AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( ), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17, przybyłym do budynku przy ulicy Kościuszki nr 8 w Skierniewicach stawili się: Marcin Radosław FILIPEK (PESEL: ), zamieszkały w Skierniewicach, przy ulicy Harcerskiej nr 4, kod , działający przy niniejszym akcie w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa, ulica Kosmatki nr 63, NIP: , REGON: ), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS jako Prezes Zarządu Spółki umocowany do jednoosobowego reprezentowania wymienionej Spółki na podstawie załączonego do niniejszego aktu wydruku komputerowego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku, poz.1203 ze zm.), wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu

2 roku, godz, Identyfikator wydruku: RP/471120/7/2015.., ABC, syn.. i.., PESEL:, zamieszkały w., przy ulicy.. nr, kod -., jego żona. ABC, córka. i., PESEL:.., zamieszkała w., przy ulicy.. nr, kod -.; wspólny adres do doręczeń dla obojga małżonków ABC:, ulica.. nr Tożsamość stawających Notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych: ad.1 AUI (ważny do dnia 4 listopada 2021 roku), ad.2. (ważny do dnia.. roku) i ad.3. (ważny do dnia roku), zaś podane przy wymienionych osobach stany cywilne na podstawie ich oświadczeń Marcin Radosław Filipek oświadcza, że w powołanym wyżej wydruku z rejestru przedsiębiorców omyłkowo nie zostało ujawnione jego drugie imię, tj. imię Radosław, przy czym posiadanie przez niego drugiego imienia potwierdza powołany wyżej dowód osobisty Nadto Marcin Radosław Filipek w imieniu reprezentowanej Spółki zapewnia, że: dane zawarte w powołanym wyżej wydruku z rejestru przedsiębiorców nie uległy żadnym zmianom, nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności wyłączające prawidłowe jego umocowanie do reprezentowania wymienionej osoby prawnej i skutecznego złożenia oświadczeń w imieniu i na rzecz reprezentowanej Spółki, zawartych w niniejszym akcie notarialnym Spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwana jest w niniejszym akcie Sprzedającym lub Deweloperem, zaś. i.. małżonkowie ABC

3 3 Nabywcami, Nabywającymi lub Kupującymi UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA DOMU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA NABYWCĘ (UMOWA DEWELOPERSKA) 1. I. Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw. nr LD1H/ /0 dla nieruchomości, której sposób korzystania określony został jako: Ps pastwiska trwałe i R grunty orne, położonej w Skierniewicach, przy ulicy Łącznej, w obrębie 0001 NR1 (zero zero zero jeden litery NR jeden), w gminie i powiecie miasta Skierniewice, w województwie łódzkim, stanowiącej działki nr nr: 323/1 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez jeden) identyfikator Id dz: _ /1, 323/2 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez dwa) identyfikator Id dz: _ /2, 323/3 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez trzy) identyfikator Id dz: _ /3, 323/4 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez cztery) identyfikator Id dz: _ /4, 323/5 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez pięć) identyfikator Id dz: _ /5, 323/6 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez sześć) identyfikator Id dz: _ /6, 323/7 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez siedem) identyfikator Id dz: _ /7, 323/8 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez osiem) identyfikator Id dz: _ /8, 323/9 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez dziewięć) identyfikator Id dz: _ /9 i 323/13 (trzysta dwadzieścia trzy łamane przez trzynaście) identyfikator Id dz: _ /13, o łącznym obszarze 4.045m 2 (cztery tysiące czterdzieści pięć metrów kwadratowych) W dziale II księgi jako właściciel wpisana jest spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: ) W dziale III księgi wpisane są: nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność gruntowa polegająca na: ---- a) udostępnieniu na działce gruntu nr 323 (trzysta dwadzieścia trzy) pasa

4 4 gruntu o szerokości 1m (jeden metr) i o długości 110,1m (sto dziesięć całych i jedna dziesiąta metra), zajętego pod lokalizację 10 (dziesięciu) przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE 25 (dwadzieścia pięć), gazociągu PE 63 (sześćdziesiąt trzy) średniego ciśnienia stanowiącego pas gruntu ze strefą ochronną o powierzchni 110,1m 2 (sto dziesięć całych i jedna dziesiąta metra kwadratowego), zaznaczony na załączonej do aktu stanowiącego podstawę wpisu kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, b) prawie dostępu do opisanego wyżej przyłącza gazowego i gazociągu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, przyłączania nowych odbiorców oraz usuwania ewentualnych awarii, z każdorazowym doprowadzeniem do stanu istniejącego, na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność gruntowa polegająca na: ---- a) udostępnieniu na działkach gruntu nr nr: 8/3 (osiem łamane przez trzy) i 8/4 (osiem łamane przez cztery) pasa gruntu o szerokości 1m (jeden metr) i o długości 87,5m (osiemdziesiąt siedem całych i pięć dziesiątych metra), zajętego pod lokalizację 6 (sześciu) przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE 25 (dwadzieścia pięć), gazociągu PE 63 (sześćdziesiąt trzy) średniego ciśnienia stanowiącego pas gruntu ze strefą ochronną o powierzchni 87,5m 2 (osiemdziesiąt siedem całych i pięć dziesiątych metra kwadratowego), zaznaczony na załączonej do aktu stanowiącego podstawę wpisu kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, b) prawie dostępu do opisanego wyżej przyłącza gazowego i gazociągu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, przyłączania nowych odbiorców oraz usuwania ewentualnych awarii, z każdorazowym doprowadzeniem do stanu

5 5 istniejącego, na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, roszczenie na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (REGON: ), wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego Notariusza w dniu 25 lutego 2015 roku, za Rep. A nr 1555/ W dziale IV księgi wpisana jest umowna hipoteka łączna do kwoty zł (pięć milionów złotych) na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach I Oddział w Skierniewicach (REGON: ), w celu zabezpieczenia należności głównej kredytu obrotowego udzielonego umową nr 39/KG010/15 z dnia 2 kwietnia 2015 roku wraz z odsetkami i innymi świadczeniami wynikającymi z zawartej umowy kredytu; hipoteka ta jako hipoteka łączna współobciąża również nieruchomość objętą księgą wieczystą kw. nr WA6M/ /9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych Powyższe wynika z załączonego do niniejszego aktu odpisu zwykłego z powołanej księgi wieczystej, wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ulica Kościuszki nr 14, Piaseczno w dniu roku, o godzinie.., Sygn. wniosku: WA1I/.././ Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą kw. nr LD1H/ /0 Spółka stała się na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 kwietnia 2015 roku, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącego Notariusza, za Rep. A nr 3174/2015, w opisanym wyżej stanie prawnym nieruchomości nie wystąpiły żadne zmiany, w szczególności nie uległa zmianie treść wpisów w księdze wieczystej od daty wydania powołanego wyżej odpisu,

6 6 poza wykazany: w dziale III księgi służebnościami gruntowymi na rzecz spółki pod firmą: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi oraz jej każdoczesnych następców prawnych, jak również w dziale IV księgi hipoteką łączną umowną do kwoty zł (pięć milionów złotych) na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach I Oddział w Skierniewicach nieruchomość ta nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, w szczególności innymi hipotekami, bądź innymi służebnościami gruntowymi, Spółka nie posiada żadnych zaległości podatkowych, zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz jakichkolwiek innych zaległości publicznoprawnych, które mogłyby skutkować powstaniem hipoteki przymusowej, nieruchomość ta nie była dotychczas przedmiotem żadnych czynności prawnych rozporządzających, powodujących utratę przez Spółkę jej całości, bądź części, nieruchomość ta wolna jest od wszelkich długów, bądź roszczeń osób trzecich i nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe lub administracyjne, którego przedmiotem jest opisana wyżej nieruchomość, opisana nieruchomość znajduje się w samoistnym posiadaniu Spółki, działki nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 mają zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulic: Waryńskiego i Łącznej Z załączonego do niniejszego aktu wypisu z rejestru gruntów, wydanego przez Urząd Miasta Skierniewice Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, nr kancelaryjny: GG , sporządzonego według stanu z dnia 2015 roku wynika, że: oznaczenie ewidencyjne działek będących przedmiotem niniejszej umowy nie uległo zmianie, działki te oznaczone są identyfikatorami Id dz:

7 7 działka nr 323/ _ /1, działka nr 323/ _ /2, działka nr 323/ _ /3, działka nr 323/ _ /4, działka nr 323/ _ /5, działka nr 323/ _ /6, działka nr 323/ _ /7, działka nr 323/ _ /8, działka nr 323/ _ /9, zaś działka nr 323/ _ /13, powierzchnie tychże działek w miarze wyrażonej w hektarach wynoszą: działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, działki nr 323/ ha, zaś działki nr 323/ ha, działki te zgodnie z opisem użytków stanowią: działkę nr 323/1: pastwiska trwałe PsV (0.0609ha) i rowy W (0.0003ha), działkę nr 323/2: pastwiska trwałe PsV (0.0283ha), grunty orne RIVb (0.0030ha) i rowy W (0.0021ha), działkę nr 323/3: pastwiska trwałe PsV (0.0212ha), grunty orne RIVb (0.0101ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/4: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0005ha) i PsV (0.0140ha), grunty orne RIVb (0.0168ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/5: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0065ha) i PsV (0.0068ha), grunty orne RIVb (0.0181ha) i rowy W (0.0022ha), działkę nr 323/6: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0138ha) i PsV (0.0066ha), grunty orne RIVb (0.0118ha) i rowy W (0.0014ha), działkę nr 323/7: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0160ha) i PsV (0.0133ha) oraz grunty orne RIVb (0.0039ha), działkę nr 323/8: pastwiska trwałe klas: PsIV (0.0160ha) i PsV (0.0031ha) oraz grunty orne RIVb (0.0137ha), działkę nr 323/9: pastwiska trwałe PsIV (0.0160ha) oraz grunty orne RIVb (0.0164ha),

8 8 działkę nr 323/13: pastwiska trwałe PsIV (0.0262ha) oraz grunty orne RIVb (0.0511ha), działki te położone są w Skierniewicach, w obrębie 0001 NR1, w powiecie miasta Skierniewice, w województwie łódzkim II. Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: przedmiot działalności spółki obejmuje, między innymi, budownictwo oraz sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) Na potwierdzenie powyższych oświadczeń powołuje się na okazane do niniejszego aktu następujące dokumenty: decyzję o nadaniu Spółce numeru identyfikacji podatkowej NIP:., wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa w dniu. roku, zaświadczenie o nadaniu wskazanej Spółce numeru identyfikacyjnego REGON:.., wydane przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu.. roku Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nadto oświadcza, że: reprezentowana przez niego spółka jest deweloperem w rozumieniu art.3 pkt.1) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz.1377), - w stosunku do wskazanej Spółki nie została ogłoszona upadłość, nie została podjęta uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji, jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o jej upadłość lub podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki, reprezentowana przez niego Spółka nie posiada żadnych zobowiązań ani zaległości podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także zobowiązań ani zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub opłat za korzystanie ze środowiska III. Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN

9 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na opisanym wyżej gruncie, tj. na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 wybudowanych zostanie przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego 10 (dziesięć) murowanych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (10 segmentów mieszkalnych); budynki te wybudowane zostaną na podstawie decyzji nr 183/2011 wydanej przez Starostę Skierniewickiego w dniu 2 czerwca 2011 roku (nr rej. AB LM), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/10 (przy czym działka nr 323/10 uległa podziałowi między innymi na działkę nr 323/13), położonych w Skierniewicach, przy ulicy Waryńskiego, budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (10 segmentów mieszkalnych), w tym: dwóch o powierzchniach: zabudowy 108,60m 2 (sto osiem całych i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 150,60m 2 (sto pięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 830m 3 (osiemset trzydzieści metrów sześciennych), ośmiu o powierzchniach: zabudowy 99,90m 2 (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 128,80m 2 (sto dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 720m 3 (siedemset dwadzieścia metrów sześciennych) Decyzja 183/2011 (nr rej. AB LM) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przeniesiona została na rzecz spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mocą decyzji nr /2015 wskazanego organu z dnia 2015 roku (nr rej..) Budowa opisanych wyżej budynków na działkach nr nr: 323/1, 323/2, 323/3,

10 10 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 stanowi przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art.3 pkt.6) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz.1377); prace budowlane przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego rozpoczęte zostały z godnie z pierwszym wpisem w dzienniku budowy w dniu.201..r. (..dwa tysiące roku), natomiast ich zakończenie nastąpi do dnia r. (. dwa tysiące.. roku) data fizycznego zakończenia robót w budynku Dla przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego opracowany został harmonogram w rozumieniu art.24 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy IV. Do niniejszego aktu załączona została uchwała nr /2015 z dnia roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierająca zgodę na sprzedaż działek nr nr: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9 i 323/13 wraz z wybudowanymi na nich budynkami mieszkalnymi (segmentami), w Skierniewicach, przy ulicach: Waryńskiego i Łącznej oraz zawieranie umów przedwstępnych lub zobowiązujących (w tym deweloperskich), doprowadzających do sprzedaży tychże zabudowanych działek Przedstawiciel spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia, że wobec powyższej uchwały na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zostało wszczęte postępowanie o uchylenie, unieważnienie, bądź uznanie za nieistniejącą przedmiotowej uchwały ) Marcin Radosław Filipek oświadcza, że na wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą kw. nr LD1H/ /0 działce nr 323/, o obszarze m 2, reprezentowana przez niego spółka pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się najpóźniej do dnia r. ( dwa tysiące.. roku) najczęściej data

11 11 zakończenia fizycznych robót w budynku + ok. miesiąca na pozwolenie na użytkowanie wybudować w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego budynek mieszkalny jednorodzinny (segment), szczegółowo opisany w 4 niniejszego aktu oraz we wskazanym wyżej terminie dokonać ostatecznego zgłoszenia do użytkowania budynku (za ostateczne zgłoszenie do użytkowania strony uznawać będą sytuację, gdy w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, bądź też sytuację gdy prawomocną stanie się decyzja wydająca pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego budynku) ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zastrzega, że wskazany termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 60 (sześćdziesiąt) dni, o ile zwłoka w wybudowaniu budynku będzie następstwem wystąpienia przeszkód niezależnych od niej, tj. o ile: zajdą okoliczności nie zawinione przez Spółkę i nie leżące po jej stronie, --- zmianie ulegną bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa ) Odbiór techniczny robót w budynku nastąpi poprzez podpisanie przez Spółkę i Nabywających protokołu odbioru. Nabywcom mogą towarzyszyć w odbiorze maksymalnie 2 (dwie) wybrane przez nich osoby ) Wydanie nieruchomości (działki wraz z budynkiem) Kupującym, w tym przekazanie kluczy, nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ostatecznego zgłoszenia do użytkowania budynku i pod warunkiem uprzedniego zapłacenia pełnej ceny; z dniem wydania przejdzie na Nabywających obowiązek ponoszenia należnych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku mieszkalnego oraz działki gruntu nr 323/... Z datą wydania przejdzie na Nabywających ryzyko przypadkowego pogorszenia stanu budynku. Wszelkie prace wykończeniowe i aranżacyjne prowadzone będą przez Kupujących, bądź osoby działające za ich wiedzą i zgodą, w taki sposób, aby nie uniemożliwiać ani nie utrudniać osobom trzecim i Spółce korzystania z pozostałych działek i budynków objętych

12 12 przedsięwzięciem inwestycyjnym (w szczególności innych budynków oraz pozostałych działek gruntu). Nabywający ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w budynku i nieruchomości w związku z prowadzonymi pracami aranżacyjnymi i wykończeniowymi w budynku mieszkalnym (uszkodzenia lub zanieczyszczenia substancji budynku lub nieruchomości oraz innego mienia znajdującego się w ich obrębie) ) Strony zobowiązują się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dacie wydania budynku mieszkalnego. Termin odbioru i wydania, o którym mowa wyżej, ulec może przesunięciu do 7 (siedem) dni na pisemną prośbę Nabywających i za zgodą Spółki ) Spółka zawiadomi Nabywających o terminie odbioru, listem poleconym wysłanym z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru). Jeśli Nabywcy nie stawią się w wyznaczonym terminie, bądź terminie dodatkowym, Spółka uprawniona będzie do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Spółkę przysługuje jej prawo potrącenia i zatrzymania w ramach uiszczonej przez Nabywców ceny kwoty zadatku ustalonej przez strony w wysokości.000zł (.. tysięcy złotych). Spółka uprawniona jest do wykonania prawa odstąpienia od umowy w przypadku określonym powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu do dokonania odbioru, nie później jednak niż do dnia ( dwa tysiące. roku) data podpisania umowy przyrzeczonej ) W razie stwierdzenia przez strony w czasie czynności odbioru wad budynku mieszkalnego Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywającym oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach chyba, że takie oświadczenie zostało złożone przez Dewelopera już w protokole odbioru. W przypadku gdy są to wady, których nie można niezwłocznie usunąć, strony określą protokolarnie rodzaj wad oraz termin ich usunięcia przez Spółkę, przy uwzględnieniu obiektywnie istniejących możliwości technicznych

13 13 nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Po usunięciu wad Spółka zawiadomi Kupujących z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie odbioru. Nabywający nie mogą odmówić odbioru podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się na wady, których istnienie mogli stwierdzić podczas odbioru w pierwszym terminie; wady te zostaną usunięte przez Spółkę w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty ich zgłoszenia ) Wydanie Nabywcom kluczy budynku mieszkalnego za pokwitowaniem (i dokonane na wniosek Nabywców), przed zawiadomieniem Nabywających o terminie odbioru budynku, jest uważane za odebranie budynku mieszkalnego przez Nabywców bez zastrzeżeń ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż Spółka będzie mogła bez zgody Nabywców zlecić roboty w całości, bądź w części innym podmiotom gospodarczym. Spółka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych podmiotów jak za działania lub zaniechania własne ) Spółka ponosić będzie wobec Nabywających, w ramach rękojmi, odpowiedzialność z tytułu jakości budynku. Okres rękojmi rozpocznie swój bieg z dniem odbioru budynku (pod warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży) i wynosić będzie: dla elementów konstrukcyjnych budynku 5 (pięć) lat, dla elementów połączonych z substancją budynku w sposób przejściowy i które można odłączyć bez uszkodzenia lub istotnej zmiany budynku, bądź odłączanego elementu wedle odnośnej odpowiedzialności za jakość udzielonej przez producenta (importera) tych elementów Odpowiedzialność Spółki nie obejmie wad i usterek budynku będących następstwem zwykłego zużycia lub niewłaściwej eksploatacji. Ponadto: Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi, za szkody

14 14 wywołane w budynku samowolnymi działaniami Kupujących dokonanymi bez uzgodnień architektoniczno-budowlanych i bez zgody Spółki, Spółka nie udzieli Nabywającym rękojmi, ani gwarancji na materiały i urządzenia zainstalowane w budynku; Spółka przekaże Nabywcom w dniu podpisania protokołu odbioru budynku wszystkie znajdujące się w jej posiadaniu dokumenty gwarancyjne wystawione przez producentów lub sprzedawców urządzeń i materiałów zainstalowanych w budynku, Nabywcy utracą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomią Dewelopera o wadzie w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia jej wykrycia, za pośrednictwem listu poleconego, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru) ) Marcin Radosław Filipek w imieniu spółki pod firmą: ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do zawarcia z Kupującymi umowy przeniesienia na Nabywców własności działki nr 323/. wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (segmentem), po uprzednim, ostatecznym zgłoszeniu budynku do użytkowania, nie później jednak niż do dnia r. (.. dwa tysiące.. roku) do daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dodać ok.1-2 miesiące na wprowadzenie budynków do użytkowania do ewidencji gruntów i budynków w Urzędzie Miasta i uzyskanie wypisu z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków; umowa przeniesienia własności działki nr 323/. Wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym zostanie zawarta we wskazanym terminie, po uprzednim odbiorze budynku ) Spółka zawiadomi Nabywających o terminie zawarcia umowy listem poleconym wysłanym z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru) ) Nabywający zobowiązani są do zawarcia powyższej umowy przyrzeczonej w terminie określonym w tymże zawiadomieniu; termin ten może ulec zmianie na pisemną prośbę Kupujących i za zgodą Spółki

15 15 4) W przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia własności w terminie określonym w zawiadomieniu z przyczyn leżących po stronie Nabywających Spółce przysługiwać będzie prawo żądania zwrotu od Strony Kupującej wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem działki gruntu oraz budynku mieszkalnego, które Spółka poniesie od daty wskazanej w zawiadomieniu Nabywający zobowiązani będą zwrócić opisane wyżej koszty w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez nich wezwania do zapłaty ) Budynek, który wzniesiony zostanie na działce nr 323/., będzie budynkiem o powierzchniach: zabudowy 99,90m 2 (dziewięćdziesiąt dziewięć całych i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego), użytkowej 128,80m 2 (sto dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), kubaturze 720m 3 (siedemset dwadzieścia metrów sześciennych) Ponadto budynek ten: usytuowany będzie na I (pierwszej) i II (drugiej) kondygnacji nadziemnej, - składać się będzie z: na parterze, tj. I (pierwszej kondygnacji nadziemnej): 1 (jednego) pokoju wraz z aneksem kuchennym, 2 (dwóch) pokoi, garderoby, łazienki wraz z w.c., na I (pierwszym) piętrze, tj. II (drugiej) kondygnacji nadziemnej): 2 (dwóch) pokoi, garderoby, w.c., Poszczególne kondygnacje budynku wraz z poszczególnymi pomieszczeniami przedstawione zostały na załączonych do niniejszego aktu rzutach ) W przypadku powstania różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową budynku mieszkalnego (po zakończeniu jego budowy), a powierzchnią wynikającą z projektu cena określona w 9 ulegnie, odpowiednio: w przypadku mniejszej powierzchni obniżeniu o kwotę.zł (. złotych) brutto za każdy 1m 2 powstałej różnicy

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2, województwo mazowieckie, w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2B, województwo mazowieckie,

w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2, województwo mazowieckie, w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2B, województwo mazowieckie, PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-150 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2, tel.: +48 22 778 03 03,www.petrolot.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY (PROJEKT)

AKT NOTARIALNY (PROJEKT) AKT NOTARIALNY (PROJEKT) Dnia roku w Kancelarii Notarialnej w, przed notariuszem, stawili się: ----------------------------------------------------------- 1., zamieszkała pod adresem:, ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2012 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dwunastego roku /...2012 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się: -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2012 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dwunastego roku /...2012 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się: -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT /w trakcie aktualizacji /

PROJEKT /w trakcie aktualizacji / R e p e r t o r i u m A Nr /2013 PROJEKT /w trakcie aktualizacji / A K T N O T A R I A L N Y Dnia # dwa tysiące trzynastego roku (#.2013r.) przed notariuszem mgr Ewą Niedziałkowską, w jej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowane; w nawiasach kwadratowych czcionką podkreśloną zawarto objaśnienia lub opisy wariantów Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*]

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo