PROGRAM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA ( Projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2012 2015 ( Projekt)"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA ( Projekt)

2 WSTĘP Gmina Szczawin Kościelny przystąpiła do projektu Decydujmy Razem realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczącego partycypacji społecznej czyli udziału obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji dla Gminy. Gmina widząc potrzebę zmian w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy zaprasza mieszkańców oraz dzieci i młodzież chętnych do udziału w tworzeniu Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny. Głos społeczeństwa jest bardzo ważny, aby program był dostosowany do faktycznych potrzeb dzieci i młodzieży. Dzięki wypracowanym wspólnie pomysłom uda nam się dobrze zagospodarować czas dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.

3 Osoby uczestniczące w pracy nad Programem Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata Animator Partycypacji Publicznej w Gminie Szczawin Kościelny Ekspert d.s. polityki publicznej:integracja społeczna Ewa Chodorowska Grupa d.s. polityki publicznej: Barbara Stępniak Urszula Koniarek Grazyna Szewczyk Ewa Świderska Maria Bogusz Zespół d.s. polityki publicznej: Jerzy Sochacki Marian Żuchniewicz Anna Rymarkiewicz Elżbieta Greczuk Iza Komorowska Anna Kowalczyk Aneta Izydorczyk Elżbieta Gajewska Kamil Jankiewicz Joanna Łyzińska Krzysztof Radecki Renata Seweryn Magdalena Kiełbasa Zofia Kiełbasa Zofia Korycka Wioletta Ciechomska Urszula Józwik Wioletta Brylska

4 Marianna Jędrzejewska 1. GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY DIAGNOZA Gmina Szczawin Kościelny jest typową gminą rolniczą, gdyż użytki rolne zajmują ok. 75% areału gminy, przy czym ogólna liczba gospodarstw wynosi 980 Warty podkreślenia jest również wysoki jak na województwo mazowieckie wskaźnik lesistości gminy, który wynosi około 17,1%. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy i obfitują w grzyby oraz inne owoce runa leśnego. Zamieszkują je takie zwierzęta, jak na przykład sarny, dziki, zające, lisy. Natomiast na rzece Osetnicy można spotkać żeremie bobrów. Ponadto na obszarze gminy, we wsi Lubieniek, występuje jezioro o powierzchni 138 ha, nazywane Jeziorem Szczawińskim, które połączone jest z 10 innymi, niewielkimi jeziorami i zbiornikami wodnymi, tworząc rozległe kanały. Teren ten stanowi unikalną ostoję ptactwa wodnego, wobec czego objęto go ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy. STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY STAN NA Urodzeni w latach Mężczyźni Kobiety Suma

5 SUMA STRUKTURA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY Urodzeni w latach Mężczyźni Kobiety Suma Suma

6 Bezrobocie w Gminie stan na koniec maja 2011r. Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani W tym kobiety Ogółem Osoby do 25 r. życia Długotrwale bezrobotne Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Liczba osób korzystających z pomocy społecznej stan na koniec 2010 roku. Wyszczególnienie Liczba osób Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 165 Liczba osób którym wypłacono świadczenie 295 Liczba osób pobierających świadczenia rodzinne 387 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy: 178 ( stan na 10 czerwca 2011) Uwarunkowania historyczno-kulturowe Obszar gminy Szczawin Kościelny jest unikatowym miejscem kumulacji różnych form dziedzictwa kulturowego, pozostałego po poprzednich pokoleniach, wpływając w ten sposób na specyfikę gminy. Spuścizna poprzednich okresów w dziejach gminy Szczawin Kościelny przybiera różną postać, w różny sposób kształtując wrażliwość mieszkańców. Najbardziej wyraziste jest dziedzictwo kulturowe w postaci zabytkowych obiektów architektonicznych i historii sławnych ludzi urodzonych na opisywanym terenie. Obiekty architektury sakralnej Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Suserzu

7 Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Trębkach Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym Obiekty architektury świeckiej Dworek w Słupie- miejsce urodzin Marii Kownackiej Dworek w Trębkach - miejsce urodzin Andrzeja Małkowskiego Nasze słynne postaci Maria Kownacka- pisarka znana z takich książek dla dzieci jak Plastusiowy Pamiętnik, Rogaś z doliny roztoki urodziła się w Słupie Andrzej Małkowski- założyciel polskiego harcerstwa urodził się w Trębkach. Infrastruktura Szkoły i przedszkola Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym Szkoła Podstawowa w Trębkach Gminazjum w Szczawinie Kościelnym Przedszkole Samorządowe w Szczawinie Kościelnym Świetlice, biblioteki, domy kultury Gminna Bibliotek w Szczawine Kościelnym z filią w Trębkach i Suserzu Świetlica wiejska w Trębkach Świetlica w Szczawinie Kościelnym Gminny Ośrodek Kultury ( w budowie) Inne Gminy Stadion Sportowy w Szczawinie Kościelnym Sala katechetyczna w Suserzu Remizy OSP Infrastruktura drogowo- wodna Dróg gminnych 85 km. Wodociągów 153 km Kanalizacja ok. 8 km. Przez teren gminy przebiegają szlaki: Szlak rowerowy Szlak konny Odległość od najbliższej aglomeracji miejskiej: 11 km. Nieocenioną wartością gminy Szczawin Kościelny są jej mieszkańcy Organizacje pozarządowe 8 Ochotniczych Straży Pożarnych ( w trzech tj. Szczawine Kościelnym, Suserzu i Helenowie Słupskim funkcjonują Młodzieżowe Drużyny pożarnicze) Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny utworzone 2011 r. Uczniowski klub sportowy Zorza Gmina Szczawin kościelny jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Członkiem fundacji Aktywni Razem Nieformalne grupy

8 Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelnny Bahama Szczawin Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki Ministranci Zespoły śpiewające Inne Klub Anonimowych Alkoholików Przystań Życia - działający przy Sali Katechetycznej w Suserzu.

9 II. ANALIZA ZASOBÓW I POTRZEB GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZASOBY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY POTRZEBY/PROBLEMY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Brak miejsc spotkań Niska świadomość rodziców dotycząca inwestowania w rozwój dzieci Mały przepływ informacji Niewystarczająca oferta dotycząca dzieci i młodzieży Jednorazowe działania

10 Brak organizacji pozarządowych III.ANALIZA SWOT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY SŁABE STRONY 1. ROZDROBNIENIE, ROZPROSZENIE W TERENIE. 2. BRAK MIEJSC SPOTKAŃ DZIECI, MŁODZIEŻY A TAKŻE OSÓB STARSZYCH. 3. BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY IRODZICÓW. 4. BRAK KOORDYNATORA (DOM KULTURY). 5. NISKA ŚWIADOMOŚĆ I MOTYWACJA DO INWESTOWANIA W ROZWÓJ DZIECI. 6. MAŁY PRZEPŁYW INFORMACJI GMINA RODZICE RADNI, SOŁTYSI MIESZKAŃCY. 7. BRAK INTERNETU I UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU WŚRÓD RODZICÓW. 8. TRUDNY WYBÓR OFERTY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY. 9. JEDNORAZOWE DZIAŁANIA. 10. NISKI POZIOM DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW. 11. DEMOGRAFIA (SPADEK URODZEŃ I EMIGRACJA). 12. MAŁA LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. MOCNE STRONY 1. SZKOŁY ( TRADYCYJNA OFERTA SPOŁECZNA). 2. PROJEKTY EDUKACYJNE (JUŻ REALIZOWANE). 3. UMIEJĘTNOŚĆ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 4. SCHOLA, MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE. 5. GRUPY NIEFORMALNE ( NP. MINISTRANCI, NIEZAREJESTROWANE DRUŻYNY SPORTOWE). 6. POTENCJAŁ TWÓRCZY. 7. NATURALNA CIEKAWOŚĆ (MOŻLIWOŚĆ JEJ WYKORZYSTANIA I EWENTUALNEGO UKIERUNKOWANIA). 8. DOŚWIADCZONA KADRA. 9. ODWOŁYWANIE SIĘ DO SŁYNNYCH POSTACI LOKALNYCH. 10. TRADYCYJNE NORMY SPOŁECZNE / MODERNIZM. 11. WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH INSTYTUCJI NP. SZKOŁY- ŚWIETLICE DOM KULTURY. 12. KSIĄDZ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. 13. GMINA POSIADA OBIEKTY DO ZAGOSPODAROWANIA (GMINA POŁOŻONA JEST W NAJWIĘKSZYM KOMPLEKSIE LEŚNYM, W DOLINIE RZEKI PRZYSOWY). 14. DUŻA GRUPA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW. 15. DO WYKORZYSTANIA DWOREK W

11 SŁUPIE (ZIELONA SZKOŁA). SZANSE 1. ŚCIEŻKI ROWEROWE. 2. POŁOŻENIE BLISKO GOSTYNINA BASEN, POZYSKANIE INSTRUKTORA SZACHOWEGO. 3. WSPÓŁPRACA Z DOMEM KULTURY W GOSTYNINIE. 4. POZYSKANIE FUNDUSZY UNIJNYCH. 5. BUDOWA ORLIKA I HALI SPORTOWEJ. 6. BUDOWA DOMU KULTURY. 7. ROZBUDOWA ŚWIETLIC. 8. POTENCJAŁ LUDZKI - ZAANGAŻOWANIE. 9. WIZJA TERMY GOSTYNIŃSKIE. 10. WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. 11. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 12. KORZYSTANIE Z OFERTY INSTYTUCJI PROFESJONALNYCH NP. CNK 13. INTERPRETACJA LOKALNYCH ORGANIZACJI. 14. WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI. 15. ROZWIJANIE TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻENIA 1. SRODKI FINANSOWE/ BRAK 2. ROZPROSZENIE UCZESTNIKÓW 3. BRAK MOTYWACJI (ZAINTERESOWAŃ) 4. BARIERA KOMUNIKACYJNA 5. BRAK BAZY/LOKAL 6. BRAK WSPARCIA ZE STRONY RODZICÓW 7. WARUNKI KLIMATYCZNE 8. BRAK STABILIZACJI PRAWNEJ 9. DEMOTYWACJA 10. RUCHLIWE / NIEBEZPIECZNE DROGI DLA DZIECI 11. ZWIĘKSZONY DOSTĘP DO UŻYWEK A NISKA PROFILAKTYKA 12. ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ LICZBA RODZIN PATOLOGICZNYCH

12 DRZEWO PROBLEMÓW - NUDA

13 DRZEWO PROBLEMÓW- RODZINA EMIGRACJA

14 DRZEWO PROBLEMÓW- MAŁA AKTYWNOŚĆ

15 III. CELE PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH OBSZAR 1. - DZIECI/MŁODZIEŻ WIEDZA Nauka języków; Nauka (kultury historii) i tradycji; Nauka dobrych manier; Nauka praw i obowiązków. UMIEJĘTNOŚCI Radzenie sobie w trudnych sytuacjach; Autoprezentacja; Umiejętnośd zagospodarowania swojego wolnego czasu; Umiejętnośd wybrania dobrego wzorca; Umiejętnośd wzajemnej komunikacji. POSTAWY Pomoc słabszym; Kultura osobista; Szacunek i poszanowanie CEL: PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ODDZIAŁYWAO WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH Zwiększenie dostępności do wiedzy poprzez: Internet Faktyczne wyrównanie szans edukacyjnych Opracowanie i wdrażanie długofalowego programu Współdziałanie różnych podmiotów.

16 OBSZAR 2.- RODZICE WIEDZA Pedagogiczna i psychologiczna w zakresie wychowania dzieci; W zakresie współczesnych form komunikacji (internet). UMIEJĘTNOŚCI Nauka organizowania czasu wolnego; Nauka przez zabawę; Wspólne wyjazdy; POSTAWY Wzrost odpowiedzialności; Konsekwencja; Empatia w stosunku do dziecka ( co czuje dziecko); Wysłuchanie dziecka i nauka słuchania; Brak ślepego zaufania do dziecka; Zgodnośd postępowania z przekazywanymi wzorcami; Szacunek do drugiego człowieka. CEL: WZROST ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAANGAŻWANIA W WYCHOWANIE I ROZWÓJ DZIECKA Samokształcenie udział w warsztatach i kursach; Organizowanie czasu wolnego dzieciom; Przekazywanie dobrych wzorców (poszanowanie drugiego człowieka).

17 OBSZAR 3.- RODZINA WIEDZA wiedzę na temat działao podejmowanych na terenie gminy; wiedzę o możliwościach kształcenia na odległośd. UMIEJĘTNOŚCI komunikowanie się(słuchanie); wzajemna tolerancja (akceptacja); spędzanie wspólnie czasu. POSTAWY konsekwencja w działaniu angażowanie się w sprawy działania na rzecz społeczności; biernośd (postawa roszczeniowa; brak postaw otwartych na zmiany i innowacje; brak zainteresowania się sobą nawzajem; więzi rodzinne CEL:WYPRACOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI W RODZINIE Wzrost wiedzy na temat działao na terenie gminy Upowszechnienie wiedzy o możliwościach kształcenia na odległośd Umiejętnośd komunikacji w rodzinie Zmiana postawy roszczeniowej na otwartą Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu

18 IV. ZADANIA, OKRES REALIZACJI, REALIZATORZY ZADANIE OKRES REALIZAZCJI REALIZATOR OBSZAR 1.DZIECI/MŁODZIEŻ 1.UPOWSZECHNIWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2.OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH W TYM:, BEZPŁATNY WYJAZD DLA KAZDEGO ROCZNIKA DO : TEATRU, MUZEUM WARSZTATY ARTYSTYCZNE KURS TAŃCA ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH (TEATRALNE I MODELARSKIE) NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 3. OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W TYM: NAUKA SZTUK WALKI KLUB FITNESS (SIŁOWNIA) 4. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 15. BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH BĄDŹ STWORZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH ( BASEN) SAMORZĄD GMINY, STOWARZYSZENIE, PRZEDSZKOLE PLACÓWKI OŚWIATOWE, ŚWEITLICE BIBLIOTEKI, STOWARZYSZENIE, SAMORZĄD GMINNY, GOK PLACÓWKI OŚWIATOWE, ŚWEITLICA BIBLIOTEKI, STOWARZYSZENIE, SAMORZĄD GMINNY, GOK, KLUB SPORTOWY GOK, PLACÓWKI OŚWIATOWE, ŚWIATLICE OD WRZEŚNIA 2012 PLACÓWKI OŚWAITOWE, SAMORZĄD GMINNY, KLUB SPORTOWY

19 OBSZAR 2. - RODZICE 1. SZKOLENIA I KURSY DLA DOROSŁYCH W TYM: NIETYPOWA PEDAGOGIZACJA RODZICÓW, PRZEMYCANIE HIERARCHI WARTOŚCI GOK, GOPS, PLACÓWKI OŚWIATOWE, SAMORZAD GMINNY 2. STAŁY DOSTĘP DO PSYCHOLOGA 2014 PLACÓWKI OŚWIATOWE, SAMORZAD GMINNY 3. ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO, WYJAZDY INTEGRACYJNE, IMPREZY INTEGRACYJNE 4. PRASA LOKALNA,BIULETYN DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH 5. WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH OD 2013 OD JESIEŃ 2012 OD 2011 SAMORZAD GMINNY, PLACÓWKI OŚWIATOWE- GIMNAZJUM GIMNAZJUJM(GIMZETKA) SAMORZAD GMINNY (BIULETYN INFORMACYJNY) STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY 6. KURS TAŃCA STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY, SAMORZAD GMINHY PARAFIA 7. KLUB FITNESS (SIŁOWNIA) STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY, GOK 8. KAWIARNIA FOLKLORYSTYCZNA OBSZAR 3. - RODZINA 1. KLUB SENIORA GOK GOK, STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY 2. WSPARCIE I POMOCJA DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNO- INFORMACYJNEGO ( KLUB AA, ZWALCZANIE UZALEŻNIEŃ PARAFIA, GOK, SAMORZĄD GMINNY

20 Zadania, wymienione powyżej, które zostały zaplanowane do realizacji w Programie Rozwoju Dzieci i Młodzieży na lata wynikają z rzeczywistych potrzeb społeczeństwa zadeklarowanych na spotkaniach w ramach projektu Decydujmy Razem. Realizacja, niektórych zadań, jak choćby nauka tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych już się rozpoczęła. Zadania wyróżnione kolorem zielonym, zostały wybrane przez zespół d.s. polityki do realizacji na rok 2012, jako najbardziej optymalne, choćby ze względu na niewielkie koszty związane z ich realizacją. Pozwolą one na łagodne wejście w realizację zadań Programu, a jednocześnie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat projektu Decydujmy razem i Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży wypracowanego przez grupę do spraw polityki publicznej w Gminie Szczawin Kościelny. SAMORZĄD NGO 1. OSP ( 8 JEDNOSTEK) 1. URZAD GMINY- ŚWIETLICA (GOK) 2. GOPS 3. BIBLIOTEKA 4. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 5. SZKOŁA PODSTAWOWA TRĘBKI 6.POLICJA 2. STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY 3. PARAFIE (3) BIZNES 7 1. OŚRODEK ZDROWIA 2. BANKI (BSZ) 3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA (GS) 4. GORZELNIA (TRĘBKI) 5. GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE (3) 6. DOM WESELNY (2) 7. CPN 8. STACJA DIAGNOSTYCZNA 9. SKLEPY PRYWATNE 10. PUNKT SKUPU TOWARU 11. MŁYN (SZCZAWIN BOROWY KOLONIA) 13

21 V. FINANSOWANIE Realizacja Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata może być finansowana: ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych (w tym pozyskanych z UE). IV MONITORING I OCENA REALIZACJI Monitoring i ocena realizacji Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata prowadzona będzie przez grupę roboczą do spraw polityki publicznej: integracja społeczna, w ramach dalszej realizacji projektu Decydujmy Razem. Prowadzona będzie systematyczna ocena podejmowanych działań. Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata powstał w ramach realizacji projektu: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych Jest to projekt systemowy realizowany w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Spis treści Wstęp..... str. 3 1. Proces powstawania strategii.... str. 6 2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/28 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 28 r. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 28 23 Łaziska, grudzień 28 r. Strategia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo