Spis treści I. DANE OGÓLNE: Obiekt: Inwestor Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena"

Transkrypt

1 Spis treści I. DANE OGÓLNE: Obiekt: Inwestor Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania:...7 II. OPIS TECHNICZNY Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiot opracowania Charakterystyczne parametry techniczne Zestawienie powierzchni użytkowych Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE8 4.1 Forma architektoniczna Funkcja obiektu budowlanego Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego Układ konstrukcyjny...10 Fundamenty...10 Ściany zewnętrzne...10 Podciągi...11 Trzpienie...11 Dach i pokrycie...11 Podłogi i posadzki...11 Stolarka okienna i drzwiowa...12 Wentylacja...12 Odwodnienie...12 Parapety...12 Elewacje Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane dot. obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń) Dane dotyczące obciążeń, oraz sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych przyjęto i dokonano zgodnie z Polskimi Normami Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej Rozwiązania konstrukcyjno-matriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanychj...14 Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

2 6 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoinstalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 2

3 klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne...20 mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami...20 projektowany obiekt-szyb windowy nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane...20 Informacja o obszarze Natura W stosunku do budynku analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dostępne nośniki energii, warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:...21 systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub...21 systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

4 13.5 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;,..21 Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach...22 III. UWAGI KOŃCOWE

5 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zlokalizowanym przy ul Kaszubskiej 13 I. DANE OGÓLNE: 1.1 Obiekt: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 1.2 Inwestor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat Adres budowy Kalisz, ul. Kaszubska 13 działka nr 50/5 (obręb 014-CHMIELNIK) Podstawa opracowania 1. Umowa z Inwestorem 2. Uzgodnienia z Inwestorem na podstawie uprzednio wykonanej koncepcji 3. Mapa geodezyjna służąca do celów projektowych 4. Inwentaryzacja budynku istniejącego wykonana przez autorów niniejszego opracowania 5. Decyzja nr 45/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 czerwca 2007 roku polegająca na dobudowie szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego 6. Uzgodnienia projektu pod względem ochrony P.POŻ., sanitarnym i BHP 7. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 8. Obowiązujące przepisy i normy 5

6 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń Silną stroną przedsięwzięcia inwestycyjnego jest bardzo poprawny istniejący układ w zakresie funkcjonalnym. Bardzo dobra jest także lokalizacja projektowanej windy - na działce w pełni uzbrojonej należącej do Inwestora, pełniącej dotychczas funkcje terenów szkolnictwa. Projekt dobudowy szybu windy do budynku nie pociągnie za sobą konieczności znacznych zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Stan techniczny istniejącego budynku jest dobry, obiekt dobrze utrzymany i zadbany. W budynku nie wymaga się istotniejszych przeróbek funkcjonalnych, ani technicznych, poza koniecznymi standardowymi robotami w przypadku tego typu Inwestycji. Reasumując powyższe można wyszczególnić następujące aspekty przedsięwzięcia inwestycyjnego: SILNE STRONY PRZEDSIEWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO - korzystny dla Inwestycji istniejący układ funkcjonalny w budynku - teren jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie - dobra lokalizacja w centrum Kalisza z dogodnym dojazdem (wjazdy na teren inwestycji istniejące) - obiekt dobrze skomunikowany siecią dróg wewnętrznych - możliwość obsługi w zakresie miejsc parkowania w ramach planowanej Inwestycji istniejący parking, duży teren - peryferyjna lokalizacja w budynku elementów Inwestycji pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych bez paraliżu prowadzonej działalności dydaktycznej - nieuciążliwość inwestycji na środowisko - przyjęta procedura realizacji projektu polegająca na dialogu pomiędzy jednostką projektową, a Zamawiającym/Inwestorem - aktywność Zamawiającego/Inwestora w realizacji projektu SŁABE STRONY: - możliwość wystąpienia nieprzewidzianych dodatkowych kosztów związanych z trudnymi do przewidzenia warunkami robót remontowych i adaptacyjnych - konieczność załatwiania dużej ilości spraw formalnych dla realizacji Inwestycji - realizacja obiektu - prowadzenie prac budowlanych w funkcjonującym budynku SZANSE NA SUKCES EKONOMICZNY ORAZ SPOŁECZNY PRZEDSIEWZIĘCIA - prestiżowa realizacja - sprostanie potrzebom społecznym wynikającym z dynamicznie rozwijającej się dziedziny szkolnictwa wyższego - maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów technicznych terenu - możliwość pozyskania taniego wykonawstwa w istniejących warunkach rynkowych 6

7 Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania: Dobudowa windy przy budynku prace związane z dobudową windy: wykonanie podszybia niezbędne przekucia otworów drzwiowych na każdej kondygnacji, montaż szybu windowego (budowa konstrukcji i szklenie obudowy) wykonanie niezbędnych opierzeń i obróbek blacharskich uszczelnienia dachu szybu oraz połączenia między szybem a budynkiem (z uwzględnieniem dylatacji) montaż dźwigu windowego podłączenia instalacyjne uruchomienie dźwigu oraz prace z tym związane prace wykończeniowe murarsko - malasrkie i inne II. OPIS TECHNICZNY 2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 2.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego z wejściem z wewnątrz budynku. Projektuje się szyb osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Szyb będzie zlokalizowany w dziedzińcu istniejącego budynku dydaktycznego. Projektuje się szyb windy zewnętrzny, panoramiczny przeszklony, na własnej podkonstrukcji. 2.2 Charakterystyczne parametry techniczne Kubatura 53,38m2 Zestawienie pomieszczeń Wysokość 13,15m Długość 2,05m Szerokość 1,98m Powierzchnia 4,06m2 Liczba kondygnacji (przystanków) 4 Wymiary kabiny 1,10x1,40m 3 Zestawienie powierzchni użytkowych Powierzchnia użytkowa kabiny 1,54 m2 7

8 4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 4.1 Forma architektoniczna Projektuje się szyb windowy zewnętrzny na własnej podkonstrukcji, panoramiczny, przeszklony szkłem przeziernym w kolorze naturalnym. Konstrukcja szybu stalowa słupowo-ryglowa. 4.2 Funkcja obiektu budowlanego W celu realizacji zamierzeń Zamawiającego autorzy projektu podjęli starania dla takiego zaprojektowania obiektu, aby był przyjazny osobom niepełnosprawnym, dzięki projektowanej windzie łączącej wszystkie kondygnacje: zarówno część przyziemia, jak i poddasza, a także pozostałe kondygnacje istniejące. 4.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Opis istniejącego budynku i otoczenia. Istniejący budynek przy ul. Kaszubskiej jest zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta z wewnętrznym prostokątnym patio dostępnym z dwóch stron na poziomie kondygnacji przyziemia. Budynek przez wiele lat pełnił funkcję dydaktyczną i w takim celu został wzniesiony w 1953r najpierw na potrzeby Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej (pomieszczenia dydaktyczne i internat), a następnie Technikum Budowlanego. Obecnie budynek jest we władaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Obiekt jest funkcjonalnie zróżnicowany. Mieści przede wszystkim funkcje dydaktyczną Wydziału Medyczny oraz Wydział Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. Budynek zlokalizowany jest na obszernej działce przy ul. Kaszubskiej i jest dostępny za pomocą trzech istniejących zjazdów na drogi publiczne: jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej. Na dużym powierzchniowo terenie znajduje się, oprócz istniejącego budynku, także boisko, dojścia i dojazdy, parkingi oraz nawierzchnie biologiczne czynne zieleń istniejąca wysoka i niska. Na przestrzeni lat budynek poddawany był wielu wewnętrznym przebudowom związanym z dostosowaniem do zmieniających się funkcji, a także remontom, z których największy przeprowadzono w ostatnim czasie, a polegał na termomodernizacji, remoncie dachu oraz zagospodarowaniu i urządzeniu patio. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt 3- i częściowo 4- kondygnacyjny. Dach budynku stromy, na całym gmachu wielospadowy, kryty dachówką. Ściany budynku wymurowano z cegły pełnej. Stropy żelbetowe gęstożebrowe. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa. Schody, słupy, podciągi, nadproża- żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane. Obiekt należy do kategorii SW średniowysoki. 8

9 Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem metodą lekką mokrą. Pokrycie dachu wymieniono całkowicie na dachówkę ceramiczną. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Z uwagi na prostą bryłę istniejącego budynku oraz istniejące zagospodarowanie terenu projektuje się lokalizację szybu windy w dziedzińcu obiektu dydaktycznego. Za lokalizacją przemawiała chęć nie ingerowania w zewnętrzną najbardziej widoczną część budynku, a w związku z chęcią jak najlepszego dostosowania wyglądu architektonicznego windy nie zaburzającego architektury istniejącego obiektu dydaktycznego zdecydowano się na lekką konstrukcję szybu w formie stalowej konstrukcji z przeszkloną obudową. 4.4 Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został i należy go wybudować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 9

10 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Obiekt będący przedmiotem opracowania spełnia wszystkie powyższe wymagania (wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane) 5 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5.1 Układ konstrukcyjny Konstrukcja stalowa z ryglami oszklona, na podszybiu żelbetowym monolitycznym. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) zgodnie z projektem konstrukcji - konstrukcja słupowo- ryglowa połączona przegubowo z wieńcem istniejącego budynku w poziomie wieńców. Płyta stropowa windy krzyżowo zbrojona. Nadproża wykonywane w istniejących ścianach belki wolnopodparte. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Fundamenty Istniejące żelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji - w rejonie wykonywanego podszybia należy dokonać podbicia istniejącej ławy fundamentowej do poziomu posadowienia projektowanego podszybia. projektowane podszybie żelbetowe monolityczne wg proj. konstrukcji z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III Ściany zewnętrzne istniejące budynku - ściana warstwowa z cegły pełnej ocieplona styropianem metodą lekką mokrą (budynek poddany termomodernizacji) projektowane szybu windowego - konstrukcja stalowa (zabezpieczona antykorozyjne oraz epoksydowa lub poliureatanowa powłoka malarska w kolorze RAL) szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) dwie ściany boczne o oporności ogniowej REI

11 Podciągi zgodnie z projektem konstrukcji - stalowe z profili walcowanych. Stal St3SX. Trzpienie zgodnie z projektem konstrukcji żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III Dach i pokrycie dach istniejący budynku - konstrukcja płatwiowo-kleszczowa z nowym pokryciem dachówką dach projektowany szybu systemowy z obudową szybu należy wykonać obróbki blacharskie, uszczelnienia dachu szybu oraz połączenia między szybem a budynkiem (z uwzględnieniem dylatacji) Podłogi i posadzki w budynku istniejącym, w miejscu lokalizacji windy lastryko pozostawia się bez zmian w miejscach naruszenia posadzki należy uzupełnić płytkami gresowymi w kolorze grafitu łącznie z cokołami Płytka typu Saloni, seria Interior, lub równoważne prasowana na sucho UNE-EN 14411, temperatura produkcji 1200C, mrozoodporne, antypoślizgowy R10 mat, gres porcelanowy barwiony w masie, rektyfikowany, odporny na plamienia 5, niska nasiąkliwość E<0,5%, fazowany na krawędziach, w kolorach beige, caniza, grafito, bronce, gris, w wykończeniu mat i satyna, płytka odzwierciedlająca cement i beton V3 (oznacza, że płytki mają umiarkowane różnice dotyczące kolorów odcieni w danym kolorze) w wymiarach 30x59, 60x60, stopnice 33x60, grubości 9,2mm. UNE-EN ISO nasiąkliwość wodna - E<0,5% UNE-EN ISO odporność na zginanie N 1750 UNE-EN ISO odporność na ścierane wgłębne (mm3) - <175 UNE-EN ISO odporne na szok termiczny UNE-EN ISO odporne na pęknięcia włosowate UNE-EN ISO mrozoodporne UNE-EN ISO odporność na plamienie Fe2O3/Cr2O3 klasa 5 Jodyna/ roztwór alkoholu klasa5 Oleje klasa5 UNE-EN ISO odporność na środki chemiczne Środki domowego użytku GB Kwas cytrynowy GLB Kwas mlekowy GHB Kwas solny w niskich stężeniach GLB Kwas solny w wysokich stężeniach GLB Wodorotlenek potasu w niskich stężeniach GHB Wodorotlenek potasu w wysokich stężeniach GHB Reakcja na ogień klasa A1/A1FL 11

12 Stolarka okienna i drzwiowa w budynku istniejącym stolarka: okienna PCV, drzwiowa aluminiowa i drewniana drzwi kabinowe i szybowe automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm, napęd regulowany, wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę, bez odporności ogniowej drzwi szybu o odporności ogniowej EI60 obudowa szybu szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) ściany boczne szybu odporności ogniowej REI 120 dopuszcza się możliwość zamiany drzwi szybowych przeszklonych na drzwi szybowe pełne, nierdzewne Wentylacja wentylacja windy - wentylator mechaniczny załączany automatycznie, systemowy, zgodny z zaleceniami producenta Odwodnienie - istniejące budynku w obrębie pozostawia się bez zmian, w razie konieczności należy dostosować zapewniając praiwdłowy montaż szybu windowego Elewacje Systemowe obróbki blacharskie i odprowadzenie wody zgodnie z systemem obudowy windy wybranego producenta, odprowadzenie wody opadowej - powierzchniowopo własnym terenie Parapety w budynku istniejącym pozostawia się bez zmian, projektowany szyb nie powoduje konieczności wymiany istniejąca bez zmian, poza modyfikacją i dostosowaniem z uwagi na dobudowę windy od strony patio projektowane elewacja (obudowa) szybu windowego szklenie ( w systemie aluminiowym fasadowym słupowo ryglowym szkłem termoizolacyjnym o budowie parsol grafit 6mm/Ar12/float 44.2) Wnętrza Z materiałów szlachetnych: panel z przyciskami nierdzewny z trwałymi, odpornymi na zniszczenie podświetlanymi przyciskami poręcze nierdzewne polerowanej 12

13 listwy przypodłogowe i wykończeniowe nierdzewne posadzka kamień naturalny 5.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) Konstrukcja słupowo-ryglowa połączona przegubowo ze zbrojeniem wieńca istniejącego budynku w poziomie wieńców. Płyta stropowa windy krzyżowo zbrojona. Nadproża wykonywane w istniejących ścianach belki wolnopodparte. 5.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane dot. obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń) Zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz danymi od producenta 5.4 Dane dotyczące obciążeń, oraz sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych przyjęto i dokonano zgodnie z Polskimi Normami PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem wraz ze zmianą z PN-80/B-02010/Az1:2006 PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem wraz ze zmianą z PN-B-02011:1977/Az1 PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264/ Konstrukcje żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03002: Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie Podstawowe wyniki obliczeń dostępne są do wglądu u autora projektu, w siedzibie biura. 5.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Konstrukcja słupowo-ryglowa stalowa, na podszybiu żelbetowym monolitycznym, obudowa ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej, drzwi szybu automatyczne teleskopowe dwuskrzydłowe ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej 13

14 5.6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne I kategorię geotechniczną 5.7 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej Szyb windowy posadowiony na podszybiu żelbetowym monolitycznym. Projektowany szyb windowy nie znajduje się na terenie znajdującym się pod wpływem eksploatacji górniczej 5.8 Rozwiązania konstrukcyjno-matriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanychj Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu (obejmująca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu) Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz statycznych elementów konstrukcyjnych przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że: Istniejący budynek został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie i znajduje się w stanie technicznym dobrym Dobudowa szybu windowego nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałą część budynku. W rejonie wykonywanego podszybia należy dokonać podbicia istniejącej ławy fundamentowej do poziomu posadowienia projektowanego podszybia. Podbicia dokonać przy użyciu betonu C25/30 odcinkami o długości nie przekraczającej jednego metra. Elementy konstrukcyjne budynku mają wystarczającą nośność do wykonania projektowanej dobudowy szybu windowego bez dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branży konstrukcyjnej. Projektowana dobudowa nie stanowi zagrożenia dla życia lub mienia Inwestora i osób trzecich pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod właściwym nadzorem. 6 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich Projektowana dźwig windowy to dźwig osobowym przystosowany także dla przewozu osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich o wymiarach wewnętrznych kabiny windowej 1,10x1,40m, 14

15 wyposażony w panel z podświetlanymi przyciskami krótkoskokowymi z grafiką Braill a, z drzwiami automatycznymi ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej teleskopowymi dwuskrzydłowymi o wymiarach 0,90x2,00m wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę 7 W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi 8 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 9 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: Działka jest w pełni uzbrojona w podstawowe sieci: - elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, deszczową, teletechniczną, gazową 15

16 Zaopatrzenie w wodę jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Odprowadzenie ścieków jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Odprowadzenie wód opadowych jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej w budynku rozdzielni elektrycznej, jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci Ogrzewanie - jak dotychczas poprzez rozbudowę istniejącą w budynku instalację c.o. ( budynek zasilany jest w energię cieplną z własnej kotłowni) Usuwanie odpadów projektowana rozbudowa nie ma wpływu na ilości usuwanych odpadów. PWSZ ma zawarta stosowna umowę z jednostką wywożącą odpady. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji jak dotychczas, istniejącymi wjazdami jednym od ul. Kaszubskiej i dwoma od ul. Skarszewskiej. Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej należy dokonać przełożenia sieci w miejscu budowy windy wg projektu branży sanitarnej. zapewnienie zasilania elektrycznego szybu windowego zgodnie z projektem branży elektrycznej 9.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 9.2 dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 16

17 10 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; Projektuje się budowę szybu windowego z dźwigiem np.: dźwig osobowy PROLIFT MPGO 630 (o specyfikacji zamieszczonej w poniższej tabeli) lub równoważny zapewnienie zasilania elektrycznego szybu windowego zgodnie z projektem branży elektrycznej rodzaj model Osobowy, przystosowany także dla przewozu osób niepełnosprawnych MP GO 630 panorama Typ dźwigu Model Kabina Wymiary Drzwi kabinowe Drzwi szybowe napęd elektryczny bezreduktorowy z płynną falownikową regulacją prędkości Nie wymagana, wymagane miejsce na szafę sterową o wym. maszynownia 400x230x2180 mm ze stali nierdzewnej X 02 satyna w otworze najwyższego przystanku udźwig prędkość 630 kg/8 osób 1,0 m/s C ściany przeszklone ( bok i tył ) drugi bok nierdzewny X02 satyna wyposażona m. innymi w: cyfrowy wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem alarmowym ( linę telefoniczną zapewnia Zamawiający ) intercom kabina- tablica sterowa kurtynę świetlna wentylator mechaniczny załączany automatycznie sygnalizację przeciążenia graficzną lub dźwiękową nierdzewny ze stali X 02 satyna panel pionowy na pełną wysokość kabiny z podświetlanymi na niebiesko metalowymi przyciskami krótkoskokowymi w kształcie do uzgodnienia, z grafiką Braill a listwy przypodłogowe nierdzewne X 02 poręcze nierdzewne polerowane X 12 oświetlenie stałe LED w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej polerowanej X 12, oświetlenie awaryjne akumulatorowe 2h kamień naturalny np. G03 lub przygotowana pod wykończenie Zamawiającego 1100x1400x2100 mm Automatyczne teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm napęd regulowany wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna wyposażone w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę Automatyczne teleskopowe 2 skrzydłowe o wymiarach mm 17

18 wykonane ze szkła bezpiecznego w ramkach ze stali nierdzewnej satyna odporność ogniowa EI60 o wymiarach wewn. min. 1650x1750 mm konstrukcja stalowa z ryglami co 1500 mm Szyb boczne ściany szybu o odporności ogniowej REI mm z urządzeniem SAB wymaganym normą EN dla budynków Nadszybie istniejących Podszybie Min mm Przystanki/dojścia 4/4 Wysokość Ok. 9,93 m podnoszenia Sterowanie Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół Zasilanie 400 V/50Hz wyświetlacz cyfrowy LCD i sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na każdym przystanku zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu jazdy między Wyposażenie przystankami dodatkowe awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zjazd pożarowy na wybrany przystanek w przypadku otrzymania sygnału z centrali p.poż Ilość startów Moc silnika 180/godz. Ok. 4,6 kw 11 Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 11.1 bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, (zamieszczono w projekcie branży elektrycznej) 11.2 w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 18

19 11.3 parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 11.4 dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektonicznobudowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 12 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Budowa nie narusza interesów osób trzecich. 12.1zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 12.2emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 12.3 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 12.4właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 12.5wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 19

20 mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektonicznobudowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami projektowany obiekt-szyb windowy nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane Informacja o wpisie do rejestru zabytków. Obszar znajduje się w strefie uzgodnień konserwatorskich. Informacja o obszarze Natura 2000 Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 13 W stosunku do budynku analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 13.1 roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 13.2 dostępne nośniki energii, 13.3 warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 20

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2 PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA www.inzynier.rzeszow.pl KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo