A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------"

Transkrypt

1 KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, Warszawa tel. (22) , (22) , fax: (22) NIP: Repertorium A nr /2014 Wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych A KT NOTARI A LN Y Dnia dwa tysiące czternastego roku, przed notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Stanisława Dubois nr 12 lokal nr 16, stawili się: , syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, działający w imieniu i na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Białostocka numer 11, REGON , NIP ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwanej w dalszej części niniejszego aktu także Spółdzielnią lub Deweloperem ), jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa, udokumentowanego aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwunastego lipca dwa tysiące dwunastego roku ( ), przez Iwonę Krupińską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 2213/2012, okazanego w wypisie przy niniejszym akcie, udzielonego przez dwóch Członków Zarządu Spółdzielni, uprawnionych do jej łącznej reprezentacji, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie notarialnym informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U 2013 r. Nr 1203), stan na dzień dwa tysiące czternastego roku (2014- ), godz., identyfikator wydruku: RP/, zwany w dalszej części niniejszego aktu także Pełnomocnikiem , syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, zwany będzie w dalszej części niniejszego aktu także Nabywcą Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery zostały powołane przy nazwiskach, zaś stan 1

2 cywilny Stawającego Ad 2 na podstawie jego oświadczenia Pełnomocnik Dewelopera zapewnia, że pełnomocnictwo, będące podstawą jego działania do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało odwołane bądź zmienione, zaś stan wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców dotyczących Dewelopera od pobrania opisanej wyżej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległ zmianie UMOWA DEWELOPERSKA UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UDZIAŁU W LOKALU NIEMIESZKALNYM - GARAŻU / U M O W A / 1.1. Pełnomocnik, działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości, stanowiącej działki gruntu, położone w województwie mazowieckim, w Warszawie, dzielnicy Targówek, oznaczone numerami ewidencyjnymi 24/5 (dwadzieścia cztery łamane przez pięć), przy ulicy Remiszewskiej nr 17 oraz 24/6 (dwadzieścia cztery łamane przez sześć), przy ulicy Goławickiej, z obrębu ewidencyjnego , o łącznym obszarze 3.824,00 m 2 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/ /9 ( W A trzy M łamane przez zero zero trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta łamane przez dziewięć), zwanej dalej Nieruchomością Powyższe oświadczenie potwierdza okazany przy niniejszym akcie notarialnym odpis zwykły księgi wieczystej Kw nr WA3M/ /9, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Ekspozyturę w Warszawie w dniu, sygnatura wniosku, z którego treści ponadto wynika, że: a) w dziale I-O tej księgi wieczystej, jako sposób korzystania zarówno dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/5 identyfikator _ /5, jak i dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 - wpisano - BP zurbanizowane tereny niezabudowane, b) w dziale I-SP tej księgi wieczystej wpisano działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), przeznaczona pod budownictwo mieszkalne, na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga z siedzibą w Warszawie, c) w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości w udziale 1/1 (jeden łamane przez jeden) wpisane jest m.st. Warszawa, zaś jako użytkownik wieczysty, w udziale 1/1 (jeden łamane przez jeden), wpisana jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga z siedzibą w Warszawie, REGON , na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego marca dwutysięcznego roku ( ), przez Elżbietę Major, notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 3772/2000 oraz umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku ( ), przez Elżbietę Major notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 17778/99,

3 d) w dziale III tej księgi wpisane są: roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności, związane z umowami deweloperskimi, zawieranymi przez Dewelopera z kolejnymi nabywcami lokali, przy czym żadne z nich nie dotyczy lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, ograniczone prawo rzeczowe, nieodpłatne i na czas nieoznaczony - służebność przesyłu o zakresie wykonywania ograniczonym do pasa gruntu o szerokości 1,5 m wzdłuż trasy przebiegu energetycznej kablowej, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 24/5 z obrębu , polegającej na prawie do wstępu, używania i korzystania z powyższego pasa gruntu w celu wybudowania sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilenia budynku przy ulicy Remiszewskiej 17 w Warszawie oraz prawie korzystania z wybudowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu dokonywania przełączeń ruchowych, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji oraz rozbudowy sieci na rzecz RWE STOEN OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, REGON , na podstawie umowy ustanowienia służebności przesyłu, udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące czternastego roku ( ), przez Dariusza Sałajczyk, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 933/2014, e) w dziale IV tej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do sumy ,00 zł (osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych), na zabezpieczenie spłaty sumy głównej kredytu, odsetek, opłat i prowizji, kosztów postępowania oraz innych świadczeń ubocznych, z tytułu umowy kredytu numer O- PG/KO/8110/19/2014, z dnia 07 lutego 2014 roku, na rzecz Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, REGON na podstawie 2 (dwóch) oświadczeń tego banku jednego z dnia siódmego lutego dwa tysiące czternastego roku ( ) oraz drugiego z dnia czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku ( ), f) w żadnym z działów tej księgi wieczystej nie ma wzmianek Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/5 na okres do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku ( ) przez Elżbietę Major notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 17778/99, którego wypis okazano przy niniejszym akcie notarialnym, a nie, jak omyłkowo wpisano w księdze wieczystej przez Elżbietę Major notariusza w Warszawie; z treści tej umowy wynika między innymi, że oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu realizacji na przedmiotowej działce inwestycji budownictwa wielomieszkaniowego budowy bloku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, którą Deweloper w akcie tym zobowiązał się rozpocząć w 2000 roku, zaś zakończyć w 2003 roku, zapewniając miejsca parkingowe zgodnie ze wskaźnikiem 1,5 w stosunku do realizowanych lokali, przy czym z okazanego przez Pełnomocnika pisma Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek, z dnia dwunastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku ( ), znak UD-X-WGN-MSO , wynika, że Zarząd Dzielnicy Targówek zaakceptował propozycję Spółdzielni w sprawie przedłużenia terminów zagospodarowania działki ewidencyjnej 24/5 do 3

4 dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku ( ), - 2) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 na okres do dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewięćdziesiątego ósmego roku ( ), na podstawie umowy oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste, udokumentowanej aktem notarialnym, sporządzonym w dniu dwudziestego ósmego marca dwutysięcznego roku ( ) przez Elżbietę Major notariusza w Wołominie, Repertorium A nr 3772/2000, którego wypis okazano przy niniejszym akcie notarialnym, z którego treści wynika m.in., że oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ) Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczonych praw rzeczowych, innych niż ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości i opisane powyżej, ) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest do ulicy Remiszewskiej w Warszawie, jednakże wjazd do i wyjazd z opisanego poniżej Garażu 2, będzie odbywał się wyłącznie od strony ulicy Goławickiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej o numerze 46/1 objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /5, której Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym, nie będącej drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U. Nr 260 z 2013 roku/, ale stanowiącej drogę wewnętrzną w rozumieniu tej ustawy oraz przez będącą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni działkę ewidencyjną o numerze 46/2 objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /6, ) Spółdzielnia w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, to jest ulic Remiszewskiej i Myszkowskiej, ustanowi na rzecz każdoczesnych współużytkowników wieczystych Nieruchomości i współwłaścicieli Budynku, nieodpłatne i na czas nieoznaczony służebności gruntowe, polegające na prawie przejścia i przejazdu przez następujące nieruchomości: a) objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /5 działkę o numerze ewidencyjnym 46/1, wzdłuż jej wschodniej granicy w pasie gruntu o szerokości 5 metrów; b) objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /6 działkę o numerze ewidencyjnym 46/2, w pasie gruntu między jej północną granicą a krawężnikiem chodnika, biegnącym wzdłuż północnej ściany budynku przy ul. Myszkowskiej numer 33; służebność będzie polegać także na wykorzystaniu opisanego pasa gruntu, jako części drogi pożarowej, której pozostała część przebiega przez nieruchomość sąsiednią opisaną w księdze wieczystej nr WA3M/ /9, ) Deweloper nie jest w żaden sposób ograniczony w rozporządzaniu Nieruchomością, nie zawierał z osobami trzecimi żadnych umów, w których zobowiązywał się do jej zbycia bądź obciążenia lub ją zbywał, w całości lub części, - 7) hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych), wpisana w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, stanowi zabezpieczenie wierzytelności Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie z umowy kredytu numer O-PG/KO/8110/19/2014, z dnia 07 lutego 2014 roku, zaciągniętego przez Dewelopera na sfinansowanie realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego; Deweloper zobowiązuje się przedstawić Nabywcy, po dokonaniu przez Nabywcę wpłaty całej Ceny, ale przed zawarciem Umowy 1, oświadczenie powyższego banku, wyrażające zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki; Nabywca 4

5 wyraża zgodę na to, by Deweloper dokonał cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku, który udzielił kredytu Deweloperowi, ) Nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu Dewelopera, nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i nie jest oddana do korzystania pod innym tytułem lub bez tytułu prawnego, nie toczy się w stosunku do Nieruchomości żadne postępowanie sądowe, administracyjne czy egzekucyjne, zaś w stosunku do Dewelopera żadne postępowanie mające na celu wzruszenie jego tytułu prawnego do Nieruchomości lub inne, mogące mieć wpływ na ważność umowy objętej tym aktem, ) według najlepszej wiedzy Dewelopera nie istnieją żadne niewykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno-prawne osób trzecich dotyczące Nieruchomości, w szczególności Deweloperowi nic nie wiadomo, by toczyły się jakiekolwiek postępowania, wszczęte przez byłych właścicieli Nieruchomości lub ich następców prawnych, ) Deweloper zastrzega sobie prawo do dokonania, w toku realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zmiany stanu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, zwłaszcza dokonania wpisów dotyczących obciążających Nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych związanych z zawieraniem umów na dostawę mediów, a także ewentualnym wpisem hipotek, zabezpieczających kredyt na sfinansowanie inwestycji, przy jednoczesnym zobowiązaniu do przeniesienia na Nabywcę praw do przedmiotów niniejszej umowy w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, sprecyzowanym w dalszej części umowy; w toku inwestycji w dziale III księgi wieczystej pojawiać się będą także dalsze wpisy związane z ujawnianiem praw i roszczeń, wynikających z kolejno zawieranych umów deweloperskich lub przedwstępnych; zmiany stanu wpisów w księdze wieczystej, o których mowa powyżej, nie dają Nabywcy prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o zapłatę lub żądania obniżenia Ceny albo odstąpienia od niniejszej umowy Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza również, że: ) reprezentowana przez niego Spółdzielnia: nie jest w likwidacji, nie została ogłoszona jej upadłość ani nie został złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości, jak również nie toczy się w stosunku do niej postępowanie naprawcze i brak jest podstaw do wszczęcia takich postępowań, nie posiada żadnych zaległości podatkowych i nie zalega z płatnością innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. Nr 749 ze zm./, nie posiada zaległości z tytułu składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm./, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm./ i z tytułu zawarcia Umów 1 i 2 zapłacony zostanie przez Spółdzielnię podatek VAT, ) zgodnie z 4 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółdzielni, okazanego przy niniejszym akcie notarialnym, w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz ze zm./, zwanej też dalej Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, przedmiotem działalności Spółdzielni może być m. in. budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali 5

6 mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, ) Uchwałą Nr 9/2013, okazaną przy niniejszym akcie, VI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga wyraziło zgodę na zbycie przez Spółdzielnię m.in. prawa własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz udziałów we współwłasności garaży wielostanowiskowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i innymi prawami związanymi z własnością lokali lub udziałem we współwłasności garażu, usytuowanych między innymi w budynku wchodzącym w zakres inwestycji Myszkowska II, ) w dniu dwudziestego marca dwa tysiące dwunastego roku ( ) Uchwałą Nr 55/2012, okazaną przy niniejszym akcie, Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na zbywanie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w nowobudowanym zespole mieszkaniowym Myszkowska II" w trybie komercyjnym, umożliwiającym osiąganie dochodów zasilających statutową działalność Spółdzielni i wykonanie tej uchwały powierzyła Zarządowi, ) w dniu piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku ( ) Zarząd Spółdzielni, w wykonaniu Uchwały Numer 55/12 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2012 roku podjął, okazaną przy niniejszym akcie Uchwałę nr 72/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie odrębnej własności samodzielnych lokali i ich sprzedaży w nieruchomości obejmującej budynek przy ulicy Remiszewskiej nr 17 w Warszawie, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionego budynku, 6) powyższe uchwały nie zostały zmienione, uchylone ani zaskarżone, ) na zawarcie umów objętych niniejszym aktem notarialnym nie jest potrzebna zgoda (uchwała) żadnego innego organu Spółdzielni, co potwierdza treść okazanego przy niniejszym akcie notarialnym tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni w ostatnim brzmieniu ustalonym na dzień siedemnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku ( ), który, według oświadczenia Pełnomocnika, obejmuje jego aktualną treść Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) na Nieruchomości, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Deweloper realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą Zespół Mieszkaniowy Myszkowska II, zwane w niniejszym akcie Przedsięwzięciem Deweloperskim, zakładające wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z lokalami użytkowymi i garażem wielostanowiskowym, o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, o planowanej powierzchni zabudowy 1374,4 m 2, usytuowanego pod numerem 17 (siedemnaście), przy ulicy Remiszewskiej w Warszawie, zwanego dalej Budynkiem ; ) Przedsięwzięcie Deweloperskie realizowane jest między innymi na podstawie: wydanej w dniu dwunastego listopada dwa tysiące ósmego roku ( ), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, znak UD-X-WAB-ASZ , L. Dz , okazanej przy niniejszym akcie notarialnym ostatecznej decyzji nr 64/T/08 o warunkach zabudowy, ustalającej dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wydanej w dniu siedemnastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku ( ), z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, okazanej przy niniejszym akcie notarialnym ostatecznej decyzji nr 184/T/11, znak UD-X-WAB-AGR , Id: 10792, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ulicy Remiszewskiej róg ulicy Goławickiej, dz. ew. nr 24/5, 24/6 obr. 6

7 w Warszawie, kategoria obiektu XIII, zwanej dalej Decyzją o Pozwoleniu na Budowę ; z treści tej decyzji wynika między innymi, że Budynek realizowany jest według projektu architektoniczno budowlanego wykonanego przez mgr. inż. arch. Michała Sondij, projektanta specjalności architektonicznej upr. Nr St-618/77, zwanego dalej także Projektem Budowlanym, ) Decyzja o Pozwoleniu na Budowę jest ostateczna, nie została zmieniona, uchylona ani nie toczy się postępowanie o jej uchylenie, zmianę lub stwierdzenie jej nieważności, ) Deweloper wykonał wszystkie obowiązki nałożone na niego ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego /Dz. U. z dnia 28 października 2011 r. Nr 232, poz. 1377/, zwaną dalej Ustawą Deweloperską, w tym: a) sporządził prospekt informacyjny dotyczący przedmiotowego Przedsięwzięcia deweloperskiego, to jest inwestycji pod nazwą Zespół Mieszkaniowy Myszkowska II, który doręczył nieodpłatnie Nabywcy na piśmie, wraz z załącznikami w postaci rzutu kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu, wzoru umowy deweloperskiej oraz zestawiania stolarki okiennej zmiany wysokości drzwi balkonowych, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem niniejszej Umowy; prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej Umowy deweloperskiej ( Załącznik 1 ), b) przekazał Nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawnofinansowej oraz Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w tym oferowanego do sprzedaży Lokalu mieszkalnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, c) zapewnił Nabywcy w swojej siedzibie możliwość zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego Spółdzielni, kopią Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, Projektem budowlanym, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za ostatnie dwa lata, ) rozpoczęcie sprzedaży lokali w Budynku, rozumiane w myśl art. 3 pkt 10) Ustawy Deweloperskiej, jako podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia deweloperskiego, nastąpiło przed wejściem w życie Ustawy Deweloperskiej, to jest przed dniem 29 kwietnia 2012 roku, poprzez zamieszczanie ogłoszeń prasowych w dziennikach: Gazeta Wyborcza, Metro oraz prasie lokalnej: Echo Białołęckie, Echo Targówka, Bródna i Zacisza, Echo Podwarszawskie: Marki, Ząbki i Zielonka oraz w gazetce wewnątrzspółdzielczej eresem Praga i wobec tego Deweloper, w świetle brzmienia art. 37 Ustawy Deweloperskiej, nie jest zobowiązany do zapewnienia Nabywcy środków ochrony wskazanych w jej art. 4, to jest rachunku powierniczego, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, ) w czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej nie zaszły zmiany w treści prospektu ani w załącznikach / nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, zaś Strona Nabywająca oświadcza, iż wyraża zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy; ) Deweloper może wprowadzać zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego, a także może wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego; w lokalu Nabywcy nastąpi jedynie, w ramach standardu przewidzianego projektem, dobór kolorystyki ślusarki, stolarki i drzwi 7

8 antywłamaniowych, z zastrzeżeniem postanowień 9 pkt 3) poniżej, ) Deweloper zastrzega nadto, że może wystąpić zmiana numerów lub oznaczeń obiektów budowlanych (w tym lokali i miejsc postojowych) w stosunku do użytych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej i niniejszej umowie, przy czym w Umowie 1 oraz w Umowie 2 przyjęte zostaną w tym zakresie dane zawarte w wydanych przez właściwe organy administracji wypisach z kartoteki lokali i budynków oraz zaświadczeniach o samodzielności lokali, ) rozpoczęcie prac budowlanych, to jest pierwszy wpis w dzienniku budowy, nastąpiło w dniu dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku ( ), ) Deweloper przewiduje następujące etapy realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego: a) etap I, polegający na przygotowaniu inwestycji (grunt + dokumentacja), którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 10% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, b) etap II, stan zerowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, c) etap III, stan surowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, d) etap IV, stan wykończeniowy, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 25% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, e) etap V, zakończenie realizacji Budynku, którego procentowy, szacunkowy koszt realizacji stanowić będzie 15% ogólnej kwoty kosztów Przedsięwzięcia deweloperskiego, ) w Budynku, według Projektu Budowlanego, znajdować się będzie, między innymi, 118 (sto osiemnaście) samodzielnych lokali mieszkalnych, 7 (siedem) samodzielnych lokali niemieszkalnych, w tym 6 (sześć) samodzielnych lokali użytkowych oraz, na kondygnacji I (minus jeden), samodzielny lokal niemieszkalny - hala garażowa, zwana też w niniejszym akcie notarialnym Garażem 2 ; lokale te stanowić będą samodzielne lokale w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o własności lokali /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm./ ( Ustawa o własności lokali ), ) w Budynku, na kondygnacji 1(jeden) i -1 (minus jeden) znajdować się będą komórki lokatorskie, które stanowić będą pomieszczenia przynależne do niektórych lokali mieszkalnych, ) na kondygnacji 1 (pierwszej) parterze Budynku usytuowana będzie hala garażowa, niebędąca samodzielnym lokalem, zwana dalej w niniejszym akcie notarialnym Garażem 1 ; w Garażu 1 wyznaczone zostaną 44 (czterdzieści cztery) miejsca postojowe; poszczególne miejsca postojowe w Garażu 1 zostaną przyznane, na podstawie umowy o podział Nieruchomości Wspólnej do korzystania (quoad usum), do wyłącznego korzystania nabywcom niektórych lokali, którzy pokryją koszty ich budowy, ) W Garażu 2 wyznaczone zostaną 82 (osiemdziesiąt dwa) miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe numer, zaznaczone na rzucie, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu notarialnego ( Miejsce Postojowe ); poszczególne miejsca postojowe w Garażu 2 zostaną przyznane, na podstawie umowy o podział Garażu 2 do korzystania (quoad usum), do wyłącznego korzystania nabywcom udziałów w Garażu 2, ) lokale niemieszkalne użytkowe, które znajdować się będą na kondygnacji 1 oraz kondygnacji 2 Budynku, mogą zostać przeznaczone pod różnego rodzaju działalność gospodarczą; Nabywca akceptuje fakt, iż w części Budynku, w której 8

9 znajdować się będą się powyższe lokale niemieszkalne prowadzona będzie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność gospodarcza, w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, zwłaszcza z oferowaniem towarów i usług, w tym, być może, napojów alkoholowych, ) nieruchomość wspólną stanowić będą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/ /9, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 24/5 i 24/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie będą służyć wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym między innymi: dach, ściany nośne, elewacja, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, pomieszczenia wózkowni, pomieszczenia gospodarcze oraz hala garażowa na kondygnacji 1, to jest parterze Budynku Garaż 1 ( Nieruchomość Wspólna ), ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku ustawy o charakterystyce energetycznej budynków /Dz. U. z 2014 r., poz ze zm./ dla Lokalu i Garażu 2 zostaną sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej, których odpisy będą wydane Nabywcy przy zawieraniu Umowy 1 i Umowy Przy niniejszym akcie notarialnym okazano ponadto: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów, wydane z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w dniu czternastego października dwa tysiące trzynastego roku ( ), znak BG-UE-E-IV MSE, z których wynika, że w województwie mazowieckim, powiecie m.st. Warszawa, w Warszawie, jednostce ewidencyjnej _8, Dzielnica Targówek, obrębie numer: 1010, nazwa , jednostce rejestrowej G.26, położone są: działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/5 o obszarze 0,3693 ha, identyfikator działki: _ /5, adres ulica Remiszewska nr 17, która stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem B; działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/6 o obszarze 0,0131 ha, identyfikator działki: _ /6, bez adresu, która stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem Bp, dokument ten zawiera adnotację, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, zawiadomienie, wydane z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w dniu dwudziestego siódmego września dwa tysiące jedenastego roku ( ), znak BG-D-X-A-ASA , z którego treści wynika między innymi, że dla budynku prognozowanego do wybudowania na działce ewidencyjnej nr 24/5 z obrębu w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/ /9, ustala się numer porządkowy 17 (siedemnaście) od ulicy Remiszewskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym, zaświadczenie nr 19/T/2012, wydane z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w dniu dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwunastego roku ( ), znak UD.X.WAB ASZ, z którego treści wynika, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647) z dniem 01 stycznia 2004 r. na terenie działek nr Ew. 24/5 i 24/6 z obr , przy ulicy Remiszewskiej 17, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza ponadto, że: ) na ( ) piętrze / kondygnacji/ w Budynku znajdować się będzie według Projektu lokal mieszkalny oznaczony w projekcie numerem ( ), składający się z 9

10 ( ) pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o planowanej łącznej powierzchni użytkowej m 2 ( całych i setnych metra kwadratowego) ( Lokal ), którego rzut stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego; do Lokalu przynależeć będzie, jako pomieszczenie przynależne, komórka lokatorska o powierzchni m 2, położona na kondygnacji, oznaczona symbolem, zaznaczona kolorem niebieskim na rzucie kondygnacji, załączonym do niniejszego aktu notarialnego jako Załącznik nr _ zwana dalej Komórką Lokatorską ; łączna planowana powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi m 2, ) do Lokalu przylegać będzie balkon/taras/ogródek, o powierzchni m 2 ( całe i setne metra kwadratowego), zaznaczony na opisanym powyżej rzucie Lokalu, 3) Lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych, zamieszczonym w Prospekcie Informacyjnym części indywidualnej, ) udział w Nieruchomości Wspólnej, związany z Lokalem, będzie odpowiadał, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego - do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, przy czym powierzchnie te obliczone zostaną na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej powykonawczej, sporządzonej przez osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami wykonywania pomiarów zawartych w Polskiej Normie PN 70/B i ujawnione będą w kartotece lokali, ) Deweloper nie zawierał z osobami trzecimi żadnych umów, w których zobowiązywałby się do wybudowania oraz/lub zbycia czy obciążenia Lokalu ani dotyczących Miejsca Postojowego lub Komórki Lokatorskiej, będących przedmiotem niniejszej umowy i opisanych poniżej OŚWIADCZENIA NABYWCY Nabywca oświadcza, że: ) znany jest mu stan faktyczny Nieruchomości, w tym przebieg jej granic i położenie, 2) zapoznał się z dokumentacją budowlaną i wykonawczą projektu Myszkowska II przed podpisaniem niniejszej Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, ) zapoznał się z dokumentacją projektową Budynku, w tym Lokalu i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, ) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia niniejszego aktu notarialnego, ) nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ani też nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe konsumenckie ) /oświadczenia co do ustroju majątkowego w przypadku małżonków/ Nabywca potwierdza odbiór od Dewelopera prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz oświadcza, że został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w 1 ust. 4 pkt 4) lit. c) powyżej Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powierzchnia Lokalu stwierdzona w drodze inwentaryzacji powykonawczej może różnić się od wskazanej w dokumentacji projektowej, co jest normalnym następstwem prowadzenia procesu budowlanego; nie uchybia to postanowieniom 9 pkt 1) poniżej

11 ZOBOWIĄZANIA STRON 3.1. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się: wybudować Budynek, w tym Lokal i części Nieruchomości Wspólnej i zakończyć prace budowlane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku ( ), przy czym za dzień zakończenia prac budowlanych uznaje się dzień zgłoszenia przez Dewelopera zakończenia budowy Budynku do właściwego organu nadzoru budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie ( Termin zakończenia budowy") oraz uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Budynku w terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku ( ) Termin zakończenia budowy może ulec przesunięciu, jeśli jego dochowanie nie będzie możliwe z przyczyn, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: konieczności wykonania robót dodatkowych, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Budynku z przyczyn niezawinionych przez Dewelopera, wpisanych do dziennika budowy o okres niezbędny do wykonania tych robót, decyzji organów administracji lub ich braku, z przyczyn niezawinionych przez Dewelopera - o okres zwłoki wynikły z tego powodu, działania siły wyższej o okres jej oddziaływania; pojęcie siły wyższej oznacza w niniejszej Umowie wszelkie zdarzenia, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a są poza realną kontrolą Dewelopera i Nabywcy oraz takie, których nie można było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione; pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych przez łączny okres dłuższy niż miesiąc w ciągu roku, pożary, katastrofy budowlane Termin określony powyżej nie dotyczy robót związanych z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół Budynku, które ze względów technologicznych lub innych będą musiały być wykonane w terminie późniejszym O przesunięciu terminu zakończenia budowy Deweloper poinformuje Nabywcę pisemnie ze wskazaniem przyczyny przesunięcia; w takim wypadku odpowiedniemu przesunięciu ulegają również inne terminy wskazane w niniejszej Umowie, późniejsze w stosunku do planowanego terminu zakończenia prac budowlanych Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oraz zobowiązują się do zawarcia umowy, zwanej dalej Umową 1, na mocy której ustanowią odrębną własność opisanego powyżej Lokalu o planowanym nr, do którego przynależeć będzie pomieszczenie przynależne Komórka Lokatorska i Deweloper przeniesie na Nabywcę prawo własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską, ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, w tym zwłaszcza od obciążenia hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e) powyżej, za cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a opisany powyżej Lokal wraz z Komórką Lokatorską i prawami z nim związanymi, na powyższych zasadach nabędzie W umowie dotyczącej ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności pierwszego Lokalu w budynku Deweloper zawrze z nabywcą tego lokalu umowę o 11

12 podział do korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej, polegającą na tym, że: ) każdoczesnym właścicielom wyodrębnionych lokali, do których przylega balkon, taras lub ogródek przysługiwać będzie prawo do wyłącznego posiadania i korzystania z tego balkonu, tarasu lub ogródka; ) każdoczesnym właścicielom niektórych lokali, wskazanych przez Dewelopera, przysługiwać będzie, w ramach przysługującego im udziału w Nieruchomości Wspólnej, związanego z nabywanym przez nich lokalem, prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, zlokalizowanego w hali garażowej usytuowanej na kondygnacji 1 Budynku (Garażu 1), wskazanego im w umowie zawartej z Deweloperem, ) wyłączni posiadacze balkonów, tarasów i ogródków oraz miejsc postojowych pokrywać będą wszelkie koszty i wydatki, związane z korzystaniem z nich oraz przypadać im będą wszelkie pożytki z nimi związane, począwszy od daty ich wydania, ) w pozostałym zakresie właściciele lokali korzystać będą z Nieruchomości Wspólnej stosownie do przysługujących im udziałów Nabywca zobowiązuje się do zawarcia powyższej umowy, w przypadku gdyby Umowa 1 była pierwszą umową dotyczącą ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu położonego w Budynku, w innym wypadku - akceptuje zawarcie powyższej umowy a w Umowie 1 potwierdzi ją oraz wyrazi zgodę na zawieranie przez Dewelopera w toku sukcesywnej sprzedaży lokali w Budynku umów o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej, w których oznaczone miejsca postojowe w Garażu 1 wskazane zostaną przez Dewelopera do wyłącznego korzystania poszczególnym nabywcom wyodrębnianych lokali, którzy pokryli koszty ich budowy, wyrazi zgodę na ujawnienie powyższego podziału do korzystania w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości oraz zapewni, że nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń do tarasów, balkonów, ogródków i miejsc postojowych, przypadających do wyłącznego korzystania innym osobom Pełnomocnik, działający w imieniu i na rzecz Dewelopera oraz Nabywca zobowiązują się do zawarcia umowy, zwanej dalej Umową 2, na mocy której, stosownie do warunków określonych w niniejszej Umowie, po uprzednim wyodrębnieniu lokalu niemieszkalnego Garażu 2 Deweloper sprzeda Nabywcy udział w wysokości 1/82 części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego - Garażu 2, wraz ze związanym z nim udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o własności lokali, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za cenę i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a Nabywca opisany powyżej udział we współwłasności Garażu 2 wraz z prawami z nim związanymi, na powyższych zasadach nabędzie W Umowie 2 Strony dokonają podziału do korzystania (quoad usum) z Garażu 2, polegającego na tym, że Nabywcy, w ramach przysługującego mu udziału we współwłasności Garażu 2, będzie przysługiwało prawo do korzystania z wyłączeniem innych osób z Miejsca Postojowego oznaczonego numerem ( ), zaznaczonego kolorem zielonym na rzucie załączonym do niniejszej Umowy jako Załącznik nr 3; wszystkie inne miejsca postojowe znajdujące się w Garażu 2 będą przeznaczone do wyłącznego korzystania przez innych współwłaścicieli tego Garażu, a Deweloper będzie uprawniony do przydziału pozostałych miejsc postojowych przyszłym współwłaścicielom Garażu 2 według własnego uznania, przy 12

13 czym Nabywca w Umowie 2 wyrazi zgodę na zawieranie z innymi nabywcami Garażu 2 takiej umowy o podział do korzystania i ujawnianie tych podziałów w księdze wieczystej, która zostanie założona dla tego Garażu TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMÓW 6.1. Strony postanawiają, że Umowa 1 zostanie zawarta w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, przy czym po: a) uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy, b) dokonaniu odbioru technicznego Lokalu i Miejsca Postojowego oraz niezaleganiu przez Nabywcę z opłatami, dotyczącymi utrzymania Lokalu oraz zarządu Nieruchomością Wspólną, c) uzyskaniu przez Dewelopera: zaświadczenia o samodzielności Lokalu, wypisu z kartoteki budynków i z kartoteki lokali, dokumentujących powierzchnię wszystkich samodzielnych lokali w Budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, oraz, w przypadku gdyby w dacie zawarcia Umowy 1, Nieruchomość nadal była obciążona hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e) powyżej, oświadczenia Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, wyrażającego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki Strony postanawiają, że Umowa 2 zostanie zawarta w terminie 5 (pięciu) miesięcy od wystąpienia ostatniej z poniższych okoliczności: zapłaceniu przez Nabywcę całej ceny za udział w Garażu 2, uzyskaniu przez Dewelopera zaświadczenia o samodzielności Garażu 2, ustanowieniu odrębnej własności Garażu 2 i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej W przypadku niedotrzymania przez Dewelopera terminu zawarcia Umowy 1 i/lub Umowy 2, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,001% wpłaconych przez Nabywcę kwot na poczet Ceny brutto za Lokal i udział w Garażu 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% sumy ceny brutto za Lokal i udział w Garażu 2, określonych w 7 ust. 1 i ust. 2 poniżej, za wyjątkiem sytuacji gdy opóźnienie spowodowane będzie działaniem siły wyższej. Kara umowna zapłacona zostanie Nabywcy na rachunek, wskazany przez niego w niniejszej Umowie, numer rachunku, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Dewelopera od Nabywcy pisemnego wezwania do jej zapłaty Deweloper wezwie Nabywcę do zawarcia Umów 1 i 2, podając miejsce zawarcia umowy oraz wskazując jako datę jej zawarcia dzień przypadający nie wcześniej niż 15 dni od dnia wysłania wezwania Nabywcy Nabywca zobowiązuje się zawrzeć każdą z Umów 1 i 2 w dacie wskazanej przez Dewelopera zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu; w przypadku, gdy Nabywca nie będzie w stanie zawrzeć Umowy 1 i/lub 2 w wyznaczonej przez Dewelopera dacie, powinien poinformować go o tym pisemnie i wskazać inny, dogodny dla siebie termin, który Deweloper w miarę możliwości uwzględni; w razie braku kontaktu ze strony Nabywcy lub niestawienia się Nabywcy we wskazanym przez siebie lub uzgodnionym wspólnie z Deweloperem terminie, Deweloper ponownie wezwie 13

14 Nabywcę pisemnie wskazując kolejny termin zawarcia Umów 1 i/lub 2 w odstępie co najmniej 60 dni po terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu; w razie niestawienia się Nabywcy na tak wskazany termin Deweloperowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w 13 ust. 6 poniżej Wszelkie koszty oraz opłaty (to jest koszty notarialne i opłatę sądową) związane z zawarciem Umów 1 i 2 poniesie Nabywca Uiszczenie przez Nabywcę całości Ceny za Lokal i udział w Garażu 2 jest warunkiem zastrzeżonym na korzyść Dewelopera, w związku z tym Deweloper ma prawo żądać zawarcia Umowy 1 lub 2, pomimo niespełnienia się tego warunku CENY I WARUNKI ICH PŁATNOŚCI 7.1. Cena za Lokal wynosić będzie zł ( ) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT, przy czym cena ta obejmuje cenę za Lokal wraz z Komórką Lokatorską i związanym z Lokalem udziałem w Nieruchomości Wspólnej, w tym koszt balkonu/tarasu/ogródka oraz koszt wybudowania Miejsca Postojowego w Garażu Cena za udział w Garażu 2 wynosić będzie zł ( ) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT, przy czym cena ta obejmuje również związany z Garażem 2 udział w Nieruchomości Wspólnej Określone w ust. 1 cena brutto za Lokal oraz w ust. 2 cena brutto za udział w Garażu 2 zwane będą w niniejszej umowie łącznie także Ceną Nabywca przed podpisaniem niniejszej umowy zapłacił Deweloperowi na poczet Ceny kwotę złotych brutto, z czego zł brutto na poczet ceny za Lokal i zł brutto na poczet ceny za udział w Garażu 2, co pełnomocnik Dewelopera potwierdza i odbiór tej kwoty kwituje Pozostała część Ceny płatna będzie zgodnie z następującym Harmonogramem Płatności : ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto płatna będzie w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy ale najpóźniej do dnia, ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto i część ceny za udział w Garażu 2, tj. kwota zł brutto, płatne będą najpóźniej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku ( ), ) część ceny za Lokal tj. kwota zł brutto i część ceny za udział w Garażu 2, tj. kwota zł brutto, płatne będą najpóźniej w terminie do dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku ( ) Za datę zapłaty kwot wskazanych powyżej przyjmuje się datę uznania tymi kwotami rachunku bankowego Dewelopera prowadzonego w Spółdzielczym Banku Rozwoju, Oddział w Szepietowie numer lub innego rachunku prowadzonego na rzecz Dewelopera, wskazanego Nabywcy na piśmie W przypadku nie wywiązania się Nabywcy z obowiązku terminowego dokonywania wpłat, według Harmonogramu Płatności, o którym mowa w 7 powyżej, Deweloper będzie miał prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od dnia wymagalności wpłaty do dnia jej wniesienia lub dnia pisemnego odstąpienia od niniejszej Umowy; kolejne wpłaty dokonywane przez Nabywcę będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek za opóźnienie, w dalszej kolejności zaś na zaległą ratę

15 ZMIANA CENY 9. Strony postanawiają, że: ) w przypadku, gdy w wyniku obmiaru powykonawczego sporządzonego przez osobę uprawnioną, zgodnie z zasadami wykonywania pomiarów zawartych w Polskiej Normie PN 70/B-02365, zostanie stwierdzona różnica w metrażu powierzchni Lokalu w odniesieniu do jego powierzchni wskazanej w niniejszej Umowie, Deweloper zawiadomi o tym fakcie Nabywcę, któremu w takim wypadku przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie i na zasadach wskazanych w punktach 4) i 5) poniżej; w przypadku nie skorzystania przez Nabywcę z tego uprawnienia zastosowanie będą miały postanowienia punktu 2) poniżej, ) różnica pomiędzy metrażem Lokalu stwierdzonym w obmiarze powykonawczym a metrażem wskazanym w niniejszej Umowie nie przekraczająca 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) w odniesieniu do projektu, nie będzie stanowić podstawy do zmiany warunków niniejszej Umowy; w przypadku gdy różnica ta przekroczy 1 m 2 powierzchni użytkowej, cena Lokalu w Umowie 1 ulegnie zmianie w stosunku do wskazanej w niniejszej Umowie i zostanie obliczona na podstawie przemnożenia powierzchni użytkowej Lokalu, wskazanej na podstawie obmiaru powykonawczego i ceny 1 (jednego) metra kwadratowego powierzchni projektowej Lokalu, która wynika z niniejszej Umowy, różnica powierzchni Lokalu oraz jego ceny zostanie wskazana w Umowie 1; w razie konieczności zwiększenia ceny Lokalu, różnica będzie płatna przed zawarciem Umowy 1 jako ostatnia rata ceny za Lokal, dodatkowa w stosunku do wskazanych w 7 ust. 6 lub w Harmonogramie Płatności, a w razie konieczności zmniejszenia ceny - pomniejszy ostatnią ratę ceny lub zostanie zwrócona Nabywcy na jego rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie lub inny wskazany Deweloperowi na piśmie; ) poza przypadkiem opisanym powyżej, cena za Lokal lub udział w Garażu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów podatkowych i podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT )dla Lokalu i/lub udziału w Garażu, po zawarciu niniejszej umowy, cena może wówczas ulec zmianie stosownie do wysokości zmiany tych obciążeń; z powyższego uprawnienia Deweloper może skorzystać w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w życie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, wysyłając do Nabywcy pisemne zawiadomienie o zmianie ceny; Strony postanawiają nadto, że zmiany dopuszczone na mocy 1 ust. 4 pkt. 7) i 8) powyżej, nie mogą być podstawą do podwyższenia lub obniżenia cen ustalonych w niniejszej umowie, a ponadto zobowiązują się wzajemnie do niewystępowania z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu tych zmian; ) w przypadku zmiany powierzchni Lokalu o której mowa w pkt 1) powyżej oraz w przypadku podwyższenia ceny przez Dewelopera wskutek podwyższenia stawki podatku VAT, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1) lub 3) powyżej, przy czym prawo to może wykonać poprzez złożenie Deweloperowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy; w takim przypadku Nabywca wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy doręczy Deweloperowi oświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, wpisanych na podstawie wniosków objętych niniejszym aktem notarialnym, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i wraz z podpisanymi przez Nabywcę fakturami korygującymi; ) w razie skorzystania przez Nabywcę z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyny określonej w pkt 4) powyżej, Deweloper zwróci Nabywcy w terminie 30 15

16 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego w 13 ust. 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy, wskazany przez Nabywcę w niniejszej umowie, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej DODATKOWE UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON Pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się poinformować Nabywcę listem poleconym o terminie przeprowadzenia odbioru technicznego Lokalu oraz Miejsca Postojowego w terminie 14 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku W przypadku, gdy Nabywca nie stawi się do odbioru technicznego w terminie ustalonym przez strony, Deweloper wyznaczy termin kolejnego odbioru technicznego w odstępie co najmniej 60 dni Z odbioru technicznego sporządzony zostanie protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu i Miejsca Postojowego Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady; jeżeli Deweloper mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 2-5 powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne Lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, dotyczące rękojmi Nabywca przyjmuje do akceptującej wiadomości, że: a) na Nieruchomości ustanowione będą ograniczone prawa rzeczowe na rzecz dostawców mediów oraz, że Deweloper może ustanawiać na Nieruchomości służebności gruntowe na rzecz sąsiednich nieruchomości, jeżeli wymagać tego będzie prawidłowe zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami; Nabywca przyjmuje także do akceptującej wiadomości, że Deweloper zawrze, na etapie realizacji procesu inwestycyjnego inne umowy z dostawcami mediów, gwarantujące przyłączenie Budynku do zewnętrznych sieci miejskich i dostawę mediów; Deweloper zapewni w każdym wypadku przeniesienie na Nabywcę Lokalu wolnego od wszelkich obciążeń b) wraz z podpisaniem aktu notarialnego dokumentującego ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu w Budynku i przeniesienie jego własności na nabywcę, na Nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/ /6 służebność gruntowa, której wykonywanie ograniczone będzie do działki numer 24/5, w pasie gruntu między jej południową granicą, a południową ścianą garażu budynku przy ul. Remiszewskiej numer 17, polegająca na prawie przejścia i przejazdu oraz wykorzystaniu opisanego pasa gruntu jako części drogi pożarowej, której pozostała część przebiega przez nieruchomość sąsiednią opisaną w księdze wieczystej nr WA3M/ / Nabywca nie ma prawa podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o zapłatę lub żądania obniżenia cen albo odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu 16

17 ustanowienia przez Dewelopera ograniczonych praw rzeczowych lub zawarcia innych umów, o których mowa powyżej Deweloper zastrzega sobie prawo do prowadzenia w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od momentu zgłoszenia Budynku do użytkowania prac wykończeniowych zewnętrznych na dziedzińcu Budynku i w jego otoczeniu, związanych w szczególności z instalacją koniecznych urządzeń teletechnicznych i aranżacją zieleni na terenie Nieruchomości, a Nabywca na powyższe wyraża zgodę. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY Strony postanawiają, że poza wypadkiem wskazanym w 9 pkt 4),Nabywca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: ) jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym otrzymanym od Dewelopera lub w załącznikach do powyższego prospektu, za wyjątkiem zmian w czasie pomiędzy doręczeniem tego prospektu wraz z załącznikami Nabywcy a podpisaniem niniejszej Umowy, ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym otrzymanym od Dewelopera lub w załącznikach do powyższego prospektu są niezgodne z Umową lub ze stanem faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania Umowy, ) jeżeli prospekt informacyjny nie zawiera informacji, o których mowa we wzorze stanowiącym załącznik do Ustawy Deweloperskiej, ) nie przedstawienia przez Dewelopera przed zawarciem Umowy 1: zaświadczenia o samodzielności Lokalu, wypisu z kartoteki budynków i z kartoteki lokali, dokumentujących powierzchnię wszystkich samodzielnych lokali w Budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz - w przypadku gdyby w dacie zawarcia Umowy 1, Nieruchomość nadal była obciążona hipoteką, o której mowa w 1 ust. 1 lit. e)powyżej - oświadczenia Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie, wyrażającego zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, to jest na założenie dla Lokalu nowej księgi wieczystej bez przenoszenia do niej wpisu dotyczącego opisanej powyżej hipoteki, ) nie przeniesienia na Nabywcę własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2 w terminie określonym w Umowie, W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Nabywca, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie Umowy 1 i/lub Umowy 2, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w stosownej części, dotyczącej zawarcia Umowy 1 i/ lub Umowy 2; Nabywca zachowuje w takim przypadku roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy, z przyczyn wskazanych powyżej oraz w 9 pkt 4), uważana ona będzie za niezawartą, a Nabywca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z odstąpieniem; w takim wypadku Deweloper zobowiązany będzie do zwrotu Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, numer rachunku, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej

18 5. Ponadto Nabywca może odstąpić od Umowy w każdym czasie, ale przed upływem terminu zawarcia Umowy 1, z innych przyczyn, niż wskazane powyżej, przy czym takie odstąpienie skutkować będzie obowiązkiem zapłacenia Deweloperowi opłaty manipulacyjnej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); w takim wypadku Deweloper zobowiązany jest do zwrotu Nabywcy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej oraz należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, Deweloper może odstąpić od Umowy w stosownej części, dotyczącej zawarcia Umowy 1 lub Umowy 2, w przypadku: ) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie którejkolwiek z części Ceny za Lokal lub udział w Garażu 2, w terminie lub wysokości określonej w niniejszej Umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, ) niestawienia się Nabywcy do odbioru technicznego Lokalu lub do podpisania aktu notarialnego dokumentującego Umowę 1 lub Umowę 2, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, zobowiązany jest on do zwrotu Nabywcy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, od dnia wskazanego w ustępie 10 poniżej, zapłaconej przez Nabywcę części ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne od daty jego doręczenia drugiej stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adres wskazany w niniejszej Umowie Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; w przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności Lokalu i/lub udziału w Garażu 2, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Zwrot Nabywcy zapłaconej przez Nabywcę na poczet ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2 kwoty, w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, zostanie dokonany w terminie, wskazanym powyżej w każdym z przypadków odstąpienia, liczonym od dnia otrzymania przez Dewelopera oświadczenia Nabywcy zawierającego zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej, prowadzonej dla Nieruchomości, roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę w niniejszej umowie powyżej lub inny, wskazany przez Nabywcę Deweloperowi na piśmie W przypadku zgodnego rozwiązania Umowy zapłacone przez Nabywcę kwoty 18

19 na poczet Ceny za Lokal i/lub udział w Garażu 2 podlegają zwrotowi w wysokości nominalnej, bez oprocentowania i waloryzacji, po potrąceniu należnych Deweloperowi, a niezapłaconych przez Nabywcę kosztów, o których mowa w 14 ust. 2 poniżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Dewelopera oświadczenia Nabywcy zawierającego zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej, prowadzonej dla Nieruchomości, roszczeń, o których mowa w 22 poniżej, złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym ZMIANY WYKOŃCZENIOWE WYDANIE LOKALU Strony postanawiają, że wydanie Nabywcy Lokalu i/lub dopuszczenie go do współposiadania i współkorzystania z Garażu i części Nieruchomości Wspólnej, które mają mu być oddane do wyłącznego korzystania nastąpi w dniu dokonania odbioru technicznego Lokalu; wydanie nastąpi przez wręczenie kluczy i podpisanie protokołu wydania Od chwili wydania Nabywca ponosić będzie koszty związane z eksploatacją Lokalu i Miejsca Postojowego; do kosztów tych należą również koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem Nieruchomości Wspólnej, w części proporcjonalnej do związanego z Lokalem udziału w Nieruchomości Wspólnej oraz koszty utrzymania Garażu 2 proporcjonalne do udziału we współwłasności Garażu 2, w tym wszelkich należności wynikających z umów na dostawy energii, wody, c.o. i innych mediów Po protokolarnym wydaniu Lokalu Nabywca może w nim rozpocząć prace wykończeniowe Wszelkie wykonywane w Lokalu po jego wydaniu roboty budowlane Nabywca prowadzić będzie na własny koszt i ryzyko oraz z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód a ponadto uzyskania wymaganych decyzji lub dokonania przez Nabywcę wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń związanych z dokonaniem takich zmian. Roboty te będą wykonywane przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Nieruchomości Wspólnej. Wszelkie koszty wynikłe ze zniszczenia lub zabrudzenia Nieruchomości Wspólnej, które powstały podczas prowadzenia robót wykończeniowych we własnym zakresie przez Nabywcę lub powstałe w trakcie przeprowadzki, zostaną przez niego w pełni pokryte Nabywca ma prawo, na etapie trwania prac budowlanych w Budynku, zaproponowania wprowadzenia zmian w wykonaniu Lokalu w stosunku do określonych w projekcie i standardzie wykonania Lokalu, określonych w niniejszej umowie i załącznikach. Propozycje wprowadzenia takich zmian wymagają uzyskania pozytywnej opinii Spółdzielni, wykonawcy i projektanta Budynku. Nabywca dokona indywidualnie rozliczenia kosztów wprowadzonych zmian z wykonawcą. W przypadku rezygnacji Nabywcy z wykonania wprowadzonych przez niego zmian, o których mowa powyżej, ponosi on pełne koszty doprowadzenia Lokalu do standardu wykonania zgodnego z projektem. Dokonanie przez Nabywcę zmian w Lokalu bez uzyskania pozytywnych opinii Spółdzielni, wykonawcy i projektanta lub wykonanie zmian w innym zakresie niż określone w opinii, o której mowa powyżej, spowoduje utratę gwarancji i rękojmi W razie rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek stronę, Nabywca zobowiązany jest do wydania (zwrotu) Lokalu oraz Miejsca Postojowego Deweloperowi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania. W takim wypadku Nabywca w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian - zobowiązany będzie do przywrócenia Lokalu, Miejsca Postojowego i części 19

20 Nieruchomości Wspólnej oddanych do wyłącznego korzystania do stanu z daty wydania, za który w razie wątpliwości uważać się będzie stan wynikający z niniejszej umowy i Załączników do niej. W braku wykonania tego zobowiązania, pomimo wystosowania przez Dewelopera wezwania i wyznaczenia odpowiedniego terminu do jego wykonania, Nabywca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody, na którą w szczególności składać się będą koszty przywrócenia Lokalu i Miejsca Postojowego do stanu pierwotnego W przypadku, gdy wydanie Lokalu nie nastąpi przed zawarciem Umowy 1, Deweloper w umowie tej zobowiąże się do wydania Lokalu Nabywcy w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia Umowy W przypadku, gdy wydanie Nabywcy Miejsca Postojowego do wyłącznego posiadania i korzystania nie nastąpi przed zawarciem Umowy 2, Deweloper w umowie tej zobowiąże się do dokonania tego w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia Umowy ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że w akcie notarialnym dokumentującym przeniesienie własności pierwszego lokalu w Budynku, zawarta zostanie umowa dotycząca sposobu zarządu Nieruchomością Wspólną, stosownie do treści art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali; w umowie tej zarząd Nieruchomością Wspólną powierzony będzie odpłatnie Spółdzielni na okres lat 3 (trzech) od dnia zawarcia opisanego powyżej aktu notarialnego i określone zostanie, że Zarządca: za czynności związane z administrowaniem i zarządem Nieruchomością Wspólną pobierać będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, reprezentować będzie Wspólnotę Mieszkaniową w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną (na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami lokali i wspólnotą mieszkaniową), uprawniony będzie do samodzielnego podejmowania czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, określać będzie w szczególności wysokość zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o własności lokali; podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dokonywane będzie zgodnie z art. 22 Ustawy o własności lokali, w sprawach nieuregulowanych powyżej, do sposobu zarządu Nieruchomością Wspólną zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Ustawy o własności lokali i Kodeksu cywilnego Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie opisanej w ust. 1 powyżej umowy o powierzeniu Spółdzielni zarządu Nieruchomością Wspólną a w Umowie 1 złoży dodatkowo oświadczenie o potwierdzeniu i wyrażeniu zgody na opisany wyżej sposób zarządu Nieruchomością Wspólną; w przypadku, gdyby Umowa 1 była pierwszą umową dotyczącą sprzedaży lokalu w Budynku, Nabywca zobowiązuje się do zawarcia w akcie notarialnym dokumentującym tę umowę umowy o powierzenie zarządu Spółdzielni, o treści jak w ust. 1 powyżej UPOWAŻNIENIE DLA DEWELOPERA; ZGODA NABYWCY Nabywca w Umowie 1 upoważni Dewelopera, jako Zarządcę Nieruchomości Wspólnej i udzieli mu pełnomocnictwa do: występowania o wydanie wszelkich zezwoleń i decyzji wymaganych przez prawo, a niezbędnych do zakończenia projektu inwestycyjnego Zespół Mieszkaniowy 20

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo