Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w (05-520) Konstancinie- Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, lub PSE S.A., reprezentowaną przez:..,.. a.. z siedzibą w.. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla.. pod Nr KRS kapitał zakładowy:, NIP, REGON, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:..,.. zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną, została zawarta Umowa następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa skonsolidowanego systemu backupu w zakresie Pakietu I/ Pakietu II/ Pakietu I i Pakietu II [w zależności od wyniku postępowania patrz punkt 18.4 SIWZ] 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje realizację: 1) Pakietu I obejmującego: a) zakup sprzętu i oprogramowania, wyspecyfikowanych w Załączniku I i Załączniku IV do Umowy, b) dostarczenie Zamawiającemu: sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w lit. a), Procedura nr DE/Z/2013 1

2 c) wykonanie usługi implementacji, o której mowa w Załączniku I do Umowy. 2) Pakietu II obejmującego: a) zakup elementów rozbudowy przełączników, określonych w Załączniku I i Załączniku IV do Umowy b) dostarczenie Zamawiającemu elementów rozbudowy przełączników, o których mowa w lit. a). 3. Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania (Pakiet I), elementów rozbudowy przełącznika (Pakiet II), oraz opis usług implementacji (Pakiet I) składających się na zadanie, o którym mowa w ust.1, zawiera Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu, i stanowiąca Załącznik I do niniejszej Umowy. 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania (Pakiet I), elementów rozbudowy przełącznika (Pakiet II), dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z ceną jednostkową podaną w Ofercie Wykonawcy z dnia., stanowi Załącznik II do Umowy. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu Umowy oraz do zapłaty na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu Umowy. 5. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 6. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnianych w ramach wykonywania niniejszej Umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot Umowy był realizowany przez osoby posługujące się językiem polskim, w szczególności w trakcie prowadzonych prac, wszelkich kontaktów i korespondencji. TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 3 1) Pakiet I w zakresie 1 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b) w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy 2) Pakiet I w zakresie 1 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 3) Pakiet II w zakresie 1 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) w terminie do 6 tygodni od dnia Procedura nr DE/Z/2013 2

3 zawarcia Umowy. 2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Pakietu/ów, o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, bez wad i zastrzeżeń ODBIÓR 4 1. Odbiór Pakietu, będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu realizacji Pakietu i gotowości Pakietu do odbioru. Zgłoszenie powinno zostać dokonane według wzoru stanowiącego Załącznik III do Umowy. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych. Do odbiorów częściowych postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie. 2. Protokół Odbioru Pakietu zostanie sporządzony przez Zamawiającego wg wzoru zawartego w Załączniku IV do Umowy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W chwili odbioru zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany i ostemplowany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Odbiór Pakietu obejmuje odbiór wszystkich elementów składających się na dany Pakiet, opisanych w 1 ust. 2 Umowy, oraz sprawdzenie techniczne produktów Umowy i odbiór produktów Umowy, które zostaną potwierdzone protokołami sporządzonymi według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik V i Załącznik VI do Umowy. 4. Sporządzenie i podpisanie Protokołów Odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokoły Odbioru: 1) bez zastrzeżeń lub 2) z uwagami i zastrzeżeniami. 5. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 pkt. 2), zgłoszonych do wykonanego Pakietu, Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. 6. Po dokonaniu stosownych wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie Pakietu, podlega ponownemu odbiorowi przez Zamawiającego. Do ponownego odbioru postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie. 7. W przypadku nie sporządzenia i nie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 8. Strony ustalają, że odbiór przez Zamawiającego wszystkich elementów składających się na Pakiet I/ Pakiet II/ Pakiet I i Pakiet II bez wad i zastrzeżeń, jest jednoznaczny z odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy będzie potwierdzony Protokołem odbioru sporządzonym według wzoru, stanowiącego Załącznik IV do Umowy. Do odbioru końcowego postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie. [w zależności od tego czy Umowa jest zawarta na Pakiet I/Pakiet II czy na Pakiet I i Pakiet II] Procedura nr DE/Z/2013 3

4 WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, opisanego w 1 ust. 1 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe: 1) za wykonanie Pakietu I wynagrodzenie w kwocie.złotych (słownie:..) netto, 2) za wykonanie Pakietu II wynagrodzenie w kwocie.złotych (słownie:..) netto 2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Pakietu, powiększone o podatek VAT, będzie płatne na podstawie faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie Pakietu będzie podpisany, bez wad i zastrzeżeń, przez Zamawiającego, Protokół Odbioru końcowego danego Pakietu, z zastrzeżeniem 4 ust. 7 Umowy. 5. W przypadku dokonania odbioru częściowego sprzętu i oprogramowania, dostarczanego przez Wykonawcę w ramach Pakietu I, Strony dopuszczają możliwość rozliczenia częściowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu, w ten sposób, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, przypadające na zgłoszoną do odbioru częściowego i odebraną część Pakietu I, zgodnie z Załącznikiem II, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany, bez wad i zastrzeżeń, przez Zamawiającego Protokół odbioru częściowego Pakietu I, sporządzony według zasad i w trybie określonym w 4 Umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym ustępie będzie płatne zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Za dzień płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. GWARANCJA 6 1. Wykonawca udziela gwarancji: 1) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (w ramach Pakietu I) 36 miesięcy rozszerzone o wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, 2) na usługi w zakresie implementacji (w ramach Pakietu I) - 12 miesięcy, 3) na dostarczone elementy rozbudowy przełączników (w ramach Pakietu II) 36 miesięcy 4) na usługi wykonane w ramach usług gwarancyjnych (w ramach Pakietu I i II) 12 miesięcy. 2. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego odpowiednio Pakietu I, Pakietu II, bez wad i zastrzeżeń. 3. Wykonawca w okresie realizacji usług gwarancyjnych udostępnia centrum przyjmowania zgłoszeń serwisowych pracujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, które zapewnia przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pomocą faxu. 3. Zgłoszenia w ramach gwarancji, będą dokonywane telefonicznie na numer.., faksem na numer.. lub drogą elektroniczną na adres:. Procedura nr DE/Z/2013 4

5 4. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu docelowej instalacji. 5. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancyjnym i braku możliwości jego naprawy w ramach usług gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad. 6. W okresie gwarancji, w przypadku awarii nośnika danych (np. dysku twardego) Wykonawca wymieni go na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, poza jego siedzibą, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy. 8. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, będzie potwierdzone protokołem sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik VII do Umowy. 9. Wykonawca do dostarczonego Zamawiającemu sprzętu, dołączy karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji. KARY UMOWNE 7 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tj. wykonania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z tytułu: 1) odstąpienia Wykonawcy od realizacji Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 5 ust. 1 Umowy. 2) opóźnienia w wykonaniu Pakietu w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie danego Pakietu określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 3) opóźnienia w uwzględnieniu zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych podczas odbioru, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za wykonanie Pakietu, podlegającego odbiorowi, określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu uwzględnienia zastrzeżeń, 4) opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za wykonanie Pakietu, w ramach którego została wykryta usterka lub wada, określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia usterek lub wad, 2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający zapłaci na wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację płatności, wynikających z Umowy. Procedura nr DE/Z/2013 5

6 SIŁA WYŻSZA 8 1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: 9 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. tel. 2) ze strony WYKONAWCY. tel: Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 3. Zmiana osób wymienionych w ust.1 pkt. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.. ROZWIĄZANIE UMOWY Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem, jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia Umowy. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia drugiej ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony sprzęt i oprogramowanie, udzielone licencje, oraz usługi wykonane do dnia rozwiązania Umowy, pomniejszone o kwoty przewidziane do potrącenia Wykonawcy z tytułu kar umownych. PRAWA AUTORSKIE 11 Procedura nr DE/Z/2013 6

7 1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej na podstawie Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy, a w szczególności do: 1) korzystania na własny użytek, 2) wielokrotnego publikowania, 3) rozpowszechniania, 4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych określonych w ust. 1 na rzecz osób trzecich. 3. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu. 4. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1, 2, 3 nie tylko w kraju, ale również zagranicą. 5. Zapłata wynagrodzenia określonego w 5 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z niniejszą Umową. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac wynikających z Umowy podwykonawcom, których wskazał w ofercie. Powierzenie realizacji prac innym podwykonawcom wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Podwykonawca, wskazany przez Wykonawcę w ofercie oraz podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może powierzyć wykonywania części prac dalszemu podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami następują na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy w/w bez prawa regresu z tego tytułu do Zamawiającego. KLAUZULA POUFNOŚCI Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 5 lat od daty jej zakończenia. Procedura nr DE/Z/2013 7

8 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami według wzoru zawartego w Załączniku IX do niniejszej Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 9. W przypadku wskazanym w ust. 8 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 10. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. Procedura nr DE/Z/2013 8

9 11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży tych informacji. 12. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć (wnieść) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej także zabezpieczeniem, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. zł (słownie: zł) 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO SA oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11, Warszawa Nr Konta: ; 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujący sposób. 1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru Pakietu bez wad i zastrzeżeń/ końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z 4 ust. 7 Umowy przedmiotu Umowy. 2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji, określonego w 6 ust. 1 Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik VIII do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń. Jeżeli odbiór pogwarancyjny przedmiotu Umowy wykaże wady, zabezpieczenie zostaje zwolnione po ich usunięciu. 4. W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie odpowiednio przedłużone przez Wykonawcę, bez odrębnego wezwania. W przypadku nieustanowienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia (zabezpieczenia na przedłużony okres) najpóźniej na 15 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający może zrealizować dotychczas ustanowione zabezpieczenie, a otrzymaną kwotę przeznaczyć na zabezpieczenie na dalszy wymagany okres. 5. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. Procedura nr DE/Z/2013 9

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w 14 Umowy. 2. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza dzień inny niż sobota lub jakikolwiek ustawowo dzień wolny od pracy w Polsce. 3. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej Umowy, zarówno w całości, jak i w części, w tym również przelew wierzytelności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 9 ust. 3 Umowy. 5. Wszelkie sprawy sporne związane z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać poprzez prowadzone w dobrej wierze negocjacje. Jeżeli po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia takich negocjacji Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, każda ze Stron może zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 8. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik I: Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik II: Wykaz sprzętu, oprogramowania i licencji oferowanych przez Wykonawcę Załącznik III: Zgłoszenie - wzór Załącznik IV: Protokół odbioru - wzór Załącznik V: Protokół zdawczo-odbiorczy produktów Umowy - wzór Załącznik VI: Protokół Sprawdzenia Technicznego produktów Umowy wzór Załącznik VII: Protokół odbioru zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji - wzór Załącznik VIII: Protokół odbioru pogwarancyjnego wzór Załącznik IX: Oświadczenia o zachowaniu poufności wzór ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Procedura nr DE/Z/

11 Załącznik I: Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie skonsolidowanego systemu backupu obejmującego swoim zakresem dostawę urządzeń i licencji oraz implementację skonsolidowanego systemu tworzenia kopii zapasowych (backupu). System backupu ma objąć swoim zakresem serwery fizyczne oraz wirtualne zlokalizowane w dwóch Centrach Przetwarzania Danych: a) Ul. Mysia 2, Warszawa b) Ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna. W zakres wdrożenia skonsolidowanego backupu wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: Pakiet I Implementacja skonsolidowanego systemu backupu W zakres zadania wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę: Opracowanie harmonogramów wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji instalacji, procedur odtwarzania, instrukcji zabezpieczenia oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu backup. Zakres harmonogramów, dokumentacji, procedur oraz instrukcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów, Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. Szczegółowy wykaz zasobów do objęcia systemem backupowym zostanie przekazany przez Zamawiającego. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz testy systemu skonsolidowanego backupu w dwóch centrach przetwarzania danych w konfiguracji pracy równoległej serwerów (wszystkie kopie backupowe są składowane w dwóch centrach przetwarzania danych zarówno w przypadku backupów składowanych na przestrzeniach dyskowych jak i backupów składowanych na fizycznych bibliotekach taśmowych. Instalacja i konfiguracja oprogramowania Serwera Backupu (serwera służącego do zarządzania backupami, przechowującego m.in. harmonogramy zadań backupowych oraz informacje o sesjach backupowych, etc.). Wymagane jest wykorzystanie platformy wirtualizacyjnej VMware vsphere (wykorzystującej VMware Site Recovery Manager) będącej w posiadaniu Zamawiającego dla Serwera Backupu. Wymagane jest aby system backupu do obsługi dwóch CPD wykorzystywał pojedynczy Serwer Backupu (przełączany pomiędzy dwoma CPD). Zamawiający nie dopuszcza implementacji dwóch Serwerów Backupu. Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów typu Zarządca Mediów jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. Serwery te jednocześnie będą pełniły funkcje VADP PROXY Servers, to znaczy serwerów pośredniczących w Procedura nr DE/Z/

12 procesie backupu środowisk wirtualnych (VMware) jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń typu repozytoria danych backupowych. Urządzenia te są wykorzystywane do przechowywania danych backupowych. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przetestowanie systemu backupu dla następującego środowiska Zamawiającego: 1. Windows Serwer w wersji 2003/2008/2008R2/2012 (włącznie z zabezpieczeniem binariów i konfiguracji systemów operacyjnych (wraz z aplikacjami) wymagane backupy typu online oraz offline (z zatrzymaniem usług aplikacyjnych). Wymagany backup serwerów wirtualnych w liczbie 90 sztuk oraz backup serwerów fizycznych Intel x86 w liczbie 33 sztuk. Dla serwerów wirtualnych z MS Windows Serwer wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji oraz danych plikowych) z wykorzystaniem mechanizmów VMware APIs for Data Protection (VMware VADP), VMware Change Block Tracking (VMware CBT), Microsoft Volume Shadow Copy Service (VMware VSS) (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazu maszyny wirtualnej. Dla serwerów wirtualnych wymagana jest możliwość oddzielnego odtwarzania dysku systemowego lub dysku z danymi z backupu wykonanego poprzez VADP, CBT Microsoft VSS. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. Dla części serwerów MS Windows Serwer pełniących funkcję serwerów plików, wymagana jest implementacja backupu umożliwiającego granularne odtwarzanie z backupu wykonanego z wykorzystaniem VMware VADP, CBT, Microsoft VSS dowolnych plików danych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Wymagane jest aby backup oraz odtwarzanie wirtualnych maszyn z wykorzystaniem VADP z systemem operacyjnym MS Windows realizowany był poprzez SAN oraz LAN. b) Microsoft Active Directory: o AD2008R2-4 serwery (dwa serwery fizyczne, dwa wirtualne), wymagany backup online. Dla serwerów Active Directory wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Active Directory. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów AD bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. c) Microsoft Exchange: o Exchange serwery fizyczne mailbox (DAG), 2 serwery fizyczne cashub, wymagany backup online. Backup serwerów MS Exchange (wersje: 2010, 2013). Wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów MS Exchange pracujących w architekturze DAG. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania baz, skrzynek pocztowych oraz folderów osobistych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych (bazy danych) MS Exchange. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i Procedura nr DE/Z/

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r.

UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do r. UMOWA nr... na Zakup usługi wsparcia technicznego na macierz dyskową NetApp model FAS-3140 i model FAS-2050 do 31.12.2016r. Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część IV WZÓR UMOWY Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony 1 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: WDROZENIE

Bardziej szczegółowo

NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM)

NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM) Projekt UMOWA nr.. NA WYKONANIE ZADANIA: DOSTAWA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI MOBILNYMI (ZUM) Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

na zakup subskrypcji oraz usługi wsparcia ( Basic oraz Poduction Support& Subscription) dla licencji na oprogramowania VMware w PSE S.A.

na zakup subskrypcji oraz usługi wsparcia ( Basic oraz Poduction Support& Subscription) dla licencji na oprogramowania VMware w PSE S.A. Wzór UMOWA nr... na zakup subskrypcji oraz usługi wsparcia ( Basic oraz Poduction Support& Subscription) dla licencji na oprogramowania VMware w PSE S.A. Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... roku, w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... w Konstancin-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. zawarta w dniu... 2013 r w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. zawarta w dniu... 2013 r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 4. do Zaproszenia WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... 2013 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo