Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)"

Transkrypt

1 Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Jerzy ŻURAWSKI* ) Celem tego opracowania jest przygotowanie analizy wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej i przedstawieniem propozycji zmian zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz określenie minimalnych wymagań poszczególnych elementów budynku mających wpływ na ich jakość energetyczną takich jak: przegrody zewnętrzne: ściany, dachy, podłogi na gruncie, ściany w gruncie, stolarka budowlana, przegrody przeźroczyste, sprawności systemów grzewczych, sprawności systemów chłodniczych, itp., w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów w odniesieniu do cyklu życia budynku, w oparciu o postanowienia ww. dyrektywy. W niniejszym opracowaniu dokonano szeregu ocen oraz analiz wyszczególnionych poniżej. I. Oceny stanu aktualnie obowiązujących przepisów techniczno- -budowlanych dot. ochrony cieplnej i energooszczędności budynków w Prawie budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118) [1] oraz w odpowiednich rozporządzeniach: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2008 r. nr 201, poz ze zm.) [2]. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz ze zm.) [3]. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i * ) mgr inż. Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240) [4]. II. Przeprowadzono analizę skuteczności obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków. III. Opracowano propozycję wymagań minimalnych dla charakterystyki energetycznej poszczególnych elementów budynków mających wpływ na jakość energetyczną budynku. IV. Wskazano minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków nowych i przebudowywanych oraz stopniowego ich zaostrzania w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów z uwzględnieniem warunków krajowych. V. Wskazano założenia i dane do określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków I. Ocena stanu obowiązujących przepisów techniczno- -budowlanych dot. ochrony cieplnej i energooszczędności budynków W styczniu 2009 roku wprowadzono nowelizacje aktów prawnych dotyczących jakości energetycznej budynków. Powodem zmian był związany z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 16 Energia i Budynek

2 2002/91/WE z 2002 roku dotyczącej jakości energetycznej budynków (EPBD). Wprowadzono zmiany w Prawie budowlanym, rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie WT2008 [1] oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego-pb2008[2]. Wprowadzono również nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem wprowadzenia nowych wymagań prawnych wynikających z dyrektywy EPBD była poprawa jakości energetycznej nowych budynków oraz istniejących, poddawanych modernizacji. Ogólne wymagania w zakresie jakości energetycznej budynku zamieszczono w Prawie budowlanym [1] oraz w następujących aktach wykonawczych: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych WT2008 [2] Rozporządzenie w sprawie zakresu i form projektu budowlanego [2] RPB Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku [3] RCHE. Projekty architektoniczno-budowlane oraz budynki oddawane do użytkowania muszą spełnić podstawowe wymagania określone w Art. 5 Prawa budowlanego [1]. Wymagania podstawowe narzucają aby obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, był zaprojektowany i wybudowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie następujących wymagań: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Zgodnie z obowiązującym prawem realizację inwestycji należy rozpocząć od opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, którego zakres i forma została opisana w rozporządzeniu RPB [2] oraz w rozporządzeniach [1]-WT2008 i [3]-RCHE. W obowiązujących przepisach nie dokonano nigdzie uporządkowania wymagań. Projekt architektoniczno-budowlany musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i form projektu budowlanego. W zakresie charakterystyki energetycznej w projekcie architektoniczno-budowlanym powinien spełnić następujące wymagania. Powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową, które powinny określać: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość. Należy poprawnie określić powierzchnię użytkową, usługową i ruchu, kubaturę Ve oraz powierzchnię przegród zewnętrznych. Na podstawie przebadanej znacznej ilości projektów stwierdzono, że aktualnie opracowywana dokumentacja prawie zawsze nie zawiera 10 (53) 2011 poprawnie określonych wskaźników powierzchniowych, które nie odpowiadają obowiązującym zasadom opisanym w normie. W związku z tym należy liczyć się, że opracowane na tej podstawie charakterystyki energetyczne zawierają informacje nieprawidłowe w zakresie geometrii budynku. Zaobserwowano również często występującą niespójność w zakresie prawidłowo określonych informacji geometrycznych: powierzchni użytkowej, usługowej oraz ruchu. Zdarza się nierzadko, że parametry geometryczne zamieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz charakterystyką energetyczną budynku są zupełnie różne. Zaobserwowano również manipulację w zakresie geometrii, zwiększając powierzchnię użytkową, której celem jest uzyskanie korzystnej oceny energetycznej budynku. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. Opis przegród budowlanych powinien zawierać dane dotyczące budowy przegród, parametrów charakteryzujących poszczególne elementy mające wpływ na projektowaną charakterystykę energetyczną przegrody. Wymagany opis przegród najczęściej zawiera błędnie określone parametry izolacyjne przegród, oparte o wartości gwarantowane współczynników przenikania ciepła λ z pominięciem wpływu mostków punktowych oraz niejednorodności przegród budowlanych. Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że charakterystyka energetyczna musi być określona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej [4] i obejmuje ocenę jakości budynku w oparciu o wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyrażonego w kwh/m 2 rok Należy zauważyć, że jeżeli na etapie realizacji inwestycji nie wprowadzono zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym to projektowana charakterystyka staje się świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. W ramach projektu należy wyznaczyć wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wraz ze sprawdzeniem warunków granicznych np. dla budynków mieszkalnych ogrzewanych EP EP wg WT2008. Wymagania te nie dotyczą obiektów o prostej konstrukcji takich jak: domy jednorodzinne, obiekty zabudowy inwentarskiej. Jeżeli budynek nie spełnia ww warunku nie powinien otrzymać pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie. Praktyka projektowa jest jednak inna. Wykonane na etapie projektu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest rzadkością. Częściej wykonywane są niewymagane prawem, niedostosowane do polskich warunków certyfikaty LEED lub BREEM niż wymagane polskim prawem charakterystyki energetyczne budynków. Dodatkowo nie wiadomo dlaczego rzadko podlegają weryfikacji pod względem uzyskanej wartości EP i spełnienia wymagań w tym zakresie wymagań prawnych. Dzieje się tak zarówno przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, jak i przy uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie. Pominięcie tego podstawowego warunku prawnego lub nie spełnienie w tym zakresie wymagań prawnych naraża użytkownika na wyższe koszty eksploatacyjne a projektanta w przypadku 17

3 roszczeń użytkowników mieszkań na nieprzewidziane i czasami bardzo przykre i kosztowne konsekwencje. Wykres przedstawiający jakość energetyczną budynku nie spełniającego aktualnych wymagań prawnych Dodatkowo praktyka nadzoru budowlanego jest niezrozumiała. Inspektorzy nadzoru budowlanego powinni stać na straży prawa budowlanego i występować w obronie interesów użytkowników mieszkań. Jednak z niewiadomego powodu przy staraniu się inwestora o pozwolenie na budowę wymagają jedynie świadectwa jako sztuki wynikającej ze specyfikacji dokumentów niezbędnych przy realizacji czynności odbiorowych, dopuszczając budynek do użytkowania w przypadku nie spełnienia warunku na odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku. W ramach projektowanej charakterystyki energetycznej należy dodatkowo określić: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- -instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku; b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych; Właściwości cieplne powinny być obliczone zgodnie z normą PN- EN 6946:2008 uwzględniając wpływ punktowych mostków cieplnych związanych z konstrukcją przegrody. Zgodnie z zapisem w pkt. d) należy sprawdzić czy przegrody spełniają wymagania szczegółowe, tj. nie mogą przekraczać wartość granicznych U U MAX ; c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego; d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych WT2008 obejmują spełnienie następujących zagadnień. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku 2 rozporządzenia [3], przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania. Oznacza to, że średnioważony współczynnik przenikania ciepła budynku może być większy o 15% od średniego współczynnika przenikania ciepła dla budynku, którego wszystkie przegrody spełniają wymagania określone w warunkach technicznych. Sprawdzenie ww wymagań jest niewystarczające ze względu na wymagania określone w rozporządzeniu [2] dotyczącego zakresu i form projektu budowlanego, które wymaga sporządzenia projektowanej charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu [4]. Niezbędne jest sprawdzenie warunku na EP. 2) wartość wskaźnika EP [kwh/(m 2 rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania. Wymaganie te uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jeżeli maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V e wynoszą: 1) W budynkach mieszkalnych do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EP H+W ) w ciągu roku: a) dla A/V e 0,2; EP H+W = 73 + EP; [kwh/(m 2 rok)], b) dla 0,2 A/V e 1,05; EP H+W = (A/V e + EP); [kwh/(m 2 rok)], c) dla A/V e 1,05; EP H+W = 149,5 + EP; [kwh/(m 2 rok)]. 2) W budynkach mieszkalnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EP HC+W ) w ciągu roku: EP HC+W = EP H+W + ( A w,e /A f ) (1 0,2 A/V e ) A f,c /A f ; [kwh/(m 2 rok)] 3) W budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego (EP HC+W+L ) w ciągu roku: EP HC+W+L = EP H+W + ( A w,e /A f ) (1-0,2 A/V e ) A f,c /A f ; [kwh/(m 2 rok)] 18 Energia i Budynek

4 W przepisach techniczno-budowlanych WT2008 zawarto dodatkowe wymagania szczegółowe, dotyczące parametrów mających wpływ na jakość energetyczną budynków, które muszą być również ujęte w projekcie architektoniczno-budowlanym zapewniając spełnienie warunków granicznych. 1. Spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności termicznej wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, przegród przeźroczystych, stolarki budowlanej, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U max. W powyższych wymaganiach pominięto wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegród. Udział mostków cieplnych bardzo często obniża parametry izolacyjne przegród o 30% do 100%. 2. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w tabeli 1. Tabela 1. Wymagania minimalne dotyczące izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach c.o. i c.w.u. Lp. W projektach brak jest projektowych wymagań w zakresie izolacji termicznej instalacji c.o. i c.w.u. Na etapie wykonawstwa stosowane są znacznie mniejsze grubości izolacji termicznej. Straty transportu ciepła na instalacjach c.o. i c.w.u. są znacznie większe od założonych w WT Powierzchnia i izolacyjność termiczna przegród przeźroczystych. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A 0, wyrażone w m 2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m 2 K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A 0max obliczone według wzoru: A 0max = = 0,15 A Z + 0,03 A W. 10 (53) 2011 Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K)*) 1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody c.o. wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników ½ wymagań z poz. 1-4 ½ wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 8. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 9. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku** Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku** 50% wymagań z poz % wymagań z poz. 1-4 * Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła, niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej **Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna Stolarka budowlana o różnych wymiarach, funkcji i podziale charakteryzuje się zmiennymi parametrami izolacyjnymi. Projekty budowlane nie zawierają analizy w zakresie spełnienia wymagań na A 0max, wymagania w zakresie izolacyjności termicznej są podawane w sposób niepełny lub wadliwie i dotyczą najczęściej szyby. Inne parametry związane z przegrodami przeźroczystymi nie są opisywane zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Przepuszczalność energii całkowitej przez przegrody przeźroczyste. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych g c liczony według wzoru: g c = f c g g 0,5 a w przypadku, gdy f G = F G /(F S + F G ) > 50%, g c f G 0,25 5. Wymagania dotyczące powierzchniowej kondensacji pary wodnej. W odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym f Rsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej: f Rsi f Rsi min = 0,72 Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać według Polskiej Normy: dla przegrody oraz dla miejsc występowania mostków cieplnych. 6. Kondensacja pary wodnej. Dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. Spełnienie wymagań związanych ze zjawiskami transportu wilgoci w przegrodzie ma istotny wpływ na konstrukcję przegród zwłaszcza w miejscach mostków termicznych oraz na izolacyjność termiczną przegród. W aktualnie wykonywanych projektach brak jest niezbędnych analiz w zakresie spełnienia wymagań w zakresie f Rsi min, kondensacji międzywarstowej, kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody. 7. Szczelność na przenikanie powietrza. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną n50 3,0 h -1 ; 2) budynki z wentylacją mechaniczną n50 1,5 h -1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m 3 /(m h dapa 2/3 ). Projekty nie zawierają wymagań w zakresie szczelności budynków, na etapie realizacji inwestycji nie wykonuje się prób szczelności. 8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż m 2, określonej zgodnie 19

5 z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. W projektach bardzo rzadko wykonywane są rzetelne analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz produkcji skojarzonej energii. Zazwyczaj w projektach zagadnienie to jest analizowane w celu odrzucenia konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii. II. Analiza skuteczności obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków Celem wprowadzenia systemu certyfikacji energetycznej budynku było wykorzystanie podobnie jak dla urządzeń AGD, mechanizmów rynkowych do rozwoju energooszczędnego budownictwa. Wprowadzony w 2009 roku system oceny energetycznej budynków, nie spełnił celów określonych dyrektywie EPBD. Zdaniem wielu ekspertów spowodował nawet pogorszenie jakości energetycznej nowoprojektowanych budynków. Przyczyn jest wiele. Do najważniejszych należą: brak świadomości i oczekiwań inwestorów w zakresie certyfikacji energetycznej budynków i jakości energetycznej budynku; brak umiejętności projektowych kadry inżynierskiej w zakresie projektowania budynków o odpowiedniej jakości energetycznej i fizyki budowli; antyreklama ustawodawcy, który przy wdrożeniu dyrektywy poinformował, że certyfikacja energetyczna budynku jest obowiązkiem jaki narzuca UE, jednak rząd nie widzi celowości jej wdrożenia; brak kampanii promocyjno-edukacyjnej certyfikacji energetycznej budynków, a co za tym idzie brak poparcia społecznego; brak systemu kontroli świadectw. Odpowiedzialność jest iluzoryczna, świadczy o tym najlepiej koszt ubezpieczenia, które dla członków izby inżynierów budownictwa wynosi tylko 17 zł/rok (oszacowane ryzyko jest niewielkie) oraz koszt świadectwa dla domu jednorodzinnego zł oznacza, że świadectwa charakterystyki energetycznej budynku muszą być opracowywane nierzetelnie; świadectwa charakterystyki energetycznej traktowane są jako dodatkowy podatek "audytora" konieczny do zapłat przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Z tego powodu nie decyduje rzetelność sporządzenia świadectwa tylko cena. Zdarza się bardzo często, że świadectwo wydane przez osobę uprawnioną jest fikcyjne i nie ma nic wspólnego z budynkiem, dla którego zostało wystawione; błędy prawne oraz niespójności zapisów w przyjętych rozporządzeniach; osoby upoważnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie posiadają odpowiedniej wiedzy. Inżynierowie budownictwa oraz architekci, którzy otrzymali uprawnienia ze względu na pełniony zawód nie uzupełnili niezbędnej wiedzy i nie posiedli odpowiednich umiejętności aby ocenę energetyczną sporządzić w sposób rzetelny i prawidłowy. Osoby z wykształceniem nietechnicznym, które zdobyły uprawnienia przez ukończenie studiów podyplomowych lub kursów w większości nie posiadły odpowiedniej umiejętności, nie potrafią nawet poprawnie czytać rysunków i uzyskiwać informacji zgromadzonych podczas realizacji inwestycji; przez pomniejszenie wagi tego dokumentu nie osiąga się zakładanych celów w obrębie bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza, zakładanej redukcji CO 2 ; wśród autorów wyrobiła się umiejętność żonglowania parametrami w celu osiągnięcia pozytywnej oceny energetycznej; nieczytelny dla rynku sposób prezentacji wyników w postaci suwaka. W związku z tym wdrożony w 2009 roku system oceny energetycznej budynku przez sporządzanie charakterystyk energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków nowowznoszonych działa wadliwie a dla budynków i lokali istniejących podlegających zbyciu lub najmowi praktycznie nie obowiązuje. Aktualnie budowane budynki charakteryzują się większą energochłonnością w stosunku do budynków przed zmianą prawa. Tabela 2. Ceny ciepła w 2011 oraz realny wzrost cen nośników energii w okresie 2011 do 2020 przy założonych stałych wartościach s=5% oraz r = 3% w okresie 2011 do 2020 roku Rok Gaz ziemny 59 60,69 62,42 64,20 66,04 67,92 69,86 71,86 73,91 76,03 Olej/propan ,8 103,7 106,6 109,7 112, ,4 122,8 126,3 Węgiel - ciepłownia 45 46,29 47,61 48,97 50,37 51,81 53,29 54,81 56,38 57,99 Węgiel/drewno domy jednorodzinne 33 33,94 34,91 35,91 36,94 37,99 39,08 40,19 41,34 42,52 Elektrociepłownia 54 55,54 57,13 58,76 60,44 62,17 63,94 65,77 67,65 69,58 Pompa ciepła elektryczna 39,5 40,63 41,79 42,98 44,21 45,47 46,77 48,11 49,48 50,9 Pompa ciepła gazowa 36,1 37,14 38,2 39,3 40,42 41,57 42,76 43,98 45,24 46,53 Energia elektryczna ,2 155, ,5 169,2 174, ,2 189,4 Biomasa pelets 40,3 41,47 42,66 43,88 45,13 46,42 47,75 49,11 50,52 51,96 Biomasa zrębki 37 38,06 39,14 40,26 41,41 42,6 43,81 45,07 46,35 47,68 20 Energia i Budynek

6 III. Propozycja minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla poszczególnych elementów budynków mających wpływ na jakość energetyczną budynku Propozycję zmian ujęto w znowelizowanej Dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która narzuca szereg obostrzeń. Głównie zmiany: wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały spełniać wysokie standardy energooszczędności (zero lub bliskie zeru energetycznemu) i być zasilane w dużej mierze przez energię odnawialną (budynki użyteczności publicznej do 31 grudnia 2018). Wskazanie rozwiązań minimalnych powinno dotyczyć wszystkich elementów budynku mających wpływ na zużycie energii. Niezbędne jest wskazanie wartości optymalnych, wyznaczonych w oparciu o racjonalne kryteria. Metodologia wyznaczania odpowiedniej wartości granicznej powinno odbywać się z uwzględnieniem wzrostu cen nośników energii, utraty wartości pieniądza w czasie oraz czasu użytkowania danego elementu, przy czym określenie czasu użytkowania elementu jest zmienne i zależne od trwałości poszczególnych elementów a nie całości budynku. Niezbędne jest też aby metoda wyznaczania wartości optymalnej była niezależna od stanu początkowego. Za taką można uznać metodę maksymalnej wartości NPV w ustalonym okresie ekspozycji wyników. Wartość NPV należy wyznaczać zgodnie ze wzorem: gdzie. I 0 nakłady początkowe; ΔE 0 oszczędności kosztów wynikające z wprowadzonego ulepszenia; i czas ekspozycji; r średnia utrata wartości pieniądza w czasie (stopa dyskonta); s średni wzrost cen energii ponad inflację. Wyznaczenie parametrów minimalnych jest zadaniem bardzo złożonym. Wykorzystanie tej metody dla określenia wartości granicznych jest możliwe, jednak należy przyjąć odpowiednie założenia: i czas ekspozycji należy przyjąć w zależności od trwałości przegrody lub od czasu remontu. Można przyjąć i = 10 lat; r średnia utrata wartości pieniądza w czasie (stopa dyskonta) w okresie 10 lat należy przyjąć 5 %; s średni wzrost cen energii ponad inflację 3%. Tabela 3. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 33 zł/gj Grubość docieplenia [cm] ΔR [m 2 * K/W] U 1 [W/m 2 * K] ΔU [W/m 2 * K] N U [zł/m 2 ] NPV [zl/m^2] 2 0,65 0,73 0, ,85 3 0,97 0,59 0, ,86 4 1,29 0,50 0, ,63 5 1,61 0,43 0, ,91 6 1,94 0,38 1, ,61 7 2,26 0,34 1, ,24 8 2,58 0,30 1, ,13 9 2,90 0,28 1, , ,23 0,25 1, , ,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, ,29 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 9 2,90 0,28 1, ,47 Tabela 4. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 98 zł/gj Grubość docieplenia [cm] ΔR [m 2 * K/W] U 1 [W/m 2 * K] ΔU [W/m 2 * K] N U [zł/m 2 ] NPV [zl/m^2] 11 3,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, , ,16 0,17 1, , ,48 0,16 1, , ,81 0,15 1, , ,13 0,15 1, , ,45 0,14 1, , ,77 0,13 1, , ,10 0,13 1, , ,42 0,12 1, , ,74 0,12 1, ,10 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 18 5,81 0,15 1, ,33 Tabela 5. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 35 zł/gj Grubość docieplenia ΔR U 1 ΔU N U NPV [cm] [m 2 * K/W] [W/m 2 * K] [W/m 2 * K] [zł/m 2 ] [zl/m^2] 3 0,97 0,59 0, ,44 4 1,29 0,50 0, ,74 5 1,61 0,43 0, ,42 6 1,94 0,38 1, ,41 7 2,26 0,34 1, ,28 8 2,58 0,30 1, ,36 9 2,90 0,28 1, , ,23 0,25 1, , ,55 0,23 1, , ,87 0,22 1, , ,19 0,20 1, , ,52 0,19 1, , ,84 0,18 1, , ,16 0,17 1, ,00 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 10 3,23 0,25 1, ,89 Ze względu na zmienność cen energii cieplnej uzyskiwanej z różnych nośników energii wyniki wyznaczenia wartości minimum będą różne. Dla przykładu optymalna izolacyjność termiczna ścian zewnętrznych dla budynku ogrzewanego węglem kamiennym (cena ciepła 33 zł/gj) przy powyższych założeniach wynosi U=0,28 W/m 2 K. 10 (53)

7 Tabela 6. Wyniki optymalizacji przy kosztach ciepła 35 zł/gj Grubość docieplenia ΔR U 1 ΔU N U NPV [cm] [m 2 * K/W] [W/m 2 * K] [W/m 2 * K] [zł/m 2 ] [zl/m^2] 0 0,00 1,00 0,00 0 0,00 1 0,28 0,78 0, ,60 2 0,56 0,64 0, ,49 3 0,83 0,55 0, ,17 4 1,11 0,47 0, ,30 5 1,39 0,42 0, ,77 6 1,67 0,37 0, ,10 7 1,94 0,34 0, ,62 8 2,22 0,31 0, ,53 9 2,50 0,29 0, , ,78 0,26 0, , ,06 0,25 0, , ,33 0,23 0, , ,61 0,22 0, ,82 Parametry zoptymalizowanej przegrody: 7 1,94 0,34 0, ,62 Przy ogrzewaniu z oleju opałowego (cena ciepła 98 zł/gj) i przy tych samych założeniach i,r,s jak wyżej wartość optymalna U wynosi U=0,15 W/m 2 K. Wyznaczenie wartości granicznych-maksymalnych parametrów izolacyjnych powinno opierać się o najniższą cenę ciepła z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych. Wyznaczenie wartości granicznych wartości U max dopuszczalnych prawem dla poszczególnych przegród budowlanych wyznaczono w oparciu o wskaźnik NPV przy i=10 lat i cenie ciepła 35 zł/gj zamieszczono w tabeli poniżej. Analizy wykonano dla ścian, dachu oraz stolarki budowlanej Tabela 7. Wyniki optymalizacji stolarki budowlanej (przeźroczystej )przy kosztach ciepła 35 zł/gj oraz i=10 lat oraz i =20 lat U [W/m 2 K] 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,95 0,9 0,85 0,8 A [m 2 ] Sd [stopniodni] NPV ,9-144,9-132,9-139,4-135,9-247,4-253,2-298,9-319,7 NPV ,1 359,1 540,3 571,8 613,4 334,2 347,5 320,8 319,0 Ściany tabela 5. Dach tabela 6. Stolarka budowlana ze względu na wielozadaniowość w budynku ma duży wpływ na jakość energetyczną budynków. Aktualnie dostępne rozwiązania pod względem ekonomicznym przy cenie ciepła 35 zł/gj są nieopłacalne. Wartość NPV przy założonych warunkach jest ujemna. Szczegóły w tabeli 7. Zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli 7 trudno jest wskazać wartość ekonomicznie uzasadnioną. Maksymalna, choć ujemna wartość NPV 10 = 132,9 zł/m 2. Ze względu na niewielkie różnice oraz dużą wrażliwość ceny stolarki zależną od producenta optymalne rozwiązania mieszczą się w przedziale U=1,4 W/m 2 K do U=1,0 W/m 2 K. Ze względu na politykę UE proponuje się przyjęcie wartości 1,3 W/m 2 K dla strefy termicznej I i II oraz 1,2 W/m 2 K dla strefy termicznej III i IV oraz 1,0 W/m 2 K dla strefy termicznej V. Zapisy dyrektywy UE w sprawie jakości energetycznej budynków przewidują konieczność poszukiwania rozwiązań racjonalnych ekonomicznie. Zapisy Prawa budowlanego wymagają wykonania racjonalizacji na etapie projektu budowlanego i wskazania rozwiązań optymalnych. Niestety z powodu uproszczeń procesu projektowego określono co rozumie się za działania racjonalne. Uznano zupełnie błędnie, że racjonale to takie, które spełniają wymagania szczegółowe (nie przekraczają wartości maksymalnych U) lub spełniają wymagania ogólne. Stwierdzenie takie powoduje, że budowa budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych, pasywnych a nawet zeroenergetycznych jest realizowana sporadycznie, głównie na wyraźne życzenie inwestora. Powstają próby Tabela 8. Maksymalne współczynniki przenikania ciepła U max dla różnych typów przegród budowlanych i różnych rodzajów budynków Typ przegrody mieszkalny i zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej produkcyjny i magazynowy 1. Ściany zewnętrzne U max [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] U max [W/m 2 K] ti > 16 C 0,25 0,25 0,25 2. Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,25 0,25 0,25 3. Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi 4. Okna i drzwi balkonowe ti > 16 C ti > 16 C 0,45 0,45 0,8 strefa I,II, 1,3 1,3 1,3 Strefa III i IV 1,2 1,2 1,2 Strefa V 1,1 1,1 1,1 5. Okna połaciowe (dla bud. użyteczności publicznej i świetliki) ti > 16 C Strefa I i II 1,2 1,2 1,2 Strefa III i IV i V 1,0 1,0 1,0 11. Drzwi zewnętrzne, drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych ti > 16 C Strefa I i II 1,8 1,8 1,8 Strefa III, IV, V 1,5 1,5 1,5 22 Energia i Budynek

8 Tabela 9. Optymalne parametry grzewcze dla paliwa stałego, cena ciepła 60 zł/gj określone za pomocą wskaźnika NPV przy różnym czasie korzystania z efektów Okres korzystania z efektów 10 lat 20 lat 30 lat Typ przegrody U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] Ściany zewnętrzne ti > 16 C 0,20 0,15 0,13 Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,25 0,18 0,16 Tabela 10. Optymalne parametry grzewcze dla paliwa gazowego, cena ciepła 100 zł/gj określone za pomocą wskaźnika NPV przy różnym czasie korzystania z efektów Okres korzystania z efektów 10 lat 20 lat 30 lat Typ przegrody U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] U opty [W/m 2 K] Ściany zewnętrzne ti > 16 C 0,15 0,11 0,1 Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ti > 16 C 0,19 0,15 0,12 budowy budynków pasywnych, jednak stanowią znikomą część nowowznoszonych budynków i pełnią rolę głównie pokazowo-prestiżową lub edukacyjno-badawczą. Wyznaczenie parametrów optymalnych przegród budowlanych można obliczyć wykorzystując dynamiczny wskaźnik NPV przy założeniu różnych czasów ekspozycji n. 10, 20 i maksymalnie 30 lat oraz przy założeniu stałej średniej inflacji w okresie ekspozycji 4-6%, średnio 5% i wzroście cen nośników energii od 5 do 8%, średnio 6,6% (dane z GUS z ostatnich 10 lat). Czas ekspozycji powinien zależeć do trwałości poszczególnych elementów budynku. Wartości optymalne zależą jeszcze od cen nośników energii. Rozróżniono trzy grupy nośników energii: paliwo stałe węgiel i biomasa: cenę ciepła przyjęto 35 zł/gj; paliwo gazowe gaz ziemny: cenę ciepła przyjęto 60 zł/gj; paliwo płynne olej opałowy, gaz propan: cenę ciepła przyjęto 100 zł/gj. Przykład obliczenia parametrów optymalnych izolacyjności wybranych przegród budowlanych zamieszczono w tabelach 9 i 10. Prezentowane analizy wykonano w programie Agnes. Cz. 2 artykułu w kolejnym numerze EiB Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz Miesięcznik Energia i Budynek zapraszają do pawilonu 3a na stanowisko nr (53)

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne?

Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? Jak ZAPROJEKTOWAĆ charakterystykę energetyczną budynku spełniająceą aktualne wymagania prawne? W 2011 roku pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

charakterystyki energetycznej budynku spełniającą aktualne wymagania prawne? mgr inż. Jerzy Żurawski* )

charakterystyki energetycznej budynku spełniającą aktualne wymagania prawne? mgr inż. Jerzy Żurawski* ) Szkoła Projektowania Jak ZAPROJEKTOWAĆ cz. 16 charakterystykę energetyczną budynku spełniającą aktualne wymagania prawne? mgr inż. Jerzy Żurawski* ) W 2011 r. pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech. Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie

Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech. Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 22.11.2016 r. Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Aktualny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest 1. Przechowywać świadectwo przez 10 lat 2. Wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.203.926 z dnia 203.08.3 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 3 sierpnia 203 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Lp. Miejsce powołania normy Numer normy PN-B-02171:1988 Tytuł normy (zakres powołania) Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 68 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii ważne 1 stycznia 2014 r. Pstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu,

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.. Edward Szczechowiak dr inż.. Radosław aw GórzeG rzeński Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Stępień Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Przemysław Stępień Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Stan wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w Polsce wymagania dla jednostek samorządu terytorialnego Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

Nowe warunki techniczne WT2017

Nowe warunki techniczne WT2017 Nowe warunki techniczne WT2017 Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Ochrony Środowiska Jerzy@cieplej.pl Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Poszanowania Energii SAPE Historia energooszczędności w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach 1. Zasady wprowadzania do obrotu na rynek polski izolacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 19.09. 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna to NIE świadectwo energetyczne. Pobierz PDF Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], wprowadziło obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji

Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL

KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL KIERUNEK ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYMAGANIA OD 01.01.2009 R. ZALECANE OCIEPLENIE WG STANDARDU ROCKWOOL Kierunek Energooszczędność wymagania W związku z wdrożeniem dyrektywy EPBD w Polsce poprzez nowelizację Prawa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna i świadectwo charakterystyki energetycznej - wybrane aspekty. Wiesław Sarosiek Politechnika Białostocka

Charakterystyka energetyczna i świadectwo charakterystyki energetycznej - wybrane aspekty. Wiesław Sarosiek Politechnika Białostocka Charakterystyka energetyczna i świadectwo charakterystyki energetycznej - wybrane aspekty Wiesław Sarosiek Politechnika Białostocka Charakterystyka energetyczna - zakres Charakterystyka energetyczna budynku,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne wyrobów obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną

WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną WPŁYW przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jego jakość energetyczną Energooszczędność w budownictwie cz. 17 Jerzy Żurawski* ) Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: dom jednorodzinny Belgijska 1000 50-404 Wrocław Jan Kowalski Jerzy Żurawski 97/02/DUW Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo