AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015"

Transkrypt

1 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: , posiadający numer, zamieszkały:, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON: , NIP: zwanej w dalszej części umowy DEWELOPEREM, jako pełnomocnik na podstawie aktu notarialnego pełnomocnictwa, Repertorium A numer 9849/2012, sporządzonego dnia szóstego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed asesorem notarialnym Dominikiem Piotrowskim, zastępcą notariusza Magdaleny Korobowicz oświadcza, że pełnomocnictwo niniejsze nie zostało odwołane ani nie wygasło, nie została zmieniona jego treść oraz, że jest uprawniony do reprezentacji Spółki i podpisania tego aktu, a w stosunku do reprezentowanej przez niego Spółki nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne ani nie została ona postawiona ona w stan likwidacji , córka, posiadająca numer PESEL, zamieszkała:, ulica numer, której tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, , syn, posiadający numer PESEL, zamieszkały:, ulica numer, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer, zwan/i dalej łącznie NABYWCĄ Ad. 2 i Ad. 3 podają wspólny adres do korespondencji:. ---

2 S t r o n a 2 UMOWA DEWELOPERSKA 1. (OŚWIADCZENIA) 1. działający za spółkę pod firmą: GPI WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że: ) reprezentowana przez niego Spółka, na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Nieruchomości oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, z dnia 14 czerwca 2012 r., (Repertorium A numer 7539/2012), jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej numer 6, 8, 10, 12, obręb 0022 Południe, składającej się z działki gruntu oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 62/4, o powierzchni 0,5649 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/ /6, zwanej dalej NIERUCHOMOŚCIĄ, ) w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej widnieją: a) nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (REGON ) i jej każdorazowych następców prawnych, polegająca na: prawie wyposażenia pomieszczeń stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kv, prawie posadowienia elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN), oraz prawie do całodobowego, nieutrudnionego dostępu (przejazdu i przechodu) do wskazanych urządzeń elektroenergetychnych w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, modernizacją, konserwacją i usuwaniem awarii, a także ich rozbudową, w sposób określony na załącznikach graficznych stanowiących załącznik do umowy Rep. A nr 22143/2015, z dnia r., zgodnie z treścią par. 3 tego Aktu, b) roszczenia o wybudowanie budynków, wyodrębnienie lokali mieszkalnych i przeniesienie praw własności tych lokali oraz praw niezbędnych do korzystania z lokali, wpisane na rzecz osób trzecich oraz widnieją wzmianki o wpis takich roszczeń na rzecz osób trzecich, przy czym nie dotyczą one przedmiotu niniejszej umowy, ) w dziale IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł na zabezpieczenie kredytu wraz z należnymi odsetkami umownymi zwykłymi i podwyższonymi oraz odsetkami za opóźnienie, wszelkie inne roszczenia o świadczenia uboczne wynikające z umowy kredytu, tj. prowizje, opłaty i roszczenia o zwrot kosztów, umowa kredytu nr 14/0013 z dnia 29 maja 2014 r., wpisana na rzecz: mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, REGON , o której mowa w ust. 7 poniżej Nieruchomość wolna jest od wszelkich innych ograniczeń, obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przeciwko Deweloperowi prowadzone postępowanie egzekucyjne, nie były dotąd dokonywane żadne czynności

3 S t r o n a 3 prawne mające na celu zbycie lub obciążenie przedmiotowej nieruchomości, a także nie ciążą na Deweloperze długi, co do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa Deweloper oświadcza, że posiada ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia z dnia 2 października 2008 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 2253/08, zmienioną ostatecznymi decyzjami Prezydenta Wrocławia numer 5397/12, z dnia 19 października 2012 r. oraz numer 702/2014, z dnia 19 lutego 2014 r. przeniesionymi na rzecz Dewelopera na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia numer 1567/2014, z dnia 10 kwietnia Deweloper oświadcza, że planowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru rozwoju Południe I Deweloper oświadcza, że zobowiązuje się zrealizować na Nieruchomości przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, w skład którego wejdzie miedzy innymi Przedmiot Umowy, zwane dalej PRZEDSIĘWZIĘCIEM DEWELOPERSKIM Deweloper oświadcza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki GPI WROCŁAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w uchwale z dnia 17 marca 2014 roku wyraziło zgodę na zbywanie lokali w planowanej Inwestycji, a uchwała ta do dnia dzisiejszego nie została zaskarżona lub uchylona Deweloper oświadcza, że w dniu r. zawarł z bankiem mbank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej: Bankiem 1 ) umowę kredytu przeznaczonego na finansowanie realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zaś jednym z zabezpieczeń jest ustanowiona na rzecz Banku 1 hipoteka opisana w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na Nieruchomości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Deweloper oświadcza, że w dniu r. zawarł z Bankiem 1 umowę o podział hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu, który został udzielony Deweloperowi przez Bank 1 na podstawie umowy kredytu z dnia r., o której mowa w ust. 7 powyżej Nabywca oświadcza, iż ma zapewnione środki finansowe na prawidłowe wykonanie wszelkich płatności wynikających z niniejszej Umowy Nabywca oświadcza, że pozostaje stanu wolnego/w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej (PRZEDMIOT UMOWY) 1. Deweloper oświadcza, że zobowiązuje się zrealizować Przedsięwzięcie Deweloperskie, ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego, o którym mowa poniżej, a następnie przenieść własność w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń innych niż opisane w niniejszej umowie na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się nabyć na warunkach określonych w niniejszej umowie, lokal mieszkalny, określony w następujący sposób: lokal mieszkalny o tymczasowym numerze położony na kondygnacji ( piętrze) Budynku, w klatce, o powierzchni użytkowej m 2 ( ), składający się z:, do którego przylega

4 S t r o n a 4 balkon/taras o powierzchni m 2, którego rzut stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Umowy, zwany dalej LOKALEM, wraz ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej to znaczy w prawie własności Nieruchomości oraz w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ustalonym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego tymczasowo numerem znajdującego się w hali garażowej usytuowanej na poziomie I Przedsięwzięcia Deweloperskiego Strony zgodnie ustalają, że w odniesieniu do obliczania powierzchni poszczególnych składników Przedmiotu Umowy stosowane będą postanowienia Polskiej Normy ISO 9836: Do Umowy dołączono: a) Załącznik nr 1 Plan (rzut) Lokalu oraz miejsce położenia miejsca postojowego, b) Załącznik nr 2 Standard wykończenia budynku, c) Załącznik nr 3 Rzut Inwestycji przedstawiający plan sytuacyjny, podział Nieruchomości Gruntowej oraz wstępną koncepcję usytuowania pozostałych budynków w ramach innych inwestycji, d) Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, e) Załącznik nr 5 Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami (CENA LOKALU) 1. Strony ustalają cenę Lokalu na kwotę zł brutto (słownie: ), która obejmuje cenę za Lokal wraz z udziałem we współwłasności Nieruchomości Wspólnej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, w tym należny podatek od towarów i usług, który na dzień zawarcia umowy wynosi 8% Cena, o której mowa w ust.1 powyżej zawiera podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT, cena ulegnie odpowiedniej zmianie, w oparciu o nową stawkę podatku VAT. W przypadku wzrostu ceny, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności zapłaty kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od daty wejścia w życie zmian stawek podatku VAT, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność Cena Lokalu obejmuje infrastrukturę towarzyszącą wykonaną zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności - zjazd z drogi publicznej, przyłącze energetyczne, przyłącze sieci cieplnej, przyłącze sieci wodno-kanalizacyjnej, przyłącze teletechniczne -zwaną dalej INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnic pomiędzy powierzchnią Lokalu ustaloną w niniejszej umowie, a powierzchnią określoną na podstawie obmiaru powykonawczego w wielkości nie większej niż 1% powierzchni lokalu. W przypadku wystąpienia różnic, cena ulegnie zmianie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy tymi

5 S t r o n a 5 powierzchniami z uwzględnieniem stawki powierzchni mieszkania z dnia podpisania Umowy, tj. zł brutto za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej Lokalu. W przypadku gdy różnica powierzchni przekracza 1% powierzchni Lokalu, Nabywca może odstąpić od umowy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez konieczności zapłaty kary umownej. W razie wprowadzenia na wniosek Nabywcy zmian w Lokalu lub jego części, mających wpływ na zmianę jego powierzchni, stwierdzona różnica nie spowoduje zmiany ceny Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny ustalonej na podstawie ust. 1 w następujący sposób: złotych brutto (10% ceny) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia, złotych brutto (90% ceny) przed dokonaniem odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanym terminie odbioru, na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (w dalszej części Umowy zwany Rachunkiem) o indywidualnie nadanym nr z tytułem wpłaty zawierającym numer Repertorium aktu notarialnego Nabywca zobowiązuje się dokonywać wszystkich wpłat na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy o wskazanym w ust. 5 numerze prowadzony przez bank mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Bankiem Deweloper oświadcza, że: a) Bank 2 prowadzący Rachunek ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, b) Bank 2 prowadzący Rachunek na żądanie Nabywcy poinformuje go o dokonanych wpłatach i wypłatach, c) Prawo wypowiedzenia umowy Rachunku przysługuje wyłącznie Bankowi 2 i tylko z ważnych powodów, a do dnia dzisiejszego umowa ta nie została wypowiedziana, d) Deweloper ma prawo dysponować środkami zgromadzonymi na Rachunku wyłącznie w celu realizacji Inwestycji, e) koszty prowadzenia Rachunku ponosi Deweloper, f) wypłaty z Rachunku będą realizowane zgodnie z harmonogramem ujętym w prospekcie informacyjnym Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony jest w PLN. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wpłaty na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy dokonywane będą tylko w PLN Wpłaty kwot określonych w ust. 5, Nabywca dokonywać będzie na podstawie umowy, natomiast faktury VAT obejmujące wpłacane zaliczki wystawiane będą przez Dewelopera zgodnie z przepisami ustawy o VAT Strony umowy ustalają, że terminy podane w ust. 5 oznaczają daty uznania Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego. Niedotrzymanie tych terminów przez Nabywcę uprawnia Dewelopera do naliczania odsetek ustawowych oraz potrącania tych odsetek z następnie dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności (TERMINY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO I PROCEDURY ODBIORU)

6 S t r o n a 6 1. Rozpoczęcie prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpiło 15 grudnia 2008r., a ich zakończenie nastąpi do dnia 30 września 2015 roku Strony umowy ustalają termin wykonania Lokalu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku Po wykonaniu Lokalu oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej umowie, Nabywca dokona odbioru Lokalu, zwanego dalej PRZEDMIOTEM ODBIORU O terminie odbioru Przedmiotu Odbioru, Nabywca zostanie zawiadomiony przez Dewelopera w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej) przez Nabywcę. W przypadku, gdy Nabywca nie potwierdzi otrzymania zawiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 3 dni od jego wysłania, Deweloper kolejne zawiadomienie wyśle do Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru. Zawiadomienie będzie wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru Odbiór Przedmiotu Odbioru przez Nabywcę lub stwierdzenie wystąpienia wad Przedmiotu Odbioru będzie potwierdzone protokołem sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez strony W przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Odbioru, wady zostaną wyszczególnione w protokole. Deweloper w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczy Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Deweloper w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunie uznane wady Przedmiotu Odbioru. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, Deweloper wskaże odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia Deweloper uzależni protokolarny odbiór Przedmiotu Odbioru od zapłacenia przez Nabywcę całej ceny w kwotach określonych w 3 ust Protokół odbioru Przedmiotu Odbioru, w którym Nabywca potwierdził odbiór Lokalu stanowi podstawę do naliczania opłat administracyjno-czynszowych. Z dniem podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Odbioru na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty oraz uszkodzenia Przedmiotu Odbioru i Nieruchomości Wspólnej i wszelkie obowiązki związane z kosztami eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Odbioru oraz Nieruchomości Wspólnej, z zastrzeżeniem obowiązków, które zgodnie z obowiązującym prawem, przechodzą na Nabywcę z dniem nabycia własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej (ZAWARCIE UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ LOKALU) 1. Strony uzgadniają, że w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku i w ciągu 14 dni po uregulowaniu przez Nabywcę należności o których mowa w 3 ust. 5, dokonają zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej odrębną własność Lokalu oraz przeniesienia własności Lokalu określonego w 2 ust. 1 niniejszej Umowy na Nabywcę

7 S t r o n a 7 2. Nabywca o terminie podpisania umowy przenoszącej własność zostanie zawiadomiony przez Dewelopera w formie elektronicznej na wskazany w Umowie adres za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej) przez Nabywcę. W przypadku, gdy Nabywca nie potwierdzi otrzymania zawiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 3 dni od jego wysłania, Deweloper kolejne zawiadomienie wyśle do Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru. Zawiadomienie będzie wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Dewelopera, chyba że Nabywca zgłosi sprzeciw co do wyboru kancelarii i w terminie 2 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze kancelarii lub wcześniej wskaże wybraną przez siebie kancelarię. W takim przypadku termin zawarcia umowy będzie ustalony na nowo Koszty zawarcia umowy przenoszącej własność tj. wynagrodzenia notariusza, koszty wypisów, opłat sądowych poniesie Nabywca (OBOWIĄZKI DEWELOPERA) Deweloper zobowiązuje się: ) Zrealizować Przedsięwzięcie Deweloperskie, zgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną, w standardzie wskazanym w Załączniku nr ) Przedstawić do odbioru Nabywcy Przedmiot Odbioru, w terminie wskazanym w 4 ust ) Zawrzeć z Nabywcą notarialną umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu oraz przeniesienia własności, o której mowa w 5 ust ) Dokonać niezbędnych odbiorów i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego W przypadku nieterminowego wykonania obowiązku określonego w pkt 2 w zakresie przedstawienia do odbioru Przedmiotu Odbioru z winy Dewelopera, jeżeli zwłoka z wydaniem Przedmiotu Odbioru przekracza 30 dni, Nabywca może dochodzić kar umownych w wysokości 0,02 % ceny lokalu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% ceny Lokalu (OBOWIĄZKI NABYWCY) Nabywca zobowiązuje się: ) Terminowo uiszczać wpłaty, w sposób określony w 3 ust. 5 umowy ) Przystąpić do odbioru Przedmiotu Odbioru w terminie określonym według procedury określonej w ) Zawrzeć notarialną umowę przeniesienia własności Lokalu, o której mowa w 5 ust.1 umowy w terminie określonym przez Dewelopera W przypadku nieterminowego wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 w zakresie odbioru Przedmiotu Odbioru z winy Nabywcy, jeżeli zwłoka z odbiorem Przedmiotu Odbioru przekracza 30 dni, Deweloper może dochodzić

8 S t r o n a 8 kar umownych w wysokości 0,02% ceny Lokalu za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% ceny Lokalu (ZMIANY ARANŻACYJNE) 1. Nabywca ma prawo do zlecenia wprowadzenia zmian aranżacyjnych w Lokalu, dopuszczalnych z uwagi na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy prawa i nie wymagających zmiany pozwolenia na budowę, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku Zakres zmian, o których mowa w ust. 1, Nabywca zobowiązany jest zgłosić pisemnie wraz z załącznikiem graficznym przed wykonaniem prac, których zmiana dotyczy. Przyjęcie zlecenia do realizacji przez Dewelopera wymaga jego zgody i musi zostać przez niego potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy zmiany aranżacyjne powodują zmianę istotnych warunków umowy, w szczególności zmianę ceny lokalu, przyjęcie zlecenia do realizacji wymaga zawarcia aneksu do umowy. Koszty aneksu ponosi Nabywca Jeżeli stosownie do wyceny przygotowanej przez Dewelopera, wprowadzenie zmian spowoduje zmianę ceny, sposób jej rozliczenia zostanie ustalony przez strony w aneksie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Deweloper może żądać, obok innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową, zapłaty kosztów przywrócenia Lokalu do stanu zgodnego z pierwotnym projektem (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) 1. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niedokonania przez Nabywcę którejkolwiek z wpłat w terminie lub wysokości określonej w 3 ust. 5 niniejszej umowy, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia Nabywcy stosownego wezwania do zapłaty, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego spowodowane będzie działaniem siły wyższej W przypadku zlecenia prac, o których mowa w 8 ust. 1 Nabywca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów przywrócenia Lokalu do stanu pierwotnego W przypadku zwłoki Dewelopera w przedstawieniu do odbioru Przedmiotu Odbioru, w terminie określonym w 4 ust. 3 przekraczającej 30 (trzydzieści) dni, Nabywca może, po uprzednim wezwaniu do przekazania Przedmiotu Odbioru, odstąpić od umowy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a Deweloper zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy po wskazaniu rachunku bankowego przez Nabywcę Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nieprzeniesienia przez Dewelopera na Nabywcę prawa własności Lokalu w terminie wskazanym w 5 ust. 1 umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Nabywca przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy wyznacza Deweloperowi

9 S t r o n a dniowy termin na przeniesienie prawa własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, jeżeli nieprzeniesienie prawa własności Lokalu na Nabywcę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, Deweloper zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy po wskazaniu rachunku bankowego przez Nabywcę Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się przez Nabywcę do odbioru Lokalu lub do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności Lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy będzie spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, gdy niestawiennictwo Nabywcy spowodowane jest przyczynami leżącymi po jego stronie, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dewelopera kary umownej w wysokości 5% ceny określonej w 3 ust. 1 umowy, w terminie 30 /trzydziestu/ dni licząc od dnia odstąpienia od umowy Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U nr 232, poz. 1377) (dalej: Ustawa ): a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej Nieruchomości. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wszystkich przypadków, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy i z uprawnienia tego skorzysta W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera na podstawie ust. 1 i 4 powyżej, Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu z księgi wieczystej Nieruchomości w terminie 7 dni od dnia doręczenia

10 S t r o n a 10 Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym także we wszystkich innych przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy i z uprawnienia tego skorzysta W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Deweloper wystawi stosowne dokumenty księgowe (korekty faktur), które Nabywca zobowiązuje się podpisać Opisane w ust. 1, 2, 3, 4 powyżej uprawnienia Stron do odstąpienia od niniejszej umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, a uprawnienie Nabywcy do odstąpienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wygasa w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Nabywca oświadcza, że zamierza w części finansować zakup Przedmiotu Umowy ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. W przypadku gdy Nabywca udokumentuje nieuzyskanie kredytu w co najmniej 3 bankach, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu przez jedną ze stron, Bank 2 wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy W przypadku rozwiązania niniejszej umowy innego niż wskazany w ust. 11, strony przedstawią Bankowi 2 zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym (RĘKOJMIA) Deweloper ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Lokalu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z ewentualnymi odstępstwami przewidzianymi ustawą z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. nr 232 poz. 1377) (ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ) 1. Deweloper zapewni zarządzanie Nieruchomością Wspólną we własnym zakresie lub wskaże firmę zarządzającą, która będzie administrować Nieruchomością Wspólną na koszt Nabywcy do czasu określenia sposobu zarządzania Nieruchomością Wspólną zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali Nabywca oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na wybór przez Dewelopera firmy ochrony, operatora TV, Internetu, telekomunikacji i dostawców mediów (np. woda, ścieki, gaz, energia elektryczna) oraz podpisanie przez Dewelopera stosownych umów oraz na bezpłatny i swobodny dostęp tych firm do instalacji wybudowanych na terenie nieruchomości i budynku w celu ich eksploatacji i konserwacji Nabywca ponosi koszty eksploatacji oraz koszty związane z administracją i utrzymaniem Nieruchomości Wspólnej oraz Przedmiotu Odbioru od dnia odbioru

11 S t r o n a 11 Przedmiotu Odbioru. Koszty są liczone proporcjonalnie do udziału w Nieruchomości Wspólnej W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu Nieruchomością Wspólną odnosi skutek do każdego kolejnego nabywcy (DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ OŚWIADCZENIE NABYWCÓW) Nabywca oświadcza, że: a) odebrał prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią; -- b) został poinformowany o możliwości zapoznania się z następującą dokumentacją: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, kopią pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia Deweloperskiego, sprawozdaniem finansowym Dewelopera oraz spółki dominującej Dewelopera, projektem architektoniczno-budowlanym wykonanym przez Estudio Lamela Polska Sp. z o.o., dotyczącym realizowanego przez Dewelopera Przedsięwzięcia Deweloperskiego (OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI) 1. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na: ) wydzielenie z Nieruchomości działki lub pomieszczenia w budynku, na których znajdować się będzie trafostacja i przekazanie jej do spółki EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, ) ustanowienie w dziale III KW nr WR1K/ /6 służebności gruntowej lub służebności przesyłu na rzecz MPWiK we Wrocławiu polegającej na umożliwieniu dostępu do sieci wodociągowej, ) wyłączne nieodpłatne korzystanie przez właścicieli niektórych lokali z wybranych części Nieruchomości Wspólnej (m.in. balkonów, loggi, tarasów, ogródków, miejsc postojowych) oraz przez niektórych właścicieli lokalu użytkowego - garażu podziemnego z części tegoż lokalu (m.in. miejsc postojowych) na zasadzie podziału quoad usum, które to prawa zostaną zastrzeżone w umowach przyrzeczonych, ) Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość Wspólna oraz Nieruchomość mogą być obciążone nieodpłatnie prawami i roszczeniami osób trzecich w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji i korzystania z Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz dostępu i korzystania z terenów sąsiednich, w szczególności stosownymi służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz użytkowaniem na rzecz właściwych przedsiębiorstw oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości polegających w szczególności na prawie ułożenia, korzystania i konserwowania sieci uzbrojenia terenu oraz innych mediów, czy też służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu przez Nieruchomość i Nieruchomość Wspólną,

12 S t r o n a Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości oraz Nieruchomości Wspólnej, Nabywca zobowiązuje się w umowie przenoszącej własność udzielić Deweloperowi niezbędnych pełnomocnictw do ustanowienia nieodpłatnych praw do korzystania z części Nieruchomości i Nieruchomości Wspólnej (np. służebności, użytkowanie, użyczenie) przez właściwe przedsiębiorstwa oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, polegających w szczególności na prawie ułożenia, korzystania i konserwowania sieci uzbrojenia terenu usytuowanych na Nieruchomości określonej niniejszą umową; Nabywca nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny złożenia, na wniosek Dewelopera, wszelkich oświadczeń pozwalających Deweloperowi na prowadzenie inwestycji budowlanych na nieruchomościach sąsiednich. Nabywca zobowiązuje się także w umowie przenoszącej własność udzielić Deweloperowi niezbędnych pełnomocnictw do zmiany wielkości udziału w Nieruchomości Wspólnej związanego z nabyciem własności Lokalu, w zakresie niezbędnym do dostosowania wielkości udziałów w Nieruchomości Wspólnej do przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali - w przypadku wystąpienia błędu rachunkowego w obliczeniu wysokości udziałów w Nieruchomości Wspólnej zgodnie z wyżej opisaną ustawą. Udzielenie pełnomocnictwa do zmiany wielkości udziałów określonych w zdaniu poprzednim w Nieruchomości Wspólnej nie jest równoznaczne z ograniczeniem czy wyłączeniem możliwości dochodzenia roszczeń Nabywcy Nabywca zobowiązuje się również w przyrzeczonej umowie sprzedaży udzielić Deweloperowi pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu z pozostałymi współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej umów określających zasady korzystania z tejże nieruchomości w części dotyczącej tarasów, ogródków, balkonów, miejsc postojowych oraz do podpisywania w jego imieniu z pozostałymi współwłaścicielami lokalu użytkowego - garażu podziemnego umów określających zasady korzystania z tego lokalu w części dotyczącej miejsc postojowych, jak również do dokonywania zmian w tychże umowach, na warunkach określonych przez pełnomocnika, bez naruszania praw nabytych w tymże zakresie przez mocodawcę, przy czym Nabywca zrzeknie się prawa odwołania powyższego pełnomocnictwa do czasu ustanowienia przez Dewelopera odrębnej własności ostatniego lokalu znajdującego się w Przedsięwzięciu Deweloperskim, a po ustanowieniu odrębnej własności ostatniego z lokali w Przedsięwzięciu Deweloperskim pełnomocnictwo powyższe wygaśnie Deweloper oświadcza, że Lokal wyodrębniany z Nieruchomości mający stanowić odrębną nieruchomość lokalową będzie obciążony hipoteką w wysokości określonej szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy o podział hipoteki, o której mowa w 1 ust. 8, przy czym jeżeli całość ceny nabycia Lokalu zostanie przez Nabywcę Lokalu zapłacona na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony w Bank 2, Bank 1 wyda zaświadczenie zawierające zgodę na bezobciążeniowe zbycie takiego Lokalu i hipoteka, o której mowa w paragrafie 1 ust. 7, nie obciąży Lokalu Deweloper bezzwłocznie po zawarciu umowy deweloperskiej wystąpi do Banku 1 o wydanie promesy, to jest o zobowiązanie Banku 1 na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu w przypadku zapłaty przez Nabywcę całości ceny na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

13 S t r o n a (POSTANOWIENIA KOŃCOWE) 1. Nabywca ma prawo do dokonania cesji umowy (przelewu praw z przejęciem zobowiązań) na nowego Nabywcę, po uzyskaniu pisemnej zgody Dewelopera. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 /czternastu/ dni od dokonania pełnej wpłaty przez nowego Nabywcę. Cesja umowy powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego oraz zawierać opłacony wniosek do właściwego sądu o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia Nabywców o zawarcie umowy przenoszącej własność W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. Nr 232, poz. 1377), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności Wszelkie doręczenia wynikające z niniejszej umowy dokonywane będą listami poleconymi oraz pocztą elektroniczną, o ile wynika to z treści umowy, pod następujące adresy: Deweloper GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Gwiaździsta 36, Wrocław lub dostarczone na ten adres, bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru; Nabywca: adres:, adres Strony są zobowiązane do zawiadamiania o zmianie swego korespondencyjnego adresu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiej zmiany Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę pod firmą GPI Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych określonych w niniejszej umowie, dla potrzeb prawidłowej realizacji tej umowy Nabywca oświadcza, że został poinformowany, o tym że: ) W związku z zawarciem umowy kredytu, o której mowa w 1 ust. 7 niniejszej umowy, Deweloper dokonał przelewu swoich praw wynikających z niniejszej umowy na Bank 1 oraz o wynikającym stąd obowiązku dokonywania wpłat z tytułu niniejszej umowy na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, o którym mowa w 3 ust. 5 i 6 umowy; ) Bank 1 i Bank 2 nie jest gwarantem prawidłowości i terminowości wykonania Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz niniejszej umowy, a także nie jest stroną sporów pomiędzy Deweloperem a Nabywcą, wynikłych w następstwie wprowadzenia zmian w projekcie Lokalu lub wynikających z odpowiedzialności Dewelopera za niewykonanie umowy deweloperskiej lub wykonania umowy deweloperskiej sprzecznego z jej warunkami; ) dane osobowe Nabywcy zostaną przekazane Bankowi 1 i Bankowi 2 w zakresie w jakim występują w niniejszej umowie deweloperskiej, a Bank1 i Bank 2, jako

14 S t r o n a 14 administrator danych osobowych, będzie je przetwarzał w związku z czynnościami wynikającymi z finansowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego, na co Nabywca niniejszym wyraża zgodę, a Nabywcy przysługuje prawo wglądu do danych osobowych zebranych przez Bank 1 i Bank 2 jako administratora danych, jak również ich poprawiania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych Przedstawione Nabywcy materiały reklamowe w postaci folderów, rysunków i szkiców, nie stanowią oferty sprzedaży i nie mogą być traktowane przez Nabywcę, jako zobowiązanie Dewelopera do zachowania określonego kształtu i formy oraz ukształtowania terenu. Podstawą sprzedaży jest zatwierdzona dokumentacja projektowa Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu powszechnego (DOKUMENTY) Do aktu okazano: ) pełnomocnictwo powołane w komparycji tego Aktu, ) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , stan z dnia.2015r., ) wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pobrany drogą elektroniczną w dniu.2015r., odpowiadający treści księgi wieczystej WR1K/ /6, ) wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej, dla działki numer 62/4, wydany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, stan z dnia r., zawierający adnotację, iż,,dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, ) wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu (uchwała numer XLIV/2979/05 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia r. nr 32, poz.439) dla działki 62/4, AM-14, obręb południe we Wrocławiu, z dnia r., ) protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GPI Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z dnia r., zawierający Uchwałę w której Zgromadzenie Wspólników spółki GPI Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraziło zgodę na zawieranie w imieniu i na rzecz Spółki umów ustanowienia odrębnej własności lokali, w tym zawierania umów deweloperskich, które będą

15 S t r o n a 15 się znajdować w inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej składającej się z działki numer 62/4, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ulicy Gwiaździstej we Wrocławiu Centrum Południowe, Etap I, ) zaświadczenie numer 1528/08 z dnia r., z którego wynika że decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. jest ostateczna, 9) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 5397/2012 z dnia r. zmieniającą Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 2253/08 z dnia r., ) zaświadczenie numer 12270/2012 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 5397/2012 z dnia r. jest ostateczna, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 702/2014 z dnia r. zmieniającą Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 2253/08 z dnia r., zmienioną następnie decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia numer 5397/2012 z dnia r., ) zaświadczenie numer 3991/2014 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 702/2014 z dnia r. jest ostateczna, ) decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 1567/2014 z dnia r. przenoszącą decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia numer 2253/08 z dnia r. o pozwoleniu na budowę, ) zaświadczenie numer 7582/2014 z dnia r., z którego wynika, że decyzja numer 1567/2014 z dnia r. jest ostateczna (WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY) Nabywca wnosi na podstawie tej umowy do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej KW numer WR1K/ /6, roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrębnienie Lokalu o tymczasowym numerze i przeniesienie prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, zgodnie z postanowieniami tej Umowy na rzecz małżonków: *** Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponoszą Stawający po połowie *** Naliczono: a) opłata sądowa na podstawie art. 3 i art. 43 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz z późn. zm.) ,00 zł b) wynagrodzenie notariusza na podstawie 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 poz. 237) ,00 zł c) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w lit. b) ,50 zł Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo