REGULAMIN sklepu internetowego Colorshake.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sklepu internetowego Colorshake.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN sklepu internetowego Colorshake.pl DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego: Sprzedający oznacza Ewa Konstantynowicz, NIP , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą COLORSHAKE Ewa Konstantynowicz pod adresem Kielce, ul. Kryształowa 49; Klient oznacza osobę korzystającą Usługi; Konto oznacza element Usługi, który umożliwia Klientowi zawieranie Umów Sprzedaży bez potrzeby każdorazowego podawania danych Klienta, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej Sklep oznacza element Usługi umożliwiający Klientowi zawieranie Umów Sprzedaży za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej Usługa oznacza usługę świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną, której elementami są Sklep i Konto; Towar oznacza przedmiot prezentowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu, w odniesieniu do którego Klient i Sprzedający mogą zawrzeć Umowę Sprzedaży; Umowa Sprzedaży oznacza umowę zawieraną za pomocą Sklepu pomiędzy Klientem i Sprzedającym, o treści określonej Regulaminem; Cena oznacza kwotę podaną przez Sprzedającego w opisie Towaru znajdującym się w Sklepie, która to kwota stanowi cenę Towaru brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT); Koszty Dostawy oznacza koszty dostawy, przedstawione Klientowi za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu w trakcie składania przez niego Zamówienia; Zamówienie oznacza ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta za pomocą Sklepu, której przyjęcie przez Sprzedającego prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży; Regulamin oznacza niniejszy regulamin; UŚUDE oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wszelkie odniesienia do punktów (pkt) należy traktować jako odniesienie do punktu Regulaminu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu Ilekroć w Regulaminie posłużono się zwrotem w szczególności lub w tym w szczególności lub w tym także lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie

2 ma charakter jedynie przykładowy Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem prawa osób trzecich należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do aktów tych w ich najbardziej aktualnym brzmieniu INFORMACJE WSTĘPNE 2.1. Usługodawcą w rozumieniu UŚUDE jest Sprzedający Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Sprzedającego, tj. zasady, na jakich Klient może korzystać z Konta oraz ze Sklepu Do korzystania z Usługi wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, posiadanie konta poczty elektronicznej Korzystanie z Usługi wiąże się m.in. z instalacją w systemie informatycznym, którym posługuje się Użytkownik plików cookie, które to pliki służą do gromadzenia pewnych informacji dotyczących urządzenia końcowego, którym posługuje się Klient. Jeżeli Klient nie życzy sobie by pliki te były instalowane powinien w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej Jeżeli w w związku z korzystaniem z Usługi Klient miałby możliwość umieszczania w ramach Usługi (w tym w szczególności na stronach internetowych prowadzonych przez Sprzedającego) jakichkolwiek treści, w żadnym wypadku nie może on umieszczać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich Korzystając z Usługi Klient przyjmuje do wiadomości, że prawa do Usługi oraz jej poszczególnych elementów przysługują Sprzedającemu lub osobom trzecim i zobowiązuje się do nienaruszania tych praw w jakikolwiek sposób Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i bez naruszania praw osób trzecich Jeżeli w Regulaminie nie wskazano innego adresu poczty elektronicznej Sprzedającego, kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić pod adresem 2.9. Ilekroć w Regulaminie przewidziano, że Klient może wysłać

3 Sprzedającemu a zawierającego jakiekolwiek oświadczenie lub powiadomienie, Klient powinien go wysłać z adresu podanego przez niego w trakcie rejestracji (lub aktualizacji danych jeżeli była dokonana) lub w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli zostanie wysłany z innego adresu, a Sprzedający nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości nadawcy, taki nie będzie wywoływał określonych Regulaminem skutków Jeżeli Klient w którymkolwiek momencie stwierdzi, że którekolwiek podane przez niego Sprzedającemu dane są nieprawdziwe lub niepełne powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, który w takim wypadku dokona ich korekty. Jeżeli Sprzedający poweźmie w tym zakresie uzasadnione wątpliwości, może on wstrzymać się z korektą do czasu ich wyjaśnienia REJESTRACJA I KONTO 3.1. Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych znajdujących się na stronie internetowej Klient może dokonać rejestracji, w wyniku czego założone zostanie Konto Rejestracja polega w szczególności na podaniu przez Klienta jego danych (wskazanych w ramach Usługi), dokonaniu przez niego wyboru nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła. Usługa może wymagać, by hasło charakteryzowało się odpowiednimi parametrami (takimi jak w szczególności długość lub zawartość znaków innych niż litery) Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Sprzedający może wstrzymać się z założeniem Konta lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości Dokonując rejestracji Klient zobowiązuje się do zachowania w poufności danych dostępowych do jego Konta, tak aby nie miały do niego dostępu osoby nieuprawnione Po założeniu Konta Klient może uzyskać do niego dostęp za pomocą loginu i hasła podanych przez niego przy rejestracji Za pomocą Konta Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta. Niemniej jednak Klient zobowiązany jest aktualizować dane podane w trakcie rejestracji, w wypadku gdyby uległy one zmianie Jeżeli Klient narusza Regulamin, prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich Sprzedający może tymczasowo zawiesić możliwość korzystania przez niego z Konta, a wypadkach rażących lub powtarzających się naruszeń także usunąć Konto. W pozostałych wypadkach (w tym w szczególności gdyby Sprzedający zamierzał przestać świadczyć usługę w postaci Konta), Sprzedający może zamknąć Konto Klienta za czternastodniowym uprzedzeniem Klient może zamknąć swoje Konto w każdym czasie za

4 pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych w ramach Usługi. Jeżeli byłoby to z jakichkolwiek względów niemożliwe Klient, w celu zamknięcia Konta, powinien skontaktować się ze Sprzedającym pocztą elektroniczną ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4.1. Klient może złożyć Zamówienie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych w ramach Sklepu. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta, który dokonał rejestracji jak również przez Klienta niezarejestrowanego. W tym ostatnim wypadku, złożenie zamówienia może wymagać podania dodatkowych danych Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku finalizuj w ramach Sklepu. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym wybranych przez niego Towarów po cenie wskazanej w opisie Towaru prezentowanym w Sklepie Sprzedający prześle Klientowi potwierdzający złożenie Zamówienia. Wiadomość ta nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie powoduje związanie Klienta ofertą, co oznacza, że przyjęcie oferty przez Sprzedającego powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży. Od chwili otrzymania takiej wiadomości Klient jest związany ofertą, do czasu jej anulowania, lecz nie dłużej niż przez czas równy czasowi realizacji Zamówienia podanemu przez Sprzedającego w ramach Sklepu Przyjęcie oferty przez Sprzedającego następuje przez złożenie przez Sprzedającego odpowiedniego oświadczenia Klientowi (które to oświadczenie może być złożone w szczególności em) lub poprzez wysyłkę Towaru przez Sprzedającego lub przez poinformowanie Klienta, że Towar jest gotowy do odbioru osobistego. Do czasu zawiadomienia Klienta o przyjęciu oferty, Klient może anulować Zamówienie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu lub przez wysłanie Sprzedającemu a zawierającego oświadczenie o anulowaniu Zamówienia, co sprawia, że jego oferta przestaje wiązać, a do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY 5.1. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się wydać Klientowi kupiony przez niego Towar, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny Składając Zamówienie, Klient powinien, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu, wskazać rozmiar i kolor Towaru, który chciałby kupić. Jeżeli Towar w tym rozmiarze lub kolorze nie będzie dostępny, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta em; Sprzedający może też w takim wypadku zaproponować Klientowi inny Towar (przy czym taka informacja nie

5 stanowi oferty Sprzedającego; Klient, w celu zawarcia odpowiedniej Umowy Sprzedaży powinien złożyć odpowiednie Zamówienie) Jeżeli jako sposób dostawy Klient wybrał odbiór osobisty, będzie on mógł odebrać Towar od Sprzedającego pod adresem Colorshake, ul. Wilcza 42/12 w Warszawie od poniedziałku do czwartku, w godzinach Klient zobowiązany jest odebrać Towar nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania od Sprzedającego powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru osobistego Jeżeli Klient dysponuje kodem rabatowym, może on, poprzez wpisanie tego kodu w odpowiednim polu w ramach Sklepu, uzyskać korespondujący z tym kodem rabat. W takim wypadku przez Cenę należy rozumieć cenę podaną przez Sprzedającego w ramach Sklepu pomniejszoną o udzielony rabat Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku, w jakim sporządzona i udostępniona na stronie została wersja Regulaminu zaakceptowana przez Klienta Na treść Umowy Sprzedaży składa się Regulamin, Zamówienie oraz potwierdzenie jego otrzymania przez Sprzedającego. Są one dostępne pod adresem, pod którym Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, a sam Regulamin dostępny jest na stronie w formacie.pdf DOSTAWA 6.1. Składając Zamówienie, Klient, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych w ramach Sklepu, dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów dostawy dostępnych w Sklepie Jeżeli Klient dokona wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, poza Ceną jest on zobowiązany także do zapłaty Kosztów Dostawy w wysokości podanej w ramach Sklepu w chwili składania przez niego Zamówienia Jeżeli Klient dokona wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty zobowiązuje się on także do odbioru przesyłki wysłanej na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres dostawy. Ponadto, po otrzymaniu Towaru Klient powinien zbadać Towar, w celu umożliwienia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika Dostawa Towaru dla Klienta, który wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, od chwili jego wysłania przez Sprzedającego powinna trwać nie dłużej niż podana przez Sprzedającego w ramach Sklepu ilość dni roboczych. Na życzenie Klienta, Sprzedający udostępni mu wszelkie posiadane przez Sprzedającego informacje dotyczące przesyłki potrzebne dla ustalenia kiedy przesyłka zostanie dostarczona Jeżeli Towar zostanie zwrócony do Sprzedającego z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta (w tym w szczególności z powodu nieodebrania przesyłki zawierającej Towar przez Klienta od przewoźnika lub podania przez Klienta niewłaściwego adresu dotawy), Klient może odebrać Towar od Sprzedającego w taki sam sposób, jak

6 gdyby ustalonym sposobem dostawy był odbiór osobisty, chyba że Sprzedający ustali (pod rygorem nieważności em lub na piśmie) z Klientem inny sposób dostawy PŁATNOŚĆ 7.1. Klient może dokonać płatności w sposób wybrany przez siebie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre sposoby płatności mogą być związane z koniecznością zawarcia umowy z podmiotem trzecim (np. PayU). Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Klienta, że podmioty te w sposób należyty wykonają ich zobowiązania i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania Jeżeli Klient nie wybrał jako sposobu płatności płatności przy odbiorze, powinien on wraz ze złożeniem Zamówienia wpłacić kwotę równą Cenie i Kosztom Dostawy jako zaliczkę na podany przez Sprzedającego w ramach Sklepu numer rachunku bankowego Jeżeli Klient uiścił zaliczkę, o której mowa w pkt 7.2, a mimo to nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona na rachunek bankowy, z którego był dokonany przelew, przekazem pocztowym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 8.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 10 dni od dnia wydania mu Towaru, w drodze oświadczenia złożonego Sprzedającemu na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony

7 zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane na adres lub pisemnie na adres Sprzedającego i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres , ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 9.1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub ) zostanie wysłana na adres lub adres składającego reklamację podany w reklamacji Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane Sprzedającemu na adres Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Klientów (w tym w szczególności Klientów będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ZMIANY Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni przed jej wejściem w życie Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na umowy, które zostały zawarte przed jej wejściem w życie lub, co do których Zamówienia zostały złożone przed jej wejściem w życie Jeżeli z jakichkolwiek względów Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu po jego wejściu w życie (np. w sytuacji gdy o zmianie Regulaminu Sprzedający poinformował przez ogłoszenie na stronie internetowej), wówczas do stosunków pomiędzy nim a Sprzedającym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmiany. Jednakże Klient może w takim wypadku domagać się, by do stosunków pomiędzy nim a Sprzedającym stosować Regulamin w brzmieniu zmienionym. Wówczas powinien przesłać odpowiednie żądanie na adres Przesłanie takiego żądania oznacza akceptację zmian dokonanych w Regulaminie Jeżeli Klient nie akceptuje zmienionego brzmienia Regulaminu, wówczas, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o tym brzmieniu, powinien zlikwidować Konto. Jeżeli tego nie uczyni, oznacza to, że zaakceptował zmianę POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem

8 11.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem (w tym także w odniesieniu do Umowy Sprzedaży) mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego Zasady przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów reguluje polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN

WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: WWW.HIPRINT.POZNAN.PL/REGULAMIN Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo