Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w (05-520) Konstancinie- Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, lub PSE S.A., reprezentowaną przez:..,.. a.. z siedzibą w.. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla.. pod Nr KRS kapitał zakładowy:, NIP, REGON, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:..,.. zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną, została zawarta Umowa następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa skonsolidowanego systemu backupu w zakresie Pakietu I/ Pakietu II/ Pakietu I i Pakietu II [w zależności od wyniku postępowania patrz punkt 18.4 SIWZ] 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje realizację: 1) Pakietu I obejmującego: a) zakup sprzętu i oprogramowania, wyspecyfikowanych w Załączniku I i Załączniku IV do Umowy, b) dostarczenie Zamawiającemu: sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w lit. a), Procedura nr DE/Z/2013 1

2 c) wykonanie usługi implementacji, o której mowa w Załączniku I do Umowy. 2) Pakietu II obejmującego: a) zakup elementów rozbudowy przełączników, określonych w Załączniku I i Załączniku IV do Umowy b) dostarczenie Zamawiającemu elementów rozbudowy przełączników, o których mowa w lit. a). 3. Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania (Pakiet I), elementów rozbudowy przełącznika (Pakiet II), oraz opis usług implementacji (Pakiet I) składających się na zadanie, o którym mowa w ust.1, zawiera Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu, i stanowiąca Załącznik I do niniejszej Umowy. 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania (Pakiet I), elementów rozbudowy przełącznika (Pakiet II), dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z ceną jednostkową podaną w Ofercie Wykonawcy z dnia., stanowi Załącznik II do Umowy. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu Umowy oraz do zapłaty na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu Umowy. 5. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 6. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnianych w ramach wykonywania niniejszej Umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot Umowy był realizowany przez osoby posługujące się językiem polskim, w szczególności w trakcie prowadzonych prac, wszelkich kontaktów i korespondencji. TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 3 1) Pakiet I w zakresie 1 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b) w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy 2) Pakiet I w zakresie 1 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 3) Pakiet II w zakresie 1 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) w terminie do 6 tygodni od dnia Procedura nr DE/Z/2013 2

3 zawarcia Umowy. 2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Pakietu/ów, o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, bez wad i zastrzeżeń ODBIÓR 4 1. Odbiór Pakietu, będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu realizacji Pakietu i gotowości Pakietu do odbioru. Zgłoszenie powinno zostać dokonane według wzoru stanowiącego Załącznik III do Umowy. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych. Do odbiorów częściowych postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie. 2. Protokół Odbioru Pakietu zostanie sporządzony przez Zamawiającego wg wzoru zawartego w Załączniku IV do Umowy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W chwili odbioru zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany i ostemplowany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Odbiór Pakietu obejmuje odbiór wszystkich elementów składających się na dany Pakiet, opisanych w 1 ust. 2 Umowy, oraz sprawdzenie techniczne produktów Umowy i odbiór produktów Umowy, które zostaną potwierdzone protokołami sporządzonymi według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik V i Załącznik VI do Umowy. 4. Sporządzenie i podpisanie Protokołów Odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokoły Odbioru: 1) bez zastrzeżeń lub 2) z uwagami i zastrzeżeniami. 5. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 pkt. 2), zgłoszonych do wykonanego Pakietu, Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. 6. Po dokonaniu stosownych wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie Pakietu, podlega ponownemu odbiorowi przez Zamawiającego. Do ponownego odbioru postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie. 7. W przypadku nie sporządzenia i nie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 8. Strony ustalają, że odbiór przez Zamawiającego wszystkich elementów składających się na Pakiet I/ Pakiet II/ Pakiet I i Pakiet II bez wad i zastrzeżeń, jest jednoznaczny z odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy będzie potwierdzony Protokołem odbioru sporządzonym według wzoru, stanowiącego Załącznik IV do Umowy. Do odbioru końcowego postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie. [w zależności od tego czy Umowa jest zawarta na Pakiet I/Pakiet II czy na Pakiet I i Pakiet II] Procedura nr DE/Z/2013 3

4 WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, opisanego w 1 ust. 1 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe: 1) za wykonanie Pakietu I wynagrodzenie w kwocie.złotych (słownie:..) netto, 2) za wykonanie Pakietu II wynagrodzenie w kwocie.złotych (słownie:..) netto 2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Pakietu, powiększone o podatek VAT, będzie płatne na podstawie faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie Pakietu będzie podpisany, bez wad i zastrzeżeń, przez Zamawiającego, Protokół Odbioru końcowego danego Pakietu, z zastrzeżeniem 4 ust. 7 Umowy. 5. W przypadku dokonania odbioru częściowego sprzętu i oprogramowania, dostarczanego przez Wykonawcę w ramach Pakietu I, Strony dopuszczają możliwość rozliczenia częściowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu, w ten sposób, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, przypadające na zgłoszoną do odbioru częściowego i odebraną część Pakietu I, zgodnie z Załącznikiem II, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany, bez wad i zastrzeżeń, przez Zamawiającego Protokół odbioru częściowego Pakietu I, sporządzony według zasad i w trybie określonym w 4 Umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym ustępie będzie płatne zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Za dzień płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. GWARANCJA 6 1. Wykonawca udziela gwarancji: 1) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (w ramach Pakietu I) 36 miesięcy rozszerzone o wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, 2) na usługi w zakresie implementacji (w ramach Pakietu I) - 12 miesięcy, 3) na dostarczone elementy rozbudowy przełączników (w ramach Pakietu II) 36 miesięcy 4) na usługi wykonane w ramach usług gwarancyjnych (w ramach Pakietu I i II) 12 miesięcy. 2. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego odpowiednio Pakietu I, Pakietu II, bez wad i zastrzeżeń. 3. Wykonawca w okresie realizacji usług gwarancyjnych udostępnia centrum przyjmowania zgłoszeń serwisowych pracujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, które zapewnia przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pomocą faxu. 3. Zgłoszenia w ramach gwarancji, będą dokonywane telefonicznie na numer.., faksem na numer.. lub drogą elektroniczną na adres:. Procedura nr DE/Z/2013 4

5 4. Wykonawca gwarantuje świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu docelowej instalacji. 5. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancyjnym i braku możliwości jego naprawy w ramach usług gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad. 6. W okresie gwarancji, w przypadku awarii nośnika danych (np. dysku twardego) Wykonawca wymieni go na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, poza jego siedzibą, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy. 8. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, będzie potwierdzone protokołem sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik VII do Umowy. 9. Wykonawca do dostarczonego Zamawiającemu sprzętu, dołączy karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji. KARY UMOWNE 7 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tj. wykonania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z tytułu: 1) odstąpienia Wykonawcy od realizacji Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 5 ust. 1 Umowy. 2) opóźnienia w wykonaniu Pakietu w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie danego Pakietu określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 3) opóźnienia w uwzględnieniu zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych podczas odbioru, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za wykonanie Pakietu, podlegającego odbiorowi, określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu uwzględnienia zastrzeżeń, 4) opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za wykonanie Pakietu, w ramach którego została wykryta usterka lub wada, określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia usterek lub wad, 2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający zapłaci na wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację płatności, wynikających z Umowy. Procedura nr DE/Z/2013 5

6 SIŁA WYŻSZA 8 1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: 9 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. tel. 2) ze strony WYKONAWCY. tel: Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 3. Zmiana osób wymienionych w ust.1 pkt. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.. ROZWIĄZANIE UMOWY Każda ze Stron Umowy może rozwiązać Umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem, jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia Umowy. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia drugiej ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony sprzęt i oprogramowanie, udzielone licencje, oraz usługi wykonane do dnia rozwiązania Umowy, pomniejszone o kwoty przewidziane do potrącenia Wykonawcy z tytułu kar umownych. PRAWA AUTORSKIE 11 Procedura nr DE/Z/2013 6

7 1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej na podstawie Umowy, obejmujących prawo do rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy, a w szczególności do: 1) korzystania na własny użytek, 2) wielokrotnego publikowania, 3) rozpowszechniania, 4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych określonych w ust. 1 na rzecz osób trzecich. 3. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu. 4. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1, 2, 3 nie tylko w kraju, ale również zagranicą. 5. Zapłata wynagrodzenia określonego w 5 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z niniejszą Umową. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac wynikających z Umowy podwykonawcom, których wskazał w ofercie. Powierzenie realizacji prac innym podwykonawcom wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Podwykonawca, wskazany przez Wykonawcę w ofercie oraz podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może powierzyć wykonywania części prac dalszemu podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami następują na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy w/w bez prawa regresu z tego tytułu do Zamawiającego. KLAUZULA POUFNOŚCI Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług będących jej przedmiotem. 2. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej współpracy oraz przez 5 lat od daty jej zakończenia. Procedura nr DE/Z/2013 7

8 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami według wzoru zawartego w Załączniku IX do niniejszej Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy. 6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Jeżeli Informacje Chronione jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228) wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp ma Wykonawca oraz stosownej klauzuli poufności. 9. W przypadku wskazanym w ust. 8 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego przetwarzania tych informacji. 10. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. Procedura nr DE/Z/2013 8

9 11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży tych informacji. 12. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć (wnieść) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej także zabezpieczeniem, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. zł (słownie: zł) 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO SA oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11, Warszawa Nr Konta: ; 2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujący sposób. 1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru Pakietu bez wad i zastrzeżeń/ końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z 4 ust. 7 Umowy przedmiotu Umowy. 2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji, określonego w 6 ust. 1 Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik VIII do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez wad i zastrzeżeń. Jeżeli odbiór pogwarancyjny przedmiotu Umowy wykaże wady, zabezpieczenie zostaje zwolnione po ich usunięciu. 4. W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie odpowiednio przedłużone przez Wykonawcę, bez odrębnego wezwania. W przypadku nieustanowienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia (zabezpieczenia na przedłużony okres) najpóźniej na 15 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający może zrealizować dotychczas ustanowione zabezpieczenie, a otrzymaną kwotę przeznaczyć na zabezpieczenie na dalszy wymagany okres. 5. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. Procedura nr DE/Z/2013 9

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w 14 Umowy. 2. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza dzień inny niż sobota lub jakikolwiek ustawowo dzień wolny od pracy w Polsce. 3. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej Umowy, zarówno w całości, jak i w części, w tym również przelew wierzytelności, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 9 ust. 3 Umowy. 5. Wszelkie sprawy sporne związane z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać poprzez prowadzone w dobrej wierze negocjacje. Jeżeli po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia takich negocjacji Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, każda ze Stron może zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 8. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik I: Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik II: Wykaz sprzętu, oprogramowania i licencji oferowanych przez Wykonawcę Załącznik III: Zgłoszenie - wzór Załącznik IV: Protokół odbioru - wzór Załącznik V: Protokół zdawczo-odbiorczy produktów Umowy - wzór Załącznik VI: Protokół Sprawdzenia Technicznego produktów Umowy wzór Załącznik VII: Protokół odbioru zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji - wzór Załącznik VIII: Protokół odbioru pogwarancyjnego wzór Załącznik IX: Oświadczenia o zachowaniu poufności wzór ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Procedura nr DE/Z/

11 Załącznik I: Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie skonsolidowanego systemu backupu obejmującego swoim zakresem dostawę urządzeń i licencji oraz implementację skonsolidowanego systemu tworzenia kopii zapasowych (backupu). System backupu ma objąć swoim zakresem serwery fizyczne oraz wirtualne zlokalizowane w dwóch Centrach Przetwarzania Danych: a) Ul. Mysia 2, Warszawa b) Ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna. W zakres wdrożenia skonsolidowanego backupu wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: Pakiet I Implementacja skonsolidowanego systemu backupu W zakres zadania wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę: Opracowanie harmonogramów wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji instalacji, procedur odtwarzania, instrukcji zabezpieczenia oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu backup. Zakres harmonogramów, dokumentacji, procedur oraz instrukcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów, Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. Szczegółowy wykaz zasobów do objęcia systemem backupowym zostanie przekazany przez Zamawiającego. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz testy systemu skonsolidowanego backupu w dwóch centrach przetwarzania danych w konfiguracji pracy równoległej serwerów (wszystkie kopie backupowe są składowane w dwóch centrach przetwarzania danych zarówno w przypadku backupów składowanych na przestrzeniach dyskowych jak i backupów składowanych na fizycznych bibliotekach taśmowych. Instalacja i konfiguracja oprogramowania Serwera Backupu (serwera służącego do zarządzania backupami, przechowującego m.in. harmonogramy zadań backupowych oraz informacje o sesjach backupowych, etc.). Wymagane jest wykorzystanie platformy wirtualizacyjnej VMware vsphere (wykorzystującej VMware Site Recovery Manager) będącej w posiadaniu Zamawiającego dla Serwera Backupu. Wymagane jest aby system backupu do obsługi dwóch CPD wykorzystywał pojedynczy Serwer Backupu (przełączany pomiędzy dwoma CPD). Zamawiający nie dopuszcza implementacji dwóch Serwerów Backupu. Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów typu Zarządca Mediów jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. Serwery te jednocześnie będą pełniły funkcje VADP PROXY Servers, to znaczy serwerów pośredniczących w Procedura nr DE/Z/

12 procesie backupu środowisk wirtualnych (VMware) jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń typu repozytoria danych backupowych. Urządzenia te są wykorzystywane do przechowywania danych backupowych. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przetestowanie systemu backupu dla następującego środowiska Zamawiającego: 1. Windows Serwer w wersji 2003/2008/2008R2/2012 (włącznie z zabezpieczeniem binariów i konfiguracji systemów operacyjnych (wraz z aplikacjami) wymagane backupy typu online oraz offline (z zatrzymaniem usług aplikacyjnych). Wymagany backup serwerów wirtualnych w liczbie 90 sztuk oraz backup serwerów fizycznych Intel x86 w liczbie 33 sztuk. Dla serwerów wirtualnych z MS Windows Serwer wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji oraz danych plikowych) z wykorzystaniem mechanizmów VMware APIs for Data Protection (VMware VADP), VMware Change Block Tracking (VMware CBT), Microsoft Volume Shadow Copy Service (VMware VSS) (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazu maszyny wirtualnej. Dla serwerów wirtualnych wymagana jest możliwość oddzielnego odtwarzania dysku systemowego lub dysku z danymi z backupu wykonanego poprzez VADP, CBT Microsoft VSS. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. Dla części serwerów MS Windows Serwer pełniących funkcję serwerów plików, wymagana jest implementacja backupu umożliwiającego granularne odtwarzanie z backupu wykonanego z wykorzystaniem VMware VADP, CBT, Microsoft VSS dowolnych plików danych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Wymagane jest aby backup oraz odtwarzanie wirtualnych maszyn z wykorzystaniem VADP z systemem operacyjnym MS Windows realizowany był poprzez SAN oraz LAN. b) Microsoft Active Directory: o AD2008R2-4 serwery (dwa serwery fizyczne, dwa wirtualne), wymagany backup online. Dla serwerów Active Directory wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Active Directory. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów AD bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. c) Microsoft Exchange: o Exchange serwery fizyczne mailbox (DAG), 2 serwery fizyczne cashub, wymagany backup online. Backup serwerów MS Exchange (wersje: 2010, 2013). Wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów MS Exchange pracujących w architekturze DAG. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania baz, skrzynek pocztowych oraz folderów osobistych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych (bazy danych) MS Exchange. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i Procedura nr DE/Z/

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/13 /14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji i sprzętu do rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo