Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim"

Transkrypt

1 dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Ochrona środowiska w działalności energetycznej w prawie UE i polskim STUDIA PODYPLOMOWE 9 stycznia 2015r. Plan wykładu III. 9 stycznia 2015r. Pozostałe rodzaje działalności oraz zagadnienia związane z prawnym aspektem ochrony środowiska w energetyce. 1. Przesył i dystrybucja paliw lub energii. sieci elektroenergetyczne sieci gazowe sieci ciepłownicze 2. Zagadnienia związane z efektywnością energetyczną 3. Obrót paliwami lub energią 4. Systemy zarządzania ochroną środowiska na przykładzie wybranych przedsiębiorstw energetycznych PGE S.A., Tauron Dystrybucja S.A., CEZ Polska, EDF Polska 2 1

2 Przesył i dystrybucja paliw lub energii podmioty i obowiązki 1. Operator systemu przesyłowego en.el. (PSE Operator S.A.) 2. Operator systemu dystrybucyjnego grafika źródło: 3. art.4 ust. 1 prawa energetycznego- przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych 4. Bezpieczeństwo energetyczne :pokrycie zapotrzebowania przy uwzględnieniu ochrony środow. 3 2

3 Sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej 1. Procedura oceny oddziaływania na środowisko budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 2 ust. 1 pkt. 6 roz.poś.- zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km (obowiązkowa ocena oddziaływania ) 3 ust. 1 pkt. 7 roz.poś.- potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kv, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt. 6 ( czyli bez względu na długość o przeprowadzeniu oceny decyduje każdorazowo w indywidualnej sprawę organ wydający decyzję środowiskową) 2. Oddziaływanie na ornitofaunę - minimalizacja negatywnego oddziaływania ryzyko porażenia prądem; ryzyko kolizji z przewodami energetycznymi i odgromowymi; ryzyko istotnych zmian w ekosystemach w okolicy linii, likwidacji ekosystemów lub stworzenie efektu barierowego poprawa: nadzór ornitologiczny, izolacje, trasa linii poza obszarami siedlisk gatunków chronionych, prowadzenie linii kablowych na odcinkach np. korytarzy ekologicznych będących trasami przelotu ptaków, stosowanie znaczników na przewodach (spirale, odstraszacz firefly), znakowanie przewodów odgromowych, budowa linii w pewnej odległości od ściany lasu. wykorzystywanie linii przez ptaki - pozytywne oddziaływanie linii na niektóre gatunki: gniazdowanie (platformy gniazdowe), wykorzystywane jako czatownie przez ptaki drapieżne 5 Sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej 3. Napowietrzne linie elektroenergetyczne jako inwestycje celu publicznego Plany zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa Art.6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń -----decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 ( zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych ), jeżeli jest to uzasadnione potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Art. 34 ustawy o ochronie przyrody: Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 lub obszary znajdujące się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów NATURA W przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie może zostać udzielone jedynie w celu : ochrony zdrowia i życia ludzi; zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego lub wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący przedsięwzięcie. 6 3

4 Sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej 4. Wycinka drzew, użycie ciężkiego sprzętu w obszarach zalesionych 5. Tytuł prawny do nieruchomości, na których posadowione są instalacje elektroenergetyczne: Linia elektroenergetyczna oraz stacja elektroenergetyczna to instalacja art. 3 pkt 6 prawa ochrony środowiska Służebność przesyłu -Dział III, Rozdział III Służebność przesyłu art KC Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych - druk sejmowy nr 74 zmiany prawne mające usprawnić pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje liniowe korytarze przesyłowe nowe rozwiązanie systemowe. Jest to wyodrębniony pod względem prawnym teren niezbędny do posadownienia i prawidłowej eksploatacji urządzeń przesyłowych. 6. Pole elektromagnetyczne szczegóły w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów - nakaz ograniczenia natężenia pola elektrycznego na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do wartości 1 kv/m. W uzasadnionych przypadkach w otoczeniu linii elektroenergetycznych, wzdłuż jej trasy możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 Prawa ochrony środowiska) 7. Stacje elektroenergetyczne a hałas ( transformatory, wentylatory chłodzące pomieszczenia) pomiary dźwięku, ekrany akustyczne zabudowa mieszkaniowa db w nocy i 50 lub 55 db w dzień 7 1. Gaz ziemny jako paliwo przyjazne środowisku, operatorzy systemu przesyłowego, magazynowania 2. Budowa gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych lub stacji redukcyjnych - 2 ust. 1 pkt. 21 roz.poś i 3 ust. 1 pkt. 33 roz.poś 3. Podziemne magazynowanie gazu ziemnego - 2 ust. 1 pkt. 22 roz.poś i 3 ust. 1 pkt. 36, 36a roz.poś 4. Budowa i eksploatacja terminalu LNG (skroplony gaz ziemny) budowa gazoportu w Świnoujściu : ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. specustawa o gazoporcie w Świnoujściu. 12 luty 2009r. Spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dla części morskiej terminalu, wydaną przez RDOŚ w Szczecinie. Analizy raportu środowiskowego wykazały brak oddziaływania transgranicznego terminalu LNG w Świnoujściu, a także brak znaczących oddziaływań na środowisko przyrodnicze - przy uwzględnieniu wpływu na człowieka Grafika, Sieci przesyłowe i dystrybucyjne gazu ziemnego 8 4

5 Cieplne sieci przesyłowe i dystrybucyjne 1. Sieci ciepłownicze 3 ust. 1 pkt. 34 roz.poś. - instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków 2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej 3. Zmniejszanie strat energii w sieci ciepłowniczej - termomodernizacje sieci 4. Ciepło systemowe produkt w postaci energii cieplnej dostarczanej przez przedsiębiorstwo ciepłownicze za pośrednictwem sieci ciepłowniczej lub lokalnych kotłowni gazowych lub węglowych bezpieczeństwo, komfort i wygoda ochrona zdrowia i środowiska naturalnego 5. Rozbudowa systemu ciepłowniczego i realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Krakowie Plan na lata nowych rejonów gdzie będzie budowana nowa sieć ciepłownicza Inwentaryzacja pieców węglowych w Śródmieściu na 891 właścicieli i zarządców nieruchomości zgoda na ofertę MPEC. 10 5

6 Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w UE 11 Efektywność energetyczna a kwestie ochrony środowiska Cel pakietu klimatyczno-energetycznego m.in. racjonalne wykorzystanie energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia. Efektywność energetyczna: obniżenie zużycia energii pierwotnej mające miejsce na etapie jej przetwarzania, przesyłu i dystrybucji w przetworzonej formie oraz na etapie konsumpcji przez użytkownika końcowego, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i/lub zmianami gospodarczymi (ekonomicznymi), zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodują obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej. Cele polityki energetycznej UE w zakresie efektywności energetycznej wyznaczone dla danych sektorów gospodarki. Szczegółowe regulacje w zakresie: Charakterystyki energetycznej budynków (świadectwa energetyczne budynku) Efektywności energetycznej produktów (ekoprojekt dla produktów wykorzystujących energię) Znakowanie produktów w zakresie efektywności energetycznej (promowanie bardziej energooszczędnych urządzeń) 12 6

7 STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (TYPOWE GOSPODARSTWO DOMOWE) Pozostałe, czuwanie grzejniki, itp.. 10% oświetlenie zmywarka sprzęt RTV urządzenia kuchenne pralka suszarka 14% - Sprzęt chłodniczy 13 Efektywność energetyczna a kwestie ochrony środowiska Dyrektywa z dnia 25 października 2012nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (weszła w życie 4 grudnia 2012r., czas na implementację do r. ) ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE przewiduje ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 każde państwo jest zobligowane do ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej, instytucje publiczne jako wzór co do wykorzystania i zużywania energii ustanowienie długoterminowych strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych obowiązki na dystrybutorów do osiągnięcia oszczędności energii końcowej podejmowanie działań promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii przez małych odbiorców, w tym gospodarstwa domowe państwa zobowiązane do umożliwienia końcowym odbiorcom energii dostępu do audytów energetycznych, nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników informujących o rzeczywistym zużyciu i czasie korzystania z energii (liczniki inteligentne) 14 7

8 Smart grid i smart metering Inteligentne sieci energetyczne (smart grid) kompleksowe rozwiązania energetyczne pozwalające na łączenie i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami infrastruktury energetycznej poprzez ich wzajemną komunikację. Możliwe jest to po stronie producentów, jak i odbiorców energii, a w efekcie umożliwia wzajemną wymianę i analizę informacji, co prowadzić ma do ułatwienia podejmowania decyzji o zużyciu lub dystrybucji energii. Inteligentne opomiarowanie (smart metering) jeden z elementów inteligentnej sieci energetycznej. Część opomiarowania stanowi inteligentny licznik energii elektrycznej, zwany także licznikiem zdalnego sterowania. Ułatwia on racjonalne zarządzanie energią elektryczną. Można dzięki niemu śledzić wielkość zużycia prądu oraz sprawdzić, w jaki sposób tryb naszego życia wpływa na wysokość rachunku za energię elektryczną. Licznik jest urządzeniem elektronicznym, wyposażonym w specjalny moduł komunikacyjny umożliwiający wysyłanie zmierzonych przez licznik danych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Pozostała część smart metering to rozległa sieć teleinformatyczna, którą odczytywane przez licznik dane przesyłane są do centrów przetwarzania. 15 Smart grid i smart metering Grafika : 16 8

9 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Ustawa Określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. ROZDZIAŁ 1 Art. 1 zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej i uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej 1 SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej nabywanie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, o niskim zużyciu energii wymiana urządzeń, instalacji lub pojazdu na urządzenie na bardziej efektywne użytkowanie efektywnych energetycznie budynków 5. ROZDZIAŁ 3 Art. 10 przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego sporządzenie audytu energetycznego w o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej oraz informuje o stosowanych środkach na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 9

10 PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ IZOLACJA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH PRZEBUDOWA LUB REMONT BUDYNKÓW MODERNIZACJA ODZYSK ENERGII W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH OGRANICZENIE STOSOWANIE OZE URZĄDZEŃ UŻYTKU DOMOWEGO PRZEPŁYWÓW MOCY BIERNEJ ROZDZIAŁ 4 Art. 17 ROZDZIAŁ 4 3 Art. Art OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ POTRZEB WŁASNYCH LOKALNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH I ŹRÓDEŁ CIEPŁA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WYKORZYSTYWANYCH W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH STRAT SIECIOWYCH W CIĄGACH LINIOWYCH STRAT W TRANSFORMATORACH STOSOWANIE DO OGRZEWANIA LUB CHŁODZENIA OBIEKTÓW ENERGII WYTWARZANEJ WE WŁASNYCH LUB PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. PRAWO ENERGETYCZNE, CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. PRAWO ENERGETYCZNE, LUB CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 9 KOLOROWE CERTYFIKATY + BIAŁE CERTYFIKATY ZIELONE świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej z Odnawialnych Źródeł Energii ŻÓŁTE świadectwa pochodzenia z jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi lub o łączej mocy nieprzekraczającej 1 MWe. CZERWONE świadectwa pochodzenia z jednostek kogeneracji w biogazowniach o mocy zainstalowanej przekraczającej 1MW PRAWO ENERGETYCZNE 2 FIOLETOWE świadectwa pochodzenia z jednostek kogeneracji opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem 10

11 Obrót paliwami lub energią 1. Obrót art. 3 pkt. 6 prawa energetycznego: działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią 2. Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 3. Koncesje art. 32 ust. 4 prawa energetycznego, udzielane na wniosek podmiotu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Pakiety Informacyjne dla przedsiębiorców, 4. Paliwa ciekłe obrót podlega koncesjonowaniu przez Prezesa URE, w szczególności tych, które są wykorzystywane jako źródło energii w rozumieniu przemian energetycznych, co oznacza ich spalanie w przystosowanych do tego celu urządzeniach i instalacjach. Grupy paliw ciekłych: benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze, paliwa lotnicze, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz płynny (LPG), estry stanowiące samoistne paliwa ciekłe. 5. Procedura oddziaływania na środowisko - 3 ust. 1 pkt. 35 roz.poś instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego. 6. Instalacja (emisja gazów i pyłów) załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych) 7. Warunki koncesji m.in. spełnianie obowiązków z zakresu przepisów ochrony środowiska, przepisów metrologicznych (aktualne decyzje legalizacyjne UDT na np. odmierzacze paliw), parametry jakościowe paliw - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 21 Obrót paliwami stacja paliw Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. stacja paliw płynnych obiekt budowlany, w skład którego wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego (LPG), odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze 22 11

12 Ochrona środowiska na stacji paliw 1. hermetyzacja - wyposażenie stacji w urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I kategorii do powietrza atmosferycznego w procesie zasilania zbiorników magazynowych paliw ciekłych (tzw. VRS 1 duże wahadło gazowe) oraz w procesie wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych ( tzw. VRS 2 małe wahadło gazowe) Przy obrocie benzynami bezołowiowymi (Pb 95, Pb 98) 2. Urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych- separatory substancji ropopochodnych. Powstające w nich odpady kwalifikowane jako odpady niebezpieczne - kategoria 1305 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów. 23 Ochrona środowiska na stacji paliw 3. Zbiorniki dwupłaszczowe - urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (od ) 4. Urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych (od ) 5. Pozwolenie wodnoprawne - pozwolenie wodnoprawne wymagane jest każdorazowo, gdy wody opadowe i roztopowe z terenu stacji wprowadzane są do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Obowiązek dotyczy także stacji paliw wyposażonych w separatory. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Przy braku wymaganego pozwolenia - zbiornik bezodpływowy lub umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. 6. Świadectwa legalizacji instalacji pomiarowych (odmierzacze paliw, nalewaki, wagi samochodowe itp.) 7. Decyzje i protokoły Urzędu Dozoru Technicznego dla zbiorników magazynowych na stacjach 24 12

13 Systemy zarządzania ochroną środowiska 1. Normy ISO i zharmonizowana europejska norma EN ISO Environmental Management Systems - System Zarządzania Środowiskowego narzędzie pozwalające na stałe ograniczanie oddziaływań na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystywania zasobów organizacji. 2. EMAS = Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2009r., nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (Eco Management and Audit Scheme) Udział przedsiębiorstwa w systemie EMAS ma charakter całkowicie dobrowolny, jednakże podjęcie decyzji o spełnieniu wymagań systemu jest równoznaczne z konsekwentnym wypełnianiem podjętych zobowiązań. Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej. 3. System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO Od roku 2001 treść normy ISO została włączona do rozporządzenia EMAS. 4. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS. 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu. Weryfikatorzy środowiskowi rejestr, Rejestr krajowy organizacji w systemie EMAS 25 Systemy zarządzania ochroną środowiska Organ prowadzący rejestr krajowy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Certyfikat 26 13

14 Systemy zarządzania ochroną środowiska 1. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania deklaracja firmy do prowadzenia działalności zakładu zgodnie z określonymi zasadami w tym w trosce o środowisko naturalne. 2. Zidentyfikowanie znaczących aspektów środowiskowych: emisja SO2, NO2, pyły, CO2 emisja hałasu wytwarzanie odpadów paleniskowych, niebezpiecznych zagospodarowanie popiołu, żużlu, gipsu zużycie wody technologicznej, wytwarzanie ścieków przemysłowych zużycie paliwa (węgiel, mazut, olej napędowy) aspekty wynikające z realizacji nowego projektu o istotnym wpływie na środowisko oddziaływanie wizualne obiektów elektrowni zanieczyszczenie wód i gruntu aspekt potencjalny 3.Ochrona środowiska jako priorytet cele i zadania : inwestowanie w nowoczesne technologie, modernizacje istniejących jednostek (instalacje odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, biomasa, kogeneracja), porealizacyjne monitoringi przyrodnicze 27 14

15 Instytucje, strony www, wykaz aktów prawnych Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Polska Izba Paliw Płynnych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, EMAS, ; Centrum Informacji o Środowisku Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2009r., nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (Dz. U.U.E. 2009, L 342/1) Dyrektywa z dnia 25 października 2012 nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U.UE, 2012, L 315) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz. U. Nr 70, poz. 631 z późn.zm) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551) Ustawa z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr 1235 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.dz. U. z 2014, poz. 518)) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz z późn. zm) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., Nr 145 z późn. zm) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., Nr 1059 z późn. zm) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm) Ustawa z 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj Dz. U. z 2014, poz. 1728) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213. poz. 1397, z późn.zm) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004r., Nr 283, poz. 2839) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005r., Nr 243, poz. 2063) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 126) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm) 29 PODSUMOWANIE r 1. Rodzaje działalności energetycznej (wg systematyki ustawy Prawo energetyczne) wytwarzanie paliw lub energii; przesyłanie lub dystrybucja paliw lub energii; przesyłanie dwutlenku węgla (CCS) magazynowanie paliw gazowych, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego; magazynowanie paliw ciekłych obrót paliwami lub energią 2. Źródła pierwotnego prawa UE istotne dla energetyki: (brak wyłączeń dla sektora energetycznego) Traktat Lizboński (Ochrona środowiska, Energetyka - kompetencje dzielone ) Traktat EURATOM energetyka jądrowa 3. Źródła wtórnego prawa UE istotne dla energetyki: wiążące: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje (taki charakter mają obecnie Konkluzje BAT) soft law: Energy Road Map 2030/2050, Komunikaty, Zielone i Białe Księgi, rezolucje, wynikające z aktów prawa wtórnego dokument referencyjny BAT (BREF), Konkluzje Rady Europejskiej (kierunki strategiczne polityki energetycznej) 4. Nowe cele redukcyjne polityki klimatyczno-energetycznej UE (poprzednie z 2008r.- 3x20): Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia z Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% (porównanie do roku 1990); zwiększenie produkcji energii z OZE o 27%; racjonalizacja zużycia energii i ograniczenie jej zużycia o 27% 5. Polityka energetyczna Polski i założenia tzw. trójpaku Polityka energetyczna Polski do 2030r. z 2009r. forma uchwały Rady Ministrów poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miks/koszyk energetyczny obrazuje strukturę energetyczną w danym kraju (paliwa, konsumpcja, wytwarzanie) reforma prawa energetycznego rozbicie na ustawy branżowe 30 15

16 PODSUMOWANIE r. 1. Rodzaje proekologicznych źródeł wytwarzania energii elektrycznej elektrownie wodne, elektrownie jądrowe, elektrownie z blokami gazowymi/ na biomasę, farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne), geotermalne, oceanotermalne 2. Definicja OZE w Dyrektywie 2009/28/WE a ustawie Prawo energetyczne (+projekt OZE) hydroenergia (energia płynącej wody) energia spadku rzek energia śródlądowych wód powierzchniowych z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowni szczytowo-pompowej : elektrownie szczytowopompowe nie są zaliczane do OZE i nie korzystają z systemu wsparcia zakłady termicznego przekształcania odpadów a OZE spalanie śmieci, traktowane jako biomasa, o ile spełnione są warunki klasyfikowania energii elektrycznej wytworzonej ze spalania odpadów do energii z OZE. 3. Dyrektywa 92/43/EWG, Dyrektywa79/409/WE i Dyrektywa 2009/28/WE (dyrektywa ptasia, siedliskowa i OZE) jak należy je interpretować w kontekście uregulowań krajowych zaostrzających przepisy dotyczące np. budowy farm wiatrowych? Art.193 T.Lizbońskiego Państwa członkowskie mogą ustanawiać bardziej rygorystyczne środki ochrony środowiska, pod warunkami zachowania zasady proporcjonalności i niedyskryminacji. Są one notyfikowane Komisji. Orzeczenie w sprawie C-2/10 Azienda Agroo-Zootecnica 4. Źródła OZE a aspekty ochrony środowiska: lokalizacja i wpływ na krajobraz, podleganie procedurze oceny oddziaływania na środowisko kwalifikowane jako przedsięwzięcia zawsze znacząco lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, znacząco oddziaływujące na obszar Natura 2000 pozwolenia wodnoprawne elektrownie wodne : na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód lub/i poboru wody na cele energetyczne 5. Czy w Polsce powstanie pierwsza elektrownia jądrowa? obiekty jądrowe, działalność związane z narażeniem, postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania Uchwała Rady Ministrów z dnia r. Program polskiej energetyki jądrowej harmonogram : I blok w 2024 Wyłoniona spółka - PGE Energetyka Jądrowa budowa szczególny reżim prawny 31 PODSUMOWANIE Jakie paliwo wykorzystuje elektrownia konwencjonalna i co to jest kogeneracja? wykorzystywanie paliw kopalnych węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (występuję w elektrociepłowniach), większa sprawność instalacji oznacza mniejsze zużycie paliwa wsparcie dla kogeneracji wysokosprawnej, 7. Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych Dyrektywa IED: wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r. i określa bardziej rygorystyczne standardy emisji dla nowych i starych instalacji (dotyczy poziomów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów) wprowadza obowiązki w zakresie ochrony gleb i wód poziemnych konieczność sporządzenia tzw. rejestru początkowego wprowadza wymóg opracowania branżowych dokumentów referencyjnych BAT (najlepsze dostępne techniki) tzw. BREFy (opracowywane w Technicznych Grupach Roboczych); na podstawie BREF zostaną wydane konkluzje BAT w formie wiążących decyzji, bez konieczności implementacji przesunięcie w czasie stosowania zaostrzonych norm dają mechanizmy derogacyjne np. Przejściowy Plan Krajowy przyjęty uchwała r. lub derogacja kierowana wyłącznie do zakładów zasilających sieci ciepłownicze ( głównie ciepłownie lokalne - do r.) 8. Jakie instalacje energetyczne wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego? Obowiązek ten dotyczy eksploatacji instalacji o mocy zainstalowanej powyżej 50 MW, które kwalifikowane są jako duże obiekty energetycznego spalania (Large Combustion Plants regulowane Dyrektywą LCP nr 2001/80/WE) 9. W jaki sposób prawo Unii Europejskiej wpływa na ograniczenie emisji CO2 przez zakłady przemysłowe, w tym elektrownie i elektrociepłownie? Dyrektywą 2003/87/WE ustanowiono Europejski System Handlu Emisjami, który wprowadza system udzielania pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych i reguluje szczegółowo kwestie związane z uzyskiwanymi przez poszczególne państwa członkowskie, krajowych pułapów darmowych emisji w danym okresie rozliczeniowym. Brakujące limity przedsiębiorstwa kupują na aukcjach lub od innych przedsiębiorców, którzy nie wykorzystali przyznanych uprawnień

17 PODSUMOWANIE r. 1. Czy działalność w zakresie przesyłania/dystrybucji paliw lub energii podlega ocenie oddziaływania na środowisko stosownie do aktualnych przepisów? Tak kwestie szczegółowo reguluje roz.poś. Dotyczą one budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych, sieci gazowych, stacji redukcyjnych, sieci ciepłowniczych 2. Czy w parku narodowym można budować napowietrzną sieć elektroenergetyczną? Tak, pod warunkiem, że stanowi ona inwestycję liniową celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. 3. Czy korzystają Państwo z ciepła sieciowego? 4. Co to są białe certyfikaty? certyfikaty potwierdzające uzyskanie oszczędności energii w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej 5. Jakie główne urządzenia i dokumenty zapewniają dochowanie wymogów ochrony środowiska na stacji paliw: urządzenia do hermetyzacji, separatory, zbiorniki dwupłaszczowe, monitoring stanów magazynowych pozwolenia wodnoprawne, świadectwa legalizacji i dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego 5. Jak przedsiębiorstwa energetyczne chcą skutecznie minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko? Wsparciem realizacji tych zamierzeń mogą być stosowane systemy zarządzania środowiskowego, wdrażanie efektywnych technologii oraz planowane szkolenia dla dostawców i klientów Stosowanie standardów środowiskowych EMAS i ISO. Nacisk na przestrzeganie przepisów prawa oraz przekazywanie informacji o wpływach środowiskowych zainteresowanym, w tym społeczności lokalnej. 33 Dziękuję za uwagę 17

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast

Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast Ciepło Systemowe ekologiczne i efektywne rozwiązanie dla polskich miast Potencjał ciepłownictwa Ciepłownictwo w liczbach - 2012 Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Przedsięb iorstwa- 463 Moc zainstalo wana

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo