REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedawcę Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie sklep.ardelux.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także na żądanie Kupującego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Egzemplarze niniejszego regulaminu w wersji papierowej, wraz z formularzem do odstąpienia od umowy, doręczany jest (wydawany jest w zależności od wybranego sposobu dostawy) Kupującemu wraz z zamówiony towarem Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: telefonicznie pod nr: oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod adresem siedziby Sprzedawcy. Ardelux Sp.z o.o ul. Niemcewicza 5/7 m. 15 Łódź Zamówienia składane przez Kupującego będącego konsumentem mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Sprzedawca prowadzi sprzedaż na odległość prezentowanych na stronie produktów za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Realizacja zamówień jest dokonywana przez Sprzedawcę na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT Umowa zawierana ze Sprzedawcą przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ kodeksu cywilnego za pośrednictwem strony internetowej stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie pod adresem sklep.ardelux.pl. zdjęcia były zgodne z rzeczywistym wyglądem towarów. Jeżeli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. 2 DEFINICJE 2.1. Adres poczty elektronicznej oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1

2 2.3. Formularz rejestracyjny formularz wypełniany przez Kupującego w celu utworzenia Konta na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy Konto udostępnione przez Sprzedawcę, po rejestracji przez Kupującego, miejsce na serwerze, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz składanie Zamówień Kupujący składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) Kupujący będący konsumentem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) Regulamin niniejszy regulamin sprzedaży na odległość towarów oferowanych przez Ardelux sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem sklep.ardelux.pl Sprzedawca przedsiębiorca prowadzący dzielności gospodarczą pod firmą ARDELUX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-018), przy ul. Niemcewicza, 5/7, lokal 15, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną Trwały nośnik materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci Umowa umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem sklep.ardelux.pl, zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 2

3 2.14. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej Zamówienie oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ SPRZEDAWCĘ 3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, przeglądarka umożliwiająca obsługę oprogramowania CSS i Javascript Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień. 4 ZAŁOŻENIE KONTA 4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Kupującego jest bezpłatne W celu utworzenia Konta Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania Danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, hasło W przypadku zmiany jakichkolwiek Danych osobowych Kupujący zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji Kupujący przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia Umowy, podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość o potwierdzeniu założenia Konta Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana na czas nieokreślony Umowa może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Kupującego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 3

4 4.8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług może zostać złożone przez Kupującego w dowolnej formie oraz przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adres: bądź na adres siedziby Sprzedawcy pocztą tradycyjną. Ardelux Sp. z o.o ul. Niemcewicza 5/7 m. 15 Łódź W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego Sprzedawca usuwa Konto Kupującego z serwera Logowanie do sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnych. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta. 5 PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 5.1. Kupujący posiadający Konto z celu złożenia zamówienia obowiązani są: do zalogowania się na posiadane Konto; dodania do koszyka towarów; wybrania sposobu dostawy; wybrania sposobu płatności; potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty 5.2. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty wymienione na stronie internetowej w chwili składania zamówienia Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego zamówienia Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcą oraz podać wszystkie niezbędne do wystawienia faktury VAT dane Umowa zawierana jest w języku polskim Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 6 CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI 6.1. Na stronie internetowej przy każdym z produktów zamieszczona jest jego cena zawierająca podatek VAT Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przeprowadzania akcji promocyjnej obejmującej wybrane towary oraz udzielania rabatów. Akcje promocyjne 4

5 ograniczone są czasowo, okres ich obowiązywania uwidoczniony jest obok wyświetlanego na stronie produktu poprzez oznaczenie ceny przed promocją oraz ceny pomniejszonej wraz z informacją przez jaki okres czasu towar może zostać nabyty po pomniejszonej cenie. Promocje organizowane przez Sprzedawcę oraz udzielone rabaty nie łączą się ze sobą Kupujący dokonujący zamówienia obowiązany jest do zapłaty ceny za towar obowiązującej w momencie składania przez niego zamówienia. Ponadto w przypadku wyboru przez Kupującego wysyłki zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej koszty dostawy, według cen określonych w 6 ust. 6, ponosi Kupujący. Koszty wysyłki zwiększają podaną w sklepie Sprzedawcy cenę sprzedaży towaru tak, że w konsekwencji końcowa cena sprzedaży towaru stanowi sumę ceny towaru podaną w sklepie internetowym oraz kosztów wysyłki Kupujący składając zamówienia obowiązany jest do dokonania wyboru pomiędzy samodzielnym odbiorem zamówionego towaru, a dostawą towaru na adres wskazany przez Kupującego przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy Odbiór osobisty zamówionego towaru nie łączy się dla Kupującego z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza zapłatą za zamówiony towar. Kupujący może dokonać odbioru osobistego wyłącznie z salonu Sprzedawcy znajdującym się pod adresem: Ardelux Sp.z o.o. Kasprzaka Łódź w godzinach pracy salonu Od poniedziałku do piątku w godz. 10:30-19:00 Oraz w sobota godz. 10:00-18: W przypadku dokonania przez Kupujący wyboru wysyłki zamówionego towaru na wskazany przez Kupującego adres dostawa następuje za pośrednictwem Na terenie Polski współpracujemy z firmą kurierska Siódemka, oraz na teren Unii Europejskie za pośrednictwem firmy Raben zgodnie z cennikiem usług https://siodemka.com/files/dokumenty_do_pobrania_pdf/przewodnik_po_uslugach_ind_0 1_2014_v2.pdf 6.7. Kupujący, z uwzględnieniem ustępu 6.8, może wybrać następujące formy płatności,: gotówka przy odbiorze towaru, tradycyjny przelew bankowy, na rachunek o nr Bank: PKO S.A Konto: przelew za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl 6.8. W przypadku, gdy towar zamówiony przez Kupującego, nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy i wymaga jego sprowadzenia od Producenta, Kupujący obowiązany jest do dokonania przedpłaty za zamówiony towar w postaci zaliczki w wysokości 30 % wartości zamawianego towaru. Informacja o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy, a w przypadku jego braku o konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar, wyświetlana jest obok produktu na stronie Sprzedawcy Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, na życzenie Kupującego Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki zwłoki w odebraniu towaru na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa. 7 REALIZACJA UMOWY 5

6 7.1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za zamawiany towar, o której mowa w paragrafie 6.8, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty zaliczki dokonanej przez Kupującego W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru na wskazany przez niego adres przekazywanie zamówionego przez Kupującego towaru przewoźnikowi następuje: dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze po otrzymaniu zamówienia przez sklep Sprzedawcy, a w przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty zaliczki dokonanej przez Kupującego; dla zamówień płatnych przelewem po otrzymaniu środków lub potwierdzenia dokonania przelewu, a w przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar po uiszczeniu przez Kupującego pozostałej do zapłaty kwoty 7.4. W momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Kupujący otrzymuje informację o wysłaniu towaru Czas dostarczenia przesyłki zależny jest rodzaju zamówionego przez Kupującego towaru oraz wybranego przez Kupującego sposobu płatności. W przypadku: wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, a w przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty zaliczki dokonanej przez Kupującego; wyboru przez Kupującego płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu, a w przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar od dnia uiszczenia przez Kupującego pozostałej do zapłaty kwoty Termin dostawy przesyłki jest wskazany przed potwierdzeniem przez Kupującego zamówienia i dokładnie określony przez Sprzedawcę W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru na wskazany przez niego adres przez przewoźnika rekomendowane jest zbadanie stanu przesyłki przez Kupującego po jej dostarczeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę oraz w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru o odbiorze osobistym zamówionego towaru z salonu Sprzedawcy, termin odbioru ustalany jest indywidualnie z Kupującym telefonicznie lub drogą mailową, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności. W przypadku: wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze termin ustalany jest po dniu złożenia przez Kupującego zamówienia, a w przypadku konieczności uiszczenia 6

7 przedpłaty za zamawiany towar po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty zaliczki dokonanej przez Kupującego; wyboru przez Kupującego płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl termin ustalany jest po dniu otrzymania środków lub potwierdzeniu dokonania przelewu, a w przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty za zamawiany towar po uiszczeniu przez Kupującego pozostałej do zapłaty kwoty Zamówiony towar dostępny jest do odbioru przez Kupującego najpóźniej w terminie przewidzianym do dostawy przesyłki danego towaru na adres wskazany przez Kupującego wyświetlanym obok towaru na stronie Sprzedawcy W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru o odbiorze osobistym zamówionego towaru z salonu Sprzedawcy, odbierając towar Kupujący obowiązany jest w zależności od wybranego sposobu płatności do: uiszczenia pozostałej do zapłaty należności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze; przedstawienia dowodu uiszczenia pozostałej do zapłaty należności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 8.1 Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący będący konsumentem otrzymał przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego będącego konsumentem także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia dostępnego pod zakładką Formularze. Kupujący będący konsumentem może złożyć także oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając internetowy formularz odstąpienia od umowy. Jest dostępny na stronie internetowej i załączany do każdego potwierdzone zamówienia formie elektroniczne w załączniku W przypadku złożenia przez Kupującego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu będącemu konsumentem na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy przesyłki Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego będącego konsumentem w pierwszej transakcji, chyba 7

8 że Kupujący będący konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej Kupujący będący konsumentem obowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy Kupujący będący konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 9 RĘKOJMIA ZA WADY Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 ¹ -556 ³ Kodeksu cywilnego. 10 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy są nowe (za takie uważa się również towary wyeksponowane w salonie Sprzedawcy) Kupujący może składać reklamacje dotyczące nabytych towarów Miejscem składania wszelkich reklamacji jest siedziba Sprzedawcy Reklamacje mogą być składane na piśmie, przesyłając zgłoszenie reklamacji na adres: ARDELUX sp. z o.o. (91 078) Łódź, ul. Kasprzaka 3; W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który znajduje sie w zakładce Formularze" W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowany towar oraz dowód zakupu Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 8

9 11 GWARANCJA 11.1.Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta na okres 2 lat Gwarancja producenta obejmuje swoim terytorium obszar Unii Europejskiej Gwarancją producenta nie są objęte następujące elementy oraz uszkodzenia: elementy szklane, sznury przyłączeniowe, wtyczki, oraz elementy eksploatacyjne, np. świetlówki, żarówki, uszkodzenie mechaniczne, termiczne oraz chemiczne, uszkodzenia powstałe na wskutek przeróbek i ingerencji dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, celowe uszkodzenie sprzętu przez użytkownika lub osobę trzecią, czynności konserwacyjne oraz wymiana części uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z zaleceniami Producenta, ew. instrukcji montażu i obsługi, uszkodzenia produktu powstałe wskutek wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem, lub powstałe podczas niewłaściwego transportu Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji producenta w zakresie wynikającym z dokumentu gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji osobiście lub pisemnie w sklepie Sprzedawcy w Łodzi (91 078), ul. Kasprzaka 3 w godzinach pracy sklepu, bądź mailem na adres: Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady oraz wskazanie, czy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, czy z tytułu gwarancji producenta Dalsza procedura rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Kupującego określone w niniejszym paragrafie zależne są od treści karty gwarancyjnej i mogą różnić się w zależności od producenta, który udziela gwarancji Producent ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres udzielonej gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej. 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 12.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Ardelux sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-018), ul. Niemcewicza, 5/7, lok. 15 Sprzedawca Sprzedawca gromadzi dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej umowy, w tym rozliczenia wzajemnych świadczeń. Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Kupującego, jego dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniego wyrażenia zgody przez osoby, których dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9

10 12.4. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupującego: imię i nazwisko; adres dostawy zamówionych produktów; numer telefonu; adres poczty elektronicznej; Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy przesyłki, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane. 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA 13.1.Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem sklep.ardelux.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem sklep.ardelux.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa Kupującemu przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 10

11 14.6. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sprzedawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z komputerem, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sprzedawcy, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies. Wyłączenie obsługi cookies jest możliwe w przeglądarce kupującego. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia. 11

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo