Ustawa OZE - szanse i zagrożenia. Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa OZE - szanse i zagrożenia. Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r."

Transkrypt

1

2 Ustawa OZE - szanse i zagrożenia Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: r.

3 Prezentacja firmy NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny jest firmą doradczą działającą na rynku outsourcingu usług finansowo - energetycznych. Początkowo, firma została założona i działała na rynku polskim, szeroko rozumianych usług finansowych i outsourcing bankowego, z czasem wzbogacając i rozszerzając swój zakres działania o consulting energetyczny, nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i duże korporacje. Jesteśmy grupą ambitnych i kreatywnych ludzi. Dzięki temu, że nie popadamy w rutynę, nasze usługi utrzymują się na najwyższym światowym poziomie. Szeroko rozumiany outsourcing pozwala na skoncentrowanie się firmy na osiąganiu założonego celu, bez konieczności tracenia czasu na tzw. działania przygotowawcze, wymagające często znacznego zaangażowania jej mocy przerobowych. Część zadań, które do tej pory były realizowane w ramach własnej struktury organizacji przedsiębiorstwa, warto zlecić firmom zewnętrznym, znającym miejscowe realia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie własnych zasobów, ograniczenie kosztów, optymalizację działań, a tym samym sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Główna siedziba Naszej Firmy znajduje się w Gdańsku stolicy Pomorza w Polsce Północnej. Współpracujemy z odpowiednimi podmiotami w Europie, zapewniając naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług.

4 Z A K R E S O P R A C O W A Ń doradztwo consulting energetyczny dla inwestorów prywatnych i instytucji dotyczący możliwości ograniczenia energochłonności energetycznej budynków opracowanie, obliczenia oraz wdrożenie i wykonanie rozwiązań umożliwiających efektywne gospodarowanie energią. projektowanie i wykonawstwo dolnych źródeł dla układów pomp ciepła wszystkie rodzaje nadzór geologicznych i opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowanie i wykonawstwo - pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw PV, małych elektrowni wiatrowych o osi pionowej i poziomej, systemy rekuperacji, kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja i inne. ( układy przemysłowe pomp ciepła o mocach 100 kw 100 MW ) NOWOŚĆ!!! gazowe pompy ciepła ( system ogrzewania i chłodzenia budynków NOWOŚĆ!!! projektowanie i wykonawstwo domów i budynków samowystarczalnych NOWOŚĆ!!! projekty i wykonawstwo domów ( 200 m2 ) pod klucz w 5 miesięcy NOWOŚĆ!!!

5 projektowanie i wykonawstwo systemów,,inteligentnych budynków,, projekty farm wiatrowych, analizy techniczne i ekonomiczne, pomiary wietrzności projektowanie instalacji sanitarnych ( went.-klim., ogrzewania c.o., przemysłowych,itp.) audyty termo modernizacyjne, remontowe, elektroenergetyczne optymalizacja zużycia energii elektrycznej audyty bezpieczeństwa energetycznego i informatycznego dla instytucji publicznych pomiary termowizyjne i pirometryczne budynków, maszyn i urządzeń NOWOŚĆ!!! charakterystyka energetyczna budynków NOWOŚĆ!!! świadectwa charakterystyki energetycznej budynków NOWOŚĆ!!! analiza możliwości zastosowania OZE w inwestycjach NOWOŚĆ!!! obliczanie efektu ekologicznego i ekonomicznego inwestycji NOWOŚĆ!!!!

6 Spis Treści 1. Dyrektywy Unijne a prawo krajowe 2. Implementacja Dyrektyw 3. Polityka i działania wewnątrz UE 4. Polityka energetyczna Polski 5. OZE w dokumentach rządowych 6. Ustawa OZE 7. Wady i zalety ustawy OZE

7 Quidquid agis, prudenter agas et respice finem Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca Sokrates z dzieła Gesta Romanorum

8 Dyrektywy Unijne a prawo krajowe Dyrektywa wiąże jedynie państwa członkowskie do których jest skierowana, zawiera normy ogólne ale nienadające się do bezpośredniego stosowania. Wiążący charakter dyrektywy dotyczy tylko celów które winny zostać osiągnięte oraz terminów implementacji celów Dyrektyw poprzez akty prawa krajowego powszechnie obowiązującego. Państwo członkowskie ma swobodę wyboru środków i form realizacji celów dyrektywy WARUNEK charakter aktu prawnego winien być powszechny. Dyrektywa nie może być realizowana bezpośrednio w procesie STOSOWANIA PRAWA. Ma znaczenie wiążące w procesie STANOWIENIA PRAWA na dyrektywę nie można się bezpośrednio powołać jednakże Istnieje możliwość pociągnięcia państwa członkowskiego do odpowiedzialności, w sytuacji gdy będąc związane nie wykonuje dyrektywy, albo stanowi prawo krajowe sprzeczne z dyrektywą i z tego tytułu powstaje szkoda, lub też nie wprowadziła dyrektywy w czasie do tego przewidzianym i w związku z tym doznaliśmy szkody.

9 Działania (prawo krajowe wprowadzające procedury ograniczające i naruszające zasady UE ograniczenie importu towarów art. 34TofUE) lub zaniechania (brak implementacji lub niepełna implementacja dyrektyw) Państwa wprowadzające lub utrzymujące środki prawne które byłyby zdolne ograniczać w jakikolwiek sposób efektywność stosowania Traktatu (TofUE) w praktyce oraz zakłócania funkcjonowania systemu w celu osiągnięcia celów UE narażają na nieuzasadnione podstawowych zasad UE, co jest wystarczające do rozpoczęcia postępowania w ramach art. 258 TofUE. Instytucją wnoszącą skargę jest Komisja działająca na podstawie traktatowego zobowiązania do kontroli nad przestrzeganiem prawa UE której dokonuje z własnej inicjatywy lub na wniosek, skargę (osoby fizycznej lub prawnej), a skarżący nie musi udowadniać posiadanego interesu prawnego, oraz nie jest zobligowany do tego udowodnienie iż jest bezpośrednio dotknięty naruszeniem

10 Implementacja Dyrektywy Brak implementacji lub niepełna implementacja Tryb.Spraw.UE z r w sprawie C-212/02 Komisja przeciwko Austrii Zdaniem TS implementacja dyrektyw wymaga całkowitej i pełnej eliminacji niezgodności wewnętrznych prawa krajowego, które posiada taka samą moc wiążącą, jak to prawo które ma być dodane. Państwo członkowskie musi ustanowić szczególny porządek prawny w zakresie przedmiotowym dyrektywy, gdyż implementacja dyrektywy UE musi być zapewniona poprzez adekwatne środki implementacji.

11 POLITYKA I DZIAŁANIA WEWNĄTRZ UNII ENERGETYKA Traktat Lizboński dołączył do TofUE nowy tytuł XXI Energetyki, składa się on z jednego artykułu 194 TofUE. Zgodnie z jego treścią, polityka UE w dziedzinie energetyki jest prowadzona w ramach funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i z uwzględnieniem jego potrzeb i zachowania i poprawy środowiska naturalnego oraz w duchu solidarności między Państwami członkowskimi.

12 Ma ona na celu: 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku energii i liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu poprzez rozdzielenie działalności w zakresie dostaw i produkcji (produkcja i sieci przesyłowe) - działania w kierunku konkurencyjności rynku operatorów. wolny dostęp do sieci przesyłowych. 2. zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii zgodnie z zasadą solidarności między państwami i dywersyfikacją dostaw ropy, gazu, 3. Wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii elektrycznej i rozwoju OZE około 20% energii jest marnowane na skutek braku efektywności energetycznej. Oszczędzając owe 20% moglibyśmy znacząco zmniejszyć emisję CO2 o około 860 mln ton. Efektywność energetyczna ma być panaceum na zmianę klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, i konkurencyjność;

13 W ramach polityki UE planowany jest bardzo szybki wzrost produkcji energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych, który będzie dużo wyższy niż w przypadku pozostałych rodzajów energii uzyskiwanych że źródeł nieodnawialnych. Czynnikiem kształtującym zapotrzebowanie na surowce energetyczne i na energię będzie cena ropy naftowej, która z każdym rokiem rośnie, a wzrost której powoduje wzrost cen gazu ziemnego, wprost proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania na energię. Wzrost cen nie jest głównym niebezpieczeństwem dla państw członków Unii Europejskiej. Głównym niebezpieczeństwem jest brak stabilności rynku energetycznego, a co za tym idzie brak bezpieczeństwa energetycznego Unii.

14 Dostrzegając owe problemy Parlament Europejski już od lat pracuje nad legislacją unijną wspólną co do celów dla Państw członkowskich, integrującą poprzez prawo w dziedzinie energetyki. Wyrazem czego są akty prawne wydawane przez PE w formie rozporządzeń, - wiążących w państwa członkowskie wprost, oraz dyrektyw wiążące członków co do celów i terminów osiągnięcia projektowanych celów. Dyrektywa odnośnie do efektywności energetycznej2006/32/we z dnia 15 kwietnia 2006 roku, uchylająca Dyrektywę 93/76/EWG odnoszącą się do oszczędnego gospodarowania energią i przyjęcia corocznego progu zmniejszenia zużycia energii o 1%, tak aby do roku 2016 zmniejszyć zużycie o 9%.

15 Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE potocznie zwany pakietem 3x20 jest zobowiązaniem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, którego celem jest znaczna obniżka wytwarzania i oddawanie ditlenku węgla do atmosfery i uprawnienie do handlu emisjami. Plany unijne na roku 2020 zakładają, iż będzie w skali światowej ostatnim rok wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W roku 2050 zostaną według założeń zmniejszone co najmniej o 50% poniżej progów z roku 1990, światowe emisje gazów.

16 Wymogi Dyrektywy 2009/28/WE. 8% 2% 3% 9% 78% Pompy ciepła Energia geotermalna Słoneczna Biomasa stała Biogaz W roku 2020 prawie 80 procent zielonego ciepła będzie wytwarzane z biomasy. Następnie po około 8 9 procent ciepła będzie pochodziło z technologii biogazowych oraz kolektorów słonecznych. Niewielki, choć zauważalny, będzie udział pomp ciepła oraz geotermii.

17 Polityka energetyczna Polski

18 OZE W DOKUMNETACH RZĄDOWYCH i Cele polityki energetycznej Polski do roku 2030 Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 o Wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii z 7.2% w 2007 do 15% w 2020 i 20% w 2030 o Wzrost wykorzystania biopaliw z 1% w 2005 do 10% w 2020 o o o o o o Ochrona zasobów leśnych, promocja roślin energetycznych Budowa przynajmniej jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie Wsparcie dla produkcji urządzeń do wytwarzania energii z OZE Utrzymanie systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz wprowadzenie nowych systemów wsparcia dla ciepła z OZE Stworzenie warunków dla rozwoju farm wiatrowych na morzu Bezpośrednie wsparcie dla budowy nowych instalacji wytwórczych i sieci dla OZE Udział energii ze źródeł odnawialnych w kocowym zużyciu energii brutto w świetle dyrektywy 2009/28/WE Cel dla UE na rok % Cel dla Polski na rok %

19 Co to oznacza dla Polski? 1. Osiągnięcie 20% udziału zielonej energii w bilansie zużytej energii elektrycznej, 15% w cieple i 10% w paliwach 2. Konieczność budowy MW nowych mocy w energetyce odnawialnej elektrycznej w ciągu 10 lat i MW w energetyce cieplnej. 3. Szacowane koszty inwestycyjne w energetyce elektrycznej mld zł, dla energetyki cieplnej 45 mld zł. 4. Konieczność przeznaczenia na cele energetyczne (biomasa i biopaliwa) 10% areału krajowych gruntów ornych (1,7 mln ha) 5. Konieczność wybudowania ponad 2,5 tys km linii przesyłowych i dystrybucyjnych (6,5 mld zł) 6. Stworzenie dziesiątków tysięcy miejsc pracy przy budowie, obsłudze, usługach i w rolnictwie energetycznym.

20 Ustawa OZE W dniu 4 października 2012 roku została przygotowana w oparciu o konsultacje społeczne ostateczna wersja pierwszej polskiej ustawy OZE będąca wyrazem implementacji Dyrektywy 2009/28/WE wynikającej z pakietu klimatyczno-energetycznego i wprowadzającego dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jednak ustawa wzbudza bardzo wiele kontrowersji wszystkich zainteresowanych Link do ustawy OZE

21 Cel ustawy OZE Pełna implementacja dyrektywy 2009/28/WE (m.in. wprowadzenie gwarancji pochodzenia, certyfikacji instalatorów), Optymalizacja obowiązującego mechanizmu wsparcia świadectw pochodzenia poprzez wprowadzenie współczynników korekcyjnych, Wprowadzenie nowych zasad dla małych instalacji (preferencje finansowe, zwolnienia podatkowe, uproszczenia procedur), Modyfikacja zasad przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej, Poprawienie bezpieczeństwa finansowego dla inwestorów OZE poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia, Wprowadzenie nowych zasad dla przestarzałych źródeł.

22 Wady ustawy, OZE Brak ustawy, jest jej główną wadą. Ustawa może wejdzie w życie pod koniec 2014 r. Lub też nigdy nie wejdzie, zastąpi ją mały trójpak energetyczny Brak ustawy blokuje rozwój nowych inwestycji (farmy PV) Mały trójpak energetyczny znacząco odwleka w czasie przyjęcie ustawy OZE, dużego trójpaku energetycznego i jest niejako panaceum na zarzuty Komisji chwilowym, prowizorycznym wyjściem aby uniknąć konsekwencji i kar za brak ustawy OZE. zróżnicowanie wsparcia dla wielu rodzajów OZE i dla różnych wielkości mocy, poprzez redukcję tzw. współspalania biomasy z węglem oraz nieuzasadnionych dopłat do starych, zamortyzowanych elektrowni wodnych. Zielone certyfikaty m.in. ze współspalania zalewają rynek, obniżając sztucznie ceny i blokując budowę małych, lokalnych i efektywnych OZE np. produkujących w skojarzeniu prąd i energię cieplną z biomasy, mikrowiatraków lub systemów fotowoltaicznych.

23 Wady ustawy, OZE Prosumenci wykluczeni z systemu wsparcia zielonych certyfikatów -w obecnym systemie wsparcia producent energii z OZE może wystąpić o wydanie zielonego certyfikatu nie tylko za energię sprzedaną do sieci, ale także w przypadku konsumpcji na własny użytek, co wynika z aktualnej wersji Prawa energetycznego (art. 9e ust. 1) W nowej ustawie wsparcie nie będzie przysługiwać producentom za energię skonsumowaną na miejscu, która została wyprodukowana w instalacjach objętych systemem taryf gwarantowanych w przypadku elektrowni OZE objętych systemem zielonych certyfikatów, ich właściciele będą mogli wystąpić o wydanie certyfikatów, ale tylko w przypadku energii sprzedanej do sieci energetycznej. W przypadku, gdy wyprodukowana energia zostanie skonsumowana na własny użytek, wsparcie w postaci certyfikatów przysługiwać nie będzie.

24 Wady ustawy, OZE Brak ceny minimalnej zielonych certyfikatów i nadpodaż certyfikatów na rynku co skutkuje niskimi stawkami ich sprzedaży Obecna giełdowa cena zielonych certyfikatów sprawia, że przedsięwzięcia realizowane na polskim rynku energii odnawialnej przestały być opłacalne, co również ma wpływ na dostępność instrumentów finansowani OZE w Polsce, Inwestorzy tworząc swoje biznesplany kalkulowali bowiem cenę zielonych certyfikatów na poziomie ok. 230 zł/mwh, podczas gdy obecnie giełdowa cena certyfikatów wynosi ok. 130 zł. Dlatego zdaniem przedstawiciela PIGEO, powinno się wprowadzić minimalną cenę certyfikatów, co przyczyniłoby się do dalszego rozwoju polskiego rynku OZE.

25 rozwiązań problemu nadpodaży certyfikatów może być zlikwidowanie opłaty zastępczej, tak aby obowiązkowy udział OZE w sprzedawanej energii mógł być regulowany wyłącznie poprzez zakup i umarzanie zielonych certyfikatów. Należy dopuścić obrót

26 Zalety ustawy OZE Polityka prosumencka - taryf gwarantowanych na zakup energii od podmiotów mających małe instalacje OZE, i jednocześnie produkujących i konsumujących energię w technologii OZE, której nadmiar odsprzedają do sieci. Prosumenci sprzedają również usługi systemowe poprzez redukcję zapotrzebowania na energię, a także zabezpieczają sobie alternatywne zaopatrzenie w energię zwłaszcza energię elektryczną w przypadku awarii systemu.

27

28 RODZINA KOWALSKICH W domku mieszka rodzina Kowalskich, która co miesiąc wydaje średnio 700 zł na zakupy. W standardowym modelu (konsumenckim) rodzina raz na tydzień jedzie na zakupy do hipermarketu. Pieniądze zostawia w firmie X, a w zamian otrzymuje produkty. W tym wypadku dla rodziny jest to zwykły wydatek. RODZINA NOWAKÓW W innym domku mieszka rodzina Nowaków, która również wydaje co miesiąc 700 zł na zakupy. Jednak zamiast jechać na zakupy do hipermarketu, osoby te wchodzą do interaktywnego sklepu w Internecie i po kilku kliknięciach mają zamówiony towar, który przynosi im kurier następnego dnia. Model prosumenta pozwala uczestniczyć w podziale zysków z biznesu nie tylko produkując dobra konsumpcyjne, ale również konsumując je.

29 Kolejne zalety ustawy OZE Odejście od modelu socjalistycznego Socjalizm to elektryfikacja i władza Rad Państwo posiadało monopol energetyczny, i tłumiło w zarodku wszelkie próby uniezależnienia się energetycznego obywateli od Państwa i wytwarzania energii elektrycznej nawet na własne potrzeby.

30 Skutki braku ustawy, OZE obecna sytuacja na rynku energii odnawialnej może sprawić, że Polsce nie uda się osiągnąć celu 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii do roku 2020.

31 Ustawa OZE w świetle dyrektywy i jej wdrażanie

32 Wdrażanie dyrektyw UE i ustawy OZE Na 7 unijnych dyrektyw energetycznych Polska nie wdrożyła jeszcze do prawa krajowego zapisów 6 z nich, co plasuje Polskę w niechlubnej czołówce zaraz za Cyprem. Termin minął w dniu 5 grudniu 2010 roku. Komisja przypomniała, że w sprawie niewdrożenia dyrektywy o odnawialnych źródłach energii wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2011 r., a w marcu ub.r. wysłała tzw. uzasadnioną opinię, która jest kolejnym etapem procedury o naruszenie unijnego prawa. "Pomimo tych postępowań, wdrożenie jest nadal w toku w tych państwach członkowskich (w Polsce i na Cyprze)" - podsumowała KE. Ponad 2 letnie opóźnienie skutkuje tym, że Komisja Europejska skierowała do TS UE wniosek o ukaranie Polski poprzez nałożenie kar finansowych. Dla Polski kara wynosi ponad 133tyś Euro dziennie od wyroku do wdrożenia przez Polskę ustawy OZE. O wysokość kary ostatecznie zadecyduje Trybunał. Szczególnie duże kontrowersje wzbudza brak ustawy OZE i czwórpaku energetycznego (projekty ustawy o OZE, Prawa gazowego, Prawa energetycznego oraz tzw. ustawy wprowadzającej). Projekt nowej ustawy OZE wg Komisji zawiera wiele regulacji które były stare - czyli uchwalone przed wejściem w życie dyrektywy.

33 Powody: Każda opcja ma polityczna ma swoją teorię: konferencja SLD z dnia r. poseł Wojciech Szewko z SLD Polski rząd nie wdraża dyrektywy o OZE celowo. Odnawialne źródła energii to źródło bogactwa głównie dla społeczności lokalnych, to także większe bezpieczeństwo energetyczne. To możliwość zarabiania na sprzedaży energii przez obywateli - tak jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej poseł Cezary Olejniczak Rząd nie robi w tej kwestii nic. Z kwartału na kwartał przesuwa kwestię wdrożenia tzw. dużego trójpaku. Dziwię się Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że nie lobbuje za projektem ustawy o OZE. OZE to bowiem przede wszystkim rozwój obszarów wiejskich, źródło dodatkowego dochodu z podatków dla gmin, a także dla rolników, którzy na swoich gruntach mogą stawiać ogniwa fotowoltaiczne czy wiatraki i mieć z tego tytułu dodatkowe źródła dochodów. Inwestorzy i rolnicy czekają na ustawę o OZE, bez niej nikt nie będzie inwestować

34 MINISTERSTWO GOSPODARKI O POWODACH NIE WPROWADZENIA USTAWY OZE ORAZ MOŻLIWYM TERMINIE z dnia 11 grudnia 2012 Gości TVN CNBC Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki. FILM Brak nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wstrzymuje inwestycje oraz blokuje finansowanie inwestycji OZE przez Banki co wpływa negatywnie na cały sektor energetyczny. Ustawa miała wejść w życie na początku 2013 roku i kiedy może zacząć obowiązywać?

35 Stanowisko Rządu - D. Tuska w sprawie OZE wypowiedź z dnia Rząd zaakceptował ostateczny kształt małego trójpaku energetycznego czyli poselskiego projektu który ma technicznie wdrożyć dyrektywy gazową i elektryczną i właśnie przy okazji tę o promocji OZE. Mały trójpak energetyczny będącego swoistym wyrazem konsensusu zdań resortu gospodarki i finansów. Brakiem porozumienia była ustawa OZE, jednak że trójpak zawiera wszelkie regulacja jakie wymaga od Polski Bruksela. Donald Tusk potwierdził wczoraj, że kwestia nowego systemu wsparcia dla OZE zostanie uregulowana w tzw. czwórpaku ustaw energetycznych, na które składają się przygotowane przez rząd projekty ustawy o OZE, Prawa gazowego, Prawa energetycznego oraz tzw. ustawy wprowdzającej. Premier po raz kolejny potwierdził, że celem rządu w zakresie wsparcia OZE jest doprowadzenie do realizacji minimalnego udziału OZE w konsumpcji energii do roku 2020 przy maksymalnym ograniczeniu kosztów wsparcia dla OZE, które będą ponosić odbiorcy energii.

36 Donald Tusk dodał, że nowe prawo nie powinno dopuścić do nadmiernego rozwoju farm wiatrowych, biogazowni czy PV co przełożyłoby się jego zdaniem na wzrost cen energii

37 Mały Trójpak Energetyczny implementacja dyrektwy o OZE 2009/28/WE Doprecyzowano pojęcia: mikroinstalacja to "odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 70 kw mała instalacja to "odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 40 kw do 200 kw lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 70 kw do 300 kw".

38 Opłaty przyłączeniowe właściciele mikroinstalacji zostaną zwolnieni z opłat za przyłączenie ich do sieci energetycznej, dla większych instalacji OZE, których moc nie przekracza 5 MW, a także jednostek kogeneracyjnych o mocy do 1 MW, opłata przyłączeniowa będzie stanowić połowę kosztów przyłączenia.

39 doprecyzować kwestię konieczności uzyskania decyzji WZ lub wyrysu i wypisu z MPZP w przypadku mikroinstalacji. Ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostanie zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

40 Mały trójpak precyzuje kwestię konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla wybranych typów OZE. Konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego zostaną zwolnione mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kw, a także zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz powietrze/powietrze.

41 Unia Europejska to system naczyń połączonych a Polska jest częścią tego systemu z którego również jest finansowana. Z unijnego budżetu Polska powinna przeznaczyć 20 proc. na politykę klimatyczną. Oznacza to około 200 mld zł w ciągu najbliższych siedmiu lat na ten cel. Nie jesteśmy w stanie wydać takich pieniędzy na solary i wiatraki, a to oznacza, że nie dostaniemy wsparcia na rozbudowę dróg i kolei. Unia Europejska przeznaczy prawie 200 mld euro na politykę klimatyczną. Polska ma dostać ponad 300 mld zł w funduszach strukturalnych, z których musimy przeznaczyć na cele klimatyczne 60 mld zł oraz 50 proc. udziału własnego. Będzie to około 120 mld zł plus wewnętrzne finansowanie poprzez zielone certyfikaty i różnego rodzaju dotacje z funduszy ochrony środowiska na poziomie mld zł. Na politykę klimatyczną przeznaczymy zatem w Polsce do roku 2020 około 200 mld złotych Unia stawia warunek, że musimy te pieniądze przeznaczyć na politykę klimatyczną, bo jeżeli ich nie wykorzystamy, nie otrzymamy na fundusze strukturalne (drogi, kolej)

42 Powodów braku możliwości wykorzystania środków jest kilka: - progi i wysokości stawek zostały zbyt wysoko ustalone - nie mamy na co przeznaczyć tak dużych środków, gdyż sieci przesyłowe nie są w stanie odebrać wytworzonej energii z OZE gdyż są to źródła niestabilne a linie przesyłowe są przestarzałe i wymagają remontów w 70%, wymiany w 20% a straty przesyłowe sięgają 10%. - procedury udzielenia wsparcia są w OZE są bardzo zawiłe i sformalizowane, a dostępność środków jest bardzo mocno ograniczona ze względu na brak choćby ekspertów, procedur szczegółowych czy aktów wykonawczych. - Polityka Rządu zmierza w kierunki budowy elektrowni atomowej oraz intensywniejszemu wykorzystaniu zasobów złóż naturalnych węgla kamiennego i brunatnego, którego zasoby w kraju plasują Polskę na 3 miejscu w Europie. ATOM I WĘGIEL KLUCZOWE DLA POLSKIEJ ENERGETYKI

43

44 Dziękuję za uwagę

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

Instalacje prosumenckie w praktyce

Instalacje prosumenckie w praktyce Instalacje prosumenckie w praktyce Mgr inż. Henryk Palak Eco-energia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin +48 81 44 64 94 www.eco-energia.pl info@eco-energia.pl Czym zajmuje się firma Eco-energia

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 F u n d a c ja n a r z e c z E n e r g e ty k i Z r ó w n o w a żo n e j PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 Cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian.

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Małgorzata Górecka-Wszytko Szczecin, maj 2014 r. Europejskie systemy wsparcia W zakresie rodzajów wsparcia w Unii Europejskiej (jak i Polsce) możemy

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej się gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja AHK, Warszawa 10 czerwca 2014 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce Źródło:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla OZE szanse dla powiązań kooperacyjnych i klastrów Bartłomiej Świderek

Wsparcie dla OZE szanse dla powiązań kooperacyjnych i klastrów Bartłomiej Świderek Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja

Ewolucja czy rewolucja Ewolucja czy rewolucja - system wsparcia dla OZE w świetle Dyrektywy 2009/28/WE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 22 listopada 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska Wyzwania dla Polski pakiet klimatyczny - Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r., względem 1990 r. - Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII nadzieje i obawy

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII nadzieje i obawy RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII nadzieje i obawy Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski Dolnośląski Klub Ekologiczny Wałbrzych,22 maja 2015 ENERGIA NIEZBĘDNA DLA FUNKCJONOWANIA CYWILIZACJI Zawsze była potrzebna

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 22.11.2011 Poznań, POLEKO, Salon Czystej Energii 2 Polska Izba Gospodarcza Energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika,

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, Dotacje o tym wszystkim opowiemy Ci podczas bezpłatnego szkolenia i indywidualnego doradztwa! Czy chcesz osiągnąć dochód pasywny, dzięki Odnawialnym Źródłom Energii?

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiki w Polsce

fotowoltaiki w Polsce { Raport Gramwzielone.pl} Perspektywy fotowoltaiki w Polsce GRAMWZIELONE.PL 2012 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2012 WSTĘP W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? 05/2010 Argumenty PC Folia 1 Pompa ciepła Kocioł na biomasę Kolektory słoneczne Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii

Bardziej szczegółowo