Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, r.

2 Komplementarność projektów i zadań w perspektywie a Siła, r.

3 UWARUNKOWANIA

4 WODA ü Dyrektywa 2000/60/WE (dyrektywa wodna) ü Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa); ü Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

5 region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego region wodny Jarft region wodny Dolnej Wisły region wodny Swieżej region wodny Łyny i Węgorapy region wodny Niemna region wodny Warty region wodny Środkowej Wisły Granice obszarów dorzeczy i regionów wodnych

6 WODA Na obszarze dorzecza Pregoły: ü wyznaczonych jest 120 JCW rzek oraz 101 JCW jezior, ü jako silnie zmienione lub sztuczne części wód uznano 6 JCW rzek i 8 JCW jezior, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 12 JCWP rzek (10%) oraz 61 JCWP jezior (60%).

7 WODA Na obszarze dorzecza Wisły: ü wyznaczonych jest 2660 JCW rzek, 5 JCW przejściowych, 6 JCW przybrzeżnych, 481 JCW jezior, ü jako silnie zmienione lub sztuczne części wód uznano 962 JCW rzek, 31 JCW jezior i 1 JCW przybrzeżnych, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 1019 JCWP rzek (38%), 287 JCWP jezior (60%), 4 JCWP przybrzeżne (67%) oraz 5 JCWP przejściowych (100%).

8 WODA Na obszarze dorzecza Świeżej: ü wyznaczonych jest 4 JCW rzek i 1 JCW jezior, ü nie stwierdzono silnie zmienionych lub sztucznych części wód, ü w obszarze dorzecza stwierdzono jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazano 1 JCWP jezior (100%).

9 WODA Na obszarze dorzecza Jarft: ü wyznaczonych jest 6 JCW rzek, ü nie stwierdzono silnie zmienionych lub sztucznych części wód, ü nie stwierdzono żadnych JCWP jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

10 WODA Według projektu IV AKPOŚK (wg stanu na październik 2013r.) na liście priorytetowej dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego znajdują się 72 aglomeracje z województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym podzielono je na: q grupę A aglomeracje, których RLMa (aktualny) wyliczony jest zgodnie z RLMrz (rzeczywisty) 2 (Szczytno i Piecki) q grupę B aglomeracje, których RLMa wyliczony jest niezgodnie z RLMrz 68 aglomeracji q grupę C aglomeracje, których RLMrz wynosi poniżej 2000 RLM proponowane do wyłączenia z KPOŚK 3 (Rybno, Sorkwity, Purda)

11 WODA Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu KPOŚK osiągnięcie efektu ekologicznego: q w aglomeracji pozostanie 15 aglomeracjom, z czego 14 w roku 2015, q w zakresie gospodarki osadowej pozostanie 26 aglomeracjom, z czego 24 w 2015 roku.

12 WODA Zaopatrzenie w wodę: q wg danych GUS (stan na r.) łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła ,6 km z sieci wodociągowej korzystało ok. 90% mieszkańców województwa (87,9% średnia krajowa), w tym ok. 98% mieszkańców miast i ok. 78% mieszkańców wsi o w ostatnich latach w województwie obserwuje się systematyczny spadek zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych ogółem, mimo wzrostu ilości ludności korzystającej z sieci wodociągowej

13 WODA Kanalizacja sanitarna: q wg danych GUS na r. łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 6 299,0 km z sieci kanalizacyjnej korzystało 69% mieszkańców województwa (64,3% średnia krajowa), w tym 94% mieszkańców miast i ok. 32,0% mieszkańców wsi

14 ZIEMIA ü Dyrektywa 2008/98 WE w sprawie odpadów (dyrektywa odpadowa) ü Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów ü Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ü Krajowy plan gospodarki odpadami ü Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata

15 ZIEMIA Uchwałą Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata Uchwałą Nr XVIII/334/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił sposób wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata

16 ZIEMIA Województwo podzielone zostało na 5 Regionów Gospodarki Odpadami, w których zostały oddane bądź powstają zakłady unieszkodliwiania odpadów współfinansowane ze środków UE (Działdowo-Rudno k. Ostródy, Elbląg, Olsztyn, Spytkowo k. Giżycka, Ełk) q wszystkie te instalacje pełnią funkcję instalacji regionalnych, q łączna przepustowość instalacji wynosi 312,53 tys. ton/rok jest to przepustowość, która pokrywa w pełni potrzeby województwa w zakresie odpadów komunalnych.

17

18 ZIEMIA Gospodarka odpadami: q na terenie województwa odebrano (stan na dzień r.) 345,3 tys. ton odpadów komunalnych (w Polsce 9 473,83 tys. ton), w tym z gospodarstw domowych 323,13 tys. ton o wielkości te w ostatnich latach utrzymują się na podobnym poziomie, choć wykazują regularną tendencję spadkową q w 2012 roku funkcjonowało 21 czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o łącznej powierzchni 80 ha

19 ZIEMIA W dniu 26 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXIV/487/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy USKOM Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja zastępcza do obsługi Regionu Centralnego (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych).

20 ZIEMIA W dniu 28 października 2013 r. uchwałą Nr XXXI/ 613/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy Bioelektra Group Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja zastępcza do obsługi Regionu Centralnego (instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych).

21 ZIEMIA W dniu 26 listopada 2013 r. uchwałą Nr XXXII/629/13 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata : q została wprowadzona instalacja firmy USKOM Sp. z o.o. w Różance k/susza jako instalacja regionalna do obsługi Regionu Zachodniego (składowisko odpadów).

22 ZIEMIA Do Sejmu r. wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy dotyczący planów inwestycyjnych. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest brak uwzględniania w przedmiotowych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich instalacji do przetwarzania odpadów.

23 ZIEMIA W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji; oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania; harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

24 POWIETRZE ü ü ü ü ü ü ü Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa OZE) Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE) Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku Krajowy plan działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej Program ekoenergetycznego województwa warmińskomazurskiego Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn i strefy miasto Elbląg

25 POWIETRZE Województwo podzielone jest na 3 strefy, do których odnoszą się badania stanu powietrza: q strefa Miasto Olsztyn q strefa Miasto Elbląg q strefa warmińsko-mazurska Na podstawie corocznych badań stanu powietrza, jakość powietrza w województwie warmińskomazurskim jest dobra.

26 POWIETRZE W wyniku przeprowadzonej analizy danych, jakość powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 została oceniona jako C w strefie warmińskomazurskiej. Jakość powietrza pod kątem benzo(a)pirenu została oceniona jako C we wszystkich strefach w województwie.

27 POWIETRZE Uchwałą Nr XXXI/614/13 z r. Sejmik Województwa przyjął Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn. Uchwałą Nr XXXI/615/13 z r. Sejmik Województwa przyjął Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg.

28 POWIETRZE W Programach wskazano działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie benzo(a)pirenu. Są to m.in. działania w zakresie: q ograniczania emisji powierzchniowej q przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną q ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól q gospodarowania odpadami komunalnymi q ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) q ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych energetyczne spalanie paliw q ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych źródła technologiczne q edukacji ekologicznej i reklamy q planowania przestrzennego

29 POWIETRZE Szacunkowy koszt działań obu Programów został określony na poziomie 56,7 mln zł, w tym: q Olsztyn 26,65 mln zł q Elbląg 30,05 mln zł

30 POWIETRZE Energetyka i elektroenergetyka: q moc zainstalowana w elektrowniach na terenie województwa wyniosła w 2012 r. 299,8 MW (0,8% mocy elektrowni w kraju) q wyprodukowano 745,6 GWh energii elektrycznej (0,5% produkcji krajowej i ok. 21% zużycia energii w województwie), przy czym ze udział produkcji ze źródeł energii odnawialnej wyniósł 74,4%

31 PRZYRODA ü Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia), ü Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa), ü Strategia Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020r. ü Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań, ü Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, ü Plan strategiczny na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2020, ü Program małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego, ü Wojewódzki Program Zwiększania Lesistości.

32 POWIETRZE ü ü ü ü ü blisko 47% powierzchni województwa objęte jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody (ponad 11% wszystkich form ochrony w kraju) z 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych na terenie Polski, 16 obszarów położonych jest w całości lub częściowo w województwie warmińsko-mazurskim, łącznie zajmują one obszar ,20 ha. na terenie województwa są 43 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane SOO specjalne obszary ochrony siedlisk) z 823 obszarów wyznaczonych na terenie Polski i zajmują one ,60 ha na terenie województwa jest 768,8 tys. ha gruntów leśnych, w tym 748,4 tys. ha lasów. lesistość województwa wynosi 31% i na przestrzeni ostatniej dekady wzrasta o około 0,1% / rok.

33 FUNDUSZE UE

34 FUNDUSZE UE

35 FUNDUSZE UE Koncentracja celów wsparcia funduszy europejskich: Cele szczegółowe wsparcia Cele tematyczne Zwiększenie wykorzystania wyników prac Cel tematyczny 1. badawczo-rozwojowych w gospodarce Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Poprawa kompetencji kadr gospodarki Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Lepsze wykorzystanie zasobów na rynku pracy Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników Zwiększenie transportowej dostępności kraju Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Zmniejszenie emisyjności gospodarki Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych

36 FUNDUSZE UE Fundusze UE na ochronę środowiska i energetykę Cele tematyczne Udziały Udziały Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 2,1% 1,4% 12,2% Razem 15,7% 10,59% 8 136,00 mln euro 1,14% 879,20 mln euro 8,03% 6 164,80 mln euro 19,76% ,00 mln euro

37 FUNDUSZE UE Propozycja podziału funduszy europejskich na programy krajowe Projekty Programów (również RPO) zostały przekazane do Komisji europejskiej i są obecnie w trakcie negocjacji z KE.

38 FUNDUSZE UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Oś priorytetowa Alokacja UE [mln euro] OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1 528,4 OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 3 808,2 RAZEM 5 336,6

39 FUNDUSZE UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ,6 mln euro

40 FUNDUSZE UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (projekt z r.) Oś priorytetowa Alokacja UE [mln euro] OŚ PRIORYTETOWA IV: Efektywność energetyczna 246,75 OŚ PRIORYTETOWA V: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 147,28 RAZEM 394,03 ok. 23% całej alokacji RPO

41 WYZWANIA

42 WYZWANIA q Beneficjenci / projekty q finansowanie zwrotne q sposób wdrażania

43 PROJEKTY Gospodarka wodno-ściekowa

44 PROJEKTY Główne problemy: Zły stan wód. Ryzyko nieosiągnięcia w terminie dobrego stanu wielu jednolitych części wód powierzchniowych. Ryzyko opóźnienia wdrożenia dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Eutrofizacja wód powierzchniowych. Zagrożenie pogorszenia jakości wód podziemnych.

45 PROJEKTY Opłaty za korzystanie ze środowiska mają obowiązek wnosić wszystkie podmioty, które do tego środowiska wprowadzają różnorodne zanieczyszczenia lub korzystają z jego zasobów. Wydaje się zasadne, by myśląc o systemie finansowania inwestycji i eksploatacji urządzeń służących gospodarce wodnościekowej, móc wykazać podjęte kroki i działania w celu wypełnienia zasady zanieczyszczający płaci w odniesieniu do podmiotów i osób, posiadających nieruchomości na terenie gminy. Należy przy tym zwrócić uwagę na wzajemne zasady korzystania z infrastruktury i ponoszenia opłat, co m.in. będzie miało wpływ na kwalifikowalność podatku VAT.

46 PROJEKTY Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

47 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu o o PROJEKTY kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych woj. mazowieckie), w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych.

48 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o kompleksowe wsparcie gospodarki wodnościekowej, z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi w aglomeracjach poniżej RLM

49 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków) jedynie w przypadku aglomeracji ujętych w KPOŚK w sytuacji zidentyfikowanych obszarów, co do których rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji???

50 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody) o zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody.

51 PROJEKTY Gospodarka wodami opadowymi

52 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami o o o PROJEKTY projekty dot. zwiększenia retencji, projekty z zakresu małej retencji, zagospodarowanie wód opadowych, w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich

53 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę o PROJEKTY ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych

54 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu. o PROJEKTY rekultywacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych / zdegradowanych

55 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o rozwój infrastruktury, w tym budowa lub remont urządzeń służących retencjonowaniu wód, o wsparcie na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej.

56 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o inwestowanie w niezbędną infrastrukturę związaną z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych); o realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

57 PROJEKTY Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt z r.) Ø Działanie 6.6 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych o Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof o Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

58 Program Operacyjny Rybactwo i Morze (projekt z r.) Ø Ø PROJEKTY PRIORYTET 1. Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury o Środek 1.1. Rybołówstwo Działanie Inwestycje w zakresie rybołówstwa śródlądowego służące ochronie środowiska (art. 42) o Środek 1.2. Akwakultura Działanie Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska (art. 54) PRIORYTET 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich o Środek 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju

59 PROJEKTY Rekultywacja jezior

60 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet Inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu. o PROJEKTY rekultywacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych / zdegradowanych

61 PROJEKTY Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (projekt z r.) Ø Oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów o inwestowanie w niezbędną infrastrukturę związaną z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych); o realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

62 PROJEKTY Istotne jest, by do kwestii rekultywacji jezior podchodzić w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem szeroko rozumianego wpływu na środowisko i wspierając prośrodowiskowe metody rekultywacji.

63 PROJEKTY

64 PROJEKTY Cel strategiczny Ochrona i poprawa stanu jednolitych części wód jezior Polski Północnej

65 PROJEKTY Cel szczegółowe Cel 1: Poprawa stanu ekosystemów wodnych Cel 2: Ochrona i poprawa środowiska wodnego Cel 3: Zrównoważone korzystanie z wód

66 PROJEKTY LIST INTENCYJNY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I FORM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDAMI WOJEWÓDZTW w zakresie ochrony jezior i ekosystemów od nich zależnych oraz poprawy jakości wód na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego podpisany w dniu r. w Olsztynie

67 PROJEKTY Gospodarka niskoemisyjna

68 PROJEKTY Cele Unii Europejskiej do 2020 ü ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990r. lub jeśli inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich zadań i możliwości, nawet o 30% ü zwiększenie udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% (dla Polski co najmniej do 15,5%) ü zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%

69 PROJEKTY Cele Unii Europejskiej do 2030 ü ograniczenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40% ü zwiększenie udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 27%

70 PROJEKTY Dyrektywy UE ü Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej ü Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

71 PROJEKTY Wytyczne KE w zakresie efektywności energetycznej ü Wytyczne dla urzędników Komisji Europejskiej Guidance on European Structural and Investment Funds : ü index_en.cfm

72 PROJEKTY Wytyczne KE w zakresie efektywności energetycznej ü Techniczne wytyczne w zakresie finansowania renowacji energetycznej budynków z funduszy polityki spójności Technical Guidance financing the energy renovation of buildings with cohesion policy funding: ü energy/ efficiency/ studies/ efficiency_en.htm

73 PROJEKTY Zasady pomocy publicznej ü Wytyczne dotyczące pomocy na energetykę i ochronę środowiska na lata Guidelines on environmental and energy State aid for ü legislation_en.html

74 PROJEKTY Zasady pomocy publicznej ü Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych General Block Exemption Regulation (the GBER) on state aid measures ü block.html#gber

75 PROJEKTY wyznaczenie i określenie sposobu realizacji celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020 => plan działań

76 PROJEKTY redukcja emisji CO2 wartość absolutna lub wartość per capita

77 PROJEKTY działania na szczeblu gminy obszar gminy działania niskoemisyjne, wykorzystanie OZE współpraca producentów/odbiorców energii

78 PROJEKTY horyzont czasowy Ø wizja obejmująca długoterminową strategię i cele do 2020r., zawierającą stanowcze zobowiązania w zakresie planowania przestrzennego, transportu i mobilności, zamówień publicznych, standardów dla nowych/modernizowanych budynków, itp. Ø konkretne działania zaplanowane na najbliższe 3 5 lat, które stanowią przełożenie długoterminowych celów i strategii na działania

79 PROJEKTY obszar działań: budownictwo energooszczędne (budynki, wyposażenie, urządzenia) niskoemisyjny transport publiczny energooszczędne oświetlenie uliczne finansowanie projektów energetycznych możliwość zastosowania OZE (energia elektryczna, ciepło, chłód)

80 PROJEKTY obszar działań: planowanie przestrzenne zamówienia publiczne edukacja ekologiczna spójność z innymi dokumentami

81 PROJEKTY przyjęcie do realizacji przez Gminę (uchwała + WPF) aktualność wskaźniki realizacji określenie źródeł finansowania plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury)

82 PROJEKTY spójność z innymi planami/programami (mpzp, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza) zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko kompleksowość planu

83 PROJEKTY Ogólna strategia Ø Cele strategiczne i szczegółowe Ø Stan obecny Ø Identyfikacja obszarów problemowych Ø Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

84 PROJEKTY Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem Ø Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania Ø Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

85 PROJEKTY Wskaźniki monitorowania Ø poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji) Ø poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego Ø udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

86 PROJEKTY Wskaźniki monitorowania Ø Ø proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), w celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych

87 Umowa Partnerstwa PROJEKTY ü określa cele tematyczne wskazane w projektach rozporządzeń KE ü umowa partnerska została przyjęta r. Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

88 Cel tematyczny 4 PROJEKTY ü Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii ü P r o m o w a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j i u ż y c i a O Z E w przedsiębiorstwach, m.in.: zmniejszenie strat energii, ciepła, wody ü Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym ü Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oraz oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE ü Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020 Anna Ober 10.12.2013 1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r.

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo