REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym whip.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). 3. Dokładamy wszelkich starań w aktualizowaniu opisów i cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym. Jednak zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach. W związku z ciągłym wahaniem kursowym niektóre ceny w sklepie mogą być nieaktualne. 4. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia firmę Kultys Management do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności. 6. Ceny podane w sklepie nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA 1. Nie ustalamy minimalnej wielkości zamówienia. To Państwo decydujecie o ilości sztuk zamawianego asortymentu. 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę Kultys Management na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną. 3. Ponadto firma Kultys Management kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu , pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. 4. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. 5. Zastrzegamy sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia. 6. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia. 7. Koszty transportu towaru ponosi firma Kultys Management lub odbiorca, w zależności od wielkości złożonego zamówienia. 8. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych. 9. W zależności od firmy spedycyjnej Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru. 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, których potwierdzenie jest niemożliwe lub utrudnione lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza. 11. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie w firmie przewozowej. W tym czasie nie jest możliwy jakikolwiek zwrot opłat, kosztów lub Produktu. 12. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania Produktu z siedziby Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy

2 tego rodzaju. Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność. 13. Złożenie prawidłowego zamówienia poprzez telefonicznie, mailowo, faxem lub pisemnie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej Sprzedawcę i Kupującego umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z danymi zawartymi w opcjach zakupu i dostawy wybranych w zamówieniu. Złożenie zamówienia nie jest jednak równoznaczne z jego wykonaniem przez Sprzedawcę. Sprzedawca nadzorujący sprzedaż może w każdym czasie i bez podania przyczyny wstrzymać lub odmówić realizacji zamówienia, co bez jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń skutkuje odstąpieniem Sprzedawcy od umowy sprzedaży. W tym przypadku Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy. 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych odrębnie przez Sprzedawcę. 15. Sprzedawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i reklamowych. 16. Wycofanie, odwołanie, jakakolwiek zmiana lub korekta złożonego zamówienia jest możliwa wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy. 17. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych okoliczności. WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. W przypadku firm prywatnych: Przy odbiorze: Mogą Państwo zapłacić za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze. Przygotowanie odliczonej kwoty znacznie ułatwi rozliczenie. Przelew: Możecie Państwo dokonać przelewu - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków prześlemy Państwu zamówiony towar. REKLAMACJE 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta oraz instrukcję obsługi, która jest dostarczana z towarem. 2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT. 3. Instrukcja obsługi towaru może być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki. 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą Kultys Management na adres e- mail lub tel Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura zakupu, którą Zamawiający otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgłoszenie do firmy Kultys Management wystąpienia wady w danym towarze. 5. Firma Kultys Management nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. 6. Zamawiający ma prawo zwrotu towaru w stanie niezmienionym (zapakowanym w

3 opakowanie firmowe producenta) do 10 dni od daty ich wysłania. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego. 7. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru. 8. Zdjęcia produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem proponowanych przez nas urządzeń. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 9. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów. 10. Prosimy nie wyrzucać opakowania towaru przed jego sprawdzeniem, gdyż może być na nim zamieszczona instrukcja obsługi. Prosimy zachować, przynajmniej w okresie gwarancji, oryginalne opakowania, aby w razie konieczności odesłania sprzętu do producenta, nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. 11. Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie należy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. Obowiązkiem zamawiającego jest sprawdzić w obecności kuriera jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki następuje dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę, w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i zgłosić ten fakt w firmie Kultys Management Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi zgodnie z artykułem Kodeksu Cywilnego. GWARANCJE 1. Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez firmę Kultys Management Firma Kultys Management w dalszej części gwarancji nazywana jest Kultys Management, a produkty, o których mowa wyżej Produktami. 2. Kultys Management udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na Produkty zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku, gdy nie zgłosi wad niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 7 dni. 3. Warunkiem zrealizowania przez Kupującego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Kultys Management a/ ważnego dowodu zakupu b/ wadliwego Produktu 4. Kupujący dostarczając Produkt do Kultys Management zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie Produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Produktu obciążają Kupującego. Dostarczony do Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. Produkt o wadze powyżej 15 kilogramów dostarczany jest do Serwisu na koszt Gwaranta, a w pozostałych wypadkach na koszt Kupującego. 5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Kultys Management w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia Produktu do Kultys Management na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Kultys Management 7. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt.2 i na warunkach określonych w niniejszej

4 gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu. 8. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli Kultys Management stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Kultys Management dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu. Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez kupującego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Kultys Management 9. Jeżeli wymiana Produktu na nowy, zgodnie z pkt.8, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu. 10. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 11. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Kultys Management, a w szczególności: a/ powstałymi podczas transportu i przeładunku b/ spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu c/ powstałymi na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa d/ spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie e/ powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek itp.) 12. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Kultys Management 13. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez Sprzedawcy. 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego, t.j. w Poznaniu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 3. Kultys Managment zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych kontrahentów niezbędnych do prawidłowego nawiązania stosunków między stronami umowy, a także w celu jej realizacji i innych celów handlowych, w tym także rozrachunkowych. 4. Kultys Managment zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych kontrahentów w zakresie ustalenia ich ewentualnej odpowiedzialności, w przypadku naruszenia przez nich przepisów prawa, bądź postanowień niniejszego regulaminu. 5. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia. 6. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a

5 szczególności dostępności produktów oraz warunków składania zamówień. Zmiana regulaminu może nastąpić także poprzez umieszczenie go na stronie internetowej nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu. 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 DEFINICJE 1. E-Sklep Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl., z którym Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I. Informacje o Sklepie Internetowym Sklep internetowy Światbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) 1. FIRMA 1. Sklep internetowy działający pod adresem edugaleria.pl (zwany dalej Sklepem ) prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo