i innych koniecznych do złożenia Zamówienia; Regulamin Strona produktowa Umowa sprzedaży Usługodawca Zamówienie oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach MONASTICA; oznacza stronę w MONASTICA, na której przedstawione są informacje na temat Produktu; oznacza umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem platformy internetowej MONASTICA; oznacza Fundację Jeruzalem Urbs Beata z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14, Warszawa; oznacza Produkt zamówiony przez Klienta zgodnie z Regulaminem. 1 Oferta

2 1) Produkt prezentowany w MONASTICA nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klienta. Klient składając Zamówienie, za pomocą narzędzi dostępnych w MONASTICA, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu. 2) Cena Produktu podana jest w złotych polskich. 3) Koszt, termin i sposób dostawy Produktu jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. 2 Rejestracja 1) W celu rejestracji w MONASTICA i utworzenia Profilu Klienta, osoba zainteresowana podaje adres poczty elektronicznej oraz wypełnia i wysyła formularz rejestracyjny. 2) Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla osoby zainteresowanej w ramach MONASTICA unikalny Profil Klienta o nazwie będącej podanym przez osobę zainteresowaną adresem poczty elektronicznej. 3) Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego i czynnego adresu poczty elektronicznej. 4) Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Profilem Klienta, stanowi konieczną formę identyfikacji Klienta wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług przez Usługodawcę. 5) Klient uzyskuje dostęp do Profilu Klienta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. 6) Rejestracja nie oznacza zobowiązania Klienta do dokonania zakupu jakiegokolwiek Produktu w MONASTICA. 3 Wymogi techniczne Korzystanie z MONASTICA jest możliwe dla Klienta dysponującego: a) komputerem lub urządzeniem przenośnym umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, b) łączem internetowym, c) przeglądarką internetową obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript, d) włączoną obsługą języka JavaScript, e) włączoną obsługa plików Cookies, f) aktywnym kontem . 4 Warunki przyjmowania i realizacji Zamówienia 1) Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej 2) Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na Produkt znajdujący się na Stronie produktowej i wybór polecenia Dodaj do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku polecenia Realizuj zamówienie. 3) W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę systemu rabatowego, Klient wpisuje dodatkowo kod rabatowy przed wskazaniem polecenia Realizuj zamówienie. 4) Po wskazaniu polecenia Realizuj zamówienie, Klient loguje się do Profilu Klienta wskazując adres poczty elektronicznej i hasło. Osoba zainteresowana, która nie jest jeszcze Klientem, jest odsyłana do formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Profilu Klienta. 5) W Profilu Klienta, Klient: a) wskazuje adres dostawy Zamówienia, b) potwierdza że zapoznał się i akceptuje Regulamin, c) wskazuje metodę wysyłki Zamówienia, d) wskazuje sposób zapłaty za Zamówienie, e) dokonuje ostatecznej akceptacji zamówienia i wybranych warunków dostawy i płatności poprzez wybranie polecenia Potwierdzam zamówienie. 6) Po wybraniu polecenia Potwierdzam zamówienie Klient otrzymuje Potwierdzeniu zakupu. W przypadku przelewu bankowego lub innej formy płatności elektronicznej, Klient otrzymuje dodatkowy z informacjami potrzebnymi do realizacji płatności.

3 7) W trakcie składania Zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Produktu. 8) Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących: a) wysyłka za tzw. pobraniem pocztowym z płatnością przy odbiorze, b) odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy z płatnością przy odbiorze, c) przedpłata przelewem bankowym na konto MONASTICA, d) inna forma płatności elektronicznej akceptowane przez Usługodawcę. 9) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia. 10) Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta a Potwierdzenie zakupu. Umowa jest zawierana w języku polskim. 11) Usługodawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść zawieranej Umowy sprzedaży w u Potwierdzenie zakupu zawierającym podstawowe informacje o Zamówieniu. Klient wraz z Zamówieniem otrzymuje dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon). 12) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu przesyłki. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane. 13) Koszt przesyłki Zamówienia pokrywa Klient. Usługodawca może ustalić, że od określonej kwoty złożonego przez Klienta zamówienia, to Usługodawca pokrywa koszt przesyłki Zamówienia. 14) Po wysłaniu Zamówienia Klient jest informowany o wysyłce. 5 Rezygnacja z lub zmiana zamówienia 1) Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Usługodawcę wysyłki z Zamówieniem do Klienta. 2) Zmian można dokonywać na stronie MONASTICA w Profilu Klienta lub kontaktując się z MONASTICA telefonicznie. 6 Odstąpienie od umowy 1) Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupów w MONASTICA ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia (dostępnego pod adresem: w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru Zamówienia. 2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) można złożyć wysyłając na adres lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem, kierowanej na adres do zwrotu Produktu. 3) MONASTICA zwróci Konsumentowi Cenę wraz z kosztami dostawy Produktu do Konsumenta niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 4) Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kopią dowodu zakupu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. Zwrot Produktu (koszt odesłania Produktu do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta, przy czym udokumentowany koszt zwrotu Produktu ponosi Usługodawca. 7 Warunki reklamacji 1) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności

4 Usługodawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania Produktu. Przy czym w myśl ww. ustawy, Usługodawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 2) Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany Produktu na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych. 3) Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową rozpocząć należy od kontaktu z MONASTICA i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony) Produktu wraz z niezgodności formularzem reklamacji (dostępnym pod adresem: Usługodawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. 4) Ponowna wysyłka następuje niezwłocznie. 8 Dane osobowe 1) Dokonując rejestracji w MONASTICA, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 2) Usługodawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klienta. 3) Dane osobowe podane przez Klienta Usługodawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. 4) Usługodawca informuje niniejszym o prawie Klienta, jako osoby udostępniającej swoje dane osobowe, do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. 5) Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient. 6) Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres 9 Postanowienia końcowe 1) Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 2) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 3) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku. 4) Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Klienta ze zmianą i niewniesienia w terminie 5 dni sprzeciwu w zakresie zmian. Sprzeciw wniesiony przez Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z bycia członkiem MONASTICA. Dla uniknięcia wątpliwości, zamieszczenie informacji o zmianie regulaminu w Profilu Klienta lub jej przesłanie na adres e- mail Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta ze zmianą regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 5) Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

5 6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie MONASTICA oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo