REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja""

Transkrypt

1 REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja" 1 Dane identyfikujące i adresowe sprzedawcy FRANSJA ELEGANSJA Joanna Białas, ul. Piotra Skargi 33c/3, Stęszew, zarejestrowana w CEIDG RP; NIP: ; REGON: ; adres e mail: facebook.com/fransja.elegansja; numer telefonu: ; numer rachunku bankowego (Mbank S.A.): (zwana dalej sprzedającym). 2 Główne cechy świadczenia, sposób porozumiewania si ę w relacjach sprzedający nabywca 1.Przedmiotem transakcji są m.in.: osobiście wykonane przez sprzedającego akcesoria dla zwierząt domowych, akcesoria dla dzieci i niemowląt, artykuły dekoracyjne, jak również towary zakupione przez sprzedającego w celu dalszej odsprzedaży. 2.Nabywcą może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na odległość ze sprzedającym. 3.Do komunikacji ze sprzedającym nabywca powinien wykorzystywać urządzenia podłączone do sieci internetowej, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, przy użyciu prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Kupujący powinien także posiadać dostęp do poczty elektronicznej, w celu odbierania/wysyłania wiadomości. 4.Przedmioty oferowane nabywcom prezentowane są przez sprzedającego na stronie internetowej jak też i na portalu społecznościowym: w albumie: "Nasze realizacje". 5.Obowiązujące ceny prezentowane są w cenniku, zamieszczonym na stronie internetowej 6.Ceny oferowanych produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych. 1

2 7.Formy płatności: a) przelew na rachunek bankowy w formie przedpłaty (preferowany przez sprzedającego sposób płatności); b) PayPal c) pobranie (płatność przy odbiorze przesyłki); d) gotówka (przy odbiorze osobistym). 8.Formy i koszty dostawy: a) przesyłka listowa polecona, ekonomiczna: 7,50 zł; b) przesyłka listowa polecona, priorytetowa: 8,30 zł; c) paczka24 (przy przedpłacie na rachunek bankowy): 11,00 zł; d) paczka24 odbiór w punkcie (przy przedpłacie na rachunek bankowy): 8,50 zł: e) paczka24 (pobranie): 14,55 zł; f) paczka24 odbiór w punkcie (pobranie): 12,05 zł; g) przesyłka kurierska (DPD): 13,99 zł; h paczkomat inpost: 9,71 zł; i) odbiór osobisty: 0,00 zł. 9.Powyższe ceny są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej S.A. (http://cennik.pocztapolska.pl/usluga,strona_glowna.html) oraz z cennikiem firmy kurierskiej DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. (http://www.strefapaczki.pl/). Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztów wysyłki, w przypadku zmiany cen przez wspomnianych operatorów. 10.Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z komunikacji w celu zawarcia umowy na odległość. 3 Realizacja zamówień 1.Proces realizacji zamówień: a)przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej em na adres: lub w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego Przesłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez nabywcę. b)akceptacja zamówienia przez sprzedawcę, nadanie numeru zamówienia; c)wpłata przez kupującego należności za zamówienie (forma płatności: przedpłata); UWAGA! W treści przelewu należy wpisać nr zamówienia! W przypadku wyboru przez kupującego opcji dostawy towaru za pobraniem, płatność następuje przy odbiorze przesyłki. 2

3 d)od chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym, sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie do 10 dni kalendarzowych (w przypadku akcesoriów wykonywanych osobiście decyduje m.in. kolejność zamówień). W szczególnych przypadkach termin realizacji może się wydłużyć, o czym sprzedający poinformuje nabywcę (choroba, awaria sprzętu itp.). Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w możliwie jak najkrótszym terminie. e)sprzedający poinformuje kupującego o zrealizowaniu zamówienia i jego wysyłce w akceptowanej przez niego formie (e mail; kontakt telefoniczny; wiadomość prywatna na portalu społecznościowym f)sprzedający wystawi kupującemu fakturę, która stanowi dowód zakupu. Faktura zostanie wysłana wraz z zakupionym towarem; g)umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim; h)jeżeli przedsiębiorca wyśle towar, a konsument go nie odbierze, przedsiębiorca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Konsument może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy. 4 Obsługa reklamacji 1.Podstawą do reklamacji produktu jest jakikolwiek dowód zakupu (faktura, potwierdzenie przelewu, korespondencja elektroniczna, inne). 2.Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3.Wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, nabywca powinien przesłać na adres sprzedawcy określony w 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub dostarczyć go pod wspomniany adres osobiście. Przed wysyłką reklamacyjną, sprzedający prosi o poinformowanie o tym fakcie (w formie e mail: tel ; wiadomość prywatna ). 4.Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz reklamowanego produktu, ustosunkuje się do roszczenia. O swojej decyzji sprzedający poinformuje kupującego w akceptowanej przez niego formie (e mail; kontakt telefoniczny; wiadomość prywatna na portalu społecznościowym 5.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający niezwłocznie przystąpi do obsługi procesu reklamacyjnego i podejmie działania adekwatne do roszczeń nabywcy (wyśle kupującemu na własny koszt nowy lub naprawiony towar i zwróci kupującemu koszty wysyłki reklamowanego towaru. Opcjonalnie obniży cenę towaru i/lub zwróci równowartość towaru na wskazany przez 3

4 kupującego rachunek bankowy. W przypadku, kiedy nabywca nie posiada rachunku bankowego, sprzedający zwróci środki pieniężne przekazem pocztowym na wskazany adres). 5 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru 1.Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podawania przyczyny. Następuje to poprzez złożenie przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (wysyłka pocztą). 2.Nabywca ma obowiązek zwrócić zakupiony towar sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (przesyłką pocztową na adres sprzedawcy, chyba że strony umówią się na inny sposób przekazania towaru np. odbiór osobisty). 3.Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że nabywca ma obowiązek odesłania towaru kompletnego, który nie nosi śladów użytkowania. 5.Sprzedający ma obowiązek zwrócić wpłacone za towar pieniądze niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Do zwracanej ceny towaru sprzedający doliczy zwrot kosztów jego wysyłki poniesionych przy zakupie, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sprzedawcy ( 2 pkt 6 niniejszego regulaminu). Jeżeli klient wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. 6 Ochrona danych osobowych 1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 2.Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 3.Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać, ale też i chronić dane osobowe nabywców na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz.1182 tekst jednolity) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013r. poz.1422 tekst jednolity). 4

5 4.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 7 Ochrona własności intelektualnej 1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych, jak i logo oraz nazwa Fransja Elegansja, są własnością sprzedającego i zabrania się ich wykorzystywania bez zgody właściciela. 8 Postanowienia końcowe 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2015 r. 2.Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O treści zmian Kupujący zostaną poinformowani przez Sprzedającego poprzez umieszczenie na stronie głównej wiadomości o zmianie treści Regulaminu na 14dni kalendarzowych przed wprowadzeniem tych zmian. Wiadomość będzie zawierała zestawienie zmian w Regulaminie. Informacja ta będzie utrzymywana na stronie internetowej przez okres 14dni kalendarzowych. W tym terminie użytkownicy serwisu mają prawo poinformować o akceptacji zmian w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez dodatkowych konsekwencji. 3.W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5

6 ZAŁ ĄCZNIK NR (Miejscowość, data) (Imię, nazwisko) (Adres konsumenta) Reklamacja towaru Do "Fransja Elegansja" Joanna Białas ul. Piotra Skargi 33c/ Stęszew Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu... towar jest wadliwy. Wada polega na Wada została stwierdzona w dniu.... Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: wymiany towaru na nowy* (art ); nieodpłatną naprawę towaru* (art ); obniżenia ceny towaru o kwotę.. (słownie: ) zł. Prosz ę o zwrot podanej kwoty na konto../przekazem pocztowym na mój adres* (art ); odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto.* (art ). Z poważaniem *niepotrzebne skreślić 6

7 ZAŁ ĄCZNIK NR 2... (Miejscowość, data) (Imię, nazwisko) (Adres konsumenta) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa "Fransja Elegansja" Joanna Białas ul. Piotra Skargi 33c/ Stęszew Ja/My*. niniejszym informuj ę/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*:.. umowy dostawy następujących rzeczy*.. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*.... Data zawarcia umowy 1 /odbioru 2 (*) (Podpis konsumenta(-ów)) (*) Niepotrzebne skreślić 1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług. 2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towar 7

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez DJCOM Janusz Dąbrowski, ul. Pawła Findera 7, 63 500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod

1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod 1 Zasady ogólne 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.doktorvolt.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 0 801 122 227 Internet

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail.

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail. Regulamin 1. Regulamin Sklepu Internetowego jezykiobce.pl i samosedno.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów na stronach www.jezykiobce.pl i www.samosedno.com.pl. Złożenie przez Klienta

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo