Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)"

Transkrypt

1 Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Jerzy ŻURAWSKI* ) Celem tego opracowania jest przygotowanie analizy wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej i przedstawieniem propozycji zmian zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz określenie minimalnych wymagań poszczególnych elementów budynku mających wpływ na ich jakość energetyczną takich jak: przegrody zewnętrzne: ściany, dachy, podłogi na gruncie, ściany w gruncie, stolarka budowlana, przegrody przeźroczyste, sprawności systemów grzewczych, sprawności systemów chłodniczych, itp., w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów w odniesieniu do cyklu życia budynku, w oparciu o postanowienia ww. dyrektywy. W niniejszym opracowaniu dokonano szeregu ocen oraz analiz wyszczególnionych poniżej. I. Oceny stanu aktualnie obowiązujących przepisów techniczno- -budowlanych dot. ochrony cieplnej i energooszczędności budynków w Prawie budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118) [1] oraz w odpowiednich rozporządzeniach: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2008 r. nr 201, poz ze zm.) [2]. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz ze zm.) [3]. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i * ) mgr inż. Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240) [4]. II. Przeprowadzono analizę skuteczności obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków. III. Opracowano propozycję wymagań minimalnych dla charakterystyki energetycznej poszczególnych elementów budynków mających wpływ na jakość energetyczną budynku. IV. Wskazano minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków nowych i przebudowywanych oraz stopniowego ich zaostrzania w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów z uwzględnieniem warunków krajowych. V. Wskazano założenia i dane do określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków I. Ocena stanu obowiązujących przepisów techniczno- -budowlanych dot. ochrony cieplnej i energooszczędności budynków W styczniu 2009 roku wprowadzono nowelizacje aktów prawnych dotyczących jakości energetycznej budynków. Powodem zmian był związany z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 16 Energia i Budynek

2 2002/91/WE z 2002 roku dotyczącej jakości energetycznej budynków (EPBD). Wprowadzono zmiany w Prawie budowlanym, rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie WT2008 [1] oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego-pb2008[2]. Wprowadzono również nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem wprowadzenia nowych wymagań prawnych wynikających z dyrektywy EPBD była poprawa jakości energetycznej nowych budynków oraz istniejących, poddawanych modernizacji. Ogólne wymagania w zakresie jakości energetycznej budynku zamieszczono w Prawie budowlanym [1] oraz w następujących aktach wykonawczych: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych WT2008 [2] Rozporządzenie w sprawie zakresu i form projektu budowlanego [2] RPB Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku [3] RCHE. Projekty architektoniczno-budowlane oraz budynki oddawane do użytkowania muszą spełnić podstawowe wymagania określone w Art. 5 Prawa budowlanego [1]. Wymagania podstawowe narzucają aby obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, był zaprojektowany i wybudowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie następujących wymagań: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Zgodnie z obowiązującym prawem realizację inwestycji należy rozpocząć od opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, którego zakres i forma została opisana w rozporządzeniu RPB [2] oraz w rozporządzeniach [1]-WT2008 i [3]-RCHE. W obowiązujących przepisach nie dokonano nigdzie uporządkowania wymagań. Projekt architektoniczno-budowlany musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i form projektu budowlanego. W zakresie charakterystyki energetycznej w projekcie architektoniczno-budowlanym powinien spełnić następujące wymagania. Powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową, które powinny określać: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. Należy poprawnie określić powierzchnię użytkową, usługową i ruchu, kubaturę Ve oraz powierzchnię przegród zewnętrznych. Na podstawie przebadanej znacznej ilości projektów stwierdzono, że aktualnie opracowywana dokumentacja prawie zawsze nie zawiera 10 (53) 2011 poprawnie określonych wskaźników powierzchniowych, które nie odpowiadają obowiązującym zasadom opisanym w normie. W związku z tym należy liczyć się, że opracowane na tej podstawie charakterystyki energetyczne zawierają informacje nieprawidłowe w zakresie geometrii budynku. Zaobserwowano również często występującą niespójność w zakresie prawidłowo określonych informacji geometrycznych: powierzchni użytkowej, usługowej oraz ruchu. Zdarza się nierzadko, że parametry geometryczne zamieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz charakterystyką energetyczną budynku są zupełnie różne. Zaobserwowano również manipulację w zakresie geometrii, zwiększając powierzchnię użytkową, której celem jest uzyskanie korzystnej oceny energetycznej budynku. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. Opis przegród budowlanych powinien zawierać dane dotyczące budowy przegród, parametrów charakteryzujących poszczególne elementy mające wpływ na projektowaną charakterystykę energetyczną przegrody. Wymagany opis przegród najczęściej zawiera błędnie określone parametry izolacyjne przegród, oparte o wartości gwarantowane współczynników przenikania ciepła λ z pominięciem wpływu mostków punktowych oraz niejednorodności przegród budowlanych. Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że charakterystyka energetyczna musi być określona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej [4] i obejmuje ocenę jakości budynku w oparciu o wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyrażonego w kwh/m 2 rok Należy zauważyć, że jeżeli na etapie realizacji inwestycji nie wprowadzono zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym to projektowana charakterystyka staje się świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. W ramach projektu należy wyznaczyć wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wraz ze sprawdzeniem warunków granicznych np. dla budynków mieszkalnych ogrzewanych EP EP wg WT2008. Wymagania te nie dotyczą obiektów o prostej konstrukcji takich jak: domy jednorodzinne, obiekty zabudowy inwentarskiej. Jeżeli budynek nie spełnia ww warunku nie powinien otrzymać pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie. Praktyka projektowa jest jednak inna. Wykonane na etapie projektu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest rzadkością. Częściej wykonywane są niewymagane prawem, niedostosowane do polskich warunków certyfikaty LEED lub BREEM niż wymagane polskim prawem charakterystyki energetyczne budynków. Dodatkowo nie wiadomo dlaczego rzadko podlegają weryfikacji pod względem uzyskanej wartości EP i spełnienia wymagań w tym zakresie wymagań prawnych. Dzieje się tak zarówno przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, jak i przy uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie. Pominięcie tego podstawowego warunku prawnego lub nie spełnienie w tym zakresie wymagań prawnych naraża użytkownika na wyższe koszty eksploatacyjne a projektanta w przypadku 17

3 roszczeń użytkowników mieszkań na nieprzewidziane i czasami bardzo przykre i kosztowne konsekwencje. Wykres przedstawiający jakość energetyczną budynku nie spełniającego aktualnych wymagań prawnych Dodatkowo praktyka nadzoru budowlanego jest niezrozumiała. Inspektorzy nadzoru budowlanego powinni stać na straży prawa budowlanego i występować w obronie interesów użytkowników mieszkań. Jednak z niewiadomego powodu przy staraniu się inwestora o pozwolenie na budowę wymagają jedynie świadectwa jako sztuki wynikającej ze specyfikacji dokumentów niezbędnych przy realizacji czynności odbiorowych, dopuszczając budynek do użytkowania w przypadku nie spełnienia warunku na odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku. W ramach projektowanej charakterystyki energetycznej należy dodatkowo określić: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- -instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku; b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych; Właściwości cieplne powinny być obliczone zgodnie z normą PN- EN 6946:2008 uwzględniając wpływ punktowych mostków cieplnych związanych z konstrukcją przegrody. Zgodnie z zapisem w pkt. d) należy sprawdzić czy przegrody spełniają wymagania szczegółowe, tj. nie mogą przekraczać wartość granicznych U U MAX ; c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego; d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych WT2008 obejmują spełnienie następujących zagadnień. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku 2 rozporządzenia [3], przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania. Oznacza to, że średnioważony współczynnik przenikania ciepła budynku może być większy o 15% od średniego współczynnika przenikania ciepła dla budynku, którego wszystkie przegrody spełniają wymagania określone w warunkach technicznych. Sprawdzenie ww wymagań jest niewystarczające ze względu na wymagania określone w rozporządzeniu [2] dotyczącego zakresu i form projektu budowlanego, które wymaga sporządzenia projektowanej charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu [4]. Niezbędne jest sprawdzenie warunku na EP. 2) wartość wskaźnika EP [kwh/(m 2 rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania. Wymaganie te uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jeżeli maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V e wynoszą: 1) W budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EP H+W ) w ciągu roku: a) dla A/V e 0,2; EP H+W = 73 + EP; [kwh/(m 2 rok)], b) dla 0,2 A/V e 1,05; EP H+W = (A/V e + EP); [kwh/(m 2 rok)], c) dla A/V e 1,05; EP H+W = 149,5 + EP; [kwh/(m 2 rok)]. 2) W budynkach mieszkalnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EP HC+W ) w ciągu roku: EP HC+W = EP H+W + ( A w,e /A f ) (1 0,2 A/V e ) A f,c /A f ; [kwh/(m 2 rok)] 3) W budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego (EP HC+W+L ) w ciągu roku: EP HC+W+L = EP H+W + ( A w,e /A f ) (1-0,2 A/V e ) A f,c /A f ; [kwh/(m 2 rok)] 18 Energia i Budynek

4 W przepisach techniczno-budowlanych WT2008 zawarto dodatkowe wymagania szczegółowe, dotyczące parametrów mających wpływ na jakość energetyczną budynków, które muszą być również ujęte w projekcie architektoniczno-budowlanym zapewniając spełnienie warunków granicznych. 1. Spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności termicznej wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, przegród przeźroczystych, stolarki budowlanej, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U max. W powyższych wymaganiach pominięto wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegród. Udział mostków cieplnych bardzo często obniża parametry izolacyjne przegród o 30% do 100%. 2. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w tabeli 1. Tabela 1. Wymagania minimalne dotyczące izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach c.o. i c.w.u. Lp. W projektach brak jest projektowych wymagań w zakresie izolacji termicznej instalacji c.o. i c.w.u. Na etapie wykonawstwa stosowane są znacznie mniejsze grubości izolacji termicznej. Straty transportu ciepła na instalacjach c.o. i c.w.u. są znacznie większe od założonych w WT Powierzchnia i izolacyjność termiczna przegród przeźroczystych. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A 0, wyrażone w m 2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m 2 K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A 0max obliczone według wzoru: A 0max = = 0,15 A Z + 0,03 A W. 10 (53) 2011 Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K)*) 1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody c.o. wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 8. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 9. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku** Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku** 50% wymagań z poz % wymagań z poz. 1-4 * Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła, niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej **Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna Stolarka budowlana o różnych wymiarach, funkcji i podziale charakteryzuje się zmiennymi parametrami izolacyjnymi. Projekty budowlane nie zawierają analizy w zakresie spełnienia wymagań na A 0max, wymagania w zakresie izolacyjności termicznej są podawane w sposób niepełny lub wadliwie i dotyczą najczęściej szyby. Inne parametry związane z przegrodami przeźroczystymi nie są opisywane zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Przepuszczalność energii całkowitej przez przegrody przeźroczyste. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych g c liczony według wzoru: g c = f c g g 0,5 a w przypadku, gdy f G = F G /(F S + F G ) > 50%, g c f G 0,25 5. Wymagania dotyczące powierzchniowej kondensacji pary wodnej. W odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym f Rsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej: f Rsi f Rsi min = 0,72 Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać według Polskiej Normy: dla przegrody oraz dla miejsc występowania mostków cieplnych. 6. Kondensacja pary wodnej. Dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Spełnienie wymagań związanych ze zjawiskami transportu wilgoci w przegrodzie ma istotny wpływ na konstrukcję przegród zwłaszcza w miejscach mostków termicznych oraz na izolacyjność termiczną przegród. W aktualnie wykonywanych projektach brak jest niezbędnych analiz w zakresie spełnienia wymagań w zakresie f Rsi min, kondensacji międzywarstowej, kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody. 7. Szczelność na przenikanie powietrza. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną n50 3,0 h -1 ; 2) budynki z wentylacją mechaniczną n50 1,5 h -1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m 3 /(m h dapa 2/3 ). Projekty nie zawierają wymagań w zakresie szczelności budynków, na etapie realizacji inwestycji nie wykonuje się prób szczelności. 8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż m 2, określonej zgodnie 19

5 z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. W projektach bardzo rzadko wykonywane są rzetelne analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz produkcji skojarzonej energii. Zazwyczaj w projektach zagadnienie to jest analizowane w celu odrzucenia konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii. II. Analiza skuteczności obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków Celem wprowadzenia systemu certyfikacji energetycznej budynku było wykorzystanie podobnie jak dla urządzeń AGD, mechanizmów rynkowych do rozwoju energooszczędnego budownictwa. Wprowadzony w 2009 roku system oceny energetycznej budynków, nie spełnił celów określonych dyrektywie EPBD. Zdaniem wielu ekspertów spowodował nawet pogorszenie jakości energetycznej nowoprojektowanych budynków. Przyczyn jest wiele. Do najważniejszych należą: brak świadomości i oczekiwań inwestorów w zakresie certyfikacji energetycznej budynków i jakości energetycznej budynku; brak umiejętności projektowych kadry inżynierskiej w zakresie projektowania budynków o odpowiedniej jakości energetycznej i fizyki budowli; antyreklama ustawodawcy, który przy wdrożeniu dyrektywy poinformował, że certyfikacja energetyczna budynku jest obowiązkiem jaki narzuca UE, jednak rząd nie widzi celowości jej wdrożenia; brak kampanii promocyjno-edukacyjnej certyfikacji energetycznej budynków, a co za tym idzie brak poparcia społecznego; brak systemu kontroli świadectw. Odpowiedzialność jest iluzoryczna, świadczy o tym najlepiej koszt ubezpieczenia, które dla członków izby inżynierów budownictwa wynosi tylko 17 zł/rok (oszacowane ryzyko jest niewielkie) oraz koszt świadectwa dla domu jednorodzinnego zł oznacza, że świadectwa charakterystyki energetycznej budynku muszą być opracowywane nierzetelnie; świadectwa charakterystyki energetycznej traktowane są jako dodatkowy podatek "audytora" konieczny do zapłat przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Z tego powodu nie decyduje rzetelność sporządzenia świadectwa tylko cena. Zdarza się bardzo często, że świadectwo wydane przez osobę uprawnioną jest fikcyjne i nie ma nic wspólnego z budynkiem, dla którego zostało wystawione; błędy prawne oraz niespójności zapisów w przyjętych rozporządzeniach; osoby upoważnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Inżynierowie budownictwa oraz architekci, którzy otrzymali uprawnienia ze względu na pełniony zawód nie uzupełnili niezbędnej wiedzy i nie posiedli odpowiednich umiejętności aby ocenę energetyczną sporządzić w sposób rzetelny i prawidłowy. Osoby z wykształceniem nietechnicznym, które zdobyły uprawnienia przez ukończenie studiów podyplomowych lub kursów w większości nie posiadły odpowiedniej umiejętności, nie potrafią nawet poprawnie czytać rysunków i uzyskiwać informacji zgromadzonych podczas realizacji inwestycji; przez pomniejszenie wagi tego dokumentu nie osiąga się zakładanych celów w obrębie bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza, zakładanej redukcji CO 2 ; wśród autorów wyrobiła się umiejętność żonglowania parametrami w celu osiągnięcia pozytywnej oceny energetycznej; nieczytelny dla rynku sposób prezentacji wyników w postaci suwaka. W związku z tym wdrożony w 2009 roku system oceny energetycznej budynku przez sporządzanie charakterystyk energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków nowowznoszonych działa wadliwie a dla budynków i lokali istniejących podlegających zbyciu lub najmowi praktycznie nie obowiązuje. Aktualnie budowane budynki charakteryzują się większą energochłonnością w stosunku do budynków przed zmianą prawa. Tabela 2. Ceny ciepła w 2011 oraz realny wzrost cen nośników energii w okresie 2011 do 2020 przy założonych stałych wartościach s=5% oraz r = 3% w okresie 2011 do 2020 roku Rok Gaz ziemny 59 60,69 62,42 64,20 66,04 67,92 69,86 71,86 73,91 76,03 Olej/propan ,8 103,7 106,6 109,7 112, ,4 122,8 126,3 Węgiel - ciepłownia 45 46,29 47,61 48,97 50,37 51,81 53,29 54,81 56,38 57,99 Węgiel/drewno domy jednorodzinne 33 33,94 34,91 35,91 36,94 37,99 39,08 40,19 41,34 42,52 Elektrociepłownia 54 55,54 57,13 58,76 60,44 62,17 63,94 65,77 67,65 69,58 Pompa ciepła elektryczna 39,5 40,63 41,79 42,98 44,21 45,47 46,77 48,11 49,48 50,9 Pompa ciepła gazowa 36,1 37,14 38,2 39,3 40,42 41,57 42,76 43,98 45,24 46,53 Energia elektryczna ,2 155, ,5 169,2 174, ,2 189,4 Biomasa pelets 40,3 41,47 42,66 43,88 45,13 46,42 47,75 49,11 50,52 51,96 Biomasa zrębki 37 38,06 39,14 40,26 41,41 42,6 43,81 45,07 46,35 47,68 20 Energia i Budynek

6 III. Propozycja minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla poszczególnych elementów budynków mających wpływ na jakość energetyczną budynku Propozycję zmian ujęto w znowelizowanej Dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która narzuca szereg obostrzeń. Głównie zmiany: wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały spełniać wysokie standardy energooszczędności (zero lub bliskie zeru energetycznemu) i być zasilane w dużej mierze przez energię odnawialną (budynki użyteczności publicznej do 31 grudnia 2018). Wskazanie rozwiązań minimalnych powinno dotyczyć wszystkich elementów budynku mających wpływ na zużycie energii. Niezbędne jest wskazanie wartości optymalnych, wyznaczonych w oparciu o racjonalne kryteria. Metodologia wyznaczania odpowiedniej wartości granicznej powinno odbywać się z uwzględnieniem wzrostu cen nośników energii, utraty wartości pieniądza w czasie oraz czasu użytkowania danego elementu, przy czym określenie czasu użytkowania elementu jest zmienne i zależne od trwałości poszczególnych elementów a nie całości budynku. Niezbędne jest też aby metoda wyznaczania wartości optymalnej była niezależna od stanu początkowego. Za taką można uznać metodę maksymalnej wartości NPV w ustalonym okresie ekspozycji wyników. Wartość NPV należy wyznaczać zgodnie ze wzorem: gdzie. I 0 nakłady początkowe; ΔE 0 oszczędności kosztów wynikające z wprowadzonego ulepszenia; i czas ekspozycji; r średnia utrata wartości pieniądza w czasie (stopa dyskonta); s średni wzrost cen energii ponad inflację. Wyznaczenie parametrów minimalnych jest zadaniem bardzo złożonym. Wykorzystanie tej metody dla określenia wartości granicznych jest możliwe, jednak należy przyjąć odpowiednie założenia: i czas ekspozycji należy przyjąć w zależności od trwałości przegrody lub od czasu remontu. Można przyjąć i = 10 lat; r średnia utrata wartości pieniądza w czasie (stopa dyskonta) w okresie 10 lat należy przyjąć 5 %; s średni wzrost cen energii ponad inflację 3%. Tabela 3. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 33 zł/gj Grubość docieplenia [cm] ΔR [m 2 * K/W] U 1 [W/m 2 * K] ΔU [W/m 2 * K] N U [zł/m 2 ] NPV [zl/m^2] 2 0,65 0,73 0, ,85 3 0,97 0,59 0, ,86 4 1,29 0,50 0, ,63 5 1,61 0,43 0, ,91 6 1,94 0,38 1, ,61 7 2,26 0,34 1, ,24 8 2,58 0,30 1, ,13 9 2,90 0,28 1, , ,23 0,25 1, , ,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, ,29 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 9 2,90 0,28 1, ,47 Tabela 4. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 98 zł/gj Grubość docieplenia [cm] ΔR [m 2 * K/W] U 1 [W/m 2 * K] ΔU [W/m 2 * K] N U [zł/m 2 ] NPV [zl/m^2] 11 3,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, , ,16 0,17 1, , ,48 0,16 1, , ,81 0,15 1, , ,13 0,15 1, , ,45 0,14 1, , ,77 0,13 1, , ,10 0,13 1, , ,42 0,12 1, , ,74 0,12 1, ,10 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 18 5,81 0,15 1, ,33 Tabela 5. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 35 zł/gj Grubość docieplenia ΔR U 1 ΔU N U NPV [cm] [m 2 * K/W] [W/m 2 * K] [W/m 2 * K] [zł/m 2 ] [zl/m^2] 3 0,97 0,59 0, ,44 4 1,29 0,50 0, ,74 5 1,61 0,43 0, ,42 6 1,94 0,38 1, ,41 7 2,26 0,34 1, ,28 8 2,58 0,30 1, ,36 9 2,90 0,28 1, , ,23 0,25 1, , ,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, , ,16 0,17 1, ,00 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 10 3,23 0,25 1, ,89 Ze względu na zmienność cen energii cieplnej uzyskiwanej z różnych nośników energii wyniki wyznaczenia wartości minimum będą różne. Dla przykładu optymalna izolacyjność termiczna ścian zewnętrznych dla budynku ogrzewanego węglem kamiennym (cena ciepła 33 zł/gj) przy powyższych założeniach wynosi U=0,28 W/m 2 K. 10 (53)

7 Tabela 6. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 35 zł/gj Grubość docieplenia ΔR U 1 ΔU N U NPV [cm] [m 2 * K/W] [W/m 2 * K] [W/m 2 * K] [zł/m 2 ] [zl/m^2] 0 0,00 1,00 0,00 0 0,00 1 0,28 0,78 0, ,60 2 0,56 0,64 0, ,49 3 0,83 0,55 0, ,17 4 1,11 0,47 0, ,30 5 1,39 0,42 0, ,77 6 1,67 0,37 0, ,10 7 1,94 0,34 0, ,62 8 2,22 0,31 0, ,53 9 2,50 0,29 0, , ,78 0,26 0, , ,06 0,25 0, , ,33 0,23 0, , ,61 0,22 0, ,82 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 7 1,94 0,34 0, ,62 Przy ogrzewaniu z oleju opałowego (cena ciepła 98 zł/gj) i przy tych samych założeniach i,r,s jak wyżej wartość optymalna U wynosi U=0,15 W/m 2 K. Wyznaczenie wartości granicznych-maksymalnych parametrów izolacyjnych powinno opierać się o najniższą cenę ciepła z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych. Wyznaczenie wartości granicznych wartości U max dopuszczalnych prawem dla poszczególnych przegród budowlanych wyznaczono w oparciu o wskaźnik NPV przy i=10 lat i cenie ciepła 35 zł/gj zamieszczono w tabeli poniżej. Analizy wykonano dla ścian, dachu oraz stolarki budowlanej Tabela 7. Wyniki optymalizacji stolarki budowlanej (przeźroczystej )przy kosztach ciepła 35 zł/gj oraz i=10 lat oraz i =20 lat U [W/m 2 K] 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,95 0,9 0,85 0,8 A [m 2 ] Sd [stopniodni] NPV ,9-144,9-132,9-139,4-135,9-247,4-253,2-298,9-319,7 NPV ,1 359,1 540,3 571,8 613,4 334,2 347,5 320,8 319,0 Ściany tabela 5. Dach tabela 6. Stolarka budowlana ze względu na wielozadaniowość w budynku ma duży wpływ na jakość energetyczną budynków. Aktualnie dostępne rozwiązania pod względem ekonomicznym przy cenie ciepła 35 zł/gj są nieopłacalne. Wartość NPV przy założonych warunkach jest ujemna. Szczegóły w tabeli 7. Zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli 7 trudno jest wskazać wartość ekonomicznie uzasadnioną. Maksymalna, choć ujemna wartość NPV 10 = 132,9 zł/m 2. Ze względu na niewielkie różnice oraz dużą wrażliwość ceny stolarki zależną od producenta optymalne rozwiązania mieszczą się w przedziale U=1,4 W/m 2 K do U=1,0 W/m 2 K. Ze względu na politykę UE proponuje się przyjęcie wartości 1,3 W/m 2 K dla strefy termicznej I i II oraz 1,2 W/m 2 K dla strefy termicznej III i IV oraz 1,0 W/m 2 K dla strefy termicznej V. Zapisy dyrektywy UE w sprawie jakości energetycznej budynków przewidują konieczność poszukiwania rozwiązań racjonalnych ekonomicznie. Zapisy Prawa budowlanego wymagają wykonania racjonalizacji na etapie projektu budowlanego i wskazania rozwiązań optymalnych. Niestety z powodu uproszczeń procesu projektowego określono co rozumie się za działania racjonalne. Uznano zupełnie błędnie, że racjonale to takie, które spełniają wymagania szczegółowe (nie przekraczają wartości maksymalnych U) lub spełniają wymagania ogólne. Stwierdzenie takie powoduje, że budowa budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych, pasywnych a nawet zeroenergetycznych jest realizowana sporadycznie, głównie na wyraźne życzenie inwestora. Powstają próby Tabela 8. Maksymalne współczynniki przenikania ciepła U max dla różnych typów przegród budowlanych i różnych rodzajów budynków Typ przegrody mieszkalny i zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej produkcyjny i magazynowy 1. Ściany zewnętrzne U max [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] ti > 16 C 0,25 0,25 0,25 2. Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,25 0,25 0,25 3. Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi 4. Okna i drzwi balkonowe ti > 16 C ti > 16 C 0,45 0,45 0,8 strefa I,II, 1,3 1,3 1,3 Strefa III i IV 1,2 1,2 1,2 Strefa V 1,1 1,1 1,1 5. Okna połaciowe (dla bud. użyteczności publicznej i świetliki) ti > 16 C Strefa I i II 1,2 1,2 1,2 Strefa III i IV i V 1,0 1,0 1,0 11. Drzwi zewnętrzne, drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych ti > 16 C Strefa I i II 1,8 1,8 1,8 Strefa III, IV, V 1,5 1,5 1,5 22 Energia i Budynek

8 Tabela 9. Optymalne parametry grzewcze dla paliwa stałego, cena ciepła 60 zł/gj określone za pomocą wskaźnika NPV przy różnym czasie korzystania z efektów Okres korzystania z efektów 10 lat 20 lat 30 lat Typ przegrody U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] Ściany zewnętrzne ti > 16 C 0,20 0,15 0,13 Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,25 0,18 0,16 Tabela 10. Optymalne parametry grzewcze dla paliwa gazowego, cena ciepła 100 zł/gj określone za pomocą wskaźnika NPV przy różnym czasie korzystania z efektów Okres korzystania z efektów 10 lat 20 lat 30 lat Typ przegrody U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] Ściany zewnętrzne ti > 16 C 0,15 0,11 0,1 Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,19 0,15 0,12 budowy budynków pasywnych, jednak stanowią znikomą część nowowznoszonych budynków i pełnią rolę głównie pokazowo-prestiżową lub edukacyjno-badawczą. Wyznaczenie parametrów optymalnych przegród budowlanych można obliczyć wykorzystując dynamiczny wskaźnik NPV przy założeniu różnych czasów ekspozycji n. 10, 20 i maksymalnie 30 lat oraz przy założeniu stałej średniej inflacji w okresie ekspozycji 4-6%, średnio 5% i wzroście cen nośników energii od 5 do 8%, średnio 6,6% (dane z GUS z ostatnich 10 lat). Czas ekspozycji powinien zależeć do trwałości poszczególnych elementów budynku. Wartości optymalne zależą jeszcze od cen nośników energii. Rozróżniono trzy grupy nośników energii: paliwo stałe węgiel i biomasa: cenę ciepła przyjęto 35 zł/gj; paliwo gazowe gaz ziemny: cenę ciepła przyjęto 60 zł/gj; paliwo płynne olej opałowy, gaz propan: cenę ciepła przyjęto 100 zł/gj. Przykład obliczenia parametrów optymalnych izolacyjności wybranych przegród budowlanych zamieszczono w tabelach 9 i 10. Prezentowane analizy wykonano w programie Agnes. Cz. 2 artykułu w kolejnym numerze EiB Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz Miesięcznik Energia i Budynek zapraszają do pawilonu 3a na stanowisko nr (53)

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne?

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? W 2011 roku pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest 1. Przechowywać świadectwo przez 10 lat 2. Wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Przemysław Stępień Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Przemysław Stępień Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Stan wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w Polsce wymagania dla jednostek samorządu terytorialnego Przemysław

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne. Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], wprowadziło obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną

WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną Energooszczędność w budownictwie cz. 17 Jerzy Żurawski* ) Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. ;

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. ; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Lokalizacja inwestycji Energia użytkowa w pierwotnie zaprojektowanym budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL

KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL Kierunek Energooszczędność wymagania W związku z wdrożeniem dyrektywy EPBD w Polsce poprzez nowelizację Prawa

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany warunków techniczno-budowlanych dla budynków WT2013. Anna Sas-Micuń. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Zmiany warunków techniczno-budowlanych dla budynków WT2013. Anna Sas-Micuń. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Zmiany warunków techniczno-budowlanych dla budynków WT2013 Anna Sas-Micuń Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki Warszawa, marzec 2013 Zmiany WT 2012 23 lutego 2013 r. weszły w życie zmiany WT na mocy rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ

ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(15) 2015, s. 101-108 Anna LIS Politechnika Częstochowska ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH I ICH IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA W ŚWIETLE AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w zakresie jakości. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Zmiany prawne w zakresie jakości. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Zmiany prawne w zakresie jakości energetycznej budynków Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Nowe Warunki techniczne Rząd Polski opracował nowe warunki techniczne, które będą wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja energetyczna w praktyce, czyli jakie budynki budujemy

Certyfikacja energetyczna w praktyce, czyli jakie budynki budujemy Certyfikacja energetyczna w praktyce, czyli jakie budynki budujemy Certyfikacja i co dalej System świadectw energetycznych powinien być wyjściem do dalszych działań służących poprawie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej Finanse Prawo Ryzyko Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Aleksander Panek 6 marca 2012;

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny

Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny WPROWADZENIE Ostatnie lata owocowały w uchwalenie dyrektyw UE związanych z poprawą efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii Przemysław Stępień Wizualizacje projektowanego budynku Przyjęte rozwiązania projektowe Dane

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza zapotrzebowania na energię budynku testowego na potrzeby wprowadzenia certyfikacji budynków energooszczędnych w województwie małopolskim

Analiza zapotrzebowania na energię budynku testowego na potrzeby wprowadzenia certyfikacji budynków energooszczędnych w województwie małopolskim NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 1994 r. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: 22 505 46 61, faks: 22 825 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl Analiza zapotrzebowania na energię

Bardziej szczegółowo

Ocena energetyczna budynków Stan prawny i wymagania

Ocena energetyczna budynków Stan prawny i wymagania Ocena energetyczna budynków Stan prawny i wymagania Prof. dr hab. inŝ. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres wystąpienia Efektywność

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo