AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( ), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17, przybyłym do budynku przy ulicy Kościuszki nr 8 w Skierniewicach stawili się: Marcin Radosław FILIPEK (PESEL: ), zamieszkały w Skierniewicach, przy ulicy Harcerskiej nr 4, kod , działający przy niniejszym akcie w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa, ulica Kosmatki nr 63, NIP: , REGON: ), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS jako Prezes Zarządu Spółki umocowany do jednoosobowego reprezentowania wymienionej Spółki na podstawie załączonego do niniejszego aktu wydruku komputerowego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku, poz.1203 ze zm.), wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu

2 roku, godz, Identyfikator wydruku: RP/471120/7/2015.., ABC, syn.. i.., PESEL:, zamieszkały w., przy ulicy.. nr, kod -., jego żona. ABC, córka. i., PESEL:.., zamieszkała w., przy ulicy.. nr, kod -.; wspólny adres do doręczeń dla obojga małżonków ABC:, ulica.. nr Tożsamość stawających Notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych: ad.1 AUI (ważny do dnia 4 listopada 2021 roku), ad.2. (ważny do dnia.. roku) i ad.3. (ważny do dnia roku), zaś podane przy wymienionych osobach stany cywilne na podstawie ich oświadczeń Marcin Radosław Filipek oświadcza, że w powołanym wyżej wydruku z rejestru przedsiębiorców omyłkowo nie zostało ujawnione jego drugie imię, tj. imię Radosław, przy czym posiadanie przez niego drugiego imienia potwierdza powołany wyżej dowód osobisty Nadto Marcin Radosław Filipek w imieniu reprezentowanej Spółki zapewnia, że: dane zawarte w powołanym wyżej wydruku z rejestru przedsiębiorców nie uległy żadnym zmianom, nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności wyłączające prawidłowe jego umocowanie do reprezentowania wymienionej osoby prawnej i skutecznego złożenia oświadczeń w imieniu i na rzecz reprezentowanej Spółki, zawartych w niniejszym akcie notarialnym Spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwana jest w niniejszym akcie Sprzedającym lub Deweloperem, zaś. i.. małżonkowie ABC

3 3 Nabywcami, Nabywającymi lub Kupującymi UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA DOMU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA NABYWCĘ (UMOWA DEWELOPERSKA) 1. I. Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr LD1H/ /0 dla nieruchomości, której sposób korzystania określony został jako: Ps pastwiska trwałe i R grunty orne, położonej w Skierniewicach, przy ulicy Łącznej, w obrębie 0001 NR1 (zero zero zero jeden litery NR jeden), w gminie i powiecie miasta Skierniewice, w województwie łódzkim, stanowiącej działki nr nr: 323/1 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez jeden) identyfikator Id dz: _ /1, 323/2 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez dwa) identyfikator Id dz: _ /2, 323/3 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez trzy) identyfikator Id dz: _ /3, 323/4 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez cztery) identyfikator Id dz: _ /4, 323/5 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez pięć) identyfikator Id dz: _ /5, 323/6 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez sześć) identyfikator Id dz: _ /6, 323/7 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez siedem) identyfikator Id dz: _ /7, 323/8 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez osiem) identyfikator Id dz: _ /8, 323/9 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez dziewięć) identyfikator Id dz: _ /9 i 323/13 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez trzynaście) identyfikator Id dz: _ /13, o łącznym obszarze 4.045m 2 (cztery tysiące czterdzieści pięć metrów kwadratowych) W dziale II księgi jako właściciel wpisana jest spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: ) W dziale III księgi wpisane są: nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność gruntowa polegająca na: ---- a) udostępnieniu na działce gruntu nr 323 (trzysta dwadzieścia trzy) pasa

4 4 gruntu o szerokości 1m (jeden metr) i o długości 110,1m (sto dziesięć całych i jedna dziesiąta metra), zajętego pod lokalizację 10 (dziesięciu) przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE 25 (dwadzieścia pięć), gazociągu PE 63 (sześćdziesiąt trzy) średniego ciśnienia stanowiącego pas gruntu ze strefą ochronną o powierzchni 110,1m 2 (sto dziesięć całych i jedna dziesiąta metra kwadratowego), zaznaczony na załączonej do aktu stanowiącego podstawę wpisu kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, b) prawie dostępu do opisanego wyżej przyłącza gazowego i gazociągu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, przyłączania nowych odbiorców oraz usuwania ewentualnych awarii, z każdorazowym doprowadzeniem do stanu istniejącego, na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność gruntowa polegająca na: ---- a) udostępnieniu na działkach gruntu nr nr: 8/3 (osiem łamane przez trzy) i 8/4 (osiem łamane przez cztery) pasa gruntu o szerokości 1m (jeden metr) i o długości 87,5m (osiemdziesiąt siedem całych i pięć dziesiątych metra), zajętego pod lokalizację 6 (sześciu) przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE 25 (dwadzieścia pięć), gazociągu PE 63 (sześćdziesiąt trzy) średniego ciśnienia stanowiącego pas gruntu ze strefą ochronną o powierzchni 87,5m 2 (osiemdziesiąt siedem całych i pięć dziesiątych metra kwadratowego), zaznaczony na załączonej do aktu stanowiącego podstawę wpisu kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, b) prawie dostępu do opisanego wyżej przyłącza gazowego i gazociągu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, przyłączania nowych odbiorców oraz usuwania ewentualnych awarii, z każdorazowym doprowadzeniem do stanu

5 5 istniejącego, na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, roszczenie na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (REGON: ), wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego Notariusza w dniu 25 lutego 2015 roku, za Rep. A nr 1555/ W dziale IV księgi wpisana jest umowna hipoteka łączna do kwoty zł (pięć milionów złotych) na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach I Oddział w Skierniewicach (REGON: ), w celu zabezpieczenia należności głównej kredytu obrotowego udzielonego umową nr 39/KG010/15 z dnia 2 kwietnia 2015 roku wraz z odsetkami i innymi świadczeniami wynikającymi z zawartej umowy kredytu; hipoteka ta jako hipoteka łączna współobciąża również nieruchomość objętą księgą wieczystą kw. nr WA6M/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych Powyższe wynika z załączonego do niniejszego aktu odpisu zwykłego z powołanej księgi wieczystej, wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ulica Kościuszki nr 14, Piaseczno w dniu roku, o godzinie.., Sygn. wniosku: WA1I/.././ Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą kw. nr LD1H/ /0 Spółka stała się na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 kwietnia 2015 roku, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego Notariusza, za Rep. A nr 3174/2015, w opisanym wyżej stanie prawnym nieruchomości nie wystąpiły żadne zmiany, w szczególności nie uległa zmianie treść wpisów w księdze wieczystej od daty wydania powołanego wyżej odpisu,

6 6 poza wykazany: w dziale III księgi służebnościami gruntowymi na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, jak również w dziale IV księgi hipoteką łączną umowną do kwoty zł (pięć milionów złotych) na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach I Oddział w Skierniewicach nieruchomość ta nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, w szczególności innymi hipotekami, bądź innymi służebnościami gruntowymi, Spółka nie posiada żadnych zaległości podatkowych, zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz jakichkolwiek innych zaległości publicznoprawnych, które mogłyby skutkować powstaniem hipoteki przymusowej, nieruchomość ta nie była dotychczas przedmiotem żadnych czynności prawnych rozporządzających, powodujących utratę przez Spółkę jej całości, bądź części, nieruchomość ta wolna jest od wszelkich długów, bądź roszczeń osób trzecich i nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe lub administracyjne, którego przedmiotem jest opisana wyżej nieruchomość, opisana nieruchomość znajduje się w samoistnym posiadaniu Spółki, działki nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 mają zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulic: Waryńskiego i Łącznej Z załączonego do niniejszego aktu wypisu z rejestru gruntów, wydanego przez Urząd Miasta Skierniewice Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, nr kancelaryjny: GG , sporządzonego według stanu z dnia 2015 roku wynika, że: oznaczenie ewidencyjne działek będących przedmiotem niniejszej umowy nie uległo zmianie, działki te oznaczone są identyfikatorami Id dz:

7 7 działka nr 323/ _ /1, działka nr 323/ _ /2, działka nr 323/ _ /3, działka nr 323/ _ /4, działka nr 323/ _ /5, działka nr 323/ _ /6, działka nr 323/ _ /7, działka nr 323/ _ /8, działka nr 323/ _ /9, zaś działka nr 323/ _ /13, powierzchnie tychże działek w miarze wyrażonej w hektarach wynoszą: działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, zaś działki nr 323/ ha, działki te zgodnie z opisem użytków stanowią: działkę nr 323/1: pastwiska trwałe PsV (0.0609ha) i rowy W (0.0003ha), działkę nr 323/2: pastwiska trwałe PsV (0.0283ha), grunty orne RIVb (0.0030ha) i rowy W (0.0021ha), działkę nr 323/3: pastwiska trwałe PsV (0.0212ha), grunty orne RIVb (0.0101ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/4: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0005ha) i PsV (0.0140ha), grunty orne RIVb (0.0168ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/5: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0065ha) i PsV (0.0068ha), grunty orne RIVb (0.0181ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/6: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0138ha) i PsV (0.0066ha), grunty orne RIVb (0.0118ha) i rowy W (0.0014ha), działkę nr 323/7: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0160ha) i PsV (0.0133ha) oraz grunty orne RIVb (0.0039ha), działkę nr 323/8: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0160ha) i PsV (0.0031ha) oraz grunty orne RIVb (0.0137ha), działkę nr 323/9: pastwiska trwałe PsIV (0.0160ha) oraz grunty orne RIVb (0.0164ha),

8 8 działkę nr 323/13: pastwiska trwałe PsIV (0.0262ha) oraz grunty orne RIVb (0.0511ha), działki te położone są w Skierniewicach, w obrębie 0001 NR1, w powiecie miasta Skierniewice, w województwie łódzkim II. Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: przedmiot działalności spółki obejmuje, między innymi, budownictwo oraz sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) Na potwierdzenie powyższych oświadczeń powołuje się na okazane do niniejszego aktu następujące dokumenty: decyzję o nadaniu Spółce numeru identyfikacji podatkowej NIP:., wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa w dniu. roku, zaświadczenie o nadaniu wskazanej Spółce numeru identyfikacyjnego REGON:.., wydane przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu.. roku Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nadto oświadcza, że: reprezentowana przez niego spółka jest deweloperem w rozumieniu art.3 pkt.1) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz.1377), - w stosunku do wskazanej Spółki nie została ogłoszona upadłość, nie została podjęta uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji, jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o jej upadłość lub podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki, reprezentowana przez niego Spółka nie posiada żadnych zobowiązań ani zaległości podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także zobowiązań ani zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub opłat za korzystanie ze środowiska III. Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN

9 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na opisanym wyżej gruncie, tj. na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 wybudowanych zostanie przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego 10 (dziesięć) murowanych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (10 segmentów mieszkalnych); budynki te wybudowane zostaną na podstawie decyzji nr 183/2011 wydanej przez Starostę Skierniewickiego w dniu 2 czerwca 2011 roku (nr rej. AB LM), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/10 (przy czym działka nr 323/10 uległa podziałowi między innymi na działkę nr 323/13), położonych w Skierniewicach, przy ulicy Waryńskiego, budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (10 segmentów mieszkalnych), w tym: dwóch o powierzchniach: zabudowy 108,60m 2 (sto osiem całych i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 150,60m 2 (sto pięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 830m 3 (osiemset trzydzieści metrów sześciennych), ośmiu o powierzchniach: zabudowy 99,90m 2 (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 128,80m 2 (sto dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 720m 3 (siedemset dwadzieścia metrów sześciennych) Decyzja 183/2011 (nr rej. AB LM) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przeniesiona została na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mocą decyzji nr /2015 wskazanego organu z dnia 2015 roku (nr rej..) Budowa opisanych wyżej budynków na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3,

10 10 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 stanowi przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art.3 pkt.6) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz.1377); prace budowlane przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego rozpoczęte zostały z godnie z pierwszym wpisem w dzienniku budowy w dniu.201..r. (..dwa tysiące roku), natomiast ich zakończenie nastąpi do dnia r. (. dwa tysiące.. roku) data fizycznego zakończenia robót w budynku Dla przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego opracowany został harmonogram w rozumieniu art.24 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy IV. Do niniejszego aktu załączona została uchwała nr /2015 z dnia roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierająca zgodę na sprzedaż działek nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 wraz z wybudowanymi na nich budynkami mieszkalnymi (segmentami), w Skierniewicach, przy ulicach: Waryńskiego i Łącznej oraz zawieranie umów przedwstępnych lub zobowiązujących (w tym deweloperskich), doprowadzających do sprzedaży tychże zabudowanych działek Przedstawiciel spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia, że wobec powyższej uchwały na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zostało wszczęte postępowanie o uchylenie, unieważnienie, bądź uznanie za nieistniejącą przedmiotowej uchwały ) Marcin Radosław Filipek oświadcza, że na wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą kw. nr LD1H/ /0 działce nr 323/, o obszarze m 2, reprezentowana przez niego spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się najpóźniej do dnia r. ( dwa tysiące.. roku) najczęściej data

11 11 zakończenia fizycznych robót w budynku + ok. miesiąca na pozwolenie na użytkowanie wybudować w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego budynek mieszkalny jednorodzinny (segment), szczegółowo opisany w 4 niniejszego aktu oraz we wskazanym wyżej terminie dokonać ostatecznego zgłoszenia do użytkowania budynku (za ostateczne zgłoszenie do użytkowania strony uznawać będą sytuację, gdy w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, bądź też sytuację gdy prawomocną stanie się decyzja wydająca pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego budynku) ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zastrzega, że wskazany termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 60 (sześćdziesiąt) dni, o ile zwłoka w wybudowaniu budynku będzie następstwem wystąpienia przeszkód niezależnych od niej, tj. o ile: zajdą okoliczności nie zawinione przez Spółkę i nie leżące po jej stronie, --- zmianie ulegną bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa ) Odbiór techniczny robót w budynku nastąpi poprzez podpisanie przez Spółkę i Nabywających protokołu odbioru. Nabywcom mogą towarzyszyć w odbiorze maksymalnie 2 (dwie) wybrane przez nich osoby ) Wydanie nieruchomości (działki wraz z budynkiem) Kupującym, w tym przekazanie kluczy, nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ostatecznego zgłoszenia do użytkowania budynku i pod warunkiem uprzedniego zapłacenia pełnej ceny; z dniem wydania przejdzie na Nabywających obowiązek ponoszenia należnych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku mieszkalnego oraz działki gruntu nr 323/... Z datą wydania przejdzie na Nabywających ryzyko przypadkowego pogorszenia stanu budynku. Wszelkie prace wykończeniowe i aranżacyjne prowadzone będą przez Kupujących, bądź osoby działające za ich wiedzą i zgodą, w taki sposób, aby nie uniemożliwiać ani nie utrudniać osobom trzecim i Spółce korzystania z pozostałych działek i budynków objętych

12 12 przedsięwzięciem inwestycyjnym (w szczególności innych budynków oraz pozostałych działek gruntu). Nabywający ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w budynku i nieruchomości w związku z prowadzonymi pracami aranżacyjnymi i wykończeniowymi w budynku mieszkalnym (uszkodzenia lub zanieczyszczenia substancji budynku lub nieruchomości oraz innego mienia znajdującego się w ich obrębie) ) Strony zobowiązują się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dacie wydania budynku mieszkalnego. Termin odbioru i wydania, o którym mowa wyżej, ulec może przesunięciu do 7 (siedem) dni na pisemną prośbę Nabywających i za zgodą Spółki ) Spółka zawiadomi Nabywających o terminie odbioru, listem poleconym wysłanym z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru). Jeśli Nabywcy nie stawią się w wyznaczonym terminie, bądź terminie dodatkowym, Spółka uprawniona będzie do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Spółkę przysługuje jej prawo potrącenia i zatrzymania w ramach uiszczonej przez Nabywców ceny kwoty zadatku ustalonej przez strony w wysokości.000zł (.. tysięcy złotych). Spółka uprawniona jest do wykonania prawa odstąpienia od umowy w przypadku określonym powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu do dokonania odbioru, nie później jednak niż do dnia ( dwa tysiące. roku) data podpisania umowy przyrzeczonej ) W razie stwierdzenia przez strony w czasie czynności odbioru wad budynku mieszkalnego Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywającym oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach chyba, że takie oświadczenie zostało złożone przez Dewelopera już w protokole odbioru. W przypadku gdy są to wady, których nie można niezwłocznie usunąć, strony określą protokolarnie rodzaj wad oraz termin ich usunięcia przez Spółkę, przy uwzględnieniu obiektywnie istniejących możliwości technicznych

13 13 nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Po usunięciu wad Spółka zawiadomi Kupujących z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie odbioru. Nabywający nie mogą odmówić odbioru podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się na wady, których istnienie mogli stwierdzić podczas odbioru w pierwszym terminie; wady te zostaną usunięte przez Spółkę w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty ich zgłoszenia ) Wydanie Nabywcom kluczy budynku mieszkalnego za pokwitowaniem (i dokonane na wniosek Nabywców), przed zawiadomieniem Nabywających o terminie odbioru budynku, jest uważane za odebranie budynku mieszkalnego przez Nabywców bez zastrzeżeń ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż Spółka będzie mogła bez zgody Nabywców zlecić roboty w całości, bądź w części innym podmiotom gospodarczym. Spółka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych podmiotów jak za działania lub zaniechania własne ) Spółka ponosić będzie wobec Nabywających, w ramach rękojmi, odpowiedzialność z tytułu jakości budynku. Okres rękojmi rozpocznie swój bieg z dniem odbioru budynku (pod warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży) i wynosić będzie: dla elementów konstrukcyjnych budynku 5 (pięć) lat, dla elementów połączonych z substancją budynku w sposób przejściowy i które można odłączyć bez uszkodzenia lub istotnej zmiany budynku, bądź odłączanego elementu wedle odnośnej odpowiedzialności za jakość udzielonej przez producenta (importera) tych elementów Odpowiedzialność Spółki nie obejmie wad i usterek budynku będących następstwem zwykłego zużycia lub niewłaściwej eksploatacji. Ponadto: Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi, za szkody

14 14 wywołane w budynku samowolnymi działaniami Kupujących dokonanymi bez uzgodnień architektoniczno-budowlanych i bez zgody Spółki, Spółka nie udzieli Nabywającym rękojmi, ani gwarancji na materiały i urządzenia zainstalowane w budynku; Spółka przekaże Nabywcom w dniu podpisania protokołu odbioru budynku wszystkie znajdujące się w jej posiadaniu dokumenty gwarancyjne wystawione przez producentów lub sprzedawców urządzeń i materiałów zainstalowanych w budynku, Nabywcy utracą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomią Dewelopera o wadzie w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia jej wykrycia, za pośrednictwem listu poleconego, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru) ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do zawarcia z Kupującymi umowy przeniesienia na Nabywców własności działki nr 323/. wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (segmentem), po uprzednim, ostatecznym zgłoszeniu budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia r. (.. dwa tysiące.. roku) do daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dodać ok.1-2 miesiące na wprowadzenie budynków do użytkowania do ewidencji gruntów i budynków w Urzędzie Miasta i uzyskanie wypisu z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków; umowa przeniesienia własności działki nr 323/. Wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym zostanie zawarta we wskazanym terminie, po uprzednim odbiorze budynku ) Spółka zawiadomi Nabywających o terminie zawarcia umowy listem poleconym wysłanym z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru) ) Nabywający zobowiązani są do zawarcia powyższej umowy przyrzeczonej w terminie określonym w tymże zawiadomieniu; termin ten może ulec zmianie na pisemną prośbę Kupujących i za zgodą Spółki

15 15 4) W przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia własności w terminie określonym w zawiadomieniu z przyczyn leżących po stronie Nabywających Spółce przysługiwać będzie prawo żądania zwrotu od Strony Kupującej wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem działki gruntu oraz budynku mieszkalnego, które Spółka poniesie od daty wskazanej w zawiadomieniu Nabywający zobowiązani będą zwrócić opisane wyżej koszty w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez nich wezwania do zapłaty ) Budynek, który wzniesiony zostanie na działce nr 323/., będzie budynkiem o powierzchniach: zabudowy 99,90m 2 (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 128,80m 2 (sto dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 720m 3 (siedemset dwadzieścia metrów sześciennych) Ponadto budynek ten: usytuowany będzie na I (pierwszej) i II (drugiej) kondygnacji nadziemnej, - składać się będzie z: na parterze, tj. I (pierwszej kondygnacji nadziemnej): 1 (jednego) pokoju wraz z aneksem kuchennym, 2 (dwóch) pokoi, garderoby, łazienki wraz z w.c., na I (pierwszym) piętrze, tj. II (drugiej) kondygnacji nadziemnej): 2 (dwóch) pokoi, garderoby, w.c., Poszczególne kondygnacje budynku wraz z poszczególnymi pomieszczeniami przedstawione zostały na załączonych do niniejszego aktu rzutach ) W przypadku powstania różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową budynku mieszkalnego (po zakończeniu jego budowy), a powierzchnią wynikającą z projektu cena określona w 9 ulegnie, odpowiednio: w przypadku mniejszej powierzchni obniżeniu o kwotę.zł (. złotych) brutto za każdy 1m 2 powstałej różnicy

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo