SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)"

Transkrypt

1

2

3

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Zakres zamówienia 2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga (ZRP Praga ) w Warszawie obejmującej: 1) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej; 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; 3) uzyskanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych; 4) opracowanie geotechnicznych warunków posadawiania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U r., poz. 463); 5) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającej się z: projektu budowlanego wraz z charakterystyką energetyczną, projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 8) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz wymaganych przepisami prawa decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych, w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U r., poz z późn. zm.)); zwanej dalej dokumentacją Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. 1

5 3. Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Zakład Realizacji Przewozów Praga, ul. Kawęczyńska 16 w Warszawie, (obszar objęty działką nr 11 w obrębie dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy). 4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV CPV CPV CPV Kategoria usług: Termin realizacji zamówienia Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania architektonicznego. 1) Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy zrealizować w terminie 38 tygodni od daty zawarcia umowy (bez uwzględnienia terminu odbioru), z uwzględnieniem następujących terminów pośrednich: w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ogólne założenia dotyczące planowanych rozwiązań dla poszczególnych branż opracowywanej dokumentacji, Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych rozwiązań, przekazując swoje uwagi w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia kompletnych materiałów, w ciągu 25 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), w ciągu 38 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przekaże dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 2) Pełnienie nadzoru autorskiego należy zrealizować w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, co jest przewidywane na lata Opis stanu istniejącego Przedmiotowy obiekt budowlany składa się z następujących budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz portierni wjazdowej. W całości jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. 2

6 6.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego: a) budynek lakierni i garaży: powierzchnia zabudowy - ok. 254,1 m 2, powierzchnia użytkowa - ok. 216,37 m 2, maksymalna wysokość - ok. 5,50 m; b) budynek dawnej remizy OSP: powierzchnia zabudowy - 69,00 m 2, powierzchnia użytkowa - 55,50 m 2, kubatura - 338,00 m 3, maksymalna wysokość - ok. 4,80 m; c) budynek portierni wjazdowej: powierzchnia zabudowy - ok. 24,00 m 2, wysokość - ok. 3,00 m Obiekt budowlany wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: a) instalacja wodno-kanalizacyjna; b) instalacja elektryczna; c) instalacja c.o.; d) instalacja wentylacji grawitacyjnej; e) instalacja wentylacji wymuszonej; f) instalacja telefoniczna; g) instalacja monitoringu; h) instalacja ciepła technologicznego; i) instalacja odgromowa. 7. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące budynku portierni wjazdowej 1) Istniejący budynek portierni wjazdowej należy przewidzieć do rozbiórki, a następnie zaprojektować jego odbudowę po istniejącym obrysie, uwzględniając rozbudowę w kierunku północnym o min. 1 m oraz w zachodnim o min. 2 m. 2) W budynku portierni wjazdowej należy zaprojektować następujące pomieszczenia: a) pomieszczenie z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz przez oddzielony drzwiami przedsionek dla dwóch osób kontrolujących ruch pojazdów; b) pomieszczenie kierowcy pogotowia technicznego bez przedsionka z drzwiami prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. 3) Jedno z okien portierni (na ścianie wschodniej) powinno być wyposażone w zamykany otwór, umożliwiający podanie karty drogowej. 4) W części portierni należy zaprojektować co najmniej następujące instalacje techniczne: a) nową instalację elektryczną z rozplanowaniem gniazd elektrycznych; b) nową instalację oświetleniową energooszczędną, np. typu LED z rozplanowaniem punktów oświetleniowych; 3

7 c) nową instalację telekomunikacyjną, w tym sieć komputerową (łącze Ethernet) oraz telefoniczną z rozplanowaniem gniazd telekomunikacyjnych; d) instalację wentylacyjną grawitacyjną; e) instalację c.o. 5) W dokumentacji należy: a) określić wymagane: zapotrzebowanie na moc elektryczną, zapotrzebowanie na ciepło, niezbędne do funkcjonowania budynku; b) przewidzieć dostawę oraz podłączenie tymczasowych kontenerów dla pracowników ochrony oraz kierowcy pogotowia technicznego na czas budowy budynku portierni wjazdowej; c) uwzględnić ewentualną przebudowę infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z zakresem planowanej rozbudowy budynku portierni wjazdowej. 8. Wymagania techniczno funkcjonalne dotyczące pozostałych budynków 1) Należy zaprojektować remont budynków: lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP z uwzględnieniem wykonania co najmniej następujących robót: a) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, w tym między innymi: wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie nowych opierzeń, obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; remont okapów i gzymsów, wymianę rynien i rur spustowych na nowe ze stali ocynkowanej, remont kominów i przewodów wentylacyjnych; b) remont elewacji zewnętrznej, w tym między innymi: demontaż, a następnie montaż urządzeń wiszących na ścianach budynków, przygotowanie powierzchni ścian, w tym m.in. oczyszczenie, naprawę rys i spękań ścian, wykonanie ewentualnej zaprawy wyrównującej, zastosowanie preparatu gruntującego, wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych; ocieplenie budynków powinno spełniać wymagania w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, remont schodów wejściowych do pomieszczenia toalety, wymianę daszka przy budynku portierni wjazdowej (ściana wschodnia) oraz daszka nad bramą do lakierni (ściana południowa) na nowe z poliwęglanu komorowego na profilach stalowych malowanych proszkowo; należy zachować minimalną powierzchnię krycia równą dotychczasowej; obszar zadaszenia przy budynku portierni wjazdowej powinien obejmować co najmniej przejście od kabiny tramwaju do okna portierni (ściana wschodnia), 4

8 wykonanie nowej elewacji; na ścianach elewacji należy zaprojektować wyprawę tynkową strukturalną (baranek) barwioną w masie (metoda lekka mokra), wykończenie cokołu z tynku żywicznego mozaikowego; c) wymianę okien i drzwi, w tym między innymi: wymianę drzwi w pomieszczeniu 73P, wymianę 2 szt. bram wjazdowych do garaży pogotowia technicznego oraz demontaż jednej bramy (ściana wschodnia) z zamurowaniem powstałego otworu i wstawieniem nieotwieranego okna w górnej części ponad zadaszeniem; szerokość nowych bram nie może być mniejsza niż obecnie; w górnej części bramy muszą być wyposażone w świetliki (jak obecnie), naprawę i renowację 3 szt. bram wjazdowych (ściana południowa), wymianę wszystkich okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z wymogami w zakresie izolacyjności termicznej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; d) roboty związane z wykończeniem wnętrz, w tym między innymi: odbicie, uzupełnienie i zacieranie odparzonych tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi szpachlowych ścian oraz sufitów, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, a lamperii farbą olejną, wymianę posadzek w pomieszczeniach: lakierni (nie dotyczy powierzchni pod kabiną lakierniczą) oraz toalecie, wykonanie nowej glazury w pomieszczeniach lakierni i toalecie do wysokości ok. 2 m, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w pomieszczeniu toalety, wymianę ceramiki i armatury w pomieszczeniu toalety, oczyszczenie i malowanie elementów instalacji wentylacyjnej, ciepła technologicznego, c.o. i wodnej w dotychczasowej kolorystyce; e) wymianę instalacji telekomunikacyjnej; f) wymianę instalacji odgromowej. 9. Uzgodnienia i opinie 1) Kompletna dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia w tym w szczególności: a) Stołecznego Konserwatora Zabytków; b) rzeczoznawców do spraw: zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnohigienicznych; c) gestorów sieci kolidujących z przedmiotem zamówienia; d) innych jednostek administracji miasta wskazanych przez ww. instytucje lub będących właścicielami albo władającymi obiektami, które mają związek z zakresem objętym zamówieniem 5

9 oraz Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym opracowane rozwiązania przed skierowaniem ich do jednostek zewnętrznych. 10. Forma i zawartość dokumentacji 1) Dokumentacja wymagana do decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej, powinna zawierać m.in.: a) szkic usytuowania budynku; b) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; c) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; d) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w tym m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; e) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki budynku Podział na branże: 1) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać w podziale na następujące teczki branżowe: a) plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu, b) branżę architektoniczną; c) branżę konstrukcyjną; d) branżę elektryczną; e) branżę sanitarną; f) branżę telekomunikacyjną Zawartość dokumentacji w wybranych branżach 1) Do dokumentacji należy załączyć inwentaryzację stanu istniejącego obiektu budowlanego dla każdej z branż w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia Dokumentacja branży konstrukcyjno budowlanej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego. 2) Część rysunkową zawierającą: a) rzuty z zaznaczeniem elementów przeznaczonych do rozbiórki (w skali 1:100 lub 1:50); b) szczegóły przyjętych rozwiązań (w skali 1:20 lub 1:50); c) aranżację wnętrz (planowane ustawienie biurek i pozostałych mebli, lokalizacja gniazd telekomunikacyjnych, gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych oraz kolorystyka wnętrz); 6

10 d) tabelę uzgodnień międzybranżowych podpisaną przez projektantów wszystkich branż biorących udział w projektowaniu danego obiektu Dokumentacja branży sanitarnej powinna zawierać m.in.: 1) Opis techniczny w zakresie przyjętych rozwiązań z uwzględnieniem stanu istniejącego, obliczenia doboru urządzeń oraz parametrów instalacji, opis sposobu wykonania danej instalacji, informacje o próbach i odbiorach instalacji. 2) Część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny (skala 1:1000 lub 1:500), rzuty (skala 1:100 lub 1:50), aksonometrię (skala 1:100), schematy, przekroje i rozwinięcia instalacji oraz karty katalogowe urządzeń Dokumentacja pozostałych branż Zawartość dokumentacji dla pozostałych branż powinna być zgodna z przepisami wymienionymi w pkt. 11 niniejszego SOPZ Wymagania dotyczące ilości i formy dokumentacji 1) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: a) dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku portierni wjazdowej wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę; w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; b) inwentaryzacja w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; c) projekt budowlany wraz z geotechnicznymi warunkami posadawiania, charakterystyką energetyczną, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu wraz z cyfrową (wektorową) mapą do celów projektowych w układzie współrzędnych 2000; d) projekty wykonawcze w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; e) przedmiar robót ze szczegółowym wykazem materiałów (z pełnymi oznaczeniami materiałów, tak jak w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej w 5 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu; 7

11 g) kosztorys inwestorski w formie papierowej w 3 egzemplarzach, w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie odrębnych opracowań na potrzeby rozbudowy budynku portierni wjazdowej oraz remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy OSP Wymagania odnośnie wersji papierowej dokumentacji 1) Do dokumentacji należy załączyć: a) kopie uprawnień projektowych projektantów wraz z kopiami zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego ważne na rok, w którym dokumentacja będzie odbierana przez Zamawiającego, oraz zobowiązanie Wykonawcy, że na wniosek Zamawiającego dostarczy kopię ww. zaświadczeń aktualnych w dniu odbioru dokumentacji, b) oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego. 2) Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót powinny być zgodne z 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 3) Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy sporządzić w formie uproszczonej, nie dopuszcza się stosowanie pozycji krotnych (pozycje podstawowe i krotne należy scalić). 4) Należy zapewnić powiązanie poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze z odpowiednimi rysunkami dokumentacji oraz STWiORB. 5) W STWiORB należy uwzględnić m.in: a) wymagania techniczne dla robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru; b) podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru; c) zasady obliczenia ilości robót ujętych w pozycjach przedmiaru; d) jednostki miar pozycji przedmiaru. 6) Zamawiający nie dopuszcza rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB, kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót. 7) Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej powyżej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj. złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania). 8

12 10.5. Wymagania dotyczące formy elektronicznej 1) Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - zawierającej dane w następujących formatach: a) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf; b) pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2000 (*.dwg i *.pdf); c) pliki zawierające przedmiary robót w formacie NORMA PRO (*.prd) i (*.ath) oraz dodatkowo w formacie (*.pdf). 2) Ponadto pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać: a) polskich liter; b) spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie); c) znaków interpunkcyjnych; d) znaków specjalnych takich jak np.: /*? $%<. 3) Pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach i nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku. 4) Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Przez wersję elektroniczną w formacie *.pdf Zamawiający rozumie skan dokumentacji przekazywanej w wersji papierowej Wymagania dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia zastosowanego w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art ). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazwy własne). Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych) jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności). 11. Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, w szczególności z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi; 9

13 b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.); c) ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); d) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia; e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.); f) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); g) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; h) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); i) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 888); j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz. U r., poz z późn. zm.); k) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); l) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U r. nr 130 poz. 1389); m) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. nr 109 poz. 719); n) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); o) obowiązującymi Polskimi Normami projektowymi. 10

14 nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość... numer telefonu... numer faksu... adres strony internetowej:... W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie OFERTA Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - oferujemy realizację zamówienia opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) za cenę: netto zł, (słownie zł i 0 / 100 ), brutto zł* ) (słownie zł i 0 / 100 ), zgodnie z poniższym wyliczeniem: Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł Opracowanie dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA DOKUMENTACJĘ

15 Lp. Zakres Wartość netto w zł Stawka VAT w % Wartość brutto *) w zł NADZÓR AUTORSKI **) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji remontu budynków lakierni i garaży oraz dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji rozbudowy budynku portierni wjazdowej CENA ZA NADZÓR AUTORSKI CENA OFERTY (poz. 1 + poz. 2) *) Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, podają tylko cenę netto, pozostali Wykonawcy podają cenę netto i brutto. **) Cena za pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji nie może stanowić mniej niż 5 % CENY ZA DOKUMENTACJĘ. Oświadczamy, że: 1) jesteśmy / nie jesteśmy 1) czynnym podatnikiem podatku VAT, 2) sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 3) zapoznaliśmy się z SOPZ oraz postanowieniami umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania, 4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia, 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 7) zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału /z udziałem 1) podwykonawców; podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia... 2), 8) udzielamy... 3) miesięcy gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji, 9) wyrażamy zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy; termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu 2

16 odpowiedzialności wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji, z tytułu rękojmi za wady robót, zgodnie z 11 ust. 5 umowy, 10) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w postanowieniach umowy, 11) zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SOPZ oraz postanowieniach umowy, 12) wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie wykonanej przez nas dokumentacji dla celów prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji; wyrażamy zgodę na przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji w pełnym zakresie i na warunkach określonych w 10 umowy, 13) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 14) informacje zawarte na następujących stronach oferty: od do.. 4) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione, 15) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: a)... b)... c)... d)... Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do: imię i nazwisko osoby do kontaktu:.. adres:.... telefon:... faks: miejscowość, data podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy 1) niepotrzebne skreślić 2) uzupełnić jeżeli dotyczy 3) wpisać oferowany okres gwarancji odpowiednio min. 36 miesięczny 4) wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartości gospodarcze wyłącznie w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty 3

17 Załącznik nr 1 do Oferty WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG Składając ofertę, w prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, postępowaniu w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, oświadczam, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujące dokumentacje: INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY ZAWARTE W NINIEJSZYM WYKAZIE POWINNY STANOWIĆ POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONEGO W PKT. 1) ZAPYTANIA OFERTOWEGO SEKCJA PN. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Lp. 1 2 Przedmiot usługi (opis/zakres przedmiotu zamówienia) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Dokumentacja projektowa... (wpisać nazwę) obejmująca budowę/przebudowę/remont (odpowiednio skreślić) budynku.. (wpisać TAK lub NIE ) o powierzchni użytkowej (wpisać min. 300 m 2 ) Data wykonania (dd/mm/rr) Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa i lokalizacja zamówienia, której dotyczyła dokumentacja Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) Nazwa podmiotu:. Lokalizacja:. zgodnie z załączonymi dowodami zawartymi na stronie.* (wpisać nr strony) W przypadku wykazywania większej liczby wykonanych usług, należy odpowiednio rozszerzyć powyższą tabelę. * należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały wykonane należycie - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do wykazu dołączamy dowody dotyczące usług wskazanych w powyższej tabeli, potwierdzające, że usługi te wykonane w sposób należyty: 1) 2) miejscowość, data podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

18 Załącznik nr 2 do Oferty Lp WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA na opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży, dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz portierni wjazdowej na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Praga w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Koordynator Projektantów/ Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.... (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie..

19 Lp Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. Pracownik.. na podstawie.. 2

20 Lp. 5. Nazwisko i imię osoby Proponowane stanowisko Projektant branży Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) Uprawnienia budowlane numer* (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do projektowania bez ograniczeń w specjalności.. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę. (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem... (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia Informacja o podstawie do dysponowania osobami Pracownik.. na podstawie.. podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych (uzupełnić) *W terminie nie później niż do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoby wymienione w niniejszym wykazie posiadają uprawnienia budowlane zgodne z warunkami, określonymi w pkt 2) Zapytania ofertowego sekcja pn. Warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo