Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/157 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach Szp.2/NZ-271-2/15 Bytomska 41 Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach Osoba do kontaktów: Zenobia Stachyra, Paulina Górkiewicz Mysłowice POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno 1/157

2 2/157 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach w asortymencie i w szacunkowych ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowa zawiera 440 pozycji (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wielkość i zakres określa Zał. nr 2 do SIWZ Formularze asortymentowo cenowe (440 pozycji). Wielkości określone specyfikacją asortymentowo - ilościową zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania i są wielkością maksymalną. Ostateczna wielkość dostawy zostanie określona na podstawie sukcesywnych zamówień wynikających z potrzeb Zamawiającego.Produkty objęte niniejszym zamówieniem musza być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45 poz. 271 ze zm.) Wymagany minimalny termin ważności oferowanych preparatów wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia ich dostawy. Zamawiający podał w załączniku nr 2 optymalne wielkości opakowań i wymagane ilości przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach o ilości innej niż żądana przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości. Dopuszcza się przeliczenie ilości opakowań tak, aby ilość tabletek była tożsama z ilością żądaną przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości należy przeliczyć ilości do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. W przypadku jeżeli produkt objęty niniejszą umową podlega rygorom ustawy o cenach lub ustawy o refundacji leków, cena w jakiej Wykonawca dostarcza produkt nie może być wyższa niż limit finansowania wynikający z aktualnego na datę dostawy Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie listy leków refundowanych lub cena urzędowa, jeżeli nie jest przewidziany limit finansowania. Jeżeli cena umowna produktu jest wyższa niż limit finansowania lub cena urzędowa, ulega ona automatycznemu obniżeniu do ceny wynikającej z właściwego aktu prawnego i zmiana ta nie wymaga zmiany do umowy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe w wystawianych fakturach od dnia dostawy po zmianie cen. Szacunkowa wartość bez VAT: ,67 PLN Informacje o opcjach 2/157

3 3/157 II.2.3) II.3) Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pethidinum Rozt.do wstrz.podsk/dom/doż 0,05 g/1 ml. 600 amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 636 PLN Wadium 17 PLN. Część nr: 2 Nazwa: Midazolamum Tabl.powl. 0,015 g. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 195,94 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 3 Nazwa: Midazolamum Tabl. powl. 7,5 mg. 10 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 145,60 PLN Wadium 31 zł. 3/157

4 4/157 Część nr: 4 Nazwa: Fentanylum Rozt.do wstrz. 0,1 mg/2ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 138 zł. Część nr: 5 Nazwa: Lorazepamum Tabl.drażow. 2,5 mg. 1 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 15,26 PLN Część nr: 6 Nazwa: Midazolamum Ampułki 5 mg/5ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 115 zł. Część nr: 7 Nazwa: Morphinum Rozt.do wstrz. 0,02 g/1ml. 4/157

5 5/ amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 46,40 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 8 Nazwa: Morphinum Rozt.do wstrz. 0,01 g/1ml. 200 amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 210 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 9 Nazwa: Nitrazepamum Tabl. 5 mg. 2 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 13,52 PLN Część nr: 10 Nazwa: Oxycodonum Tabl.o przedł.uwaln. 0,04 mg. 3 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 962,58 PLN Wadium 26 zł. Część nr: 11 Nazwa: Oxycodonum 5/157

6 6/157 Tabl.o przedł.uwaln. 0,01 g. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 361,65 PLN Wadium 10zł. Część nr: 12 Nazwa: Diazepamum Rozt.do wstrz. 0,01 g/2ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 92 zł. Część nr: 13 Nazwa: Diazepamum Tabl. 2 mg. 80 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 519,20 PLN Wadium 14 zł. Część nr: 14 Nazwa: Diazepamum Tabl. 5 mg. 200 opakowań. 6/157

7 7/157 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 44 zł. Część nr: 15 Nazwa: Buprenorphinum Plast.transderm. 0,02 g. 10 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 598,50 PLN Wadium 16 zł. Część nr: 16 Nazwa: Buprenorphinum Plast.transderm. 0,04 g. 15 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 843,95 PLN Wadium 50 zł. Część nr: 17 Nazwa: Dikalii clorazepas Kaps. 0,01 g. 3 opakowania. Szacunkowa wartość bez VAT: 59,40 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 18 Nazwa: Fluorouracilum 7/157

8 8/157 Rozt.do wstrz.i infuzji 0,05 g/1ml. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 349 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 19 Nazwa: Acidum acetylosalicylicum Tabl.dojelit. 75 mg. 50 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 341 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 20 Nazwa: Acidum acetylsalicylicum Tabl.dojelit. 0,15 g. 10 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 119,50 PLN Wadium 3zł. Część nr: 21 Nazwa: Quinaprilum Tabl.powl. 0,01 g. 40 opakowań. 8/157

9 9/157 Szacunkowa wartość bez VAT: 520,80 PLN Wadium 14zł. Część nr: 22 Nazwa: Quinaprilum Tabl.powl. 0,02 g. 20 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 333,80 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 23 Nazwa: Acenocoumarolum Tabl. 4 mg. 20 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 161,80 PLN Wadium 4zł. Część nr: 24 Nazwa: Alteplasum Inj. 0,02 g. 20 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 530 zł. Część nr: 25 Nazwa: Vancomycinum 9/157

10 10/157 Pr.do sp.roztw.do infuzji 0,5 g. 100 fiolek. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 47zł. Część nr: 26 Nazwa: Vancomycinum Pr.do sp.roztw.do infuzji 1 g. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 90zł. Część nr: 27 Nazwa: Epinephrinum Ampułki 1 mg/ml. 120 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 41zł. Część nr: 28 Nazwa: Polidocanolum Rozt.do wstrz. 0,02 g/1ml. 10 opakowań. 10/157

11 11/157 Szacunkowa wartość bez VAT: 613,90 PLN Wadium 17 zł. Część nr: 29 Nazwa: Ethylis chloridum Aer.do użyt.zew. 80 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 476,80 PLN Wadium 67zł. Część nr: 30 Nazwa: Ambroxoli hydrochloridum Rozt.do wstrz.podsk/dom/doż 7,5 mg/1ml. 60 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 733,80 PLN Wadium 20 zł. Część nr: 31 Nazwa: Amlodipinum Tabl. 0,01 g. 60 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 693 PLN Wadium 19 zł. Część nr: 32 Nazwa: Amlodipinum 11/157

12 12/157 Tabl. 5 mg. 40 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 226,80 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 33 Nazwa: Allantoinum, Dexpanthenolum Maść (0,02g+0,05g)/g. 30 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 173,10 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 34 Nazwa: Allantoinum, Acid.bor., Zinci oxydum Puder lecz. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 26,10 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 35 Nazwa: Alax - pretarat złożony Draż. 20 opakowań. 12/157

13 13/157 Szacunkowa wartość bez VAT: 126,20 PLN Wadium 3zł. Część nr: 36 Nazwa: Albuminum humanum Rozt.do infuzji 200 g/1l. 50 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 293zł. Część nr: 37 Nazwa: Proxymetacaini hydrochloridum Krop.do oczu 5 mg/1ml. 210 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 185,30 PLN Wadium 113zł. Część nr: 38 Nazwa: Kalii canrenoas Rozt.do wstrz. 0,02 g/ml. 3 opakowania. Szacunkowa wartość bez VAT: 486,60 PLN Wadium 13. Część nr: 39 Nazwa: Cetirizini dihydrochloridum 13/157

14 14/157 Tabletki powlekane 10 mg. 40 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 270,40 EUR Wadium 7zł. Część nr: 40 Nazwa: Allopurinolum Tabl. 0,1 g. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 578 PLN Wadium 16zł. Część nr: 41 Nazwa: Brimonidinum Krop.do oczu 2 mg/ml. 30 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 787,50 PLN Wadium 16zł. Część nr: 42 Nazwa: Aluminii acetotartras Tabl. 1 g. 250 opakowań. 14/157

15 15/157 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 39zł. Część nr: 43 Nazwa: Carbamazepinum Tabl. 0,2 g. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 52,50 PLN Wadium 1zł. Część nr: 44 Nazwa: Amoxicillinum Kaps.twarde 0,5 g. 20 opakowań. Wadium 4zł. Część nr: 45 Nazwa: Amoxicillinum Tabl. 1 g. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 31. Część nr: 46 Nazwa: Antitoxinum vipericum 15/157

16 16/157 Rozt.do inj.dom. 500 j.a. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 537,25 PLN Wadium 69 zł. Część nr: 47 Nazwa: Cefuroximum Pr.do p.roztw.do wstrz. 0,05 g. 10 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 391,60 PLN Wadium 92 zł. Część nr: 48 Nazwa: Aqua pro iniectione Rozp.do sp.lek.parent. 10 ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 528 PLN Wadium 14 zł. Część nr: 49 Nazwa: Aqua purificata do receptury Roztwór do receptury. 50 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 435,50 PLN 16/157

17 17/157 Wadium 12zł. Część nr: 50 Nazwa: Sulfathiazolum argentum Krem 0,02 g/g. 40 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 641,60 PLN Wadium 125zł. Część nr: 51 Nazwa: Mesalazinum Tabl.dojelit. 0,5 g. 12 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 786,60 PLN Wadium 21 zł. Część nr: 52 Nazwa: Ferrosi gluconas Draż. 0,2 g. 45 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 330,75 PLN Wadium 9zł. Część nr: 53 Nazwa: Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroasp. 17/157

18 18/157 Tabl. 0,017g+0,054g. 15 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 55,05 PLN Wadium 1zł. Część nr: 54 Nazwa: Oxytetrac., Polymyxinum B, Hydrocortison Zaw.do oczu i uszu (5mg+10000j.m.+0, opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 283,20 PLN Wadium 8zł. Część nr: 55 Nazwa: Atenololum Tabl. 0,025 g. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 24,05 PLN Wadium 1zł. Część nr: 56 Nazwa: Atenololum Tabl. 0,05 g. 5 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 24,05 PLN 18/157

19 19/157 Wadium 1zł. Część nr: 57 Nazwa: Carvedilolum Tabl. 0,0125 g. 50 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 409,50 PLN Wadium 11zł. Część nr: 58 Nazwa: Carvedilolum Tabl. 6,25 mg. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 661 PLN Wadium 18 zł. Część nr: 59 Nazwa: Atropini sulfas Krop.do oczu 0,01 g/ml. 100 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 30zł. Część nr: 60 Nazwa: Atropini sulfas 19/157

20 20/157 Inj. 0,5 mg/1ml. 70 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 945 PLN Wadium 26zł. Część nr: 61 Nazwa: Atropini sulfas Inj. 1 mg/1ml. 120 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 803,60 PLN Wadium 49 zł. Część nr: 62 Nazwa: Ipratropii bromidum Rozt.do inh. 0,25 mg/1ml. 10 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 112,90 PLN Wadium 3zł. Część nr: 63 Nazwa: Bevacizumab Konc.do s.rozt.infuz. 0,1 g/4ml. 20 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 20/157

21 21/157 Wadium 409zł. Część nr: 64 Nazwa: Brinzolamidum Krop.do oczu 0,01 g/1ml. 50 opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 838,50 PLN Wadium 50zł. Część nr: 65 Nazwa: Baclofenum Tabl. 0,01 g. 3 opakowania. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 PLN Część nr: 66 Nazwa: Baclofenum Tabl. 0,025 g. 3 opakowania. Szacunkowa wartość bez VAT: 7,74 PLN Część nr: 67 Nazwa: Benzinum Płyn. 21/157

22 22/ opakowań. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 119,90 PLN Wadium 30zł. Część nr: 68 Nazwa: Amikacinum Rozt.do wstrz.i infuzji 0,25 g/1ml. 400 ampułek. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 72 zł. Część nr: 69 Nazwa: Amikacinum Rozt.do wstrz.i infuzji 0,25 g/1ml. 200 ampułek. Szacunkowa wartość bez VAT: EUR Wadium 63zł. Część nr: 70 Część nr: 71 Nazwa: Cefuroximum Tabl.powl. 0,5 g. 22/157

23 23/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 8 007,50 PLN Wadium 216zł. Część nr: 72 Nazwa: Sotalolum Tabl. 0,04 g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 221,10 PLN Wadium 6zł. Część nr: 73 Nazwa: Sotalolum Tabl. 0,08 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 282,40 PLN Wadium 8zł. Część nr: 74 Nazwa: Piracetamum Tabl.powl. 0,8 g. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 23/157

24 24/157 Wadium 53 zł. Część nr: 75 Nazwa: Bisacodylum Czop.doodbyt. 0,01 g. 250 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 48 zł. Część nr: 76 Nazwa: Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum Inj. (0,4g+0,08g)/5ml. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 132zł. Część nr: 77 Nazwa: Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum Tabl. 0,4g+0,08g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 358,50 PLN Wadium 10 zł. Część nr: 78 Nazwa: Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum Tabl. 0,8g+0,16g. 24/157

25 25/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 159,20 PLN Wadium 31zł. Część nr: 79 Nazwa: Blue Rhexis Rozt.sterylny. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 136zł. Część nr: 80 Nazwa: Bupivacainum Rozt.do wstrz. 5 mg/1ml. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 797,60 PLN Wadium 49zł. Część nr: 81 Nazwa: Hyoscine butylbromide Rozt.do wstrz. 0,02 g/1ml. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 364,60 PLN 25/157

26 26/157 Wadium 10zł. Część nr: 82 Nazwa: Phenylbutazonum Czop.doodbyt. 0,25 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 122,20 PLN Wadium 3zł. Część nr: 83 Nazwa: Phenylbutazonum Maść 0,05 g/1g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 658,80 PLN Wadium 18zł. Część nr: 84 Nazwa: Calcium gluconate Amp. 0,1g/ml. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 153,60 PLN Wadium 31zł. Część nr: 85 Nazwa: Calcii dobesilas Tabl. 0,25 g. 26/157

27 27/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 51,20 PLN Wadium 1zł. Część nr: 86 Nazwa: Captoprilum Tabl. 0,0125 g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 106,80 PLN Wadium 3zł. Część nr: 87 Nazwa: Captoprilum Tabl. 0,025 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 64,40 PLN Wadium 2zł. Część nr: 88 Nazwa: Carbo medicinalis Kaps. 0,2 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 72,40 PLN 27/157

28 28/157 Wadium 2zł. Część nr: 89 Nazwa: Vinpocetinum Inj. 0,01 g/2ml. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 552,60 PLN Wadium 15zł. Część nr: 90 Nazwa: Suxamethonium chloride Pr.do p.roztw.do wstrz. 0,2 g. 50 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 94 zł. Część nr: 91 Nazwa: Cinnarizinum Tabl. 0,025 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 43,30 PLN Wadium 1zł. Część nr: 92 Nazwa: Ciprofloxacinum Rozt.do infuzji 0,2 g/100ml. 28/157

29 29/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 438zł. Część nr: 93 Nazwa: Ciprofloxacinum Rozt.do infuzji 0,4 g/200ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 561zł. Część nr: 94 Nazwa: Ciprofloxacinum Tabl.powl. 0,5 g. 500 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 104zł. Część nr: 95 Nazwa: Clemastini fumaras Tabl. 1 mg. 25 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 109 PLN 29/157

30 30/157 Wadium 3zł. Część nr: 96 Nazwa: Enoxaparinum natricum Rozt.do wstrz.podsk. 0,04 g/0,4ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 2531zł. Część nr: 97 Nazwa: Enoxaparinum natricum Rozt.do wstrz.podsk. 0,06 g/0,6ml. 600 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 2135zł. Część nr: 98 Nazwa: Enoxaparinum natricum Rozt.do wstrz.podsk. 0,08 g/0,8ml. 300 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 1379zł. Część nr: 99 Nazwa: Clotrimazolum Krem 0,01 g/1g. 30/157

31 31/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 74,90 PLN Wadium 2zł. Część nr: 100 Nazwa: Clotrimazolum Tabl.dopoch. 0,1 g. 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 11,15 PLN Część nr: 101 Nazwa: Perindoprilum argininum+ amlopidinum Tabl 10 mg+ 5 mg. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 713,80 PLN Wadium 19zł. Część nr: 102 Nazwa: Perindoprilum arginin., Amlodipinum Tabl. 0,01g+0,01g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 713,80 PLN 31/157

32 32/157 Wadium 19 zł. Część nr: 103 Nazwa: Perindoprilum arginin., Amlodipinum Tabl. 5mg+0,01g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 470 PLN Wadium 13zł. Część nr: 104 Nazwa: Perindoprilum arginin., Amlodipinum Tabl. 5mg+5mg. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 470 PLN Wadium 13zł. Część nr: 105 Nazwa: Tianeptinum Tabl.powl. 0,0125 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 139,90 PLN Wadium 4zł. Część nr: 106 Nazwa: Cocarboxylasi hydrochloridum Pr.+rozp.do p.roztw.do wstrz. 0,05 g. 32/157

33 33/157 60op. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 974,40 PLN Wadium 107zł. Część nr: 107 Nazwa: Colistimethatum natricum Pr.do p.roztw.do wstrz.doż/dom j.m. 100 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 640 PLN Wadium 17zł. Część nr: 108 Nazwa: Brimonidini tartras,timololum Krop.do oczu (2mg+5mg)/ml. 50op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 582,50 PLN Wadium 43 zł. Część nr: 109 Nazwa: Amiodaroni hydrochloridum Rozt.do wstrz. 0,15 g/3ml. 420 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 33/157

34 34/157 Wadium 136zł. Część nr: 110 Nazwa: Amiodaroni hydrochloridum Tabl. 0,2 g. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 110,10 PLN Wadium 3zł. Część nr: 111 Nazwa: Hydrocortisonum Pr.do p.roztw.do wstrz. 0,1 g. 300 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 491zł. Część nr: 112 Nazwa: Dexpanthenolum Żel do oczu 0,05 g/1g. 300op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 100zł. Część nr: 113 Nazwa: Fludrocortisonum Maść oczna 1 mg/g. 34/157

35 35/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 170,40 PLN Wadium 5zł. Część nr: 114 Nazwa: Crotamitonum Płyn na skórę 0,1 g/1g. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 284,10 PLN Wadium 8zł. Część nr: 115 Nazwa: Crotamitonum Maść 0,1 g/1g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 164,60 PLN Wadium 4zł. Część nr: 116 Nazwa: Erythromycinum Maść oczna 5 mg/1g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 485 PLN 35/157

36 36/157 Wadium 13zł. Część nr: 117 Nazwa: Rusci aculeati extr.sicc. Kaps.twarde 0,15 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 403,60 PLN Wadium 11zł. Część nr: 118 Nazwa: Etamsylatum Rozt.do wstrz. 0,125 g/1ml. Op Szacunkowa wartość bez VAT: 9 387,50 PLN Wadium 253zł. Część nr: 119 Nazwa: Etamsylatum Tabl. 0,25 g. 120 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 884,40 PLN Wadium 51zł. Część nr: 120 Nazwa: Clindamycinum Kaps. 0,3 g. 36/157

37 37/157 70op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 035,30 PLN Wadium 28zł. Część nr: 121 Nazwa: Clindamycinum Rozt.do wstrz.dom/wl.doż. 0,6 g/4ml. 160amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 662,40 PLN Wadium 18zł. Część nr: 122 Nazwa: Delphinii consolidae tinct. Płyn. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 115,20 PLN Wadium 3zł. Część nr: 123 Nazwa: Mianserinum Tabl.powl. 0,03 g. 2 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 43,86 PLN 37/157

38 38/157 Wadium 1zł. Część nr: 124 Nazwa: Chloramphenicolum Maść 0,01 g/g. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 737 PLN Wadium 20zł. Część nr: 125 Nazwa: Chloramphenicolum Maść 0,02 g/g. 80 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 626,40 PLN Wadium 17zł. Część nr: 126 Nazwa: Dexamethasonum Krop.do oczu roztwór 1 mg/ml. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 177,90 PLN Wadium 5zł. Część nr: 127 Nazwa: Dexamethasonum Krop.do oczu zaw. 1 mg/1ml. 38/157

39 39/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 44zł. Część nr: 128 Nazwa: Dexamethasonum, Gentamicinum Krop.do oczu (1mg+5mg)/g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 595,80 PLN Wadium 16zł. Część nr: 129 Nazwa: Dexamethasonum Rozt.do wstrz. 4 mg/1ml. 750 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 900zł. Część nr: 130 Nazwa: Dexamethasonum Rozt.do wstrz. 8 mg/2ml. 400op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 39/157

40 40/157 Wadium 502zł. Część nr: 131 Nazwa: Gliclazidum Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,06 g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 628,50 PLN Wadium 17zł. Część nr: 132 Nazwa: Diclofenacum Tabl.o zmodyf.uwal. 0,075 g. Op.20. Szacunkowa wartość bez VAT: 157 PLN Wadium 4zł. Część nr: 133 Nazwa: Diclofenacum Rozt.do wstrz.dom. 0,075 g/3ml. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 113 PLN Wadium 3zł. Część nr: 134 Nazwa: Diclofenacum Czop.doodbyt. 0,1 g. 40/157

41 41/157 70op. Szacunkowa wartość bez VAT: 445,20 PLN Wadium 12zł. Część nr: 135 Nazwa: Fludrocortisonum, Gramicidinum, Neomycin Zaw.do oczu i uszu (1mg+0,025mg+2,5mg)/. 500 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 106zł. Część nr: 136 Nazwa: Diclofenacum Krop.do oczu 1 mg/1ml. 130op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 29zł. Część nr: 137 Nazwa: Digoxinum Rozt.do wstrz. 0,5 mg/2ml. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 713 PLN 41/157

42 42/157 Wadium 19zł. Część nr: 138 Nazwa: Digoxinum Tabl. 0,1 mg. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 39,60 PLN Wadium 1zł. Część nr: 139 Nazwa: Digoxinum Tabl. 0,25 mg. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 67,50 PLN Wadium 2zł. Część nr: 140 Nazwa: Promethazini hydrochloridum Draż. 0,025 g. 2op. Szacunkowa wartość bez VAT: 23,76 PLN Wadium 1zł. Część nr: 141 Nazwa: Acetazolamidum Tabl. 0,25 g. 42/157

43 43/157 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 299,10 PLN Wadium 8zł. Część nr: 142 Nazwa: Dobutamini hydrochloridum Inj. 0,25 g/5ml. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 403,60 PLN Wadium 11zł. Część nr: 143 Nazwa: Dopamini hydrochloridum Rozt.do wl.doż. 0,04 g/1ml. 50op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 146,50 PLN Wadium 31zł. Część nr: 144 Nazwa: Doxepinum Kaps. 0,01 g. 12 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 68,40 PLN 43/157

44 44/157 Wadium 2zł. Część nr: 145 Nazwa: Doxepinum Kaps. 0,025 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 76,20 PLN Wadium 2zł. Część nr: 146 Nazwa: Doxazosinum Tabl. 4 mg. 35op. Szacunkowa wartość bez VAT: 937,70 PLN Wadium 25zł. Część nr: 147 Nazwa: Doxycyclinum Kaps.twarde 0,1 g. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 956 PLN Wadium 26zł. Część nr: 148 Nazwa: Doxycyclinum Rozt.do infuzji 0,02 g/1ml. 44/157

45 45/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 60zł. Część nr: 149 Nazwa: Oxybutyninum Tabl. 5 mg. 2op. Szacunkowa wartość bez VAT: 41,78 PLN Wadium 1zł. Część nr: 150 Nazwa: Urapidilum Inj. 5 mg/1ml. 70op. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 929,80 PLN Wadium 106zł. Część nr: 151 Nazwa: Isosorbidi mononitras Tabl. 0,02 g. 10op. Szacunkowa wartość bez VAT: 55,60 PLN 45/157

46 46/157 Wadium 2zł. Część nr: 152 Nazwa: Isosorbidi mononitras Kaps.o prz.uwal. 0,05 g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 270,90 PLN Wadium 7zł. Część nr: 153 Nazwa: Afibercep Fiolka 40mg/ml. 15 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,85 PLN Wadium 1224zł. Część nr: 154 Nazwa: Tabl. 0,01 g Tabl. 0,01 g. 15op. Szacunkowa wartość bez VAT: 62,10 PLN Wadium 2zł. Część nr: 155 Nazwa: Enalaprili maleas Tabl. 0,02 g. 46/157

47 47/157 15op. Szacunkowa wartość bez VAT: 114,90 PLN Wadium 3zł. Część nr: 156 Nazwa: Enalaprili maleas Tabl. 5 mg. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 42,45 PLN Wadium 1zł. Część nr: 157 Nazwa: Prednisonum Tabl. 5 mg. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 873,20 PLN Wadium 24zł. Część nr: 158 Nazwa: Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophos Płyn doodbyt. (0,06g+0,16g)/ml. 300op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 47/157

48 48/157 Wadium 33zł. Część nr: 159 Nazwa: Erythromycinum Tabl.powl. 0,2 g. 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 4zł. Część nr: 160 Nazwa: Dimeticonum Kaps. 0,05 g. 120op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 43zł. Część nr: 161 Nazwa: Etomidatum Emul.do wstrz./wlew.doż. 2 mg/1ml. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 008,20 PLN Wadium 1301zł. Część nr: 162 Nazwa: Theophyllinum Tabl.powl.o p.uwal 0,25 g. 48/157

49 49/157 90op. Szacunkowa wartość bez VAT: 472,50 PLN Wadium 13zł. Część nr: 163 Nazwa: Theophyllinum Kaps.o prz.uwal. 0,2 g. 60op. Szacunkowa wartość bez VAT: 378 PLN Wadium 10zł. Część nr: 164 Nazwa: Levothyroxinum natricum Tabl. 0,1 mg. 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: 223,80 PLN Wadium 6zł. Część nr: 165 Nazwa: Levothyroxinum natricum Tabl. 0,125 mg. 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: 172,80 PLN 49/157

50 50/157 Wadium 5zł. Część nr: 166 Nazwa: Acidum tranexamicum Rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml. 600op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium Część nr: 167 Nazwa: Chlorpromazinum Krople 0,04 g/1g. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 86,10 PLN Wadium 2zł. Część nr: 168 Nazwa: Chlorpromazinum Inj.doż. 0,05 g/2ml. 5op. Szacunkowa wartość bez VAT: 74,60 PLN Wadium 2zł. Część nr: 169 Nazwa: Chlorpromazinum Rozt.do wstrz. 0,025 g/5ml. 50/157

51 51/157 10op. Szacunkowa wartość bez VAT: 147,80 PLN Wadium 4zł. Część nr: 170 Nazwa: Ferri hydroxydum polysomaltosum Inj.dom. 0,1 gfe+++/2ml. 60op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 831,40 PLN Wadium 76zł. Część nr: 171 Nazwa: Fexofenadini hydrochloridum Tabl.powl. 0,12 g. 2op. Szacunkowa wartość bez VAT: 15,74 PLN Część nr: 172 Nazwa: Bromhexinum Tabl. 8 mg. 150op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 46zł. 51/157

52 52/157 Część nr: 173 Nazwa: Ofloxacinum Krop.do oczu 3 mg/1ml. 50op. Szacunkowa wartość bez VAT: 784,50 PLN Wadium 21zł. Część nr: 174 Nazwa: Ofloxacinum Maść oczna 3 mg/g. 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: 425 PLN Wadium 11zł. Część nr: 175 Nazwa: Fluoresceinum Rozt.do wstrz. 0,1 g/1ml. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 422,60 PLN Wadium 200zł. Część nr: 176 Nazwa: Acidum folicum Tabl. 0,015 g. 52/157

53 53/157 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 59,10 PLN Wadium 2zł. Część nr: 177 Nazwa: Isofluranum Płyn wziewny. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,90 PLN Wadium 303zł. Część nr: 178 Nazwa: Metformini hydrochloridum Tabl.powl. 0,5 g. 40op. Szacunkowa wartość bez VAT: 160,40 PLN Wadium 4zł. Część nr: 179 Nazwa: Metformini hydrochloridum Tabl.powl. 0,85 g. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 140,70 PLN Wadium 4zł. 53/157

54 54/157 Część nr: 180 Nazwa: Metformini hydrochloridum Tabl.powl. 1 g. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 286,50 PLN Wadium 8zł. Część nr: 181 Nazwa: Dalteparinum natricum Rozt.do wstrz.podsk j.m. 320 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 773zł. Część nr: 182 Nazwa: Nadroparinum calcicum Rozt.do wstrz.podsk/doż j.m./0,6ml. 350op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,50 PLN Wadium 951zł. Część nr: 183 Nazwa: Nadroparinum calcicum Rozt.do wstrz.podsk/doż j.m./0,3ml. 54/157

55 55/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 252zł. Część nr: 184 Nazwa: Nadroparinum calcicum Rozt.do wstrz.podsk/doż j.m./0,4ml. 300op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 507zł. Część nr: 185 Nazwa: Furaginum Tabl. 0,05 g. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 626 PLN Wadium 17zł. Część nr: 186 Nazwa: Furosemidum Tabl. 0,04 g. 150op. Szacunkowa wartość bez VAT: 358,50 PLN Wadium 10zł. 55/157

56 56/157 Część nr: 187 Nazwa: Furosemidum Rozt.do wstrz. 0,02 g/2ml. 250 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 729zł. Część nr: 188 Nazwa: Bimatoprost, Timolol Krop.do oczu (0,3mg+5mg)/ml. 50op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 68zł. Część nr: 189 Nazwa: Gentamicinum Gąbka żelat.p/krwot. 5cm x 5cm. 4 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 398,60 PLN Wadium 11zł. Część nr: 190 Nazwa: Gentamicinum Gąbka żelat.p/krwot. 10cmx10cm. 56/157

57 57/157 4 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 439,68 PLN Wadium 39zł. Część nr: 191 Nazwa: Syringe gas tamponade Gaz do endotamponady ocznej SF6 gaz. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 118,90 PLN Wadium 57zł. Część nr: 192 Nazwa: Aluminium phosphate Zaw.doust. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 176,40 PLN Wadium 5zł. Część nr: 193 Nazwa: Gentamicinum Rozt.do wstrz.dom/wl.doż. 0,04 g/1ml. 220 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 329,80 PLN Wadium 63zł. 57/157

58 58/157 Część nr: 194 Nazwa: Glimepiridum Tabl. 2 mg. 10op. Szacunkowa wartość bez VAT: 76,40 PLN Wadium 2zł. Część nr: 195 Nazwa: Glimepiridum Tabl. 3 mg. 10op. Szacunkowa wartość bez VAT: 112,40 PLN Wadium 3zł. Część nr: 196 Nazwa: Glimepiridum Tabl. 4 mg. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 134,40 PLN Wadium 4zł. Część nr: 197 Nazwa: Acarbosum Tabl. 0,1 g. 58/157

59 59/157 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 65,65 PLN Wadium 2zł. Część nr: 198 Nazwa: Glucosum Rozt.do wstrz.doż. 0,4g/1ml. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 453,60 PLN Wadium 12zł. Część nr: 199 Nazwa: Glucosum Rozt.do wstrz. 0,2 g/1ml. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 787,50 PLN Wadium 21zł. Część nr: 200 Nazwa: Terlipressinum Rozt.do wstrz. 1 mg. 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: 517,73 PLN Wadium 280zł. 59/157

60 60/157 Część nr: 201 Nazwa: Haloperidolum Krop.doustne 2 mg/1ml. 40op. Szacunkowa wartość bez VAT: 88,40 PLN Wadium 2zł. Część nr: 202 Nazwa: Haloperidolum Rozt.do wstrz. 5 mg/1ml. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 570,80 PLN Wadium 15zł. Część nr: 203 Nazwa: Aciclovir Tabl.powl. 0,8 g. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 472,50 PLN Wadium 13zł. Część nr: 204 Nazwa: Clomethiazolum Kaps. 0,3 g. 60/157

61 61/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 374,75 PLN Wadium 64zł. Część nr: 205 Nazwa: Hemorectal - preparat złożony Czop.doodbyt. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 102,60 PLN Wadium 3zł. Część nr: 206 Nazwa: Heparinum natricum Inj j.m./ml. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 5 625,20 PLN Wadium 152zł. Część nr: 207 Nazwa: Heparinum natricum Krem 300 j.m./1g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 377,60 PLN Wadium 10zł. 61/157

62 62/157 Część nr: 208 Nazwa: Ornithini aspartas Tabl. 0,15 g. 170 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 973,70 PLN Wadium 53zł. Część nr: 209 Nazwa: Betahistinum Tabl. 0,024 g. 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 110,20 PLN Wadium 3zł. Część nr: 210 Nazwa: Hydrochlorothiazidum Tabl. 0,025 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 89,20 PLN Wadium 2zł. Część nr: 211 Nazwa: Hydrocortisonum Krem 0,01 g/1g. 62/157

63 63/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 121,10 PLN Wadium 3zł. Część nr: 212 Nazwa: Hydroxyzini hydrochloridum Syrop 2 mg/ml. 70 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 624,40 PLN Wadium 17zł. Część nr: 213 Nazwa: Hydroxyzini hydrochloridum Rozt.do wstrz. 0,05 g/1ml. 30op. Szacunkowa wartość bez VAT: 373,20 PLN Wadium 10zł. Część nr: 214 Nazwa: Hydroxyzini hydrochloridum Tabl.powl. 0,01 g. 80op. Szacunkowa wartość bez VAT: 562,40 PLN Wadium 15zł. 63/157

64 64/157 Część nr: 215 Nazwa: Hydroxyzini hydrochloridum Tabl.powl. 0,025 g. 150op. Szacunkowa wartość bez VAT: 966 PLN Wadium 26zł. Część nr: 216 Nazwa: Chlortalidonum Tabl. 0,05 g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 360,30 PLN Wadium 10zł. Część nr: 217 Nazwa: Imipenemum, Cilastatinum Pr.do p.roztw.do infuzji 0,5g+0,5g. 50op. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 833,50 PLN Wadium 185zł. Część nr: 218 Nazwa: Clonidinum hydrochloricum Tabl. 0,075 mg. 64/157

65 65/157 20op. Szacunkowa wartość bez VAT: 94,40 PLN Wadium 3zł. Część nr: 219 Nazwa: Verapamilum Tabl.o przedł.uwaln. 0,24 g. 10op. Szacunkowa wartość bez VAT: 86,70 PLN Wadium 2zł. Część nr: 220 Nazwa: Verapamilum Tabl.powl.o p.uwaln. 0,12 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 77,40 PLN Wadium 2zł. Część nr: 221 Nazwa: Kalii chloridum Kaps.o prz.uwal. 0,315 g K op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 88zł. 65/157

66 66/157 Część nr: 222 Nazwa: Kalii chloridum Konc.do s.rozt.infuz. 0,15 g/1ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 493zł. Część nr: 223 Nazwa: Ketoconazolum Tabl. 0,2 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 234 PLN Wadium 6zł. Część nr: 224 Nazwa: Ketoprofenum Kaps.twarde 0,05 g. 140 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 660,80 PLN Wadium 18zł. Część nr: 225 Nazwa: Ketoprofenum Rozt.do wstrz. 0,1 g/2ml. 66/157

67 67/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 270zł. Część nr: 226 Nazwa: Alcohol polyvinylicus Krop.do oczu 0,014 g/1ml. 50 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 365 PLN Wadium 10zł. Część nr: 227 Nazwa: Lactulosum Syrop 7,5g/15ml. 150 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 771 PLN Wadium. Część nr: 228 Nazwa: Norepinephrini bitartras Inj. 1 mg/1ml. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 127zł. 67/157

68 68/157 Część nr: 229 Nazwa: Lidocainum Aer.do użyt.zew. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 259,40 PLN Wadium 34zł. Część nr: 230 Nazwa: Lidocainum Żel/A 0,02g/g. 180 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 450,60 PLN Wadium 93zł. Część nr: 231 Nazwa: Lidocainum Żel/U 0,02g/g. 210 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 025,70 PLN Wadium 109zł. Część nr: 232 Nazwa: Lidocainum Inj. 0,02 g/1ml. 68/157

69 69/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 51zł. Część nr: 233 Nazwa: Lidocainum Inj. 0,02 g/1ml. Amp Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 72zł. Część nr: 234 Nazwa: Lidocainum Rozt.do wstrz. 0,02 g/ml. 100 amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 145 PLN Wadium 4zł. Część nr: 235 Nazwa: Lidocainum Rozt.do wstrz. 0,02 g/ml. 220 amp. Szacunkowa wartość bez VAT: 237,60 PLN Wadium 6 zł. 69/157

70 70/157 Część nr: 236 Nazwa: Betaksololum Tabl.powl. 0,02 g. 5op. Szacunkowa wartość bez VAT: 87,40 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 237 Nazwa: Loperamidum Tabl. 2 mg. 150 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 756 PLN Wadium 20 zł. Część nr: 238 Nazwa: Losartanum kalic., Hydrochlorothiazidum Tabl.powl. 0,05g+0,0125g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 116,60 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 239 Nazwa: Losartanum kalic., Hydrochlorothiazidum Tabl.powl. 0,05g+0,0125g. 70/157

71 71/157 1op. Szacunkowa wartość bez VAT: 9,34 PLN Część nr: 240 Nazwa: Losartanum Tabl.powl. 0,05 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 76,70 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 241 Nazwa: Ranibizumab Rozt.do wstrz. 0,01 g/1ml. 8 op. Szacunkowa wartość bez VAT: ,20 PLN Wadium 805 zł. Część nr: 242 Nazwa: Magnesii sulfas siccatus Subst. 120 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 332,40 PLN Wadium 9 zł. Część nr: /157

72 72/157 Nazwa: Magnesium sulfuricum Rozt.do wstrz. 20 % / 10 ml. 120 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 27,60 PLN Wadium 28 zł. Część nr: 244 Nazwa: Jecoris Aselli oleum Maść. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 27,60 EUR Wadium 1 zł. Część nr: 245 Nazwa: Wapno sodowane przeznaczone do stosowania ogólnego, porowarte wałeczki, zawiera wodorotlenki sodu i wapnia, fiolet etylowy, wodę Granulat. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 708,30 PLN Wadium 19 zł. Część nr: 246 Nazwa: Acidum mefenamicum Tabl. 0,25 g. 72/157

73 73/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 346,20 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 247 Nazwa: Piracetamum Rozt.do wstrz. 0,2 g/1ml. 250 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 172 zł. Część nr: 248 Nazwa: Piracetamum Tabl.powl. 0,8 g. 80 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 39 zł. Część nr: 249 Nazwa: Thiamazolum Tabl. 5 mg. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 2 zł. 73/157

74 74/157 Część nr: 250 Nazwa: Metoprololi tartras Tabl. 0,1 g. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 186 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 251 Nazwa: Metoprololum Tabl. 0,05 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 76,80 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 252 Nazwa: Metoclopramidum Inj. 0,01 g/2ml. 450 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 426,50 PLN Wadium 39 zł. Część nr: 253 Nazwa: Metoclopramidum Tabl. 0,01 g. 74/157

75 75/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 137,20 PLN Wadium 4 zł. Część nr: 254 Nazwa: Metronidazolum Tabl. 0,25 g. 320 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 051,20 PLN Wadium 109 zł. Część nr: 255 Nazwa: Budesonidum Pr.do inh.w kaps 0,2 mg. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 372,80 PLN Wadium 10 zł. Część nr: 256 Nazwa: Carbacholum Roztwór wewnętrzny gałkowy 0,1 mg/ml. 25 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 272 zł. 75/157

76 76/157 Część nr: 257 Nazwa: Molsidominum Tabl. 2 mg. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 35,60 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 258 Nazwa: Molsidominum Tabl. 4 mg. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 49,40 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 259 Nazwa: Isosorbidi mononitras Isosorbidi mononitras. 6 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 66,72 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 260 Nazwa: Tolperisonum Tabl.powl. 0,15 g. 76/157

77 77/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 097,60 PLN Wadium 30 zł. Część nr: 261 Nazwa: Diclofenacum Diclofenacum. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 262,40 PLN Wadium 7 zł. Część nr: 262 Nazwa: Diclofenacum Rozt.do wstrz. 0,075 g/3ml. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 334,80 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 263 Nazwa: Naloxoni hydrochloridum Inj. 0,4 mg/1ml. 25 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 644,50 PLN Wadium 17 zł. 77/157

78 78/157 Część nr: 264 Nazwa: Natrii hydrocarbonas Inj.doż. 1,68 g/20ml. 35 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 520,10 PLN Wadium 14 zł. Część nr: 265 Nazwa: Natrii chloridum Rozpuszczalnik do sporządzania leku parenteralnego 9 mg/ ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 121 zł. Część nr: 266 Nazwa: Natrii chloridum Inj. 0,1 g/1ml amp. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 29 zł. Część nr: 267 Nazwa: Lincomycini hydrochloride Rozt.do wstrz.i infuzji 0,3 g/1ml. 78/157

79 79/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 900,20 PLN Wadium 24 zł. Część nr: 268 Nazwa: Neomycinum Maść oczna 5 mg/g. 250 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 067,50 PLN Wadium 110 zł. Część nr: 269 Nazwa: Neomycinum Aer. 0,01172 g/g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 090,20 PLN Wadium 29 zł. Część nr: 270 Nazwa: Neomycinum Tabl. 0,25 g. 35 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 345,45 PLN Wadium 9 zł. 79/157

80 80/157 Część nr: 271 Nazwa: Phenylephrinum Krop.do oczu 0,1 g/1ml. 160 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 92 zł. Część nr: 272 Nazwa: Nepafenac Krop.do oczu zaw. 1 mg/ml. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: EUR Wadium 179 zł. Część nr: 273 Nazwa: Nepafenac Krop.do oczu zaw. 1 mg/ml. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 436,80 PLN Wadium 12 zł. Część nr: 274 Nazwa: Cisatracurium Rozt.do wstrz.i infuzji 2 mg/1ml. 80/157

81 81/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 4 237,80 PLN Wadium 114 zł. Część nr: 275 Nazwa: Cisatracurium Rozt.do wstrz.i infuzji 2 mg/1ml. 140 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 8 475,60 PLN Wadium 229 zł. Część nr: 276 Nazwa: Glyceroli trinitras Inj.doż. 2 mg/ml. 7 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 530,98 PLN Wadium 41 zł. Część nr: 277 Nazwa: Nitrendipinum Tabl. 0,01 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 148,80 PLN Wadium 4 zł. 81/157

82 82/157 Część nr: 278 Nazwa: Glyceroli trinitras Maść 0,02g/g. 15 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 168,60 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 279 Nazwa: Glyceroli trinitras Aer.do st.podjęzk. 0,4 mg/daw. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 124,60 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 280 Nazwa: Galantamini hydrobromidum Inj. 2,5 mg/1ml. 3 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 99,24 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 281 Nazwa: Galantamini hydrobromidum Inj. 5 mg/1ml. 82/157

83 83/157 3 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 228,30 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 282 Nazwa: Drotaverini hydrochloridum Rozt.do wstrz.podsk/dom/doż 0,04 g/2ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 273 zł. Część nr: 283 Nazwa: Drotaverini hydrochloridum Tabl. 0,08 g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 502,20 PLN Wadium 14 zł. Część nr: 284 Nazwa: Drotaverini hydrochloridum Tabl. 0,04 g. 300 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 34 zł. 83/157

84 84/157 Część nr: 285 Nazwa: Norfloxacinum Tabl.powl. 0,4 g. 25 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 257,25 PLN Wadium 7 zł. Część nr: 286 Nazwa: Nystatinum Draż I.U. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 114,80 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 287 Nazwa: Nystatinum Gran.do p.zaw.doust j.m./5g. 35 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 520,45 PLN Wadium 14 zł. Część nr: 288 Nazwa: Levofloxacinum Krop.do oczu 5 mg/ml. 84/157

85 85/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 839,50 PLN Wadium 23 zł. Część nr: 289 Nazwa: Timololum Krop.do oczu 5 mg/1ml. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 95,70 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 290 Nazwa: Dorzolamidum+timololum Krople 20mg+5mg. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 120,80 PLN Wadium 30 zł. Część nr: 291 Nazwa: Formoterolum Prosz.do inh.w kaps. 0,012 mg. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 416,60 PLN Wadium 38 zł. 85/157

86 86/157 Część nr: 292 Nazwa: Diltiazemum Tabl.powl. 0,06 g. 4 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 28,92 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 293 Nazwa: Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum Maść oczna (0,01g+0,01g)/g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 343 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 294 Nazwa: Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum Aer.na skórę (3,1 mg+9,3mg)1g. 120 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 180,40 PLN Wadium 59 zł. Część nr: 295 Nazwa: Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum Maść (0,01g+0,03g)/g. 86/157

87 87/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 906,80 PLN Wadium 51 zł. Część nr: 296 Nazwa: Dexamethasonum Tabl. 1 mg. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 663,20 PLN Wadium 18 zł. Część nr: 297 Nazwa: Acidum pipemidicum Kaps. 0,2 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 178,40 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 298 Nazwa: Papaverini hydrochloridum Inj. 0,04 g/2ml. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 322,50 PLN Wadium 9 zł. 87/157

88 88/157 Część nr: 299 Nazwa: Paracetamolum Czop.doodbyt. 0,5 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 35,20 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 300 Nazwa: Paracetamolum Rozt.do infuzji 0,01 g/1ml. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 73 zł. Część nr: 301 Nazwa: Paracetamolum Tabl. 0,5 g. 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 297,35 PLN Wadium 8 zł. Część nr: 302 Nazwa: Perazinum Tabl. 0,025 g. 88/157

89 89/157 9 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 12,51 PLN Część nr: 303 Nazwa: Perazinum Tabl. 0,1 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 92,40 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 304 Nazwa: Pilocarpini hydrochloridum Krop.do oczu 0,02 g/1ml. 25 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 147,25 PLN Wadium 4 zł. Część nr: 305 Nazwa: Clopidogrelum Tabl.powl. 0,075 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 265,40 PLN Wadium 7 zł. Część nr: /157

90 90/157 Nazwa: Pentoxifyllinum Konc.do wl.doż. 0,02 g/1ml. 35 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 645,75 PLN Wadium 17 zł. Część nr: 307 Nazwa: Pentoxifyllinum Tabl.o przedł.uwaln. 0,4 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 165,60 PLN Wadium 31 zł. Część nr: 308 Nazwa: Pentoxifyllinum Rozt.do wstrz. 0,1 g/5ml. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 94,30 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 309 Nazwa: Acidum acetylsalicylicum Tabl. 0,3 g. 90/157

91 91/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 232 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 310 Nazwa: Omeprazolum Kaps.dojel.twarde 0,02 g op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 667 zł. Część nr: 311 Nazwa: Neostigminum Rozt.do wstrz. 0,5 mg/1ml. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 822,60 PLN Wadium 22 zł. Część nr: 312 Nazwa: Tramadolum Rozt.do wstrz. 0,1 g/2ml. 800 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 128 zł. Część nr: /157

92 92/157 Nazwa: Tramadolum Rozt.do wstrz. 0,05 g/1ml. 800 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 88 zł. Część nr: 314 Nazwa: Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum Tabl.powl. 0,0375g+0,325g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 212,60 PLN Wadium 6 zł. Część nr: 315 Nazwa: Tramadolum Kaps. 0,05 g. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 36 zł. Część nr: 316 Nazwa: Tramadolum Krop.doustne 0,1 g/1ml. 92/157

93 93/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 343,80 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 317 Nazwa: Tramadolum Tabl.o przedł.uwaln. 0,1 g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 036,20 PLN Wadium 28 zł. Część nr: 318 Nazwa: Dabigatranum etexilatum Dabigatranum etexilatum. 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 787 PLN Wadium 21 zł. Część nr: 319 Nazwa: Pantoprazolum Proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć 0,04 g fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium zł. Część nr: /157

94 94/157 Nazwa: Trimetazidinum Tabl. 0,035 g. 35 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 423,85 PLN Wadium 11 zł. Część nr: 321 Nazwa: Perindoprilum argininum Tabl.powl. 0,01 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 161,60 PLN Wadium 4 zł. Część nr: 322 Nazwa: Perindoprilum argininum Tabl.powl. 5 mg. 70 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 188,30 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 323 Nazwa: Promazini hydrochloridum Tabl.drażow. 0,05 g. 94/157

95 95/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: 339 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 324 Nazwa: Promazini hydrochloridum Tabl.drażow. 0,1 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 286,20 PLN Wadium 8 zł. Część nr: 325 Nazwa: Propranololum Rozt.do wstrz. 1 mg/1ml. 5 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 64,90 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 326 Nazwa: Propranololum Tabl. 0,01 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 42,40 PLN Wadium 1 zł. Część nr: /157

96 96/157 Nazwa: Propranololum Tabl. 0,04 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 29,80 PLN Wadium 1 zł. Część nr: 328 Nazwa: Metamizolum natricum Inj. 1 g/2ml. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 76 zł. Część nr: 329 Nazwa: Metamizolum natricum Inj. 2,5 g/5ml op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium zł. Część nr: 330 Nazwa: Metamizolum natricum Tabl. 0,5 g. 96/157

97 97/ op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 44 zł. Część nr: 331 Nazwa: Ranitidinum Rozt.do infuzji 0,5 mg/1ml. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 574 PLN Wadium 15 zł. Część nr: 332 Nazwa: Ketoprofenum Tabl.powl. 0,1 g. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 29 zł. Część nr: 333 Nazwa: Ketoprofenum Tabl.powl. 0,1 g. 100 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 62,25 PLN Wadium 2 zł. Część nr: /157

98 98/157 Nazwa: Rosuvastatinum Tabl. 0,02 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 732 PLN Wadium 20 zł. Część nr: 335 Nazwa: Ropivacaini hydrochloridum Roztwór do wstrzyknięć 0,01 g/ml. 8 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 745,84 PLN Wadium 20 zł. Część nr: 336 Nazwa: Roztwór formaliny Roztwór 10 %. 200 op. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 117 zł. Część nr: 337 Nazwa: Acidum boricum Subst. 98/157

99 99/ g. Szacunkowa wartość bez VAT: 610 PLN Wadium 16 zł. Część nr: 338 Nazwa: Argenti nitras Subst. 50 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 958,50 PLN Wadium 26 zł. Część nr: 339 Nazwa: Chloramphenicolum Subst. 50 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 323,50 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 340 Nazwa: Chlorhexidinum Płyn na skórę 0,2 g/1ml. 500 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 80 PLN Wadium 2 zł. Część nr: /157

100 100/157 Nazwa: Eucerinum Podłoże g. Szacunkowa wartość bez VAT: 450 PLN Wadium 12 zł. Część nr: 342 Nazwa: Glicerolum Płyn. 800 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 320 PLN Wadium 9 zł. Część nr: 343 Nazwa: Glucosum Prosz.doust g. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 149 zł. Część nr: 344 Nazwa: Lodum Subst. 100/157

101 101/157 5 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 10,15 PLN Część nr: 345 Nazwa: Potassium iodide Subst. 200 g. Szacunkowa wartość bez VAT: 114 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 346 Nazwa: Lanolinum anhydricum Podłoże do maści g. Szacunkowa wartość bez VAT: 660 PLN Wadium 18 zł. Część nr: 347 Nazwa: Paraffinum liquidum Płyn g. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 29 zł. Część nr: 348 Nazwa: Hydrogenii peroxidum 101/157

102 102/157 Płyn g. Szacunkowa wartość bez VAT: 700 PLN Wadium 19 zł. Część nr: 349 Nazwa: Spiritus salicylatus Płyn. 2 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 17,12 PLN Część nr: 350 Nazwa: Spirytus skażony hibitanem Płyn dezynf. 70 %. 70 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 627,90 PLN Wadium 17 zł. Część nr: 351 Nazwa: Talcum Substancja g. Szacunkowa wartość bez VAT: 20 PLN 102/157

103 103/157 Wadium 1 zł. Część nr: 352 Nazwa: Vaselinum album Podłoże g. Szacunkowa wartość bez VAT: 200 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 353 Nazwa: Vaselinum flavum Podłoże g. Szacunkowa wartość bez VAT: 100 PLN Wadium 3 zł. Część nr: 354 Nazwa: Sulfasalazinum Tabl.dojelit. 0,5 g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 441 PLN Wadium 12 zł. Część nr: 355 Nazwa: Salbutamolum 103/157

104 104/157 Rozt.do wstrz. 0,5 mg/1ml. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 295,80 PLN Wadium 8 zł. Część nr: 356 Nazwa: Dimeticonum Aerozol natryskowy. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 295,80 PLN Wadium 8 zł. Część nr: 357 Nazwa: Simvastatinum Tabl.powl. 0,02 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 262,60 PLN Wadium 7 zł. Część nr: 358 Nazwa: Solcoseryl Maść 2,07 mg/g. 10 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 120,10 PLN 104/157

105 105/157 Wadium 3 zł. Część nr: 359 Nazwa: Solcoseryl Żel 0,00415 g/g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 262 PLN Wadium 7 zł. Część nr: 360 Nazwa: Methylprednisolonum Liof.+rozp.do wstrz. 0,5 g. 30 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 022,10 PLN Wadium 28 zł. Część nr: 361 Nazwa: Methylprednisolonum Liof.+rozp.do wstrz. 1 g. 30 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: 2 464,20 PLN Wadium 67 zł. Część nr: 362 Nazwa: Spironolactonum 105/157

106 106/157 Tabl.powl. 0,1 g. 110 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 083,50 PLN Wadium 29 zł. Część nr: 363 Nazwa: Spironolactonum Tabl. 0,025 g. 60 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 890,40 PLN Wadium 24 zł. Część nr: 364 Nazwa: Verapamilum Tabl.powl. 0,04 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 89,60 PLN Wadium 2 zł. Część nr: 365 Nazwa: Verapamilum Tabl.powl. 0,08 g. 40 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 159,60 PLN 106/157

107 107/157 Wadium 4 zł. Część nr: 366 Nazwa: Disodium edetate Krop.do oczu 0,1 g/1ml. 30 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 183 PLN Wadium 5 zł. Część nr: 367 Nazwa: Sulfasalazinum Tabl.powl. 0,5 g. 20 op. Szacunkowa wartość bez VAT: 445 PLN Wadium 12 zł. Część nr: 368 Nazwa: Cefoperazonum, Sulbactamum Pr.do inj.doż./dom. 0,5g+0,5g. 200 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wadium 191 zł. Część nr: 369 Nazwa: Cefoperazonum, Sulbactamum 107/157

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta:

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta: FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo:

Bardziej szczegółowo

Zinci oxydum Allopurinolum tabl. 0,1 g 50 tabl p.roztw.do infuzji. p.roztw.do infuzji. p.roztw.do infuzji

Zinci oxydum Allopurinolum tabl. 0,1 g 50 tabl p.roztw.do infuzji. p.roztw.do infuzji. p.roztw.do infuzji Nr pakietu Nr w pakiecie ID Nazwa międzynarodowa produktu farmaceutycznego Postać Dawka Jednostka/Opakowani e Ilość szacunkowa na 12 miesięcy 1 72 21486 Acenocoumarolum tabl. 4 mg 60 tabl. 30 1 8 21609

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Pakiet 1

Załącznik nr 2 Pakiet 1 Załącznik nr 2 Pakiet 1 Lp. Przedmiot zamówienia - LEKI Jm Ilość 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 6 2 ACEBUTOLOLUM 200mg x20 tabl. op. 1 3 ACENOCUMAROLUM 4mg x 60 tabl. op. 5 4 ACETYLOCYSTEINUM 200mg

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Pakiet nr 1 - leki 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 8 2 ACEBUTOLOLUM

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Załącznik nr 1do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Nr zad. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Lp Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena Wartość Kwota

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cena Vat Cena Wartość Kwota VAT Wartość netto % brutto netto brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ Załącznik nr 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Acidum ascorbicum 500 mg tabletka 3000 2 Acidum folicum 5 mg tabletka 1500 3 Aloe extractum sicc.+ boldinum (3,6-4,4mg)+ 1mg tabletka 3000

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 12 m-cy netto % netto Załącznik nr 2 1 Adrenalinum hydrotartaricum 0,1% amp. 1

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 9/P- MCM/14 MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE W TARNOWIE SP.Z O.O. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY z dnia

FORMULARZ OFERTY z dnia FORMULARZ OFERTY z dnia 27.03.2017 Sygnatura przetargu: ZP 3311/08./2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat:

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY ... Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 1 Leki róŝne (CPV 2449000-5) Nazwa Handlowa 1 Anatoksyna p/tęŝcowa ampułki 40 j.m/ 0,5 ml 5 amp 55 2 Azathiprine tabl 50 mg 50 tabl 7 3 Acidum tranexamicum tabl 500 mg 20

Bardziej szczegółowo

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość. Cena jedn. netto

J. m. Ilość. Cena jedn. netto Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI J. m. Ilość Cena jedn. A x B = C % Kwota Vat sumę C handlowa + E = F Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121299-2017:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2017/S 064-121299 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN )

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN ) RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ FORMULARZ Asortymentowo Cenowy Pakietu netto Pakietu brutto L.p. Numer Pakietu ( PLN ) ( PLN ) Uwagi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy

Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy Tabela 1. Leki sprawozdawane w Kartach Kosztowych podczas hospitalizacji grupa B18 Grupa leków Udział % wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 8/P - MCM/13 Tarnów, r.

Nr Spr. 8/P - MCM/13 Tarnów, r. Nr Spr. 8/P - MCM/13 Tarnów, 20.08.2013 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWA LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W TARNOWIE SP. Z O.O. SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. J. m. Ilość

Cena jedn. netto. J. m. Ilość Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI J. m. Ilość Cena jedn. netto netto iloczyn A x B = C % Kwota Vat sumę C + E = F Nazwa handlowa i Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum

Bardziej szczegółowo

Zakup i sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

Zakup i sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych FORMULARZ OFERTY z dnia 04.04.2016 Sygnatura przetargu: ZP 3311/26/2016 Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat:

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml Pakiet I załącznik 6 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Zadanie I WADIA kwota wadium 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl. powl. op 5 0,65 zł 2 Acenocoumarolum 4mg x 60tbl. op 50 6,40 zł 3 Aciclovirum

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I

Arkusz1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Aciclovirum 30 mg/g maść oczna op.4,5 g 10 2 Acidum acetylsalicylicum 300 mg tabletka 2000 3 Allantoinum zasypka 100 g 20 4 Amitriptylini h/chloridum

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 8/P- MCM/12 Tarnów, dn r.

Nr Spr. 8/P- MCM/12 Tarnów, dn r. Nr Spr. 8/P- MCM/12 Tarnów, dn. 20.07.2012 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWA LEKÓW GOTOWYCH DLA MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W TARNOWIE SP ZOZ SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

... Miejscowość, data podpis

... Miejscowość, data podpis Załącznik nr 4a Pieczęć Firmowa ZESTAW I Heparyny LP Nazwa leku jm ilość Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 kol. 4*5 1 Enoxaparinum natricum(drobnocząsteczkowa) 40mg/04mlx10 amp 2 Enoxaparinum natricum (drobnocząsteczkowa)

Bardziej szczegółowo

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 33 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432023-2015:text:pl:html Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ilość na okres 1 roku

Ilość na okres 1 roku Pakiet nr 4 - Leki Nadroparinum calcicum 1. 2850j.m.a.Xa/0,3ml Nadroparinum calcicum 2. 3800j.m.a.Xa/0,4ml Nadroparinum calcicum 3. 5700j.m.a.Xa/0,6ml Nadroparinum calcicum 4. 7600j.m.a.Xa/0,8ml Nadroparinum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-3 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto.

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto. PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 9/PN/2015 - załącznik nr 1 do SIWZ Lp Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn.netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe

Bardziej szczegółowo

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka Lp PAKIET I - LEKI Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe capensis + Frangulae cortex extractum

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. J. m. Ilość

Cena jedn. netto. J. m. Ilość Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI netto netto iloczyn A x B = C % Kwota Vat C + E = F Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum inj. 600mg

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Tarnowskie Góry: SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 277348-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327546-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:526005-2017:text:pl:html -Opole: Produkty farmaceutyczne 2017/S 249-526005 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN 90/16/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37539-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31344-2017:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2017/S 019-031344 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA 9/PZP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 Euro Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Goleniów: Odczynniki i środki kontrastowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Goleniów: Odczynniki i środki kontrastowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3712-2016:text:pl:html Polska-Goleniów: Odczynniki i środki kontrastowe 2016/S 004-003712 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262059-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 145-262059 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 LEKI OGÓLNE Zadanie I - Leki Ogólne Podatek od

ZAŁĄCZNIK NR 8 LEKI OGÓLNE Zadanie I - Leki Ogólne Podatek od ZAŁĄCZNIK NR 8 LEKI OGÓLNE Zadanie I - Leki Ogólne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Podatek od Nazwa handlowa Uwagi Wartość brutto towarów i usług (zł): oferowanego leku L.p. Asortyment ilość VAT jednostka miary

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 49/dpl/15 26/09/2015 S187 Państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy. Formularz cenowy / przedmiot zamówienia. Pakiet 1. Cena jedn. netto

Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy. Formularz cenowy / przedmiot zamówienia. Pakiet 1. Cena jedn. netto Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet 1 zamawia na 1 Codeinum phophoricum tabl 0,02 g x 100 46 2 Fortral inj 0,03 g/ml x 1 260 3 Morphini sulfas inj 10 mg/ml x 10 500 4 Morphini sulfas inj 20 mg/ml 1 000 5 Morphinum

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420868-2013:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S 242-420868 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261983-2014:text:pl:html Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83156-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S 048-083156 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !" w Lublinie ul. Abramowicka 2 SzNSPZOZ.N-ZP-372-46/06 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO #$%& '()$(* #+, PO#-.+, 211 000 EURO /!!"- www.snzoz.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Krasnystaw: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Krasnystaw: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18535-2016:text:pl:html Polska-Krasnystaw: Produkty farmaceutyczne 2016/S 013-018535 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PAKIET I: LEKI. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ... pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2 PAKIET I: LEKI Lp Nazwa leku Nazwa międzynarodowa / j.m. Wielkość Cena netto

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Bydgoszcz: Dostawa substancji do receptury aptecznej Numer ogłoszenia: 15912-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 1 Midazolamum 5 mg inj. 3000 2 Midazolamum 15 mg inj. 1000 3 Midazolamum 50 mg inj. 7500 PAKIET 2 1 Amisulpridum 200 mg tabletka

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa produktów leczniczych, w tym: produktów leczniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29977-2012:text:pl:html PL-Tomaszów Lubelski: Produkty farmaceutyczne 2012/S 19-029977 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LEKÓW. Wartość Nazwa J. M. ilość Cena netto. Cena brutto Wartość brutto Uwagi

PAKIET nr I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LEKÓW. Wartość Nazwa J. M. ilość Cena netto. Cena brutto Wartość brutto Uwagi FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LEKÓW SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL. MIROWSKA 15 CZĘSTOCHOWA PAKIET nr I Wartość Nazwa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Konstancin-Jeziorna: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Konstancin-Jeziorna: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366073-2017:text:pl:html -Konstancin-Jeziorna: Produkty farmaceutyczne 2017/S 179-366073 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 050-082551. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 050-082551. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82551-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2016/S 050-082551 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ... pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Lp Nazwa leku Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena

Bardziej szczegółowo

Polska-Słubice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 130-224209. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Słubice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 130-224209. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224209-2013:text:pl:html Polska-Słubice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 130-224209 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2012/S 151-252743. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2012/S 151-252743. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252743-2012:text:pl:html PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2012/S 151-252743 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 365808-2015

Zamówienie public... - 365808-2015 1 z 10 2015-10-19 07:41 Zamówienie public... - 365808-2015 17/10/2015 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

PAKIET II LEKI INTERNISTYCZNE FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ, Postępowanie znak: ZP/2500/05/09 - dostawy leków

PAKIET II LEKI INTERNISTYCZNE FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ, Postępowanie znak: ZP/2500/05/09 - dostawy leków Załącznik nr 3 do SIWZ, Postępowanie znak: ZP/2500/05/09 - dostawy leków PAKIET II LEKI INTERNISTYCZNE FORMULARZ CENOWY Lp. Wielkość Nazwa leku Postać Dawka Ilość opakowania Oferowany lek/nazwa producenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą do Apteki leków na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ

Bardziej szczegółowo