ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 29 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 165/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA Zapytania ofertowe prowadzone jest zgodnie z przepisami "Regulaminu w sprawie obowiązujących w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni procedur udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro" dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa niżej opisanego asortymentu do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: Lp. Rodzaj asortymentu Ilość 1. Płyn do mycia szyb Ajax Flora Fiesta zielony ze spryskiwaczem 500 ml 20 szt. 2. Woskowy spray do mebli drewnianych i skórzanych Pronto 400 ml (niebieski) 40 szt. 3. Uniwersalny płyn czyszczący do podłóg Ajax Flora Fiesta 750 ml 25 szt. 4. Płyn do mycia naczyń Ferry 1L 10 szt. 5. Kostka zapachowa do WC Domestos w koszyczku ( zawieszce ) 60 szt. 6. Płyn do dezynfekcji urządzeń sanitarnych Domestos 750 ml ( zielony ) 50 szt. 7. Żel kamień i rdza Bref Tornado 750 ml 20 szt. 8. Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych Cif 700 ml 10 szt. 9. Odświeżacz powietrza żel galaretka w koszyku Brise 150 g 30 szt. 10. Proszek do czyszczenia urządzeń sanitarnych ( muszle, zlewy ) Ajax 500 g 2 szt. 11. Mydło w płynie odczynnik Ph 5,5 (glicerynowe) 5L opakowanie 14 szt. 12. Płyn do spryskiwaczy szyb ( 5L ) - 25 º C 25 szt. 1/12

2 Lp. Rodzaj asortymentu Ilość 13. Ścierka uniwersalna do kurzu Unitek 34 x 38 cm ( 100 szt. w opakowaniu ) 3 op. 14. Ścierka podłogowa 10 szt. 15. Worki na śmieci grube 60 L ( 50 szt. w rolce ) 30 rolek 16. Papier toaletowy trzywarstwowy, 8 rolek w opakowaniu, 8 opakowań 25 w worku worków 17. Gąbki do mycia naczyń Stella ( 5 szt. w op.) 5 op. 18. Szczotka do czyszczenia toalet 6 szt. 19. Pasta BHP BLACK OUT do mycia rąk (500 g) 10 szt. 20. Proszek do prania DOSIA (400 g do białego) 6 szt. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z warunkami określonymi we WZORZE UMOWY (stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego). IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego. V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): do dnia 26 listopada 2013 roku. VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia pok. nr 8 (Sekretariat) 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami: ZAPYTANIE OFERTOWE znak: 165/ZO/2013 Oferta DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nie otwierać przed: 7 listopada 2013 ROKU GODZ /12

3 W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Miejsce składania ofert: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia pok. nr 8 (Sekretariat) Termin składania ofert: 7 listopada 2013 roku do godz Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia Gdynia pok. nr 8 (Sekretariat) Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2013 roku o godz Termin związania ofertą do dnia 6 grudnia 2013 roku. VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca: zapoznał się z zapytaniem ofertowym numer sprawy: 165/ZO/2013 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego), posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jest związany ofertą do dnia 6 grudnia 2013 roku; 2) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że w stosunku do Wykonawcy: - nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego); 3) wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 3/12

4 IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 1) cena 100 % 2) cena musi obejmować: a) wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), b) podatek VAT. UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza. 3. Sposób obliczania ceny: cena w FORMULARZU CENOWYM (załącznik numer 2 do zapytania ofertowego) musi być obliczona w następujący sposób: cena netto z kolumny 4 pomnożona przez ilość asortymentu z kolumny 3 plus należny podatek VAT. Suma cen (wszystkie pozycje) z kol. 6 stanowić będzie cenę. X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1/ p. Jacek Łopiński- strona merytoryczna - tel: (dni robocze w godzinach: ). 2/ p. Maciej Wiśniewski strona formalno-prawna tel: (dni robocze w godzinach: ). 4/12

5 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY......, dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ I.DANE WYKONAWCY : OFERTA na dostawę środków czystości do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 165/ZO/ imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy... adres / siedziba Wykonawcy numer telefonu...numer faksu... REGON:...NIP... PESEL:... ( dotyczy osób fizycznych ). NUMER WPISU DO podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego) KRS :... (dotyczy podmiotów NUMER RACHUNKU BANKOWEGO :... II. CENA Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za: - CENA BRUTTO*:...(słownie:......) złotych - podatek VAT:... % (słownie:......) procent *Cena musi obejmować: wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), podatek VAT. 5/12

6 UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki). III. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, że: - zapoznałem się z zapytaniem ofertowym numer sprawy: 165/ZO/2013 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - jestem związany ofertą do dnia 6 grudnia 2013 roku. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy: - nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM ( kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... adres ... V. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY : imię i nazwisko... stanowisko służbowe... VI. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCÓW : 1.Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach niniejszego zapytania ofertowego. *-niepotrzebne skreślić 2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :... zł (słownie:...złotych). 6/12

7 3. Wartość zamówienia (brutto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :... zł (słownie:...złotych). 4. Procentowy udział wartości zamówienia (w całym zamówieniu), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :...% (słownie:... procent). 5. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca: ( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY) UWAGA : a) pkt.2, 3, 4 i 5 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują podwykonawstwo w ramach niniejszego zapytania ofertowego b) W przypadku Wykonawców, którzy przewidują powierzenie podwykonawstwo w ramach niniejszego zapytania ofertowego w załączniku numer 3 do zapytania ofertowego- WZÓR UMOWY w 1 dopisuje się pkt. 3 o następującym brzmieniu: 3. WYKONAWCA odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy/ podwykonawców, którym powierzył realizację przedmiotu umowy jak za swoje własne. c) W przypadku Wykonawców, którzy nie przewidują powierzenie podwykonawstwa w ramach niniejszego zapytania ofertowego w załączniku numer 3 do zapytania ofertowego-wzór UMOWY w 1 dopisuje się pkt. 3 o następującym brzmieniu: 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawcy/podwykonawców. VII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ): 1/ FORMULARZ CENOWY / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 7/12

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ CENOWY pieczątka nagłówkowa Wykonawcy znak: 165/ZO/2013 ŚRODKI CZYSTOŚCI Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (w szt./op. /rolkach/ workach).., dnia /miejscowość/ Cena netto za 1 szt./op./rolkę/ worek (w zł) Wysokość stawki podatku VAT (w %) Cena netto z kolumny 4 x ilość z kolumny 3 plus należny podatek VAT (w zł ) Płyn do mycia szyb Ajax Flora Fiesta zielony ze spryskiwaczem 500 ml Woskowy spray do mebli drewnianych i skórzanych Pronto 400 ml (niebieski) Uniwersalny płyn czyszczący do podłóg Ajax Flora Fiesta 750 ml 20 szt. 40 szt. 25 szt. 4. Płyn do mycia naczyń Ferry 1L 10 szt Kostka zapachowa do WC Domestos w koszyczku ( zawieszce ) Płyn do dezynfekcji urządzeń sanitarnych Domestos 750 ml ( zielony ) Żel kamień i rdza Bref Tornado 750 ml Mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych Cif 700 ml Odświeżacz powietrza żel galaretka w koszyku Brise 150 g Proszek do czyszczenia urządzeń sanitarnych ( muszle, zlewy ) Ajax 500 g Mydło w płynie odczynnik Ph 5,5 (glicerynowe) 5L opakowanie Płyn do spryskiwaczy szyb ( 5L ) - 25 º C 60 szt. 50 szt. 20 szt. 10 szt. 30 szt. 2 szt. 14 szt. 25 szt. 8/12

9 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (w szt./op. /rolkach/ workach) Cena netto za 1 szt./op./rolkę/ worek (w zł) Wysokość stawki podatku VAT (w %) Cena netto z kolumny 4 x ilość z kolumny 3 plus należny podatek VAT (w zł ) 13. Ścierka uniwersalna do kurzu Unitek 34 x 38 cm ( 100 szt. w opakowaniu ) 3 op. 14. Ścierka podłogowa 10 szt Worki na śmieci grube 60 L ( 50 szt. w rolce ) Papier toaletowy trzywarstwowy, 8 rolek w opakowaniu, 8 opakowań w worku Gąbki do mycia naczyń Stella ( 5 szt. w op.) 30 rolek 25 worków 5 op. 18. Szczotka do czyszczenia toalet 6 szt. 19. Pasta BHP BLACK OUT do mycia rąk (500 g) 10 szt. 20. Proszek do prania DOSIA (400 g do białego) 6 szt. CENA* 21. (suma poz z kol. 6):...(słownie:......) * Cena musi obejmować: - wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego), - podatek VAT. UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 9/12

10 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA NUMER 165/ZO/2013 zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 ust.8 w dniu roku w Gdyni pomiędzy: 1/ Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni (81-244), ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego Dyrektora zwanym dalej ZKM lub ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/ imię i nazwisko.../ adres głównego miejsca wykonywania działalności... / adres do doręczeń... / prowadzący działalność gospodarczą pod firmą.../nip.../ REGON.../ lub firma... / siedziba.../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez.../ pod numerem./ NIP.../ REGON./wysokość kapitału zakładowego... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez... zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków czystości do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy wraz z zestawieniem cen zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2013 roku Wartość przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają na kwotę... zł (słownie:...). Kwota ta zawiera: wartość przedmiotu umowy (wraz z kosztami dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO), podatek VAT. 2. Płatność należności z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:.. 3. ZAMAWIAJĄCY dokona płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty realizacji całości przedmiotu umowy określonego w 1, potwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołem odbioru przedmiotu umowy (podpisanym bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO) i otrzymania - przez ZAMAWIAJĄCEGO - faktury. 10/12

11 4. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt.3- WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki. 5. Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 2 niniejszej umowy - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wartości brutto kwoty wskazanej w 3 pkt.1 umowy za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto kwoty wskazanej w 3 pkt.1 umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto kwoty wskazanej w 3 pkt.1 umowy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 5 Do kontaktów i przekazywania informacji związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby: a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: imię i nazwisko: stanowisko służbowe: dni pracy: godziny pracy: numer faksu: numer telefonu /numery telefonów/: adres b/ ze strony WYKONAWCY imię i nazwisko /imiona lub nazwiska/: stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/: dni pracy: godziny pracy: numer faksu /numery faksu/: numer telefonu /numery telefonów/: adres 6 W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy WYKONAWCA będzie zobowiązany do wymiany towaru na towar wolny od wad w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych 11/12

12 okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 8 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 9 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 10 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 11 Integralną część umowy stanowią: a/ zapytanie ofertowe znak: 165/ZO/2013, b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym znak: 1/ZO2013, c/ szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy załącznik numer 1 do umowy 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 12/12

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012 Gdynia, dnia 14 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo do ZKM numer sprawy:171/zo/2012

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 23/ZO/2014

numer sprawy: 23/ZO/2014 Gdynia, dnia 10 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon zimowych, utylizację opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 91/ZO/2012 Gdynia, dnia 3 sierpnia 2012 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 10 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 46/ZO/2012 I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 7 marca 2014 roku na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 10/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 19 marca 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 28/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Gdynia, dnia 7 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę opon zimowych, wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji, utylizację opon zużytych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 Gdynia, dnia 22 marca 2013 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 107/ZO/2013

numer sprawy: 107/ZO/2013 Gdynia, dnia 9 lipca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego przeglądu technicznego, w tym przeglądu rocznego oraz pięcioletniego, obiektów budowlanych administrowanych przez Zarząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 121/ZO/2012

numer sprawy: 121/ZO/2012 Gdynia, dnia 12 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oraz wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych w 9 pojazdach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 4 czerwca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 55/ZO/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, dnia 28 marca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012 Gdynia, dnia 11 stycznia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 42/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 142/ZO/2014

numer sprawy: 142/ZO/2014 Gdynia, dnia 24 września 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości, worków na śmieci, papieru toaletowego oraz płynu do spryskiwaczy do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 157/ZO/2013

numer sprawy: 157/ZO/2013 Gdynia, dnia 10 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac konserwacyjnych masztu antenowego obok budynku Dyspozytorni ZKM w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej na rzecz Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 29/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

numer sprawy: 29/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Gdynia, dnia 28 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oraz wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych w 9 pojazdach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 12 czerwca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 82/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 158/ZO/2013

numer sprawy: 158/ZO/2013 Gdynia, dnia 28 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 75/ZO/2013

numer sprawy: 75/ZO/2013 Gdynia, dnia 3 czerwca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, akumulatorków, ładowarki oraz pokrowców na fotele do samochodu marki Kia VENGA do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 08 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 20 lutego 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012 Gdynia, dnia 21 marca 2012 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NUMER SPRAWY: 32/ZO/2012 dot. zapytania ofertowego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 17 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 49/ZO/2012

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 183/ZO/2013

numer sprawy: 183/ZO/2013 Gdynia, dnia 21 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę długopisów, wizytowników, etui na karty, kubków izotermicznych, latarek oraz smyczy reklamowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej numer

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 11/ZO/2014

numer sprawy: 11/ZO/2014 Gdynia, dnia 3 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę radiotelefonów, anten, akumulatorów żelowych, mikrofonów oraz przewodu antenowego do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 11/ZO/2014

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 59/ZO/2014

numer sprawy: 59/ZO/2014 Gdynia, dnia 8 maja 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, żarówek, czajników, odkurzaczy, worków papierowych oraz lampek biurowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 59/ZO/2014

Bardziej szczegółowo

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

numer sprawy:186/zo/2012

numer sprawy:186/zo/2012 Gdynia, dnia 18 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (domena: www.wybieramekotransport.pl)

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 57/ZO/2013

numer sprawy: 57/ZO/2013 Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę obejm stalowych, tabliczek z blachy do rozkładów jazdy, farb, artykułów malarskich, narzędzi oraz śrub, do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 139/ZO/2013

numer sprawy: 139/ZO/2013 Gdynia, dnia 23 września 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie projektu budowalnego w zakresie montażu wiat przystankowych, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie pomiarów powykonawczych na rzecz

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 70/ZO/2014

numer sprawy: 70/ZO/2014 Gdynia, dnia 26 maja 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: wykonania przeglądu technicznego i konserwacji oraz wymiany środka gaśniczego wraz z utylizacją, próby ciśnienia oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Gdynia, dnia 9 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę farb, artykułów malarskich, lakierów samochodowych oraz folii do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 81/ZO/2014 I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Gdańsk, dnia 26 października 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji oprogramowania zabezpieczającego do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej numer sprawy : MZKZG/O/15/16

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu.. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014

ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014 Gdynia, dnia 25 września 2014 roku ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NUMER SPRAWY : 109A/ZO/2014 dot. zapytania ofertowego na dostawę, instalację oraz wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 12 grudnia 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (domena: www.wybieramekotransport.pl)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2014 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę gazety do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej numer sprawy : MZKZG/O/8/17 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu I WPROWADZENIE Zespół Szkół tel. /fax (58) 535-18-70 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Opaleniu Zespół Szkół w Opaleniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 176/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

numer sprawy: 176/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, 6 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na całodobowe świadczenie usług w ramach utrzymania w sprawności obiektów i urządzeń należących do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 176/ZO/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę żarówek samochodowych, farb, artykułów malarskich, narzędzi oraz śrub, do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę żarówek samochodowych, farb, artykułów malarskich, narzędzi oraz śrub, do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 15 listopada 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę żarówek samochodowych, farb, artykułów malarskich, narzędzi oraz śrub, do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 144/ZO/2012

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami. Gdynia, dnia 23 kwietnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na przeniesienie centrali telefonicznej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni wraz z podzespołami. numer sprawy: 51/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2

Wzór UMOWY Nr RAP , część 2 Strona1 Załącznik nr 5a do SIWZ Wzór UMOWY Nr RAP.272.20.2013, część 2 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na: DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2015 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-11/16 Bydgoszcz, 2016-04-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Email: basen@mcsir.nowytarg.plk Nasz znak: MCSiR.2615.9.2015 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 57/ZO/2014

numer sprawy: 57/ZO/2014 Gdynia, dnia 24 kwietnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie : wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji oraz usuwania awarii i usterek urządzeń kasowych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości. Lubicz, dnia 13 grudnia 2017 r. Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 LUBICZ tel/fax (056-621-21-20) mail: org@lubicz.pl ORG.2600.9.2017.AS ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 105/ZO/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 105/ZO/2012 Gdynia, dnia 18 września 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 105/ZO/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.17 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące zakupu środków czystości w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR)

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) Załącznik nr 4 na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby zarządzania, funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji w 10 jednostkach MCK i PPP oraz biurze Warmińsko Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim Adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 59-600 Lwówek Śląski, województwo: dolnośląskie Telefon: 75 647-77-24 E-mail:przedszkole.nr1@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia**

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia** Lp. Asortyment Jednostka miary* 1 2 3 Załącznik nr 1 do Formularza 6 Ilość* Emulsja czyszcząca typu Cif 0,5 l 183 Emulsja do kamienia typu Sidolux 0,5 l 54 Emulsja do mebli typu Pronto 0,25 l 40 4 Gąbki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji Gdynia, dnia 27 czerwca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi naprawy pojazdu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - Renault Kangoo - oraz przeglądu jego klimatyzacji numer sprawy: 72/ZO/2012 I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub .

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub  . Załącznik 1 Sukcesywny zakup i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Lp Profesjonalne środki czystości, np.voigt 2. Środek do mycia szyb i luster (1l) 3. Płyn do ręcznego

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Gimnazjum w Złotoryi w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP.391.2.1444.2015 z dnia 28.09.2015 W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 tel.76 8783574 NIP 694-13-49-117 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.II./(3/2014)/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo