Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E * PL*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E * PL*

2 Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane dane techniczne dotyczą fabrycznie nowego urządzenia testowanego w warunkach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie wpod wpływem warunków użytkowania i eksploatacji.

3 Szanowny Kliencie, Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który na długi okres jest w stanie zapewnić Ci dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Jako Klient Immergas, będziesz mógł zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu Autoryzowanego Serwisu Technicznego, szkolonego w celu zagwarantowania nieustannej sprawności Twojego podgrzewacza. Prosimy przeczytać z uwagą poniższe strony: można w nich znaleźć przydatne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzenia, których przestrzeganie potwierdzi satysfakcję z produktu Immergas. W celu ewentualnych prac i regularnej konserwacji prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Immergas: dysponują one oryginalnymi częściami i konkretnym przygotowaniem pod bezpośrednim nadzorem producenta. Uwagi ogólne Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i należy ją przekazać nowemu użytkownikowi również w przypadku przekazania własności lub przejęcia. Należy się z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji. Instalację i konserwację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, według wskazówek producenta i przez upoważniony personel, t.j. osoby posiadające konkretną wiedzę techniczną z zakresu instalacji. Niewłaściwy montaż może być powodem obrażeń u osób i zwierząt oraz szkód materialnych, za które producent nie jest odpowiedzialny. Konserwacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel techniczny, a Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas jest w takim przypadku gwarancją kwalifikacji i profesjonalizmu. Urządzenie można wykorzystać wyłącznie do celu, dla którego zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji potencjalnie niebezpieczne. W przypadku błędów podczas konstrukcji, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa technicznego, przepisów lub wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej lub poza-kontraktowej za powstałe szkody i gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących instalacji gazowych grzejników wody przepływowej dostępnych jest na stronie Immergas, pod następującym adresem: DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Zgodnie z Dyrektywą Gazową 2009/142/WE, Dyrektywą EMC 2004/08/WE i Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE. Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n Brescello (RE) Mauro Guareschi DEKLARUJE, ŻE: Dyrektor Badań i Rozwoju przepływowy podgrzewacz wody (gazowy grzejnik wody przepływowej) Caesar 14 3 E Podpis: są zgodne z powyższymi Dyrektywami Unijnymi. SPIS TREŚCI str. str. str. 1 Instalacja podgrzewacza Uwagi dotyczące instalacji Główne wymiary Podłączenia Zestawy powietrzno-spalinowe Immergas Instalacja zestawu - konfiguracja typu C (zamknięta komora spalania) Instalacja zestawu - konfiguracja typu B (otwarta komora spalania) Odprowadzenie spalin Przystosowanie istniejących kominów lub kanałów technicznych Kanały dymowe, kominy i końcówki wylotu spalin Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej Przygotowanie podgrzewacza do eksploatacji (włączenie) Elementy podgrzewacza Instrukcje obsługi i konserwacji Uwagi ogólne Czyszczenie i konserwacja Panel sterowania Eksploatacja podgrzewacza Sygnalizacje usterek i nieprawidłowości Menu Informacje Wyłączenie podgrzewacza Opróżnianie podgrzewacza Demontaż urządzenia Kontrola i konserwacja Schemat hydrauliczny Schemat elektryczny Ewentualne usterki i ich przyczyny Transformacja podgrzewacza w przypadku zmiany gazu Kontrole do przeprowadzenia po zmianie gazu Ewentualne regulacje Programowanie płyty elektronicznej Funkcja powolnego startu ze zmienną mocą Funkcja solarna Funkcja podłączenia paneli słonecznych Coroczna kontrola i konserwacja urządzenia Demontaż obudowy Zmienna moc cieplna Parametry spalania Dane techniczne PL

4 1 MONTAŻ podgrzewacza 1.1 Uwagi dotyczące instalacji Podgrzewacz Caesar 14 3 E został zaprojektowany wyłącznie do montażu naściennego, w celu produkcji c.w.u. do celów domowych i podobnych. Ściana musi być gładka, tzn. pozbawiona wypukłości i wklęsłości, aby umożliwić dostęp od tylnej części urządzenia. Podgrzewacz nie został zaprojektowany do montażu na podstawie lub podłodze (Rys. 1-1). Montaż podgrzewacza na ścianie powinien gwarantować stabilną podporę. Uchwyty dostarczane wraz z podgrzewaczem mogą zapewnić odpowiednie mocowanie tylko w przypadku ich odpowiedniego zamocowania w ścianach zbudowanych z pełnych lub półpełnych cegieł. W innych przypadkach należy dokonać pomiarów statycznych. Zmieniając typ instalacji zmienia się również klasyfikacja podgrzewacza, a dokładniej: Podgrzewacz typu B 23 jeśli zasysa powietrze bezpośrednio z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany; Podgrzewacz typu C jeśli jest zainstalowany przy użyciu zestawów koncentrycznych lub rozdzielnych do zasysania powietrza i wyrzutu spalin, przewidzianych dla urządzeń niekondensacyjnych (klasycznych) z zamkniętą komorą spalania. Tylko instalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia przewidzane polskimi przepisami są upoważnieni do montażu urządzeń Immergas. Instalacja musi zostać wykonana według wskazań norm, obowiązującego prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej. Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy dotarło nienaruszone; w przeciwnym razie należy natychmiast zwrócić się do dostawcy. Elementy opakowania (zszywki, gwoździe, plastikowe woreczki, styropian, itd.) nie mogą zostać pozostawione w miejscu dostępnym dla dzieci, stanowiąc źródło niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy urządzenie zostanie umieszczone wewnątrz lub pomiędzy meblami, należy pozostawić przestrzeń wystarczającą do przeprowadzenia zwyczajnych prac konserwacyjnych; zaleca się więc pozostawienie przynajmniej 5 10 cm między obudową podgrzewacza i pionowymi ścianami mebla. Nad i pod podgrzewaczem należy pozostawić przestrzeń, aby umożliwić czynności związane z podłączeniami hydraulicznymi i instalacją odprowadzania spalin. Żaden przedmiot łatwopalny nie może znajdować się w pobliżu urządzenia (papier, ścierki, plastik, styropian, itd.). Nie zaleca się umieszczania urządzeń elektrycznych AGD pod podgrzewaczem, gdyż mogłyby zostać uszkodzone w przypadku przecieków ze złączek hydraulicznych; w przeciwnym razie producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne szkody na urządzeniach AGD. W przypadku nieprawidłowości, uszkodzenia lub niewłaściwego działania, urządzenie musi zostać wyłączone i należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym Immergas, który posiada konkretne przygotowanie i oryginalne części. Należy wstrzymać się od jakiejkolwiek interwencji lub prób naprawy. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń prowadzi do osobistej odpowiedzialności i utraty gwarancji. Wybrane przepisy dotyczące instalacji: Zakazany jest montaż w pomieszczeniach zagrożonych pożarem (na przykład: warsztaty samochodowe, garaże), urządzeń korzystających z gazu i kanałów dymnych, przewodów odprowadzania spalin i zasysania powietrza do spalania. Zakazany jest montaż w miejscach narażonych bezpośrednio na opary z płyt kuchennych. Temperatura miejsca, w którym zainstalowany jest podgrzewacz nie może spaść poniżej 0ºC. 1.2 Główne wymiary Podgrzewacze nie mogą być wystawiane na działanie czynników atmosferycznych. Podgrzewacze mogą być instalowane w łazienkach przy zachowaniu Polskiej Normy - IN- STALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH. Podgrzewacze Caesar 14 3 E służą do podgrzewania wody do temperatury poniżej punktu wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym. Muszą być podłączone do instalacji c.w.u. dopasowanej do mocy urządzenia. 1-2 TAK NIE 1-1 Opis: AC - Wyjście c.w.u. AF - Wejście zimnej wody G - Gaz V - Podłączenie elektryczne Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm) PRZYŁĄCZA GAZ WODA UŻYTKOWA G AC AF 3/4 1/2 1/2 4 - PL

5 1.3 Podłączenia Podłączenie gazu (urządzenie kategorii II 2H3B/P ). Nasze podgrzewacze przystosowane są do pracy z gazem ziemnym lub płynnym - propanem technicznym. Średnica rur instalacji gazowej musi być taka sama lub większa niż złączka podgrzewacza 3/4. Przed podłączeniem gazu należy dokładnie oczyścić wszystkie rury doprowadzające paliwo, aby usunąć ewentualne pozostałości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na właściwą pracę podgrzewacza. Ponadto należy skontrolować, czy rozprowadzany gaz jest zgodny z tym, dla którego przeznaczony jest podgrzewacz (patrz tabliczka znamionowa umieszczona na podgrzewaczu). W przeciwnym razie, należy przeprowadzić odpowiednie czynności w celu dostosowania podgrzewacza do innego rodzaju gazu (patrz przekształcenie urządzeń w przypadku zmiany gazu). Ważne jest ponadto sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu, gdyż jego zbyt niski poziom może wpłynąć negatywnie na moc podgrzewacza stwarzając niedogodności dla użytkownika. Upewnić się, czy podłączenie kurka gazu zostało wykonane właściwie. Rura doprowadzająca gaz do spalania musi posiadać średnicę zgodną z obowiązującymi normami, aby zagwarantować właściwe natężenie przepływu gazu do palnika również podczas pracy z maksymalną mocą. System połączeń musi być zgodny z przepisami i normami. Jakość spalanego gazu. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z gazem wolnym od zanieczyszczeń. Warunkiem prawidłowej pracy i uprawomocnienia się gwarancji jest zaistalowanie atestowanego filtra gazu przed wejściem do podgrzewacza. Zbiorniki magazynujące gazu płynnego. - Może się zdarzyć, że nowe (lub nowo napełnione) zbiorniki magazynujące gaz płynny mogą zawierać resztki gazu obojętnego (azotu), które zubażają mieszankę dostarczaną do urządzenia powodując jego nieprawidłowe działanie. - Z powodu składu mieszanki gazu płynnego, w okresie magazynowania w zbiornikach może się odłożyć warstwa komponentów mieszanki. Może to spowodować zmianę kaloryczności mieszanki dostarczanej do urządzenia, a w efekcie zmianę parametrów pracy podgrzewacza. Podłączenie hydrauliczne. UWAGA: przed wykonaniem podłączeń podgrzewacza, aby nie utracić gwarancji na wymiennik glówny c.w.u., oczyścić dokładnie instalację wodną odpowiednimi środkami będącymi w stanie usunąć ewentualne resztki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Aby uniknąć osadów wapiennych lub korozji w instalacji wodnej, muszą zostać przestrzegane zalecenia zawarte w normie dotyczącej wymagań własności chemicznych wody w instalacjach do użytku cywilnego. UWAGA: W przypadku, gdy twardość wody w instalacji wodociągowej przekracza 25 f (14dH), należy ją zmiękczyć za pomocą stacji uzdatniania wody. Podłączenie elektryczne. Podgrzewacz Caesar 14 3 E posiada dla całego urządzenia stopień ochrony IPX5D. Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest zapewnione tylko, gdy jest ono podłączone do dobrze funkcjonującego przewodu ochronnego, przeprowadzonego jak przewidziano w obowiązujących normach bezpieczeństwa. Ponadto należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez urządzenie, wskazanej na tabliczce znamionowej podgrzewacza. UWAGA: Zabrania się wykorzystywania rur instalacji (gazowych i wodnych) podgrzewacza do uziemienia instalacji elektrycznej lub telefonicznej. UWAGA: Producent uchyla się od odpowiedzialności za obrażenia cielesne lub szkody materialne spowodowane brakiem uziemienia lub nieprzestrzeganiem odpowiednich norm. Podgrzewacze są wyposażone w trzyżyłowy przewód zasilający pozbawiony wtyczki. Przewód zasilania musi zostać podłączony do sieci 230V / 50Hz z uwzględnieniem biegunowości L-N (fazazero) i podłączenia do przewodu ochronnego. W razie wymiany przewodu zasilającego zwrócić się do wykwalifikowanego technika (na przykład z Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas). Przewód zasilający musi być przeprowadzony jak na rysunku 1-3. W razie konieczności wymiany bezpiecznika na płycie elektronicznej, należy użyć bezpiecznika topikowego 3,15A. Do ogólnego zasilania urządzenia z sieci elektrycznej, zabronione jest korzystanie z przejściówek, gniazdek zbiorczych i przedłużaczy. 1-3 Cavo Przewód di alimentazione zasilający 5 - PL

6 1.4 ZestawY powietrzno-spalinowe IMMERGAS Firma Immergas, niezależnie od urządzeń dostarcza różne systemy doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, bez których podgrzewacz nie może funkcjonować. Uwaga: podgrzewacz musi zostać zainstalowany przy użyciu oryginalnego zestawu powietrznospalinowego Immergas serii niebieskiej (przewody wylotu spalin wykonane z aluminium) lub serii srebrnej (przewody wykonane ze stalii kwasoodpornej). Elementy serii niebieskiej są wyraźnie oznaczone napisem w kolorze pomarańczowym Nie do kotłów kondensacyjnych ( Non per caldaie a condensazione / Not for condensing boilers ). Stosowanie przewodów serii zielonej, wykonanych z tworzywa, z napisem w kolorze szaroniebieskim Tylko do kotłów kondensacyjnych ( Solo per caldaie a condensazione / Only for condensing boilers ) jest zabronione. TAK: NIE: Dobór zestawu powietrzno-spalinowego za pomocą Współczynnika Oporu R. Zbyt duże opory kanałów powietrznych i spalinowych prowadzą do awaryjnego wyłączania urządzenia. Z tego powodu, aby zapewnić prawidłową pracę kotła, zawsze należy weryfikować poprawność doboru długości i przekroju zastosowanego systemu powietrzno spalinowego. Każdy z elementów zestawu powietrzno-spalinowego posiada pewien współczynnik oporu R, którego wartość dla poszczególnych elementów zebrano w tabelach. Współczynnik oporu jest wielkością bezwymiarową. Jego wartość zależy od rodzaju elementu i jest wyznaczona w oparciu o opór właściwy elementu, rodzaj przepływającego czynnika (powietrze/spaliny) oraz rodzaj urządzenia (tradycyjny/kondensacyjny), z uwzględnieniem badań empirycznych. Dobór odpowiedniego zestawu sprowadza się do wstępnego zaprojektowania układu powietrznospalinowego i zsumowania współczynników oporu poszczególnych elementów. Aby układ mógł być zastosowany w praktyce, musi być bezwzględnie zachowany warunek: Suma oporów wszystkich elementów składowych rur powietrznych i spalinowych musi być mniejsza od wartości 100. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, należy przeprojektować układ odprowadzenia spalin. Zamontowanie uszczelek dla systemu powietrzno spalinowego serii niebieskiej. Należy zwrócić uwagę, aby wcześniej umieścić uszczelkę w odpowiednim miejscu kielicha elementu, zgodnie z kierunkiem jak na rysunku 1-4. UWAGA: w przypadku, gdy smarowanie uszczelek (przeprowadzone przez producenta) nie jest wystarczające, usunąć przy pomocy suchej ściereczki pozostały smar, następnie w celu ułatwienia montażu pokryć uszczelki talkiem zawartym w zestawie. Zastosowanie pierścienia redukcyjnego Dla zapewnienia właściwego działania podgrzewacza konieczne może okazać się zamontowanie pierścienia redukcyjnego Ø45, będącego na wyposażeniu podgrzewacza (Rys. 1-5). Konieczność zastosowania pierścienia odbywa się na podstawie typu przewodu kominowego i jego maksymalnych rozmiarów; dobór ułatwiają tabele: Pierścień 1-4 Długość przewodu w metrach zestaw Ø 60/100 poziomy Ø 45 Od 0 do 1 BRAK Ponad 1 Pierścień Długość przewodu w metrach zestaw Ø 60/100 pionowy Ø 45 Od 0 do 2,7 BRAK Ponad 2,7 Pierścień *Długość przewodu w metrach zestaw rozdzielny Ø 80 pionowy Ø 45 Od 0 do 25 BRAK Ponad 25 Pierścień *Długość przewodu w metrach zestaw rozdzielny Ø 80 poziomy z 2 kolanami Ø 45 Od 0 do 20 BRAK Ponad 20 * Sumaryczna długość zestawu (wlot powietrza + wylot spalin), dla rury wylotu spalin o długości 1m PL

7 Tabele współczynników oporu R Rura koncentryczna Ø 60/100 1mb ELEMENT Współczynnik oporu (R) Wlot powietrza / Wylot spalin 16,5 Kolano koncentryczne 90 Ø 60/100 Wlot powietrza / Wylot spalin 21 Kolano koncentryczne 45 Ø 60/100 Końcówka kompletna wlotu powietrza-wylotu spalin koncentryczna pozioma Ø 60/100 Końcówka wlotu powietrza-wylotu spalin koncentryczna pozioma Ø 60/100 Końcówka wlotu powietrza-wylotu spalin koncentryczna pionowa Ø 60/100 Rura Ø 80-1mb Wlot powietrza / Wylot spalin 16,5 Wlot powietrza / Wylot spalin 46 Wlot powietrza / Wylot spalin 32 Wlot powietrza / Wylot spalin 41,7 Wlot powietrza 2,3 Końcówka kompletna wlotu powietrza Ø 80 1m Wylot spalin 3 Wlot powietrza 5 Końcówka wlotu Ø 80 Końcówka wylotu Ø 80 Wlot powietrza 3 Wylot spalin 2,5 Kolano 90 Ø 80 Wlot powietrza 5 Wylot spalin 6,5 Kolano 45 Ø 80 Wlot powietrza 3 Wylot spalin 4 Separator równoległy Ø 60/100 Ø 80/80 Wlot powietrza / Wylot spalin 8,8 7 - PL

8 1.5 instalacja zestawu - Konfiguracja typu C (ZAMKNIĘTA KOMORA SPaLANIA) UWAGA: poniżej przedstawiono sposób montażu zestawów serii niebieskiej. Zestawy serii srebrnej montuje się w sposób analogiczny. Zestaw koncentryczny poziomy Ø60/100. Zestaw koncentryczny pozwala na odprowadzenie spalin i zasysanie powietrza niezbędnego do spalania gazu przy pomocy dwóch rur ustawionych współosiowo ( rura w rurze ). Wlot powietrza i wylot spalin ustawione są poziomo, bezpośrednio przez ścianę budynku. Rura wewnętrzna Ø60 jest przewodem wyrzutowym spalin, natomiast zewnętrzna Ø100 służy do zasysania powietrza. Zestaw podstawowy może być wydłużany przy pomocy elementów dodatkowych (rury, kolanka). Montaż zestawu (Rys. 1-6): Na koncentrycznym wyjściu spalin z kotła umieścić uszczelkę (1). Zainstalować kolano z kołnierzem (2) na otworze centralnym kotła i umocować śrubami zawartymi w zestawie. Umieścić na końcówce poziomej rozetę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wsunąć rurę koncentryczną Ø60/100 (3) stroną gładką w kielich kolana (2) i docisnąć do oporu. W ten sposób uzyska się szczelność połączenia elementów tworzących zestaw. Zestaw poziomy Ø 60/100 może zostać zainstalowany w kierunku tylnym, prawym, lewym i przednim. Instalacja w kierunku tylnym (Rys. 1-7). Długość rury pozwala na przeprowadzenie przez ścianę o grubości maksymalnej 788 mm. Zazwyczaj niezbędne jest skrócenie końcówki. Określić rozmiar dodając wartości: grubość ściany + odległość osi wyjścia spalin podgrzewacza od ściany + długość elementu wystającego na zewnątrz. Niezbędne minimalne długości podane są na rysunku. Instalacja w kierunku bocznym (Rys. 1-8); korzystając tylko z zestawu poziomego, bez elementów przedłużających, można przeprowadzić go przez ścianę o grubości 715,5 mm (wartość X ), w prawo lub w lewo. Rury przedłużające do zestawu poziomego. Zestaw poziomy Ø 60/100 może mieć długość max mm licząc od pionowej osi wylotu spalin do końca kratki wylotowej. Taka konfiguracja odpowiada współczynnikowi oporu równemu 100. W tych przypadkach należy zastosować odpowiednie elementy przedłużające. Połączenie z 1 rurą koncentryczną 1m (Rys. 1-9). Maksymalna odległość między pionową osią wylotu spalin i ścianą zewnętrzną wynosi 1855 mm. Połączenie z 2 rurami koncentrycznymi 1m (Rys. 1-10). Maksymalna odległość między pionową osią wylotu spalin i ścianą zewnętrzną wynosi 2805 mm. Kratka zewnętrzna. UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo, zabrania się zatykać, nawet prowizorycznie, końcówki wlotu powietrza / wylotu spalin. Zestaw koncentryczny pionowy Ø60/100. Zestaw koncentryczny pozwala na odprowadzenie spalin i zasysanie powietrza niezbędnego do spalania gazu przy pomocy dwóch rur ustawionych współosiowo ( rura w rurze ). Wlot powietrza i wylot spalin ustawione są pionowo, bezpośrednio przez strop budynku lub przeprowadzone w istniejącym przewodzie kominowym. Rura wewnętrzna Ø60 jest przewodem wyrzutowym spalin, natomiast zewnętrzna Ø100 służy do zasysania powietrza. Zestaw podstawowy może być wydłużany przy pomocy elementów dodatkowych (rury, kolana). Montaż zestawu (Rys. 1-11): Na koncentrycznym wyjściu spalin z kotła umieścić uszczelkę (1). Zainstalować podstawę koncentryczną (2) na otworze centralnym kotła i umocować śrubami wchodzącymi w skład zestawu. Instalacja obróbki dachowej: uformować płytę dachową (4) w miejsce dachówek tak, aby ściekała po niej woda opadowa. Na płycie umieścić półprofil stały (6). Na końcówkę koncentryczną (5) nasunąć półprofil ruchomy oraz rozetę wewnętrzną (3). Po C12 C Elementy zestawu: 1 - Uszczelka 2 - Kolano koncentryczne Rura koncentryczna wlotu/wylotu Ø60/ Rozeta wewnętrzna biała 5 - Rozeta zewnętrzna szara 1-7 C12 C C PL

9 łączyć końcówkę koncentryczną (5) z podstawą (2) wsuwając stroną gładką w kielich podstawy i dociskając do oporu. W ten sposób uzyska się szczelność połączenia elementów tworzących zestaw. Elementy przedłużające (rury, kolana) łączy się z elementami podstawowymi zestawu w sposób analogiczny. UWAGA: gdy zaistnieje konieczność skrócenia końcówki rury koncentrycznej, należy przyciąć ją tak, aby przewód wewnętrzny wystawał na 5 mm względem przewodu zewnętrznego. UWAGA: zestaw pionowy Ø60/100 można montować na tarasach i na dachach o maksymalnym nachyleniu 45% (24 ). Należy zawsze zachowywać odległość pomiędzy pokrywą rury końcowej a profilem (374 mm). Zestaw pionowy w tej konfiguracji może mieć długość maksymalną 4700 mm pionowo w linii prostej - bez kolan (Rys. 1-17). Taka konfiguracja odpowiada współczynnikowi oporu równemu 100. Zestaw rozdzielny Ø80/80. Zestaw rozdzielny Ø80/80, pozwala na oddzielenie przewodów odprowadzania spalin i zasysania powietrza według schematu na rysunku. Zestaw rozdzielny pozwala na rozdzielenie przewodów wylotu spalin i wlotu powietrza w sposób przedstawiony na rysunku Przewód wlotu powietrza może być zainstalowany po lewej lub po prawej stronie otworu centralnego przeznaczonego dla wylotu spalin. Oba przewody mogą być skierowane w dowolnym kierunku. Montaż zestawu (Rys. 1-13): Na koncentrycznym wyjściu spalin z kotła umieścić uszczelkę (1). Zainstalować podstawę wylotu spalin (3) na otworze centralnym kotła i umocować śrubami obecnymi w zestawie. Zdemontować jedną z zaślepek otworów zasysu powietrza na kotle, bez demontowania uszczelki. Zainstalować podstawę wylotu spalin (4) na otworze zasysu powietrza i umocować śrubami obecnymi w zestawie. Zamontować kolana zasysu powietrza i wylotu spalin (5) na podstawach wsuwając je w kielichy podstaw do oporu. W podobny sposób zainstalować rury przedłużające. Wymiary instalacyjne. Na rysunku 1-14 pokazano minimalne wymiary montażowe zestawu rozdzielnego Ø 80/80 w warunkach granicznych. Na rysunku 1-15 pokazano konfigurację z pionowym wylotem spalin i poziomym wlotem powietrza. Maksymalna sumaryczna długość zestawu rozdzielnego Ø 80/80 w linii prostej (bez kolan) w pionie wynosi 41 metrów, (40 dla wlotu powietrza i 1 m na wylocie spalin). Długość ta odpowiada współczynnikowi oporu równemu 100. Całkowita sumaryczna długość zestawu (wlot powietrza + wylot spalin) nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych elementów (rury, kolana), należy obliczyć sumaryczny współczynnik oporu zestawu, dodając współczynniki oporu poszczególnych elementów korzystając z tabeli. Suma oporów wszystkich elementów składowych zestawu nie może przekroczyć wartości 100. UWAGA: wraz ze wzrostem współczynnika (długości) wzrastać będzie zjawisko kondensacji w spalinach w związku ze spadkiem temperatury spalin. W przypadku przewodów spalinowych dłuższych niż 3 m należy zainstalować elementy pozwalające na odprowadzenie kondensatu (dla zestawów poziomych - element z króćcem odprowadzającym skropliny, dla zestawów pionowych zainstalowanych w szachcie kominowym - trójnik pionowy z odskraplaczem). 1.6 instalacja zestawu - Konfiguracja typu B (OTWARTA KOMORA SPaLANIA Z CIĄGIEM WYMUSZONYM) Podgrzewacz może zostać zaklasyfikowany jako typ B 22, gdy zasysanie powietrza do spalania odbywa się z pomieszczenia, w którym został zainstalowany. Podgrzewacze mogą być zainstalowane w tej konfiguracji wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania nie mogą być zainstalowane w pomieszczeniach, gdzie odbywa się działalność handlowa, rzemieślnicza lub przemysłowa, w których korzysta się z produktów mogących wytworzyć opary lub substancje lotne (np. opary kwasów, klejów, farb, rozpuszczalników, paliw itd.), jak i pyły (np. pył pochodzący z obróbki drewna, pyłu węgielnego, cementu, itd.), które mogłyby okazać się szkodliwe dla podzespołów urządzenia i negatywnie wpłynąć na jego działanie. Zabronione jest instalowanie urządzeń z otwartą komorą spalania w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wywiewną (wentylatory, okapy kuchenne etc.) 1.7 ODPROWADZENIE SPALIN Wyrzut spalin z podgrzewacza może być dokonany wyłącznie przez szczelny przewód spalinowy. Nie można podłączać wyrzutu spalin z podgrzewacza do kanałów spalinowych przeznaczonych do współpracy z urządzeniami atmosferycznymi. Wyrzuty spalin podgrzewaczy mogą być podłączone do zbiorczego kanału dymowego typu LAS wyłącznie w przypadku konfiguracji podgrzewacza jako typ C. W przypadku pracy urządzenia jako typ B 22 wyrzut spalin dozwolony jest wyłącznie za pomocą indywidualnego przewodu spalinowego. Zbiorcze przewody spalinowe LAS muszą być wykonane zgodnie z projektem opartym o dane techniczne producenta kominów. Systemy powietrzno-spalinowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zbyt duże opory kanałów powietrznych i spalinowych prowadzą do awaryjnego wyłączania urządzenia. C32 C Elementy zestawu: 3 - Rozeta maskująca 4 - Płyta dachowa 5 - Rura koncentryczna wlotu / wylotu Ø 60/ Półprofil stały 7 - Półprofil ruchomy DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 4700 mm Max. 45% Elementy dodatkowe, nie wchodzące w skład zestawu: 1 - Uszczelka 2 - Podstawa koncentryczna PL

10 C82 C S C A Elementy zestawu: 1 - Uszczelka 3 - Podstawa wlotu powietrza 2 - Uszczelka 4 - Podstaw wylotu spalin 5 - Kolana 90 Ø Końcówka wlotu powietrza Ø Rozety wewnętrzne białe 8 - Rozeta zewnętrzna szara 9 - Rura wylotu spalin Ø C Max. 45% Maksymalne długości zestawu rozdzielnego (z kratką wlotu i dwoma kolanami 90 ) Wylot spalin (metry) Wlot powietrza (metry) Wylot spalin (metry) Wlot powietrza (metry) 1 36,0* 8 26,5* 2 34,5* 9 25,5* 3 33,0* 10 24,0* 4 32,0* 11 22,5* 5 30,5* 12 21,5* 6 29,5* * Przewód wlotu powietrza może być wydłużony o 2,5 metra, jeżeli usunie się kolano na wylocie spalin (wylot pionowy), o 2 metry, jeśli usunie się kolano 7 28,0* na wlocie powietrza (wlot pionowy) lub o 4,5 metra usuwając obydwa kolana. Z tego powodu, aby zapewnić prawidłową pracę podgrzewacza, zawsze należy zweryfikować poprawność doboru długości i przekroju zastosowanego systemu powietrzno spalinowego. 1.8 PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW LUB KANAŁÓW TECHNI- CZNYCH Do odprowadzenia spalin można wykorzystać istniejące kominy i kanały techniczne pod warunkiem wprowadzenia do nich szczelnych przewodów wyrzutu spalin. Zasysanie powietrza może odbywać się przez przestrzeń pomiędzy istniejącym kanałem a przewodem spalinowym. W takim przypadku kanał musi być czysty i wykonany z materiałów niepylących. Instalacja musi być wykonana zgodnie z zaleceniami instalowania i eksploatacji przewodów, wskazanym przez ich producenta i zgodnie z wymogami norm i przepisów. 1.9 Kanały dymowe, kominy i końcówki wylotu spalin Kanały dymowe, kominy i końcówki wylotu spalin (nasady dachowe) służące do odprowadzania produktów spalania muszą odpowiadać wymogom obowiązujących norm i przepisów. Umiejscowienie końcówek wyrzutu spalin musi być wykonane zgodnie z uwzględnieniem zachowania odpowiednich odległości od elementów konstrukcyjnych budynku i mocy urządzenia, z którego odprowadzane są spaliny PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO IN- STALACJI GAZOWEJ Urządzenie należy podłączyć do instalacji gazowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, z udokumentowaną próbą szczelności. Instalację należy zaopatrzyć w filtr gazowy znajdujący się przed miejscem podłączenia urządzenia. Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej musi 10 - PL

11 być wykonane wyłącznie za pomocą elementów z uszczelką doczołową. Zabrania się łączenia urządzenia z instalacją za pomocą elementów uszczelnianych pakułami lub innymi tego typu uszczelnieniami. Przed uruchomieniem urządzenia instalacja gazowa powinna być odpowietrzona. Podłączenie i uruchomienie urządzenia może być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające udokumentowane uprawnienia do wykonywania takich czynności Przygotowanie podgrzewacza do eksploatacji (włączenie) Aby przygotować podgzewacz do pierwszego uruchomienia należy: - sprawdzić szczelność podłączenia do instalacji wewnętrznej według wskazań zawartych w przepisach oraz niniejszej instrukcji; - sprawdzić zgodność podgrzewacza do rodzaju gazu, którym jest on zasilany; w przypadku niezgodności należy dokonać transformacji urządzenia na odpowiedni rodzaj gazu (par. 3.4). W czasie pierwszego uruchomienia należy: - sprawdzić, czy podgrzewacz został prawidłowo podłączony do systemu powietrzno - spalinowego. - włączyć podgrzewacz i sprawdzić prawidłowość zapłonu; - sprawdzić, czy zakres mocy pracy palnika (odpowiadające mu ciśnienia na wyjściu zaworu gazowego) są zgodne ze wskazanymi w instrukcji (par. 3.13); - sprawdzić czas zadziałania zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu; - sprawdzić działanie głównego wyłącznika napięcia zasilania umieszczonego przed podgrzewaczem; Jeżeli tylko jedna z kontroli da wynik negatywny, podgrzewacza nie można dopuścić do eksploatacji. UWAGA: Gwarancja na podgrzewacz ważna jest od daty zainstalowania i uruchomienia, potwierdzonego w Karcie Gwarancyjnej PL

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo