Spis treści I. DANE OGÓLNE: Obiekt: Inwestor Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena"

Transkrypt

1 Spis treści I. DANE OGÓLNE: Obiekt: Inwestor Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:...7 II. OPIS TECHNICZNY Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiot opracowania Charakterystyczne parametry techniczne Zestawienie powierzchni użytkowych Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE8 4.1 Forma architektoniczna Funkcja obiektu budowlanego Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego Układ konstrukcyjny...10 Fundamenty...10 Ściany zewnętrzne...10 Podciągi...11 Trzpienie...11 Dach i pokrycie...11 Podłogi i posadzki...11 Stolarka okienna i drzwiowa...12 Wentylacja...12 Odwodnienie...12 Parapety...12 Elewacje Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane dot. obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń) Dane dotyczące obciążeń, oraz sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych przyjęto i dokonano zgodnie z Polskimi Normami Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej Rozwiązania konstrukcyjno-matriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanychj...14 Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

2 6 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoinstalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 2

3 klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne...20 mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami...20 projektowany obiekt-szyb windowy nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane...20 Informacja o obszarze Natura W stosunku do budynku analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dostępne nośniki energii, warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:...21 systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub...21 systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

4 13.5 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;,..21 Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach...22 III. UWAGI KOŃCOWE

5 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zlokalizowanym przy ul Kaszubskiej 13 I. DANE OGÓLNE: 1.1 Obiekt: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 1.2 Inwestor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat Adres budowy Kalisz, ul. Kaszubska 13 działka nr 50/5 (obręb 014-CHMIELNIK) Podstawa opracowania 1. Umowa z Inwestorem 2. Uzgodnienia z Inwestorem na podstawie uprzednio wykonanej koncepcji 3. Mapa geodezyjna służąca do celów projektowych 4. Inwentaryzacja budynku istniejącego wykonana przez autorów niniejszego opracowania 5. Decyzja nr 45/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 czerwca 2007 roku polegająca na dobudowie szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego 6. Uzgodnienia projektu pod względem ochrony P.POŻ., sanitarnym i BHP 7. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 8. Obowiązujące przepisy i normy 5

6 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń Silną stroną przedsięwzięcia inwestycyjnego jest bardzo poprawny istniejący układ w zakresie funkcjonalnym. Bardzo dobra jest także lokalizacja projektowanej windy - na działce w pełni uzbrojonej należącej do Inwestora, pełniącej dotychczas funkcje terenów szkolnictwa. Projekt dobudowy szybu windy do budynku nie pociągnie za sobą konieczności znacznych zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Stan techniczny istniejącego budynku jest dobry, obiekt dobrze utrzymany i zadbany. W budynku nie wymaga się istotniejszych przeróbek funkcjonalnych, ani technicznych, poza koniecznymi standardowymi robotami w przypadku tego typu Inwestycji. Reasumując powyższe można wyszczególnić następujące aspekty przedsięwzięcia inwestycyjnego: SILNE STRONY PRZEDSIEWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO - korzystny dla Inwestycji istniejący układ funkcjonalny w budynku - teren jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie - dobra lokalizacja w centrum Kalisza z dogodnym dojazdem (wjazdy na teren inwestycji istniejące) - obiekt dobrze skomunikowany siecią dróg wewnętrznych - możliwość obsługi w zakresie miejsc parkowania w ramach planowanej Inwestycji istniejący parking, duży teren - peryferyjna lokalizacja w budynku elementów Inwestycji pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych bez paraliżu prowadzonej działalności dydaktycznej - nieuciążliwość inwestycji na środowisko - przyjęta procedura realizacji projektu polegająca na dialogu pomiędzy jednostką projektową, a Zamawiającym/Inwestorem - aktywność Zamawiającego/Inwestora w realizacji projektu SŁABE STRONY: - możliwość wystąpienia nieprzewidzianych dodatkowych kosztów związanych z trudnymi do przewidzenia warunkami robót remontowych i adaptacyjnych - konieczność załatwiania dużej ilości spraw formalnych dla realizacji Inwestycji - realizacja obiektu - prowadzenie prac budowlanych w funkcjonującym budynku SZANSE NA SUKCES EKONOMICZNY ORAZ SPOŁECZNY PRZEDSIEWZIĘCIA - prestiżowa realizacja - sprostanie potrzebom społecznym wynikającym z dynamicznie rozwijającej się dziedziny szkolnictwa wyższego - maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów technicznych terenu - możliwość pozyskania taniego wykonawstwa w istniejących warunkach rynkowych 6

7 Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania: Dobudowa windy przy budynku prace związane z dobudową windy: wykonanie podszybia niezbędne przekucia otworów drzwiowych na każdej kondygnacji, montaż szybu windowego (budowa konstrukcji i szklenie obudowy) wykonanie niezbędnych opierzeń i obróbek blacharskich uszczelnienia dachu szybu oraz połączenia między szybem a budynkiem (z uwzględnieniem dylatacji) montaż dźwigu windowego podłączenia instalacyjne uruchomienie dźwigu oraz prace z tym związane prace wykończeniowe murarsko - malasrkie i inne II. OPIS TECHNICZNY 2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 2.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego z wejściem z wewnątrz budynku. Projektuje się szyb osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Szyb będzie zlokalizowany w dziedzińcu istniejącego budynku dydaktycznego. Projektuje się szyb windy zewnętrzny, panoramiczny przeszklony, na własnej podkonstrukcji. 2.2 Charakterystyczne parametry techniczne Kubatura 53,38m2 Zestawienie pomieszczeń Wysokość 13,15m Długość 2,05m Szerokość 1,98m Powierzchnia 4,06m2 Liczba kondygnacji (przystanków) 4 Wymiary kabiny 1,10x1,40m 3 Zestawienie powierzchni użytkowych Powierzchnia użytkowa kabiny 1,54 m2 7

8 4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 4.1 Forma architektoniczna Projektuje się szyb windowy zewnętrzny na własnej podkonstrukcji, panoramiczny, przeszklony szkłem przeziernym w kolorze naturalnym. Konstrukcja szybu stalowa słupowo-ryglowa. 4.2 Funkcja obiektu budowlanego W celu realizacji zamierzeń Zamawiającego autorzy projektu podjęli starania dla takiego zaprojektowania obiektu, aby był przyjazny osobom niepełnosprawnym, dzięki projektowanej windzie łączącej wszystkie kondygnacje: zarówno część przyziemia, jak i poddasza, a także pozostałe kondygnacje istniejące. 4.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Opis istniejącego budynku i otoczenia. Istniejący budynek przy ul. Kaszubskiej jest zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta z wewnętrznym prostokątnym patio dostępnym z dwóch stron na poziomie kondygnacji przyziemia. Budynek przez wiele lat pełnił funkcję dydaktyczną i w takim celu został wzniesiony w 1953r najpierw na potrzeby Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej (pomieszczenia dydaktyczne i internat), a następnie Technikum Budowlanego. Obecnie budynek jest we władaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Obiekt jest funkcjonalnie zróżnicowany. Mieści przede wszystkim funkcje dydaktyczną Wydziału Medyczny oraz Wydział Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. Budynek zlokalizowany jest na obszernej działce przy ul. Kaszubskiej i jest dostępny za pomocą trzech istniejących zjazdów na drogi publiczne: jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej. Na dużym powierzchniowo terenie znajduje się, oprócz istniejącego budynku, także boisko, dojścia i dojazdy, parkingi oraz nawierzchnie biologiczne czynne zieleń istniejąca wysoka i niska. Na przestrzeni lat budynek poddawany był wielu wewnętrznym przebudowom związanym z dostosowaniem do zmieniających się funkcji, a także remontom, z których największy przeprowadzono w ostatnim czasie, a polegał na termomodernizacji, remoncie dachu oraz zagospodarowaniu i urządzeniu patio. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt 3- i częściowo 4- kondygnacyjny. Dach budynku stromy, na całym gmachu wielospadowy, kryty dachówką. Ściany budynku wymurowano z cegły pełnej. Stropy żelbetowe gęstożebrowe. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa. Schody, słupy, podciągi, nadproża- żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt należy do kategorii SW średniowysoki. 8

9 Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem metodą lekką mokrą. Pokrycie dachu wymieniono całkowicie na dachówkę ceramiczną. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Z uwagi na prostą bryłę istniejącego budynku oraz istniejące zagospodarowanie terenu projektuje się lokalizację szybu windy w dziedzińcu obiektu dydaktycznego. Za lokalizacją przemawiała chęć nie ingerowania w zewnętrzną najbardziej widoczną część budynku, a w związku z chęcią jak najlepszego dostosowania wyglądu architektonicznego windy nie zaburzającego architektury istniejącego obiektu dydaktycznego zdecydowano się na lekką konstrukcję szybu w formie stalowej konstrukcji z przeszkloną obudową. 4.4 Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został i należy go wybudować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 9

10 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Obiekt będący przedmiotem opracowania spełnia wszystkie powyższe wymagania (wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane) 5 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5.1 Układ konstrukcyjny Konstrukcja stalowa z ryglami oszklona, na podszybiu żelbetowym monolitycznym. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) zgodnie z projektem konstrukcji - konstrukcja słupowo- ryglowa połączona przegubowo z wieńcem istniejącego budynku w poziomie wieńców. Płyta stropowa windy krzyżowo zbrojona. Nadproża wykonywane w istniejących ścianach belki wolnopodparte. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Fundamenty Istniejące żelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji - w rejonie wykonywanego podszybia należy dokonać podbicia istniejącej ławy fundamentowej do poziomu posadowienia projektowanego podszybia. projektowane podszybie żelbetowe monolityczne wg proj. konstrukcji z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III Ściany zewnętrzne istniejące budynku - ściana warstwowa z cegły pełnej ocieplona styropianem metodą lekką mokrą (budynek poddany termomodernizacji) projektowane szybu windowego - konstrukcja stalowa (zabezpieczona antykorozyjne oraz epoksydowa lub poliureatanowa powłoka malarska w kolorze RAL) szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) dwie ściany boczne o oporności ogniowej REI

11 Podciągi zgodnie z projektem konstrukcji - stalowe z profili walcowanych. Stal St3SX. Trzpienie zgodnie z projektem konstrukcji żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III Dach i pokrycie dach istniejący budynku - konstrukcja płatwiowo-kleszczowa z nowym pokryciem dachówką dach projektowany szybu systemowy z obudową szybu należy wykonać obróbki blacharskie, uszczelnienia dachu szybu oraz połączenia między szybem a budynkiem (z uwzględnieniem dylatacji) Podłogi i posadzki w budynku istniejącym, w miejscu lokalizacji windy lastryko pozostawia się bez zmian w miejscach naruszenia posadzki należy uzupełnić płytkami gresowymi w kolorze grafitu łącznie z cokołami Płytka typu Saloni, seria Interior, lub równoważne prasowana na sucho UNE-EN 14411, temperatura produkcji 1200C, mrozoodporne, antypoślizgowy R10 mat, gres porcelanowy barwiony w masie, rektyfikowany, odporny na plamienia 5, niska nasiąkliwość E<0,5%, fazowany na krawędziach, w kolorach beige, caniza, grafito, bronce, gris, w wykończeniu mat i satyna, płytka odzwierciedlająca cement i beton V3 (oznacza, że płytki mają umiarkowane różnice dotyczące kolorów odcieni w danym kolorze) w wymiarach 30x59, 60x60, stopnice 33x60, grubości 9,2mm. UNE-EN ISO nasiąkliwość wodna - E<0,5% UNE-EN ISO odporność na zginanie N 1750 UNE-EN ISO odporność na ścierane wgłębne (mm3) - <175 UNE-EN ISO odporne na szok termiczny UNE-EN ISO odporne na pęknięcia włosowate UNE-EN ISO mrozoodporne UNE-EN ISO odporność na plamienie Fe2O3/Cr2O3 klasa 5 Jodyna/ roztwór alkoholu klasa5 Oleje klasa5 UNE-EN ISO odporność na środki chemiczne Środki domowego użytku GB Kwas cytrynowy GLB Kwas mlekowy GHB Kwas solny w niskich stężeniach GLB Kwas solny w wysokich stężeniach GLB Wodorotlenek potasu w niskich stężeniach GHB Wodorotlenek potasu w wysokich stężeniach GHB Reakcja na ogień klasa A1/A1FL 11

12 Stolarka okienna i drzwiowa w budynku istniejącym stolarka: okienna PCV, drzwiowa aluminiowa i drewniana drzwi kabinowe i szybowe automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm, napęd regulowany, wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę, bez odporności ogniowej drzwi szybu o odporności ogniowej EI60 obudowa szybu szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) ściany boczne szybu odporności ogniowej REI 120 dopuszcza się możliwość zamiany drzwi szybowych przeszklonych na drzwi szybowe pełne, nierdzewne Wentylacja wentylacja windy - wentylator mechaniczny załączany automatycznie, systemowy, zgodny z zaleceniami producenta Odwodnienie - istniejące budynku w obrębie pozostawia się bez zmian, w razie konieczności należy dostosować zapewniając praiwdłowy montaż szybu windowego Elewacje Systemowe obróbki blacharskie i odprowadzenie wody zgodnie z systemem obudowy windy wybranego producenta, odprowadzenie wody opadowej - powierzchniowopo własnym terenie Parapety w budynku istniejącym pozostawia się bez zmian, projektowany szyb nie powoduje konieczności wymiany istniejąca bez zmian, poza modyfikacją i dostosowaniem z uwagi na dobudowę windy od strony patio projektowane elewacja (obudowa) szybu windowego szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) Wnętrza Z materiałów szlachetnych: panel z przyciskami nierdzewny z trwałymi, odpornymi na zniszczenie podświetlanymi przyciskami poręcze nierdzewne polerowanej 12

13 listwy przypodłogowe i wykończeniowe nierdzewne posadzka kamień naturalny 5.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) Konstrukcja słupowo-ryglowa połączona przegubowo ze zbrojeniem wieńca istniejącego budynku w poziomie wieńców. Płyta stropowa windy krzyżowo zbrojona. Nadproża wykonywane w istniejących ścianach belki wolnopodparte. 5.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane dot. obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń) Zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz danymi od producenta 5.4 Dane dotyczące obciążeń, oraz sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych przyjęto i dokonano zgodnie z Polskimi Normami PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem wraz ze zmianą z PN-80/B-02010/Az1:2006 PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem wraz ze zmianą z PN-B-02011:1977/Az1 PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264/ Konstrukcje żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03002: Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie Podstawowe wyniki obliczeń dostępne są do wglądu u autora projektu, w siedzibie biura. 5.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Konstrukcja słupowo-ryglowa stalowa, na podszybiu żelbetowym monolitycznym, obudowa ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej, drzwi szybu automatyczne teleskopowe dwuskrzydłowe ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej 13

14 5.6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne I kategorię geotechniczną 5.7 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej Szyb windowy posadowiony na podszybiu żelbetowym monolitycznym. Projektowany szyb windowy nie znajduje się na terenie znajdującym się pod wpływem eksploatacji górniczej 5.8 Rozwiązania konstrukcyjno-matriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanychj Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu (obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu) Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz statycznych elementów konstrukcyjnych przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że: Istniejący budynek został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie i znajduje się w stanie technicznym dobrym Dobudowa szybu windowego nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałą część budynku. W rejonie wykonywanego podszybia należy dokonać podbicia istniejącej ławy fundamentowej do poziomu posadowienia projektowanego podszybia. Podbicia dokonać przy użyciu betonu C25/30 odcinkami o długości nie przekraczającej jednego metra. Elementy konstrukcyjne budynku mają wystarczającą nośność do wykonania projektowanej dobudowy szybu windowego bez dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branży konstrukcyjnej. Projektowana dobudowa nie stanowi zagrożenia dla życia lub mienia Inwestora i osób trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod właściwym nadzorem. 6 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich Projektowana dźwig windowy to dźwig osobowym przystosowany także dla przewozu osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich o wymiarach wewnętrznych kabiny windowej 1,10x1,40m, 14

15 wyposażony w panel z podświetlanymi przyciskami krótkoskokowymi z grafiką Braill a, z drzwiami automatycznymi ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej teleskopowymi dwuskrzydłowymi o wymiarach 0,90x2,00m wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę 7 W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi 8 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 9 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: Działka jest w pełni uzbrojona w podstawowe sieci: - elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, deszczową, teletechniczną, gazową 15

16 Zaopatrzenie w wodę jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Odprowadzenie ścieków jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Odprowadzenie wód opadowych jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w budynku rozdzielni elektrycznej, jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Ogrzewanie - jak dotychczas poprzez rozbudowę istniejącą w budynku instalację c.o. ( budynek zasilany jest w energię cieplną z własnej kotłowni) Usuwanie odpadów projektowana rozbudowa nie ma wpływu na ilości usuwanych odpadów. PWSZ ma zawarta stosowna umowę z jednostką wywożącą odpady. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji jak dotychczas, istniejącymi wjazdami jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej. Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej należy dokonać przełożenia sieci w miejscu budowy windy wg projektu branży sanitarnej. zapewnienie zasilania elektrycznego szybu windowego zgodnie z projektem branży elektrycznej 9.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 9.2 dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 16

17 10 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; Projektuje się budowę szybu windowego z dźwigiem np.: dźwig osobowy PROLIFT MPGO 630 (o specyfikacji zamieszczonej w poniższej tabeli) lub równoważny zapewnienie zasilania elektrycznego szybu windowego zgodnie z projektem branży elektrycznej rodzaj model Osobowy, przystosowany także dla przewozu osób niepełnosprawnych MP GO 630 panorama Typ dźwigu Model Kabina Wymiary Drzwi kabinowe Drzwi szybowe napęd elektryczny bezreduktorowy z płynną falownikową regulacją prędkości Nie wymagana, wymagane miejsce na szafę sterową o wym. maszynownia 400x230x2180 mm ze stali nierdzewnej X 02 satyna w otworze najwyższego przystanku udźwig prędkość 630 kg/8 osób 1,0 m/s C ściany przeszklone ( bok i tył ) drugi bok nierdzewny X02 satyna wyposażona m. innymi w: cyfrowy wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem alarmowym ( linę telefoniczną zapewnia Zamawiający ) intercom kabina- tablica sterowa kurtynę świetlna wentylator mechaniczny załączany automatycznie sygnalizację przeciążenia graficzną lub dźwiękową nierdzewny ze stali X 02 satyna panel pionowy na pełną wysokość kabiny z podświetlanymi na niebiesko metalowymi przyciskami krótkoskokowymi w kształcie do uzgodnienia, z grafiką Braill a listwy przypodłogowe nierdzewne X 02 poręcze nierdzewne polerowane X 12 oświetlenie stałe LED w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej polerowanej X 12, oświetlenie awaryjne akumulatorowe 2h kamień naturalny np. G03 lub przygotowana pod wykończenie Zamawiającego 1100x1400x2100 mm Automatyczne teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm napęd regulowany wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę Automatyczne teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm 17

18 wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna odporność ogniowa EI60 o wymiarach wewn. min. 1650x1750 mm konstrukcja stalowa z ryglami co 1500 mm Szyb boczne ściany szybu o odporności ogniowej REI mm z urządzeniem SAB wymaganym normą EN dla budynków Nadszybie istniejących Podszybie Min mm Przystanki/dojścia 4/4 Wysokość Ok. 9,93 m podnoszenia Sterowanie Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół Zasilanie 400 V/50Hz wyświetlacz cyfrowy LCD i sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na każdym przystanku zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu jazdy między Wyposażenie przystankami dodatkowe awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zjazd pożarowy na wybrany przystanek w przypadku otrzymania sygnału z centrali p.poż Ilość startów Moc silnika 180/godz. Ok. 4,6 kw 11 Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 11.1 bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, (zamieszczono w projekcie branży elektrycznej) 11.2 w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 18

19 11.3 parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 11.4 dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektonicznobudowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 12 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Budowa nie narusza interesów osób trzecich. 12.1zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 12.2emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 12.3 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 12.4właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 12.5wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 19

20 mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektonicznobudowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami projektowany obiekt-szyb windowy nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane Informacja o wpisie do rejestru zabytków. Obszar znajduje się w strefie uzgodnień konserwatorskich. Informacja o obszarze Natura 2000 Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 13 W stosunku do budynku analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 13.1 roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 13.2 dostępne nośniki energii, 13.3 warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 20

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 3 1.1 Obiekt:...3 1.2 Inwestor...3 1.3 Adres budowy...3 Podstawa opracowania...3 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 3 1.1 Obiekt:...3 1.2 Inwestor...3 1.3 Adres budowy...3 Podstawa opracowania...3 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 3 1.1 Obiekt:...3 1.2 Inwestor...3 1.3 Adres budowy...3 Podstawa opracowania...3 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...4 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej. "Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce". Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762 Dziennik Ustaw z 2012r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.462 2013-10-03 zm. Dz.U.2013.762 1 2015-10-15 zm. Dz.U.2015.1554 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. *tekst ujednolicony Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa: dobudowa szybu windy do istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (kolorem niebieskim) oraz z dnia 25.04.2012 r. (kolorem różowym) oraz z dnia 21.06.2013 r. (kolorem pomarańczowym)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT TECHNICZNY adres inwestycji: Al. B. Krzywoustego 11 działka nr: 77/6 obręb Tysiąclecie inwestor: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Al.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego

Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Temat: Projekt zamienny do projektu rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego Adres inwestycji: ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck dz. nr 184/3 i 191 Jednostka

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r.

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r. Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze tel. 032-37-33-422, fax 032 37-33-328, 395 e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI INWESTOR : Gmina Kobiele Wielkie 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79 INWESTYCJA : Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Podstawa formalna opracowania. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1.2. Podstawa merytoryczna. Podstawą merytoryczną opracowania jest stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo