Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio*"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2006, LIX, 11, Polish Stomatological Association Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio* The creation of integrated image fusion by means of a Fusion module Dental Studio designed application Marcin Kozakiewicz, Marcin Hanclik Z Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej UM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. P. Arkuszewski Streszczenie Cel pracy: przedstawienie opracowanego modułu, który umożliwia wykonywanie fuzji obrazów oraz przekazanie wskazówek technicznych do tworzenia zintegrowanych obrazów na drodze fuzji. Dane do fuzji mogą być pobierane ze stomatologicznych urządzeń radiografii cyfrowej, z tomografii komputerowej, termografii, magnetycznego rezonansu jądrowego, ultrasonografii lub tworzone w paśmie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego. Materiał i metoda: przedstawiono wymagania, sposób działania wraz z algorytmami wykonywanymi w najważniejszych procedurach i obsługę programu. Pracę zilustrowano przykładowymi obrazami fuzyjnymi złożonymi z dwóch i trzech obrazów składowych. Podsumowanie: dzięki modułowi do fuzji w programie Dental Studio możliwe jest stworzenie jednolitego obrazu mającego zalety obrazowania w kilku różnych technikach. Możliwe jest integrowanie obrazów z dowolnych badań tych samych struktur pod warunkiem standaryzacji geometrycznej obrazowania i ujednolicenia formatów danych cyfrowych. Summary Aim of the study: To introduce a module which enables fusion of images and provides technical guidance for the production of fused images. Data for the fusion may be acquired from dental radiographic devices, computed tomographic scanners, thermographic cameras, magnetic resonance apparatus, ultrasonographic devices, or those made in visible band of electromagnetic radiation. Material and method: Requirements, performance together with algorithms of the main procedures and operation of the programme have been presented. This study is illustrated with examples of images fused from two and three component images. Conclusion: Thanks to Fusion Module in Dental Studio software it is possible to create the integrated image which possesses the advantages of many different visualisation techniques. Moreover, it is also possible to integrate the images resulting from any examination of the same structures provided that geometric standardisation of visualisation, and uniformity of digital data formats are maintained. HASŁA INDEKSOWE: fuzja obrazów, narzędzia, komputery klasy PC KEYWORDS: image fusion, tools, PC computers *Praca była finansowana z funduszy Uniwersytetu Medycznego Łodzi, temat badań własnych nr

2 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., Wstęp W XXI wieku choroby będą diagnozowane i leczone w coraz mniej inwazyjny sposób, z zastosowaniem bardzo wyrafinowanego obrazowania oraz za pomocą czynności sterowanych obrazowaniem pola zabiegowego i interaktywna grafiką. W ciągu ostatnich stu lat biomedyczne obrazowanie przeszło drogę od odkrycia promieniowania rentgenowskiego do obecnych narzędzi takich jak, magnetyczny rezonans jądrowy, tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy ultrasonografia. Zalety stosowania tych precyzyjnych nieinwazyjnych narzędzi obrazowania są ewidentne (13, 14, 15). Leczenie kierowane obrazowaniem (ang. image-guided therapy) jest dziedziną medyczną, która rozwija się w ostatnich latach bardzo gwałtownie dzięki postępowi w informatyce, technice komputerowej oraz nieinwazyjnych metodach leczenia (3, 6, 16, 17). Integralną jego częścią jest możliwość wykonywania cyfrowej fuzji obrazów. W dostępnych autorowi materiałach nie ma informacji, aby tego typu narzędzie było dostępne w dziedzinach nauk stomatologicznych, zaś w skali kraju znane są tylko 2 ośrodki dysponujące doświadczeniem w tym zakresie: IPPT PAN Warszawa (L. Chmielewski) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego (D. Kozińska). Program Dental Studio jest rozbudowanym narzędziem przeznaczonym do wykonywania cyfrowej subtrakcji obrazów (4, 5, 8). W ciągu ostatnich miesięcy rozwijano i badano jego możliwości w zakresie wykonywania fuzji obrazów (1, 7, 9). Autor zaprojektował oddzielny moduł do przygotowywania obrazów i wykonywania różnych rodzajów fuzji obrazów. Cel pracy Celem pracy było przedstawienie opracowanego modułu do programu komputerowego Dental Studio, który umożliwia wykonywanie fuzji obrazów oraz przekazanie wskazówek technicznych do tworzenia zintegrowanych obrazów na drodze fuzji. Materiał i metody Przygotowanie danych wejściowych Moduł do fuzji analizuje dane wejściowe w uniwersalnych formatach komputerów PC, jakim są: Windows Bitmap (*.BMP) i Windows DIB (*.DIB). Obrazy wejściowe powinny być wystandaryzowane (10). Są to 2 warunki umożliwiające przeprowadzenie scalania danych. Przed rozpoczęciem sesji w Dental Studio należy przygotować dane wejściowe, o ile nie są dostępne w ww. formatach. Opisywane oprogramowanie zapewnia spełnienie przez dane wejściowe wymagań Dental Studio, dzięki możliwości odczytywania popularnego formatu obrazowych danych medycznych, DICOM. Moduł Dental Studio Dicom (ryc. 4) umożliwia edycję wielu typów plików w formacie DICOM i ich przekształcenie do postaci plików graficznych platformy PC, które są domyślnymi danymi dla opisywanego w artykule oprogramowania. Interfejs programu jest nieskomplikowany i zaprojektowany intuicyjnie. Jego obsługa opiera się na zastosowaniu grafiki interaktywnej. Jest on obsługiwany głównie urządzeniami wskaźnikowymi. Jedynie część parametrów i nazwy plików muszą być wpisywane z klawiatury alfanumerycznej. Składa się on z typowego dla programów napisanych dla środowiska Windows menu. 784

3 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio Główne narzędzia algorytmy Brightness/Contrast daje możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazów. Umożliwia manualne korygowanie zmian w skali barwnej. Konsekwencją zmian jasności i kontrastu jest zróżnicowanie danych źródłowych opisujących atrybuty punktów obrazu. Ze względu na zastosowanie Dental Studio, jego działanie polega na symultanicznym przetwarzaniu więcej niż jednego obrazu. Dlatego dane graficzne przygotowane do fuzji muszą być w zakresie kodowania barw znormalizowanymi względem siebie mapami bitowymi. Aby znormalizować dane wstępnie przekształconych pod względem jasności i kontrastu obrazów, zmieniane są wartości przyporządkowane do punktów obrazu. Zaczynając od pierwszej wartości skali barwnej wszystkie punkty obrazu o wartości innej niż 0 (pierwsza wartością skali jest 0) zostają skorygowane i przypisana jest im wartość 0. Proporcjonalnie zostają przekształcone kolejne wartości skali i korygowane dane punktów obrazu (ryc. 1). Ryc. 1. Program zapewnia wyrównanie zniekształceń geometrycznych stwierdzonych w obrębie obrazów przekrojów twarzowej części czaszki. Kontroluje kompozycję obrazów składowych pod względem skali barwnej (korekty palet i ich normalizacja); a ustalane są znaczniki na tych samych strukturach anatomicznych w obrębie obu obrazów, następnie program automatycznie wyrównuje zniekształcenia. Bezpośrednio przed fuzją obrazów możliwe jest określenie w jakim stopniu każda ze składowych ma wpływać na obraz ostateczny, b fuzja obrazów TK i MR. Dobrze widoczne kości i tkanki zawierające dużo jąder wodoru. W dolnej części widoczne okno Tools z odsłoniętą zakładką Data, c możliwe jest wtórne przetwarzanie obrazu fuzyjnego, zarówno na drodze jakościowej (stosowanie palet: pliki z rozszerzeniem *.pal), jak i ilościowej (stosowanie filtrów: pliki z rozszerzeniem *.fil), d surowe dane wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego za pomocą poleceń: Tools\Data\To Excel. 785

4 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., Paletę obrazu można ręcznie korygować. Możliwość automatycznego dostosowania palet daje procedura normalizacji. Wcześniej stworzoną paletę można swobodnie przypisać analizowanemu obrazowi (pliki z rozszerzeniem *.pal). Moduł fuzja zawiera narzędzia wspierające automatyczną korektę jasności i kontrastu oraz jakościowe porównywanie obu wybranych obrazów. Pola pomiarowe mogą być połączone na obu obrazach dając jednoczasowy dostęp do danych z obu obrazów. Jest prezentowana całkowita suma różnic stopni szarości w polach pomiarowych oraz różnica wyrażona w procentach. Na obu skrajach tej zakładki są zdublowane pola prezentujące dane odpowiednio dla lewego obrazu po lewej stronie, a dla prawego po prawej stronie (m. in. wartość odcienia szarości aktualnie wskazującego punkty obrazu, średnia wartość odcieni szarości obliczona z pola pomiarowego i wymiary pola pomiarowego w pikselach). Po wybraniu dowolnej liczby obrazów przeznaczonych należy skorygować ewentualne zniekształcenia geometryczne uruchamiając funkcję ustawiania par znaczników topograficznych na obu przygotowywanych obrazach. Zlokalizowanie odpowiednich par znaczników w tych samych punktach orientacyjnych (np. anatomicznych) na obu obrazach składowych umożliwi dalszą automatyczną korektę. Algorytm wykonywany przez program jest znany (1, 7, 9, 16, 17) i opiera się na odszukaniu najdłuższego boku wyznaczonego trójkąta na obrazie prezentowanym po stronie lewej, porównaniu jego długości (liczby punktów obrazu) z analogicznym bokiem w obrazie otwartym po stronie prawej, ustaleniu różnicy w liczbie pikseli obecnych w tych odcinkach i na tej podstawie przełączeniu do pętli programowej wydłużającej lub skracającej odpowiedni odcinek w wyrównywanym obrazie (dostosowywany jest obraz prawy do obrazu lewego). W przypadku potrzeby wydłużenia są tworzone nowe punkty obrazu w obrębie analizowanego boku trójkąta. Aby przyporządkować im wartości ze skali odcieni szarości obliczana jest średnia wartość z sąsiadujących pikseli, które mają już pierwotnie znaną wartość. Możliwe jest także wystąpienie sytuacji, gdy pojawi się pomiędzy pierwotnie znanymi pikselami więcej niż 1 nowy punkt obrazu. Wtedy program analizuje tak powstały trójkątny obszar i nadaje jego pikselom wartości proporcjonalne do odległości i stopni szarości znanych narożników tego nieznanego obszaru. Sam algorytm wykonywania fuzji jest znany, sprawdzony i już stosowany (1, 7, 9, 16, 17). Na punktach obrazów o tych samych współrzędnych zostaje wykonane działanie matematyczne. W przypadku dwóch obrazów składowych dotyczy ono przekształceń wartości stopni szarości jak niżej: G F stopień szarości punktu obrazu fuzyjnego, G 1 stopień szarości punktu pierwszego obrazu składowego, G 2 stopień szarości punktu drugiego obrazu składowego, a współczynnik udziału pierwszego obrazu składowego w obrazie fuzyjnym, b współczynnik udziału drugiego obrazu składowego w obrazie fuzyjnym. Następnie konstruowany jest pośredni obraz o głębi barwnej powiększonej do 9 bitów, gdy współczynniki a i b są 1. Aby przywrócić obraz do formy 8-bitowej w opisywanym module jest zaimplemetowanych 5 algorytmów wizualizacji zintegrowanych obrazów fuzyjnych: Cut dane możliwe do prezentacji w 8-bitowej skali szarości są uzyskiwane przez odcięcie skrajnych wartości po obu stronach skali. Divide w tym rodzaju prezentowania wyników pobiera się ze skali szarości co drugą 786

5 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio wartość. Zapewnia to prezentowanie pełnego zakresu odcieni szarości. Split w obrazie wynikowym rozdzielone są punkty o zwiększonej wartości w stosunku do ustalonej wartości Bias, od punktów o zmniejszonej wartości. W ten sposób można wyeksponować wzrosty i/lub spadki gęstości optycznej w obrazie fuzyjnym niezależnie od gęstości optycznej obrazów składowych. Jest to dodatkowe narzędzie do prezentowania nowych cech obecnych w obrazie fuzyjnym. Dla lepszego określenia obszarów zmiany wartości gęstości optycznej dostępna jest dwubarwna paleta, w której przejście jednej barwy w drugą następuje w ustalonym w funkcji Bias punkcie skali odcieni szarości, co odpowiada przyjętej wartości progowej. Obrazowanie typu extreme zmiany gęstości optycznej są obrazowane tak jak w fuzji typu Cut, ale tło obrazu fuzyjnego zastępowane jest pierwszym z obrazów składowych. W ten sposób otrzymuje się pierwszy obraz składowy dopełniony uwidocznieniem miejsc, które są wyeksponowane (hyperechogeniczne, aktywne, cieniodajne, jasne, gorące) na drugim obrazie składowym. Replace black umożliwia automatyczne uzupełnianie czarnych miejsc jednego obrazu (wartość 0) punktami z drugiego obrazu, które posiadają inną wartość niż 0. Graficzna prezentacja danych wyjściowych Przykładowe wyniki działania modułu Fuzja obrazują ryc. 1 i 2. Rycina 2 ilustruje cztery typy w czterech rodzajach obrazów fuzyjnych, powstałe z łączenia trzech obrazów powstałych w 3 zakresach częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. Fuzja typu Cut obrazów foto i radiograficznego umożliwia obserwację kośćca pod powierzchnią skóry i paznokcia. Fuzja rtg i obrazu termograficznego uwidacznia rozkład temperatur wokół paliczków palca. Fuzja obrazu foto i termograficznego wyraźnie obrazuje rozkład temperatur w obrębie powłoki wspólnej. Fuzja typu Divide bardzo wyraźnie przedstawia lokalizację kości w stosunki do pokrywających tkanek. Połączenie obrazu termo i radiograficznego ukazuje mapę termiczną powierzchni skóry na tle ciemno wyrzutowanego kośćca. Inwertowany obraz termograficzny połączony z danymi fotograficznymi przedstawia ciepłe (ciemne) pola w obrębie skóry. Zwraca tu uwagę zobrazowanie wzrostu temperatury w głębi zmarszczek skóry. Z wyników fuzji typu Split i Extreme warto zwrócić uwagę na obrazy fuzyjne zawierające termogramy. Usunięte są z nich pola zimne, a w to miejsce włączone obrazy: radiologiczne, fortograficzne lub oba (fuzja Split), zaś w fuzji Extreme w miejsce ciepłych pól wbudowano obraz radiologiczny lub/i fotograficzny tkanek miękkich. Fuzja trzech ww. obrazów tworzy spójne wideo-radio-termograficzne dane uwidaczniające powierzchnię ciała z zaznaczonymi izotermami i znajdującymi się wewnątrz strukturami kostnymi. Są to w tym przypadku dane graficzne wizualizujące w jednym obrazie wyniki badań w trzech zakresach jednego rodzaju promieniowania. Numeryczna prezentacja danych wyjściowych Moduł zapewnia dostęp do surowych danych źródłowych. Dane są pobierane z ROI (ang. region of interest) określonego obrazu (ryc. 1). Poprzez serwer RPC możliwe jest automatycznie włączenie programu MS Excel i stworzenie raportu w arkuszu kalkulacyjnym składającego się z danych liczbowych określających wartość stopnia szarości każdego punktu obrazu znajdującego się w ROI z przyporządkowaniem współrzędnych wszystkim analizowanym punktom. Ponadto tworzony jest przestrzenny wykres prezentujący rozkład od- 787

6 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., Ryc. 2. Przykłady możliwości tworzenia podwójnych (pola zielone) i potrójnych (pola niebieskie) obrazów fuzyjnych w nowym module aplikacji Dental Studio; A 24-bitowy obraz kolorowy w formacie JPEG (część widzialna widma promieniowania elektromagnetycznego: Hz), B 12-bitowy obraz radiograficzny cyfrowy (rentgenowski zakres promieniowania elektromagnetycznego: Hz), C 16-bitowy, kolorowy obraz termograficzny w formacie TIFF (część podczerwona widma promieniowania elektromagnetycznego: Hz). W wyniku fuzji tych obrazów może powstać jeden obraz uwidaczniający kilka zakresów widma promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku połączenia trzech wyników badań obrazowych z zastosowaniem algorytmu Cut na tle szkieletu kostnego* widoczna jest skóra V palca dłoni z ciepłymi polami (białe obszary) oraz dobrze odbijającą promieniowanie podczerwone płytką paznokciową. Fuzja typu Divide obrazu widzialnego z termograficznym ** ukazuje pola ciepłe (ciemniejsze) i zimne (jaśniejsze) w obrębie tkanek powierzchownych palca (widoczne zmarszczki i płytka paznokciowa). 788

7 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio cieni tworzących obraz w ROI. Dostępne są wszystkie narzędzia zainstalowane w arkuszu kalkulacyjnym, zaś dane można dalej przenosić bez lub po wstępnym przekształceniu, do programów statystycznych, prezentacyjnych, graficznych i innych (ryc. 1). Ponadto program eksportuje surowe dane dotyczące odcieni szarości przyporządkowanym punktom obrazu w ROI. Same dane mogą być ułożone w trzech kolumnach lub matrycowo. Moduł fuzja udostępnia dane zawierające liczby pikseli w ROI przyporządkowane poszczególnym wartościom skali barwnej. W dwóch kolumnach ułożone są dane obrazu w ROI o rozdzielczości tonalnej takiej samej jak obrazu wejściowego (np. 8-bitowe) określające rozkład liczby punktów obrazu na skali barwnej. Obok w kolejnych dwóch kolumnach są dane pośredniego obrazu o głębi barwnej powiększonej 1 bit dane źródłowe. Dane te są swobodnie dostępne do dalszego przetwarzania. Ułatwieniem przeglądania licznych danych jest możliwość automatycznego włączania edytora tekstu i utworzenia w nim raportu zawierającego liczbowe i graficzne dane dotyczące analizowanego obrazu. Program Dental Studio udostępnia dane systemom zarządzania baz danych (jest źródłem danych ODBC), w których jako standard jest używany język SQL. Omówienie Autor podjął starania skonstruowania modułu mogącego oprogramować każde urządzenie po ustaleniu formatu danych wejściowych. Ze względu na problemy, z jakimi zetknięto się w trakcie tego etapu realizacji projektu, celowe wydaje się wskazanie dróg rozwiązania podstawowych trudności. Różnorodność występujących powszechnie formatów plików graficznych nie stanowi problemu ze względu na łatwo dostępne oprogramowanie typu shareware/freeware (np. Micrografx Picture Publisher 7). Aparatura przetwarzająca dane Tagged Image File Format często spotykane w programach graficznych lub JPEG File Interchange, jakie stosuje się do przesyłania danych przez internet nie stanowi problemu komunikacyjnego, ponieważ programem Micrografx Picture Publisher 7 można łatwo je transformować do formatu wejściowego dla Dental Studio. Oddzielnym zagadnieniem jest format danych ACR-NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine zwany w skrócie DICOM. Często ten format obsługują urządzenia medyczne. Standard DICOM został stworzony w celu zapewnienia zgodności urządzeń medycznych z typowymi sieciami komputerowymi obecnymi w ośrodkach medycznych i akademickich. Zapewnia on możliwości do rozszerzanie i aktualizowania oprogramowania, jak i uproszczenia rozwoju wszystkich rodzajów obrazowania w medycynie. DICOM także zapewnia użytkownikom sposobność ocenienia czy dwa urządzenia będą wymieniały ze sobą dane. Dodatkowe rozszerzenia specyfikacji DICOM umożliwiają wspieranie tworzenia: plików na przenośnych nośnikach danych (takich jak dyski optyczne lub taśmy magnetyczne o dużej pojemności), nowej struktury danych dla angiografii radiologicznej oraz rozszerzeń dla zarządzania drukarkami (2). Całe środowisko Dental Studio, w tym i moduł do fuzji, jest zaprojektowane dla platformy systemowej Windows 9x. Pliki DICOM są zaś tworzone w urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów Unix. Autor stosował 2 sposoby dekodowania tych danych do formatu Windows Bitmap: 1) w programie obsługującym konkretne urządzenie tworzące pliki DICOM eksporto- 789

8 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., wał dane źródłowe do wybranego katalogu na dysku twardym w formacie Windows Bitmap, a następnie w środowisku Unix przesyłał je z tego katalogu do stacji graficznej pracującej pod kontrolą Dental Studio, 2) pobierał dane źródłowe w formacie DICOM i transformował je w programie efilm Workstation do Windows Bitmap. Możliwe jest także skanowanie obrazów z analogowych materiałów i zapisywanie ich w formacie Windows Bitmap, ale należy się wtedy liczyć z utratą poważnej liczby danych w stosunku do informacji źródłowych. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest prezentacja danych na ekranie monitora jako głównego pomostu komunikacji operatora aplikacji z komputerem. Obrazy mogą być wyświetlone z maksymalną głębią odcieni barwy sięgającą 256 stopni (tj. 8 bitów). Jest to zbieżne z zakresem rejestrowania odcieni szarości przez ludzkie oko. Z tego też względu moduł do fuzji obrazów został zoptymalizowany dla przekształceń piksela, któremu jest przyporządkowana jedna wartość z pełnego 8-bitowego zakresu. Z drugiej strony również przetwarzanie danych z tego zakresu jest obecnie bardzo często stosowane w odniesieniu do obrazów jednobarwnych. Lambrecht dwustopniowo redukował skalę szarości z 4096 stopni (tj. jedna wartość z 12- -bitowej skali nadawana jest punktowi obrazu) nawet 16,384 raza, doprowadzając jej głębię do 250 odcieni. Było to wymuszone stosowanym oprogramowaniem Endoplan, które rezerwuje skrajne 6 wartości skali dla własnych informacji graficznych (11). Należy podkreślić, że program Dental Studio przetwarza pełne 8-bitowe pasmo danych. Ostatnim zagadnieniem z tej grupy jest normalizacja palety barwnej analizowanego obrazu. Pomimo ujednolicenia formatów i skal barwnych obrazów składowych, wynik fuzji na tym etapie przygotowania danych wejściowych byłby nieprzewidywalny. Jest to związane z różnym wewnętrznym zorganizowaniem danych w obrębie skali barwnej kompozycja palety. Ostatnim zabiegiem niezbędnym do wykonania przed fuzją jest normalizacja palet względem siebie, tak aby prezentowane obrazy były w pełni jednolite. W opisywanym programie jest to wykonywane automatycznie przez aktywację polecenia Normalize. Dane do fuzji mogą być przenoszone ze stomatologicznych urządzeń radiografii cyfrowej zewnątrzustnych i pantomograficznych. Ponadto można dzięki modułowi do fuzji łączyć obrazy uzyskane z tomografii komputerowej, termografii, magnetycznego rezonansu jądrowego, ultrasonografii lub tworzone w paśmie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego. Możliwe jest także obsługiwanie klasycznych obrazów radiologicznych po ich przetworzeniu na postać cyfrową lub wszystkich innych obrazów w przypadkach potrzeby połączenia dwóch z nich np. w kartografii, nawigacji, krystalografii, morfometrii, hematologii, genetyce, termografii (12), przemyśle, budownictwie, geodezji, sejsmologii, kryptografii itd. Aby przeprowadzić fuzję obrazów niezbędne jest zniwelowanie zniekształceń geometrycznych występujących pomiędzy wynikami różnych badań źródłowych. Na zakładce Geometric alignment w oknie Comparison znajdują się w jednym miejscu zgromadzone wszystkie potrzebne narzędzia. Możliwość łączenia obrazów z różnych wyników niesie ze sobą kolejny problem w przygotowaniu danych wejściowych. Oba wprowadzane obrazy z założenia przedstawiają tą sama okolicę. Dokładność w obrazowaniu tego samego fragmentu ciała musi być wysoka. Jakość wyjściowych cyfrowych danych pobieranych z obrazu po fuzji, zależy bezpo- 790

9 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio średnio od precyzji doboru obrazów wstępnych. Jeżeli planuje się wykonanie fuzji obrazów tomograficznych (np. SPECT, USG lub MR), to płaszczyzna przekrój musi być maksymalnie zbliżona w obu badaniach składowych, zarówno pod względem miejsca przekroju, kąta, jak i grubości warstwy. Pomocne w osiągnięciu tego celu są urządzenia stabilizujące pacjenta (17). Jednak nawet z ich zastosowaniem nie udaje się usunąć zniekształceń w obwodowych partiach badanych obszarów. Niezbędne jest dodatkowe wsparcie programu wykonującego fuzję. Zastosowane rozwiązania w module do fuzji programu Dental Studio umożliwiają wyrównanie występujących różnic geometrycznych badanych okolic (ROI ang. region of interest). Ze względu na zastosowanie typowych komend, przycisków, kodów, winiet okien skrótów klawiaturowych etc. moduł do fuzji i cały program Dental Studio jest przyjazny dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli styczność z jakimkolwiek programem dla systemów operacyjnych Microsoft Windows np. edytorem tekstu MS Word lub arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. Jest to bardzo cenna cecha modułu do wykonywania fuzji i całego programu Dental Studio. Cyfrowa fuzja obrazów tomografii komputerowej i tomografii rezonansu magnetycznego pozwala określić anatomię jak i patologię np. w promienicy kości, chrząstki i tkanek miękkich oraz rozległość zmian patologicznych i precyzyjnie zaplanować leczenie chirurgiczne. Program Dental Studio umożliwia tworzenie obrazów, które łączą zalety obrazowania TK i MR (9). Podobnie w traumatologii szczękowo-twarzowej znalazł zastosowanie moduł do fuzji. Morfologia szczelin złamania i otaczających tkanek miękkich mogą być dokładnie zobrazowane zwłaszcza w złamaniach oczodołów, których topografia jest szczególnie złożona. Obecność tkanek miękkich w szczelinie złamania może być dobrze zaobserwowana i zlokalizowana. Obrazy fuzyjne pomagają także ocenić resorpcję odłamów kostnych oraz lokalizację mięśni zewnątrzgałkowych po zabiegu chirurgicznym. Zatem ta nowoczesna technika przetwarzania obrazu może być szczególnie zalecana dla obrazowania w chirurgii szczękowo-twarzowej (1, 7). Autor stosuje tą technikę wizualizacji w wyżej wymienionych przypadkach (ryc. 3). Dzięki temu miał bezpośrednia możliwość porównania dokładności odwzorowań zintegrowanego zobrazowania z rzeczywistymi wymiarami zmian patologicznych i ich odległością od charakterystycznych struktur anatomicznych. Ze wstępnych ocen i weryfikacji śródzabiegowej wynika, że możliwe jest uzyskanie do- Ryc. 3. Kliniczny obraz fuzyjny. Odłam kości dna oczodołu przemieszczony w kierunku dogałkowym jest dobrze widoczny po inwersji skali szarości w składowej MR. W obrębie ubytku w dolnej ścianie oczodołu obszary o podwyższonej gęstości optycznej odpowiadające fragmentom uszkodzonej okostnej. Odległość szczytu odłamu od gałki ocznej 2 mm, odległość szczeliny złamania od przyśrodkowej ściany oczodołu 8 mm (dane potwierdzone w czasie zabiegu chirurgicznego). 791

10 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., Ryc. 4. Moduł Dental Studio Dicom umożliwia edycję danych obrazowych w formatach typu Dicom i ich konwertowanie do formatów typowych dla platformy PC. 792

11 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio kładności rzędu 1 mm. Stopień dokładności jest wprost proporcjonalny od jakości obrazowania w badaniach składowych. Jednym z elementów niezbędnego przygotowania pacjenta przed wykonaniem badań będących składowymi fuzji jest stabilizowanie głowy w obu badaniach w tej samej pozycji (standaryzacja geometryczna). Kolejnym ważnym elementem jest akwizycja danych wolumetrycznych i ich dodatkowa korekta geometryczna przed łączeniem danych na drodze fuzji. Ponadto możliwe jest wykonanie fuzji typu wypełnienie pustych pól. W jednym z obrazów będących składową poddawana fuzji część obrazu może być zupełnie czarna np. miejsca niewychwytujące znacznika w badaniu scyntygraficznym. Natomiast te nieaktywne obszary mogą być wyraźnie widoczne w tomografii komputerowej. Jeżeli uwidocznione (aktywne, cieniujące) obszary w obu badaniach nie pokrywają się wybór współczynnika udziału każdej ze składowych powinien wynosić 1. W innych przypadkach, np. gdy obszary są częściowo widoczne w termograficznym obrazowaniu tkanek i częściowo w wizualizacji rentgenowskiej tkanek twardych, można stworzyć zintegrowany obraz fuzyjny sieci naczyniowej na tle szkieletu kostnego. Należy wybrać współczynnik udziału każdej ze składowych o wartości 0,5. Moduł do wykonywania fuzji jak i cały program Dental Studio udostępniania surowe dane źródłowe w formatach MS Excel i tekstowym. Jest to szczególnie cenne dla prowadzenia badań naukowych i ilościowej oceny obrazów fuzyjnych. Wykonanie fuzji w wyżej wymienionych zastosowaniach jest łatwe dzięki prostemu intefejsowi modułu do fuzji Dental Studio jak i wydajnym narzędziom zapewniającym wyrównywanie zniekształceń geometrycznych powstałych ze względu na niedoskonałości wykonywania badań źródłowych (17). Tworzenie własnych zintegrowanych obrazów na drodze fuzji, dobór parametrów fuzji oraz sposobu jej wykonywania, umożliwia lepsze zrozumienie anatomii człowieka, uwidocznienie szczegółów budowy, czynności jego narządów, powstałych patologii, a co za tym idzie precyzyjniejsze planowanie leczenia i monitorowanie wyników leczenia. Ponad to jest to cenny program z punktu widzenia naukowego. Daje dostęp do danych źródłowych oraz narzędzia analityczne działające w czasie rzeczywistym. Podsumowanie Dzięki modułowi do fuzji w programie Dental Studio możliwe jest stworzenie jednolitego obrazu mającego zalety obrazowania w kilku różnych technikach. Jest też możliwe integrowanie obrazów z dowolnych badań tych samych struktur pod warunkiem standaryzacji geometrycznej obrazowania i ujednolicenia formatów danych cyfrowych. Moduł Dental Studio Dicom umożliwia edycję wielu typów plików w formacie dicom i ich przekształcenie do postaci plików graficznych platformy PC, które są domyślnymi danymi dla opisywanego w artykule oprogramowania. Ze wstępnych ocen i weryfikacji śródoperacyjnej wynika, że możliwe jest uzyskanie dokładności obrazowania fuzyjnego na poziomie 1 mm. Dodatkowy opis funkcji modułu Interfejs programu jest nieskomplikowany i zaprojektowany intuicyjnie. Jego obsługa opiera się na zastosowaniu grafiki interaktywnej. Jest on obsługiwany głównie urządzeniami wskaźnikowymi (np. mysz, trackball). Jedynie część parametrów i nazwy plików muszą być wpisywane z klawiatury alfanume- 793

12 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., rycznej. Składa się on z typowego dla programów napisanych dla środowiska Windows menu. Aktywne komendy są napisane kolorem ciemno szarym, zaś aktualnie niedostępne są jasno szare (typowe kodowanie tej informacji w systemach Windows 9x). Cztery grupy komend stanowią menu główne: File, Edit, Window i Help. Podmenu File zawiera polecenia umożliwiające otwieranie i zapisywanie obrazów. Znajduje się w nim komenda Update PATIENTS, która aktualizuje wyświetlaną listę pacjentów, co jest ważne w przypadku pracy w grupach roboczych, gdy różni członkowie danej grupy mogą dostarczać nowych i zmodyfikowanych badań pacjentów w czasie otwartej sesjii Dental Studio. Komenda jest aktywna tylko po włączeniu Edit/Patients Podmenu Edit zawiera polecenia umożliwiające edycję obrazów i bazy danych. Najważniejszym poleceniem jest Patients. Jego aktywacja powoduje wyświetlenie listy pacjentów ze wskazanej w pliku ustawienia konfiguracji (DS.ini) lokalizacji. Przykład wpisu w pliku DS.ini: PATHS) patientspath=d:\data\main\ Operated_Patients\ W głównym oknie Dental Studio jest wydzielany obszar zawierający bazę danych pacjentów. Jego wielkość i lokalizacja jest taka jak ostatnio była używana. Można je zmienić stosując typową w systemach Windows 9x technikę Drag and Drop. Pojedyncze naciśnięcie lewego przycisku urządzenia wskaźnikowego powoduje otworzenie wskazanego obrazu. Okno to można zamknąć przez naciśnięcie przycisku oznaczonego X w prawym górnym rogu tego obszaru (typowa lokalizacja dla tego typu przycisków w Windows 9x). W każdym wyrazie stanowiącym polecenie programowe jest podkreślona jedna litera wskazująca, jakiego skrótu klawiszowego należy użyć dla szybkiego wywołania. Jest to bardzo przydatne ułatwienie dla osób biegle posługujących się klawiaturą komputerową. Mogą one bez stosowania urządzenia wskaźnikowego szybko wywołać żądaną procedurę np. Edit/ Patients: przytrzymanie lewego klawisza (Alt) i jednorazowe naciśnięcie klawiszy (E) i (A). W tym czasie lokalizacja kursora nie ma znaczenia. Ponadto obsługę programu zapewniają przyciski znajdujące się pod głównym menu: 1. Load from file Otwieranie obrazów z dowolnego foldera w obrębie napędów dyskowych i taśmowych, których sterowniki są zainstalowane w systemie operacyjnym (m.in. dyski twarde, napędy CD-ROM, dyski magnetooptyczne, dyskietki). Okno dialogowe jest zaopatrzone w pole podglądu otwieranego obrazu, który można powiększyć przed otworzeniem korzystając z pamięci operacyjnej komputera. Podawane są wymiary obrazu w pikselach. Po otworzeniu obrazu pojawia się okno towarzyszące. Może być ono dowolnie przesuwane z zastosowaniem techniki Drag and Drop. Zawiera ono narzędzia niezbędne do ilościowej analizy obrazu (Density, Avarage, Linear Selection, Area, Use palette). 2. Tools Wywołuje okno zawierające szereg zakładek. Nad nimi umieszczono pola wyboru przypisujące wykonywanie komend do konkretnego z otworzonych obrazów. Opis zawartości zakładek: a) Brightness/Contrast daje możliwość ręcznej zmiany jasności i kontrastu obrazów. Przycisk Normalize umożliwia korygowanie zmian w skali barwnej. Konsekwencją zmian jasności i kontrastu jest zróżnicowanie danych źródłowych opisujących atrybuty punktów obrazu. Ze względu na zastosowanie Dental Studio, jego działanie polega na symultanicznym przetwarzaniu więcej niż jednego obra- 794

13 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio zu. Dlatego dane graficzne przygotowane do fuzji musza być w zakresie kodowania barw znormalizowanymi względem siebie mapami bitowymi. Aby znormalizować dane wstępnie przekształconych pod względem jasności i kontrastu obrazów, zmieniane są wartości przyporządkowane do punktów obrazu. Zaczynając od pierwszej wartości skali barwnej wszystkie punkty obrazu o wartości innej niż 0 (pierwsza wartością skali jest 0) zostają skorygowane i przypisana jest im wartość 0. Proporcjonalnie zostają przekształcone kolejne wartości skali i korygowane dane punktów obrazu (ryc. 1a), b) Rotation umożliwia ręczne korygowanie zmian geometrycznych pomiędzy otworzonymi obrazami na drodze obracania obrazu w zakresie z dokładnością do 1/10 stopnia z kontrolą wartości wybranego kąta, c) Palette na zakładce umieszczono pole graficznie prezentujące paletę barw przyporządkowaną do analizowanego obrazu (ryc. 1c). Można je uaktywnić naciskając przycisk Get. Tak pobraną paletę można ręcznie korygować (przycisk Edit). Możliwość automatycznego dostosowania palet daje procedura normalizacji. Na zakładce znajdują się dalsze przyciski funkcyjne: Apply aby zastosować przygotowaną indywidualną paletę barwną należy zatwierdzić to naciskając ten przycisk. Save Pozwala zapisać stworzona paletę barwną w dowolnym folderze na dowolnym nośniku pamięci masowej, którego zapis jest obsługiwany przez system operacyjny. Można bezpośrednio założyć folder i nadać dowolna nazwę palecie. Load pozwala zastosować gotową paletę lub jakąś z wcześniej stworzonych i zapisanych na nośniku pamięci masowej obsługiwanym przez system operacyjny (pliki z rozszerzeniem *.pal), d) Data zapewnia dostęp do surowych danych źródłowych. Dane są pobierane z ROI określonego w oknie towarzyszącym każdemu otworzonemu obrazowi. Zakładka zawiera szereg pól i przycisków; i) Title pole umożliwiające wpisanie do wnętrza pliku z danymi nazwy o dowolnej długości i składzie znaków. Edycje w tym polu ułatwia menu kontekstowe wywoływane po naciśnięciu prawego przycisku urządzenia wskaźnikowego, ii) poniżej znajduje się seria przycisków umożliwiających pobieranie danych w seriach po trzy do porównań wielokrotnych cech tekstury np. kości i zmian jej struktury (H0, H1, D i Output Graber). Poniżej nich jest podobny zestaw narzędzi (H0, H1, D i OutputImplGraber) przygotowany do analizy np. miejsc wszczepienia materiałów kościozastępczych i wszczepów zębowych do kości (ryc. 1b). Wysłane w ten sposób z programu Dental Studio dane są zapisywane w folderze, którego lokalizacja jest określona w pliku DS.ini. Przykładowy wpis: (PATHS) grabberpath=d:\raw_ds_data\ TextureDeterm\BoneData grabimplpath=d:\raw_ds_data\ BoneSubst\Remodeling, iii) to Excel naciśnięcie tego przycisku automatycznie włącza program MS Excel poprzez serwer RPC i tworzy raport w arkuszu kalkulacyjnym składający się danych liczbowych określających wartość stopnia szarości każdego punktu obrazu znajdującego się w ROI (ang. region of interest) z określeniem współrzędnych wszystkich analizowanych punktów. Ponad to tworzony jest przestrzenny wykres prezentujący rozkład odcieni tworzących obraz w ROI. Dostępne są wszystkie narzędzia zainstalowane w arkuszu kalkulacyjnym, zaś dane można dalej przenosić bez lub po wstępnym przekształceniu do programów statystycznych, prezentacyjnych, graficznych 795

14 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., i innych (ryc.1d), iv) Output Pixels eksportuje surowe dane dotyczące odcieni szarości przyporządkowanym punktom obrazu w ROI. Początek dokumentu stanowią określenie rodzaju danych, data powstania pliku, szerokość ROI, wysokość ROI, typ obrazu np. subtraktogram typu Divide oraz nazwa obrazu/danych. Tak stworzony plik tekstowy można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym po określeniu parametrów importowania danych: dane źródłowe z separatorami, początek importowania od wiersza 1, pochodzenie pliku Windows (ANSI), tabulator i średnik ustalić jako separatory, kwalifikator tekstu ustalić jako, format danych w kolumnie ogólny RMD. Same dane mogą być ułożone w trzech kolumnach: pierwsza współrzędna X, druga współrzędna Y, trzecia wartość piksela. Mogą też zostać ułożone matrycowo jeśli w czasie eksportowania danych z Dental Studio zostanie zaznaczone pole Array znajdujące się po prawej stronie przycisku Output Pixels. Układ danych jest wówczas następujący: nagłówek macierzy stanowią kolejne współrzędne X, lewy bok kolejne współrzędne Y, zaś prostokątne pole komórek utworzone wzdłuż wymienionych współrzędnych wypełniają wartości przyporządkowane do kolejnych punktów obrazu. Dalej dane są swobodnie dostępne do dalszego przetwarzana jak w podpunkcie iii, v) Output To File eksportuje dane zawierające liczby pikseli w ROI przyporządkowane poszczególnym wartościom skali barwnej. Po prawej stronie tego przycisku znajduje się pole Remove 255 values umożliwiające po aktywacji usunięcie z eksportowanych danych wartość 255. Wartość ta staje się artefaktem, gdy zostanie zaznaczony za pomocom narzędzi dostępnych w oknie towarzyszącym każdemu otworzonemu obrazowi, ROI a jego otoczenie wycięte i zastąpione kolorem białym (wartości piksel otoczenia mają wówczas przypisana stałą wartość 255). Dane dotyczące pliku są zakodowane w pierwszych pięciu linijkach utworzonego pliku tekstowego. Poniżej w dwóch kolumnach ułożone są dane obrazu w ROI o rozdzielczości tonalnej takiej samej jak obrazu wejściowego (np. 8-bitowe) określające rozkład liczby punktów obrazu na skali barwnej. Obok w kolejnych dwóch kolumnach są dane pośredniego obraz o głębi barwnej powiększonej 1 bit dane źródłowe. Dane te są swobodnie dostępne do dalszego przetwarzana jak w podpunkcie iii, vi) Report naciśnięcie tego przycisku uruchamia procedurę automatycznego włączania edytora tekst i tworzy w min raport zawierający liczbowe i graficzne dane dotyczące analizowanego obrazu. Program Dental Studio udostępnia dane systemom zarządzania baz danych (jest źródłem danych ODBC), w których jako standard jest używany język SQL. 3. Comparison wywołuje okno Select Images zawierającego listę otworzonych w Dental Studio obrazów. Po wybraniu dowolnej liczby obrazów przeznaczonych do fuzji pojawia się okno o nazwie Comparison zawierające wybrane obrazy. Przy każdym z nich znajduje się nazwa obrazu oraz suwak pionowy i poziomy do ręcznego ustalania pozycji obrazów przed nałożeniem. Pod obrazami są zakładki zawierające pogrupowane narzędzia: a) zakładka Geometric Alignment w tym miejscu znajduje się rozwinięcie opisanego wyżej ręcznego narzędzia Tools\Rotation. Dostępne są 3 przyciski, które uruchamiają funkcję ustawiania par znaczników topograficznych na obu przygotowywanych obrazach. Zlokalizowanie odpowiednich par znaczni- 796

15 2006, LIX, 11 Fuzja aplikacji Dental Studio ków w tych samych punktach orientacyjnych (np. anatomicznych) na obu obrazach składowych umożliwi dalsza automatyczną korektę. Poleceniem do przeprowadzenie korekty geometrycznej jest naciśniecie przycisku Align. Aby wizualnie ocenić dokładność nałożenia obrazów należy nacisnąć przycisk Flipper, spowoduje to naprzemienne wyświetlanie obu obrazów w jednym oknie. Szybkość tego procesu można płynnie regulować w polu Delay. Ponowne naciśnięcie przycisku Flipper zatrzymuje naprzemienne wyświetlanie. Jeżeli wystąpiło drżenie obserwowane w miejscach zmiany jasności to należy przypuszczać, że nałożenie jest niedokładne i procedurę korekty geometrycznej należy przeprowadzić ponownie. Służy do tego przycisk Restore, b) zakładka Selection zawiera narzędzia wspierające automatyczną korektę jasności i kontrastu oraz jakościowe porównywanie obu wybranych obrazów. Pola pomiarowe, których wielkość (stałą lub zmienną) określa się na zakładce Palette Adjustment, mogą być połączone na obu obrazach dając jednoczasowy dostęp do danych z obu obrazów. Aby to osiągnąć należy zaznaczyć pole Couple. Nad nim znajduje się pole Total Diff., w którym jest prezentowana całkowita suma różnic stopni szarości w polach pomiarowych oraz ta różnica wyrażona w procentach. Na obu skrajach tej zakładki są zdublowane pola prezentujące dane odpowiednio dla lewego obrazu po lewej stronie, a dla prawego po prawej stronie. Należą do nich: Density wartość odcienia szarości aktualnie wskazywanego punkty obrazu; Avarage średnia wartość odcieni szarości obliczona z pola pomiarowego; współrzędne narożnika, od którego rozpoczęto wyznaczanie pola pomiarowego; współrzędne narożnika, który stanowi miejsce zakończenia wyznaczania pola pomiarowego; wymiary pola pomiarowego w pikselach, c) zakładka Fusion. Zawiera narzędzia umożliwiające łączenie obrazów. Przycisk Combine uruchamia procedurę wykonania fuzji. Otworzenie nowego obrazu nie powoduje potrzeby ponownego otwierana i aktywowania używanych dotychczas narzędzi. Można od razu przystąpić do tych samych analiz co przy poprzednio badanym obrazie. Piśmienictwo 1. Arkuszewski P., Kozakiewicz M., Olszycki M., Przygoński A., Góraj B.: Orbital wall reconstructions with alloplastic materials in spiral CT and MRI fusion. Eur. Radiol., 2002, 12, 1, Bakker A. R.: Communication between hospital and radiology information systems and picture archiving and communication systems, w Osteaux M. (ed): Hospital integrated picture archiving and communication systems a second generation PACS concept. Berlin: Springer, 1992, Koczorowski R., Tritt-Goc J.: Przydatność mikroobrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego w stomatologii. Stomatol. Współcz., 2002, 1, Kozakiewicz M.: Characteristic and validation of new programme for digital image analysis in oral surgery. J. Cranio-Maxillofac. Surg., 2000, 28, 3, Kozakiewicz M.: Charakterystyka przygotowania obrazów i ocena wyników ich subtrakcji wykonanej z zastosowaniem cyfrowego analizatora obrazu własnego projektu. Mag. Stomatol., 2001, 4, 116, Kozakiewicz M.: Dental Image Processor (DIP), the programme for analysing and processing oral radiographs and digital radiological subtraction. Comp. Med., 1999, 5, 1, Kozakiewicz M., Arkuszewski P., Olszycki M., Przygonski A., Góraj B.: Fused CT and MR imaging of the zygomatico-maxillo-orbital fractures in the DentalStudio software. Eur. Radiol., 2002, 12, 1, Kozakiewicz M., Hanclik M., Arkuszewski M., Przygoński P.: Bone augmentation with Bio-Oss. 18 month assessment utilising radiological subtraction. Zeit. Zahn. Impl., 2001, 1, Kozakiewicz M., Hanclik M., Olszycki M., Arkuszewski P., Góraj B.: Digital fusion of CT 797

16 M. Kozakiewicz, M. Hanclik Czas. Stomatol., and MRI images in the evaluation of maxillofacial pathology. Neurology, 2001, 43, 1, Kozakiewicz M., Wilamski M.: Technika standaryzacji wewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich, Czas. Stomatol., 1999, LII, 10, Lambrecht T. J.: 3-D Modeling Technology in Oral and Maxillofacial Surgery, Quintessence Publishing Co, Inc, Chicago, Berlin, London, Tokyo, São Paulo, Moscow, Prague, Sofia, and Warsaw, 1995, Lipski M.: Wzrost temperatury na powierzchni korzeni zębów w następstwie wypełniania kanałów metodą kondensacji termomechanicznej. Czas. Stomatol., 2001, LIV, 11, Olszycki M., Arkuszewski P., Kozakiewicz M., Przygoński A., Góraj B.: CT and MR images in evaluation of blow out type fractures of the orbit. Eur. Radiol., 2002, 1, 12, Olszycki M., Arkuszewski P., Kozakiewicz M., Przygoński A., Góraj B.: Spiral CT post-processing reconstructions in the preoperative planning and monitoring of the augmentation and grafting procedures of the jaw. Neuroradiol., 2001, 43, 1, Olszycki M., Kozakiewicz M., Arkuszewski P., Przygoński A., Góraj B.: Evaluation of the posttraumatic lesions to the maxillary sinuses based on spiral CT reconstructions. Neuroradiol., 2001, 43, 1, Tempany C. M., McNeil B. J.: Advances in biomedical imaging. JAMA , 5, Yu C., Petrovich Z., Apuzzo M. L., Luxton G.: An image fusion study of the geometric accuracy of magnetic resonance imaging with the Leksell stereotactic localization system. J. Appl. Clin. Med. Phys., 2001, 2, 1, Otrzymano: dnia 10.V.2002 r. Adres autorów: Łódź, ul. Kopcińskiego

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Robert Karpiński

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo