KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT EUROM@STER"

Transkrypt

1 Małgorzata Pańkowska, Maria Smolarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT Opracowanie zawiera ogólną charakterystykę Projektu European Master in e-commerce and Cyber-communication realizowanego w latach w ramach Programu Leonardo da Vinci. Zasadniczym celem projektu było opracowanie kursów w zakresie e-business i Cyber-communication dla studentów uczelni wyższych. W artykule przedstawiono także ideę mieszanej metody nauczania, która jest uważana za najbardziej bezpieczną metodę wprowadzania e-learningu w nauczaniu akademickim. 1. Wprowadzenie Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się znaczącym wyzwaniem dla uczelni ekonomicznych przygotowujących kadry dla nowej gospodarki rynkowej w ramach Unii Europejskiej i dla społeczeństwa informacyjnego korzystającego w szerokopasmowego dostępu do Internetu. Kształcenie, które staje się niezbędnym, permanentnym doskonaleniem zawodowym wymaga wprowadzenia przez uczelnie nowych form nauczania, stwarzających możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności również bez konieczności odrywania się od wykonywanej pracy i dojazdu do ośrodków uniwersyteckich. Szansę taką stwarza zdalne nauczanie, a w tym nauczanie elektroniczne. O ważności zachodzących zmian w procesach kształcenia w społeczeństwie informacyjnym świadczy fakt, że problematyka zdalnego nauczania stała się przedmiotem polityki europejskiej i znajduje wyraz we wsparciu finansowym projektów badawczych, których celem jest między innymi wypracowanie nowego paradygmatu w zakresie przekazywania wiedzy. Jednym z projektów podjętych w ramach współpracy międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Katowicach był 1

2 projekt o nazwie European Master in e-commerce and Cyber-communication. Projekt był realizowanych w latach w ramach Programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem projektu był ICHEC-ISC ST-LOUIS - Institut Superieur de Commerce Saint-Louis z Brukseli. W projekcie udział wzięły następujące uczelnie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet w Metz, Uniwersytet w Atenach i Uniwersytet w Luton w Wielkiej Brytanii. Akademia Ekonomiczna w Katowicach w projekcie była reprezentowana przez pracowników Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania. 2. Cele projektu Celem projektu European Master in e-commerce and Cyber-communication było opracowanie programu i treści kształcenia specjalistów e-biznesu i cyberkomunikacji, tj. specjalistów w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych w tak zwanej, cyberprzestrzeni. Specjaliści w tej dziedzinie powinni posiadać wiedzę i umiejętności związane między innymi z: - opracowaniem strategii biznesu elektronicznego, - wyborem i wykorzystaniem narzędzi marketingu elektronicznego, - finansowaniem i analizą ryzyka biznesu elektronicznego, - prawnymi aspektami biznesu elektronicznego. W ramach projektu opracowano materiały dydaktyczne dla 8 modułów kształcenia na poziomie uniwersyteckim. Zadaniem modułu Strategia biznesu elektronicznego jest przedstawienie studentom możliwości tworzenia wzorców zachowań rynkowych, planów osiągania zamierzonych celów w gospodarce elektronicznej. Realizacja modułu powinna także umożliwić studentom zrozumienie wzajemnych powiązań funkcjonalnych w organizacjach e-biznesu. Wiedza przekazywana w ramach modułu powinna wzbogacić analityczne i krytyczne umiejętności niezbędne menedżerowi do opracowywania scenariuszy prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu. Moduł Projektowanie baz danych i aplikacji WWW koncentruje uwagę studenta na wspomaganiu rozwoju umiejętności tworzenia i wykorzystywania serwisów internetowych. W ramach modułu studenci poznają narzędzia 2

3 informatyczne Internetu oraz metody tworzenia aplikacji internetowych, wykorzystujących bazy i hurtownie danych. Moduł Zarządzanie finansowe w e-biznesie powinien pomóc studentom zrozumieć zasady rachunkowości zarządczej, tworzenia sprawozdań finansowych i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. W ramach modułu studenci poznają także techniki konieczne dla prawidłowego raportowania i poprawnej interpretacji zestawień finansowych. Kształcenie w ramach modułu pomoże przygotować studentów do prawidłowego opracowywania planów biznesowych dla wybranych dziedzin gospodarki elektronicznej. Moduł Internet i technologie multimedialne ukierunkowano na poznanie wybranych narzędzi informatycznych warunkujących gospodarcze wykorzystanie Internetu. Studenci zapoznają się m.in. z technikami wyszukiwania informacji w Internecie oraz tworzeniem multimedialnych aplikacji internetowych. Moduł Marketing w Internecie stanowi wprowadzenie do problematyki prowadzenia marketingu elektronicznego. Studenci mają sposobność nauczenia się wykorzystywania Internetu do prowadzenia badań marketingowych, kampanii reklamowych i promocyjnych w Internecie, a także kształtowania relacji z klientami za pomocą technologii internetowych. Moduł Strategia dystrybucji i sprzedaży on-line, logistyka ma służyć zrozumieniu procesu sprzedaży on-line i wspomagających ją narzędzi. Umożliwia on także studentom zdobycie wiedzy i umiejętności dokonywania wyboru i implementacji rozwiązań informatycznych w zakresie sprzedaży on-line oraz zarządzania kanałami dystrybucji. Moduł Krytyczna analiza stron internetowych ma przygotować studenta do oceny przedsięwzięć budowy serwisów i portali internetowych oraz nauczyć go jak skutecznie oceniać walory jakościowe i estetyczne serwisów internetowych, a także jak skutecznie rozwijać komunikację między użytkownikami Internetu. Moduł Aspekty prawne gospodarki elektronicznej koncentruje uwagę na zagadnieniach tworzenia prawnych zabezpieczeń zasobów informacyjnych jej użytkowników. Celem tego modułu jest przedstawienie rozwiązań technicznych i prawnych warunkujących prowadzenie e-biznesu z uwzględnieniem dyrektyw Unii Europejskiej. 3

4 3. Oprogramowanie wykorzystane w realizacji projektu W rezultacie długotrwałych dyskusji autorzy projektu zdecydowali się zastosować oprogramowanie typu open source dla realizacji zdalnego nauczania przez Internet. Wybrano system Claroline wykorzystywany przez międzynarodową sieć nauczycieli i informatyków rozproszonych po całym świecie. Autorami oprogramowania są Thomas De Praetere, Hugues Peeters, Christophe Gesche z Universite Catholique de Louvain. Oprogramowanie Claroline objęte jest licencją GNU General Public License i dystrybuowane dla użytkowania bez gwarancji jakości. Claroline jako internetowy system zarządzania zdalnym nauczaniem (Web Based Course Management System) pozwala nauczycielom tworzyć i administrować kursami internetowymi, a także umożliwia komunikację z uczestnikami szkolenia. Podstawowymi funkcjami udostępnianymi przez Claroline są: - Publikowanie dokumentów w dowolnym formacie (Word, PDF, HTML, i inne), - Administrowanie publicznymi i prywatnymi forami dyskusyjnymi, - Zarządzanie listą odnośników, - Zarządzanie użytkownikami i tworzenie grup studentów, - Opracowywanie ćwiczeń (testów), - Publikowanie planu zajęć z zdaniami i terminami ich wykonania, - Wysyłanie ogłoszeń (także przez pocztą elektroniczną), - Publikowanie prac studentów. Dla korzystania z platformy Claroline potrzebna jest jedynie umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Dokumenty przeznaczone dla studentów mogą być przygotowane na komputerze nauczyciela w dowolnym programie np. w Wordzie, a następnie umieszczone na serwerze. Nauczyciel może być samowystarczalny nie potrzebuje technicznego wsparcia do zarządzania swoim kursem. Sposób rejestracji w systemie osoby prowadzącej zajęcia zależy od przyjętych w danej instytucji zasad bezpieczeństwa. Dopuszcza się nawet dokonanie rejestracji samodzielnie przez nauczyciela. Dla kursów prowadzonych w ramach projektu European Master in e-commerce and Cyber-communication administrowanie nauczycielami odpowiedzialnymi za kursy prowadzi administrator z ICHEC-ISC ST- LOUIS - Institut Superieur de Commerce Saint-Louis z Brukseli. Po zalogowaniu użytkownika system rozpoznaje, czy dana osoba jest uprawniona do tworzenia nowych i usuwania nieaktualnych kursów, administrowania nimi, dodawania nowych 4

5 użytkowników i innych działań administracyjnych, czy też jest studentem użytkownikiem o bardzo ograniczonych uprawnieniach. Dostępna w oprogramowaniu Claroline funkcja Dokumenty pozwala na przechowywanie i porządkowanie plików, które mogą być udostępniane studentom. Możliwe jest tworzenie dowolnej struktury katalogów (folderów) i umieszczanie w nich grup plików. Funkcja Ogłoszenia pozwala nauczycielowi lub opiekunowi grupy na rozsyłanie studentom ogłoszeń np. o terminach kolejnych wirtualnych spotkań w sieci. Nauczyciel może dodać nowe ogłoszenie, zmodyfikować je i usunąć. Nauczyciel komunikuje się ze swoimi studentami a studenci między sobą korzystając z poczty elektronicznej i dostępnego w Claroline forum dyskusyjnego. Funkcja Użytkownicy pozwala nauczycielowi kontrolować, kto jest zarejestrowany na jego kursie i dopisywać nowych studentów. Wygodniejsze może być jednak zezwolenie na samodzielną rejestrację studentów. Możliwe jest tworzenie grup użytkowników. Grupa użytkowników, ma udostępnione własne forum dyskusyjne i obszar dokumentów. Funkcja Prace studentów pozwala studentom na umieszczenie na serwerze opracowanych przez nich dokumentów tak, żeby były one dostępne dla wszystkich członków grupy. W przyszłości będzie możliwe ograniczanie dostępu do plików tylko dla nadawcy i administratora, a także wbudowanie mechanizmu oceniania prac. Ocena postępów studenta dokonywana jest nie tylko na podstawie przesyłanych przez niego prac, student może być oceniany na podstawie wyników testów jednoi wielokrotnego wyboru konstruowanych przez nauczyciela. 4. Uzasadnienie stosowania mieszanej metody nauczania Doświadczenia autorów projektu European Master in e-commerce and Cybercommunication wskazują, że najbezpieczniejszą metodą wprowadzania nauczania elektronicznego do praktyki uniwersyteckiej jest mieszana metoda kształcenia (blended method), która łączy tradycyjny sposób przekazywania wiedzy z zdalnym nauczaniem. Tradycyjnie uniwersytet kształcił studentów w budynkach campusu, w których gromadzili się oni celem wysłuchania wykładów i udziału w seminariach i ćwiczeniach (także z wykorzystaniem komputerów). Wiedzę pozyskaną na zajęciach w bezpośrednich kontaktach z wykładowców, asystentem i lektorem zwykli 5

6 byli uzupełniać literaturą zakupioną bądź wypożyczoną. Technologia internetowa umożliwia studentom zdalny dostęp do bibliotek elektronicznych 1. Wypożyczenie książki elektronicznej wymaga poszanowania praw autorskich, co w praktyce gospodarczej sprowadza się do konieczności autoryzacji i uwierzytelniania czytelników. W bibliotekach uniwersyteckich zbiory udostępnianie są jedynie pracownikom i studentom danego uniwersytetu, zbiory innych bibliotek udostępniane są na podstawie umów subskrypcyjnych. Niejednokrotnie uczestniczący w wykładach studiów stacjonarnych lub zaocznych studenci nie są zainteresowani gromadzeniem wielu pozycji literatury na dany temat, potrzebują skryptów, wytycznych, przewodników do nauki, bądź opracowań zawierających uzupełnienie podawanych przez konkretnego wykładowcę. Tutaj pomocne może być umieszczanie treści dydaktycznych wykładów i materiałów do ćwiczeń na stronach internetowych. Taką sposobnością stała się witryna internetowa Projektu zlokalizowana na serwerze ICHEC-ISC ST-LOUIS - Institut Superieur de Commerce Saint-Louis w Brukseli 2. Przedstawione tam treści uzupełniają kształcenie metodami tradycyjnymi w postaci wykładów i ćwiczeń np. w Luton i w Polsce. Metoda mieszana (blended method) łączy w sobie zalety nauczania tradycyjnego i nauczania w pełni zdalnego i elektronicznego (on-line), przy czym każdy z tych dwóch komponentów tej metody powinien łagodzić słabości drugiego (tabela 1). Tabela 1 Porównanie metod dydaktycznych Kryterium porównania Komunikacja między studentami i nauczycielami Bodźce wysiłku intelektualnego Metoda dydaktyczna Metoda tradycyjna Metoda mieszana Metoda on-line Interpersonalna Interpersonalna, Za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, systemu pogawędek internetowych, biuletynów elektronicznych, list dyskusyjnych, wideokonferencji, a także telefonu i faksu Za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, systemu pogawędek internetowych, biuletynów elektronicznych, list dyskusyjnych, wideokonferencji, a także telefonu i faksu Dyplom renomowanej uczelni, instytucji krajowej lub międzynarodowej zachowanie, wyrażenia werbalne i niewerbalne nauczyciela, tutora (opiekuna grupy), innych studentów zachowanie, wyrażenia werbalne i niewerbalne nauczyciela, tutora (opiekuna grupy), innych studentów wyrażenia werbalne nauczyciela, tutora (opiekuna grupy), innych studentów 1 M. Pańkowska, Aspekty ekonomiczne bibliotek elektronicznych [w:] Electronic Data Interchange, Electronic Commerce, Materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC pod red M Niedźwiedzińskiego, Łódź-Dobieszków,

7 Autoryzacja i uwierzytelnienie studentów Wybór miejsca i czasu studiowania Kontrola pracy studenta Postać materiału dydaktycznego Lekcja Źródło: opracowanie własne Indeks, legitymacja studencka Zalecana obecność w wyznaczonym miejscu i czasie dla uczestnictwa w wykładach, seminariach, egzaminach Bezpośrednia w miejscu przebywania studenta i egzaminatora Drukowane: książki, skrypty, przewodniki, zestawy ćwiczeń, materiały dydaktyczne jako zestawy multimedialne dostępne na CD, dyskietkach Monolog nauczyciela, analiza problemu lub przypadku, rozwiązywanie zadania według podanego algorytmu, udział w grze, prezentacja przykładów zgromadzonych przed lekcją przez nauczyciela i studentów Indeks, legitymacja studencka, identyfikator numeryczny, login + hasło, podpis elektroniczny Zalecana obecność w wyznaczonym miejscu i czasie dla uczestnictwa w wykładach, seminariach, egzaminach, Obowiązkowa obecność w wyznaczonym miejscu i czasie dla przeprowadzenia egzaminów, swoboda wybory miejsca i czasu studiowania Bezpośrednia w miejscu przebywania studenta i egzaminatora, ocena studenta na podstawie testów, projektów i wypowiedzi przesyłanych pocztą elektroniczną i w systemie pogawędek internetowych Drukowane: książki, skrypty, przewodniki, zestawy ćwiczeń, materiały dydaktyczne jako zestawy multimedialne dostępne na CD, dyskietkach lub w sieci Internet Zarejestrowany w postaci cyfrowej lub nie - monolog nauczyciela, Analiza problemu lub przypadku, rozwiązywanie zadania według podanego algorytmu, udział w grze, prezentacja przykładów zgromadzonych przed lekcją przez nauczyciela i studentów, szybkie wyszukiwanie materiałów uzupełniających w sieci identyfikator numeryczny, login + hasło, podpis elektroniczny Obowiązkowe logowanie się do systemu w wyznaczonym czasie dla przeprowadzenie egzaminów, swoboda wybory miejsca i czasu studiowania Ocena studenta na podstawie testów, projektów i wypowiedzi przesyłanych pocztą elektroniczną i w systemie pogawędek internetowych Materiały dydaktyczne jako zestawy multimedialne dostępne w sieci Internet Zarejestrowany w postaci cyfrowej jako plik multimedialny- monolog nauczyciela, Analiza problemu lub przypadku przez grupę rozproszoną, rozwiązywanie zadania według podanego algorytmu, udział w grze, prezentacja przykładów zapisanych w postaci multimedialnej przez nauczyciela i studentów, szybkie wyszukiwanie materiałów uzupełniających w sieci Juszczyk określił zasadnicze uwarunkowania rozwoju środowiska efektywnego nauczania: interaktywność, dostępność instruktażu, orientacja na zadania, pomoc nauczyciela, pomoc techniczna, ergonomia stanowiska pracy ucznia 3. Interakcja i komunikacja on-line są uważane za istotne czynniki efektywnego nauczania on-line, 3 S. Juszczyk, The pedagogical and psychological chosen problems of the on-line education [w:] Distance Learning Workshop The fourth International Meeting on New Technologies of E-learning Systems and Network Environment, pod red. J Piechy, Sosnowiec,

8 ale brak komunikacji interpersonalnej jest bardzo frustrujący w procesie zdalnego nauczania elektronicznego. Studenci potrzebują kontaktów z nauczycielem i z innymi studentami. Tworzą społeczności. Metoda mieszana przedłuża kontakty interpersonalne za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu pogawędek typu chat rooms, biuletynów informacyjnych. Jednakże interakcja on-line różni się istotnie od spotkań osobistych. Większość konwersacji on-line występuje asynchronicznie przy dopuszczalnych zasadniczych opóźnieniach w pozyskiwaniu odpowiedzi. Systemy wideokonferencji są zbyt drogie i nie przekroczyły jeszcze progu powszechnej implementacji. Inne badania sugerują, by jako istotne czynniki efektywnego kształcenia zdalnego uznać silną motywację wewnętrzną studenta, samodyscyplinę, niezależność, samodzielność, asertywność 4. W trakcie prac w ramach Projektu niejednokrotnie pojawiało się pytanie, jak zmobilizować studentów do intensywnego indywidualnego wysiłku edukacyjnego. Okazuje się na podstawie wypowiedzi samych studentów, że bardzo silnym bodźcem może być uzyskanie dyplomu, certyfikatu renomowanej uczelni bądź instytucji ważnej w skali międzynarodowej. To jednak wymaga weryfikacji wiedzy nabytej przez studentów. Proces edukacyjny nie może być jedynie transferem wiedzy z serwera na komputer studenta. W metodzie zdalnej edukacji ciągle brak mechanizmów skutecznej weryfikacji. Wyeliminowanie tej słabości jest możliwe dzięki implementacji metody mieszanej, która podobnie jak nauczanie tradycyjne nakazuje egzaminy prowadzić w wyznaczonych terminach w wybranych centrach uniwersyteckich. Studenci rozproszeni w przestrzeni geograficznej pracują z reguły w różnym czasie, czyli w tzw. trybie asynchronicznym. Wybór miejsca i terminu uczenia się jest bardziej dogodny w metodzie mieszanej niż tradycyjnej, obligującej do obecności w określonym czasie i miejscu. Nauczanie zdalne pozwala im zaoszczędzić na kosztach podróży, tym niemniej pojawiają się nowe rodzaje kosztów tj. opłata za transfer danych i konto dostępowe w Internecie, opłaty za wydruk przesłanych materiałów dydaktycznych. Według doświadczeń wykładowców z Luton weryfikacja nabytej wiedzy może odbywać się w sposób wymagający zalogowania się studenta na serwer kursu określonego dnia o określonej godzinie, brak takiego zachowania równoznaczny jest ze skreśleniem studenta z listy uczestników kursu. Niestety w przypadku metody kształcenie on-line nauczyciel ma najczęściej dostęp do 8

9 rezultatów pracy studenta tzn. wyników testów, przesłanych esejów, referatów, wykonanych projektów, nie ma jednak całkowitej pewności, że rezultaty te zostały osiągnięte samodzielnie. W ramach projektu rozważano możliwość sfilmowania egzaminu prowadzonego off-line w wybranym ośrodku uniwersyteckim i przesłania filmu innym wybranym egzaminatorom celem przyznania studentowi odpowiedniej oceny. Wkrótce być może technologia wideokonferencji pozwoli, by egzaminy prowadzone były zdalnie. Abstract The paper includes a general characteristic of Euromaster in e-commerce and Cyber-communication Project developed in within Leonardo da Vinci Programme. Project aimed to develop courses on e-business and Cybercommunication for the university students. In the paper authors present the idea of e-learning blended methodology, considered to be very safe methodology of implementation of e-learning at universities. BIBLIOGRAFIA: 1. Juszczyk S, The pedagogical and psychological chosen problems of the on-line education [w:] Distance Learning Workshop The fourth International Meeting on New Technologies of E-learning Systems and Network Environment, red J. Piecha, Sosnowiec, Pańkowska M., Aspekty ekonomiczne bibliotek elektronicznych [w:] Electronic Data Interchange, Electronic Commerce, Materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC red M Niedźwiedziński, Łódź-Dobieszków, NETOGRAFIA: 1. Claroline, Open Source e-learning, Open Source Cource Managament System, De Praetere T., Claroline Instrukcja obsługi dla nauczyciela, tłumaczenie S. Gurgała, dostępne październik

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH Jerzy Gołuchowski, Małgorzata Pańkowska, Maria Smolarek, Ewa Ziemba Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Małgorzata Bzowska-Bakalarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. W pracy scharakteryzowano metody

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-1-068/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania

Bardziej szczegółowo