SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)"

Transkrypt

1

2

3

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Zakres zamówienia 2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga (ZRP Praga ) w Warszawie obejmującej: 1) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej; 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; 3) uzyskanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych; 4) opracowanie geotechnicznych warunków posadawiania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U r., poz. 463); 5) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającej się z: projektu budowlanego wraz z charakterystyką energetyczną, projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 8) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz wymaganych przepisami prawa decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych, w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U r., poz z późn. zm.)); zwanej dalej dokumentacją Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. 1

5 3. Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Zakład Realizacji Przewozów Praga, ul. Kawęczyńska 16 w Warszawie, (obszar objęty działką nr 11 w obrębie dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy). 4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV CPV CPV CPV Kategoria usług: Termin realizacji zamówienia Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania architektonicznego. 1) Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy zrealizować w terminie 38 tygodni od daty zawarcia umowy (bez uwzględnienia terminu odbioru), z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich: w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ogólne założenia dotyczące planowanych rozwiązań dla poszczególnych branż opracowywanej dokumentacji, Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych rozwiązań, przekazując swoje uwagi w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia kompletnych materiałów, w ciągu 25 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), w ciągu 38 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przekaże dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2) Pełnienie nadzoru autorskiego należy zrealizować w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, co jest przewidywane na lata Opis stanu istniejącego Przedmiotowy obiekt budowlany składa się z następujących budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej. W całości jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. 2

6 6.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego: a) budynek lakierni i garaży: powierzchnia zabudowy - ok. 254,1 m 2, powierzchnia użytkowa - ok. 216,37 m 2, maksymalna wysokość - ok. 5,50 m; b) budynek dawnej remizy OSP: powierzchnia zabudowy - 69,00 m 2, powierzchnia użytkowa - 55,50 m 2, kubatura - 338,00 m 3, maksymalna wysokość - ok. 4,80 m; c) budynek portierni wjazdowej: powierzchnia zabudowy - ok. 24,00 m 2, wysokość - ok. 3,00 m Obiekt budowlany wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: a) instalacja wodno-kanalizacyjna; b) instalacja elektryczna; c) instalacja c.o.; d) instalacja wentylacji grawitacyjnej; e) instalacja wentylacji wymuszonej; f) instalacja telefoniczna; g) instalacja monitoringu; h) instalacja ciepła technologicznego; i) instalacja odgromowa. 7. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące budynku portierni wjazdowej 1) Istniejący budynek portierni wjazdowej należy przewidzieć do rozbiórki, a następnie zaprojektować jego odbudowę po istniejącym obrysie, uwzględniając rozbudowę w kierunku północnym o min. 1 m oraz w zachodnim o min. 2 m. 2) W budynku portierni wjazdowej należy zaprojektować następujące pomieszczenia: a) pomieszczenie z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz przez oddzielony drzwiami przedsionek dla dwóch osób kontrolujących ruch pojazdów; b) pomieszczenie kierowcy pogotowia technicznego bez przedsionka z drzwiami prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. 3) Jedno z okien portierni (na ścianie wschodniej) powinno być wyposażone w zamykany otwór, umożliwiający podanie karty drogowej. 4) W części portierni należy zaprojektować co najmniej następujące instalacje techniczne: a) nową instalację elektryczną z rozplanowaniem gniazd elektrycznych; b) nową instalację oświetleniową energooszczędną, np. typu LED z rozplanowaniem punktów oświetleniowych; 3

7 c) nową instalację telekomunikacyjną, w tym sieć komputerową (łącze Ethernet) oraz telefoniczną z rozplanowaniem gniazd telekomunikacyjnych; d) instalację wentylacyjną grawitacyjną; e) instalację c.o. 5) W dokumentacji należy: a) określić wymagane: zapotrzebowanie na moc elektryczną, zapotrzebowanie na ciepło, niezbędne do funkcjonowania budynku; b) przewidzieć dostawę oraz podłączenie tymczasowych kontenerów dla pracowników ochrony oraz kierowcy pogotowia technicznego na czas budowy budynku portierni wjazdowej; c) uwzględnić ewentualną przebudowę infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z zakresem planowanej rozbudowy budynku portierni wjazdowej. 8. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące pozostałych budynków 1) Należy zaprojektować remont budynków: lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP z uwzględnieniem wykonania co najmniej następujących robót: a) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, w tym między innymi: wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie nowych opierzeń, obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; remont okapów i gzymsów, wymianę rynien i rur spustowych na nowe ze stali ocynkowanej, remont kominów i przewodów wentylacyjnych; b) remont elewacji zewnętrznej, w tym między innymi: demontaż, a następnie montaż urządzeń wiszących na ścianach budynków, przygotowanie powierzchni ścian, w tym m.in. oczyszczenie, naprawę rys i spękań ścian, wykonanie ewentualnej zaprawy wyrównującej, zastosowanie preparatu gruntującego, wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych; ocieplenie budynków powinno spełniać wymagania w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, remont schodów wejściowych do pomieszczenia toalety, wymianę daszka przy budynku portierni wjazdowej (ściana wschodnia) oraz daszka nad bramą do lakierni (ściana południowa) na nowe z poliwęglanu komorowego na profilach stalowych malowanych proszkowo; należy zachować minimalną powierzchnię krycia równą dotychczasowej; obszar zadaszenia przy budynku portierni wjazdowej powinien obejmować co najmniej przejście od kabiny tramwaju do okna portierni (ściana wschodnia), 4

8 wykonanie nowej elewacji; na ścianach elewacji należy zaprojektować wyprawę tynkową strukturalną (baranek) barwioną w masie (metoda lekka mokra), wykończenie cokołu z tynku żywicznego mozaikowego; c) wymianę okien i drzwi, w tym między innymi: wymianę drzwi w pomieszczeniu 73P, wymianę 2 szt. bram wjazdowych do garaży pogotowia technicznego oraz demontaż jednej bramy (ściana wschodnia) z zamurowaniem powstałego otworu i wstawieniem nieotwieranego okna w górnej części ponad zadaszeniem; szerokość nowych bram nie może być mniejsza niż obecnie; w górnej części bramy muszą być wyposażone w świetliki (jak obecnie), naprawę i renowację 3 szt. bram wjazdowych (ściana południowa), wymianę wszystkich okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z wymogami w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; d) roboty związane z wykończeniem wnętrz, w tym między innymi: odbicie, uzupełnienie i zacieranie odparzonych tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi szpachlowych ścian oraz sufitów, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, a lamperii farbą olejną, wymianę posadzek w pomieszczeniach: lakierni (nie dotyczy powierzchni pod kabiną lakierniczą) oraz toalecie, wykonanie nowej glazury w pomieszczeniach lakierni i toalecie do wysokości ok. 2 m, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w pomieszczeniu toalety, wymianę ceramiki i armatury w pomieszczeniu toalety, oczyszczenie i malowanie elementów instalacji wentylacyjnej, ciepła technologicznego, c.o. i wodnej w dotychczasowej kolorystyce; e) wymianę instalacji telekomunikacyjnej; f) wymianę instalacji odgromowej. 9. Uzgodnienia i opinie 1) Kompletna dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia w tym w szczególności: a) Stołecznego Konserwatora Zabytków; b) rzeczoznawców do spraw: zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnohigienicznych; c) gestorów sieci kolidujących z przedmiotem zamówienia; d) innych jednostek administracji miasta wskazanych przez ww. instytucje lub będących właścicielami albo władającymi obiektami, które mają związek z zakresem objętym zamówieniem 5

9 oraz Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym opracowane rozwiązania przed skierowaniem ich do jednostek zewnętrznych. 10. Forma i zawartość dokumentacji 1) Dokumentacja wymagana do decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej, powinna zawierać m.in.: a) szkic usytuowania budynku; b) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; c) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; d) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w tym m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; e) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki budynku Podział na branże: 1) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać w podziale na następujące teczki branżowe: a) plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu, b) branżę architektoniczną; c) branżę konstrukcyjną; d) branżę elektryczną; e) branżę sanitarną; f) branżę telekomunikacyjną Zawartość dokumentacji w wybranych branżach 1) Do dokumentacji należy załączyć inwentaryzację stanu istniejącego obiektu budowlanego dla każdej z branż w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia Dokumentacja branży konstrukcyjno budowlanej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego. 2) Część rysunkową zawierającą: a) rzuty z zaznaczeniem elementów przeznaczonych do rozbiórki (w skali 1:100 lub 1:50); b) szczegóły przyjętych rozwiązań (w skali 1:20 lub 1:50); c) aranżację wnętrz (planowane ustawienie biurek i pozostałych mebli, lokalizacja gniazd telekomunikacyjnych, gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych oraz kolorystyka wnętrz); 6

10 d) tabelę uzgodnień międzybranżowych podpisaną przez projektantów wszystkich branż biorących udział w projektowaniu danego obiektu Dokumentacja branży sanitarnej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego, obliczenia doboru urządzeń oraz parametrów instalacji, opis sposobu wykonania danej instalacji, informacje o próbach i odbiorach instalacji. 2) Część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny (skala 1:1000 lub 1:500), rzuty (skala 1:100 lub 1:50), aksonometrię (skala 1:100), schematy, przekroje i rozwinięcia instalacji oraz karty katalogowe urządzeń Dokumentacja pozostałych branż Zawartość dokumentacji dla pozostałych branż powinna być zgodna z przepisami wymienionymi w pkt. 11 niniejszego SOPZ Wymagania dotyczące ilości i formy dokumentacji 1) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: a) dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę; w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; b) inwentaryzacja w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; c) projekt budowlany wraz z geotechnicznymi warunkami posadawiania, charakterystyką energetyczną, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu wraz z cyfrową (wektorową) mapą do celów projektowych w układzie współrzędnych 2000; d) projekty wykonawcze w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; e) przedmiar robót ze szczegółowym wykazem materiałów (z pełnymi oznaczeniami materiałów, tak jak w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; 7

11 g) kosztorys inwestorski w formie papierowej w 3 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie odrębnych opracowań na potrzeby rozbudowy budynku portierni wjazdowej oraz remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP Wymagania odnośnie wersji papierowej dokumentacji 1) Do dokumentacji należy załączyć: a) kopie uprawnień projektowych projektantów wraz z kopiami zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego ważne na rok, w którym dokumentacja będzie odbierana przez Zamawiającego, oraz zobowiązanie Wykonawcy, że na wniosek Zamawiającego dostarczy kopię ww. zaświadczeń aktualnych w dniu odbioru dokumentacji, b) oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego. 2) Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót powinny być zgodne z 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3) Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie uproszczonej, nie dopuszcza się stosowanie pozycji krotnych (pozycje podstawowe i krotne należy scalić). 4) Należy zapewnić powiązanie poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze z odpowiednimi rysunkami dokumentacji oraz STWiORB. 5) W STWiORB należy uwzględnić m.in: a) wymagania techniczne dla robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru; b) podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru; c) zasady obliczenia ilości robót ujętych w pozycjach przedmiaru; d) jednostki miar pozycji przedmiaru. 6) Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót. 7) Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej powyżej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj. złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania). 8

12 10.5. Wymagania dotyczące formy elektronicznej 1) Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - zawierającej dane w następujących formatach: a) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf; b) pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2000 (*.dwg i *.pdf); c) pliki zawierające przedmiary robót w formacie NORMA PRO (*.prd) i (*.ath) oraz dodatkowo w formacie (*.pdf). 2) Ponadto pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać: a) polskich liter; b) spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie); c) znaków interpunkcyjnych; d) znaków specjalnych takich jak np.: /*? $%<. 3) Pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach i nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku. 4) Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Przez wersję elektroniczną w formacie *.pdf Zamawiający rozumie skan dokumentacji przekazywanej w wersji papierowej Wymagania dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia zastosowanego w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art ). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazwy własne). Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych) jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności). 11. Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, w szczególności z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi; 9

13 b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.); c) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); d) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia; e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.); f) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); g) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; h) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); i) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 888); j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz. U r., poz z późn. zm.); k) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); l) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U r. nr 130 poz. 1389); m) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. nr 109 poz. 719); n) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); o) obowiązującymi Polskimi Normami projektowymi. 10

14 nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość... numer telefonu... numer faksu... adres strony internetowej:... W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie OFERTA Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - oferujemy realizację zamówienia opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) za cenę: netto zł, (słownie zł i 0 / 100 ), brutto zł* ) (słownie zł i 0 / 100 ), zgodnie z poniższym wyliczeniem: Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł Opracowanie dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA DOKUMENTACJĘ

15 Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł NADZÓR AUTORSKI **) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA NADZÓR AUTORSKI CENA OFERTY (poz. 1 + poz. 2) *) Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, podają tylko cenę netto, pozostali Wykonawcy podają cenę netto i brutto. **) Cena za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji nie może stanowić mniej niż 5 % CENY ZA DOKUMENTACJĘ. Oświadczamy, że: 1) jesteśmy / nie jesteśmy 1) czynnym podatnikiem podatku VAT, 2) sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 3) zapoznaliśmy się z SOPZ oraz postanowieniami umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania, 4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia, 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 7) zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału /z udziałem 1) podwykonawców; podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia... 2), 8) udzielamy... 3) miesięcy gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji, 9) wyrażamy zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy; termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu 2

16 odpowiedzialności wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji, z tytułu rękojmi za wady robót, zgodnie z 11 ust. 5 umowy, 10) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w postanowieniach umowy, 11) zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 12) wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie wykonanej przez nas dokumentacji dla celów prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji; wyrażamy zgodę na przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji w pełnym zakresie i na warunkach określonych w 10 umowy, 13) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 14) informacje zawarte na następujących stronach oferty: od do.. 4) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione, 15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: a)... b)... c)... d)... Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do: imię i nazwisko osoby do kontaktu:.. adres:.... telefon:... faks: miejscowość, data podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy 1) niepotrzebne skreślić 2) uzupełnić jeżeli dotyczy 3) wpisać oferowany okres gwarancji odpowiednio min. 36 miesięczny 4) wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartości gospodarcze wyłącznie w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty 3

17 Załącznik nr 1 do Oferty WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG Składając ofertę, w prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, postępowaniu w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, oświadczam, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujące dokumentacje: INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAWARTE W NINIEJSZYM WYKAZIE POWINNY STANOWIĆ POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONEGO W PKT. 1) ZAPYTANIA OFERTOWEGO SEKCJA PN. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Lp. 1 2 Przedmiot usługi (opis/zakres przedmiotu zamówienia) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Data wykonania (dd/mm/rr) Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa i lokalizacja zamówienia, której dotyczyła dokumentacja Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) W przypadku wykazywania większej liczby wykonanych usług, należy odpowiednio rozszerzyć powyższą tabelę. * należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały wykonane należycie - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do wykazu dołączamy dowody dotyczące usług wskazanych w powyższej tabeli, potwierdzające, że usługi te wykonane w sposób należyty: 1) 2) miejscowość, data podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

18 Załącznik nr 2 do Oferty Lp WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Koordynator Projektantów/ Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.... (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie..

19 Lp Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie.. 2

20 Lp. 5. Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) *W terminie nie później niż do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoby wymienione w niniejszym wykazie posiadają uprawnienia budowlane zgodne z warunkami, określonymi w pkt 2) Zapytania ofertowego sekcja pn. Warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 3

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :...

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :... ... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Postępowanie Nr ZP/1/2015 Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO na zadania pod nazwą Rozbudowa budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Załącznik nr 1 do SIWZ *Pełnomocnika) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*...... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Tel..., Faks....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Demontaż kraty okiennej zewnętrznej w pokoju nr 3314 na elewacji nr V2 bloku C1 dziedzińca wewnętrznego w gmachu Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Remont dachu XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Wykonanie projektu aranżacji i prac remontowych oraz kosztorysu inwestorskiego lokalu nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 w Szczecinie I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 05/07/2012 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe Gimnazjum 13 im. Huberta Jerzego Wagnera Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice Katowice 29.10.2014r.. Nr sprawy: G 13.0717-76/14 Do - wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe Na podstawie Art. 4. pkt. 8. Ustawy z dnia29

Bardziej szczegółowo

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.deblin.pl Dęblin: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

z0.0._ ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do

z0.0._ ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do Tramwaje z0.0._ Warszawskie Sp. z siedzibą w m.st.warszawie ul.siedmiogrodzka 20,01-232 Warszawa skrytka pocztowa 63, Urząd Pocztowy Warszawa 42 Telefony: Prezes Członkowie Zarządu Główny Księgowy Fax

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r.

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Olsztynie. Al. Warszawska 89. 10-083 Olsztyn

ZAPYTANIE O CENĘ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Olsztynie. Al. Warszawska 89. 10-083 Olsztyn ZAPYTANIE O CENĘ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego na Termomodernizację budynku

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Remont dachu

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy ... Załącznik Nr 1. FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra z 7 2016-02-04 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msz-ostrow.cba.pl/ Ostrów Wielkopolski: opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA na : Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. Page 1 of 7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.iwonicz-zdroj.pl Iwonicz-Zdrój: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MBP/. /2013. zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/

UMOWA NR MBP/. /2013. zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/ UMOWA NR MBP/. /2013 zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/ z siedzibą w Kraśniku ul. Koszarowa 10A, reprezentowaną przez: 1. Ewa Kapusta - dyrektor MBP 2. Anna Poleszak-Roztocka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/02/2014

Zapytanie ofertowe nr 03/02/2014 Władysławowo, dnia 05.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 03/02/2014 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej wielobranżowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Remont kominów na budynkach mieszkalnych w rejonie Oddziału

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn. Łubniany, 22 lipiec 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn. System wykrywania i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Łączna wartość netto BxC. Wartość miesięczna serwisu. Łączna wartość netto. Wartość jednostkowa pogotowia technicznego na imprezie

FORMULARZ OFERTY. Łączna wartość netto BxC. Wartość miesięczna serwisu. Łączna wartość netto. Wartość jednostkowa pogotowia technicznego na imprezie FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Fax,Tel., E-mail W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : na serwis i konserwacje instalacii i urządzeń wentylacji, wody

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 02.08..2012r. Numer sprawy: DZ/78/2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A RZ O F E R T Y

F O R M U L A RZ O F E R T Y Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 1do SIWZ Administracja Nieruchomości Łódź Polesie Zakątna Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 9 F O R M U L A RZ O F E R T Y W nawiązaniu do opublikowanego dnia...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/13 Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe Tarnowiec, 14.08.2013 r. EKO-KARPATY dr inż. Jan Pąprowicz 38-204 Tarnowiec 163 tel. +48 13 442 42 40 fax +48 13 442 40 15 e-mail: eko@ekokarpaty.pl www.ekokarpaty.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kruszwica, dnia 29 maja 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Kierownik zamawiającego, z siedzibą: ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, zaprasza na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych do złożenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl 04.07.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl Zabrze: Realizacja wg. formuły zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa Gdański

Wspólnota Mieszkaniowa Gdański Warszawa, dnia 05.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa GDAŃSKI ul. Słomińskiego 5 Warszawa NIP 525-242-03-59 Podstawa prawna: Prawomocna decyzja pozwolenia budowlanego

Bardziej szczegółowo