AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015"

Transkrypt

1 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: , posiadający numer, zamieszkały:, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON: , NIP: zwanej w dalszej części umowy DEWELOPEREM, jako pełnomocnik na podstawie aktu notarialnego pełnomocnictwa, Repertorium A numer 9849/2012, sporządzonego dnia szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed asesorem notarialnym Dominikiem Piotrowskim, zastępcą notariusza Magdaleny Korobowicz oświadcza, że pełnomocnictwo niniejsze nie zostało odwołane ani nie wygasło, nie została zmieniona jego treść oraz, że jest uprawniony do reprezentacji Spółki i podpisania tego aktu, a w stosunku do reprezentowanej przez niego Spółki nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne ani nie została ona postawiona ona w stan likwidacji , córka, posiadająca numer PESEL, zamieszkała:, ulica numer, której tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, , syn, posiadający numer PESEL, zamieszkały:, ulica numer, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, zwan/i dalej łącznie NABYWCĄ Ad. 2 i Ad. 3 podają wspólny adres do korespondencji:. ---

2 S t r o n a 2 UMOWA DEWELOPERSKA 1. (OŚWIADCZENIA) 1. działający za spółkę pod firmą: GPI WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że: ) reprezentowana przez niego Spółka, na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Nieruchomości oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, z dnia 14 czerwca 2012 r., (Repertorium A numer 7539/2012), jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej numer 6, 8, 10, 12, obręb 0022 Południe, składającej się z działki gruntu oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 62/4, o powierzchni 0,5649 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/ /6, zwanej dalej NIERUCHOMOŚCIĄ, ) w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej widnieją: a) nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (REGON ) i jej każdorazowych następców prawnych, polegająca na: prawie wyposażenia pomieszczeń stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kv, prawie posadowienia elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN), oraz prawie do całodobowego, nieutrudnionego dostępu (przejazdu i przechodu) do wskazanych urządzeń elektroenergetychnych w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, modernizacją, konserwacją i usuwaniem awarii, a także ich rozbudową, w sposób określony na załącznikach graficznych stanowiących załącznik do umowy Rep. A nr 22143/2015, z dnia r., zgodnie z treścią par. 3 tego Aktu, b) roszczenia o wybudowanie budynków, wyodrębnienie lokali mieszkalnych i przeniesienie praw własności tych lokali oraz praw niezbędnych do korzystania z lokali, wpisane na rzecz osób trzecich oraz widnieją wzmianki o wpis takich roszczeń na rzecz osób trzecich, przy czym nie dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy, ) w dziale IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł na zabezpieczenie kredytu wraz z należnymi odsetkami umownymi zwykłymi i podwyższonymi oraz odsetkami za opóźnienie, wszelkie inne roszczenia o świadczenia uboczne wynikające z umowy kredytu, tj. prowizje, opłaty i roszczenia o zwrot kosztów, umowa kredytu nr 14/0013 z dnia 29 maja 2014 r., wpisana na rzecz: mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, REGON , o której mowa w ust. 7 poniżej Nieruchomość wolna jest od wszelkich innych ograniczeń, obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przeciwko Deweloperowi prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie były dotąd dokonywane żadne czynności

3 S t r o n a 3 prawne mające na celu zbycie lub obciążenie przedmiotowej nieruchomości, a także nie ciążą na Deweloperze długi, co do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa Deweloper oświadcza, że posiada ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 2 października 2008 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 2253/08, zmienioną ostatecznymi decyzjami Prezydenta Wrocławia numer 5397/12, z dnia 19 października 2012 r. oraz numer 702/2014, z dnia 19 lutego 2014 r. przeniesionymi na rzecz Dewelopera na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia numer 1567/2014, z dnia 10 kwietnia Deweloper oświadcza, że planowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru rozwoju Południe I Deweloper oświadcza, że zobowiązuje się zrealizować na Nieruchomości przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, w skład którego wejdzie miedzy innymi Przedmiot Umowy, zwane dalej PRZEDSIĘWZIĘCIEM DEWELOPERSKIM Deweloper oświadcza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GPI WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w uchwale z dnia 17 marca 2014 roku wyraziło zgodę na zbywanie lokali w planowanej Inwestycji, a uchwała ta do dnia dzisiejszego nie została zaskarżona lub uchylona Deweloper oświadcza, że w dniu r. zawarł z bankiem mbank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej: Bankiem 1 ) umowę kredytu przeznaczonego na finansowanie realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zaś jednym z zabezpieczeń jest ustanowiona na rzecz Banku 1 hipoteka opisana w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na Nieruchomości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Deweloper oświadcza, że w dniu r. zawarł z Bankiem 1 umowę o podział hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu, który został udzielony Deweloperowi przez Bank 1 na podstawie umowy kredytu z dnia r., o której mowa w ust. 7 powyżej Nabywca oświadcza, iż ma zapewnione środki finansowe na prawidłowe wykonanie wszelkich płatności wynikających z niniejszej Umowy Nabywca oświadcza, że pozostaje stanu wolnego/w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej (PRZEDMIOT UMOWY) 1. Deweloper oświadcza, że zobowiązuje się zrealizować Przedsięwzięcie Deweloperskie, ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego, o którym mowa poniżej, a następnie przenieść własność w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń innych niż opisane w niniejszej umowie na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się nabyć na warunkach określonych w niniejszej umowie, lokal mieszkalny, określony w następujący sposób: lokal mieszkalny o tymczasowym numerze położony na kondygnacji ( piętrze) Budynku, w klatce, o powierzchni użytkowej m 2 ( ), składający się z:, do którego przylega

4 S t r o n a 4 balkon/taras o powierzchni m 2, którego rzut stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Umowy, zwany dalej LOKALEM, wraz ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej to znaczy w prawie własności Nieruchomości oraz w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ustalonym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego tymczasowo numerem znajdującego się w hali garażowej usytuowanej na poziomie I Przedsięwzięcia Deweloperskiego Strony zgodnie ustalają, że w odniesieniu do obliczania powierzchni poszczególnych składników Przedmiotu Umowy stosowane będą postanowienia Polskiej Normy ISO 9836: Do Umowy dołączono: a) Załącznik nr 1 Plan (rzut) Lokalu oraz miejsce położenia miejsca postojowego, b) Załącznik nr 2 Standard wykończenia budynku, c) Załącznik nr 3 Rzut Inwestycji przedstawiający plan sytuacyjny, podział Nieruchomości Gruntowej oraz wstępną koncepcję usytuowania pozostałych budynków w ramach innych inwestycji, d) Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, e) Załącznik nr 5 Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami (CENA LOKALU) 1. Strony ustalają cenę Lokalu na kwotę zł brutto (słownie: ), która obejmuje cenę za Lokal wraz z udziałem we współwłasności Nieruchomości Wspólnej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, w tym należny podatek od towarów i usług, który na dzień zawarcia umowy wynosi 8% Cena, o której mowa w ust.1 powyżej zawiera podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT, cena ulegnie odpowiedniej zmianie, w oparciu o nową stawkę podatku VAT. W przypadku wzrostu ceny, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności zapłaty kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty wejścia w życie zmian stawek podatku VAT, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność Cena Lokalu obejmuje infrastrukturę towarzyszącą wykonaną zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności - zjazd z drogi publicznej, przyłącze energetyczne, przyłącze sieci cieplnej, przyłącze sieci wodno-kanalizacyjnej, przyłącze teletechniczne -zwaną dalej INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnic pomiędzy powierzchnią Lokalu ustaloną w niniejszej umowie, a powierzchnią określoną na podstawie obmiaru powykonawczego w wielkości nie większej niż 1% powierzchni lokalu. W przypadku wystąpienia różnic, cena ulegnie zmianie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy tymi

5 S t r o n a 5 powierzchniami z uwzględnieniem stawki powierzchni mieszkania z dnia podpisania Umowy, tj. zł brutto za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej Lokalu. W przypadku gdy różnica powierzchni przekracza 1% powierzchni Lokalu, Nabywca może odstąpić od umowy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez konieczności zapłaty kary umownej. W razie wprowadzenia na wniosek Nabywcy zmian w Lokalu lub jego części, mających wpływ na zmianę jego powierzchni, stwierdzona różnica nie spowoduje zmiany ceny Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny ustalonej na podstawie ust. 1 w następujący sposób: złotych brutto (10% ceny) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia, złotych brutto (90% ceny) przed dokonaniem odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym terminie odbioru, na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (w dalszej części Umowy zwany Rachunkiem) o indywidualnie nadanym nr z tytułem wpłaty zawierającym numer Repertorium aktu notarialnego Nabywca zobowiązuje się dokonywać wszystkich wpłat na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy o wskazanym w ust. 5 numerze prowadzony przez bank mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Bankiem Deweloper oświadcza, że: a) Bank 2 prowadzący Rachunek ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, b) Bank 2 prowadzący Rachunek na żądanie Nabywcy poinformuje go o dokonanych wpłatach i wypłatach, c) Prawo wypowiedzenia umowy Rachunku przysługuje wyłącznie Bankowi 2 i tylko z ważnych powodów, a do dnia dzisiejszego umowa ta nie została wypowiedziana, d) Deweloper ma prawo dysponować środkami zgromadzonymi na Rachunku wyłącznie w celu realizacji Inwestycji, e) koszty prowadzenia Rachunku ponosi Deweloper, f) wypłaty z Rachunku będą realizowane zgodnie z harmonogramem ujętym w prospekcie informacyjnym Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony jest w PLN. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wpłaty na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy dokonywane będą tylko w PLN Wpłaty kwot określonych w ust. 5, Nabywca dokonywać będzie na podstawie umowy, natomiast faktury VAT obejmujące wpłacane zaliczki wystawiane będą przez Dewelopera zgodnie z przepisami ustawy o VAT Strony umowy ustalają, że terminy podane w ust. 5 oznaczają daty uznania Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego. Niedotrzymanie tych terminów przez Nabywcę uprawnia Dewelopera do naliczania odsetek ustawowych oraz potrącania tych odsetek z następnie dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności (TERMINY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO I PROCEDURY ODBIORU)

6 S t r o n a 6 1. Rozpoczęcie prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpiło 15 grudnia 2008r., a ich zakończenie nastąpi do dnia 30 września 2015 roku Strony umowy ustalają termin wykonania Lokalu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku Po wykonaniu Lokalu oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej umowie, Nabywca dokona odbioru Lokalu, zwanego dalej PRZEDMIOTEM ODBIORU O terminie odbioru Przedmiotu Odbioru, Nabywca zostanie zawiadomiony przez Dewelopera w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej) przez Nabywcę. W przypadku, gdy Nabywca nie potwierdzi otrzymania zawiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 3 dni od jego wysłania, Deweloper kolejne zawiadomienie wyśle do Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru. Zawiadomienie będzie wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru Odbiór Przedmiotu Odbioru przez Nabywcę lub stwierdzenie wystąpienia wad Przedmiotu Odbioru będzie potwierdzone protokołem sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez strony W przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Odbioru, wady zostaną wyszczególnione w protokole. Deweloper w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczy Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Deweloper w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunie uznane wady Przedmiotu Odbioru. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, Deweloper wskaże odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia Deweloper uzależni protokolarny odbiór Przedmiotu Odbioru od zapłacenia przez Nabywcę całej ceny w kwotach określonych w 3 ust Protokół odbioru Przedmiotu Odbioru, w którym Nabywca potwierdził odbiór Lokalu stanowi podstawę do naliczania opłat administracyjno-czynszowych. Z dniem podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Odbioru na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty oraz uszkodzenia Przedmiotu Odbioru i Nieruchomości Wspólnej i wszelkie obowiązki związane z kosztami eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Odbioru oraz Nieruchomości Wspólnej, z zastrzeżeniem obowiązków, które zgodnie z obowiązującym prawem, przechodzą na Nabywcę z dniem nabycia własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej (ZAWARCIE UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ LOKALU) 1. Strony uzgadniają, że w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku i w ciągu 14 dni po uregulowaniu przez Nabywcę należności o których mowa w 3 ust. 5, dokonają zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej odrębną własność Lokalu oraz przeniesienia własności Lokalu określonego w 2 ust. 1 niniejszej Umowy na Nabywcę

7 S t r o n a 7 2. Nabywca o terminie podpisania umowy przenoszącej własność zostanie zawiadomiony przez Dewelopera w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej) przez Nabywcę. W przypadku, gdy Nabywca nie potwierdzi otrzymania zawiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 3 dni od jego wysłania, Deweloper kolejne zawiadomienie wyśle do Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru. Zawiadomienie będzie wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Dewelopera, chyba że Nabywca zgłosi sprzeciw co do wyboru kancelarii i w terminie 2 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze kancelarii lub wcześniej wskaże wybraną przez siebie kancelarię. W takim przypadku termin zawarcia umowy będzie ustalony na nowo Koszty zawarcia umowy przenoszącej własność tj. wynagrodzenia notariusza, koszty wypisów, opłat sądowych poniesie Nabywca (OBOWIĄZKI DEWELOPERA) Deweloper zobowiązuje się: ) Zrealizować Przedsięwzięcie Deweloperskie, zgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną, w standardzie wskazanym w Załączniku nr ) Przedstawić do odbioru Nabywcy Przedmiot Odbioru, w terminie wskazanym w 4 ust ) Zawrzeć z Nabywcą notarialną umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu oraz przeniesienia własności, o której mowa w 5 ust ) Dokonać niezbędnych odbiorów i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego W przypadku nieterminowego wykonania obowiązku określonego w pkt 2 w zakresie przedstawienia do odbioru Przedmiotu Odbioru z winy Dewelopera, jeżeli zwłoka z wydaniem Przedmiotu Odbioru przekracza 30 dni, Nabywca może dochodzić kar umownych w wysokości 0,02 % ceny lokalu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% ceny Lokalu (OBOWIĄZKI NABYWCY) Nabywca zobowiązuje się: ) Terminowo uiszczać wpłaty, w sposób określony w 3 ust. 5 umowy ) Przystąpić do odbioru Przedmiotu Odbioru w terminie określonym według procedury określonej w ) Zawrzeć notarialną umowę przeniesienia własności Lokalu, o której mowa w 5 ust.1 umowy w terminie określonym przez Dewelopera W przypadku nieterminowego wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 w zakresie odbioru Przedmiotu Odbioru z winy Nabywcy, jeżeli zwłoka z odbiorem Przedmiotu Odbioru przekracza 30 dni, Deweloper może dochodzić

8 S t r o n a 8 kar umownych w wysokości 0,02% ceny Lokalu za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% ceny Lokalu (ZMIANY ARANŻACYJNE) 1. Nabywca ma prawo do zlecenia wprowadzenia zmian aranżacyjnych w Lokalu, dopuszczalnych z uwagi na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy prawa i nie wymagających zmiany pozwolenia na budowę, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku Zakres zmian, o których mowa w ust. 1, Nabywca zobowiązany jest zgłosić pisemnie wraz z załącznikiem graficznym przed wykonaniem prac, których zmiana dotyczy. Przyjęcie zlecenia do realizacji przez Dewelopera wymaga jego zgody i musi zostać przez niego potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy zmiany aranżacyjne powodują zmianę istotnych warunków umowy, w szczególności zmianę ceny lokalu, przyjęcie zlecenia do realizacji wymaga zawarcia aneksu do umowy. Koszty aneksu ponosi Nabywca Jeżeli stosownie do wyceny przygotowanej przez Dewelopera, wprowadzenie zmian spowoduje zmianę ceny, sposób jej rozliczenia zostanie ustalony przez strony w aneksie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Deweloper może żądać, obok innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową, zapłaty kosztów przywrócenia Lokalu do stanu zgodnego z pierwotnym projektem (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) 1. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niedokonania przez Nabywcę którejkolwiek z wpłat w terminie lub wysokości określonej w 3 ust. 5 niniejszej umowy, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia Nabywcy stosownego wezwania do zapłaty, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego spowodowane będzie działaniem siły wyższej W przypadku zlecenia prac, o których mowa w 8 ust. 1 Nabywca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów przywrócenia Lokalu do stanu pierwotnego W przypadku zwłoki Dewelopera w przedstawieniu do odbioru Przedmiotu Odbioru, w terminie określonym w 4 ust. 3 przekraczającej 30 (trzydzieści) dni, Nabywca może, po uprzednim wezwaniu do przekazania Przedmiotu Odbioru, odstąpić od umowy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a Deweloper zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy po wskazaniu rachunku bankowego przez Nabywcę Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nieprzeniesienia przez Dewelopera na Nabywcę prawa własności Lokalu w terminie wskazanym w 5 ust. 1 umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Nabywca przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy wyznacza Deweloperowi

9 S t r o n a dniowy termin na przeniesienie prawa własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, jeżeli nieprzeniesienie prawa własności Lokalu na Nabywcę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, Deweloper zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy po wskazaniu rachunku bankowego przez Nabywcę Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się przez Nabywcę do odbioru Lokalu lub do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności Lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy będzie spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, gdy niestawiennictwo Nabywcy spowodowane jest przyczynami leżącymi po jego stronie, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dewelopera kary umownej w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U nr 232, poz. 1377) (dalej: Ustawa ): a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej Nieruchomości. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wszystkich przypadków, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy i z uprawnienia tego skorzysta W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera na podstawie ust. 1 i 4 powyżej, Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu z księgi wieczystej Nieruchomości w terminie 7 dni od dnia doręczenia

10 S t r o n a 10 Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym także we wszystkich innych przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy i z uprawnienia tego skorzysta W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Deweloper wystawi stosowne dokumenty księgowe (korekty faktur), które Nabywca zobowiązuje się podpisać Opisane w ust. 1, 2, 3, 4 powyżej uprawnienia Stron do odstąpienia od niniejszej umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, a uprawnienie Nabywcy do odstąpienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wygasa w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Nabywca oświadcza, że zamierza w części finansować zakup Przedmiotu Umowy ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. W przypadku gdy Nabywca udokumentuje nieuzyskanie kredytu w co najmniej 3 bankach, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu przez jedną ze stron, Bank 2 wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy W przypadku rozwiązania niniejszej umowy innego niż wskazany w ust. 11, strony przedstawią Bankowi 2 zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym (RĘKOJMIA) Deweloper ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Lokalu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z ewentualnymi odstępstwami przewidzianymi ustawą z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. nr 232 poz. 1377) (ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ) 1. Deweloper zapewni zarządzanie Nieruchomością Wspólną we własnym zakresie lub wskaże firmę zarządzającą, która będzie administrować Nieruchomością Wspólną na koszt Nabywcy do czasu określenia sposobu zarządzania Nieruchomością Wspólną zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali Nabywca oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na wybór przez Dewelopera firmy ochrony, operatora TV, Internetu, telekomunikacji i dostawców mediów (np. woda, ścieki, gaz, energia elektryczna) oraz podpisanie przez Dewelopera stosownych umów oraz na bezpłatny i swobodny dostęp tych firm do instalacji wybudowanych na terenie nieruchomości i budynku w celu ich eksploatacji i konserwacji Nabywca ponosi koszty eksploatacji oraz koszty związane z administracją i utrzymaniem Nieruchomości Wspólnej oraz Przedmiotu Odbioru od dnia odbioru

11 S t r o n a 11 Przedmiotu Odbioru. Koszty są liczone proporcjonalnie do udziału w Nieruchomości Wspólnej W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu Nieruchomością Wspólną odnosi skutek do każdego kolejnego nabywcy (DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ OŚWIADCZENIE NABYWCÓW) Nabywca oświadcza, że: a) odebrał prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią; -- b) został poinformowany o możliwości zapoznania się z następującą dokumentacją: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, kopią pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia Deweloperskiego, sprawozdaniem finansowym Dewelopera oraz spółki dominującej Dewelopera, projektem architektoniczno-budowlanym wykonanym przez Estudio Lamela Polska Sp. z o.o., dotyczącym realizowanego przez Dewelopera Przedsięwzięcia Deweloperskiego (OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI) 1. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na: ) wydzielenie z Nieruchomości działki lub pomieszczenia w budynku, na których znajdować się będzie trafostacja i przekazanie jej do spółki EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, ) ustanowienie w dziale III KW nr WR1K/ /6 służebności gruntowej lub służebności przesyłu na rzecz MPWiK we Wrocławiu polegającej na umożliwieniu dostępu do sieci wodociągowej, ) wyłączne nieodpłatne korzystanie przez właścicieli niektórych lokali z wybranych części Nieruchomości Wspólnej (m.in. balkonów, loggi, tarasów, ogródków, miejsc postojowych) oraz przez niektórych właścicieli lokalu użytkowego - garażu podziemnego z części tegoż lokalu (m.in. miejsc postojowych) na zasadzie podziału quoad usum, które to prawa zostaną zastrzeżone w umowach przyrzeczonych, ) Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość Wspólna oraz Nieruchomość mogą być obciążone nieodpłatnie prawami i roszczeniami osób trzecich w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji i korzystania z Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz dostępu i korzystania z terenów sąsiednich, w szczególności stosownymi służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz użytkowaniem na rzecz właściwych przedsiębiorstw oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości polegających w szczególności na prawie ułożenia, korzystania i konserwowania sieci uzbrojenia terenu oraz innych mediów, czy też służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu przez Nieruchomość i Nieruchomość Wspólną,

12 S t r o n a Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości oraz Nieruchomości Wspólnej, Nabywca zobowiązuje się w umowie przenoszącej własność udzielić Deweloperowi niezbędnych pełnomocnictw do ustanowienia nieodpłatnych praw do korzystania z części Nieruchomości i Nieruchomości Wspólnej (np. służebności, użytkowanie, użyczenie) przez właściwe przedsiębiorstwa oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, polegających w szczególności na prawie ułożenia, korzystania i konserwowania sieci uzbrojenia terenu usytuowanych na Nieruchomości określonej niniejszą umową; Nabywca nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny złożenia, na wniosek Dewelopera, wszelkich oświadczeń pozwalających Deweloperowi na prowadzenie inwestycji budowlanych na nieruchomościach sąsiednich. Nabywca zobowiązuje się także w umowie przenoszącej własność udzielić Deweloperowi niezbędnych pełnomocnictw do zmiany wielkości udziału w Nieruchomości Wspólnej związanego z nabyciem własności Lokalu, w zakresie niezbędnym do dostosowania wielkości udziałów w Nieruchomości Wspólnej do przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali - w przypadku wystąpienia błędu rachunkowego w obliczeniu wysokości udziałów w Nieruchomości Wspólnej zgodnie z wyżej opisaną ustawą. Udzielenie pełnomocnictwa do zmiany wielkości udziałów określonych w zdaniu poprzednim w Nieruchomości Wspólnej nie jest równoznaczne z ograniczeniem czy wyłączeniem możliwości dochodzenia roszczeń Nabywcy Nabywca zobowiązuje się również w przyrzeczonej umowie sprzedaży udzielić Deweloperowi pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu z pozostałymi współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej umów określających zasady korzystania z tejże nieruchomości w części dotyczącej tarasów, ogródków, balkonów, miejsc postojowych oraz do podpisywania w jego imieniu z pozostałymi współwłaścicielami lokalu użytkowego - garażu podziemnego umów określających zasady korzystania z tego lokalu w części dotyczącej miejsc postojowych, jak również do dokonywania zmian w tychże umowach, na warunkach określonych przez pełnomocnika, bez naruszania praw nabytych w tymże zakresie przez mocodawcę, przy czym Nabywca zrzeknie się prawa odwołania powyższego pełnomocnictwa do czasu ustanowienia przez Dewelopera odrębnej własności ostatniego lokalu znajdującego się w Przedsięwzięciu Deweloperskim, a po ustanowieniu odrębnej własności ostatniego z lokali w Przedsięwzięciu Deweloperskim pełnomocnictwo powyższe wygaśnie Deweloper oświadcza, że Lokal wyodrębniany z Nieruchomości mający stanowić odrębną nieruchomość lokalową będzie obciążony hipoteką w wysokości określonej szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy o podział hipoteki, o której mowa w 1 ust. 8, przy czym jeżeli całość ceny nabycia Lokalu zostanie przez Nabywcę Lokalu zapłacona na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony w Bank 2, Bank 1 wyda zaświadczenie zawierające zgodę na bezobciążeniowe zbycie takiego Lokalu i hipoteka, o której mowa w paragrafie 1 ust. 7, nie obciąży Lokalu Deweloper bezzwłocznie po zawarciu umowy deweloperskiej wystąpi do Banku 1 o wydanie promesy, to jest o zobowiązanie Banku 1 na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu w przypadku zapłaty przez Nabywcę całości ceny na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

13 S t r o n a (POSTANOWIENIA KOŃCOWE) 1. Nabywca ma prawo do dokonania cesji umowy (przelewu praw z przejęciem zobowiązań) na nowego Nabywcę, po uzyskaniu pisemnej zgody Dewelopera. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 /czternastu/ dni od dokonania pełnej wpłaty przez nowego Nabywcę. Cesja umowy powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego oraz zawierać opłacony wniosek do właściwego sądu o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia Nabywców o zawarcie umowy przenoszącej własność W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. Nr 232, poz. 1377), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności Wszelkie doręczenia wynikające z niniejszej umowy dokonywane będą listami poleconymi oraz pocztą elektroniczną, o ile wynika to z treści umowy, pod następujące adresy: Deweloper GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Gwiaździsta 36, Wrocław lub dostarczone na ten adres, bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru; Nabywca: adres:, adres Strony są zobowiązane do zawiadamiania o zmianie swego korespondencyjnego adresu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiej zmiany Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę pod firmą GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych określonych w niniejszej umowie, dla potrzeb prawidłowej realizacji tej umowy Nabywca oświadcza, że został poinformowany, o tym że: ) W związku z zawarciem umowy kredytu, o której mowa w 1 ust. 7 niniejszej umowy, Deweloper dokonał przelewu swoich praw wynikających z niniejszej umowy na Bank 1 oraz o wynikającym stąd obowiązku dokonywania wpłat z tytułu niniejszej umowy na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, o którym mowa w 3 ust. 5 i 6 umowy; ) Bank 1 i Bank 2 nie jest gwarantem prawidłowości i terminowości wykonania Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz niniejszej umowy, a także nie jest stroną sporów pomiędzy Deweloperem a Nabywcą, wynikłych w następstwie wprowadzenia zmian w projekcie Lokalu lub wynikających z odpowiedzialności Dewelopera za niewykonanie umowy deweloperskiej lub wykonania umowy deweloperskiej sprzecznego z jej warunkami; ) dane osobowe Nabywcy zostaną przekazane Bankowi 1 i Bankowi 2 w zakresie w jakim występują w niniejszej umowie deweloperskiej, a Bank1 i Bank 2, jako

14 S t r o n a 14 administrator danych osobowych, będzie je przetwarzał w związku z czynnościami wynikającymi z finansowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na co Nabywca niniejszym wyraża zgodę, a Nabywcy przysługuje prawo wglądu do danych osobowych zebranych przez Bank 1 i Bank 2 jako administratora danych, jak również ich poprawiania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych Przedstawione Nabywcy materiały reklamowe w postaci folderów, rysunków i szkiców, nie stanowią oferty sprzedaży i nie mogą być traktowane przez Nabywcę, jako zobowiązanie Dewelopera do zachowania określonego kształtu i formy oraz ukształtowania terenu. Podstawą sprzedaży jest zatwierdzona dokumentacja projektowa Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu powszechnego (DOKUMENTY) Do aktu okazano: ) pełnomocnictwo powołane w komparycji tego Aktu, ) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , stan z dnia.2015r., ) wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pobrany drogą elektroniczną w dniu.2015r., odpowiadający treści księgi wieczystej WR1K/ /6, ) wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej, dla działki numer 62/4, wydany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, stan z dnia r., zawierający adnotację, iż,,dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, ) wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu (uchwała numer XLIV/2979/05 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia r. nr 32, poz.439) dla działki 62/4, AM-14, obręb południe we Wrocławiu, z dnia r., ) protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GPI Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z dnia r., zawierający Uchwałę w której Zgromadzenie Wspólników spółki GPI Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraziło zgodę na zawieranie w imieniu i na rzecz Spółki umów ustanowienia odrębnej własności lokali, w tym zawierania umów deweloperskich, które będą

15 S t r o n a 15 się znajdować w inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej składającej się z działki numer 62/4, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ulicy Gwiaździstej we Wrocławiu Centrum Południowe, Etap I, ) zaświadczenie numer 1528/08 z dnia r., z którego wynika że decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. jest ostateczna, 9) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 5397/2012 z dnia r. zmieniającą Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 2253/08 z dnia r., ) zaświadczenie numer 12270/2012 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 5397/2012 z dnia r. jest ostateczna, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 702/2014 z dnia r. zmieniającą Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 2253/08 z dnia r., zmienioną następnie decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia numer 5397/2012 z dnia r., ) zaświadczenie numer 3991/2014 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 702/2014 z dnia r. jest ostateczna, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 1567/2014 z dnia r. przenoszącą decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. o pozwoleniu na budowę, ) zaświadczenie numer 7582/2014 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 1567/2014 z dnia r. jest ostateczna (WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY) Nabywca wnosi na podstawie tej umowy do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej KW numer WR1K/ /6, roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrębnienie Lokalu o tymczasowym numerze i przeniesienie prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, zgodnie z postanowieniami tej Umowy na rzecz małżonków: *** Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponoszą Stawający po połowie *** Naliczono: a) opłata sądowa na podstawie art. 3 i art. 43 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz z późn. zm.) ,00 zł b) wynagrodzenie notariusza na podstawie 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 poz. 237) ,00 zł c) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w lit. b) ,50 zł Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------- 1) na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA NR zawarta w dniu, w Miliczu, pomiędzy: Gminą Milicz z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2 w Miliczu (56-300), NIP: 9161306571 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokalu niemieszkalnego (użytkowego) B5 w budynku nr 5 wchodzącego w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo