LUXRIOT LPR Oprogramowanie rozpoznające tablice rejestracyjne pojazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUXRIOT LPR Oprogramowanie rozpoznające tablice rejestracyjne pojazdów"

Transkrypt

1 LUXRIOT LPR Oprogramowanie rozpoznające tablice rejestracyjne pojazdów Instrukcja obsługi Autor tłumaczenia: Dawid Adamczyk

2 1. Instalacja Na komputerze na którym instalowany będzie moduł LPR musi być zainstalowane API klienckie Luxriot w wersji co najmniej API to jest częścią Luxriot VMS co oznacza, Ŝe oprogramowanie Luxriot VMS w wersji klienckiej lub serwerowej musi być zainstalowane na komputerze analizującym tablice rejestracyjne przed zainstalowaniem modułu Luxriot LPR. Wymagane jest równieŝ obecność składników Microsoft.NET 3.5. Wymagania sprzętowe dotyczące komputera PC dla modułu LPR kamery 2Mpix 25kl./s, H.264, prędkość rozpoznawania 5kl./s w polu 800x600, kąt dewiacji 10 stopni: 1 kamera IP: Intel i3 2.6GHz, 2GB RAM 2 kamery IP: Intel i5 2.6GHz, 3GB RAM 3-4 kamery IP: Intel i7 2.6GHz, 4GB RAM Instalacja przebiega w sposób typowy dla systemu Windows. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlone zostanie zapytanie o aktywację oprogramowania. Wpisanie klucza spowoduje aktywację oprogramowania na stałe. Kliknięcie Request Trial aktywuje pełną funkcjonalność na najbliŝszych 30 dni. Aktywacja wymaga połączenia z serwerem luxriot.com i na nim jest zapamiętywana wraz z publicznym adresem IP. Oznacza to, Ŝe z tego adresu IP nie moŝna juŝ wykonać ponownej/kolejnej aktywacji wersji testowej Luxriot LPR (30-dniowej). W przypadku wymogu działania dwóch wersji testowych, aktywowanych pod jednym publicznym adresem prosimy o kontakt z ADI.

3 2. Konfiguracja wstępna oprogramowania Przy pierwszym uruchomieniu kreator zaŝąda podania serwera Luxriot VMS, który będzie udostępniał strumienie video dla Luxriot LPR. Luxriot LPR moŝe współpracować z wieloma serwerami Luxriot VMS jednocześnie: Server Title nazwa serwera (dowolna) Server IP Address adres IP serwera Luxriot VMS Server Port port TCP, na którym serwer nasłuchuje połączeń od stacji klienckich i modułów LPR domyślnie jest to User Name nazwa uŝytkownika serwera User Password hasło uŝytkownika serwera Auto connect on start włączenie automatycznego łączenia z serwerem przy uruchomieniu modułu LPR Auto reconnect on disconnection automatyczne przywracania połączenia z serwerem w razie jego zerwania Po kliknięciu Next automatycznie pojawi się lista kamer na zdefiniowanym serwerze Luxriot VMS. NaleŜy zaznaczyć odpowiednią kamerę.

4 Kliknięcie Next spowoduje wyświetlenie okna konfiguracji kamery. Konfigurację moŝna równieŝ wywołać po kliknięciu prawym klawiszem w kamerę w standardowym oknie Luxriot LPR i wybranie Camera Setup Wizard. Klawisz View spowoduje wyświetlenie podglądu obrazu z kamery. W tabeli ustawień wartości zmienione z domyślnych są zaznaczone pogrubioną czcionką. Kliknięcie Next kończy proces konfiguracji LPR.

5 Rozpoznanie tablicy rejestracyjnej zajmuje do kliku sekund. KaŜdy rozpoznany numer jest automatycznie umieszczany na liście ostatnio rozpoznanych tablic w prawej części okna oprogramowania LPR. Kliknięcie w dowolną pozycję na liście powoduje otwarcie okna inspekcyjnego zawierającego szczegółowe informacje o wyniku rozpoznania. 3. Fizyczne połoŝenie kamery dla LPR Zalecane jest wykorzystywanie krótkich czasów ekspozycji w kamerach, wg zasady im większa prędkość pojazdu tym krótszy czas ekspozycji (tzw. czas migawki ). Zalecane prędkości to 1/1000 i szybsze. Obrazy nie mogą być rozmazane przez ruch pojazdu tj. muszą być bardzo wyraźne w tzw. stop klatkach, nie tylko w czasie odtwarzania płynnego obrazu. Fizyczne połoŝenie kamery ma kluczowe znaczenie dla dokładności procesu rozpoznawania. Im gorsza widoczność z kamery (duŝe kąty obserwacji) tym mniejsza dokładność i większa moc obliczeniowa komputera potrzebna na rozpoznanie. Zalecane jest instalowanie kamery dostarczającej strumień video w taki sposób, aby boczny kąt obserwacji liczony do osi poruszania się pojazdu był jak najmniejszy, co powoduje zmniejszenie względnej prędkości poruszania się poszukiwanej tablicy w polu widzenia i zwiększenie czasu jej pozostawania w polu widzenia. UmoŜliwia to równieŝ zmniejszenie prędkości klatkowej rozpoznawania i zapotrzebowania na moc obliczeniową. 4. Parametry rozpoznawania Camera Title nazwa kamery z serwera Luxriot VMS (nie moŝe być zmieniona) Contrast oczekiwany kontrast tablicy rejestracyjnej: Medium najbardziej optymalny do większości zastosowań, Low niski, High wysoki. Country Code kod tablicy rejestracyjnej według ISO3166. Obsługiwane są tablice z wieloma kodami krajów w tym z PL. Dokładna lista dostępna jest na: Deviation Angle opisuje kąt maksymalnego odchylenia połoŝenia tablicy rejestracyjnej od linii wyznaczonej przez Rotation Angle (tj. zakres moŝliwego odchylenia kąta obserwacji tablic pojazdów). Zaleca się takie ustawienie kamer i wybranie miejsca obserwacji, aby parametr ten miał wartość jak najmniejszą (czyli tablice pojawiały się pod tym samym, zbliŝonym kątem w polu widzenia). Ten zakres kąta jest widoczny na obrazie podglądu w oknie konfiguracji LPR w postaci dwóch ciągłych, przecinających się zielonych linii.

6 Histogram Equalization steruje procesem poprawiania kontrastu obrazu przed jego rozpoznawaniem. Zaleca się pozostawienie go jako False. Mask Bitmap obecnie nie wykorzystywane. Minimum/Maximum Character Height - minimalna i maksymalna wysokość znaków na tablicy rejestracyjnej (w pikselach). Zabezpiecza przed odczytywaniem innych napisów umieszczonych na pojazdach. Obrazowana jako dwie czerwone linie odcinkowe na podglądzie w oknie konfiguracji LPR. Chwycenie myszką za czerwoną kropkę pozwala przymierzyć wielkość liter w dowolnym miejscu polu widzenia. Plate Color Schema styl tablic rejestracyjnych ustawia algorytm na wykrywanie: Dark letters on wihte backround czarne litery na białym tle; White letters on black backround białe litery na czarnym tle. Przeciwny niŝ ustawiony styl tablic pozostaje równieŝ obsługiwany, ale jest mniej preferowany przez silnik rozpoznawania (niŝsza skuteczność). Plate Presence Time (ms) czas obecności tablicy aby tablica została poddana rozpoznawaniu musi być obecna przez połowę klatek obrazu przypadających na podany tu okres czasu. Ustawienie zbyt krótkiego czasu powoduje, Ŝe pojazdy poruszające się szybko będą ignorowane; ustawienie zbyt długiego czasu spowoduje, Ŝe tablica zostanie rozpoznana więcej niŝ raz (moŝliwa teŝ zmiana niektórych podobnych znaków na wielokrotnie rozpoznanej tablicy). Przykład: Aby rozpoznawać tablicę pojazdu poruszającego się szybko trzeba zwiększyć ilość rozpoznawanych klatek obrazu. Jeśli np. szybkość rozpoznawania to 7kl./s i Plate Presence Time wynosi 400ms to na ten czas przypadną 2 lub 3 klatki obrazu, a więc mniej niŝ połowa, która wynosi 7/2=3,5 i tablica nie zostanie wykryta. Dla takiego przypadku naleŝy, zatem zmniejszyć czas obecności tablicy i zwiększyć szybkość rozpoznawania. W przeciwnym przypadku tj. gdy pojazdy znajdują się dłuŝej w polu widzenia zaleca się zwiększenie czasu obecności tablicy i zredukowanie szybkości rozpoznawania. Precise Mode moŝliwe wartości: PM_Normal dla obrazów normalnych bez szumu PM_Mode1 dla obrazów zaszumianych i nocnych PM_Mode2 zaszumione i nocne obrazy z rozmazaniem w skutek ruchu PM_Night obrazy nocne z promiennikiem IR Recognition Enabled włączenie (True) lub wyłączenie rozpoznawania (False). Wł./wył. procesu rozpoznawania moŝna równieŝ dokonać z menu kontekstowego po kliknięciu w ikonę kamery w głównym oknie programu Luxriot LPR. Recognition FPS szybkość rozpoznawania z kl./s. Zwiększanie tej wartości powoduje zwiększenie obciąŝenia komputera i powinno zaleŝeć od szybkości poruszania się pojazdów w polu widzenia tak jak to opisano w parametrze Plate Presence Time.

7 Rotation Angle opisuje podstawowy kąt obserwacji tablicy pojazdu w odniesieniu do osi XY pola widzenia kamery. Zobrazowany w oknie konfiguracji rozpoznawania, jako zielona linia kreskowa. Parametr Deviation Angle opisuje moŝliwe maksymalne odchylenie kąta połoŝenia tablicy od linii Rotation Angle. Save Image In Database ustawienie na True powoduje, Ŝe w bazie danych zapisane zostaną zrzuty obrazu z kamer wraz ze standardową informacją (data, czas, miejsce, dokładność) o wykrytej tablicy. Scan Ractangle określa obszar obrazu z kamery, gdzie wykonywany będzie proces wykrywania. Obraz poza tym obszarem nie będzie analizowany. Przykłady konfiguracji detekcji tablic rejestracyjnych (konfiguracja silnie zaleŝy od miejsca instalacji kamery i szybkości pojazdów): 1. Kamera obserwująca drogę pod umiarkowanym kątem, średnia szybkość poruszania się pojazdów: 350ms, 7 kl./s 2. Kamera obserwująca drogę pod małym kątem, średnia lub mała szybkość poruszania się pojazdów: 750ms, 7 kl./s 3. Kamera zamocowana na suficie obserwująca wjazd na parking podziemny (poziomy kąt obserwacji równy 0 stopni), mała prędkość pojazdów: 1000ms, 3kl./s 4. Kamera obserwująca drogę (umieszczona nad nią pochylona pod umiarkowanym kątem), szybkość pojazdów średnia do duŝej: 200ms, 13 kl./s 5. Przeglądanie bazy danych Okno przeglądania bazy rozpoznanych tablic zawiera w lewym górnym rogu opcje dotyczące wyszukiwania takie jak: Server/Camera określa Ŝe wyszukiwanie będzie wykonywane z określonej kamery; opcja All oznacza Ŝe wyszukiwanie numeru tablicy będzie dotyczyło wszystkich kamer. Plate Number numer wyszukiwanej tablicy From data i czas początku wyszukiwania, To data i czas końca wyszukiwania, Today zaznaczenie powoduje, Ŝe zakres wyszukiwania ograniczony zostaje do dnia bieŝącego This week - zaznaczenie powoduje, Ŝe zakres wyszukiwania ograniczony zostaje do bieŝącego tygodnia, This week - zaznaczenie powoduje, Ŝe zakres wyszukiwania ograniczony zostaje do bieŝącego miesiąca, Country Code - zwróci tablice określonym kodzie kraju (jeśli go rozpoznano) Jeśli zaznaczone jest pole Saved Image pokazane zostanie zdjęcie momentu rozpoznania (jeśli dla danej kamery w jej konfiguracji zostało włączone przechowywanie zdjęć rozpoznania). Jeśli zaznaczone jest DVR Archive moŝliwe będzie odtworzenie nagrania z

8 momentu rozpoznania (pod warunkiem, Ŝe nagranie to jest obecne na serwerze Luxriot VMS z którego moduł LPR korzysta). Wyszukiwanie przenosi do momentu rozpoznania; sterowanie odtwarzaniem odbywa się za pomocą klawiszy sterujących w lewym dolnym rogu okna wyszukiwania. Czerwona ramka pokazuje połoŝenie rozpoznanej tablicy. Sposób układana zapytania:? zastępuje dowolny znak * - zastępuje ciąg znaków Przykład: AB*3 zwróci numery AB3, AB23, DDAB23, AB12D12D3 AB?3 zwróci numery AB23, DDAB23 Uwaga: moŝna przeprowadzać wyszukiwanie w wynikach wyszukiwania (zagnieŝdŝone). 6. Opcje programu Zakładka General: Plate Absence timeout określa jak długo tablica powinna znajdować się poza polem rozpoznawania, aby zostać ponownie rozpoznaną. Jest to szczególnie uŝyteczne w przypadku, gdy samochody są parkowane w polu rozpoznawania i mogą być chwilowo przesłaniane przez poruszające się obiekty (unikanie ponownej detekcji tablicy). History Panel Rows ilość wyświetlanych wierszy historii rozpoznawania. Zakładka Similar Characters pozwala zdefiniować znaki jakie są podobne do siebie i mogą nie być rozpoznawane poprawnie. Wspomaga to proces wyszukiwania. Zakładka Log File pozwala na ograniczenie rozmiaru pliku dziennika aplikacji. Ma on znaczenie jedynie w pracach rozwojowych aplikacji.

9 7. Definiowanie listy tablic uprawnionych Oprogramowanie Luxriot LPR moŝe zostać uŝyte w aplikacji sterowania parkingiem. Wymaga to podania listy dozwolnych tablic rejestracyjnych (zgodnej z Microsoft OLE DB) oraz posiadania zewnętrznego programu np. otwierającego szlaban w momencie rozpoznania i pozytywnego porównania z zawartością bazy tablic dozwolonych. Konfigurację takiej pracy Luxriot LPR dokonuje się w Tool -> Trigger Setup.

10 Zrzut ekranu powyŝej przedstawia sposób zdefiniowania listy tablic dozwolnych za pomocą pliku excelowego. xls. W pierwszym polu (OLEDB) zawarta jest instrukcja na temat źródła listy numerów rejestracyjnych (plik C:\excelFile.xls). W drugim polu zawarte są instrukcje o sposobie pobrania danych. Opcja How often to refresh number s list określa jak często program będzie odświeŝał sobie listę tablic. Uwaga: Wyzwalania aplikacji zewnętrznej i/lub brzęczka następuje równieŝ dla znaków zdefiniowanych jako podobne np. jeśli określono jako podobne 0 i O to pozytywny wynik porównania dadzą zarówno tablice zawierające OOO jak i 000. Wielkość znaków nie ma znaczenia. PoniŜej przedstawiono przykładową zawartość pliku MS Excel. Pierwsza kolumna zawiera dozwolone numery rejestracyjne. W drugiej komunie zawarte są dodatkowe informacje (Triggering Plate Tag) przekazywane do wyzwalanej aplikacji zewnętrznej po przez linię parametrów. Listę tablic moŝna równieŝ podejrzeć w Luxriot LPR w Tools->Trigger Plater. Oprócz sygnalizacji dźwiękowej (Beep) Luxriot LPR moŝe wywoływać program zewnętrzny (np. otwierający szablan) przekazując mu szereg parametrów (po przez linię poleceń).

11 Argumentami wywołania mogą być (właściwe wartości zostaną przekazane do programu w momencie jego wywołania): $(Server) nazwa serwera z kamerą, na której wykryto tablicę, $(Camera) nazwa kamery, na której wykryto tablicę, $(RecognizedPlate) łańcuch z numerem rejestracyjnym, $(TriggeredPlate) łańcuch z rozpoznanym numerem rejestracyjnym, $(TriggeredPlateTag) dodatkowy parametr pobrany np. z pliku.xls Wybrane nazwy parametrów opisane powyŝej naleŝy podać w polu Arguments Luxriot LPR. Jeśli wykonane ma być jednocześnie więcej czynności naleŝy utworzyć odpowiedni plik wsadowy, którego przykład podano poniŝej:

12 Do wyzwalania programu zewnętrznego moŝna równieŝ uŝyć bazy MySQL. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane. Zakładając Ŝe serwer MySQL działa na tym samym komputerze co Luxriot LPR to naleŝy zainstalować na nim My SQL ODBC 5.1 Driver ze strony internetowej MySQL. Właściwą definicję zawiera rysunek poniŝej (została ona wygenerowana za pomocą klawisza ekranowego Examlpes. NaleŜy wyedytować ten opis odpowiednio zmieniając nazwę bazy danych, nazwę uŝytkownika i hasło tak, aby Luxriot LPR mógł się połączyć z tą bazą danych (połączenie moŝna przetestować klikając klawisz ekranowy Test Connection.

13

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 Spis treści: Opis systemu INTER ETE... 3 Instalacja programu... 4 Jak zacząć?... 5 Program INTER Serwer... 7 Główne okno programu... 7 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Uniwersalny moduł okna kamery

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Uniwersalny moduł okna kamery Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Uniwersalny moduł okna kamery Menu kontekstowe i elementy ramki okna 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menu kontekstowe otwieramy klikając prawm przyciskiem myszy

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi

Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 2 PROSIMY PRZECZYTAĆ! Szanowni Państwo, Na I stronie okładki niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, bezprzewodowego systemu monitoringu PC. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo