Warszawa, 30 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 30 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 FS-AJ /2015 Warszawa, 30 marca 2015 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia - III postępowanie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: Pytanie 1: W ślad za udzielonym w piśmie znak FS-AJ /2015 z dnia r. wyjaśnieniem na pytanie nr 1, zwracam uwagę na niespójność odpowiedzi. Charakter robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami/ dalej pr. bud. należy zakwalifikować do kategorii przebudowy istniejącego budynku. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 7a pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć "wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji". Oczywiście termomodernizacja obiektu nie wpływa na parametry charakterystyczne budynku wymienione enumeratywnie w cytowanym przepisie. Wpływa jednak na parametry techniczne, chociażby z powodu zmiany charakterystyki energetycznej budynku, o której mowa w art. 5 ust. 3 i nast. pr. bud. Zwracam tym samym uwagę, iż zgodnie z 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami/ dalej r.w.t. przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie (w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie), przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2 r.w.t. Z kolei

2 zgodnie z 2 ust. 2 r.w.t. przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w 1 r.w.t., mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Tak więc, jeżeli w budynkach podlegających termomodernizacji (a więc przebudowie) nie są spełnione wymogi np. p.poż. należy dokumentację projektową opracować w pełnym zakresie, aby zadość uczynić wymaganiom r.w.t. Zamawiający nie dostrzega niespójności pomiędzy treścią zadanego pytania, a treścią udzielonej odpowiedzi, na którą powołuje się składający zapytanie. Przedmiot zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie sporządzenia opracowań technicznych stanowi opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej termomodernizację obiektu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, które również z punktu widzenia zasad tzw. sztuki budowlanej oraz innych przepisów szczegółowych winny być uwzględnione w sporządzanych opracowaniach. Wskazuje na to zapis Rozdziału III, punkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli poprawność sporządzenia opracowań termomodernizacyjnych oraz w konsekwencji uzyskanie prawomocnej decyzji organu architektoniczno budowlanego wymaga uwzględniania w dokumentacji innych elementów towarzyszących np. z zakresu p.poż to należy to również przewidzieć i uwzględnić koszt ich sporządzenia w cenie ofertowej. Nie mniej Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, iż przedmiotem postępowania nie jest sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku w zakresie szerszym, niż to jest wymagane w celu realizacji wskazanych w wariancie optymalnym audytu energetycznego założeń. Pytanie 2: Dodatkowo niniejszym wystąpieniem zwracam uwagę, iż Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku jest w posiadaniu postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (pismo znak WZ z dnia r.) wraz z załącznikiem w postaci ekspertyzy technicznej dot. możliwości spełnienia wymagań ppoż. w budynku Szkoły Muzycznej w sposób inny, aniżeli określają to warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami/ dalej r.w.t. Czy Wykonawca prac projektowych winien ująć w swoim opracowaniu cały katalog robót budowlanych wyszczególniony w ww. opracowaniu? W ocenie Wykonawcy tak właśnie należy postąpić. Wykonawca zwraca uwagę, że dyspozycja zawarta w przepisach 2 ust. 2 pkt 2 i 3a r.w.t. upoważnia organ architektoniczny do wydania decyzji o pozwoleniu na wykonie robót, dotycząca zamiaru inwestora polegającego na wykonaniu robót: nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w legalnie zrealizowanym budynku, bez konieczności uzyskania przez organ odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na podstawie art. 9 ust. 1 pr. bud., ale po uwzględnieniu spełnienia wymagań wynikających z przepisów r.w.t. zawartych w odpowiedniej ekspertyzie odpowiednio do 2 ust. 2 r.w.t. Orzecznictwo administracyjne odnoszące się do robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, które obecnie nie spełniają wymogów zawartych w r.w.t. dotyczących sytuowania budynków, wskazuje, że możliwe jest wydanie przez organ architektoniczny zezwolenia na tego rodzaju roboty po ustaleniu przez organ, że w konkretnej sytuacji wymagania wynikające z

3 r.w.t. mogą zostać spełnione z uwzględnieniem wskazań stosownej ekspertyzy odpowiednio do 2 ust. 2 r.w.t. (wyrok NSA z dnia 30 marca 2011 r., II OSK 112/10, LEX nr ; wyrok WSA w Lublinie z dnia 17 czerwca 2011 r., II SA/Lu 101/11, LEX nr ). W wymienionych orzeczeniach zaprezentowany został pogląd wskazujący, że przepis 2 ust. 2 i 3a r.w.t. powinien być stosowany przez organy architektoniczne w przypadkach: nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego prawidłowo wybudowanego obiektu, który obecnie nie spełnia wymogów określonych w r.w.t. Wydanie przez organ decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót polegających na przebudowie będzie jednak możliwe wyłącznie po uwzględnieniu w tej decyzji warunków przedstawionych w ekspertyzie (zob. wyrok NSA z dnia 26 września 2007 r., II OSK 1253/06, LEX nr ). Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w sposób opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli osiągnięcie celu wymaga uwzględnienia wymienionych w przywołanym dokumencie zaleceń w części lub w całości, to Wykonawca winien koszt ich sporządzenia uwzględnić w cenie ofertowej. Do obowiązków Wykonawcy należy określenie zakresu czynności towarzyszących działaniom termomodernizacyjnym, tak aby realizacja procesu z punktu widzenia kompletności mogła być zrealizowana, po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub rozpatrzenia zgłoszenia realizacji robót budowlanych bez uwag i sprzeciwu. Pytanie 3: Czy dla budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje w obrocie prawnym pozwolenie na budowę (wykonanie robót budowlanych) dotyczące robót w przedmiotowym obiekcie? Autor pytania zwraca uwagę, że dopuszczalne jest jedynie wydanie pozwoleń na budowę dotyczących tego samego obiektu, o ile planowane roboty nie kolidują ze sobą i mogą zostać wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wprawdzie w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r., poz ze zmianami/, brak jest przepisu, którego dyspozycja wyklucza możliwość udzielenia pozwolenia na budowę w stosunku do tego samego miejsca: sprecyzowanego obszaru działki, objętego wcześniej ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę odrębnego zamierzenia, jednak ograniczenie takie będą stanowić przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami/. Wystąpienie z odrębnymi wnioskami o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącymi całkowicie odrębnych zamierzeń, obejmującymi ich usytuowanie dokładnie w tym samym miejscu, będzie powodować powstanie wady niewykonalności decyzji wydanej jako późniejszej określonej w przepisie art pkt 5 k.p.a. W przypadku bowiem wydania decyzji zgodnych z wnioskiem, w obiegu prawnym znalazłyby się decyzje kolidujące ze sobą. Rozpoczęcie realizacji jednego z zamierzeń spowoduje brak możliwości realizacji drugiego zamierzenia. Wniosek odnoszący się do terenu nieruchomości, który został już objęty decyzją o pozwoleniu na budowę, będzie powodował powstanie sytuacji, że pomiędzy pierwszą decyzją o pozwoleniu na budowę, a nową decyzją dotyczącą tego samego terenu, zachodzić będzie przeszkoda niewykonalności określona w art pkt 5 k.p.a. Organ administracji architektoniczno budowlanej powinien w takim przypadku odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, z powodu ustalenia, że żądanie objęte późniejszym wnioskiem dotyczy terenu, wobec którego została już wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Zamawiający nie dysponuje wiedzą, aby taki dokument istniał.

4 Pytanie 4: Czy zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej wyartykułowane w audycie energetycznym dotyczącym termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku polegające na: ociepleniu dachu; wymianie niewymienionych okien na okna drewniane z nawiewnikami; wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane; wymianie instalacji centralnego ogrzewania grzejniki z zaworami termostatycznymi; budowie systemu klimatyzacji w auli koncertowej; budowie systemu oświetlenia wbudowanego w oparciu o oprawy LED; budowie kanałów wentylacji grawitacyjnej; wymianie instalacji elektrycznej; są wiążące dla Wykonawcy, tj. czy termomodernizacja obiektu ma zostać wykonana jedynie w ww. zakresie? W ocenie Wykonawcy, który zna przedmiotowy obiekt ww. zakres jest niepełny i wymaga uszczegółowienia. Nasuwają się w związku z tym kolejne pytania dotyczące właściwego zakresu prac projektowych. Mianowicie wraz z ociepleniem połaci dachowych należałoby dokonać wymiany zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz dokonać wymiany pokrycia dachu, które jest w wielu miejscach nieszczelne. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z uwagi na fakt, iż budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1202 winna uwzględniać wierne odtworzenie historycznej stolarki otworowej. Wykonanie systemu klimatyzacji winno w ocenie Wykonawcy zostać zrealizowane łącznie z wentylacją mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła. Jest wysoce prawdopodobne graniczące z pewnością, iż Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinku nie zezwoli na wprowadzanie dodatkowych kominów mając na uwadze wnioskowany w audycie system wentylacji grawitacyjnej nawiewno wywiewnej. Dodatkowo w zakres robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku winny wchodzić prace dotyczące renowacji cegły elewacyjnej, mające na celu odtworzenie jej naturalnego wyglądu i pierwotnych parametrów. Elewacja ceglana po renowacji zachowuje swój historyczny wygląd i jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. Ekspozycja elewacji na warunki pogodowe przez szereg lat doprowadziła do jej częściowej degradacji, co niesie za sobą konieczność jej renowacji. W tym celu należy oczyścić lico cegły poprzez hydropiaskowanie myjkami ciśnieniowymi i usunięcie spoin na głębokość ok. 1,5 cm które są zbiornikami złych soli budowlanych. W trakcie jej użytkowania i renowacji dochodzi często do złuszczenia jej lica, co powoduje zwiększenie jej nasiąkliwości. W celu zabezpieczenia jej przed szkodliwymi działaniami opadów atmosferycznych należy przeprowadzić hydrofobizację wgłębną za pomocą preparatów na bazie wody zawierających silokasany i PTFE. Hydrofobizację należy przeprowadzić po całkowitym odnowieniu elewacji wraz z wymianą spoin na nowe. Całkowicie wgłębne zabezpieczenie elewacji w ww. technologii pozwoli poprawić parametry istniejącej cegły obniżyć jej wilgotność i przywrócić jej pierwotne parametry izolacyjne, a także zabezpieczyć przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych o tym aspekcie w audycie energetycznym brak jakiejkolwiek wzmianki. Dodatkowo należy wykonać odtworzenie uszkodzonej izolacji poziomej ścian zewnętrznych w poziomie terenu w celu zabezpieczenia ścian przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Kalkulacja ceny ofertowej przez Wykonawcę winna być oparta na realizacji założeń termomodernizacyjnych określonych jako wariant optymalny termomodernizacji.

5 Określona w Rozdziale III, punkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwaga cyt. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wszelkich niezbędnych działań koniecznych do realizacji w celu osiągnięcia zakładanych w audycie efektów termomodernizacyjnych. Dotyczy to również innych prac budowlano instalacyjnych, które jako towarzyszące muszą zostać wykonane w celu osiągnięcia zakładanego efektu realizacji projektu termomodernizacyjnego, lub bez których dany zakres prac termomodernizacyjnych nie mógłby być uznany za kompletny i skończony np. z punktu widzenia późniejszego wykonania prac budowlano instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępną najlepszą wiedzą oraz sztuką budowlaną. precyzyjnie wskazuje, iż w sporządzanych przez Wykonawcę opracowaniach obejmujących realizację założeń termomodernizacyjnych winny być uwzględnione również i inne roboty towarzyszące, bez których nie możliwe byłoby osiągnięcie zakładanego celu, do których w tym przypadku należy również zaliczyć np. wymianę zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz dokonać wymiany pokrycia dachu lub odtworzenie uszkodzonej izolacji poziomej ścian zewnętrznych w poziomie terenu w celu zabezpieczenia ścian przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Natomiast realizacja renowacji cegły elewacyjnej nie jest działaniem sensu stricte termomodernizacyjnym, kwalifikującym się do dofinansowania, o które stara się Zamawiający i nie może stanowić przedmiotu opracowań, podlegających wycenie w przedmiotowym postępowaniu. Załącznik: 1. Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (pismo znak WZ z dnia r.) wraz z załącznikiem w postaci ekspertyzy technicznej dot. możliwości spełnienia wymagań ppoż. w budynku Szkoły Muzycznej w sposób inny, aniżeli określają to warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami/.

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania D O L N O Ś L Ą S K A O K R Ę G O W A I Z B A A R C H I T E K T Ó W PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania wraz z Komentarzem DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ) Ogólne warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Zestaw uwag PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do projektów ustawy Kodeks budowlany oraz ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany (projekty z dnia 25 maja 2015 r.) I Kwestie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH Warszawa 2001 r. Decyzja Nr 127 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4. 09. 2001 roku, w sprawie dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo