Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków"

Transkrypt

1 2012 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Maciej Kawecki Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kraków E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października 2012

2 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Jedną z form działalności internetowej są e-usługi. W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za e-usługi należy uznać usługi świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej lub komputerowej (Internet) z zastosowaniem technologii informacyjnej. działu człowieka E-usługami nie są: rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiowych i telewizyjnych, używanie jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej pomiędzy osobami fizycznym w celach osobistych, usługi telekomunikacyjne oraz usługi świadczone w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy (np. Intranet).

3 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Prawnie skuteczne dokumenty. Inne wymagane prawem treści.

4 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Prawnie skuteczne dokumenty Dokumenty Obligatoryjne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Ogólne warunki umów/umowa Inne szczególne umowy m.in. umowy licencyjne Fakultatywne (przykładowe) Polityka prywatności Ogólne warunki korzystania z serwisu Kodeks etyczny

5 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Dokumenty obligatoryjne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca musi nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Najskuteczniejszym i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej w formie pliku pdf oraz w formie aktywnego linku.

6 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Umowa pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zostaje zawarta najczęściej z chwilą doręczenia (inkorporacji) regulaminu usługobiorcy. W przypadku e-usług najbardziej rozpowszechnioną formą inkorporacji regulaminu jest zamieszczenie pod formularzem, w którym przyszły usługobiorca udostępnia swoje dane osobowe na potrzeby wykonania umowy, aktywnego linku wraz z checkbox-em, w którym możliwe jest odznaczenie akceptacji regulaminu. Treść regulaminu powinna zawierać co najmniej następujące informacje: -rodzaj, zakres i warunki świadczonych usług; -warunki zawierania i rozwiązania umowy; -

7 -tryb postępowania reklamacyjnego. Żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wyłącza możliwości rozbudowania treści regulaminu, poszerzając go również o wymogi przewidziane m.in. ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (gdy usługi są kierowane m.in. do konsumentów), tj. o informacje dotyczące: -ceny lub wynagrodzenia za usługi oraz zasady płatności; -kosztów, sposobu i terminie dostawy; -prawa do odstąpienia od umowy; -dodatkowych kosztów korzystania z środków porozumiewania się na odległość;

8 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne -terminu w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący; -minimalnego okresu na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe. W przypadku gdy e-usługi świadczone są m.in. wobec konsumentów, wszystkie wskazane powyżej informacje usługodawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie najpóźniej z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Za prawnie nieskuteczne należy uznać wszelkie postanowienia zawarte w regulaminach a dotyczące zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych usługobiorcy. acja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, 9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

9 Tworzenie skutecznych prawnie dokumentów związanych z działalnością w Internecie. Inne Ogólne warunki umów/umowa Swoboda umów nie wyłącza możliwości zamieszczenia wszystkich koniecznych, a wskazanych wcześniej, informacji w jednym dokumencie jakim jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Jeżeli usługobiorcą jest m.in. konsument a regulamin nie zawiera wszystkich wskazanych wcześniej informacji, konieczne jest stworzenie dodatkowego dokumentu wprowadzającego nie uregulowane kwestie wymagane ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów

10 Kompatybilność dokumentów wymaga by na istnienie takiej umowy powołać się również w samym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, wskazując, że jego akceptacja stanowi również akceptację samej umowy. Częstą praktyką stosowaną zwłaszcza przez podmioty prowadzące usługi cechujące się koniecznością zawierania wielu umów szczególnych, jest posługiwanie się ogólnymi warunkami umów. Dokument ten stanowi zbiór ogólnych postanowień dotyczących danego rodzaju usług, skuteczny wobec wszystkich umów szczególnych. Jeżeli wymagane powołanymi aktami prawnymi kwestie zostały uregulowane w kilku dokumentach, treść wszystkich wskazanych dokumentów usługodawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie najpóźniej z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

11 Umowa licencyjna Jeżeli z przedmiotem świadczonych e-usług związana jest konieczność korzystania przez usługobiorcę z oprogramowania, niezależnie od powyższych dokumentów konieczne jest udzielenie mu licencji na korzystanie z oprogramowania. Aktualny stan prawny, pozwala wprowadzać w takich umowach postanowienia bardzo restrykcyjne względem licencjobiorców niemal całkowicie ograniczające odpowiedzialność za funkcjonowanie oprogramowania. Licencja musi zostać wyraźnie zaakceptowana przez usługobiorcę, nie ma jednak prawnego obowiązku pisemnego potwierdzania usługobiorcą jej treści.

12 Dokumenty fakultatywne Polityka prywatności Polityka prywatności to potoczne określenie dokumentu wskazującego sposób postępowania administratora danych (usługodawcy) z danymi osobowymi usługobiorców. Żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce nie nakłada na usługodawcę obowiązku tworzenia Polityki prywatności (rozwiązanie zaczerpnięte z systemu amerykańskiego). Zamieszczenie w Polityce prywatności zgody na przetwarzanie danych usługobiorcy, należy uznać za nieskuteczne (zob. orzeczenie SN z 4 kwietnia 2003 r.).

13 W mojej opinii informacje zamieszczone w Polityce prywatności mogą w pełni wyczerpać jedynie obowiązek administratora poinformowania usługobiorcy o sposobie zabezpieczenia jego danych osobowych. Inkorporacja w postaci akceptacji Polityki prywatności przez usługobiorcę nie jest konieczna, gdyż nie wyłącza to obowiązku oddzielnego odebrania zgody na przetwarzanie jego danych oraz dopełnienia innych obowiązków bezpośrednio w formularzu, w którym usługobiorca podaje swoje dane osobowe.

14 Ogólne warunki korzystania z serwisu Ogólne warunki korzystania z serwisu to potoczne określenie dokumentu wskazującego sposób korzystania ze stron www tworzących serwis wraz z opisem wszystkich funkcjonalności i warunków technicznych jakie musi spełnić usługobiorca chcący korzystać z serwisu. Żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w Polsce nie nakłada na usługodawcę obowiązku tworzenia takiego dokumentu, z zastrzeżeniem, iż techniczne warunki jakie musi spełnić usługodawca chcący korzystać z serwisu muszą zostać wskazane w regulaminie.

15 Usługodawcy często decydują się na wprowadzenie takiego dokumentu, poszerzając ogólne zasady korzystania z serwisu zawarte w regulaminie i innych dokumentach. Inkorporacja dokumentu nie jest wymagana. Kodeks etyczny Kodeks etyczny to potoczne określenie dokumentu wskazującego zbiór ogólnych zasad moralnych, etycznych którymi powinien kierować się usługodawca i usługobiorca wykonując/korzystając z e-usług. Dokument jest fakultatywny na kanwie prawa polskiego, często stosowany w systemie amerykańskim. Nie podlega inkorporacji. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzanie klauzul etycznych w umowie lub samym regulaminie co należy uznać za rozwiązanie dopuszczalne ale niekonieczne.

16 Inne wymagane prawem treści Ochrona danych osobowych Wszystkie wskazane poniżej obowiązki muszą zostać zrealizowane poprzez zamieszczenie stosownych klauzul w formularzu, w którym usługobiorca udostępnia swoje dane osobowe. Usługodawca (administrator) zobowiązany jest poinformować usługobiorcę o swoich danych, celu zbierania danych oraz ich odbiorcach, prawe dostępu do danych oraz do ich poprawienia. Należy też wskazać, iż udostępnienie danych usługobiorcy jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji usługi.

17 Przykładowa klauzula: Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez w celu realizacji usługi oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych (jeżeli dane będą przetwarzane również w tym celu). Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji usług. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo do ich poprawienia. Jeżeli usługodawca chce przesyłać usługobiorcą informacje handlowe drogą elektroniczną, a nie wyłącznie tradycyjną pocztą (np. Inserty), konieczne jest dodatkowe odebranie zgody usługobiorcy, za pomocą odrębnej klauzuli. Podobne klauzule powinny być tworzone w przypadku odbierania zgody na przetwarzanie danych w jakichkolwiek innych celach.

18 Przykładowa klauzula: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli usługodawca chce udostępniać dane osobowe usługobiorców podmiotom trzecim, konieczne jest dodatkowe odebranie zgody usługobiorcy, za pomocą odrębnej klauzuli. Przykładowa klauzula: Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, zgromadzonych przez podmiotowi w celu/ach

19 Podsumowanie Każdy z usługodawców e-usług zobowiązany jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnić usługobiorcy regulamin świadczenia usług drogę elektroniczną, nadając mu treść wymaganą powołanymi przepisami prawa. Od treści samego regulaminu, charakteru świadczonych usług oraz kategorii usługobiorców zależeć będzie konieczność wprowadzenia innych dokumentów jak umowa lub umowa licencyjna. Udostępnienie pozostałych kategorii dokumentów ma charakter fakultatywny. Usługodawca przetwarzając dane usługobiorcy, niezależnie od celu ich pozyskania, zobowiązany jest dopełnić wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

20 Dziękuję bardzo za uwagę

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.meetpro.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.meetpro.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.meetpro.pl Spis treści: 1 definicje i akty prawne 2 postanowienia ogólne 3 zakup biletu elektronicznego 4 ceny i metody płatności 5 spotkania i wyjazdy MeetPRO 6 reklamacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN.PDF

WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN.PDF Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.DRUKERO.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Pasażerowie 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca się

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, listopad 2013 Spis treści Obowiązki informacyjne i regulaminy... 7 1. O czym konsument powinien zostać poinformowany przed dokonaniem zakupu przez Internet?..

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo