Ustawa OZE - szanse i zagrożenia. Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa OZE - szanse i zagrożenia. Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r."

Transkrypt

1

2 Ustawa OZE - szanse i zagrożenia Imię i nazwisko prezentera: mgr Joanna Kawa - NEXUM Data prezentacji: r.

3 Prezentacja firmy NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny jest firmą doradczą działającą na rynku outsourcingu usług finansowo - energetycznych. Początkowo, firma została założona i działała na rynku polskim, szeroko rozumianych usług finansowych i outsourcing bankowego, z czasem wzbogacając i rozszerzając swój zakres działania o consulting energetyczny, nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i duże korporacje. Jesteśmy grupą ambitnych i kreatywnych ludzi. Dzięki temu, że nie popadamy w rutynę, nasze usługi utrzymują się na najwyższym światowym poziomie. Szeroko rozumiany outsourcing pozwala na skoncentrowanie się firmy na osiąganiu założonego celu, bez konieczności tracenia czasu na tzw. działania przygotowawcze, wymagające często znacznego zaangażowania jej mocy przerobowych. Część zadań, które do tej pory były realizowane w ramach własnej struktury organizacji przedsiębiorstwa, warto zlecić firmom zewnętrznym, znającym miejscowe realia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie własnych zasobów, ograniczenie kosztów, optymalizację działań, a tym samym sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Główna siedziba Naszej Firmy znajduje się w Gdańsku stolicy Pomorza w Polsce Północnej. Współpracujemy z odpowiednimi podmiotami w Europie, zapewniając naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług.

4 Z A K R E S O P R A C O W A Ń doradztwo consulting energetyczny dla inwestorów prywatnych i instytucji dotyczący możliwości ograniczenia energochłonności energetycznej budynków opracowanie, obliczenia oraz wdrożenie i wykonanie rozwiązań umożliwiających efektywne gospodarowanie energią. projektowanie i wykonawstwo dolnych źródeł dla układów pomp ciepła wszystkie rodzaje nadzór geologicznych i opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowanie i wykonawstwo - pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw PV, małych elektrowni wiatrowych o osi pionowej i poziomej, systemy rekuperacji, kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja i inne. ( układy przemysłowe pomp ciepła o mocach 100 kw 100 MW ) NOWOŚĆ!!! gazowe pompy ciepła ( system ogrzewania i chłodzenia budynków NOWOŚĆ!!! projektowanie i wykonawstwo domów i budynków samowystarczalnych NOWOŚĆ!!! projekty i wykonawstwo domów ( 200 m2 ) pod klucz w 5 miesięcy NOWOŚĆ!!!

5 projektowanie i wykonawstwo systemów,,inteligentnych budynków,, projekty farm wiatrowych, analizy techniczne i ekonomiczne, pomiary wietrzności projektowanie instalacji sanitarnych ( went.-klim., ogrzewania c.o., przemysłowych,itp.) audyty termo modernizacyjne, remontowe, elektroenergetyczne optymalizacja zużycia energii elektrycznej audyty bezpieczeństwa energetycznego i informatycznego dla instytucji publicznych pomiary termowizyjne i pirometryczne budynków, maszyn i urządzeń NOWOŚĆ!!! charakterystyka energetyczna budynków NOWOŚĆ!!! świadectwa charakterystyki energetycznej budynków NOWOŚĆ!!! analiza możliwości zastosowania OZE w inwestycjach NOWOŚĆ!!! obliczanie efektu ekologicznego i ekonomicznego inwestycji NOWOŚĆ!!!!

6 Spis Treści 1. Dyrektywy Unijne a prawo krajowe 2. Implementacja Dyrektyw 3. Polityka i działania wewnątrz UE 4. Polityka energetyczna Polski 5. OZE w dokumentach rządowych 6. Ustawa OZE 7. Wady i zalety ustawy OZE

7 Quidquid agis, prudenter agas et respice finem Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca Sokrates z dzieła Gesta Romanorum

8 Dyrektywy Unijne a prawo krajowe Dyrektywa wiąże jedynie państwa członkowskie do których jest skierowana, zawiera normy ogólne ale nienadające się do bezpośredniego stosowania. Wiążący charakter dyrektywy dotyczy tylko celów które winny zostać osiągnięte oraz terminów implementacji celów Dyrektyw poprzez akty prawa krajowego powszechnie obowiązującego. Państwo członkowskie ma swobodę wyboru środków i form realizacji celów dyrektywy WARUNEK charakter aktu prawnego winien być powszechny. Dyrektywa nie może być realizowana bezpośrednio w procesie STOSOWANIA PRAWA. Ma znaczenie wiążące w procesie STANOWIENIA PRAWA na dyrektywę nie można się bezpośrednio powołać jednakże Istnieje możliwość pociągnięcia państwa członkowskiego do odpowiedzialności, w sytuacji gdy będąc związane nie wykonuje dyrektywy, albo stanowi prawo krajowe sprzeczne z dyrektywą i z tego tytułu powstaje szkoda, lub też nie wprowadziła dyrektywy w czasie do tego przewidzianym i w związku z tym doznaliśmy szkody.

9 Działania (prawo krajowe wprowadzające procedury ograniczające i naruszające zasady UE ograniczenie importu towarów art. 34TofUE) lub zaniechania (brak implementacji lub niepełna implementacja dyrektyw) Państwa wprowadzające lub utrzymujące środki prawne które byłyby zdolne ograniczać w jakikolwiek sposób efektywność stosowania Traktatu (TofUE) w praktyce oraz zakłócania funkcjonowania systemu w celu osiągnięcia celów UE narażają na nieuzasadnione podstawowych zasad UE, co jest wystarczające do rozpoczęcia postępowania w ramach art. 258 TofUE. Instytucją wnoszącą skargę jest Komisja działająca na podstawie traktatowego zobowiązania do kontroli nad przestrzeganiem prawa UE której dokonuje z własnej inicjatywy lub na wniosek, skargę (osoby fizycznej lub prawnej), a skarżący nie musi udowadniać posiadanego interesu prawnego, oraz nie jest zobligowany do tego udowodnienie iż jest bezpośrednio dotknięty naruszeniem

10 Implementacja Dyrektywy Brak implementacji lub niepełna implementacja Tryb.Spraw.UE z r w sprawie C-212/02 Komisja przeciwko Austrii Zdaniem TS implementacja dyrektyw wymaga całkowitej i pełnej eliminacji niezgodności wewnętrznych prawa krajowego, które posiada taka samą moc wiążącą, jak to prawo które ma być dodane. Państwo członkowskie musi ustanowić szczególny porządek prawny w zakresie przedmiotowym dyrektywy, gdyż implementacja dyrektywy UE musi być zapewniona poprzez adekwatne środki implementacji.

11 POLITYKA I DZIAŁANIA WEWNĄTRZ UNII ENERGETYKA Traktat Lizboński dołączył do TofUE nowy tytuł XXI Energetyki, składa się on z jednego artykułu 194 TofUE. Zgodnie z jego treścią, polityka UE w dziedzinie energetyki jest prowadzona w ramach funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i z uwzględnieniem jego potrzeb i zachowania i poprawy środowiska naturalnego oraz w duchu solidarności między Państwami członkowskimi.

12 Ma ona na celu: 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku energii i liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu poprzez rozdzielenie działalności w zakresie dostaw i produkcji (produkcja i sieci przesyłowe) - działania w kierunku konkurencyjności rynku operatorów. wolny dostęp do sieci przesyłowych. 2. zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii zgodnie z zasadą solidarności między państwami i dywersyfikacją dostaw ropy, gazu, 3. Wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii elektrycznej i rozwoju OZE około 20% energii jest marnowane na skutek braku efektywności energetycznej. Oszczędzając owe 20% moglibyśmy znacząco zmniejszyć emisję CO2 o około 860 mln ton. Efektywność energetyczna ma być panaceum na zmianę klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, i konkurencyjność;

13 W ramach polityki UE planowany jest bardzo szybki wzrost produkcji energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych, który będzie dużo wyższy niż w przypadku pozostałych rodzajów energii uzyskiwanych że źródeł nieodnawialnych. Czynnikiem kształtującym zapotrzebowanie na surowce energetyczne i na energię będzie cena ropy naftowej, która z każdym rokiem rośnie, a wzrost której powoduje wzrost cen gazu ziemnego, wprost proporcjonalnie do wzrostu zapotrzebowania na energię. Wzrost cen nie jest głównym niebezpieczeństwem dla państw członków Unii Europejskiej. Głównym niebezpieczeństwem jest brak stabilności rynku energetycznego, a co za tym idzie brak bezpieczeństwa energetycznego Unii.

14 Dostrzegając owe problemy Parlament Europejski już od lat pracuje nad legislacją unijną wspólną co do celów dla Państw członkowskich, integrującą poprzez prawo w dziedzinie energetyki. Wyrazem czego są akty prawne wydawane przez PE w formie rozporządzeń, - wiążących w państwa członkowskie wprost, oraz dyrektyw wiążące członków co do celów i terminów osiągnięcia projektowanych celów. Dyrektywa odnośnie do efektywności energetycznej2006/32/we z dnia 15 kwietnia 2006 roku, uchylająca Dyrektywę 93/76/EWG odnoszącą się do oszczędnego gospodarowania energią i przyjęcia corocznego progu zmniejszenia zużycia energii o 1%, tak aby do roku 2016 zmniejszyć zużycie o 9%.

15 Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE potocznie zwany pakietem 3x20 jest zobowiązaniem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, którego celem jest znaczna obniżka wytwarzania i oddawanie ditlenku węgla do atmosfery i uprawnienie do handlu emisjami. Plany unijne na roku 2020 zakładają, iż będzie w skali światowej ostatnim rok wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W roku 2050 zostaną według założeń zmniejszone co najmniej o 50% poniżej progów z roku 1990, światowe emisje gazów.

16 Wymogi Dyrektywy 2009/28/WE. 8% 2% 3% 9% 78% Pompy ciepła Energia geotermalna Słoneczna Biomasa stała Biogaz W roku 2020 prawie 80 procent zielonego ciepła będzie wytwarzane z biomasy. Następnie po około 8 9 procent ciepła będzie pochodziło z technologii biogazowych oraz kolektorów słonecznych. Niewielki, choć zauważalny, będzie udział pomp ciepła oraz geotermii.

17 Polityka energetyczna Polski

18 OZE W DOKUMNETACH RZĄDOWYCH i Cele polityki energetycznej Polski do roku 2030 Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 o Wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii z 7.2% w 2007 do 15% w 2020 i 20% w 2030 o Wzrost wykorzystania biopaliw z 1% w 2005 do 10% w 2020 o o o o o o Ochrona zasobów leśnych, promocja roślin energetycznych Budowa przynajmniej jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie Wsparcie dla produkcji urządzeń do wytwarzania energii z OZE Utrzymanie systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz wprowadzenie nowych systemów wsparcia dla ciepła z OZE Stworzenie warunków dla rozwoju farm wiatrowych na morzu Bezpośrednie wsparcie dla budowy nowych instalacji wytwórczych i sieci dla OZE Udział energii ze źródeł odnawialnych w kocowym zużyciu energii brutto w świetle dyrektywy 2009/28/WE Cel dla UE na rok % Cel dla Polski na rok %

19 Co to oznacza dla Polski? 1. Osiągnięcie 20% udziału zielonej energii w bilansie zużytej energii elektrycznej, 15% w cieple i 10% w paliwach 2. Konieczność budowy MW nowych mocy w energetyce odnawialnej elektrycznej w ciągu 10 lat i MW w energetyce cieplnej. 3. Szacowane koszty inwestycyjne w energetyce elektrycznej mld zł, dla energetyki cieplnej 45 mld zł. 4. Konieczność przeznaczenia na cele energetyczne (biomasa i biopaliwa) 10% areału krajowych gruntów ornych (1,7 mln ha) 5. Konieczność wybudowania ponad 2,5 tys km linii przesyłowych i dystrybucyjnych (6,5 mld zł) 6. Stworzenie dziesiątków tysięcy miejsc pracy przy budowie, obsłudze, usługach i w rolnictwie energetycznym.

20 Ustawa OZE W dniu 4 października 2012 roku została przygotowana w oparciu o konsultacje społeczne ostateczna wersja pierwszej polskiej ustawy OZE będąca wyrazem implementacji Dyrektywy 2009/28/WE wynikającej z pakietu klimatyczno-energetycznego i wprowadzającego dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jednak ustawa wzbudza bardzo wiele kontrowersji wszystkich zainteresowanych Link do ustawy OZE

21 Cel ustawy OZE Pełna implementacja dyrektywy 2009/28/WE (m.in. wprowadzenie gwarancji pochodzenia, certyfikacji instalatorów), Optymalizacja obowiązującego mechanizmu wsparcia świadectw pochodzenia poprzez wprowadzenie współczynników korekcyjnych, Wprowadzenie nowych zasad dla małych instalacji (preferencje finansowe, zwolnienia podatkowe, uproszczenia procedur), Modyfikacja zasad przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej, Poprawienie bezpieczeństwa finansowego dla inwestorów OZE poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia, Wprowadzenie nowych zasad dla przestarzałych źródeł.

22 Wady ustawy, OZE Brak ustawy, jest jej główną wadą. Ustawa może wejdzie w życie pod koniec 2014 r. Lub też nigdy nie wejdzie, zastąpi ją mały trójpak energetyczny Brak ustawy blokuje rozwój nowych inwestycji (farmy PV) Mały trójpak energetyczny znacząco odwleka w czasie przyjęcie ustawy OZE, dużego trójpaku energetycznego i jest niejako panaceum na zarzuty Komisji chwilowym, prowizorycznym wyjściem aby uniknąć konsekwencji i kar za brak ustawy OZE. zróżnicowanie wsparcia dla wielu rodzajów OZE i dla różnych wielkości mocy, poprzez redukcję tzw. współspalania biomasy z węglem oraz nieuzasadnionych dopłat do starych, zamortyzowanych elektrowni wodnych. Zielone certyfikaty m.in. ze współspalania zalewają rynek, obniżając sztucznie ceny i blokując budowę małych, lokalnych i efektywnych OZE np. produkujących w skojarzeniu prąd i energię cieplną z biomasy, mikrowiatraków lub systemów fotowoltaicznych.

23 Wady ustawy, OZE Prosumenci wykluczeni z systemu wsparcia zielonych certyfikatów -w obecnym systemie wsparcia producent energii z OZE może wystąpić o wydanie zielonego certyfikatu nie tylko za energię sprzedaną do sieci, ale także w przypadku konsumpcji na własny użytek, co wynika z aktualnej wersji Prawa energetycznego (art. 9e ust. 1) W nowej ustawie wsparcie nie będzie przysługiwać producentom za energię skonsumowaną na miejscu, która została wyprodukowana w instalacjach objętych systemem taryf gwarantowanych w przypadku elektrowni OZE objętych systemem zielonych certyfikatów, ich właściciele będą mogli wystąpić o wydanie certyfikatów, ale tylko w przypadku energii sprzedanej do sieci energetycznej. W przypadku, gdy wyprodukowana energia zostanie skonsumowana na własny użytek, wsparcie w postaci certyfikatów przysługiwać nie będzie.

24 Wady ustawy, OZE Brak ceny minimalnej zielonych certyfikatów i nadpodaż certyfikatów na rynku co skutkuje niskimi stawkami ich sprzedaży Obecna giełdowa cena zielonych certyfikatów sprawia, że przedsięwzięcia realizowane na polskim rynku energii odnawialnej przestały być opłacalne, co również ma wpływ na dostępność instrumentów finansowani OZE w Polsce, Inwestorzy tworząc swoje biznesplany kalkulowali bowiem cenę zielonych certyfikatów na poziomie ok. 230 zł/mwh, podczas gdy obecnie giełdowa cena certyfikatów wynosi ok. 130 zł. Dlatego zdaniem przedstawiciela PIGEO, powinno się wprowadzić minimalną cenę certyfikatów, co przyczyniłoby się do dalszego rozwoju polskiego rynku OZE.

25 rozwiązań problemu nadpodaży certyfikatów może być zlikwidowanie opłaty zastępczej, tak aby obowiązkowy udział OZE w sprzedawanej energii mógł być regulowany wyłącznie poprzez zakup i umarzanie zielonych certyfikatów. Należy dopuścić obrót

26 Zalety ustawy OZE Polityka prosumencka - taryf gwarantowanych na zakup energii od podmiotów mających małe instalacje OZE, i jednocześnie produkujących i konsumujących energię w technologii OZE, której nadmiar odsprzedają do sieci. Prosumenci sprzedają również usługi systemowe poprzez redukcję zapotrzebowania na energię, a także zabezpieczają sobie alternatywne zaopatrzenie w energię zwłaszcza energię elektryczną w przypadku awarii systemu.

27

28 RODZINA KOWALSKICH W domku mieszka rodzina Kowalskich, która co miesiąc wydaje średnio 700 zł na zakupy. W standardowym modelu (konsumenckim) rodzina raz na tydzień jedzie na zakupy do hipermarketu. Pieniądze zostawia w firmie X, a w zamian otrzymuje produkty. W tym wypadku dla rodziny jest to zwykły wydatek. RODZINA NOWAKÓW W innym domku mieszka rodzina Nowaków, która również wydaje co miesiąc 700 zł na zakupy. Jednak zamiast jechać na zakupy do hipermarketu, osoby te wchodzą do interaktywnego sklepu w Internecie i po kilku kliknięciach mają zamówiony towar, który przynosi im kurier następnego dnia. Model prosumenta pozwala uczestniczyć w podziale zysków z biznesu nie tylko produkując dobra konsumpcyjne, ale również konsumując je.

29 Kolejne zalety ustawy OZE Odejście od modelu socjalistycznego Socjalizm to elektryfikacja i władza Rad Państwo posiadało monopol energetyczny, i tłumiło w zarodku wszelkie próby uniezależnienia się energetycznego obywateli od Państwa i wytwarzania energii elektrycznej nawet na własne potrzeby.

30 Skutki braku ustawy, OZE obecna sytuacja na rynku energii odnawialnej może sprawić, że Polsce nie uda się osiągnąć celu 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii do roku 2020.

31 Ustawa OZE w świetle dyrektywy i jej wdrażanie

32 Wdrażanie dyrektyw UE i ustawy OZE Na 7 unijnych dyrektyw energetycznych Polska nie wdrożyła jeszcze do prawa krajowego zapisów 6 z nich, co plasuje Polskę w niechlubnej czołówce zaraz za Cyprem. Termin minął w dniu 5 grudniu 2010 roku. Komisja przypomniała, że w sprawie niewdrożenia dyrektywy o odnawialnych źródłach energii wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2011 r., a w marcu ub.r. wysłała tzw. uzasadnioną opinię, która jest kolejnym etapem procedury o naruszenie unijnego prawa. "Pomimo tych postępowań, wdrożenie jest nadal w toku w tych państwach członkowskich (w Polsce i na Cyprze)" - podsumowała KE. Ponad 2 letnie opóźnienie skutkuje tym, że Komisja Europejska skierowała do TS UE wniosek o ukaranie Polski poprzez nałożenie kar finansowych. Dla Polski kara wynosi ponad 133tyś Euro dziennie od wyroku do wdrożenia przez Polskę ustawy OZE. O wysokość kary ostatecznie zadecyduje Trybunał. Szczególnie duże kontrowersje wzbudza brak ustawy OZE i czwórpaku energetycznego (projekty ustawy o OZE, Prawa gazowego, Prawa energetycznego oraz tzw. ustawy wprowadzającej). Projekt nowej ustawy OZE wg Komisji zawiera wiele regulacji które były stare - czyli uchwalone przed wejściem w życie dyrektywy.

33 Powody: Każda opcja ma polityczna ma swoją teorię: konferencja SLD z dnia r. poseł Wojciech Szewko z SLD Polski rząd nie wdraża dyrektywy o OZE celowo. Odnawialne źródła energii to źródło bogactwa głównie dla społeczności lokalnych, to także większe bezpieczeństwo energetyczne. To możliwość zarabiania na sprzedaży energii przez obywateli - tak jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej poseł Cezary Olejniczak Rząd nie robi w tej kwestii nic. Z kwartału na kwartał przesuwa kwestię wdrożenia tzw. dużego trójpaku. Dziwię się Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że nie lobbuje za projektem ustawy o OZE. OZE to bowiem przede wszystkim rozwój obszarów wiejskich, źródło dodatkowego dochodu z podatków dla gmin, a także dla rolników, którzy na swoich gruntach mogą stawiać ogniwa fotowoltaiczne czy wiatraki i mieć z tego tytułu dodatkowe źródła dochodów. Inwestorzy i rolnicy czekają na ustawę o OZE, bez niej nikt nie będzie inwestować

34 MINISTERSTWO GOSPODARKI O POWODACH NIE WPROWADZENIA USTAWY OZE ORAZ MOŻLIWYM TERMINIE z dnia 11 grudnia 2012 Gości TVN CNBC Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki. FILM Brak nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wstrzymuje inwestycje oraz blokuje finansowanie inwestycji OZE przez Banki co wpływa negatywnie na cały sektor energetyczny. Ustawa miała wejść w życie na początku 2013 roku i kiedy może zacząć obowiązywać?

35 Stanowisko Rządu - D. Tuska w sprawie OZE wypowiedź z dnia Rząd zaakceptował ostateczny kształt małego trójpaku energetycznego czyli poselskiego projektu który ma technicznie wdrożyć dyrektywy gazową i elektryczną i właśnie przy okazji tę o promocji OZE. Mały trójpak energetyczny będącego swoistym wyrazem konsensusu zdań resortu gospodarki i finansów. Brakiem porozumienia była ustawa OZE, jednak że trójpak zawiera wszelkie regulacja jakie wymaga od Polski Bruksela. Donald Tusk potwierdził wczoraj, że kwestia nowego systemu wsparcia dla OZE zostanie uregulowana w tzw. czwórpaku ustaw energetycznych, na które składają się przygotowane przez rząd projekty ustawy o OZE, Prawa gazowego, Prawa energetycznego oraz tzw. ustawy wprowdzającej. Premier po raz kolejny potwierdził, że celem rządu w zakresie wsparcia OZE jest doprowadzenie do realizacji minimalnego udziału OZE w konsumpcji energii do roku 2020 przy maksymalnym ograniczeniu kosztów wsparcia dla OZE, które będą ponosić odbiorcy energii.

36 Donald Tusk dodał, że nowe prawo nie powinno dopuścić do nadmiernego rozwoju farm wiatrowych, biogazowni czy PV co przełożyłoby się jego zdaniem na wzrost cen energii

37 Mały Trójpak Energetyczny implementacja dyrektwy o OZE 2009/28/WE Doprecyzowano pojęcia: mikroinstalacja to "odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 70 kw mała instalacja to "odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 40 kw do 200 kw lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 70 kw do 300 kw".

38 Opłaty przyłączeniowe właściciele mikroinstalacji zostaną zwolnieni z opłat za przyłączenie ich do sieci energetycznej, dla większych instalacji OZE, których moc nie przekracza 5 MW, a także jednostek kogeneracyjnych o mocy do 1 MW, opłata przyłączeniowa będzie stanowić połowę kosztów przyłączenia.

39 doprecyzować kwestię konieczności uzyskania decyzji WZ lub wyrysu i wypisu z MPZP w przypadku mikroinstalacji. Ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostanie zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

40 Mały trójpak precyzuje kwestię konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla wybranych typów OZE. Konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego zostaną zwolnione mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kw, a także zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz powietrze/powietrze.

41 Unia Europejska to system naczyń połączonych a Polska jest częścią tego systemu z którego również jest finansowana. Z unijnego budżetu Polska powinna przeznaczyć 20 proc. na politykę klimatyczną. Oznacza to około 200 mld zł w ciągu najbliższych siedmiu lat na ten cel. Nie jesteśmy w stanie wydać takich pieniędzy na solary i wiatraki, a to oznacza, że nie dostaniemy wsparcia na rozbudowę dróg i kolei. Unia Europejska przeznaczy prawie 200 mld euro na politykę klimatyczną. Polska ma dostać ponad 300 mld zł w funduszach strukturalnych, z których musimy przeznaczyć na cele klimatyczne 60 mld zł oraz 50 proc. udziału własnego. Będzie to około 120 mld zł plus wewnętrzne finansowanie poprzez zielone certyfikaty i różnego rodzaju dotacje z funduszy ochrony środowiska na poziomie mld zł. Na politykę klimatyczną przeznaczymy zatem w Polsce do roku 2020 około 200 mld złotych Unia stawia warunek, że musimy te pieniądze przeznaczyć na politykę klimatyczną, bo jeżeli ich nie wykorzystamy, nie otrzymamy na fundusze strukturalne (drogi, kolej)

42 Powodów braku możliwości wykorzystania środków jest kilka: - progi i wysokości stawek zostały zbyt wysoko ustalone - nie mamy na co przeznaczyć tak dużych środków, gdyż sieci przesyłowe nie są w stanie odebrać wytworzonej energii z OZE gdyż są to źródła niestabilne a linie przesyłowe są przestarzałe i wymagają remontów w 70%, wymiany w 20% a straty przesyłowe sięgają 10%. - procedury udzielenia wsparcia są w OZE są bardzo zawiłe i sformalizowane, a dostępność środków jest bardzo mocno ograniczona ze względu na brak choćby ekspertów, procedur szczegółowych czy aktów wykonawczych. - Polityka Rządu zmierza w kierunki budowy elektrowni atomowej oraz intensywniejszemu wykorzystaniu zasobów złóż naturalnych węgla kamiennego i brunatnego, którego zasoby w kraju plasują Polskę na 3 miejscu w Europie. ATOM I WĘGIEL KLUCZOWE DLA POLSKIEJ ENERGETYKI

43

44 Dziękuję za uwagę

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce KRZYSZTOF ZARĘBA Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce I. Podstawy prawne Okres przystosowywania naszego kraju do struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/romus/oze

home.agh.edu.pl/romus/oze Czyste energie Wykład 1 Odnawialne źródła energii w polskim systemie prawnym dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla OZE i techniki grzewczej w Polsce. Joanna KAWA Dyrektor NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny

Instrumenty wsparcia finansowego dla OZE i techniki grzewczej w Polsce. Joanna KAWA Dyrektor NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny Instrumenty wsparcia finansowego dla OZE i techniki grzewczej w Polsce Joanna KAWA Dyrektor NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny Quidquid agis, prudenter agas et respice finem...cokolwiek czynisz, czyń

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo