SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)"

Transkrypt

1

2

3

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Zakres zamówienia 2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga (ZRP Praga ) w Warszawie obejmującej: 1) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej; 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; 3) uzyskanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych; 4) opracowanie geotechnicznych warunków posadawiania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U r., poz. 463); 5) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającej się z: projektu budowlanego wraz z charakterystyką energetyczną, projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 8) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz wymaganych przepisami prawa decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych, w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U r., poz z późn. zm.)); zwanej dalej dokumentacją Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. 1

5 3. Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Zakład Realizacji Przewozów Praga, ul. Kawęczyńska 16 w Warszawie, (obszar objęty działką nr 11 w obrębie dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy). 4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV CPV CPV CPV Kategoria usług: Termin realizacji zamówienia Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania architektonicznego. 1) Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy zrealizować w terminie 38 tygodni od daty zawarcia umowy (bez uwzględnienia terminu odbioru), z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich: w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ogólne założenia dotyczące planowanych rozwiązań dla poszczególnych branż opracowywanej dokumentacji, Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych rozwiązań, przekazując swoje uwagi w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia kompletnych materiałów, w ciągu 25 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), w ciągu 38 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przekaże dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2) Pełnienie nadzoru autorskiego należy zrealizować w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, co jest przewidywane na lata Opis stanu istniejącego Przedmiotowy obiekt budowlany składa się z następujących budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej. W całości jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. 2

6 6.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego: a) budynek lakierni i garaży: powierzchnia zabudowy - ok. 254,1 m 2, powierzchnia użytkowa - ok. 216,37 m 2, maksymalna wysokość - ok. 5,50 m; b) budynek dawnej remizy OSP: powierzchnia zabudowy - 69,00 m 2, powierzchnia użytkowa - 55,50 m 2, kubatura - 338,00 m 3, maksymalna wysokość - ok. 4,80 m; c) budynek portierni wjazdowej: powierzchnia zabudowy - ok. 24,00 m 2, wysokość - ok. 3,00 m Obiekt budowlany wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: a) instalacja wodno-kanalizacyjna; b) instalacja elektryczna; c) instalacja c.o.; d) instalacja wentylacji grawitacyjnej; e) instalacja wentylacji wymuszonej; f) instalacja telefoniczna; g) instalacja monitoringu; h) instalacja ciepła technologicznego; i) instalacja odgromowa. 7. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące budynku portierni wjazdowej 1) Istniejący budynek portierni wjazdowej należy przewidzieć do rozbiórki, a następnie zaprojektować jego odbudowę po istniejącym obrysie, uwzględniając rozbudowę w kierunku północnym o min. 1 m oraz w zachodnim o min. 2 m. 2) W budynku portierni wjazdowej należy zaprojektować następujące pomieszczenia: a) pomieszczenie z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz przez oddzielony drzwiami przedsionek dla dwóch osób kontrolujących ruch pojazdów; b) pomieszczenie kierowcy pogotowia technicznego bez przedsionka z drzwiami prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. 3) Jedno z okien portierni (na ścianie wschodniej) powinno być wyposażone w zamykany otwór, umożliwiający podanie karty drogowej. 4) W części portierni należy zaprojektować co najmniej następujące instalacje techniczne: a) nową instalację elektryczną z rozplanowaniem gniazd elektrycznych; b) nową instalację oświetleniową energooszczędną, np. typu LED z rozplanowaniem punktów oświetleniowych; 3

7 c) nową instalację telekomunikacyjną, w tym sieć komputerową (łącze Ethernet) oraz telefoniczną z rozplanowaniem gniazd telekomunikacyjnych; d) instalację wentylacyjną grawitacyjną; e) instalację c.o. 5) W dokumentacji należy: a) określić wymagane: zapotrzebowanie na moc elektryczną, zapotrzebowanie na ciepło, niezbędne do funkcjonowania budynku; b) przewidzieć dostawę oraz podłączenie tymczasowych kontenerów dla pracowników ochrony oraz kierowcy pogotowia technicznego na czas budowy budynku portierni wjazdowej; c) uwzględnić ewentualną przebudowę infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z zakresem planowanej rozbudowy budynku portierni wjazdowej. 8. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące pozostałych budynków 1) Należy zaprojektować remont budynków: lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP z uwzględnieniem wykonania co najmniej następujących robót: a) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, w tym między innymi: wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie nowych opierzeń, obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; remont okapów i gzymsów, wymianę rynien i rur spustowych na nowe ze stali ocynkowanej, remont kominów i przewodów wentylacyjnych; b) remont elewacji zewnętrznej, w tym między innymi: demontaż, a następnie montaż urządzeń wiszących na ścianach budynków, przygotowanie powierzchni ścian, w tym m.in. oczyszczenie, naprawę rys i spękań ścian, wykonanie ewentualnej zaprawy wyrównującej, zastosowanie preparatu gruntującego, wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych; ocieplenie budynków powinno spełniać wymagania w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, remont schodów wejściowych do pomieszczenia toalety, wymianę daszka przy budynku portierni wjazdowej (ściana wschodnia) oraz daszka nad bramą do lakierni (ściana południowa) na nowe z poliwęglanu komorowego na profilach stalowych malowanych proszkowo; należy zachować minimalną powierzchnię krycia równą dotychczasowej; obszar zadaszenia przy budynku portierni wjazdowej powinien obejmować co najmniej przejście od kabiny tramwaju do okna portierni (ściana wschodnia), 4

8 wykonanie nowej elewacji; na ścianach elewacji należy zaprojektować wyprawę tynkową strukturalną (baranek) barwioną w masie (metoda lekka mokra), wykończenie cokołu z tynku żywicznego mozaikowego; c) wymianę okien i drzwi, w tym między innymi: wymianę drzwi w pomieszczeniu 73P, wymianę 2 szt. bram wjazdowych do garaży pogotowia technicznego oraz demontaż jednej bramy (ściana wschodnia) z zamurowaniem powstałego otworu i wstawieniem nieotwieranego okna w górnej części ponad zadaszeniem; szerokość nowych bram nie może być mniejsza niż obecnie; w górnej części bramy muszą być wyposażone w świetliki (jak obecnie), naprawę i renowację 3 szt. bram wjazdowych (ściana południowa), wymianę wszystkich okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z wymogami w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; d) roboty związane z wykończeniem wnętrz, w tym między innymi: odbicie, uzupełnienie i zacieranie odparzonych tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi szpachlowych ścian oraz sufitów, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, a lamperii farbą olejną, wymianę posadzek w pomieszczeniach: lakierni (nie dotyczy powierzchni pod kabiną lakierniczą) oraz toalecie, wykonanie nowej glazury w pomieszczeniach lakierni i toalecie do wysokości ok. 2 m, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w pomieszczeniu toalety, wymianę ceramiki i armatury w pomieszczeniu toalety, oczyszczenie i malowanie elementów instalacji wentylacyjnej, ciepła technologicznego, c.o. i wodnej w dotychczasowej kolorystyce; e) wymianę instalacji telekomunikacyjnej; f) wymianę instalacji odgromowej. 9. Uzgodnienia i opinie 1) Kompletna dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia w tym w szczególności: a) Stołecznego Konserwatora Zabytków; b) rzeczoznawców do spraw: zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnohigienicznych; c) gestorów sieci kolidujących z przedmiotem zamówienia; d) innych jednostek administracji miasta wskazanych przez ww. instytucje lub będących właścicielami albo władającymi obiektami, które mają związek z zakresem objętym zamówieniem 5

9 oraz Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym opracowane rozwiązania przed skierowaniem ich do jednostek zewnętrznych. 10. Forma i zawartość dokumentacji 1) Dokumentacja wymagana do decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej, powinna zawierać m.in.: a) szkic usytuowania budynku; b) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; c) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; d) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w tym m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; e) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki budynku Podział na branże: 1) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać w podziale na następujące teczki branżowe: a) plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu, b) branżę architektoniczną; c) branżę konstrukcyjną; d) branżę elektryczną; e) branżę sanitarną; f) branżę telekomunikacyjną Zawartość dokumentacji w wybranych branżach 1) Do dokumentacji należy załączyć inwentaryzację stanu istniejącego obiektu budowlanego dla każdej z branż w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia Dokumentacja branży konstrukcyjno budowlanej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego. 2) Część rysunkową zawierającą: a) rzuty z zaznaczeniem elementów przeznaczonych do rozbiórki (w skali 1:100 lub 1:50); b) szczegóły przyjętych rozwiązań (w skali 1:20 lub 1:50); c) aranżację wnętrz (planowane ustawienie biurek i pozostałych mebli, lokalizacja gniazd telekomunikacyjnych, gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych oraz kolorystyka wnętrz); 6

10 d) tabelę uzgodnień międzybranżowych podpisaną przez projektantów wszystkich branż biorących udział w projektowaniu danego obiektu Dokumentacja branży sanitarnej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego, obliczenia doboru urządzeń oraz parametrów instalacji, opis sposobu wykonania danej instalacji, informacje o próbach i odbiorach instalacji. 2) Część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny (skala 1:1000 lub 1:500), rzuty (skala 1:100 lub 1:50), aksonometrię (skala 1:100), schematy, przekroje i rozwinięcia instalacji oraz karty katalogowe urządzeń Dokumentacja pozostałych branż Zawartość dokumentacji dla pozostałych branż powinna być zgodna z przepisami wymienionymi w pkt. 11 niniejszego SOPZ Wymagania dotyczące ilości i formy dokumentacji 1) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: a) dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę; w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; b) inwentaryzacja w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; c) projekt budowlany wraz z geotechnicznymi warunkami posadawiania, charakterystyką energetyczną, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu wraz z cyfrową (wektorową) mapą do celów projektowych w układzie współrzędnych 2000; d) projekty wykonawcze w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; e) przedmiar robót ze szczegółowym wykazem materiałów (z pełnymi oznaczeniami materiałów, tak jak w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; 7

11 g) kosztorys inwestorski w formie papierowej w 3 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie odrębnych opracowań na potrzeby rozbudowy budynku portierni wjazdowej oraz remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP Wymagania odnośnie wersji papierowej dokumentacji 1) Do dokumentacji należy załączyć: a) kopie uprawnień projektowych projektantów wraz z kopiami zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego ważne na rok, w którym dokumentacja będzie odbierana przez Zamawiającego, oraz zobowiązanie Wykonawcy, że na wniosek Zamawiającego dostarczy kopię ww. zaświadczeń aktualnych w dniu odbioru dokumentacji, b) oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego. 2) Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót powinny być zgodne z 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3) Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie uproszczonej, nie dopuszcza się stosowanie pozycji krotnych (pozycje podstawowe i krotne należy scalić). 4) Należy zapewnić powiązanie poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze z odpowiednimi rysunkami dokumentacji oraz STWiORB. 5) W STWiORB należy uwzględnić m.in: a) wymagania techniczne dla robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru; b) podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru; c) zasady obliczenia ilości robót ujętych w pozycjach przedmiaru; d) jednostki miar pozycji przedmiaru. 6) Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót. 7) Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej powyżej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj. złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania). 8

12 10.5. Wymagania dotyczące formy elektronicznej 1) Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - zawierającej dane w następujących formatach: a) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf; b) pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2000 (*.dwg i *.pdf); c) pliki zawierające przedmiary robót w formacie NORMA PRO (*.prd) i (*.ath) oraz dodatkowo w formacie (*.pdf). 2) Ponadto pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać: a) polskich liter; b) spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie); c) znaków interpunkcyjnych; d) znaków specjalnych takich jak np.: /*? $%<. 3) Pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach i nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku. 4) Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Przez wersję elektroniczną w formacie *.pdf Zamawiający rozumie skan dokumentacji przekazywanej w wersji papierowej Wymagania dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia zastosowanego w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art ). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazwy własne). Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych) jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności). 11. Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, w szczególności z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi; 9

13 b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.); c) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); d) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia; e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.); f) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); g) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; h) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); i) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 888); j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz. U r., poz z późn. zm.); k) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); l) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U r. nr 130 poz. 1389); m) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. nr 109 poz. 719); n) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); o) obowiązującymi Polskimi Normami projektowymi. 10

14 nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość... numer telefonu... numer faksu... adres strony internetowej:... W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie OFERTA Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - oferujemy realizację zamówienia opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) za cenę: netto zł, (słownie zł i 0 / 100 ), brutto zł* ) (słownie zł i 0 / 100 ), zgodnie z poniższym wyliczeniem: Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł Opracowanie dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA DOKUMENTACJĘ

15 Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł NADZÓR AUTORSKI **) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA NADZÓR AUTORSKI CENA OFERTY (poz. 1 + poz. 2) *) Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, podają tylko cenę netto, pozostali Wykonawcy podają cenę netto i brutto. **) Cena za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji nie może stanowić mniej niż 5 % CENY ZA DOKUMENTACJĘ. Oświadczamy, że: 1) jesteśmy / nie jesteśmy 1) czynnym podatnikiem podatku VAT, 2) sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 3) zapoznaliśmy się z SOPZ oraz postanowieniami umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania, 4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia, 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 7) zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału /z udziałem 1) podwykonawców; podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia... 2), 8) udzielamy... 3) miesięcy gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji, 9) wyrażamy zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy; termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu 2

16 odpowiedzialności wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji, z tytułu rękojmi za wady robót, zgodnie z 11 ust. 5 umowy, 10) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w postanowieniach umowy, 11) zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 12) wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie wykonanej przez nas dokumentacji dla celów prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji; wyrażamy zgodę na przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji w pełnym zakresie i na warunkach określonych w 10 umowy, 13) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 14) informacje zawarte na następujących stronach oferty: od do.. 4) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione, 15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: a)... b)... c)... d)... Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do: imię i nazwisko osoby do kontaktu:.. adres:.... telefon:... faks: miejscowość, data podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy 1) niepotrzebne skreślić 2) uzupełnić jeżeli dotyczy 3) wpisać oferowany okres gwarancji odpowiednio min. 36 miesięczny 4) wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartości gospodarcze wyłącznie w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty 3

17 Załącznik nr 1 do Oferty WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG Składając ofertę, w prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, postępowaniu w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, oświadczam, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujące dokumentacje: INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAWARTE W NINIEJSZYM WYKAZIE POWINNY STANOWIĆ POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONEGO W PKT. 1) ZAPYTANIA OFERTOWEGO SEKCJA PN. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Lp. 1 2 Przedmiot usługi (opis/zakres przedmiotu zamówienia) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Data wykonania (dd/mm/rr) Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa i lokalizacja zamówienia, której dotyczyła dokumentacja Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) W przypadku wykazywania większej liczby wykonanych usług, należy odpowiednio rozszerzyć powyższą tabelę. * należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały wykonane należycie - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do wykazu dołączamy dowody dotyczące usług wskazanych w powyższej tabeli, potwierdzające, że usługi te wykonane w sposób należyty: 1) 2) miejscowość, data podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

18 Załącznik nr 2 do Oferty Lp WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Koordynator Projektantów/ Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.... (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie..

19 Lp Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie.. 2

20 Lp. 5. Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) *W terminie nie później niż do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoby wymienione w niniejszym wykazie posiadają uprawnienia budowlane zgodne z warunkami, określonymi w pkt 2) Zapytania ofertowego sekcja pn. Warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 3

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I /pieczęć Wykonawcy/ CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... pieczęć zamawiającego... Ciechanów 05.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 03/2017r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała Bielsko-Biała, dnia 07.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Kalwaria Pacławska, dnia

Kalwaria Pacławska, dnia Kalwaria Pacławska, dnia 4.10.2016. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9 I. Rodzaj zamówienia. 1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Niniejsze postępowanie zamawiający prowadzi z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU

WYTYCZNE DO PROJEKTU WYTYCZNE DO PROJEKTU NAZWA ZADANIA: Inwestycja pn.: Remont podłogi w p. F111 w budynku 11-1 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie - w formule zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I /pieczęć Wykonawcy/ CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

druk O F E R T A My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :...

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :... ... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Postępowanie Nr ZP/1/2015 Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO na zadania pod nazwą Rozbudowa budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

NIP.., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

NIP.., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Zał. Nr 7 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w pomiędzy: Gminą Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156, REGON 711582434, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów 04.01.2017r. Nr sprawy 01/2017r. 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 6 w Ciechanowie w imieniu której

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13.

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13. . pieczęć zamawiającego znak sprawy OR.2600.2.23.2016 Łask, dn. 12 maja 2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie Zamówienia publiczne ZAMAWIAJĄCY: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut Łańcut, 28.12015r. ŚDS8236.112015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na

6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na Stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie na budowę drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi, częściowym ogrodzeniem oraz obiektami infrastruktury technicznej ul. Łukasiewicza 7/13, 85-801 Bydgoszcz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika

FORMULARZ OFERTY ... ... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika. Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Załącznik nr 1 do SIWZ *Pełnomocnika) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*...... NIP...REGON... Wykonawcy/*Pełnomocnika Nr konta... Bank... Wykonawcy / *Pełnomocnika Tel..., Faks....

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Demontaż kraty okiennej zewnętrznej w pokoju nr 3314 na elewacji nr V2 bloku C1 dziedzińca wewnętrznego w gmachu Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY oraz obiektów zewnętrznych będących w zarządzie ZDiUM. 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Wykonanie projektu aranżacji i prac remontowych oraz kosztorysu inwestorskiego lokalu nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 w Szczecinie I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

mn MĘMA optóffi Urnfesm^ tów» Kalwaria Pacławska, dnia

mn MĘMA optóffi Urnfesm^ tów» Kalwaria Pacławska, dnia mn MĘMA optóffi Urnfesm^ tów» PI,. 87-748 Kalwaria Pacłfwska 4U V7' cis 671 95 44: 016 671 95 43 ^"W3-03-OS6, P-040013383 (i) Kalwaria Pacławska, dnia 3.11.2016. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rutki reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 05/07/2012 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.400.2015.II. Dobczyce, dnia 22.04.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego usługi opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 Referat Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Kowary, data 27.06.2016 r Znak sprawy: GK.271.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie dokumentacji rozbiórki i budowy obiektu węzła cieplnego na terenie ZRP Mokotów. 2. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :...

... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców. Nazwa i siedziba Wykonawcy :... ... pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Postępowanie Nr ZP/3/2016 Zamawiający: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Remont dachu XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe Gimnazjum 13 im. Huberta Jerzego Wagnera Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice Katowice 29.10.2014r.. Nr sprawy: G 13.0717-76/14 Do - wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe Na podstawie Art. 4. pkt. 8. Ustawy z dnia29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dn. 07.12.2015r. Numer sprawy: DZ/155/2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.deblin.pl Dęblin: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 4 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10279-2016 z dnia 2016-01-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dn. 24.11.2016 Numer sprawy: DZ/143/2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 z dnia 02.03.2017r. 1. Dane Zamawiającego: PHU Michał Grzeszczak Sienno 21, 62-402 Ostrowite 2. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa budynku z pokojami gościnnymi oraz kotłownią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18 Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... ZAPYTANIE OFERTOWE... pieczęć

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... ZP-IR 341/3/2007 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Załącznik nr 1 do SIWZ Dane dotyczące wykonawcy Nazwa...... Siedziba... Nr telefonu/faks......

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5

Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piaski, dn r. Piaski, dn. 23.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo