A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------"

Transkrypt

1 KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, Warszawa tel. (22) , (22) , fax: (22) NIP: Repertorium A nr /2014 Wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych A KT NOTARI A LN Y Dnia dwa tysiące czternastego roku, przed notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Stanisława Dubois nr 12 lokal nr 16, stawili się: , syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, działający w imieniu i na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Białostocka numer 11, REGON , NIP ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwanej w dalszej części niniejszego aktu także Spółdzielnią lub Deweloperem ), jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa, udokumentowanego aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwunastego lipca dwa tysiące dwunastego roku ( ), przez Iwonę Krupińską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 2213/2012, okazanego w wypisie przy niniejszym akcie, udzielonego przez dwóch Członków Zarządu Spółdzielni, uprawnionych do jej łącznej reprezentacji, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie notarialnym informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U 2013 r. Nr 1203), stan na dzień dwa tysiące czternastego roku (2014- ), godz., identyfikator wydruku: RP/, zwany w dalszej części niniejszego aktu także Pełnomocnikiem , syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, zwany będzie w dalszej części niniejszego aktu także Nabywcą Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery zostały powołane przy nazwiskach, zaś stan 1

2 cywilny Stawającego Ad 2 na podstawie jego oświadczenia Pełnomocnik Dewelopera zapewnia, że pełnomocnictwo, będące podstawą jego działania do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało odwołane bądź zmienione, zaś stan wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców dotyczących Dewelopera od pobrania opisanej wyżej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległ zmianie UMOWA DEWELOPERSKA UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UDZIAŁU W LOKALU NIEMIESZKALNYM - GARAŻU / U M O W A / 1.1. Pełnomocnik, działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości, stanowiącej działki gruntu, położone w województwie mazowieckim, w Warszawie, dzielnicy Targówek, oznaczone numerami ewidencyjnymi 24/5 (dwadzieścia cztery łamane przez pięć), przy ulicy Remiszewskiej nr 17 oraz 24/6 (dwadzieścia cztery łamane przez sześć), przy ulicy Goławickiej, z obrębu ewidencyjnego , o łącznym obszarze 3.824,00 m 2 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/ /9 ( W A trzy M łamane przez zero zero trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta łamane przez dziewięć), zwanej dalej Nieruchomością Powyższe oświadczenie potwierdza okazany przy niniejszym akcie notarialnym odpis zwykły księgi wieczystej Kw nr WA3M/ /9, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Ekspozyturę w Warszawie w dniu, sygnatura wniosku, z którego treści ponadto wynika, że: a) w dziale I-O tej księgi wieczystej, jako sposób korzystania zarówno dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/5 identyfikator _ /5, jak i dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 - wpisano - BP zurbanizowane tereny niezabudowane, b) w dziale I-SP tej księgi wieczystej wpisano działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), przeznaczona pod budownictwo mieszkalne, na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga z siedzibą w Warszawie, c) w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości w udziale 1/1 (jeden łamane przez jeden) wpisane jest m.st. Warszawa, zaś jako użytkownik wieczysty, w udziale 1/1 (jeden łamane przez jeden), wpisana jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga z siedzibą w Warszawie, REGON , na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego marca dwutysięcznego roku ( ), przez Elżbietę Major, notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 3772/2000 oraz umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku ( ), przez Elżbietę Major notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 17778/99,

3 d) w dziale III tej księgi wpisane są: roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności, związane z umowami deweloperskimi, zawieranymi przez Dewelopera z kolejnymi nabywcami lokali, przy czym żadne z nich nie dotyczy lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, ograniczone prawo rzeczowe, nieodpłatne i na czas nieoznaczony - służebność przesyłu o zakresie wykonywania ograniczonym do pasa gruntu o szerokości 1,5 m wzdłuż trasy przebiegu energetycznej kablowej, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 24/5 z obrębu , polegającej na prawie do wstępu, używania i korzystania z powyższego pasa gruntu w celu wybudowania sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilenia budynku przy ulicy Remiszewskiej 17 w Warszawie oraz prawie korzystania z wybudowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu dokonywania przełączeń ruchowych, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji oraz rozbudowy sieci na rzecz RWE STOEN OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, REGON , na podstawie umowy ustanowienia służebności przesyłu, udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące czternastego roku ( ), przez Dariusza Sałajczyk, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 933/2014, e) w dziale IV tej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do sumy ,00 zł (osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych), na zabezpieczenie spłaty sumy głównej kredytu, odsetek, opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych świadczeń ubocznych, z tytułu umowy kredytu numer O- PG/KO/8110/19/2014, z dnia 07 lutego 2014 roku, na rzecz Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, REGON na podstawie 2 (dwóch) oświadczeń tego banku jednego z dnia siódmego lutego dwa tysiące czternastego roku ( ) oraz drugiego z dnia czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku ( ), f) w żadnym z działów tej księgi wieczystej nie ma wzmianek Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/5 na okres do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku ( ) przez Elżbietę Major notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 17778/99, którego wypis okazano przy niniejszym akcie notarialnym, a nie, jak omyłkowo wpisano w księdze wieczystej przez Elżbietę Major notariusza w Warszawie; z treści tej umowy wynika między innymi, że oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu realizacji na przedmiotowej działce inwestycji budownictwa wielomieszkaniowego budowy bloku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, którą Deweloper w akcie tym zobowiązał się rozpocząć w 2000 roku, zaś zakończyć w 2003 roku, zapewniając miejsca parkingowe zgodnie ze wskaźnikiem 1,5 w stosunku do realizowanych lokali, przy czym z okazanego przez Pełnomocnika pisma Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek, z dnia dwunastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku ( ), znak UD-X-WGN-MSO , wynika, że Zarząd Dzielnicy Targówek zaakceptował propozycję Spółdzielni w sprawie przedłużenia terminów zagospodarowania działki ewidencyjnej 24/5 do 3

4 dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku ( ), - 2) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 na okres do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego marca dwutysięcznego roku ( ) przez Elżbietę Major notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 3772/2000, którego wypis okazano przy niniejszym akcie notarialnym, z którego treści wynika m.in., że oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ) Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczonych praw rzeczowych, innych niż ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości i opisane powyżej, ) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest do ulicy Remiszewskiej w Warszawie, jednakże wjazd do i wyjazd z opisanego poniżej Garażu 2, będzie odbywał się wyłącznie od strony ulicy Goławickiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej o numerze 46/1 objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /5, której Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym, nie będącej drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U. Nr 260 z 2013 roku/, ale stanowiącej drogę wewnętrzną w rozumieniu tej ustawy oraz przez będącą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni działkę ewidencyjną o numerze 46/2 objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /6, ) Spółdzielnia w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, to jest ulic Remiszewskiej i Myszkowskiej, ustanowi na rzecz każdoczesnych współużytkowników wieczystych Nieruchomości i współwłaścicieli Budynku, nieodpłatne i na czas nieoznaczony służebności gruntowe, polegające na prawie przejścia i przejazdu przez następujące nieruchomości: a) objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /5 działkę o numerze ewidencyjnym 46/1, wzdłuż jej wschodniej granicy w pasie gruntu o szerokości 5 metrów; b) objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /6 działkę o numerze ewidencyjnym 46/2, w pasie gruntu między jej północną granicą a krawężnikiem chodnika, biegnącym wzdłuż północnej ściany budynku przy ul. Myszkowskiej numer 33; służebność będzie polegać także na wykorzystaniu opisanego pasa gruntu, jako części drogi pożarowej, której pozostała część przebiega przez nieruchomość sąsiednią opisaną w księdze wieczystej nr WA3M/ /9, ) Deweloper nie jest w żaden sposób ograniczony w rozporządzaniu Nieruchomością, nie zawierał z osobami trzecimi żadnych umów, w których zobowiązywał się do jej zbycia bądź obciążenia lub ją zbywał, w całości lub części, - 7) hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych), wpisana w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, stanowi zabezpieczenie wierzytelności Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie z umowy kredytu numer O-PG/KO/8110/19/2014, z dnia 07 lutego 2014 roku, zaciągniętego przez Dewelopera na sfinansowanie realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego; Deweloper zobowiązuje się przedstawić Nabywcy, po dokonaniu przez Nabywcę wpłaty całej Ceny, ale przed zawarciem Umowy 1, oświadczenie powyższego banku, wyrażające zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki; Nabywca 4

5 wyraża zgodę na to, by Deweloper dokonał cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku, który udzielił kredytu Deweloperowi, ) Nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu Dewelopera, nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i nie jest oddana do korzystania pod innym tytułem lub bez tytułu prawnego, nie toczy się w stosunku do Nieruchomości żadne postępowanie sądowe, administracyjne czy egzekucyjne, zaś w stosunku do Dewelopera żadne postępowanie mające na celu wzruszenie jego tytułu prawnego do Nieruchomości lub inne, mogące mieć wpływ na ważność umowy objętej tym aktem, ) według najlepszej wiedzy Dewelopera nie istnieją żadne niewykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno-prawne osób trzecich dotyczące Nieruchomości, w szczególności Deweloperowi nic nie wiadomo, by toczyły się jakiekolwiek postępowania, wszczęte przez byłych właścicieli Nieruchomości lub ich następców prawnych, ) Deweloper zastrzega sobie prawo do dokonania, w toku realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zmiany stanu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, zwłaszcza dokonania wpisów dotyczących obciążających Nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych związanych z zawieraniem umów na dostawę mediów, a także ewentualnym wpisem hipotek, zabezpieczających kredyt na sfinansowanie inwestycji, przy jednoczesnym zobowiązaniu do przeniesienia na Nabywcę praw do przedmiotów niniejszej umowy w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, sprecyzowanym w dalszej części umowy; w toku inwestycji w dziale III księgi wieczystej pojawiać się będą także dalsze wpisy związane z ujawnianiem praw i roszczeń, wynikających z kolejno zawieranych umów deweloperskich lub przedwstępnych; zmiany stanu wpisów w księdze wieczystej, o których mowa powyżej, nie dają Nabywcy prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o zapłatę lub żądania obniżenia Ceny albo odstąpienia od niniejszej umowy Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza również, że: ) reprezentowana przez niego Spółdzielnia: nie jest w likwidacji, nie została ogłoszona jej upadłość ani nie został złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości, jak również nie toczy się w stosunku do niej postępowanie naprawcze i brak jest podstaw do wszczęcia takich postępowań, nie posiada żadnych zaległości podatkowych i nie zalega z płatnością innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. Nr 749 ze zm./, nie posiada zaległości z tytułu składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm./, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm./ i z tytułu zawarcia Umów 1 i 2 zapłacony zostanie przez Spółdzielnię podatek VAT, ) zgodnie z 4 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółdzielni, okazanego przy niniejszym akcie notarialnym, w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz ze zm./, zwanej też dalej Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, przedmiotem działalności Spółdzielni może być m. in. budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali 5

6 mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, ) Uchwałą Nr 9/2013, okazaną przy niniejszym akcie, VI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga wyraziło zgodę na zbycie przez Spółdzielnię m.in. prawa własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz udziałów we współwłasności garaży wielostanowiskowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i innymi prawami związanymi z własnością lokali lub udziałem we współwłasności garażu, usytuowanych między innymi w budynku wchodzącym w zakres inwestycji Myszkowska II, ) w dniu dwudziestego marca dwa tysiące dwunastego roku ( ) Uchwałą Nr 55/2012, okazaną przy niniejszym akcie, Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na zbywanie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w nowobudowanym zespole mieszkaniowym Myszkowska II" w trybie komercyjnym, umożliwiającym osiąganie dochodów zasilających statutową działalność Spółdzielni i wykonanie tej uchwały powierzyła Zarządowi, ) w dniu piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku ( ) Zarząd Spółdzielni, w wykonaniu Uchwały Numer 55/12 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2012 roku podjął, okazaną przy niniejszym akcie Uchwałę nr 72/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie odrębnej własności samodzielnych lokali i ich sprzedaży w nieruchomości obejmującej budynek przy ulicy Remiszewskiej nr 17 w Warszawie, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionego budynku, 6) powyższe uchwały nie zostały zmienione, uchylone ani zaskarżone, ) na zawarcie umów objętych niniejszym aktem notarialnym nie jest potrzebna zgoda (uchwała) żadnego innego organu Spółdzielni, co potwierdza treść okazanego przy niniejszym akcie notarialnym tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni w ostatnim brzmieniu ustalonym na dzień siedemnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku ( ), który, według oświadczenia Pełnomocnika, obejmuje jego aktualną treść Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) na Nieruchomości, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Deweloper realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą Zespół Mieszkaniowy Myszkowska II, zwane w niniejszym akcie Przedsięwzięciem Deweloperskim, zakładające wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z lokalami użytkowymi i garażem wielostanowiskowym, o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, o planowanej powierzchni zabudowy 1374,4 m 2, usytuowanego pod numerem 17 (siedemnaście), przy ulicy Remiszewskiej w Warszawie, zwanego dalej Budynkiem ; ) Przedsięwzięcie Deweloperskie realizowane jest między innymi na podstawie: wydanej w dniu dwunastego listopada dwa tysiące ósmego roku ( ), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, znak UD-X-WAB-ASZ , L. Dz , okazanej przy niniejszym akcie notarialnym ostatecznej decyzji nr 64/T/08 o warunkach zabudowy, ustalającej dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wydanej w dniu siedemnastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku ( ), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, okazanej przy niniejszym akcie notarialnym ostatecznej decyzji nr 184/T/11, znak UD-X-WAB-AGR , Id: 10792, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ulicy Remiszewskiej róg ulicy Goławickiej, dz. ew. nr 24/5, 24/6 obr. 6

7 w Warszawie, kategoria obiektu XIII, zwanej dalej Decyzją o Pozwoleniu na Budowę ; z treści tej decyzji wynika między innymi, że Budynek realizowany jest według projektu architektoniczno budowlanego wykonanego przez mgr. inż. arch. Michała Sondij, projektanta specjalności architektonicznej upr. Nr St-618/77, zwanego dalej także Projektem Budowlanym, ) Decyzja o Pozwoleniu na Budowę jest ostateczna, nie została zmieniona, uchylona ani nie toczy się postępowanie o jej uchylenie, zmianę lub stwierdzenie jej nieważności, ) Deweloper wykonał wszystkie obowiązki nałożone na niego ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego /Dz. U. z dnia 28 października 2011 r. Nr 232, poz. 1377/, zwaną dalej Ustawą Deweloperską, w tym: a) sporządził prospekt informacyjny dotyczący przedmiotowego Przedsięwzięcia deweloperskiego, to jest inwestycji pod nazwą Zespół Mieszkaniowy Myszkowska II, który doręczył nieodpłatnie Nabywcy na piśmie, wraz z załącznikami w postaci rzutu kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu, wzoru umowy deweloperskiej oraz zestawiania stolarki okiennej zmiany wysokości drzwi balkonowych, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem niniejszej Umowy; prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej Umowy deweloperskiej ( Załącznik 1 ), b) przekazał Nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawnofinansowej oraz Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w tym oferowanego do sprzedaży Lokalu mieszkalnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, c) zapewnił Nabywcy w swojej siedzibie możliwość zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego Spółdzielni, kopią Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, Projektem budowlanym, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za ostatnie dwa lata, ) rozpoczęcie sprzedaży lokali w Budynku, rozumiane w myśl art. 3 pkt 10) Ustawy Deweloperskiej, jako podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia deweloperskiego, nastąpiło przed wejściem w życie Ustawy Deweloperskiej, to jest przed dniem 29 kwietnia 2012 roku, poprzez zamieszczanie ogłoszeń prasowych w dziennikach: Gazeta Wyborcza, Metro oraz prasie lokalnej: Echo Białołęckie, Echo Targówka, Bródna i Zacisza, Echo Podwarszawskie: Marki, Ząbki i Zielonka oraz w gazetce wewnątrzspółdzielczej eresem Praga i wobec tego Deweloper, w świetle brzmienia art. 37 Ustawy Deweloperskiej, nie jest zobowiązany do zapewnienia Nabywcy środków ochrony wskazanych w jej art. 4, to jest rachunku powierniczego, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, ) w czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej nie zaszły zmiany w treści prospektu ani w załącznikach / nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, zaś Strona Nabywająca oświadcza, iż wyraża zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy; ) Deweloper może wprowadzać zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego, a także może wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego; w lokalu Nabywcy nastąpi jedynie, w ramach standardu przewidzianego projektem, dobór kolorystyki ślusarki, stolarki i drzwi 7

8 antywłamaniowych, z zastrzeżeniem postanowień 9 pkt 3) poniżej, ) Deweloper zastrzega nadto, że może wystąpić zmiana numerów lub oznaczeń obiektów budowlanych (w tym lokali i miejsc postojowych) w stosunku do użytych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej i niniejszej umowie, przy czym w Umowie 1 oraz w Umowie 2 przyjęte zostaną w tym zakresie dane zawarte w wydanych przez właściwe organy administracji wypisach z kartoteki lokali i budynków oraz zaświadczeniach o samodzielności lokali, ) rozpoczęcie prac budowlanych, to jest pierwszy wpis w dzienniku budowy, nastąpiło w dniu dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku ( ), ) Deweloper przewiduje następujące etapy realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego: a) etap I, polegający na przygotowaniu inwestycji (grunt + dokumentacja), którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 10% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, b) etap II, stan zerowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, c) etap III, stan surowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, d) etap IV, stan wykończeniowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, e) etap V, zakończenie realizacji Budynku, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 15% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, ) w Budynku, według Projektu Budowlanego, znajdować się będzie, między innymi, 118 (sto osiemnaście) samodzielnych lokali mieszkalnych, 7 (siedem) samodzielnych lokali niemieszkalnych, w tym 6 (sześć) samodzielnych lokali użytkowych oraz, na kondygnacji I (minus jeden), samodzielny lokal niemieszkalny - hala garażowa, zwana też w niniejszym akcie notarialnym Garażem 2 ; lokale te stanowić będą samodzielne lokale w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o własności lokali /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm./ ( Ustawa o własności lokali ), ) w Budynku, na kondygnacji 1(jeden) i -1 (minus jeden) znajdować się będą komórki lokatorskie, które stanowić będą pomieszczenia przynależne do niektórych lokali mieszkalnych, ) na kondygnacji 1 (pierwszej) parterze Budynku usytuowana będzie hala garażowa, niebędąca samodzielnym lokalem, zwana dalej w niniejszym akcie notarialnym Garażem 1 ; w Garażu 1 wyznaczone zostaną 44 (czterdzieści cztery) miejsca postojowe; poszczególne miejsca postojowe w Garażu 1 zostaną przyznane, na podstawie umowy o podział Nieruchomości Wspólnej do korzystania (quoad usum), do wyłącznego korzystania nabywcom niektórych lokali, którzy pokryją koszty ich budowy, ) W Garażu 2 wyznaczone zostaną 82 (osiemdziesiąt dwa) miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe numer, zaznaczone na rzucie, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu notarialnego ( Miejsce Postojowe ); poszczególne miejsca postojowe w Garażu 2 zostaną przyznane, na podstawie umowy o podział Garażu 2 do korzystania (quoad usum), do wyłącznego korzystania nabywcom udziałów w Garażu 2, ) lokale niemieszkalne użytkowe, które znajdować się będą na kondygnacji 1 oraz kondygnacji 2 Budynku, mogą zostać przeznaczone pod różnego rodzaju działalność gospodarczą; Nabywca akceptuje fakt, iż w części Budynku, w której 8

9 znajdować się będą się powyższe lokale niemieszkalne prowadzona będzie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność gospodarcza, w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, zwłaszcza z oferowaniem towarów i usług, w tym, być może, napojów alkoholowych, ) nieruchomość wspólną stanowić będą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /9, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 24/5 i 24/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie będą służyć wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym między innymi: dach, ściany nośne, elewacja, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, pomieszczenia wózkowni, pomieszczenia gospodarcze oraz hala garażowa na kondygnacji 1, to jest parterze Budynku Garaż 1 ( Nieruchomość Wspólna ), ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku ustawy o charakterystyce energetycznej budynków /Dz. U. z 2014 r., poz ze zm./ dla Lokalu i Garażu 2 zostaną sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej, których odpisy będą wydane Nabywcy przy zawieraniu Umowy 1 i Umowy Przy niniejszym akcie notarialnym okazano ponadto: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów, wydane z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w dniu czternastego października dwa tysiące trzynastego roku ( ), znak BG-UE-E-IV MSE, z których wynika, że w województwie mazowieckim, powiecie m.st. Warszawa, w Warszawie, jednostce ewidencyjnej _8, Dzielnica Targówek, obrębie numer: 1010, nazwa , jednostce rejestrowej G.26, położone są: działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/5 o obszarze 0,3693 ha, identyfikator działki: _ /5, adres ulica Remiszewska nr 17, która stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem B; działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/6 o obszarze 0,0131 ha, identyfikator działki: _ /6, bez adresu, która stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem Bp, dokument ten zawiera adnotację, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, zawiadomienie, wydane z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w dniu dwudziestego siódmego września dwa tysiące jedenastego roku ( ), znak BG-D-X-A-ASA , z którego treści wynika między innymi, że dla budynku prognozowanego do wybudowania na działce ewidencyjnej nr 24/5 z obrębu w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/ /9, ustala się numer porządkowy 17 (siedemnaście) od ulicy Remiszewskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym, zaświadczenie nr 19/T/2012, wydane z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w dniu dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwunastego roku ( ), znak UD.X.WAB ASZ, z którego treści wynika, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647) z dniem 01 stycznia 2004 r. na terenie działek nr Ew. 24/5 i 24/6 z obr , przy ulicy Remiszewskiej 17, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) na ( ) piętrze / kondygnacji/ w Budynku znajdować się będzie według Projektu lokal mieszkalny oznaczony w projekcie numerem ( ), składający się z 9

10 ( ) pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o planowanej łącznej powierzchni użytkowej m 2 ( całych i setnych metra kwadratowego) ( Lokal ), którego rzut stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego; do Lokalu przynależeć będzie, jako pomieszczenie przynależne, komórka lokatorska o powierzchni m 2, położona na kondygnacji, oznaczona symbolem, zaznaczona kolorem niebieskim na rzucie kondygnacji, załączonym do niniejszego aktu notarialnego jako Załącznik nr _ zwana dalej Komórką Lokatorską ; łączna planowana powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi m 2, ) do Lokalu przylegać będzie balkon/taras/ogródek, o powierzchni m 2 ( całe i setne metra kwadratowego), zaznaczony na opisanym powyżej rzucie Lokalu, 3) Lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych, zamieszczonym w Prospekcie Informacyjnym części indywidualnej, ) udział w Nieruchomości Wspólnej, związany z Lokalem, będzie odpowiadał, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego - do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, przy czym powierzchnie te obliczone zostaną na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej powykonawczej, sporządzonej przez osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami wykonywania pomiarów zawartych w Polskiej Normie PN 70/B i ujawnione będą w kartotece lokali, ) Deweloper nie zawierał z osobami trzecimi żadnych umów, w których zobowiązywałby się do wybudowania oraz/lub zbycia czy obciążenia Lokalu ani dotyczących Miejsca Postojowego lub Komórki Lokatorskiej, będących przedmiotem niniejszej umowy i opisanych poniżej OŚWIADCZENIA NABYWCY Nabywca oświadcza, że: ) znany jest mu stan faktyczny Nieruchomości, w tym przebieg jej granic i położenie, 2) zapoznał się z dokumentacją budowlaną i wykonawczą projektu Myszkowska II przed podpisaniem niniejszej Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, ) zapoznał się z dokumentacją projektową Budynku, w tym Lokalu i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, ) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia niniejszego aktu notarialnego, ) nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ani też nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe konsumenckie ) /oświadczenia co do ustroju majątkowego w przypadku małżonków/ Nabywca potwierdza odbiór od Dewelopera prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz oświadcza, że został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w 1 ust. 4 pkt 4) lit. c) powyżej Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powierzchnia Lokalu stwierdzona w drodze inwentaryzacji powykonawczej może różnić się od wskazanej w dokumentacji projektowej, co jest normalnym następstwem prowadzenia procesu budowlanego; nie uchybia to postanowieniom 9 pkt 1) poniżej

11 ZOBOWIĄZANIA STRON 3.1. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się: wybudować Budynek, w tym Lokal i części Nieruchomości Wspólnej i zakończyć prace budowlane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku ( ), przy czym za dzień zakończenia prac budowlanych uznaje się dzień zgłoszenia przez Dewelopera zakończenia budowy Budynku do właściwego organu nadzoru budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie ( Termin zakończenia budowy") oraz uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Budynku w terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku ( ) Termin zakończenia budowy może ulec przesunięciu, jeśli jego dochowanie nie będzie możliwe z przyczyn, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: konieczności wykonania robót dodatkowych, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Budynku z przyczyn niezawinionych przez Dewelopera, wpisanych do dziennika budowy o okres niezbędny do wykonania tych robót, decyzji organów administracji lub ich braku, z przyczyn niezawinionych przez Dewelopera - o okres zwłoki wynikły z tego powodu, działania siły wyższej o okres jej oddziaływania; pojęcie siły wyższej oznacza w niniejszej Umowie wszelkie zdarzenia, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a są poza realną kontrolą Dewelopera i Nabywcy oraz takie, których nie można było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione; pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych przez łączny okres dłuższy niż miesiąc w ciągu roku, pożary, katastrofy budowlane Termin określony powyżej nie dotyczy robót związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół Budynku, które ze względów technologicznych lub innych będą musiały być wykonane w terminie późniejszym O przesunięciu terminu zakończenia budowy Deweloper poinformuje Nabywcę pisemnie ze wskazaniem przyczyny przesunięcia; w takim wypadku odpowiedniemu przesunięciu ulegają również inne terminy wskazane w niniejszej Umowie, późniejsze w stosunku do planowanego terminu zakończenia prac budowlanych Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oraz zobowiązują się do zawarcia umowy, zwanej dalej Umową 1, na mocy której ustanowią odrębną własność opisanego powyżej Lokalu o planowanym nr, do którego przynależeć będzie pomieszczenie przynależne Komórka Lokatorska i Deweloper przeniesie na Nabywcę prawo własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską, ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, w tym zwłaszcza od obciążenia hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e) powyżej, za cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a opisany powyżej Lokal wraz z Komórką Lokatorską i prawami z nim związanymi, na powyższych zasadach nabędzie W umowie dotyczącej ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności pierwszego Lokalu w budynku Deweloper zawrze z nabywcą tego lokalu umowę o 11

12 podział do korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej, polegającą na tym, że: ) każdoczesnym właścicielom wyodrębnionych lokali, do których przylega balkon, taras lub ogródek przysługiwać będzie prawo do wyłącznego posiadania i korzystania z tego balkonu, tarasu lub ogródka; ) każdoczesnym właścicielom niektórych lokali, wskazanych przez Dewelopera, przysługiwać będzie, w ramach przysługującego im udziału w Nieruchomości Wspólnej, związanego z nabywanym przez nich lokalem, prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, zlokalizowanego w hali garażowej usytuowanej na kondygnacji 1 Budynku (Garażu 1), wskazanego im w umowie zawartej z Deweloperem, ) wyłączni posiadacze balkonów, tarasów i ogródków oraz miejsc postojowych pokrywać będą wszelkie koszty i wydatki, związane z korzystaniem z nich oraz przypadać im będą wszelkie pożytki z nimi związane, począwszy od daty ich wydania, ) w pozostałym zakresie właściciele lokali korzystać będą z Nieruchomości Wspólnej stosownie do przysługujących im udziałów Nabywca zobowiązuje się do zawarcia powyższej umowy, w przypadku gdyby Umowa 1 była pierwszą umową dotyczącą ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu położonego w Budynku, w innym wypadku - akceptuje zawarcie powyższej umowy a w Umowie 1 potwierdzi ją oraz wyrazi zgodę na zawieranie przez Dewelopera w toku sukcesywnej sprzedaży lokali w Budynku umów o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej, w których oznaczone miejsca postojowe w Garażu 1 wskazane zostaną przez Dewelopera do wyłącznego korzystania poszczególnym nabywcom wyodrębnianych lokali, którzy pokryli koszty ich budowy, wyrazi zgodę na ujawnienie powyższego podziału do korzystania w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości oraz zapewni, że nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń do tarasów, balkonów, ogródków i miejsc postojowych, przypadających do wyłącznego korzystania innym osobom Pełnomocnik, działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oraz Nabywca zobowiązują się do zawarcia umowy, zwanej dalej Umową 2, na mocy której, stosownie do warunków określonych w niniejszej Umowie, po uprzednim wyodrębnieniu lokalu niemieszkalnego Garażu 2 Deweloper sprzeda Nabywcy udział w wysokości 1/82 części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego - Garażu 2, wraz ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a Nabywca opisany powyżej udział we współwłasności Garażu 2 wraz z prawami z nim związanymi, na powyższych zasadach nabędzie W Umowie 2 Strony dokonają podziału do korzystania (quoad usum) z Garażu 2, polegającego na tym, że Nabywcy, w ramach przysługującego mu udziału we współwłasności Garażu 2, będzie przysługiwało prawo do korzystania z wyłączeniem innych osób z Miejsca Postojowego oznaczonego numerem ( ), zaznaczonego kolorem zielonym na rzucie załączonym do niniejszej Umowy jako Załącznik nr 3; wszystkie inne miejsca postojowe znajdujące się w Garażu 2 będą przeznaczone do wyłącznego korzystania przez innych współwłaścicieli tego Garażu, a Deweloper będzie uprawniony do przydziału pozostałych miejsc postojowych przyszłym współwłaścicielom Garażu 2 według własnego uznania, przy 12

13 czym Nabywca w Umowie 2 wyrazi zgodę na zawieranie z innymi nabywcami Garażu 2 takiej umowy o podział do korzystania i ujawnianie tych podziałów w księdze wieczystej, która zostanie założona dla tego Garażu TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMÓW 6.1. Strony postanawiają, że Umowa 1 zostanie zawarta w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, przy czym po: a) uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy, b) dokonaniu odbioru technicznego Lokalu i Miejsca Postojowego oraz niezaleganiu przez Nabywcę z opłatami, dotyczącymi utrzymania Lokalu oraz zarządu Nieruchomością Wspólną, c) uzyskaniu przez Dewelopera: zaświadczenia o samodzielności Lokalu, wypisu z kartoteki budynków i z kartoteki lokali, dokumentujących powierzchnię wszystkich samodzielnych lokali w Budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, oraz, w przypadku gdyby w dacie zawarcia Umowy 1, Nieruchomość nadal była obciążona hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e) powyżej, oświadczenia Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, wyrażającego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki Strony postanawiają, że Umowa 2 zostanie zawarta w terminie 5 (pięciu) miesięcy od wystąpienia ostatniej z poniższych okoliczności: zapłaceniu przez Nabywcę całej ceny za udział w Garażu 2, uzyskaniu przez Dewelopera zaświadczenia o samodzielności Garażu 2, ustanowieniu odrębnej własności Garażu 2 i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej W przypadku niedotrzymania przez Dewelopera terminu zawarcia Umowy 1 i/lub Umowy 2, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,001% wpłaconych przez Nabywcę kwot na poczet Ceny brutto za Lokal i udział w Garażu 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% sumy ceny brutto za Lokal i udział w Garażu 2, określonych w 7 ust. 1 i ust. 2 poniżej, za wyjątkiem sytuacji gdy opóźnienie spowodowane będzie działaniem siły wyższej. Kara umowna zapłacona zostanie Nabywcy na rachunek, wskazany przez niego w niniejszej Umowie, numer rachunku, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Dewelopera od Nabywcy pisemnego wezwania do jej zapłaty Deweloper wezwie Nabywcę do zawarcia Umów 1 i 2, podając miejsce zawarcia umowy oraz wskazując jako datę jej zawarcia dzień przypadający nie wcześniej niż 15 dni od dnia wysłania wezwania Nabywcy Nabywca zobowiązuje się zawrzeć każdą z Umów 1 i 2 w dacie wskazanej przez Dewelopera zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu; w przypadku, gdy Nabywca nie będzie w stanie zawrzeć Umowy 1 i/lub 2 w wyznaczonej przez Dewelopera dacie, powinien poinformować go o tym pisemnie i wskazać inny, dogodny dla siebie termin, który Deweloper w miarę możliwości uwzględni; w razie braku kontaktu ze strony Nabywcy lub niestawienia się Nabywcy we wskazanym przez siebie lub uzgodnionym wspólnie z Deweloperem terminie, Deweloper ponownie wezwie 13

14 Nabywcę pisemnie wskazując kolejny termin zawarcia Umów 1 i/lub 2 w odstępie co najmniej 60 dni po terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu; w razie niestawienia się Nabywcy na tak wskazany termin Deweloperowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w 13 ust. 6 poniżej Wszelkie koszty oraz opłaty (to jest koszty notarialne i opłatę sądową) związane z zawarciem Umów 1 i 2 poniesie Nabywca Uiszczenie przez Nabywcę całości Ceny za Lokal i udział w Garażu 2 jest warunkiem zastrzeżonym na korzyść Dewelopera, w związku z tym Deweloper ma prawo żądać zawarcia Umowy 1 lub 2, pomimo niespełnienia się tego warunku CENY I WARUNKI ICH PŁATNOŚCI 7.1. Cena za Lokal wynosić będzie zł ( ) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT, przy czym cena ta obejmuje cenę za Lokal wraz z Komórką Lokatorską i związanym z Lokalem udziałem w Nieruchomości Wspólnej, w tym koszt balkonu/tarasu/ogródka oraz koszt wybudowania Miejsca Postojowego w Garażu Cena za udział w Garażu 2 wynosić będzie zł ( ) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT, przy czym cena ta obejmuje również związany z Garażem 2 udział w Nieruchomości Wspólnej Określone w ust. 1 cena brutto za Lokal oraz w ust. 2 cena brutto za udział w Garażu 2 zwane będą w niniejszej umowie łącznie także Ceną Nabywca przed podpisaniem niniejszej umowy zapłacił Deweloperowi na poczet Ceny kwotę złotych brutto, z czego zł brutto na poczet ceny za Lokal i zł brutto na poczet ceny za udział w Garażu 2, co pełnomocnik Dewelopera potwierdza i odbiór tej kwoty kwituje Pozostała część Ceny płatna będzie zgodnie z następującym Harmonogramem Płatności : ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto płatna będzie w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy ale najpóźniej do dnia, ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto i część ceny za udział w Garażu 2, tj. kwota zł brutto, płatne będą najpóźniej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku ( ), ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto i część ceny za udział w Garażu 2, tj. kwota zł brutto, płatne będą najpóźniej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku ( ) Za datę zapłaty kwot wskazanych powyżej przyjmuje się datę uznania tymi kwotami rachunku bankowego Dewelopera prowadzonego w Spółdzielczym Banku Rozwoju, Oddział w Szepietowie numer lub innego rachunku prowadzonego na rzecz Dewelopera, wskazanego Nabywcy na piśmie W przypadku nie wywiązania się Nabywcy z obowiązku terminowego dokonywania wpłat, według Harmonogramu Płatności, o którym mowa w 7 powyżej, Deweloper będzie miał prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od dnia wymagalności wpłaty do dnia jej wniesienia lub dnia pisemnego odstąpienia od niniejszej Umowy; kolejne wpłaty dokonywane przez Nabywcę będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek za opóźnienie, w dalszej kolejności zaś na zaległą ratę

15 ZMIANA CENY 9. Strony postanawiają, że: ) w przypadku, gdy w wyniku obmiaru powykonawczego sporządzonego przez osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami wykonywania pomiarów zawartych w Polskiej Normie PN 70/B-02365, zostanie stwierdzona różnica w metrażu powierzchni Lokalu w odniesieniu do jego powierzchni wskazanej w niniejszej Umowie, Deweloper zawiadomi o tym fakcie Nabywcę, któremu w takim wypadku przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie i na zasadach wskazanych w punktach 4) i 5) poniżej; w przypadku nie skorzystania przez Nabywcę z tego uprawnienia zastosowanie będą miały postanowienia punktu 2) poniżej, ) różnica pomiędzy metrażem Lokalu stwierdzonym w obmiarze powykonawczym a metrażem wskazanym w niniejszej Umowie nie przekraczająca 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) w odniesieniu do projektu, nie będzie stanowić podstawy do zmiany warunków niniejszej Umowy; w przypadku gdy różnica ta przekroczy 1 m 2 powierzchni użytkowej, cena Lokalu w Umowie 1 ulegnie zmianie w stosunku do wskazanej w niniejszej Umowie i zostanie obliczona na podstawie przemnożenia powierzchni użytkowej Lokalu, wskazanej na podstawie obmiaru powykonawczego i ceny 1 (jednego) metra kwadratowego powierzchni projektowej Lokalu, która wynika z niniejszej Umowy, różnica powierzchni Lokalu oraz jego ceny zostanie wskazana w Umowie 1; w razie konieczności zwiększenia ceny Lokalu, różnica będzie płatna przed zawarciem Umowy 1 jako ostatnia rata ceny za Lokal, dodatkowa w stosunku do wskazanych w 7 ust. 6 lub w Harmonogramie Płatności, a w razie konieczności zmniejszenia ceny - pomniejszy ostatnią ratę ceny lub zostanie zwrócona Nabywcy na jego rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie lub inny wskazany Deweloperowi na piśmie; ) poza przypadkiem opisanym powyżej, cena za Lokal lub udział w Garażu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów podatkowych i podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT )dla Lokalu i/lub udziału w Garażu, po zawarciu niniejszej umowy, cena może wówczas ulec zmianie stosownie do wysokości zmiany tych obciążeń; z powyższego uprawnienia Deweloper może skorzystać w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w życie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, wysyłając do Nabywcy pisemne zawiadomienie o zmianie ceny; Strony postanawiają nadto, że zmiany dopuszczone na mocy 1 ust. 4 pkt. 7) i 8) powyżej, nie mogą być podstawą do podwyższenia lub obniżenia cen ustalonych w niniejszej umowie, a ponadto zobowiązują się wzajemnie do niewystępowania z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu tych zmian; ) w przypadku zmiany powierzchni Lokalu o której mowa w pkt 1) powyżej oraz w przypadku podwyższenia ceny przez Dewelopera wskutek podwyższenia stawki podatku VAT, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1) lub 3) powyżej, przy czym prawo to może wykonać poprzez złożenie Deweloperowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy; w takim przypadku Nabywca wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy doręczy Deweloperowi oświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, wpisanych na podstawie wniosków objętych niniejszym aktem notarialnym, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i wraz z podpisanymi przez Nabywcę fakturami korygującymi; ) w razie skorzystania przez Nabywcę z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyny określonej w pkt 4) powyżej, Deweloper zwróci Nabywcy w terminie 30 15

16 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego w 13 ust. 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy, wskazany przez Nabywcę w niniejszej umowie, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej DODATKOWE UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON Pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się poinformować Nabywcę listem poleconym o terminie przeprowadzenia odbioru technicznego Lokalu oraz Miejsca Postojowego w terminie 14 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku W przypadku, gdy Nabywca nie stawi się do odbioru technicznego w terminie ustalonym przez strony, Deweloper wyznaczy termin kolejnego odbioru technicznego w odstępie co najmniej 60 dni Z odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu i Miejsca Postojowego Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady; jeżeli Deweloper mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 2-5 powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne Lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, dotyczące rękojmi Nabywca przyjmuje do akceptującej wiadomości, że: a) na Nieruchomości ustanowione będą ograniczone prawa rzeczowe na rzecz dostawców mediów oraz, że Deweloper może ustanawiać na Nieruchomości służebności gruntowe na rzecz sąsiednich nieruchomości, jeżeli wymagać tego będzie prawidłowe zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami; Nabywca przyjmuje także do akceptującej wiadomości, że Deweloper zawrze, na etapie realizacji procesu inwestycyjnego inne umowy z dostawcami mediów, gwarantujące przyłączenie Budynku do zewnętrznych sieci miejskich i dostawę mediów; Deweloper zapewni w każdym wypadku przeniesienie na Nabywcę Lokalu wolnego od wszelkich obciążeń b) wraz z podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu w Budynku i przeniesienie jego własności na nabywcę, na Nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/ /6 służebność gruntowa, której wykonywanie ograniczone będzie do działki numer 24/5, w pasie gruntu między jej południową granicą, a południową ścianą garażu budynku przy ul. Remiszewskiej numer 17, polegająca na prawie przejścia i przejazdu oraz wykorzystaniu opisanego pasa gruntu jako części drogi pożarowej, której pozostała część przebiega przez nieruchomość sąsiednią opisaną w księdze wieczystej nr WA3M/ / Nabywca nie ma prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o zapłatę lub żądania obniżenia cen albo odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu 16

17 ustanowienia przez Dewelopera ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia innych umów, o których mowa powyżej Deweloper zastrzega sobie prawo do prowadzenia w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od momentu zgłoszenia Budynku do użytkowania prac wykończeniowych zewnętrznych na dziedzińcu Budynku i w jego otoczeniu, związanych w szczególności z instalacją koniecznych urządzeń teletechnicznych i aranżacją zieleni na terenie Nieruchomości, a Nabywca na powyższe wyraża zgodę. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY Strony postanawiają, że poza wypadkiem wskazanym w 9 pkt 4),Nabywca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: ) jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym otrzymanym od Dewelopera lub w załącznikach do powyższego prospektu, za wyjątkiem zmian w czasie pomiędzy doręczeniem tego prospektu wraz z załącznikami Nabywcy a podpisaniem niniejszej Umowy, ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym otrzymanym od Dewelopera lub w załącznikach do powyższego prospektu są niezgodne z Umową lub ze stanem faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania Umowy, ) jeżeli prospekt informacyjny nie zawiera informacji, o których mowa we wzorze stanowiącym załącznik do Ustawy Deweloperskiej, ) nie przedstawienia przez Dewelopera przed zawarciem Umowy 1: zaświadczenia o samodzielności Lokalu, wypisu z kartoteki budynków i z kartoteki lokali, dokumentujących powierzchnię wszystkich samodzielnych lokali w Budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz - w przypadku gdyby w dacie zawarcia Umowy 1, Nieruchomość nadal była obciążona hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e)powyżej - oświadczenia Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, wyrażającego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki, ) nie przeniesienia na Nabywcę własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2 w terminie określonym w Umowie, W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Nabywca, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie Umowy 1 i/lub Umowy 2, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w stosownej części, dotyczącej zawarcia Umowy 1 i/ lub Umowy 2; Nabywca zachowuje w takim przypadku roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy, z przyczyn wskazanych powyżej oraz w 9 pkt 4), uważana ona będzie za niezawartą, a Nabywca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z odstąpieniem; w takim wypadku Deweloper zobowiązany będzie do zwrotu Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, numer rachunku, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej

18 5. Ponadto Nabywca może odstąpić od Umowy w każdym czasie, ale przed upływem terminu zawarcia Umowy 1, z innych przyczyn, niż wskazane powyżej, przy czym takie odstąpienie skutkować będzie obowiązkiem zapłacenia Deweloperowi opłaty manipulacyjnej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); w takim wypadku Deweloper zobowiązany jest do zwrotu Nabywcy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej oraz należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, Deweloper może odstąpić od Umowy w stosownej części, dotyczącej zawarcia Umowy 1 lub Umowy 2, w przypadku: ) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie którejkolwiek z części Ceny za Lokal lub udział w Garażu 2, w terminie lub wysokości określonej w niniejszej Umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, ) niestawienia się Nabywcy do odbioru technicznego Lokalu lub do podpisania aktu notarialnego dokumentującego Umowę 1 lub Umowę 2, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, zobowiązany jest on do zwrotu Nabywcy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne od daty jego doręczenia drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adres wskazany w niniejszej Umowie Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; w przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Zwrot Nabywcy zapłaconej przez Nabywcę na poczet ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2 kwoty, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, zostanie dokonany w terminie, wskazanym powyżej w każdym z przypadków odstąpienia, liczonym od dnia otrzymania przez Dewelopera oświadczenia Nabywcy zawierającego zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej, prowadzonej dla Nieruchomości, roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę w niniejszej umowie powyżej lub inny, wskazany przez Nabywcę Deweloperowi na piśmie W przypadku zgodnego rozwiązania Umowy zapłacone przez Nabywcę kwoty 18

19 na poczet Ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2 podlegają zwrotowi w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Dewelopera oświadczenia Nabywcy zawierającego zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej, prowadzonej dla Nieruchomości, roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym ZMIANY WYKOŃCZENIOWE WYDANIE LOKALU Strony postanawiają, że wydanie Nabywcy Lokalu i/lub dopuszczenie go do współposiadania i współkorzystania z Garażu i części Nieruchomości Wspólnej, które mają mu być oddane do wyłącznego korzystania nastąpi w dniu dokonania odbioru technicznego Lokalu; wydanie nastąpi przez wręczenie kluczy i podpisanie protokołu wydania Od chwili wydania Nabywca ponosić będzie koszty związane z eksploatacją Lokalu i Miejsca Postojowego; do kosztów tych należą również koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem Nieruchomości Wspólnej, w części proporcjonalnej do związanego z Lokalem udziału w Nieruchomości Wspólnej oraz koszty utrzymania Garażu 2 proporcjonalne do udziału we współwłasności Garażu 2, w tym wszelkich należności wynikających z umów na dostawy energii, wody, c.o. i innych mediów Po protokolarnym wydaniu Lokalu Nabywca może w nim rozpocząć prace wykończeniowe Wszelkie wykonywane w Lokalu po jego wydaniu roboty budowlane Nabywca prowadzić będzie na własny koszt i ryzyko oraz z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód a ponadto uzyskania wymaganych decyzji lub dokonania przez Nabywcę wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń związanych z dokonaniem takich zmian. Roboty te będą wykonywane przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Nieruchomości Wspólnej. Wszelkie koszty wynikłe ze zniszczenia lub zabrudzenia Nieruchomości Wspólnej, które powstały podczas prowadzenia robót wykończeniowych we własnym zakresie przez Nabywcę lub powstałe w trakcie przeprowadzki, zostaną przez niego w pełni pokryte Nabywca ma prawo, na etapie trwania prac budowlanych w Budynku, zaproponowania wprowadzenia zmian w wykonaniu Lokalu w stosunku do określonych w projekcie i standardzie wykonania Lokalu, określonych w niniejszej umowie i załącznikach. Propozycje wprowadzenia takich zmian wymagają uzyskania pozytywnej opinii Spółdzielni, wykonawcy i projektanta Budynku. Nabywca dokona indywidualnie rozliczenia kosztów wprowadzonych zmian z wykonawcą. W przypadku rezygnacji Nabywcy z wykonania wprowadzonych przez niego zmian, o których mowa powyżej, ponosi on pełne koszty doprowadzenia Lokalu do standardu wykonania zgodnego z projektem. Dokonanie przez Nabywcę zmian w Lokalu bez uzyskania pozytywnych opinii Spółdzielni, wykonawcy i projektanta lub wykonanie zmian w innym zakresie niż określone w opinii, o której mowa powyżej, spowoduje utratę gwarancji i rękojmi W razie rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek stronę, Nabywca zobowiązany jest do wydania (zwrotu) Lokalu oraz Miejsca Postojowego Deweloperowi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania. W takim wypadku Nabywca w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian - zobowiązany będzie do przywrócenia Lokalu, Miejsca Postojowego i części 19

20 Nieruchomości Wspólnej oddanych do wyłącznego korzystania do stanu z daty wydania, za który w razie wątpliwości uważać się będzie stan wynikający z niniejszej umowy i Załączników do niej. W braku wykonania tego zobowiązania, pomimo wystosowania przez Dewelopera wezwania i wyznaczenia odpowiedniego terminu do jego wykonania, Nabywca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody, na którą w szczególności składać się będą koszty przywrócenia Lokalu i Miejsca Postojowego do stanu pierwotnego W przypadku, gdy wydanie Lokalu nie nastąpi przed zawarciem Umowy 1, Deweloper w umowie tej zobowiąże się do wydania Lokalu Nabywcy w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia Umowy W przypadku, gdy wydanie Nabywcy Miejsca Postojowego do wyłącznego posiadania i korzystania nie nastąpi przed zawarciem Umowy 2, Deweloper w umowie tej zobowiąże się do dokonania tego w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia Umowy ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że w akcie notarialnym dokumentującym przeniesienie własności pierwszego lokalu w Budynku, zawarta zostanie umowa dotycząca sposobu zarządu Nieruchomością Wspólną, stosownie do treści art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali; w umowie tej zarząd Nieruchomością Wspólną powierzony będzie odpłatnie Spółdzielni na okres lat 3 (trzech) od dnia zawarcia opisanego powyżej aktu notarialnego i określone zostanie, że Zarządca: za czynności związane z administrowaniem i zarządem Nieruchomością Wspólną pobierać będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, reprezentować będzie Wspólnotę Mieszkaniową w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną (na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami lokali i wspólnotą mieszkaniową), uprawniony będzie do samodzielnego podejmowania czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, określać będzie w szczególności wysokość zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o własności lokali; podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dokonywane będzie zgodnie z art. 22 Ustawy o własności lokali, w sprawach nieuregulowanych powyżej, do sposobu zarządu Nieruchomością Wspólną zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Ustawy o własności lokali i Kodeksu cywilnego Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie opisanej w ust. 1 powyżej umowy o powierzeniu Spółdzielni zarządu Nieruchomością Wspólną a w Umowie 1 złoży dodatkowo oświadczenie o potwierdzeniu i wyrażeniu zgody na opisany wyżej sposób zarządu Nieruchomością Wspólną; w przypadku, gdyby Umowa 1 była pierwszą umową dotyczącą sprzedaży lokalu w Budynku, Nabywca zobowiązuje się do zawarcia w akcie notarialnym dokumentującym tę umowę umowy o powierzenie zarządu Spółdzielni, o treści jak w ust. 1 powyżej UPOWAŻNIENIE DLA DEWELOPERA; ZGODA NABYWCY Nabywca w Umowie 1 upoważni Dewelopera, jako Zarządcę Nieruchomości Wspólnej i udzieli mu pełnomocnictwa do: występowania o wydanie wszelkich zezwoleń i decyzji wymaganych przez prawo, a niezbędnych do zakończenia projektu inwestycyjnego Zespół Mieszkaniowy 20

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

AKT NOT ARIAL NY. Repertorium A nr /2012 Wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych

AKT NOT ARIAL NY. Repertorium A nr /2012 Wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015 PROJEKT R E P E R T O R I U M A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (...04.2015 r.) przed Waldemarem Lumperta notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI DANE SPÓŁDZIELNI Deweloper Robotnicza Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA - WYŁĄCZENIA ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO NR, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE W BUDYNKU PRZY ULICY SZWEDZKIEJ 43 Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Spółką

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA Nr..

UMOWA REZERWACYJNA Nr.. UMOWA REZERWACYJNA Nr.. zawarta w Warszawie, dnia 2016 r. pomiędzy: Środowiskową Spółdzielnią Mieszkaniową Niewidomych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 70 lok. 44, 00-670 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Prospektu Informacyjnego WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ. Repertorium A nr /2016

AKT NOTARIALNY. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Prospektu Informacyjnego WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ. Repertorium A nr /2016 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Prospektu Informacyjnego WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia *, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI Projekt z zamazanymi inf. id. Repertorium A nr 7814/2008 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego października dwa tysiące ósmego roku (16-10-2008) w Gdańsku przy ulicy Targ Drzewny nr 3/7, przede mną Jerzym Ciszewskim

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ``````````````````````````````````````````````````````````` ZARZĄDZENIE Nr 3594/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.12.2015 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod

Bardziej szczegółowo