Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, r.

2 Komplementarność projektów i zadań w perspektywie a Siła, r.

3 UWARUNKOWANIA

4 WODA ü Dyrektywa 2000/60/WE (dyrektywa wodna) ü Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa); ü Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

5 region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego region wodny Jarft region wodny Dolnej Wisły region wodny Swieżej region wodny Łyny i Węgorapy region wodny Niemna region wodny Warty region wodny Środkowej Wisły Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych

6 WODA Na obszarze dorzecza Pregoły: ü wyznaczonych jest 120 JCW rzek oraz 101 JCW jezior, ü jako silnie zmienione lub sztuczne części wód uznano 6 JCW rzek i 8 JCW jezior, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 12 JCWP rzek (10%) oraz 61 JCWP jezior (60%).

7 WODA Na obszarze dorzecza Wisły: ü wyznaczonych jest 2660 JCW rzek, 5 JCW przejściowych, 6 JCW przybrzeżnych, 481 JCW jezior, ü jako silnie zmienione lub sztuczne części wód uznano 962 JCW rzek, 31 JCW jezior i 1 JCW przybrzeżnych, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 1019 JCWP rzek (38%), 287 JCWP jezior (60%), 4 JCWP przybrzeżne (67%) oraz 5 JCWP przejściowych (100%).

8 WODA Na obszarze dorzecza Świeżej: ü wyznaczonych jest 4 JCW rzek i 1 JCW jezior, ü nie stwierdzono silnie zmienionych lub sztucznych części wód, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 1 JCWP jezior (100%).

9 WODA Na obszarze dorzecza Jarft: ü wyznaczonych jest 6 JCW rzek, ü nie stwierdzono silnie zmienionych lub sztucznych części wód, ü nie stwierdzono żadnych JCWP jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

10 WODA Według projektu IV AKPOŚK (wg stanu na październik 2013r.) na liście priorytetowej dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego znajdują się 72 aglomeracje z województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym podzielono je na: q grupę A aglomeracje, których RLMa (aktualny) wyliczony jest zgodnie z RLMrz (rzeczywisty) 2 (Szczytno i Piecki) q grupę B aglomeracje, których RLMa wyliczony jest niezgodnie z RLMrz 68 aglomeracji q grupę C aglomeracje, których RLMrz wynosi poniżej 2000 RLM proponowane do wyłączenia z KPOŚK 3 (Rybno, Sorkwity, Purda)

11 WODA Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu KPOŚK osiągnięcie efektu ekologicznego: q w aglomeracji pozostanie 15 aglomeracjom, z czego 14 w roku 2015, q w zakresie gospodarki osadowej pozostanie 26 aglomeracjom, z czego 24 w 2015 roku.

12 WODA Zaopatrzenie w wodę: q wg danych GUS (stan na r.) łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła ,6 km z sieci wodociągowej korzystało ok. 90% mieszkańców województwa (87,9% średnia krajowa), w tym ok. 98% mieszkańców miast i ok. 78% mieszkańców wsi o w ostatnich latach w województwie obserwuje się systematyczny spadek zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych ogółem, mimo wzrostu ilości ludności korzystającej z sieci wodociągowej

13 WODA Kanalizacja sanitarna: q wg danych GUS na r. łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 6 299,0 km z sieci kanalizacyjnej korzystało 69% mieszkańców województwa (64,3% średnia krajowa), w tym 94% mieszkańców miast i ok. 32,0% mieszkańców wsi

14 ZIEMIA ü Dyrektywa 2008/98 WE w sprawie odpadów (dyrektywa odpadowa) ü Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów ü Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ü Krajowy plan gospodarki odpadami ü Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata

15 ZIEMIA Uchwałą Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata Uchwałą Nr XVIII/334/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił sposób wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata

16 ZIEMIA Województwo podzielone zostało na 5 Regionów Gospodarki Odpadami, w których zostały oddane bądź powstają zakłady unieszkodliwiania odpadów współfinansowane ze środków UE (Działdowo-Rudno k. Ostródy, Elbląg, Olsztyn, Spytkowo k. Giżycka, Ełk) q wszystkie te instalacje pełnią funkcję instalacji regionalnych, q łączna przepustowość instalacji wynosi 312,53 tys. ton/rok jest to przepustowość, która pokrywa w pełni potrzeby województwa w zakresie odpadów komunalnych.

17

18 ZIEMIA Gospodarka odpadami: q na terenie województwa odebrano (stan na dzień r.) 345,3 tys. ton odpadów komunalnych (w Polsce 9 473,83 tys. ton), w tym z gospodarstw domowych 323,13 tys. ton o wielkości te w ostatnich latach utrzymują się na podobnym poziomie, choć wykazują regularną tendencję spadkową q w 2012 roku funkcjonowało 21 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o łącznej powierzchni 80 ha

19 ZIEMIA W dniu 26 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXIV/487/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy USKOM Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja zastępcza do obsługi Regionu Centralnego (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych).

20 ZIEMIA W dniu 28 października 2013 r. uchwałą Nr XXXI/ 613/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy Bioelektra Group Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja zastępcza do obsługi Regionu Centralnego (instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych).

21 ZIEMIA W dniu 26 listopada 2013 r. uchwałą Nr XXXII/629/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy USKOM Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja regionalna do obsługi Regionu Zachodniego (składowisko odpadów).

22 ZIEMIA Do Sejmu r. wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy dotyczący planów inwestycyjnych. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest brak uwzględniania w przedmiotowych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich instalacji do przetwarzania odpadów.

23 ZIEMIA W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji; oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania; harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

24 POWIETRZE ü ü ü ü ü ü ü Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa OZE) Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE) Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku Krajowy plan działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej Program ekoenergetycznego województwa warmińskomazurskiego Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn i strefy miasto Elbląg

25 POWIETRZE Województwo podzielone jest na 3 strefy, do których odnoszą się badania stanu powietrza: q strefa Miasto Olsztyn q strefa Miasto Elbląg q strefa warmińsko-mazurska Na podstawie corocznych badań stanu powietrza, jakość powietrza w województwie warmińskomazurskim jest dobra.

26 POWIETRZE W wyniku przeprowadzonej analizy danych, jakość powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 została oceniona jako C w strefie warmińskomazurskiej. Jakość powietrza pod kątem benzo(a)pirenu została oceniona jako C we wszystkich strefach w województwie.

27 POWIETRZE Uchwałą Nr XXXI/614/13 z r. Sejmik Województwa przyjął Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn. Uchwałą Nr XXXI/615/13 z r. Sejmik Województwa przyjął Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg.

28 POWIETRZE W Programach wskazano działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie benzo(a)pirenu. Są to m.in. działania w zakresie: q ograniczania emisji powierzchniowej q przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną q ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól q gospodarowania odpadami komunalnymi q ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) q ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych energetyczne spalanie paliw q ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych źródła technologiczne q edukacji ekologicznej i reklamy q planowania przestrzennego

29 POWIETRZE Szacunkowy koszt działań obu Programów został określony na poziomie 56,7 mln zł, w tym: q Olsztyn 26,65 mln zł q Elbląg 30,05 mln zł

30 POWIETRZE Energetyka i elektroenergetyka: q moc zainstalowana w elektrowniach na terenie województwa wyniosła w 2012 r. 299,8 MW (0,8% mocy elektrowni w kraju) q wyprodukowano 745,6 GWh energii elektrycznej (0,5% produkcji krajowej i ok. 21% zużycia energii w województwie), przy czym ze udział produkcji ze źródeł energii odnawialnej wyniósł 74,4%

31 PRZYRODA ü Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia), ü Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa), ü Strategia Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020r. ü Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań, ü Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, ü Plan strategiczny na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2020, ü Program małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego, ü Wojewódzki Program Zwiększania Lesistości.

32 POWIETRZE ü ü ü ü ü blisko 47% powierzchni województwa objęte jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody (ponad 11% wszystkich form ochrony w kraju) z 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych na terenie Polski, 16 obszarów położonych jest w całości lub częściowo w województwie warmińsko-mazurskim, łącznie zajmują one obszar ,20 ha. na terenie województwa są 43 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane SOO specjalne obszary ochrony siedlisk) z 823 obszarów wyznaczonych na terenie Polski i zajmują one ,60 ha na terenie województwa jest 768,8 tys. ha gruntów leśnych, w tym 748,4 tys. ha lasów. lesistość województwa wynosi 31% i na przestrzeni ostatniej dekady wzrasta o około 0,1% / rok.

33 FUNDUSZE UE

34 FUNDUSZE UE

35 FUNDUSZE UE Koncentracja celów wsparcia funduszy europejskich: Cele szczegółowe wsparcia Cele tematyczne Zwiększenie wykorzystania wyników prac Cel tematyczny 1. badawczo-rozwojowych w gospodarce Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Poprawa kompetencji kadr gospodarki Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Lepsze wykorzystanie zasobów na rynku pracy Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników Zwiększenie transportowej dostępności kraju Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Zmniejszenie emisyjności gospodarki Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych

36 FUNDUSZE UE Fundusze UE na ochronę środowiska i energetykę Cele tematyczne Udziały Udziały Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 2,1% 1,4% 12,2% Razem 15,7% 10,59% 8 136,00 mln euro 1,14% 879,20 mln euro 8,03% 6 164,80 mln euro 19,76% ,00 mln euro

37 FUNDUSZE UE Propozycja podziału funduszy europejskich na programy krajowe Projekty Programów (również RPO) zostały przekazane do Komisji europejskiej i są obecnie w trakcie negocjacji z KE.

38 FUNDUSZE UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Oś priorytetowa Alokacja UE [mln euro] OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1 528,4 OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 3 808,2 RAZEM 5 336,6

39 FUNDUSZE UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ,6 mln euro

40 FUNDUSZE UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (projekt z r.) Oś priorytetowa Alokacja UE [mln euro] OŚ PRIORYTETOWA IV: Efektywność energetyczna 246,75 OŚ PRIORYTETOWA V: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 147,28 RAZEM 394,03 ok. 23% całej alokacji RPO

41 WYZWANIA

42 WYZWANIA q Beneficjenci / projekty q finansowanie zwrotne q sposób wdrażania

43 PROJEKTY Gospodarka wodno-ściekowa

44 PROJEKTY Główne problemy: Zły stan wód. Ryzyko nieosiągnięcia w terminie dobrego stanu wielu jednolitych części wód powierzchniowych. Ryzyko opóźnienia wdrożenia dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Eutrofizacja wód powierzchniowych. Zagrożenie pogorszenia jakości wód podziemnych.

45 PROJEKTY Opłaty za korzystanie ze środowiska mają obowiązek wnosić wszystkie podmioty, które do tego środowiska wprowadzają różnorodne zanieczyszczenia lub korzystają z jego zasobów. Wydaje się zasadne, by myśląc o systemie finansowania inwestycji i eksploatacji urządzeń służących gospodarce wodnościekowej, móc wykazać podjęte kroki i działania w celu wypełnienia zasady zanieczyszczający płaci w odniesieniu do podmiotów i osób, posiadających nieruchomości na terenie gminy. Należy przy tym zwrócić uwagę na wzajemne zasady korzystania z infrastruktury i ponoszenia opłat, co m.in. będzie miało wpływ na kwalifikowalność podatku VAT.

46 PROJEKTY Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

47 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu o o PROJEKTY kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych woj. mazowieckie), w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych.

48 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o kompleksowe wsparcie gospodarki wodnościekowej, z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi w aglomeracjach poniżej RLM

49 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków) jedynie w przypadku aglomeracji ujętych w KPOŚK w sytuacji zidentyfikowanych obszarów, co do których rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji???

50 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody) o zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody.

51 PROJEKTY Gospodarka wodami opadowymi

52 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami o o o PROJEKTY projekty dot. zwiększenia retencji, projekty z zakresu małej retencji, zagospodarowanie wód opadowych, w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich

53 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę o PROJEKTY ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych

54 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu. o PROJEKTY rekultywacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych / zdegradowanych

55 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o rozwój infrastruktury, w tym budowa lub remont urządzeń służących retencjonowaniu wód, o wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej.

56 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o inwestowanie w niezbędną infrastrukturę związaną z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych); o realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

57 PROJEKTY Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt z r.) Ø Działanie 6.6 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych o Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof o Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

58 Program Operacyjny Rybactwo i Morze (projekt z r.) Ø Ø PROJEKTY PRIORYTET 1. Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury o Środek 1.1. Rybołówstwo Działanie Inwestycje w zakresie rybołówstwa śródlądowego służące ochronie środowiska (art. 42) o Środek 1.2. Akwakultura Działanie Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska (art. 54) PRIORYTET 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich o Środek 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju

59 PROJEKTY Rekultywacja jezior

60 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu. o PROJEKTY rekultywacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych / zdegradowanych

61 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o inwestowanie w niezbędną infrastrukturę związaną z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych); o realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

62 PROJEKTY Istotne jest, by do kwestii rekultywacji jezior podchodzić w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem szeroko rozumianego wpływu na środowisko i wspierając prośrodowiskowe metody rekultywacji.

63 PROJEKTY

64 PROJEKTY Cel strategiczny Ochrona i poprawa stanu jednolitych części wód jezior Polski Północnej

65 PROJEKTY Cel szczegółowe Cel 1: Poprawa stanu ekosystemów wodnych Cel 2: Ochrona i poprawa środowiska wodnego Cel 3: Zrównoważone korzystanie z wód

66 PROJEKTY LIST INTENCYJNY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDAMI WOJEWÓDZTW w zakresie ochrony jezior i ekosystemów od nich zależnych oraz poprawy jakości wód na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego podpisany w dniu r. w Olsztynie

67 PROJEKTY Gospodarka niskoemisyjna

68 PROJEKTY Cele Unii Europejskiej do 2020 ü ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990r. lub jeśli inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich zadań i możliwości, nawet o 30% ü zwiększenie udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% (dla Polski co najmniej do 15,5%) ü zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%

69 PROJEKTY Cele Unii Europejskiej do 2030 ü ograniczenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40% ü zwiększenie udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 27%

70 PROJEKTY Dyrektywy UE ü Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej ü Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

71 PROJEKTY Wytyczne KE w zakresie efektywności energetycznej ü Wytyczne dla urzędników Komisji Europejskiej Guidance on European Structural and Investment Funds : ü index_en.cfm

72 PROJEKTY Wytyczne KE w zakresie efektywności energetycznej ü Techniczne wytyczne w zakresie finansowania renowacji energetycznej budynków z funduszy polityki spójności Technical Guidance financing the energy renovation of buildings with cohesion policy funding: ü energy/ efficiency/ studies/ efficiency_en.htm

73 PROJEKTY Zasady pomocy publicznej ü Wytyczne dotyczące pomocy na energetykę i ochronę środowiska na lata Guidelines on environmental and energy State aid for ü legislation_en.html

74 PROJEKTY Zasady pomocy publicznej ü Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych General Block Exemption Regulation (the GBER) on state aid measures ü block.html#gber

75 PROJEKTY wyznaczenie i określenie sposobu realizacji celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020 => plan działań

76 PROJEKTY redukcja emisji CO2 wartość absolutna lub wartość per capita

77 PROJEKTY działania na szczeblu gminy obszar gminy działania niskoemisyjne, wykorzystanie OZE współpraca producentów/odbiorców energii

78 PROJEKTY horyzont czasowy Ø wizja obejmująca długoterminową strategię i cele do 2020r., zawierającą stanowcze zobowiązania w zakresie planowania przestrzennego, transportu i mobilności, zamówień publicznych, standardów dla nowych/modernizowanych budynków, itp. Ø konkretne działania zaplanowane na najbliższe 3 5 lat, które stanowią przełożenie długoterminowych celów i strategii na działania

79 PROJEKTY obszar działań: budownictwo energooszczędne (budynki, wyposażenie, urządzenia) niskoemisyjny transport publiczny energooszczędne oświetlenie uliczne finansowanie projektów energetycznych możliwość zastosowania OZE (energia elektryczna, ciepło, chłód)

80 PROJEKTY obszar działań: planowanie przestrzenne zamówienia publiczne edukacja ekologiczna spójność z innymi dokumentami

81 PROJEKTY przyjęcie do realizacji przez Gminę (uchwała + WPF) aktualność wskaźniki realizacji określenie źródeł finansowania plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury)

82 PROJEKTY spójność z innymi planami/programami (mpzp, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza) zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko kompleksowość planu

83 PROJEKTY Ogólna strategia Ø Cele strategiczne i szczegółowe Ø Stan obecny Ø Identyfikacja obszarów problemowych Ø Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

84 PROJEKTY Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem Ø Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania Ø Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

85 PROJEKTY Wskaźniki monitorowania Ø poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji) Ø poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego Ø udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

86 PROJEKTY Wskaźniki monitorowania Ø Ø proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), w celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych

87 Umowa Partnerstwa PROJEKTY ü określa cele tematyczne wskazane w projektach rozporządzeń KE ü umowa partnerska została przyjęta r. Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

88 Cel tematyczny 4 PROJEKTY ü Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii ü P r o m o w a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j i u ż y c i a O Z E w przedsiębiorstwach, m.in.: zmniejszenie strat energii, ciepła, wody ü Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym ü Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE ü Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Gospodarka niskoemisyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Gospodarka niskoemisyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Gospodarka niskoemisyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Warszawa, 12 grudnia 2013 r. Środki finansowe na sektor

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE Przemysław Kalinka Komisja Europejska Dyrekcja generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział H2 - Polska Adaptacja do zmian klimatu, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Wsparcie efektywności energetycznej 2020 ze środków w Unii Europejskiej. Wrocław, 8 maja 2013 r.

Wsparcie efektywności energetycznej 2020 ze środków w Unii Europejskiej. Wrocław, 8 maja 2013 r. Wsparcie efektywności energetycznej w latach 2014-2020 2020 ze środków w Unii Europejskiej Wrocław, 8 maja 2013 r. Środki finansowe na sektor energetyki (EE i OZE) w latach 2007-2013 KATEGORIA INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2016 z dnia 22.06.2016 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. Celem strategicznym

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni

Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni Informacja o konkursach strukturalnych z UE na lata 2014-2020 (ogólnopolskie, regionalne) dla Wspólnot i Spółdzielni W roku 2014r. odbyły się ostanie konkursy z pozostałości puli pieniężnej z UE drugiego

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI KOMUNALNE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU RPO WL 2014-2020. LUBLIN 22 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

SPÓŁKI KOMUNALNE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU RPO WL 2014-2020. LUBLIN 22 PAŹDZIERNIKA 2014 r. SPÓŁKI KOMUNALNE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU RPO WL 2014-2020 LUBLIN 22 PAŹDZIERNIKA 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE wskazane przez KE w ROPORZĄDZENIACH na

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Pozarządowych Organizacji Ekologicznych dot. wdrażania funduszy UE w okresie woj. podlaskie.

Stanowisko Pozarządowych Organizacji Ekologicznych dot. wdrażania funduszy UE w okresie woj. podlaskie. Stanowisko Pozarządowych Organizacji Ekologicznych dot. wdrażania funduszy UE w okresie 2007-2013 woj. podlaskie. Piotr Znaniecki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 2020 założenia, kierunki działań strategia MiG Pleszew Pleszew, 22 stycznia 2015 r. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010-2014 2014 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010-2014 2014 PRZEDSIĘWZIĘCIA,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Stanowisko Organizacji Pozarządowych Marta Wiśniewska Projekt Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju -partycypacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 22/205 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 204 2020 z dnia lipca 205 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo